Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere."

Transkript

1 Dato: DOK. nr. 2 DROSJEREGLEMENT -TAXI 3 ROMERIKE Inngått mellom løyvehaver/transportør og Taxi 3 Romerike PARTENES POSISJONER 1.1 Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere. 1.2 Taxi 3 skal være en drosjesentral som skal tilby persontransport og annen relatert og relevant transport til sine kunder basert yrkestransportloven med forskrifter, rammebetingelser for løyvedrift i Akershus og vedtekter for taxi Løyvehaveren skal utføre transporten med egen eller leid bil. Taxi 3 foretar oppgjør overfor løyvehaveren basert på utførte transportoppdrag. Løyvehaveren foretar oppgjør overfor Taxi 3 for de tjenester Taxi 3 yter og de påslag/sentralavgifter Taxi 3 fastsetter. Alle oppgjør skal baseres på de til enhver tid gjeldende priser. 1.4 Taxi 3 har, det forretningsmessige og kundemessige forhold til transportbrukerne/kundene. Alle kvitteringer fra taksameter, fakturaer, kredittkvitteringer og andre dokumenter kunden mottar i forbindelse med transportoppdraget, skal skje i Taxi 3s navn og under Taxi 3s foretaksnummer. 2. ORGANISERING 2.1 Taxi 3 er organisert som et aksjeselskap. Selskapets navn er Taxi 3 AS 1

2 2.2 Transporttjenesten kan utføres av løyvehavere og sjåfører. Løyvehaver skal ha godkjent taxiløyve tildelt av løyvemyndighetene, og med tilknytningsplikt til taxi Virksomheten skal drives og være tilgjengelig for kunder pr. telefon/internett og ved direkte kapring på gaten eller på holdeplass, 24 timer i døgnet 365 dager i året. 2.4 Taxi 3 skal beregne seg en sentralavgift til dekning av sentralens driftskostnader og for sikring av en forsvarlig forretningsdrift og markedsmessig posisjon og utvikling. Dersom det er nødvendig for Taxi 3s forretningsmessige situasjon, fremtid og markedsmessige posisjon, kan styret i Taxi 3 endre den fastsatte sentralavgift. Økning av sentralavgift skal skje med minst 1 måneders varsel. Styret i Taxi 3 kan for en periode sette ned sentralavgiften med øyeblikkelig virkning. 3. TAXI 3 S OPPGAVER OG PLIKTER 3.1 Taxi 3 skal forestå formidling av drosjer, og til enhver tid holde seg best mulig orientert om drosjebehovet. Taxi 3 skal i størst mulig grad sørge for fremmøte av drosjer på de steder i kjøreområdet der det er behov for drosjer. 3.2 Taxi 3 skal motta forhåndsbestilling på drosje, og sørge for at kjøreoppdragene blir utført til kundenes tilfredsstillelse. 3.3 Taxi 3 skal fastsette kjøreplaner og vaktlister i den hensikt å gi kundene best mulig service, og om nødvendig pålegge kjøreplikt for de tilknyttede løyvehavere. 3.4 Taxi 3 skal motta og behandle klager fra kunder. Alle klager skal forelegges løyvehaver. Den klagen gjelder skal gis anledning til å uttale seg både muntlig og skriftlig overfor Taxi 3, og klagen skal deretter behandles og avgjøres overfor kunden av Taxi 3 basert på de foreliggende fakta i saken. Den klagen gjelder skal orienteres om avgjørelsen. Dersom det har blitt foretatt feilaktig belastning av kunde, har Taxi 3 rett til å refundere dette til kunden og belaste den løyvehaver som har blitt godskrevet den feilaktige betalingen. Taxi 3 har rett til å yte kunden økonomisk godtgjøring for uleilighet og omkostninger i forbindelse med akseptert klage, og Taxi 3 kan belaste den påklagede løyvehaver for slik godtgjøring. 2

3 Dersom det foreligger overtredelser av yrkestransportloven, rammebetingelsene eller andre offentlige regler, skal løyvemyndighetene og om nødvendig Politiet underrettes. 3.5 Taxi 3 skal sørge for trykking og distribusjon av drosjereglement, takstreglement, kvitteringsblokker og andre trykksaker som kreves ifølge vedtektene til Taxi Taxi 3 skal føre journal over trafikkavviklingen. Føringen skal skje på lagrebart media, med nødvendig ekstern back-up: Taxi 3 skal sørge for at ethvert oppdrag i ettertid kan dokumenteres med alle tilgjengelige relevante data over bestilte og utførte oppdrag, betalingsformer, og alle andre data som fremgår av taksameter og sentralens bookingsystem. Alle journaler og data skal oppbevares i minst ett kalenderår etter det kalenderår føringen blir foretatt. 3.7 Taxi 3 skal føre journal over drosjer i drift til enhver tid, samt egen journal over de drosjer som ikke overholder avtalt eller pålagt kjøretid. Årsak til avvik skal fremgå. 3.8 Taxi 3 skal føre journal over gjenstander som er mottatt som sikkerhet for betaling fra kunder som etter utført transport ikke kan gjøre opp for seg på avtalt måte. Taxi 3 skal oppbevare gjenstandene og stå for innkrevningen av oppgjør fra kunden og tilbakelevering av gjenstanden. Taxi 3 gjør opp overfor løyvehaver når oppgjør fra kunden foreligger. Løyvehaver må notere ned navn, telefon nr og adresse. 3.9 Taxi 3 skal føre register og til enhver tid ha ajourført oversikt over samtlige drosjer, reservedrosjer og transportmidler tilknyttet sentralen samt alle løyvehavere og sjåfører. Registeret skal inneholde alle relevante personopplysninger, adresser og telefonnumre, og være i samsvar med regler fastsatt av Datatilsynet. Opplysningene skal til enhver tid være tilgjengelig for politiet. Taxi 3 skal på forespørsel fra løyvehaver alltid kunne skrive ut og utlevere oversikt over den enkeltes totale kjøretid, vakter og tilknytningstid, og derigjennom verifisere og dokumentere opparbeidet ansiennitetstid Taxi 3 kan fastsette og stille spesifikke krav til kjøretøy og utstyr som skal benyttes i drosjevirksomheten. Kvalitetskravene kan gå på biltyper, utrusning, størrelse og andre forhold som er ment å bygge opp under en forretningsmessig og markedsmessig profil. Taxi 3 kan også fastsette og stille spesifikke krav til løyvehaver hva gjelder utstyr, uniform, kunnskaper, kundebehandling og erfaring. Slike krav kan gjelde for all transport eller spesielt 3

4 rettet mot spesifikke kundegrupper og enkeltkunder, i den hensikt å oppnå konkurransefortrinn og markedsposisjoner i forhold til konkurrerende drosjesentraler. Taxi 3 har ved slike krav som nevnt ovenfor, mulighet til å fastsette spesifikke krav som er mer detaljerte og omfattende enn det som er minimumskravene for å få utstedt kjøreseddel eller løyve av offentlig myndighet. Løyvehaver tilknyttet Taxi 3 aksepterer å tilstrebe et generelt høyt servicenivå som tilfredsstiller kundene, være meget godt kjent innenfor Taxi 3 s løyveområde. Det skal alltid søkes å kunne tilbys den raskeste, mest økonomiske og beste kjørerute til kundene. Norsk språk skal kunne beherskes på en god måte Taxi 3 kan selv eller i samarbeid med andre avholde kurs som dekker de behov som er nødvendig for å ivareta og tilby kundene den service og kvalitet Taxi 3 ønsker å markedsføre og utføre overfor kundene. Løyvehaver er forpliktet til å delta på slike kurs, men Taxi 3 må sørge for at både omfang og kostnad holdes innenfor rimelige grenser. Taxi 3 skal søke å være den drosjesentral som til enhver tilbyr det kvalitet og service som medvirker til at den markedsmessige posisjon og økonomiske utvikling for partene blir best mulig Taxi 3 kan som et servicetilbud til løyvehaver søke å tilby, enten selv eller gjennom avtale med andre leverandører, bilavtaler, utstyravtaler, finansiering, forsikringsordninger, serviceavtaler, driftsavtaler og andre relevante avtaler som medvirker til å redusere kostnadsnivået og eller heve kvaliteten på transporttjenesten Taxi 3 skal som et tilbud til transportørene tilby, enten selv eller gjennom avtale med andre leverandører, et tilbud på, ansettelsesprosedyrer, offentlige registreringer og juridisk bistand i de forhold taxieier eller sjåfør måtte komme opp i ved utøvelsen av drosjetransporten. Prisen for slike tjenester avtales løpende Taxi 3 skal for egen regning markedsføre Taxi 3 på en måte som gjør at kundene i størst mulig grad søker til Taxi 3 fremfor konkurrerende sentraler. Taxi 3 skal alltid ha som målsetting å arbeide på en slik måte at de transportører som er tilknyttet Taxi 3 skal ha mest mulig konkurransedyktige betingelser, alle forhold tatt i betraktning. Taxi 3 skal i sin virksomhet og i sitt forhold til de tilknyttede transportører, tilstrebe en forretningsdrift som medvirker til at partene gis best mulig inntektsnivåer og betingelser, og der begge parter kan samarbeide med respekt og forståelse for hverandres posisjoner Taxi 3 skal forestå et rekrutteringssystem som skal tilby opplæring og nødvendig kursing, og derigjennom medvirke til at rekrutteringen til Taxi 3 er på et ønskelig nivå. 4

5 3.16 Taxi 3 utsteder ID kort med magnetstripe til alle tilknyttede løyvehavere/ansatte. Kjøretillatelsen trekkes i taksameteret ved oppstart og avslutning av hvert skift. 4. GODKJENNING AV DROSJE OG UTSTYR I DROSJE 4.1 Alle drosjer skal i tillegg til den offentlige godkjennelse, godkjennes av Taxi 3 etter fastsatte retningslinjer, før den kjøpes inn og settes i drift. Taxi 3 vil ved utforming av detaljerte krav i hovedtrekk basere seg på biler av nyere dato, og som har en størrelse og en kvalitet som passer inn i den profil og servicegrad Taxi 3 legger opp til og markedsfører overfor sine kunder. Taxi 3 kan i spesielle tilfeller og etter konkret vurdering fravike de fastsatte retningslinjer. Biler som er tilknyttet Taxi 3 skal være enten svart eller hvit farge. med logo fra Taxi Løyvehaver og Taxi 3 avtaler ved inntak av ny bil hvor lenge bilen normalt skal være i drift, og hvor lang kjøredistansen antas å bli før utskifting må foretas. Hensikten med et utskiftningsprogram vil alltid være at den enkelte drosje skal fremstå med et utseende, stil, slitasjenivå, passasjerkomfort, profil og kostnadsnivå som medvirker til å opprettholde kvaliteten, profilen og servicenivået på det transportprodukt Taxi 3 ønsker å fremstå med overfor kundene. 4.3 Taxi 3 kan kreve at drosjebil skiftes ut tidligere enn planlagt, dersom kjørelengde, utstyr, utseende og teknisk kvalitet ikke lenger tilfredsstiller de kvalitetskrav Taxi 3 setter. 4.4 Alle drosjer tilknyttet Taxi 3 skal ha utstyr som fremgår av Drosjereglementet, og med de nedenfor beskrevne funksjoner: 1. Godkjent taksameter av den type som Taxi 3 til enhver tid benytter og installerer i alle biler tilknyttet Taxi 3. (A) Taksameteret skal inneholde funksjoner som ivaretar sikkerhet for korrekt avregning mot løyvehaver og sjåfører. Taxi 3 oppbevarer alle kjøredata og loggfører disse på den enkelte bil og løyvehavere. Taksameteret skal kunne startes med den personlige kjøretillatelse, og derigjennom til enhver tid identifisere hvilken løyvehaver/ansatt som kjører drosjebilen. Taksameteret skal skille mellom kreditt og kontant, og løyvehaver har ansvaret for at kundens betalingsmåte blir korrekt registrert på taksameteret. Taksameteret og Taxi 3`s sentrale datasystem skal ha funksjoner for nødvendig statistikk og muligheter for utkjøring av alle relevante data som etterspørres av offentlig myndighet, 5

6 herunder total omsetning og alle medfølgende opplysninger for bruk i regnskap og ligningspapirer. Taxi 3 har rett til å utlevere alle relevante kjøredata til den offentlige myndighet som har rett til å etterspørre disse. Taksameteret skal ivareta en sentral håndtering av kredittkjøring, sørge for at ethvert kjøreoppdrag kan etterspores og identifiseres opp mot enhver enkelt kunde. Taksameter skal være godt synlig og opplyst for kundene fra alle seter, og være opplyst slik at takst og pris kan avleses løpende 2. GPS (Global Posisioning System), som til enhver tid sender data til Taxi 3 om drosjens posisjon og bevegelse. (A) * 3. Trafikkdirigeringsanlegg og radio/gprs koblet opp mot Taxi 3 s ordre og bookinganlegg, samt internradio for samtalemulighet med Taxi 3`s sentral og andre drosjer tilknyttet sentralen. (A) 4. Lediglampe av godkjent type, og med utforming bestemt av Taxi 3. (A) 5. Taxi 3 s logo og dekor fast montert på bilen, slik det til enhver tid fremgår av Taxi 3 s bildekorprogram. Løyvehaver kan ikke utstyre sin bil med ekstern eller intern reklame, annet enn etter avtale med Taxi 3. Taxi 3 har rett til å inngå sentrale reklameavtaler for alle biler tilknyttet Taxi 3. Ved inngåelse av slik avtale skal løyvehaver ha en rimelig andel av netto reklameinntekter. (B) 6. Tosidig skilt med drosjens løyvenummer og sentralens godkjenning godt synlig i nedre høyre hjørne av frontruten. (A) 7. Godkjent nød alarm for transportør koblet direkte opp mot drosjesentralen. Ved utløsning av alarm skal Taxi 3 kunne åpne kommunikasjonen mot bilen, og overføre informasjon fra bilen inn til Taxi 3`s sentral innenfor de begrensninger som utstyret til enhver tid gir. (A)* 8. Opptaksutstyr for lyd og bilde, som kontinuerlig lagrer dette i en skjult og plombert ferdsskriver. Ved ulykker, ran og andre forhold der det er påkrevet å få innblikk i hendelser i bilen den siste tidsperiode, skal ferdsskriver åpnes og avleses i samarbeid med politi. (A)* 9. Setetrekk etter de spesifikasjoner Taxi 3 har fastsatt. (B) 10. Elektronisk kartverk på skjerm, som viser status for oppdrag, bilens posisjon og kjørerute frem mot bestemmelsesstedet. (A)* 11. kvitteringsblokker med Taxi 3 s relevante data samt drosjens løyvenummer og transportørens nummer og navn for bruk i de tilfeller datakvitteringer ikke kan skrives ut. (B) 12. Gjeldende takstreglement og prisforskrifter. (A) 6

7 13. Annet utstyr som av hensyn til Taxi 3`s markedsprofil, forretningsmessige og økonomiske årsaker blir bestemt av Taxi 3. (A) (* Utstyret vil bli installert/oppgradert til beskrevet nivå i takt med Taxi 3 s størrelse, økonomiske bæreevne og forretningsmessig forsvarlig drift. Pr har Taxi 3 inngått bindende og forpliktende avtale med leverandør som innebærer at det vesentligste av beskrevet utstyr vil være installert i alle biler pr. utløpet av 3. kvartal 2007.) Alt utstyr i punkter merket A eies av Taxi 3 og monteres i transportørens drosje. Utstyret leies av løyvehaver til den pris Taxi 3 vedtar. Pr er leieprisen ca kr ,- + mva pr. måned. Montasjekostnad for utstyret nevnt i punkt 1 og 3 betales av løyvehaver etter regning. Alle punkter merket B betales av løyvehaver. 5. LØYVEHAVERS OPPGAVER OG PLIKTER 5.1 Løyvehaver stiller sin drosje til disposisjon for Taxi 3 etter den til enhver tid gjeldende kjøreplan fastsatt av Taxi 3. Løyvehaveren forplikter seg til å utføre de person- og varetransport- oppdrag som Taxi 3 tildeler ham/henne via Taxi 3 s sentrale bookingsystem, og til de priser og betingelser som fremgår av Taxi 3 s publiserte prisliste, eller etter de avtaler Taxi 3 har fremforhandlet med enkelte kunder(f.eks Rtv) Løyvehaver har løyve for persontransport, og varetransport må kun være en tilleggstjeneste og ikke bli noen dominerende del av det totale transportvolum. Takstameteret må også skille mellom persontransport og varetransport(moms) 5.2 Løyvehaver sørger for at drosjen er i forskriftsmessig stand. 5.3 Løyvehaver plikter å fremstille drosjen til kontroll når dette kreves av Taxi 3 eller offentlig myndighet, og fremstille drosjen for endring av dekor når Taxi 3 krever dette. Pålagt endring av dekor på biler som tidligere er fulldekorert, dekkes av Taxi Løyvehaver sørger for daglig renhold av drosjen innvendig og utvendig, der støvsuging og nødvendig utlufting inngår. 5.5 Løyvehaver er ansvarlig for at skader på bilen utbedres umiddelbart, og at reservevogn settes inn straks en skade er oppstått. Skader skal straks meldes til sentralen, og løyvehaveren er forpliktet til å ta drosjen ut av trafikk dersom Taxi 3 vurderer skaden til å være av en slik karakter at drosjen ikke kan tilbys kundene som et kvalitetsmessig høyverdig produkt. 7

8 5.6 Løyvehaver skal påse at alle som kjører hans/hennes drosje har gyldig kjøreseddel utferdiget av politiet, uniform i henhold til uniformsreglement, og legitimasjonskort utstedt av Taxi 3. Legitimasjonen skal ha bilde, ID nummer og brukerkode. løyvehaveren må til enhver tid tilfredsstille de kvalitetskrav Taxi 3 setter, og om nødvendig delta i ny og utvidet opplæring og kursing for løpende å sørge for å være oppdatert og kvalifisert for tilknytning til Taxi Overføring av løyve til bestyrer kan skje på visse vilkår, jfr. Forskrifter om persontransport punkt 20. Slik overføring skal behandles av løyvemyndighetene. 5.8 Løyvehaver plikter å melde fra løyvemyndighetene om endring av bostedsadresse til løyvemyndighetene straks endring foretas, og senest innen tre dager. Løyvehaveren plikter å underrette Taxi 3 om endring av bostedsadresse og telefon straks dette foretas. 5.9 Løyvehaver som ønsker å engasjere ny sjåfør, plikter å få godkjent dette hos Taxi 3 før avtale inngås. Sjåføren må også godkjenne og undertegne den gjeldende drosjereglement før han blir godkjent som sjåfør hos Taxi 3. Taxi 3 kan avslå og godkjenne ny sjåfør, dersom Taxi 3 har saklige argumenter som tilsier at den ønskede sjåfør ikke tilfredsstiller de kvalitetskrav Taxi 3 stiller. Taxi 3 fører på løyvehavers vegne logg over hvem som til enhver tid fører hans /hennes drosje, gjennom at enhver transportør som tar drosjen i bruk må identifisere seg med kjøretillatelse ved oppstart av skift på taksameter Løyvehaver aksepterer at Taxi 3 har rett til utlevering av sjåførers identitet og andre relevante personopplysninger til politi eller annen relevant myndighet. Slik utlevering er begrenset av de regler som til enhver tid gjelder ifølge lov om personvern Dersom kjøreplikten ikke kan utføres på grunn av sykdom, defekt drosje eller lignende, plikter løyvehaver på forhånd eller snarest mulig å underrette Taxi 3. Løyvehaver plikter å samarbeide med Taxi 3 i den hensikt å finne løsninger som kan medvirke til at drosjen kommer i drift så raskt som mulig Løyvehaver som disponerer reservevogn, plikter å sørge for at denne er i drift til de tider Taxi 3 fastsetter i kjøreplan, med basis i pågang fra kunder og Taxi 3 s arbeid med å tilby et best mulig transportprodukt til kundene. 8

9 6. SJÅFØRENS OPPGAVER OG PLIKTER 6.1 Sjåføren plikter å medbringe gyldig kjøreseddel utstedt av politiet under drosjekjøringen, drosjesentralens legitimasjonskort med bilde, nummer og brukerkode. Sjåføren skal bære sentralens legitimasjonskort synlig. 6.2 Sjåføren plikter å gjennomføre de kurs og oppfylle de kompetansekrav som til enhver tid gjelder for å utføre en tilfredsstillende drosjetjeneste tilknyttet Taxi 3. Kostnad og tidsbruk for faglig- og servicemessig oppdatering må foregå innenfor rimelige rammer. 6.3 Sjåføren plikter å fremvise drosjesentralens legitimasjonskort/kjøretillatelse til kunder som etterspør dette, og til personer som har kontrollrett. 6.4 Sjåføren plikter å være iført reglementert uniform som må være ren og i god stand. Før drosjesjåføren tar drosjebilen i bruk, skal han/henne kontrollere at drosjen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og at alt foreskrevet utstyr er tilstede og i orden. 6.5 Sjåføren plikter å holde seg informert om vedtekter for Taxi 3, og forholde seg til de regler og anvisninger som fremgår av disse under alle paragrafer. Sjåføren må også være kjent med de plikter og rettigheter som påhviler Taxi 3 og løyvehaver, og i utøvelsen av transportvirksomhet ikke på noen måte opptre eller medvirke til at andre tilknyttede parter blir forhindret i gjennomføring av sine oppgaver. 6.6 Sjåføren skal av løyvehaver og Taxi 3 utstyres med ansiennitetsbok, og plikter til enhver tid å holde denne ajour, samt følge de vedtekter som er tatt inn i boken. 6.7 Sjåføren som kjører løyvehaverens bil står under overoppsyn av løyvehaver. Løyvehaver har således det overordnede faglige og medfølgende økonomiske ansvar i henhold til yrkestransportloven for den virksomhet som utføres med hans/hennes drosje. Sjåfører er kjent med og aksepterer at løyvehaver har faglig ansvar for den transport som utføres med løyvehavers drosje, og må i samarbeid med løyvehaver og Taxi 3 sørge for at alle regler følges. Ved brudd på lover, forskrifter og avtaler fra sjåførens side skal løyvehaver holdes ansvarlig. 9

10 7. RØYKEFORBUD 7.1 I henhold til Lov om vern mot tobakkskader 6, er det forbudt for både transportør og passasjer/kunde å røyke i drosjer tilknyttet Taxi OPPTREDEN OVERFOR KUNDER, PUBLIKUM OG TAXI 3`s SENTRAL 8.1 En sjåfør som utfører eller kjører en drosjebil tilknyttet Taxi 3 plikter å opptre høflig og tjenestevillig overfor passasjerene, publikum og medtrafikanter. I trafikken må sjåføren alltid være rolig og behersket, enten han/henne er i oppdrag, er ledig eller kjører privat. 8.2 Sjåføren plikter å varsle kunden, hvis mulig, om at bilen er kommet. Bruk av signalhorn for dette formål er ikke tillatt. Dersom forsinkelser oppstår, må transportøren alltid varsle Taxi 3`s sentral eller kunden. 8.3 Uoverensstemmelser med kollegaer eller Taxi 3 s funksjonærer må søkes unngått. Oppstår det uoverensstemmelser, skal de innrapporteres til styret ved Taxi 3 som tar standpunkt i tvisten. 9. BEFORDRING AV BAGASJE OG VARER 9.1 Sjåføren plikter å hjelpe til med å anbringe bagasje i bilen. Dersom kunden anmoder om at sjåføren hjelper til med å bære bagasjen til og fra bilen, skal dette gjøres mot godtgjørelse som fremgår av Taxi 3 s pristariff. 9.2 Passasjerene kan medbringe den bagasje de ønsker, og som det er plass til å ta med i bilen innenfor de regler som gjelder for lasting av bil. 9.3 Dersom passasjeren har mer bagasje enn det som lar seg medbringe, skal Sjåføren anmode om hjelp fra Taxi 3 s sentral, som har plikt til å skaffe en drosje til, eller på annen måte hjelpe kunden med å få befordret bagasjen. Kunden betaler for slik ekstra frakt etter Taxi 3 s pristariff. Slik transport beregnes som del av persontransport 9.4 Sjåføren plikter å ta imot oppdrag om frakt av medisiner, nøkler, pakker, brev og lignende uten at ledsager medfølger. Sjåføren plikter å følge de retningslinjer Taxi 3 gir for slike oppdrag. Slike oppdrag må ikke bli en dominerende del av transportvirksomheten. 10

11 10. DATASYSTEM, ALARM OG KOMMUNIKASJONSRADIO 10.1 Taxi 3 utstyrer alle drosjer tilknyttet Taxi 3 med et integrert data/ordresystem for formidling av oppdrag og tilbakemelding til sentralen, internt radionett for muntlig kommunikasjon med sentral og andre drosjer tilknyttet Taxi 3, nød alarm til Taxi 3 s sentral og GPS posisjoneringsenhet. Transportøren skal følge den instruks Taxi 3 gir for bruk av dette utstyret. Om tidspunkt for installasjon se Utstyret forblir Taxi 3 s eiendom, og løyvehaver betaler leie for utstyret til en pris pr. mnd. som fastsettes av Taxi 3. Prisen er pr kr ,- pr. mnd. eks. mva. Prisen kan endres dersom utstyret skiftes, fornyes og/eller endres, eller dersom Taxi 3`s økonomiske situasjon, markedsposisjon eller hensynet til Taxi 3`s økonomiske og forsvarlige drift gjør dette nødvendig. Løyvehaver holder utstyret forsikret som fastmontert utstyr i bil, slik at dette er dekket mot tap, tyveri, brann og skade gjennom eiers bilforsikring. 11. VENTETID 11.1 Ved henting av passasjerer og under kjøring, plikter sjåføren å vente inntil 10 minutter på hvert sted, hvis ikke annet er avtalt. Pris for venting beregnes etter Taxi 3`s pristariff. 12. KJØREPLIKT 12.1 Løyvehaver har kjøreplikt etter den til enhver tid gjeldende kjøreplan fastsatt av Taxi Kjøreplanen må følges, under forutsetning av at vær, føre og veiforhold gjør kjøringen forsvarlig Sjåførerene plikter straks å ta alle kjøreoppdrag som blir gitt av Taxi 3, og plikter for øvrig å rette seg etter sentralens bestemmelser og anvisninger vedrørende avviklingen av trafikken. Taxi 3 s sentralen kan gi ordre om forflytning med tom bil til annet sted i kjøreområdet, i den hensikt å møte et kommende behov Sjåføren plikter å kjøre alle turer når drosjen er ledig og kunder/publikum anmoder om det. Transportoppdrag innkommet gjennom Taxi 3 s sentralen har allikevel fortrinnsrett fremfor tilfeldige oppdrag eller kapringer. Med unntak jernbane stasjonen. 11

12 Sjåføren kan etter egen vurdering avvise passasjerer som han bedømmer overstadig beruset eller som utøver en aggressiv adferd. Slik avvisning skal skje på en høflig og bestemt måte uten at avvisningen setter passasjeren i en farlig situasjon 12.5 Påbegynt transport skal fullføres så lenge kunden har evne og ønske om å gjøre opp for transporten. Uoverensstemmelser mellom sjåfør og passasjer gir ikke rett til å avbryte turen, med mindre sjåføren finner sin sikkerhet truet Sjåfører plikter å kjøre tilskadekomne til nærmeste sykehus eller legevakt. Dersom det ved slike oppdrag oppstår vansker med oppgjør, skal sjåføren kontakte Taxi 3 s sentral som vil gi nærmere veiledning. 13. KJØRERUTE 13.1 Sjåførene skal følge den kjørerute som tar kortest tid til bestemmelsesstedet, hvis passasjeren ikke bestemmer noe annet. I de tilfeller trafikk eller geografi tilsier at det kan bli store prisforskjeller mellom raskeste og rimeligste rute, plikter transportøren å forespørre kunden om det er raskeste eller rimeligste rute som er ønskelig. 14. KJØRING UTEN TAXI 3`s MEDVIRKNING OG KJENNSKAP 14.1 Sjåfører kan ikke utføre noen form for betalt transportvirksomhet uten medvirkning eller godkjenning fra Taxi 3 s sentral. All transportvirksomhet som utføres med taksameter i foreskreven funksjon, og der den totale pris for transporten, heri inkludert korrekt registrering av kreditt og kontant, registreres på taksameteret, er å anse som godkjent av Taxi Taxi 3 kan formidle oppdrag til transportør der det gis beskjed fra Taxi 3 om at oppdraget allerede er logget i ordre- og avregningssystemet, og at bruk av taksameter vil medføre en dobbelbooking. I slike tilfeller, og etter konkret melding, kan transportoppdrag utføres uten at taksameter er i løpende bruk. Alle oppdrag der drosjen blir kapret direkte av kunden, vil være logget hos Taxi 3 straks taksameteret påsettes. Slike oppdrag er å anse som å foregå med Taxi 3`s medvirkning og kjennskap. 12

13 15. KAPRING OG KJØRING TIL HOLDEPLASSER OG SENTRALE STEDER 15.1 Kunder kan kapre en drosje tilknyttet Taxi 3 der den påtreffes ledig, og sjåføren har plikt til å akseptere slik kapring dersom Taxi 3`s sentral ikke konkret har meddelt at bestilte og forhåndsbestilte oppdrag allerede venter Sjåføren skal etter endt oppdrag bli stående på leveringsstedet i påvente av ny tur fra Taxi 3 s sentral, følge anvisninger fra sentralen om kjøring tom til spesifikt område eller holdeplass. Dersom oppdrag eller anvisning ikke foreligger, kan sjåføren selv kjøre mot det område eller holdeplass der det erfaringsmessig vil komme oppdrag Drosjer tilknyttet Taxi 3 har fri adgang til holdeplasser etablert i Akershus fylke, på lik linje med drosjer fra konkurrerende sentraler. Kunder kan fritt velge den drosjen i køen, og fra det drosjeselskap han/henne selv anser seg mest tjent med Drosjer tilknyttet Taxi 3 bør i minst mulig grad oppholde seg på holdeplass i de tider det er få oppdrag, og isteden kjøre til områder der det erfaringsmessig vil komme oppdrag. 16. TAKSTER OG BETALING 16.1 Sjåføren plikter å kjenne til de gjeldende takster fastsatt av Taxi 3, og kjøre etter disse. Takstene er å anse som maksimaltakster, og sjåføren har rett til å forhandle lavere pris/rabatt med kunden. Fast avtalt pris skal stå på taksameteret under transporten. Slik praksis vil forhindre at det oppstår uenighet om avtalt pris ved transportens avslutning, og det forhindrer at det oppstår tvil hos Taxi 3 s sentral om hvilken type oppdrag transportøren utfører Dersom en transportør mottar en annen sum eller annen betaling av kunden enn det som fremkommer på taksameteret, kan dette bli å anse som ulovlige og i strid med avtale både overfor kunde, ligningsmyndighet og Taxi Sjåføren plikter å ta imot de betalingskort for kredittkjøring som Taxi 3 har godkjent. Kunder og publikum skal opplyses om godkjente betalingsmidler ved oppslag i drosjene og i pristariff utgitt av Taxi 3. Oppdatert pristariff skal alltid finnes på Taxi 3 s sider på Internett. 13

14 Dersom sjåføren på noe måte søker å påvirke kunder til å betale kontant fremfor å bruke godkjent kredittkort, anses sjåføren å motarbeide Taxi 3 s målsetting om service, markedsposisjon, kundelojalitet og opparbeiding av fast kundekrets. Partene er enige om systemhåndtering av kontant og kredittbetaling, og en aktiv og bevisst forskyvning av dette skal ikke skje All kreditthåndtering skal foretas av Taxi 3, og avregnes mot løyvehaveren etter de til enhver tid gjeldende systemer og innarbeidet praksis. På taksameter og på kvittering til kunden, skal det klart fremkomme hvilket betalingsmiddel kunden har benyttet, jfr. Drosjereglement 2 a Prisen for hver tur skal tydelig fremgå av taxameteret. Eventuelle tillegg, tips og andre forhøyelser fra kundens side, skal tillegges taksameterprisen, om nødvendig etter at kunden har forlatt bilen Taksameteret skal ikke slås på ledig før turen endelig avsluttes, før kunden har betalt, fått med seg alt sitt reisegods, også fra bagasjerom, og forlatt drosjen Drosjefører plikter etter anmodning fra kunden, å kjøre forskjellige passasjerer til forskjellige steder. Sjåføren må akseptere at kunder ønsker å betale for hver sin del av turen, og eventuelt motta deloppgjør etter hvert som kundene stiger av. Organiseringen av slik betaling er opp til kundene, men det er den eller de gjenværende kunder/passasjerer som er ansvarlig for endelig og fullt oppgjør Må en tur avbrytes på grunn av feil på drosjen, kan sjåføren ikke kreve betaling for den utførte kjøring, hvis det ikke er mulig for Taxi 3 å skaffe en annen drosje innen rimelig tid. Dersom ny drosje skaffes, kan transportøren kreve betaling for det han har kjørt, fratrukket den nye drosjens fremmøtepris. Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, kan sjåføren kreve betaling for kjørt tid/distanse. 17. VEKSLING 17.1 Sjåføren plikter å kunne veksle alle norske sedler inntil 500 kr. Dersom sjåføren ikke kan veksle, skal kjøring for å oppnå veksling ikke belastes passasjeren. 14

15 Sjåføren har selv ansvar for å ha med seg nok veksel. (500 kr) minimum. 18. SIKKERHET FOR BETALING 19.1 Sjåføren skal umiddelbart varsle Taxi 3 s sentral dersom en passasjer ikke kan gjøre opp etter endt tur, og forholde seg til de instrukser Taxi 3`s sentral gir i hvert enkelt tilfelle Dersom passasjeren kan og vil avgi relevante gjenstander som sikkerhet for betaling, skal dette mottas og kvittering skrives for mottatt pant. Kvitteringen skal være påført kjørerute, kjørebeløp og tid og sted for tilbakelevering av pant Dersom sjåføren ved kundes inntreden i bil er usikker på om den aktuelle kunde vil være i stand til å gjøre opp for seg etter endt transport, kan sjåføren anmode om dokumentasjon, forhåndsbetaling eller deponi av kredittkort før transporten starter. Ved mottatt forhåndsbetaling skal taksameter alltid løpe til mottatt forhåndbetaling er oppbrukt eller bestemmelsesstedet er nådd. Alternativt skal det tastes inn avtalt fast pris for hele transportoppdraget før kjøringen starter Dersom det underveis oppstår tvil om kundens evne til å gjøre opp for seg, eller slik manglende evne fastslås, har transportøren rett til å avbryte transportoppdraget og anmode passasjeren om å forlate drosjen. Sjåføren må imidlertid forsikre seg om at kunden ikke etterlates i en situasjon eller på et sted der kan oppstå farlige situasjoner på grunn av manglende muligheter for annen transport, mørke, kulde eller andre for kunden uoverstigelige problemer. 19. OPPGJØR OG AVREGNING MED TAXI Løyvehaveren tar hånd om all kontant betaling. Taxi 3 tar hånd om alle kreditforhold. Avregning pro et contra skjer for hver kalendermåned. 15

16 19.2 Løyvehaver skal avlevere skiftoppgjør til Taxi 3 for sitt skift til de tider Taxi 3 fastsetter. Skiftoppgjør avleveres på blankett fastsatt av Taxi 3, og skal vedlegges alle nødvendige bilag, rekvisisjoner, kredittkortkvitteringer med mer. Taxi 3 skal sørge for at det finnes tilgjengelig mulighet for å ta kopier av oppgjørene og alle bilag, slik at løyvehaver/sjåfør selv kan føre kontroll med at senere avregninger er korrekte Avlevering skjer etter fastsatte rutiner Avlevering skjer på det eller de steder Taxi 3 anviser Taxi 3 utferdiger månedlige samleoppgjør og avregning pro et contra mellom Taxi 3 og løyvehaver/transportør for hver kalendermåned. Avregningsskjema sendes transportør/løyvehaver den 15 og 30 i hver påfølgende måned. Oppgjør og avregning skjer innen den 20 i hver påfølgende måned. Og den av partene som kommer i betalingsposisjon overfor den andre gjør opp på denne dato Dersom løyvehaver gjentatte ganger ikke betaler Taxi 3 til den avtalte tid, kan Taxi 3 fastsette forhåndsbetaling av relevant størrelse eller kreve sikkerhet for antatt krav. Taxi 3 har rett til motregning hos løyvehaver for eventuelle krav Taxi 3 har mot transportør som har kjørt på løyvehavers bil. Motregningsretten er begrenset til den kreditt sum den aktuelle sjåfør har kjørt inn på løyvehavers drosje Det skal på avregningene klart fremkomme totalomsetning, andel kontant og kredittomsetning, rekvisisjonskjøring og andre relevante spesialoppgjør, sentralavgifter og oppgjør med taxi 3, belastninger Taxi 3 foretar, tilbakeførsler fra Taxi 3, utlegg begge veier, og alle øvrige pro et contra oppgjør mellom Taxi 3 og den enkelte drosjeeier/sjåfør. 20. HOLDEPLASSER 20.1 Transportøren skal ved opphold på holdeplass vise hensyn overfor omgivelsene. Unødig bruk av lyd- eller lyssignal og unødig tomgangskjøring er straffbart, jfr. Trafikkreglene 14 og 16. Høyrøstet tale/musikk og smelling av dører skal unngås. Sjåføren skal på alle måter vise høvelig opptreden, spesielt overfor sjåfører fra konkurrerende drosjesentraler

17 Når det er kø på holdeplass, plikter sjåføren å kjøre den som står først for tur. Syke, uføre og passasjerer med små barn, har rett til drosje foran andre passasjerer Passasjerer på holdeplass har fortrinnsrett i forhold til passasjerer som bestiller pr. telefon når drosjen befinner seg på holdeplass. Når sjåføren ser at han er på vei inn til en holdeplass der det er kø, må han derfor umiddelbart sperre for mottak av kjøreoppdrag fra Taxi 3 s sentral, slik at det ikke kommer ut et oppdrag på hans skriver samtidig som han befinner seg på en holdeplass Kunder på holdeplass henvises til første ledige drosje, men har selv rett til å velge annen drosje eller drosje fra konkurrerende sentral. Om nødvendig må foranstående drosjer vike for å gi plass for utkjøring. 21 PLIKTMESSIG AVHOLD 21.1 Løyvehaver har pliktmessig avhold fra enhver alkohol i 24 timer før han starter sitt skift i drosjebil tilknyttet Taxi Løyvehaver har det samme ansvar for sine passasjerer som enhver bussjåfør og kaptein, og må være både fysisk og psykisk i stand til å ivareta dette ansvar Ved bruk av medisiner har løyvehaveren ansvar for å søke leges bekreftelse på at er Ervervsmessig drosjevirksomhet kan utføres under det aktuelle medisinbruk. 22. LOJALITET MOT TAXI 3 OG SJÅFØRFELLESSKAPET 22.1 En inngått transportøravtale med Taxi 3, innebærer en lojalitet mot Taxi 3 og det produkt Taxi 3 ønsker å selge til kundene, og den kurs ledelsen i Taxi 3 klart uttrykker. Sjåføren har forstått dette, og forplikter seg til å vise lojalitet og positivitet overfor Taxi 3. Sjåføren har forståelse for at illojale handlinger kan få store negative konsekvenser for Taxi 3 og selskapets markedsposisjon, økonomi, fremtid og omdømme. En aktiv motarbeiding av Taxi 3 s interesser vil derfor ikke være forenelig med et fortsatt kontraktsforhold med Taxi En inngått transportøravtale med Taxi 3 innebærer en lojalitet ikke bare mot Taxi 3, men også mot andre tilknyttede sjåfører/løyvehaver og transportørfellesskapet. Handlinger, uttalelser og fremferd som er egnet til å skade transportørfellesskapet, grupper av sjåfører eller enkelte andre sjåfører skal ikke forekomme. Slike handlinger vil ikke være forenelig med et fortsatt kontraktsforhold med Taxi 3. 17

18 23. VILKÅR FOR INN OG UTTREDEN AV TAXI Oppsigelse fra løyvehaverens side skal skje med 3. mnd varsel. Løyvehaver forplikter overfor Taxi 3 at alle økonomiske forhold er i orden. Dette skal bekreftes av daglig leder i Taxi 3, og vedlegges søknad om opptak i en annen sentral. Det er 3mnd gjensidig oppsigelse, med mindre det ikke har skjedd noen overtredelser i vedtektene til Taxi 3. (se 24) 23.2 Taxi 3 tar opp/avgir løyvehaver en gang i året. Oppsigelse/ innmeldingsfrist er gjensidig 3 mnd. Bindingstid i Taxi 3 er: 2 år Sentralens ordinære løyveantall kan i løpet av året ikke reduseres med mer enn 10 %. 24. MOTREGNINGSRETT 24.1 Ved overtredelse eller medvirkning til overtredelse av Vedtekter for Taxi 3, drosjereglemangt eller noen annen avtale inngått mellom Taxi 3 og løyvehaver, har Taxi 3 full rett til motregning i eventuelle krav og tilgodehavender løyvehaveren har hos Taxi 3. Slik motregning kan gjøres gjeldende for alle utgifter og tap Taxi 3 måtte bli påført som følge av brudd på vedtekter og inngåtte avtaler. 25. ENDRING AV DROSJEREGLEMENT 25.1 Herværende drosjereglemangt kan endres etter forhandlinger og avtaler mellom partene. Løyvehaveren aksepterer å la seg representere i slike forhandlinger av inntil tre forhandlere valgt av og mellom alle løyvehaverene Dersom forhandlingene ikke fører frem, aksepterer løyvehaveren at endringer fastsettes med bindende virkning av styret i Taxi 3. Slik fastsettelse skal meddeles alle løyvehavere med rekommandert sending der ikrafttredelsesdato fremgår. Ikrafttredelsesdato kan tidligst settes til 1 måneder etter at rekommandert sending er avsendt Taxi 3 har rett til løpende å foreta tekniske, språklige og andre nødvendige og fastsatte endringer i herværende drosjereglemangt og andre tilknyttede avtaler og kontrakter. Alle dokumenter merkes med oppdateringsdato, og løyvehaveren aksepterer løpende endringer selv om han ikke direkte har signert på disse. Løyvehaveren har plikt til å holde seg løpende orientert om siste utgave av dokumentene, og Taxi 3 har plikt til å utgi dokumentoversikt med oppdateringsdatoer påført. 18

19 26. BEKREFTELSER, SIGNATURER OG PERSONOPPLYSNINGER Undertegnede parter har satt seg godt inn i herværende drosjereglemangt og medfølgende regelverk, og forplikter seg til å følge dette i alle relasjoner. Ved signering av herværende drosjereglemangt, utgår og avløses alle tidligere signerte avtaler. Romerike, den... Taxi 3 Daglig leder/romerike. Løyvehaver/transportør Adresse: Personnr.: Telefonnr.: Mobiltlf.: Bankkontonr.: Foretaksnummer Brønnøysund: Nærmeste pårørende med adresse og telefonnummer: 1) 2) 19

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

DROSJEREGLEMENT FOR DROSJENE I OSLO OG AKERSHUS KJØREOMRÅDE

DROSJEREGLEMENT FOR DROSJENE I OSLO OG AKERSHUS KJØREOMRÅDE DROSJEREGLEMENT FOR DROSJENE I OSLO OG AKERSHUS KJØREOMRÅDE Drosjereglementet er godkjent av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og er gyldig fra 1. januar 1998. KAP. I. DROSJESENTRALEN, DROSJER, DROSJEEIERE

Detaljer

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi 1 - Transportvilkårenes anvendelse 2 - Bestilling av taxi 3 - Bruk av holdeplass - Fortrinnsrett til taxi 4 - Praiing utenom holdeplass 5 - Taxiførers rett

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

REGLER FOR TAXISENTRALER NORD-TRØNDELAG (nærmere regler for drosjevirksomheten i løyvedistriktet)

REGLER FOR TAXISENTRALER NORD-TRØNDELAG (nærmere regler for drosjevirksomheten i løyvedistriktet) 08/08762-5 REGLER FOR TAXISENTRALER NORD-TRØNDELAG (nærmere regler for drosjevirksomheten i løyvedistriktet) VEDTATT AV FYLKESRÅDET I MØTE 08.12.2008, SAK NR 08/199 1 Formål og omfang Drosjetjenesten er

Detaljer

REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM

REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM Endret 28.06.17 REGLEMENT FOR DROSJESENTRALENE I TRONDHEIM 1 Løyveområdet Kommunegrensen for Trondheim kommune utgjør løyvedistrikt for Trondheim, Iht. Yrkestransportforskriftens (YTFs) 37. Løyvedistriktet

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

Takstreglement. Takstreglement for reisende med Harstad Taxi

Takstreglement. Takstreglement for reisende med Harstad Taxi Takstreglement 1 - Generelt 2 - Fastsettelse av takster takstendring 3 - Taksameter og EMV-ONLINE betalingsterminal 4 - Plikt til å ta imot betalingskort og rekvisisjoner 5 - Prisberegning Takstregulativ

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAVANGER TAXI AS

VEDTEKTER FOR STAVANGER TAXI AS VEDTEKTER FOR STAVANGER TAXI AS DEL I - ORGANISASJON 1. Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Stavanger Taxi AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i verdipapirsentralen. 2. Forretningskontor

Detaljer

REGLEMENT DROSJELØYVER

REGLEMENT DROSJELØYVER REGLEMENT DROSJELØYVER For Vestfold fylkeskommune 28. OKTOBER 2014 AV HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL, AREAL OG MILJØ SAK:63/14 Reglement drosjeløyver Vestfold fylkeskommune 19.10.2014 Innledning 1 Løyvemyndigheten

Detaljer

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum.

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum. Merknader til de enkelte bestemmelser Til 1 Forskriften kapittel 1 gjelder i utgangspunktet all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, det vil si også drosjetransport utført av aktører stasjonert

Detaljer

STORD TAXILAG. Vi viser til Deres brev av 21/12-88,og sender vedlagt forslag til nytt reglement.

STORD TAXILAG. Vi viser til Deres brev av 21/12-88,og sender vedlagt forslag til nytt reglement. STORD TAXILAG Stord,12.januar 1989. Til Samferdselskontoret, v/grete Lund. Postboks 4354 Nygårdst., 5028 BERGEN. JNR,NR.: 4235/88 ARKIY NR.: 8214 GL/it. REGLEMENT FOR DROSJESENTRALEN PÅ LEIRVIK. Vi viser

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Rammebetingelser for drosjedrift i Østfold 1 RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Vedtatt av Fylkestinget 24.04.2008 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Østfold

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

**********************************************************************************

********************************************************************************** DISTRIBUSJONSAVTALE FOR Hunndalen TV og Bredbånd SA Oppdatert etter endring av navn og selskapsform. ********************************************************************************** 1. AVTALENS OMFANG

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.

Prisavtale. mellom. Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. Prisavtale mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxx xxxx Organisasjonsnr: xxxxx (heretter kalt Operatør)

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Definisjoner PBE Plan- og bygningsetaten Bygg/Bygget Referer til Plan- og bygningsetatens (heretter: PBE) bygg i Vahls gate 1, Oslo. 1. Mobil vakttjeneste (innvendig vaktrunde)

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. 1 GENERELT 1.1 Avtaleforhold Leieforholdet mellom utdanningsavdelingen

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen. Skedsmo Sektor for helse og sosial

KRAVSPESIFIKASJON. Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen. Skedsmo Sektor for helse og sosial Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen Skedsmo 2012 Sektor for helse og sosial Transport til og fra dagsenter kravspesifikasjon vedlegg 1 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

LEIEVILKÅR STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA NERLANGLI DRIFT OG UTLEIE

LEIEVILKÅR STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA NERLANGLI DRIFT OG UTLEIE LEIEVILKÅR STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA NERLANGLI DRIFT OG UTLEIE Definisjoner: Med avtalen menes avtalen mellom Utleier og Leietaker om leie av utstyr. Med utstyr menes alle

Detaljer

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato

AVTALE KORTVERSJON Opsjoner benyttet. Ny utløpsdato AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI Nordic Choice Commercial Services AS Org nr 968 819 372 Fredriks Stangs Gate 22-24 0264 Oslo KONTAKTPERSONER BOOKING: Nordic Choice eller booking@choice.no

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET Utarbeidetav Innhold 1. Generelt... 2 2. Finansiering... 2 3. Møter... 4 4. Plikter... 5 5. Ordensregler... 6 6. Avskaffelse av prosjektet... 6 7. Signering... 7

Detaljer

2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE

2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE År 2012, den [ dag, måned ] er det mellom 1) MIRA (i det følgende kalt MIRA ), (org.nr. [ ], [ adresse ], og 2) [ ] kommune, (i det følgende kalt Kommunen ), (org.nr. [ ], [ adresse ] inngått denne DRIFTSAVTALE

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Fastsatt av Samferdselsdepartementet [ dato ] med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6

SÆRUTSKRIFT. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Petter Hammarstrøm. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/9052-2 Saksbehandler Petter Hammarstrøm Høring - endring av yrkestransportloven - Unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Hjemmel: Fastsatt av Konkurransetilsynet 30. september 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak

Detaljer

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder

Enkelt Sikkert Fleksibelt. Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Enkelt Sikkert Fleksibelt Rentefri kreditthandel for privat- og bedriftskunder Kreditthandel for bedriftskunder ICA Credit er et tilbud fra ICA Norge AS til bedrifts- og privatkunder som ønsker å handle

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Taxi Sørlandet AS søknad om fornyet dispensasjon utover 1. juli

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Fastsatt av Konkurransetilsynet XX.XX. 2010 med hjemmel i lov 11, juni 1993 nr. 66 om pristiltak IJf. delegeringsvedtak

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen KONTRAKT For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen Kontrakt skjøtsel og drift av parker og plasser Side 1 av 6 For denne kontrakten gjelder Standard

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Vedlegg 6 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers endringer til den generelle avtaleteksten (del 1) og leverandørens forbehold (del 2)

Vedlegg 6 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers endringer til den generelle avtaleteksten (del 1) og leverandørens forbehold (del 2) Vedlegg 6 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers endringer til den generelle avtaleteksten (del 1) og leverandørens forbehold (del 2) Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELT... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 4 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING... 4 4 INFORMASJON OM ORGANISATORISKE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Avtale om bruk av KS SvarUt

Avtale om bruk av KS SvarUt Avtale om bruk av KS SvarUt mellom Ørland kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og KS KommIT (heretter kalt Leverandøren) Side 1 av 7 avtale ks svarut.docx Innhold Innhold... 2 Avtalens formål... 3 Formål...

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Leiekontrakt for Bobilutleie

Leiekontrakt for Bobilutleie Leietaker Navn: Adresse: Postnummer: Fødselsdato: Telefon: Epost: Leiekontrakt for Bobilutleie Sted: Leieobjekt Merke: Årsmodell: Modell: Kjennetegn: Leie periode: Pris pr. dag/uke: Tilleggstjenester:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7

RAMMEAVTALE MELLOM RETURKRAFT AS. xxxxxxxx. Side 1 av 7 Dette utkastet er kun et forslag og ikke bindende for partene, men danner grunnlaget for å vise hvilke retningslinjer som legges til grunn for leveransen og det forretningsmessige samarbeidet. Kontrakten

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer