KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOL. Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan 2015-2018"

Transkript

1 KOL Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Perspektivplan organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret

2 Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter

3 Innholdsfortegnelse Hvorfor skal du velge KOL? 4 Hva tilbyr KOL medlemmene? 5 Organisasjonen for den profesjonelle offiser 6 Sivile akademikere i Forsvaret 7 En troverdig og profesjonell utvikling av forsvaret 8 Sikkerhetspolitiske rammebetingelser 9 Internasjonale operasjoner 10 Utdanning 11 Lederutvikling 12 Kultur og mangfold, etikk og holdninger 13 Personellpolitikk 14 Familiepolitikk 15 Førstegangstjeneste og verneplikt 16 Veteraner 17 Boligpolitikk 18 Helse, miljø og sikkerhet 19 Lønns- og inntektspolitikk 20 KOL-akademikerne i forsvarssektoren 21 I tjeneste for Norge 22 Krigsskolenes kadettforum (KSKF) 23

4 Hvorfor skal du velge KOL? - fordi du har krigsskole eller høyere sivil utdanning! KOL akademikerne i forsvarssektoren er den eneste organisasjonen som organiserer både militære og sivile arbeidstakere. Alle medlemmene har høyere utdanning. KOL mener det er viktig å ha både sivil og militær kompetanse i Forsvaret. KOL representerer over 2200 akademikere i sektoren. KOL er partipolitisk uavhengig KOL har en homogen medlemsmasse som gjør det enklere å prioritere mellom ulike interesser KOL har ikke et tungrodd byråkrati kort vei mellom det enkelte medlem og sekretariat KOL skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av Forsvaret innen alle områder KOL er opptatt av holdninger, etikk, ledelse og mangfold. KOL mener vi skal holde vitenskapelig metodikk høyt i kurs. Vitenskapen er fundamentet i vår utdanning. Vi skal og må være villige til å se på hva vi holder på med. Vi skal hjelpe Forsvaret til å få mest mulig ut av pengene. Det sikrer oss troverdighet. Gjør vi ikke det står vi i fare for å bli irrelevante og parkert på sidelinjen. Derfor skal du velge KOL! Tlf: E-post: E-post FisB: kol kontakt 4 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

5 Hva tilbyr KOL medlemmene? Først og fremst alltid rask og pålitelig medlemsassistanse prøv oss! en organisasjon som tør tenke nytt offisersutdannede og de med høyere utdanning er alltid første prioritet profesjonell og rask saksbehandling Men også: forsikring svært god forsikringsavtale med Gjensidige uføreforsikring behandlingsforsikring hurtig behandling ved sykdom kritisk sykdom rask utbetaling ved alvorlig sykdom familieulykkesforsikring KOL har unntak fra den ordinære krigsklausulens begrensning i pkt avsnitt UFØ6001 og DØD6001. Det vil si at forsikringene også gjelder ved tjeneste i utlandet. For fullstendig informasjon ring Gjensidige, tlf eller gjensidige.no/kol. bank svært god bankavtale med Danske Bank svært gunstig rente på boliglån boliglån ung medlemmer under 34 år gratis PC-forsikring for studentmedlemmer/kadetter brukskonto Akademikerne med KOLs logo på bankkortet meget gode tilbud på ulike bank- og kredittkort. For fullstendig informasjon ring Danske Bank, tlf eller danskebank.no/kol. Advokatbistand 1 time gratis juridisk rådgivning hos KOLs advokat Ta kontakt med sekretariatet for ytterlige informasjon og kontakt opp mot våre samarbeidspartnere. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 5

6 Organisasjonen for den profesjonelle offiser Norge er avhengig av et moderne Forsvar som skal være i stand til å operere nasjonalt og internasjonalt. Dette for å kunne verne om frihet, demokrati og likeverd. KOL er organisasjonen for den profesjonelle offiser og sivilt ansatte med høyere akademisk utdanning. Personellet i et moderne Forsvar skal ha integritet, høy etisk standard, godt fundamentert kunnskap og god tilpasningsevne. De skal ha evne til nytenkning og analytisk problemløsning Det å kunne vise respekt, toleranse for andre kulturer og meninger er også en viktig del av profesjonen. KOL skal være den organisasjonen som setter helhetsbildet og høy kompetanse i fokus. KOL mener det er viktig med både militær og sivil kompetanse i forsvarssektoren, og mener det er naturlig at personell med høyere militær eller sivil utdanning samler seg i KOL. KOL er en arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Akademikerne. Akademikerne er hovedsammenslutningen for de langtidsutdannede og representerer ca arbeidstakere i det moderne, kunnskapsintensive arbeidslivet. KOL er partipolitisk nøytral, og har sitt sekretariat i Oslo, samt tillitsvalgte over hele Norge. Dette betyr at vi kan ivareta medlemmenes interesser både i sentrale forsvarspolitiske spørsmål og i sentrale lønnsforhandlinger. Samtidig bistår vi våre medlemmer i konkrete spørsmål av tjenestelig og privat karakter. KOL skal være en sparringspartner, like mye som en motpart, for arbeidsgiver på alle nivå i forsvarssektoren. KOL skal derfor gjøre sitt ytterste for å koble medlemmenes interesser med Forsvarets beste. 6 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

7 Sivile akademikere i Forsvaret KOL er den eneste tjenestemannsorganisasjonen som organiserer både sivile akademikere og militært personell med krigsskole eller tilsvarende utdanning. Dette er samlet sett en styrke for KOL. Sivilt akademisk ansatte har bred fagkompetanse som dekker et nødvendig behov slik at Forsvaret skal kunne gjennomføre sine oppgaver og nå sine mål. For KOL er det viktig at det blir etablert et eget karriere- og etterutdanningssystem også for denne gruppen. Det vil etter KOLs syn i mindre grad være nødvendig å tilrettelegge for å gi ny høyere akademisk utdanning til denne gruppen siden den presumtivt allerede har ønsket utdanningsnivå ved ansettelse. KOL mener det er viktig at alle sivilt ansatte gis opplæring i militære ferdigheter dersom de skal kunne være tilgjengelige for tjeneste i internasjonale operasjoner. Det er viktig at det legges til rette for at sivilt akademisk ansatte som skal bekle leder- og fagstillinger på høyere nivå, gis reelle muligheter til å gjennomføre aktuelle studier ved Forsvarets høgskole. Vi ser at det meste av regelverket for arbeidstid og kompensasjon for merutgiftsdekning, ulempe og risiko etter hvert er blitt likt for både befal og sivilt ansatt personell. Dette har vært en villet utvikling. Det vil likevel fortsatt være noen ulikheter på utdannings- og personellsiden grunnet det særegne med befals-, utdannings- og disponeringsordningen for befal ansatt i Forsvaret. Det samme vil gjelde i forbindelse med tildeling av Forsvarts utleieboliger. KOL arbeider for størst mulig likhet for sivilt og militært personell der hvor forholdene er like. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 7

8 En troverdig og profesjonell utvikling av Forsvaret Det moderne Forsvaret er under stadig utvikling og omstilling. Utviklingen påvirkes av et endret verdensbilde som gir nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Den teknologiske utviklingen gir også nye muligheter og utfordringer for samfunnet generelt og Forsvaret spesielt. Samtidig lever vi i et samfunn der demografi, sentralisering, familiestruktur, utdanning og karriere mv stiller nye krav til Forsvaret som organisasjon. Samfunnet har forventninger til at Forsvaret skal løse grunnleggende oppgaver som vern og forsvar av våre verdier og territorium. For KOL er det viktig at Forsvarets utvikling skjer i takt med de endrede omgivelsene og samfunnets forventninger. Dette stiller krav til et Forsvar som kjennetegnes av troverdighet, profesjonalitet og fleksibilitet. For å oppnå dette mener KOL at det er viktig å ha utviklingen av følgende områder i fokus: sikkerhetspolitiske rammebetingelser verneplikt personellpolitikk lønnspolitikk familiepolitikk boligpolitikk veteranpolitikk mangfold og likeverd utenlandsoperasjoner HMS strukturutvikling lederutvikling rekruttering utdanning og trening 8 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

9 Sikkerhetspolitiske rammebetingelser Geografisk og politisk representerer Norge nordflanken i NATO på atlanterhavssiden, og vil i forhold til Russland styres i stor grad av nettopp dette. Vi er en del av NATO og nært assosiert til EUs militære samarbeide. Dette punktet er fast i norsk sikkerhetspolitikk, og vil være uendret med mindre hele det verdenspolitiske bildet endres dramatisk. KOL legger til grunn: at vi er avhengige av et godt forhold innen NATO, til EU og et velfungerende samarbeide i OSSE og FN et troverdig ambisjonsnivå med personell, materiell og økonomi som tilfredsstiller de målsetninger Norge har tiltrådt med sine alliansepartnere at våre styrker til enhver tid er i stand til å forsvare og verne om våre nasjonale interesser og ressurser både innenfor den nasjonale og alliansens rammer. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 9

10 Internasjonale operasjoner En av Forsvarets oppgaver er å delta i internasjonale operasjoner, enten de skjer i NATO eller FN-regi. Det er en politisk beslutning å anvende militær makt og gi rammer for omfanget av maktbruken. For KOL vil det være viktig at vi sikrer personellet gode og trygge rammebetingelser, både for tjenestemenn og deres familier. KOL er kjent med og har bidratt til at veldig mye bra er gjort på dette området de siste årene. Det er imidlertid viktig å fortsette denne gode utviklingen. KOL vil arbeide for: å videreføre og utvikle gode lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet ved at tjeneste i internasjonale operasjoner skal gi høyere pensjonsopptjening at personellet sikres forsvarlige hvile- og rekreasjonsperioder og at disse tilpasses den enkeltes behov. 10 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

11 Utdanning Utdanningsordningen i Forsvaret må tilpasses fremtidens kompetansebehov på alle nivå for samtlige yrkeskategorier i strukturen. Det er avgjørende at Forsvaret tilpasser utdanningsmålene til ønsket kompetansenivå og bemanningsstruktur. Forsvarets eget utdanningssystem må ha fagmilitær relevans. Etter KOLs syn er det krigsskolene og høyskolen/stabsskolen som skal ivareta utdanning til det særegne med offisersprofesjonen. Det er viktig å erkjenne at det kan være skille mellom sivile akademiske grader og det Forsvaret har behov for av militærspesifikk offisersutdanning. Det har vært forbundet med høy status å gjennomgå en militær krigsskole, men dette er i ferd med å endre seg fordi man ikke oppnår mastergrad etter endt utdanning. Derfor mener KOL at Forsvaret bør tilrettelegge for at kadettene uteksamineres på masternivå etter bestått krigsskole. KOL vil løse dette gjennom en fakultetsmodell, der befals- og krigsskolene inngår som fakulteter under Forsvarets høgskole. Dette vil bevare det særpreget land-, sjø- og luftkrigsutdanningen har med sine krigsskoler, samtidig som det ivaretar det akademiske kravet til bredde og dybde i utdanningen. KOL er opptatt av at Forsvarets behov for spesialisert høyere akademisk utdanning (f.eks leger, tannleger, jurister, veterinærer, økonomer mfl) fortsatt dekkes av sivile læringssteder, men at slikt personell som skal tilsettes i Forsvaret blir gitt adekvat militær utdanning i regi av Forsvarets høgskole og/eller krigsskolene. KOL vil arbeide for: at høyere militær og sivil utdanning i Forsvaret må ha en solid praktisk og akademisk forankring at det innføres en fakultetsmodell underlagt Forsvarets høgskole som viderefører krigsskoleutdanningen til et masternivå. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 11

12 Lederutvikling Den kontinuerlige samfunnsutviklingen krever kompetente og tilpasningsdyktige ledere som effektivt evner å lede forsvarssektoren i fred, krise og krig. For KOL er det viktig å understreke at lederutvikling er en kontinuerlig prosess. KOL VIL ARBEIDE FOR: at den enkelte leder utvikles gjennom teoretisk tilnærming kombinert med erfaringslæring at det utarbeides karriereplaner som stiller krav til relevant realkompetanse for lederstillinger på ulike nivå og fagfelt at konsepter, modeller og systemer for lederutdanning og lederutvikling bidrar til å innfri virksomhetens mål at den enkelte leder måles på sine resultater og gis utviklingsmuligheter etter dette. 12 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

13 Kultur og mangfold, etikk og holdninger Bilde: Per Front, kilde: Forsvarets mediasenter Samfunnet utvikler seg til stadig større bredde både i språk, kultur, religion og livsform. Forsvaret skapes av samfunnet og skal speile det mangfoldet vi finner der. Dette mangfoldet mener KOL skal utnyttes, brukes og integreres i hele forsvarssektoren. KOL mener at alle ansatte i Forsvaret har et spesielt ansvar for at egne handlinger er preget av integritet, åpenhet og høy etisk standard. Aksept og forståelse for likeverd mellom mennesker uavhengig av kjønn, livssyn, etnisk opprinnelse, seksuell orientering og minoritetstilhørighet er avgjørende for Forsvarets kvalitet og videreutvikling. KOL VIL arbeide for: økt kvinneandel i Forsvaret, blant annet gjennom ordninger for å rekruttere og beholde kvinner mangfold, aksept, likeverd og kulturforståelse både hjemme og ute en ikke diskriminerende personellforvaltning. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 13

14 Personellpolitikk Personellpolitikk er i praksis en overbygging av alle politikkområdene, for eksempel lønns-, familie- og boligpolitikk, som påvirker den ansatte. Personellpolitikken må utformes på en slik måte at den ivaretar den enkeltes valg av karrierevei samtidig som den skal sikre at Forsvaret og resten av sektoren blir i stand til å løse sine oppgaver med personell med rett kompetanse. I dag har vi en stor utfordring med at de ulike delpolitikkene til dels er motstridende. Dette vanskeliggjør en helhetlig og sammenhengende struktur i personellforvaltningen. KOL VIL arbeide for: at det utvikles en helhetlig og livsfaseorientert personellpolitikk med fleksible virkemidler relatert til pendling, bolig, barn, utdanning, pensjon og internasjonal tjeneste at personlige egenskaper, kompetanse og resultater tillegges vekt for den enkeltes karriere og at forholdene blir lagt til rette for kvalifiserende tjeneste at akademikergruppen blir gitt en meningsfull og fagrettet tjeneste at stillingsbeskrivelsene må ha færre absolutte krav utover basis for stillingen, slik at vi sikrer at alle kvalifiserte er søknadsberettiget at alle bransjer skal ha helhetlige karriere- og tjenesteplaner at ordningen med vernepliktig akademisk befal blir utvidet til også å omfatte flere relevante grupper og at disse gis tilfredsstillende offisersutdanning en hensiktsmessig og effektiv organisering av Forsvarets personellfunksjoner. 14 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

15 Familiepolitikk KOL ønsker fleksible ordninger som styrker den ansatte og familiens rettigheter under tjeneste, nasjonalt og internasjonalt. KOL mener at familien må sikres reelle valgmuligheter til hvorvidt de skal pendle eller flytte til nytt tjenestested ved beordring. I dagens avtaleverk ligger det særskilte utfordringer der begge parter i et forhold er ansatt i Forsvaret, eller der den ansatte er enslig forsørger. KOL VIL arbeide for: at Forsvaret tilrettelegger disponeringssystemet og avtaleverket for alle ansatte med størst mulig forutsigbarhet for familien at det etableres ensartede rettigheter for medfølgende offiserer ved utenlandsbeordringer at pensjonsordning for medfølgende partner ved utenlandsbeordringer iverksettes at det etableres tilstrekkelig kvarter slik at ukependlere ikke påføres dagpendling at de økonomiske vilkårene enten du velger pendling eller flytting, blir tilnærmet like at vilkårene for enslige, enslige forsørgere og «skilsmissefamilien» blir bedre. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 15

16 Førstegangstjeneste og verneplikt Stortinget har vedtatt at verneplikten skal gjøres gjeldende for menn og kvinner. Dette er et stort skritt i riktig retning i det likestilte Norge. Den vil også ha positiv innvirkning på Forsvarets operative evne, fordi grunnlaget for seleksjon øker. Flere kvinner i Forsvaret er også viktig ved utenlandstjeneste, blant annet fordi de kan nå frem til grupper og miljøer hvor mannlige soldater vanskelig når frem. KOL ser i dag en utfordring med verneplikten der bare ca 1/5 av et årskull blir kalt inn til førstegangstjeneste. En så vidt liten utnyttelse av tilgjengelige ressurser er i praksis uakseptabel i det moderne Forsvaret. Siden det bare er ca 8000 som avtjener førstegangstjenesten blir ikke denne en tilstrekkelig styrkebrønn for rekruttering til militær utdanning og mobiliseringsenheter. Når førstegangstjenesten ikke lenger fungerer som styrkebrønn må denne endres radikalt. KOL VIL arbeide for: at førstegangstjenesten endres i takt med utviklingen av gjeldende forsvarskonsept og de operative forhold som ligger til grunn for befalsordning, utdanningsordninger, utviklingen nasjonalt og internasjonalt. 16 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

17 Veteraner Veteransatsingen de siste årene har bidratt til at anerkjennelse og oppfølging av Forsvarets veteraner har fått et betydelig løft. Det er imidlertid fortsatt behov for forbedringer. Det gjelder først og fremst koblingen til det sivile hjelpeapparatet. KOL forventer også at Forsvaret fortsetter, og kontinuerlig videreutvikler, oppfølgingen og anerkjennelsen av personellet og deres familier før, under og etter internasjonale operasjoner. KOL VIL arbeide for: at det gis anerkjennelse i samfunnet for den innsatsen den enkelte veteran gjør for Norge at dokumentasjonsarbeidet i Forsvaret forsterkes, slik at historikken til Forsvaret og den enkelte blir tatt vare på at Forsvaret bruker erfaringene fra veteransatsingen, slik at familie- og personelloppfølgingen i alle deler av Forsvaret forsterkes at forskning på forhold knyttet til deltakelse i militære operasjoner prioriteres. Det inkluderer familiens og særlig barn og unges rolle. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 17

18 Boligpolitikk Forsvarets boligmasse er etter KOLs syn feildimensjonert i størrelse, behov og antall. KOL mener at Forsvaret bør begrense ordningen med egne leieboliger kun til utsatte tjenestesteder der det er behov. Innsparte midler bør etter KOLs oppfatning brukes til oppgradering av pendlerkvarter og stimulering til anskaffelse av egen bolig som en overgangsordning, for eksempel tre år. KOL VIL arbeide for: økt stimulering til kjøp av egen bolig å utbedre pendlerkvarter i kvalitet og kvantitet. 18 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

19 Helse, miljø og sikkerhet Forsvarets virksomhet er meget omfattende og krevende og favner alt fra fredsdrift hjemme til skarpe oppdrag i internasjonale operasjoner. Til tider opererer offiserer og annet personell under ekstreme forhold. KOL er opptatt av at personellets helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en betryggende måte. KOL VIL arbeide for: å opprettholde og forbedre den helsemessige oppfølgingen av alt personell som har og har hatt sitt virke i risikofylt tjeneste å motivere alle ansatte til å drive fysisk fostring og at forholdene blir lagt til rette for dette. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 19

20 Lønns- og inntektspolitikk KOL mener at Forsvarets lønnspolitikk må være et sentralt element i den samlede personellpolitikken. Det er avgjørende at det etableres et konkurransedyktig lønns- og incentivsystem. Dette skal bidra til arbeidsinnsats, produktivitet, engasjement og utvikling for å bygge opp arbeidstakernes kompetanse og for å sette dem i stand til å møte forsvarssektorens utfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte. KOL mener at lønnspolitikken skal være et virkemiddel for å: motivere og stimulere til arbeidsinnsats, og bidra til å fremme resultatoppnåelse i samsvar med forsvarssektorens mål og strategier motivere og stimulere til kompetanseheving i tråd med forsvarssektorens behov rekruttere nye og beholde kvalifiserte medarbeidere. Lønnspolitikken må være et målrettet personellpolitisk virkemiddel for å oppnå resultater. Det er derfor viktig at det skapes rom for fleksibilitet, slik at lønnsvirkemidlene kan benyttes innen fagområder som har særlige behov ut fra hensyn til rekrutterings- og konkurransesituasjon, eller særskilte kompetansebehov. KOL VIL ARBEIDE FOR: at en større del av lønnsdannelsen skjer lokalt, slik at spesielt DIF-sjef i Forsvaret blir satt i stand til å oppfylle kriteriene i egen lønnspolitikk at det blir bedre balanse mellom kompensasjon for belastning og ulempe på den ene siden og ansvar, resultat og kompetanse på den annen side at det blir etablert hensiktsmessige og fornuftige incentivordninger at det blir etablert fastlønnskomponenter der dette er hensiktsmessig at den aktivitetsbaserte kompensasjonen ikke skal utgjøre hoveddelen av den totale inntekten at personellet i forsvarssektoren blir sikret forutsigbarhet og stabilitet i inntektsutviklingen at alle grupper blir sikret en forsvarlig minimums lønns- og inntektsvekst uavhengig av lokal eller sentral lønnsdannelse. 20 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

21 KOL - akademikerne i forsvarssektoren Forsvaret som en høyteknologisk virksomhet vil i stadig større grad være avhengig av akademisk kompetanse innen en rekke områder. Det være seg innenfor medisin, forsvars- og sikkerhetspolitikk, forskning, språk, kultur, forvaltning og logistikk for å nevne noen. I mange tilfeller vil sivil akademisk kompetanse være avgjørende for enkelte stillinger og kontinuitet. Forsvaret trenger både sivil og militær kompetanse. KOL vil arbeide for at Forsvaret tar tilstrekkelig hensyn til langsiktige behov for videreutvikling av akademisk kunnskap. Dette gjelder ikke minst etter- og videreutdanning også for denne gruppen. Kunnskap og kompetanseutvikling er en forutsetning for nyskapning, idéutvikling og god beslutningstaking. KOL støtter og vil bidra aktivt for en kontinuerlig modernisering innenfor forsvarssektoren, slik at Forsvaret settes bedre i stand til å løse stadig mer krevende og omfattende oppgaver på en resursbevisst og effektiv måte. Til dette trengs det akademikere. KOL vil arbeide for at en i rekrutteringen av ledere både til sivile og militære stillinger må legge vekt på faglig akademisk kompetanse ved siden av mer generelle lederegenskaper. Dette er spesielt viktig på de lavere og midlere ledernivåene, der faglig kompetanse er en avgjørende forutsetning for å kunne fungere som leder. På et høyere ledernivå vil generelle lederegenskaper og mer spesifikk kompetanse i en organisasjon kunne bety mer. Lønn skal være et aktivt personellpolitisk virkemiddel. Kunnskap, kompetanse, innsats, faglig og administrativt ansvar, samt resultater skal legges til grunn for lønnsutvikling og lønnsdannelse for både grupper og individer. Det må bli større politisk og kulturell aksept for differensiering mellom utdanningsgrupper i samfunnet slik at utdanning i større grad enn i dag, anerkjennes som utgangspunkt for lønnsdifferensiering. Lønnsdifferensiering bør brukes aktivt for å kanalisere Forsvarets kunnskapsressurser dit de kan nyttiggjøres best. nytenkende analytisk beslutningsdyktig 21

22 I tjeneste for Norge «Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder», slik begynner 3dje vers av salmen Alltid freidig. Dette kan neppe sammenfattes bedre enn i Forsvarets slagord «For alt vi er. Og alt vi har» Demokrati, frihet og fred kommer ikke av seg selv, og vi må heller aldri ta det for gitt. Som oftest må det kjempes for, i verste fall med bruk av militær makt. Har vi demokrati må det vernes om og pleies, fordi det alltid vil være krefter som setter det på prøve. Vern om demokratiet er derfor en av Forsvarets viktigste oppgaver. KOL vil takke alle våre soldater for den innsatsen som er gjort, gjøres, og i fremtiden vil bli gjort for å bevare disse verdiene. KOL har en sterk oppfordring til Storting og regjering. Sørg for at forsvarsbevilgningene gjør Forsvaret i stand til å verne om demokrati, frihet og fred ikke bare i Norge men også internasjonalt. For å få dette til må Forsvaret tilføres betydelige midler, slik at de stående styrkene får nødvendige våpenkapasiteter og tilstrekkelig antall godt utrustet og trenet personell. Dette for å hindre at vi nok en gang må gi tapt for en aggressor som har langt større kapasiteter og helt andre ambisjoner enn oss. Forsvaret må være så sterkt at vi sammen med våre allierte kan forhindre at fristelsen til å utfordre oss fra en aggressor blir for stor. Skulle han likevel velge å gjøre det må vi kunne slå hardt tilbake. Blir ikke vårt Forsvar og våre soldater satt i stand til dette, kan det å kjempe i en eventuell fremtidig konflikt fort bli forgjeves. Denne evnen til å forsvare våre verdier er godt beskrevet i vår Nasjonalsang: «Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir». 22 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

23 KSKF Krigsskolenes kadettforum KSKF LUFTKRIGSSKOLEN KSKF SJØKRIGSSKOLEN KSKF KRIGSSKOLEN organisasjonen for den profesjonelle offiser og langtidsutdannede i Forsvaret

24 Krigsskolenes kadettforum (KSKF) Krigsskolenes Kadettforum (KSKF) er KOLs kadettforening. KSKF er en forening for de som ønsker å være del av et sterkt nettverk av kadetter som alle har tatt et bevisst valg basert på delte verdier, samt et ønske om at kompetanse, utdanning og prestasjoner skal lønne seg økonomisk og for karrieren. For deg som kadett er det viktig at du har en forening og en hovedsammenslutning i ryggen som tør å prioritere kadetter og kommende offiserer KOL og Akademikerne. Vårt mantra gjennom mer enn 100 år har vært at utdanning skal lønne seg. En slik politikk kan KOL og Akademikerne fremme med tyngde og troverdighet. Gjennom å organisere yrker og profesjoner med høyere utdanning vil Akademikernes interesser være mer enhetlige enn i de andre organisasjonene. Dette gir det fortrinnet at KOL og Akademikerne kan legge all sin kraft i å fremme dine interesser, uten å havne i interessekonflikter der en del av medlemsmassen må nedprioriteres til fordel for den andre. Dette går frem av oversikten av hovedsammenslutninger og deres respektive underforeninger: Akademikerne YS LO KOL BFO NOF Tekna Bibliotekarforbundet Musikernes fellesorganisasjon Den norske legeforening Norske meierifolks landsforening Norsk Arbeidsmandsforbund ECONA - Siviløkonomene Personellforbundet (Pefo) Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Psykologforening Sosialtjenestemennenes Landsf. Norsk Tjenestemannslag (NTL) m.fl. m.fl. m.fl. 24 Krigsskoleutdannende offiserers landsforening

25 Styret i KSKF har som sitt fremste mål å skape et sundt samhold blant sine medlemmer, og tilbyr et tiltalende og konstruktivt innsteg til moderorganisasjonen. Dette tenker vi gjøres best ved å dele opplevelser, noe vi ofte gjør i form av studieturer til faglig relevante reisemål samt sosiale tilstelninger på lokal arena. Det er det tettvevde, men inkluderende felleskapet som gjør KSKF til en særegen forening, og det er noe vi jobber hardt for å ivareta. En av fordelene til KOL, som en forening med en relativt liten organisasjon, er at medlemmene ved henvendelser slipper lange prosesser gjennom flere ledd i et tungrodd byråkrati. En slik direkte forbindelse resulterer i effektiv saksbehandling og et personlig forhold til den sentrale ledelsen. KSKF bidrar til dette ved å holde sine medlemmer oppdatert på hva som opptar moderorganisasjonen, samt ved å formidle generelle henvendelser fra medlemmer til sekretariatet og vice versa. For mer informasjon kontakt: Lokalt Leder KSKF eller KOL sekretariat tlf nytenkende analytisk beslutningsdyktig 25

26 Oppdag mulighetene dine med Danske Bank Særdeles lav rente på boliglån. Svært gunstige betingelser på en rekke andre tjenester. Samme gode tilbud til samboer/ ektefelle som til deg som medlem. Profesjonell rådgivning både til private og næringsdrivende. Og eget VIP telefonnummer; Se fordelene og oppdag mulighetene på danskebank.no/kol danskebank.no/kol

27 Norges mest kjøpte bilforsikring Vi er de som forsikrer flest biler i Norge. Kanskje fordi vi blant annet kan gi 8 års reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett årsak? A13_0371/02.15 I tillegg til skikkelig gode forsikringsvilkår, får du som KOL-medlem en svært god pris. Derfor anbefaler vi sterkt at du sjekker hvilken pris du kan få hos oss. På gjensidige.no/bil kan du beregne pris og kjøpe forsikring. Du kan også ringe oss på 03100, så hjelper vi deg.

28 Krigsskoleutdannede offiserers landsforening nytenkende analytisk beslutningsdyktig Foto: Forsvarets mediesenter, design: Yngvar Tov Herbjørnssønn. Den krigslystne krigsguden Ares fremstilles overalt med hjelm og full våpenutrustning, alltid beredt til kamp. Løkkeveien Oslo tlf: fax: epost militær: kol kontakt epost sivil:

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2006-2010

HANDLINGSPROGRAM 2006-2010 HANDLINGSPROGRAM 2006-2010 1. Påvirkning Norges Offisersforbund skal videreutvikle og profilere NOF som en viktig premissleverandør i forsvars- og sikkerhetspolitiske saker. Norges Offisersforbund skal

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

FOR PERIODEN

FOR PERIODEN Befalets Fellesorganisasjon Handlingsprogram FOR PERIODEN 2008 2011 Ett yrke én organisasjon STYRKE UAVHENGIGHET SAMARBEID Handlingsprog.2008.indd 1 19-08-08 12:42:38 2 BFO s Handlingsprogram KONTINUITET

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD Dato: 10. januar 2011 NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD 1. Innledning Regjeringen tar sikte på å legge

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 11. juni 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/Personellavdelingen Bestemmelser for Forsvarets boligvirksomhet

Detaljer

Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo

Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo Personalpolitikk ved Universitetet i Oslo (UiO) Redaksjon: Organisasjons- og personalavdelingen Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv Reidar Dale Trykk: GAN

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra De ansatte sier at slagordet betyr: Vi får det til og yter litt ekstra Et ønsket kjennetegn Sammen er vi

Detaljer

BFOS PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM

BFOS PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM Befalets Fellesorganisasjons (BFO) 8. ordinære kongress BFOS PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM HOVEDSTYRETS INNSTILLING FOR PERIODEN 2011-2014 PRINSIPPROGRAM 2011 2014 Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er

Detaljer

F O R S V A R E T S V E R D I G R U N N L A G

F O R S V A R E T S V E R D I G R U N N L A G F O R S V A R E T S V E R D I G R U N N L A G Foto: NPS visjon E T KRAFTFULLT OG TROVERDIG FORSVAR MED MENNESKER I UTVIKLING MOT FELLES MÅL 3 DET ER MENNESKER I SAMARBEID SOM SKAPER RESULTATER OG STRIDSEVNE

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015

Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015 FORSVARETS HØGSKOLE Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015 Louise Kathrine Dedichen kontreadmiral sjef Forsvarets høgskole Innhold VISJON 3 MÅL

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT

KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT KARAKTER HOS MILITÆRE LEDERE OG MØTE MED DU I LYS AV KRIGSSKOLENS LEDERUTDANNINGSPROSJEKT SYMPOSIUM Pedagogisk grunnforskning på det uforutsette (DU) 27 MARS 14 Introduksjon Krigsskolen (KS) har drevet

Detaljer

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole Tale på kvinnekonferansen 11 mai 2012 Først av alt, takk for invitasjonen til å komme hit og tale til Kvinnekonferansen. Temaet Kvinner i Forsvaret er høyaktuelt i disse tider, og ikke bare fordi vi har

Detaljer

Lønnspolitisk plan - revidering - møte hovedsammenslutningene og arbeidsgiver

Lønnspolitisk plan - revidering - møte hovedsammenslutningene og arbeidsgiver Notat til oppfølging HR-kontoret Arbeidstakerorganisasjoner i Bodø kommune Avdelingene i Bodø kommune Dato:...14.02.2017 Saksbehandler:...Ann-Elisabeth Rystad Telefon direkte:...75 55 50 42 Deres ref.:...

Detaljer

Befalets Fellesorganisasjons forslag til ny befalsordning Innspill til arbeidet med Langtidsproposisjonen

Befalets Fellesorganisasjons forslag til ny befalsordning Innspill til arbeidet med Langtidsproposisjonen 1 av1 Vår dato Vår referanse 2008-02-06 2008/TS Vårsaksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Til Kopi til Det kongelige forsvarsdepartement Internt Intern kopi til Befalets Fellesorganisasjons forslag

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Fremme likestilling hindre diskriminering. Policydokument for Akademikerne. Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010

Fremme likestilling hindre diskriminering. Policydokument for Akademikerne. Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010 Fremme likestilling hindre diskriminering Policydokument for Akademikerne Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010 Likestilling og mangfold i arbeidslivet er et gode for den enkelte, for virksomhetene

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast Landsmøtet 2009 Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

ARBEIDSGIVER- STRATEGI

ARBEIDSGIVER- STRATEGI ARBEIDSGIVER- STRATEGI Innledning Dette dokumentet beskriver Grue kommune sin arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlaget for denne. Her synliggjøres fokusområder, mål, suksessfaktorer og handlinger som arbeidsgiver

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016

Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Lokal lønspolitikk og nytt lønssystem Sogn og Fjordane 18. nov. 2016 Nytt lønnssystem med felles sentrale lønnsstiger Siden hovedtariffoppgjøret i 2008 har lokale lønnstillegg helt eller delvis blitt videreført

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Det norske arbeidslivet konflikt eller konsensus? Akademikernes ståsted. Tannlegeforeningen 1. april 2011

Det norske arbeidslivet konflikt eller konsensus? Akademikernes ståsted. Tannlegeforeningen 1. april 2011 Det norske arbeidslivet konflikt eller konsensus? Akademikernes ståsted Tannlegeforeningen 1. april 2011 Hvem er Akademikerne? Medlemmer pr. 1.1.2011 Total Stat Kommune Helse Privat Næring Stud Pensj Andre

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

KAFOs PRINSIPPROGRAM. 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan

KAFOs PRINSIPPROGRAM. 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan KAFOs PRINSIPPROGRAM 2012-2013 Endret 26.03.13 Hajk Makarjan Formål KAFO (Kadettforum) er et partipolitisk uavhengig organ for kadetter på Forsvarets krigsskoler, som er medlemmer i Befalets Fellesorganisasjon.

Detaljer