KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018"

Transkript

1 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret

2 Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

3 Innholdsfortegnelse Hvorfor skal du velge KOL? 4 Hva tilbyr KOL medlemmene? 5 Organisasjonen for den profesjonelle offiser 6 Sivile akademikere i Forsvaret 7 En troverdig og profesjonell utvikling av forsvaret 8 Sikkerhetspolitiske rammebetingelser 9 Internasjonale operasjoner 10 Utdanning 11 Lederutvikling 12 Kultur og mangfold, etikk og holdninger 13 Personellpolitikk 14 Familiepolitikk 15 Førstegangstjeneste og verneplikt 16 Veteraner 17 Boligpolitikk 18 Helse, miljø og sikkerhet 19 Lønns- og inntektspolitikk 20 KOL-akademikerne i forsvarssektoren 21 I tjeneste for Norge 22 Krigsskolenes kadettforum (KSKF) 23

4 Hvorfor skal du velge KOL? - fordi du har krigsskole eller høyere sivil utdanning! KOL akademikerne i forsvarssektoren er den eneste organisasjonen som organiserer både militære og sivile arbeidstakere. Alle medlemmene har høyere utdanning. KOL mener det er viktig å ha både sivil og militær kompetanse i Forsvaret. KOL representerer over 2200 akademikere i sektoren. KOL er partipolitisk uavhengig KOL har en homogen medlemsmasse som gjør det enklere å prioritere mellom ulike interesser KOL har ikke et tungrodd byråkrati kort vei mellom det enkelte medlem og sekretariat KOL skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av Forsvaret innen alle områder KOL er opptatt av holdninger, etikk, ledelse og mangfold. KOL mener vi skal holde vitenskapelig metodikk høyt i kurs. Vitenskapen er fundamentet i vår utdanning. Vi skal og må være villige til å se på hva vi holder på med. Vi skal hjelpe Forsvaret til å få mest mulig ut av pengene. Det sikrer oss troverdighet. Gjør vi ikke det står vi i fare for å bli irrelevante og parkert på sidelinjen. Derfor skal du velge KOL! Tlf: E-post: E-post FisB: kol kontakt 4 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

5 Hva tilbyr KOL medlemmene? Først og fremst alltid rask og pålitelig medlemsassistanse prøv oss! en organisasjon som tør tenke nytt offisersutdannede og de med høyere utdanning er alltid første prioritet profesjonell og rask saksbehandling Men også: forsikring svært god forsikringsavtale med Gjensidige uføreforsikring behandlingsforsikring hurtig behandling ved sykdom kritisk sykdom rask utbetaling ved alvorlig sykdom familieulykkesforsikring KOL har unntak fra den ordinære krigsklausulens begrensning i pkt avsnitt UFØ6001 og DØD6001. Det vil si at forsikringene også gjelder ved tjeneste i utlandet. For fullstendig informasjon ring Gjensidige, tlf eller gjensidige.no/kol. bank svært god bankavtale med Danske Bank svært gunstig rente på boliglån boliglån ung medlemmer under 34 år gratis PC-forsikring for studentmedlemmer/kadetter brukskonto Akademikerne med KOLs logo på bankkortet meget gode tilbud på ulike bank- og kredittkort. For fullstendig informasjon ring Danske Bank, tlf eller danskebank.no/kol. Advokatbistand 1 time gratis juridisk rådgivning hos KOLs advokat Ta kontakt med sekretariatet for ytterlige informasjon og kontakt opp mot våre samarbeidspartnere. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 5

6 Organisasjonen for den profesjonelle offiser Norge er avhengig av et moderne Forsvar som skal være i stand til å operere nasjonalt og internasjonalt. Dette for å kunne verne om frihet, demokrati og likeverd. KOL er organisasjonen for den profesjonelle offiser og sivilt ansatte med høyere akademisk utdanning. Personellet i et moderne Forsvar skal ha integritet, høy etisk standard, godt fundamentert kunnskap og god tilpasningsevne. De skal ha evne til nytenkning og analytisk problemløsning Det å kunne vise respekt, toleranse for andre kulturer og meninger er også en viktig del av profesjonen. KOL skal være den organisasjonen som setter helhetsbildet og høy kompetanse i fokus. KOL mener det er viktig med både militær og sivil kompetanse i forsvarssektoren, og mener det er naturlig at personell med høyere militær eller sivil utdanning samler seg i KOL. KOL er en arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Akademikerne. Akademikerne er hovedsammenslutningen for de langtidsutdannede og representerer ca arbeidstakere i det moderne, kunnskapsintensive arbeidslivet. KOL er partipolitisk nøytral, og har sitt sekretariat i Oslo, samt tillitsvalgte over hele Norge. Dette betyr at vi kan ivareta medlemmenes interesser både i sentrale forsvarspolitiske spørsmål og i sentrale lønnsforhandlinger. Samtidig bistår vi våre medlemmer i konkrete spørsmål av tjenestelig og privat karakter. KOL skal være en sparringspartner, like mye som en motpart, for arbeidsgiver på alle nivå i forsvarssektoren. KOL skal derfor gjøre sitt ytterste for å koble medlemmenes interesser med Forsvarets beste. 6 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

7 Sivile akademikere i Forsvaret KOL er den eneste tjenestemannsorganisasjonen som organiserer både sivile akademikere og militært personell med krigsskole eller tilsvarende utdanning. Dette er samlet sett en styrke for KOL. Sivilt akademisk ansatte har bred fagkompetanse som dekker et nødvendig behov slik at Forsvaret skal kunne gjennomføre sine oppgaver og nå sine mål. For KOL er det viktig at det blir etablert et eget karriere- og etterutdanningssystem også for denne gruppen. Det vil etter KOLs syn i mindre grad være nødvendig å tilrettelegge for å gi ny høyere akademisk utdanning til denne gruppen siden den presumtivt allerede har ønsket utdanningsnivå ved ansettelse. KOL mener det er viktig at alle sivilt ansatte gis opplæring i militære ferdigheter dersom de skal kunne være tilgjengelige for tjeneste i internasjonale operasjoner. Det er viktig at det legges til rette for at sivilt akademisk ansatte som skal bekle leder- og fagstillinger på høyere nivå, gis reelle muligheter til å gjennomføre aktuelle studier ved Forsvarets høgskole. Vi ser at det meste av regelverket for arbeidstid og kompensasjon for merutgiftsdekning, ulempe og risiko etter hvert er blitt likt for både befal og sivilt ansatt personell. Dette har vært en villet utvikling. Det vil likevel fortsatt være noen ulikheter på utdannings- og personellsiden grunnet det særegne med befals-, utdannings- og disponeringsordningen for befal ansatt i Forsvaret. Det samme vil gjelde i forbindelse med tildeling av Forsvarts utleieboliger. KOL arbeider for størst mulig likhet for sivilt og militært personell der hvor forholdene er like. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 7

8 En troverdig og profesjonell utvikling av Forsvaret Det moderne Forsvaret er under stadig utvikling og omstilling. Utviklingen påvirkes av et endret verdensbilde som gir nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Den teknologiske utviklingen gir også nye muligheter og utfordringer for samfunnet generelt og Forsvaret spesielt. Samtidig lever vi i et samfunn der demografi, sentralisering, familiestruktur, utdanning og karriere mv stiller nye krav til Forsvaret som organisasjon. Samfunnet har forventninger til at Forsvaret skal løse grunnleggende oppgaver som vern og forsvar av våre verdier og territorium. For KOL er det viktig at Forsvarets utvikling skjer i takt med de endrede omgivelsene og samfunnets forventninger. Dette stiller krav til et Forsvar som kjennetegnes av troverdighet, profesjonalitet og fleksibilitet. For å oppnå dette mener KOL at det er viktig å ha utviklingen av følgende områder i fokus: sikkerhetspolitiske rammebetingelser verneplikt personellpolitikk lønnspolitikk familiepolitikk boligpolitikk veteranpolitikk mangfold og likeverd utenlandsoperasjoner HMS strukturutvikling lederutvikling rekruttering utdanning og trening 8 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

9 Sikkerhetspolitiske rammebetingelser Geografisk og politisk representerer Norge nordflanken i NATO på atlanterhavssiden, og vil i forhold til Russland styres i stor grad av nettopp dette. Vi er en del av NATO og nært assosiert til EUs militære samarbeide. Dette punktet er fast i norsk sikkerhetspolitikk, og vil være uendret med mindre hele det verdenspolitiske bildet endres dramatisk. KOL legger til grunn: at vi er avhengige av et godt forhold innen NATO, til EU og et velfungerende samarbeide i OSSE og FN et troverdig ambisjonsnivå med personell, materiell og økonomi som tilfredsstiller de målsetninger Norge har tiltrådt med sine alliansepartnere at våre styrker til enhver tid er i stand til å forsvare og verne om våre nasjonale interesser og ressurser både innenfor den nasjonale og alliansens rammer. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 9

10 Internasjonale operasjoner En av Forsvarets oppgaver er å delta i internasjonale operasjoner, enten de skjer i NATO eller FN-regi. Det er en politisk beslutning å anvende militær makt og gi rammer for omfanget av maktbruken. For KOL vil det være viktig at vi sikrer personellet gode og trygge rammebetingelser, både for tjenestemenn og deres familier. KOL er kjent med og har bidratt til at veldig mye bra er gjort på dette området de siste årene. Det er imidlertid viktig å fortsette denne gode utviklingen. KOL vil arbeide for: å videreføre og utvikle gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet ved at tjeneste i internasjonale operasjoner skal gi høyere pensjonsopptjening at personellet sikres forsvarlige hvile- og rekreasjonsperioder og at disse tilpasses den enkeltes behov. 10 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

11 Utdanning Utdanningsordningen i Forsvaret må tilpasses fremtidens kompetansebehov på alle nivå for samtlige yrkeskategorier i strukturen. Det er avgjørende at Forsvaret tilpasser utdanningsmålene til ønsket kompetansenivå og bemanningsstruktur. Forsvarets eget utdanningssystem må ha fagmilitær relevans. Etter KOLs syn er det krigsskolene og høyskolen/stabsskolen som skal ivareta utdanning til det særegne med offisersprofesjonen. Det er viktig å erkjenne at det kan være skille mellom sivile akademiske grader og det Forsvaret har behov for av militærspesifikk offisersutdanning. Det har vært forbundet med høy status å gjennomgå en militær krigsskole, men dette er i ferd med å endre seg fordi man ikke oppnår mastergrad etter endt utdanning. Derfor mener KOL at Forsvaret bør tilrettelegge for at kadettene uteksamineres på masternivå etter bestått krigsskole. KOL vil løse dette gjennom en fakultetsmodell, der befals- og krigsskolene inngår som fakulteter under Forsvarets høgskole. Dette vil bevare det særpreget land-, sjø- og luftkrigsutdanningen har med sine krigsskoler, samtidig som det ivaretar det akademiske kravet til bredde og dybde i utdanningen. KOL er opptatt av at Forsvarets behov for spesialisert høyere akademisk utdanning (f.eks leger, tannleger, jurister, veterinærer, økonomer mfl) fortsatt dekkes av sivile læringssteder, men at slikt personell som skal tilsettes i Forsvaret blir gitt adekvat militær utdanning i regi av Forsvarets høgskole og/eller krigsskolene. KOL vil arbeide for: at høyere militær og sivil utdanning i Forsvaret må ha en solid praktisk og akademisk forankring at det innføres en fakultetsmodell underlagt Forsvarets høgskole som viderefører krigsskoleutdanningen til et masternivå. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 11

12 Lederutvikling Den kontinuerlige samfunnsutviklingen krever kompetente og tilpasningsdyktige ledere som effektivt evner å lede forsvarssektoren i fred, krise og krig. For KOL er det viktig å understreke at lederutvikling er en kontinuerlig prosess. KOL VIL ARBEIDE FOR: at den enkelte leder utvikles gjennom teoretisk tilnærming kombinert med erfaringslæring at det utarbeides karriereplaner som stiller krav til relevant realkompetanse for lederstillinger på ulike nivå og fagfelt at konsepter, modeller og systemer for lederutdanning og lederutvikling bidrar til å innfri virksomhetens mål at den enkelte leder måles på sine resultater og gis utviklingsmuligheter etter dette. 12 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

13 Kultur og mangfold, etikk og holdninger Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter Samfunnet utvikler seg til stadig større bredde både i språk, kultur, religion og livsform. Forsvaret skapes av samfunnet og skal speile det mangfoldet vi finner der. Dette mangfoldet mener KOL skal utnyttes, brukes og integreres i hele forsvarssektoren. KOL mener at alle ansatte i Forsvaret har et spesielt ansvar for at egne handlinger er preget av integritet, åpenhet og høy etisk standard. Aksept og forståelse for likeverd mellom mennesker uavhengig av kjønn, livssyn, etnisk opprinnelse, seksuell orientering og minoritetstilhørighet er avgjørende for Forsvarets kvalitet og videreutvikling. KOL VIL arbeide for: økt kvinneandel i Forsvaret, blant annet gjennom ordninger for å rekruttere og beholde kvinner mangfold, aksept, likeverd og kulturforståelse både hjemme og ute en ikke diskriminerende personellforvaltning. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 13

14 Personellpolitikk Personellpolitikk er i praksis en overbygging av alle politikkområdene, for eksempel lønns-, familie- og boligpolitikk, som påvirker den ansatte. Personellpolitikken må utformes på en slik måte at den ivaretar den enkeltes valg av karrierevei samtidig som den skal sikre at Forsvaret og resten av sektoren blir i stand til å løse sine oppgaver med personell med rett kompetanse. I dag har vi en stor utfordring med at de ulike delpolitikkene til dels er motstridende. Dette vanskeliggjør en helhetlig og sammenhengende struktur i personellforvaltningen. KOL VIL arbeide for: at det utvikles en helhetlig og livsfaseorientert personellpolitikk med fleksible virkemidler relatert til pendling, bolig, barn, utdanning, pensjon og internasjonal tjeneste at personlige egenskaper, kompetanse og resultater tillegges vekt for den enkeltes karriere og at forholdene blir lagt til rette for kvalifiserende tjeneste at akademikergruppen blir gitt en meningsfull og fagrettet tjeneste at stillingsbeskrivelsene må ha færre absolutte krav utover basis for stillingen, slik at vi sikrer at alle kvalifiserte er søknadsberettiget at alle bransjer skal ha helhetlige karriere- og tjenesteplaner at ordningen med vernepliktig akademisk befal blir utvidet til også å omfatte flere relevante grupper og at disse gis tilfredsstillende offisersutdanning en hensiktsmessig og effektiv organisering av Forsvarets personellfunksjoner. 14 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

15 Familiepolitikk KOL ønsker fleksible ordninger som styrker den ansatte og familiens rettigheter under tjeneste, nasjonalt og internasjonalt. KOL mener at familien må sikres reelle valgmuligheter til hvorvidt de skal pendle eller flytte til nytt tjenestested ved beordring. I dagens avtaleverk ligger det særskilte utfordringer der begge parter i et forhold er ansatt i Forsvaret, eller der den ansatte er enslig forsørger. KOL VIL arbeide for: at Forsvaret tilrettelegger disponeringssystemet og avtaleverket for alle ansatte med størst mulig forutsigbarhet for familien at det etableres ensartede rettigheter for medfølgende offiserer ved utenlandsbeordringer at pensjonsordning for medfølgende partner ved utenlandsbeordringer iverksettes at det etableres tilstrekkelig kvarter slik at ukependlere ikke påføres dagpendling at de økonomiske vilkårene enten du velger pendling eller flytting, blir tilnærmet like at vilkårene for enslige, enslige forsørgere og «skilsmissefamilien» blir bedre. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 15

16 Førstegangstjeneste og verneplikt Stortinget har vedtatt at verneplikten skal gjøres gjeldende for menn og kvinner. Dette er et stort skritt i riktig retning i det likestilte Norge. Den vil også ha positiv innvirkning på Forsvarets operative evne, fordi grunnlaget for seleksjon øker. Flere kvinner i Forsvaret er også viktig ved utenlandstjeneste, blant annet fordi de kan nå frem til grupper og miljøer hvor mannlige soldater vanskelig når frem. KOL ser i dag en utfordring med verneplikten der bare ca 1/5 av et årskull blir kalt inn til førstegangstjeneste. En så vidt liten utnyttelse av tilgjengelige ressurser er i praksis uakseptabel i det moderne Forsvaret. Siden det bare er ca 8000 som avtjener førstegangstjenesten blir ikke denne en tilstrekkelig styrkebrønn for rekruttering til militær utdanning og mobiliseringsenheter. Når førstegangstjenesten ikke lenger fungerer som styrkebrønn må denne endres radikalt. KOL VIL arbeide for: at førstegangstjenesten endres i takt med utviklingen av gjeldende forsvarskonsept og de operative forhold som ligger til grunn for befalsordning, utdanningsordninger, utviklingen nasjonalt og internasjonalt. 16 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

17 Veteraner Veteransatsingen de siste årene har bidratt til at anerkjennelse og oppfølging av Forsvarets veteraner har fått et betydelig løft. Det er imidlertid fortsatt behov for forbedringer. Det gjelder først og fremst koblingen til det sivile hjelpeapparatet. KOL forventer også at Forsvaret fortsetter, og kontinuerlig videreutvikler, oppfølgingen og anerkjennelsen av personellet og deres familier før, under og etter internasjonale operasjoner. KOL VIL arbeide for: at det gis anerkjennelse i samfunnet for den innsatsen den enkelte veteran gjør for Norge at dokumentasjonsarbeidet i Forsvaret forsterkes, slik at historikken til Forsvaret og den enkelte blir tatt vare på at Forsvaret bruker erfaringene fra veteransatsingen, slik at familie- og personelloppfølgingen i alle deler av Forsvaret forsterkes at forskning på forhold knyttet til deltakelse i militære operasjoner prioriteres. Det inkluderer familiens og særlig barn og unges rolle. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 17

18 Boligpolitikk Forsvarets boligmasse er etter KOLs syn feildimensjonert i størrelse, behov og antall. KOL mener at Forsvaret bør begrense ordningen med egne leieboliger kun til utsatte tjenestesteder der det er behov. Innsparte midler bør etter KOLs oppfatning brukes til oppgradering av pendlerkvarter og stimulering til anskaffelse av egen bolig som en overgangsordning, for eksempel tre år. KOL VIL arbeide for: økt stimulering til kjøp av egen bolig å utbedre pendlerkvarter i kvalitet og kvantitet. 18 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

19 Helse, miljø og sikkerhet Forsvarets virksomhet er meget omfattende og krevende og favner alt fra fredsdrift hjemme til skarpe oppdrag i internasjonale operasjoner. Til tider opererer offiserer og annet personell under ekstreme forhold. KOL er opptatt av at personellets helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en betryggende måte. KOL VIL arbeide for: å opprettholde og forbedre den helsemessige oppfølgingen av alt personell som har og har hatt sitt virke i risikofylt tjeneste å motivere alle ansatte til å drive fysisk fostring og at forholdene blir lagt til rette for dette. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 19

20 Lønns- og inntektspolitikk KOL mener at Forsvarets lønnspolitikk må være et sentralt element i den samlede personellpolitikken. Det er avgjørende at det etableres et konkurransedyktig lønns- og incentivsystem. Dette skal bidra til arbeidsinnsats, produktivitet, engasjement og utvikling for å bygge opp arbeidstakernes kompetanse og for å sette dem i stand til å møte forsvarssektorens utfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte. KOL mener at lønnspolitikken skal være et virkemiddel for å: motivere og stimulere til arbeidsinnsats, og bidra til å fremme resultatoppnåelse i samsvar med forsvarssektorens mål og strategier motivere og stimulere til kompetanseheving i tråd med forsvarssektorens behov rekruttere nye og beholde kvalifiserte medarbeidere. Lønnspolitikken må være et målrettet personellpolitisk virkemiddel for å oppnå resultater. Det er derfor viktig at det skapes rom for fleksibilitet, slik at lønnsvirkemidlene kan benyttes innen fagområder som har særlige behov ut fra hensyn til rekrutterings- og konkurransesituasjon, eller særskilte kompetansebehov. KOL VIL ARBEIDE FOR: at en større del av lønnsdannelsen skjer lokalt, slik at spesielt DIF-sjef i Forsvaret blir satt i stand til å oppfylle kriteriene i egen lønnspolitikk at det blir bedre balanse mellom kompensasjon for belastning og ulempe på den ene siden og ansvar, resultat og kompetanse på den annen side at det blir etablert hensiktsmessige og fornuftige incentivordninger at det blir etablert fastlønnskomponenter der dette er hensiktsmessig at den aktivitetsbaserte kompensasjonen ikke skal utgjøre hoveddelen av den totale inntekten at personellet i forsvarssektoren blir sikret forutsigbarhet og stabilitet i inntektsutviklingen at alle grupper blir sikret en forsvarlig minimums lønns- og inntektsvekst uavhengig av lokal eller sentral lønnsdannelse. 20 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

21 KOL - akademikerne i forsvarssektoren Forsvaret som en høyteknologisk virksomhet vil i stadig større grad være avhengig av akademisk kompetanse innen en rekke områder. Det være seg innenfor medisin, forsvars- og sikkerhetspolitikk, forskning, språk, kultur, forvaltning og logistikk for å nevne noen. I mange tilfeller vil sivil akademisk kompetanse være avgjørende for enkelte stillinger og kontinuitet. Forsvaret trenger både sivil og militær kompetanse. KOL vil arbeide for at Forsvaret tar tilstrekkelig hensyn til langsiktige behov for videreutvikling av akademisk kunnskap. Dette gjelder ikke minst etter- og videreutdanning også for denne gruppen. Kunnskap og kompetanseutvikling er en forutsetning for nyskapning, idéutvikling og god beslutningstaking. KOL støtter og vil bidra aktivt for en kontinuerlig modernisering innenfor forsvarssektoren, slik at Forsvaret settes bedre i stand til å løse stadig mer krevende og omfattende oppgaver på en resursbevisst og effektiv måte. Til dette trengs det akademikere. KOL vil arbeide for at en i rekrutteringen av ledere både til sivile og militære stillinger må legge vekt på faglig akademisk kompetanse ved siden av mer generelle lederegenskaper. Dette er spesielt viktig på de lavere og midlere ledernivåene, der faglig kompetanse er en avgjørende forutsetning for å kunne fungere som leder. På et høyere ledernivå vil generelle lederegenskaper og mer spesifikk kompetanse i en organisasjon kunne bety mer. Lønn skal være et aktivt personellpolitisk virkemiddel. Kunnskap, kompetanse, innsats, faglig og administrativt ansvar, samt resultater skal legges til grunn for lønnsutvikling og lønnsdannelse for både grupper og individer. Det må bli større politisk og kulturell aksept for differensiering mellom utdanningsgrupper i samfunnet slik at utdanning i større grad enn i dag, anerkjennes som utgangspunkt for lønnsdifferensiering. Lønnsdifferensiering bør brukes aktivt for å kanalisere Forsvarets kunnskapsressurser dit de kan nyttiggjøres best. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 21

22 I tjeneste for Norge «Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder», slik begynner 3dje vers av salmen Alltid freidig. Dette kan neppe sammenfattes bedre enn i Forsvarets slagord «For alt vi er. Og alt vi har» Demokrati, frihet og fred kommer ikke av seg selv, og vi må heller aldri ta det for gitt. Som oftest må det kjempes for, i verste fall med bruk av militær makt. Har vi demokrati må det vernes om og pleies, fordi det alltid vil være krefter som setter det på prøve. Vern om demokratiet er derfor en av Forsvarets viktigste oppgaver. KOL vil takke alle våre soldater for den innsatsen som er gjort, gjøres, og i fremtiden vil bli gjort for å bevare disse verdiene. KOL har en sterk oppfordring til Storting og regjering. Sørg for at forsvarsbevilgningene gjør Forsvaret i stand til å verne om demokrati, frihet og fred ikke bare i Norge men også internasjonalt. For å få dette til må Forsvaret tilføres betydelige midler, slik at de stående styrkene får nødvendige våpenkapasiteter og tilstrekkelig antall godt utrustet og trenet personell. Dette for å hindre at vi nok en gang må gi tapt for en aggressor som har langt større kapasiteter og helt andre ambisjoner enn oss. Forsvaret må være så sterkt at vi sammen med våre allierte kan forhindre at fristelsen til å utfordre oss fra en aggressor blir for stor. Skulle han likevel velge å gjøre det må vi kunne slå hardt tilbake. Blir ikke vårt Forsvar og våre soldater satt i stand til dette, kan det å kjempe i en eventuell fremtidig konflikt fort bli forgjeves. Denne evnen til å forsvare våre verdier er godt beskrevet i vår Nasjonalsang: «Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir». 22 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

23 KSKF Krigsskolenes kadettforum KSKF LUFTKRIGSSKOLEN KSKF SJØKRIGSSKOLEN KSKF KRIGSSKOLEN organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret

24 Krigsskolenes kadettforum (KSKF) Krigsskolenes Kadettforum (KSKF) er KOLs kadettforening. KSKF er en forening for de som ønsker å være del av et sterkt nettverk av kadetter som alle har tatt et bevisst valg basert på delte verdier, samt et ønske om at kompetanse, utdanning og prestasjoner skal lønne seg økonomisk og for karrieren. For deg som kadett er det viktig at du har en forening og en hovedsammenslutning i ryggen som tør å prioritere kadetter og kommende offiserer KOL og Akademikerne. Vårt mantra gjennom mer enn 100 år har vært at utdanning skal lønne seg. En slik politikk kan KOL og Akademikerne fremme med tyngde og troverdighet. Gjennom å organisere yrker og profesjoner med høyere utdanning vil Akademikernes interesser være mer enhetlige enn i de andre organisasjonene. Dette gir det fortrinnet at KOL og Akademikerne kan legge all sin kraft i å fremme dine interesser, uten å havne i interessekonflikter der en del av medlemsmassen må nedprioriteres til fordel for den andre. Dette går frem av oversikten av hovedsammenslutninger og deres respektive underforeninger: Akademikerne YS LO KOL BFO NOF Tekna Bibliotekarforbundet Musikernes fellesorganisasjon Den norske legeforening Norske meierifolks landsforening Norsk Arbeidsmandsforbund ECONA - Siviløkonomene Personellforbundet (Pefo) Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Psykologforening Sosialtjenestemennenes Landsf. Norsk Tjenestemannslag (NTL) m.fl. m.fl. m.fl. 24 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

25 Styret i KSKF har som sitt fremste mål å skape et sundt samhold blant sine medlemmer, og tilbyr et tiltalende og konstruktivt innsteg til moderorganisasjonen. Dette tenker vi gjøres best ved å dele opplevelser, noe vi ofte gjør i form av studieturer til faglig relevante reisemål samt sosiale tilstelninger på lokal arena. Det er det tettvevde, men inkluderende felleskapet som gjør KSKF til en særegen forening, og det er noe vi jobber hardt for å ivareta. En av fordelene til KOL, som en forening med en relativt liten organisasjon, er at medlemmene ved henvendelser slipper lange prosesser gjennom flere ledd i et tungrodd byråkrati. En slik direkte forbindelse resulterer i effektiv saksbehandling og et personlig forhold til den sentrale ledelsen. KSKF bidrar til dette ved å holde sine medlemmer oppdatert på hva som opptar moderorganisasjonen, samt ved å formidle generelle henvendelser fra medlemmer til sekretariatet og vice versa. For mer informasjon kontakt: Lokalt Leder KSKF eller KOL sekretariat tlf nytenkende analytisk beslutningsdyktig 25

26 Oppdag mulighetene dine med Danske Bank Særdeles lav rente på boliglån. Svært gunstige betingelser på en rekke andre tjenester. Samme gode tilbud til samboer/ ektefelle som til deg som medlem. Profesjonell rådgivning både til private og næringsdrivende. Og eget VIP telefonnummer; Se fordelene og oppdag mulighetene på danskebank.no/kol danskebank.no/kol

27 Norges mest kjøpte bilforsikring Vi er de som forsikrer flest biler i Norge. Kanskje fordi vi blant annet kan gi 8 års reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett årsak? A13_0371/02.15 I tillegg til skikkelig gode forsikringsvilkår, får du som KOL-medlem en svært god pris. Derfor anbefaler vi sterkt at du sjekker hvilken pris du kan få hos oss. På gjensidige.no/bil kan du beregne pris og kjøpe forsikring. Du kan også ringe oss på 03100, så hjelper vi deg.

28 Krigsskoleutdannede offiserers landsforening nytenkende analytisk beslutningsdyktig Foto: Forsvarets mediesenter, design: Yngvar Tov Herbjørnssønn. Den krigslystne krigsguden Ares fremstilles overalt med hjelm og full våpenutrustning, alltid beredt til kamp. Løkkeveien Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil:

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg

Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Nr. 1 mars 2015 104 årgang Verden i endring - Forsvaret tilpasser seg KOL mener offisersprofesjonen er noe mer enn den militære profesjon

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol.

Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i Forsvaret. www.kol. VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Juni 2013 104 årgang Nord Korea - Hvor langt går de? Vi nådde målene våre i Faryab Lokal lønnsdannelse i Forsvaret? KOL akademikerne i

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok 0111101100111011100110110101101101111011011000110010100100000010001100110111101 1100101011011100110100101101111011100100110100001101111011001110111001101101011 1011101000111001100100000011010010110111001100111011001010110111001101001011011

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Forord. Bente Ingebrigtsen November 2001 URN:NBN:NO.2132

Forord. Bente Ingebrigtsen November 2001 URN:NBN:NO.2132 Forord I det foreliggende arbeidet presenteres resultater fra et prosjektarbeid jeg gjennomførte i perioden 1992 til 1995. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og hadde tittelen 'Lønnssystem

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer