Intern korrespondanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intern korrespondanse"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: Saksbehandler: LIGA Emnekode: ESARK-022 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 28. august 2015 Svar på egeninititert forslag fra Ungdommens bystyre om overgang fra ungdomsskole til videregående skole Ungdommens bystyre har fremmet et egeninitiert forslag til hvordan en kan gjøre overgangen fra ungdomskolen til videregående skole enklere for alle elevene. Forretningsutvalget behandlet saken i møte sak og fattet følgende vedtak: 1. Innsendt egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre vedrørende «Overgangen fra ungdomsskole til videregående» legges fram for bystyret til behandling senest i møtet Komite for oppvekst skal gi innstilling til bystyret 2. Byrådet bes om å vurdere forslaget og oversende byrådets vurdering i notats form til bystyrets kontor På grunn av forsinkelse i oversendelse av forslaget fra bystyrets kontor til byrådsleders avdeling har byrådet ikke kunnet vurdere forslaget innen fristen forretningsutvalget satt. 1 Forslaget fra Ungdommens bystyre Å gjøre overgangen fra ungdomsskole til videregående enklere for elevene har vært et satsingsområde for Ungdommens bystyre (UB) både i 2013 og Flere av UB representanter har selv opplevd denne overgangen som utfordrende, og mener at den kunne vært enklere dersom om de hadde fått bedre informasjon og mer kunnskap om viktige forskjeller mellom ungdomsskoler og videregående. UB mener at en med relativt enkle grep kan lette overgangen og forberede alle elevene i 10. klasse på særskilte utfordringer i overgangen til videregående. Innholdet og forslagene i saken fra UB er basert på erfaringer fra representanter i UB og elever de har snakket med. UB har fremmet følgende konkrete forslag til hvordan en kan gjøre overgangen fra ungdomskolen til vgs. enklere for alle elevene. 1. Bystyret ber byrådet sette i verk tiltak som sikrer at alle ungdomsskolene i Bergen følger den nye læreplanen for faget Utdanningsvalg straks denne foreligger.

2 2. Bystyret ber byrådet gjennomføre tiltak som sikrer at alle 10. klassinger får tilstrekkelig informasjon om videregående opplæring tidlig i 10. klasse og at alle elever i 10 gjennomfører minst en time med skolens rådgiver. 3. Bystyret ber byrådet sette i gang arbeidet med å utarbeide informasjonsopplegg for alle 10.klassingene siste ukene på ungdomskolen. Informasjonsopplegget bør strekke seg over 2-3 dager og skal bidra til å sikre en god start på videregående skole for elevene. Elever fra videregående med fersk erfaring fra overgangen benyttes i informasjonsopplegget. 4. Representanter fra UB og andre ungdommer inkluderes i planleggingen og utformingen av opplegget. 5. Bystyret ber byrådet ta initiativ ovenfor Hordaland fylkeskommune til et samarbeid om ordningen. 2 Sammendrag: byrådets svar på Ungdommens bystyre sitt forslag Byrådet er enig med ungdommens bystyre (UB) i at det er viktig å ha søkelys på overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, og ser at dette er en overgang som oppleves utfordrende for mange elever. Det er derfor positivt at UB tar et initiativ som har til hensikt å gjøre overgangen bedre for alle elever, og at UB selv ønsker å bidra med sin erfaring for å få dette til. Som en følge av UB sine forslag foreslår byrådet derfor blant annet å starte opp et prøveprosjekt i et byområde for å skape arenaer for samhandling og erfaringsutveksling mellom elever på 10. trinn og videregående skole. Målsettingen med prosjektet skal være å trygge elevene i overgangen, og at elevene skal oppleve større sammenheng, mellom grunnskole og videregående. Prosjektet skal være et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Ungdommens bystyre. Byrådsavdelingen har vært i dialog med Hordaland fylkeskommune om et samarbeid, og vil rette en formell henvendelse om prøveprosjektet til fylkeskommunen når UB sine forslag har vært drøftet i bystyret. Byrådet har i tillegg invitert representanter fra Ungdommens bystyre til å holde innlegg og delta på en halvdagskonferanse 9. september Konferansen arrangeres av byrådsavdelingen, ved Ka vil DU bli, og er for rådgivere og lærere i faget Utdanningsvalg. Byrådet ønsker at UB presenterer det de opplever som utfordrende ved overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, for å øke bevisstheten om dette hos nøkkelpersonene i skolen. Byrådet vil samtidig påpeke at Bergen kommune allerede har et godt samarbeid med Hordaland fylkeskommune om tiltaket «Ka vil DU bli?». Tiltaket er en samarbeidsordning mellom alle skoler med ungdomstrinn i Bergen kommune og legger til rette for at elever får prøve ut yrker og utdanningsprogram. Hensikten er å bidra til at elevene tar mer riktige valg av videregående opplæring. Byrådet mener at Ka vil DU bli?», i tillegg til opplæringen i faget «Utdanningsvalg» samt rådgivernes arbeid på den enkelte skole, omfatter mange av de tiltakene UB etterspør i saken. Dette vil bli nærmere redegjort for under. 2 av 8

3 UB er også opptatt av at en sikrer at alle ungdomsskolene følger den reviderte læreplanen i Utdanningsvalg straks den foreligger. Byrådsavdeling for barnehage og skole vil følge opp med tilstrekkelig informasjon og veiledning til skolene om revidert læreplan. Når det gjelder forslaget om at alle elever skal sikres minst en time med skolens rådgiver så er det slik at alle elever har rett til nødvendig og tilfredsstillende rådgivning. Byrådet vil imidlertid ikke gå inn for å definere en minstenorm for individuell rådgivning. Videre vil byrådet kommentere nærmere de enkelte forslagene UB har fremmet. 3 Forslag 1 Vedrørende innføring av ny læreplan i faget Utdanningsvalg UB foreslår følgende: Bystyret ber byrådet sette i verk tiltak som sikrer at alle ungdomsskolene i Bergen følger den nye læreplanen for faget Utdanningsvalg straks denne foreligger. Bakgrunnen for forslaget er at UB opplever at innholdet i faget, og informasjonen elevene får i disse timene varierer fra skole til skole og fra lærer til lærer. Det vises til evalueringen som har vært gjort av faget, og det som er påpekt her av svakheter ved faget slik det fungerer i dag. 3.1 Byrådets vurdering Vedørende innføring av ny læreplan i faget Utdanningsvalg Formålet med faget Utdanningsvalg er å gi elevene økt kunnskap om utdanning etter ungdomstrinnet og hvilke yrker det kan føre til. Faget Utdanningsvalg skiller seg fra andre skolefag ved at undervisningen skal lære elevene om det som foregår etter avsluttet ungdomsskole, og gi dem grunnlag for valg av videregående opplæring. En revidert læreplan er nå utarbeidet, og er gjeldende fra 1. august 2015 på 8. trinn. Skoler som ønsker det kan velge å ta i bruk revidert læreplan også på 9. og 10. trinn skoleåret Fra og med skoleåret må all opplæring og vurdering i faget på 8., 9. og 10. trinn ta utgangspunkt i revidert læreplan i utdanningsvalg. En læreplan for det enkelte fag er en forskrift til opplæringsloven og angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelser for sluttvurdering i faget. At læreplanen er en forskrift betyr at den er et forpliktende dokument og at undervisningen skal være i samsvar med planen. Læreplanen beskriver den kompetansen elevene skal ha når opplæringen er avsluttet. Det er vanlig at skoleeier følger opp med veiledning og kurs til skolene når nye læreplaner foreligger. Læreplan for faget utdanningsvalg er ikke ny, men revidert, og endringene som er gjort er ikke omfattende. Byrådsavdelingen vil allikevel følge opp skolene i forhold til den reviderte planen. I september 2015 arrangerer byrådsavdelingen, ved Ka vil DU bli? halvdagskonferanse for rådgivere og lærere i faget Utdanningsvalg. Tema for dagen er faget Utdanningsvalg og det blir blant annet fokus på hvilke endringer som er gjort i læreplanen og hvilke konsekvenser det får for undervisningen. 3.2 Byrådets konklusjon vedr innføring av ny læreplan i faget Utdanningsvalg Byrådsavdeling for barnehage og skole vil følge opp med tilstrekkelig informasjon og veiledning til skolene om revidert læreplanen for utdanningsvalg, slik at en sikrer at alle skolene følger den reviderte læreplanen. 3 av 8

4 4 Forslag 2 - Informasjon om videregående opplæring og rådgivning UB foreslår følgende: Bystyret ber byrådet gjennomføre tiltak som sikrer at alle 10. klassinger får tilstrekkelig informasjon om videregående opplæring tidlig i 10. klasse og at alle elever i 10. gjennomfører minst en time med skolens rådgiver. Bakgrunnen for å foreslå dette er blant annet at Ungdommens bystyre mener at årsaken til at for mange ungdommer velger feil/dropper ut av videregående skole, er at de ikke får tilstrekkelig informasjon, og dermed ikke tar det valget som er best for den enkelte. Samtidig ser UB at en del elever ikke benytter seg av skolens rådgivere for råd og veiledning. 4.1 Informasjon om videregående opplæring Byrådets vurdering - Informasjon om videregående opplæring tidlig i 10.klasse Byrådet er enig i at det er viktig at alle 10.klassinger får tilstrekkelig informasjon om videregående opplæring, og at denne blir gitt tidlig nok. Samtidig mener byrådet at mye av den informasjonen Ungdommens bystyre etterlyser, i stor grad allerede foreligger: Gjennom den opplæringen som gis i faget utdanningsvalg, gjennom Bergen kommunes tiltak Ka vil DU bli? og gjennom informasjonsmateriell fra Hordaland fylkeskommune og fylkenes informasjonstjeneste for videregående opplæring. Faget Utdanningsvalg I revidert læreplan for faget Utdanningsvalg (8-10.klasse) er det et av tre hovedområder som heter Utdanning og yrker. Det dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdanningsprogrammene. I revidert læreplan er følgende kompetansemål knyttet til dette området: beskrive de yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene i hovedtrekk gi eksempler på noen yrker de ulike utdanningsprogrammene kan føre til presentere ulike utdanningsveier med utgangspunkt i egne ønsker forklare betydningen av utdanning og livslang læring Ka vil DU bli? Ka vil DU bli? er en er en samarbeidsordning mellom alle skoler med ungdomstrinn i Bergen kommune laget for 9. og 10 klassinger i ungdomsskolen i Bergen. Tiltaket er et samarbeid mellom Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune, og skal bidra til at elevene vet mer før de velger videregående opplæring. Tiltaket legger til rette for at elever får prøve ut yrker og utdanningsprogram. Utprøvingen foregår både i bedrifter og på videregående skole. Tiltaket har inneværende skoleår avtaler med ca. 80 bedrifter som tar i mot elever på 9. trinn i fagdager i bedrift. På 10 trinn er det utprøving av et selvvalgt utdanningsprogram på videregående skole. Nytt av året er at det også arrangeres informasjonsmøter i undervisningstiden i faget Utdanningsvalg hvor eksterne forelesere kommer og informerer elevene om sine fagområder. Eksempelvis: Yrkeslabyrinten - om yrkesfag for elever på 9. trinn og 10. trinn Nasjonalt senter for realfagsrekruttering - om realfag for elever på 9. trinn UiB Studieadministrativ avdeling - om høyere studier for elever på 10. trin Gjennom Ka vil DU bli? koordineres også informasjon fra Yrkeslabyrinten om yrkesfag på foreldremøter på 9. trinn om høsten og på 10. trinn etter jul. Ka vil DU bli? legger også til rette for at elever som ønsker det kan få informasjon ved å delta på ulike 4 av 8

5 rekrutteringsarrangement. Eksempelvis: Ocean Talent Camp, Et HAV av muligheter, Jenter og teknologi, EXPO Bachelor utstilling HiB Vilbli.no Fylkene har egen informasjonstjeneste for videregående opplæring, vilbli.no. Her omtales de ulike utdanningsprogrammene og hvilke tilbud som finnes på de ulike skolene i hele landet. Målgruppen for denne tjenesten er elever, rådgivere og foreldre, og brukes også av ungdomsskolene På vilbli.no er det blant annet en interessetest med over 100 spørsmål og beskrivelse av alle de 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring oversatt til 20 språk. Siden opplyser og om søknadsfrist og om hvordan man søker på VGS, og hvordan man svarer når man får plass. Hordaland fylkeskommunes søkjarhandbok Alle 10.klassinger får også Hordaland fylkeskommune sin «Søkjarhandbok» i posten. I denne er det oversikt over videregående skoler og de ulike linjene, oversikt over viktige datoer, hvordan man søker og hvordan man svarer, informasjon om stipend og elev-pc og informasjon om retten til videregående utdanning Byrådets konklusjon Informasjon om videregående opplæring tidlig på 10.trinn Byrådet mener at den opplæringen og informasjonen som gis i faget Utdanningsvalg, gjennom Ka vil DU bli?, samt informasjonen som kommer fra Hordaland Fylkeskommune og nettstedet vilbli.no, gir god informasjon og et godt grunnlag i forhold til det å velge utdanningsprogram. Byrådet ser samtidig at UB uttrykker at overgangen til videregående oppleves utfordrende for mange elever, og vil derfor invitere representanter for UB til å holde innlegg på konferansen om faget Utdanningsvalg som holdes i september Byrådet ønsker at UB her presenterer det de opplever som utfordrende ved overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, for å øke bevisstheten om dette hos nøkkelpersonene i skolen. Byrådet vil også invitere UB til et samarbeid om et prøveprosjekt for hvordan en kan gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole bedre for alle elever. Dette er nærmere beskrevet under Rådgivning Byrådets vurdering - Rådgivning I følge forskrift til opplæringslova kapittel 22 har hver enkelt elev rett til utdannings- og yrkesrådgiving. Tilbudet skal være kjent for elever og foresatte, og være tilgjengelig for elevene ved den enkelte skolen. Retten til nødvendig rådgiving innebærer at eleven skal kunne få informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å ta avgjørelser i tilknytning til framtidige yrkes- og utdanningsvalg. En forskriftsendring i 2009 tydeliggjorde at elevene har en individuell rett til nødvendig rådgivning, og det ble presisert hva innholdet i elevens rett skulle være. Imidlertid ble det valgt å ikke definere noen minstenorm. Utdanningsdirektoratet sier i sitt rundskriv at «rådgivningen kan være både individuell og gruppevis. Her vil det i hovedsak være elevens ønske og behov som avgjør hvilken form som anvendes. Skoleeier vil ikke kunne tilby bare gruppevis rådgivning». 5 av 8

6 Videre sier forskriften: «Frå årstrinn skal rådgivinga leggjast opp som ein prosess. Utdannings- og yrkesrådgiving skal vere eit samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen, og skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgiving om yrkes- og utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv, partnerskap for karriererettleiing og heimen» Det er den enkelte skole som har ansvar for å arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivningstilbudet blir tilfredsstillende. Alle ungdomsskoler har rådgivere og/eller avdelingsledere som skal har ansvar for at hver enkelt elev får tilstrekkelig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Byrådet vil ikke fastsette en minstenorm for den enkelte elevs tid til rådgivning. Det vil være ulikt hvor mye individuell rådgivning den enkelte elev har behov for, og byrådet vil ikke låse alle til en time hos rådgiver. Når det gjelder videreutvikling av rådgivernes kompetanse samles alle rådgivere i Hordaland fylke, i både grunn- og videregående opplæring, noen ganger i året. Innholdet på samlingene varierer og det fokuseres både på yrkesrådgivning og sosialpedagogisk rådgivning. Rådgiversamlingene inneholder i tillegg informasjon om yrke/bransjer. Dette er gode arenaer for å drøfte utfordringer i forhold til rådgiving. Det er også startet rene kompetansehevende tiltak med en kursrekke for rådgivere for å øke den formelle rådgiverkompetansen. Fylkeskommunen har ansvaret og bærer økonomien i dette, men det er felles med kommunen og rådgivere i BBS. Flere aktører i arbeidslivet arrangerer også egne samlinger for rådgivere og lærere i faget Utdanningsvalg. Det gjelder for eksempel, Helse Bergen, BKK, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ungt Entreprenørskap og noen av opplæringskontorene. Byrådsavdeling for barnehage og skole støtter dette arbeidet, med informasjon om arrangementene til rådgiverne og bidrar i planleggingen av dagene. Noen av bedriftene kaller dette for Fagdag for rådgivere/lærere Byrådets konklusjon Rådgivning Alle elever har rett til nødvendig og tilfredsstillende rådgivning. Gjennom aktivitetene i Ka vil DU bli? får lærere og rådgivere kompetanseheving som kommer nye elever til nytte. Byrådet vil imidlertid ikke gå inn for å definere en minstenorm for individuell rådgivning, men mener det må være opp til hver enkelt skole å sikre hver elev et tilfredsstillende rådgivningstilbud. 5 Forslag 3,4 og 5 - Informasjonsopplegg etter eksamen i 10.klasse UB foreslår å vedta følgende: Bystyret ber byrådet sette i gang arbeidet med å utarbeide informasjonsopplegg for alle 10.klassingene siste ukene på ungdomskolen. Informasjonsopplegget bør strekke seg over 2-3 dager og skal bidra til å sikre en god start på videregående skole for elevene. Elever fra videregående med fersk erfaring fra overgangen benyttes i informasjonsopplegget. Representanter fra UB og andre ungdommer inkluderes i planleggingen og utformingen av opplegget. Bystyret ber byrådet ta initiativ ovenfor Hordaland fylkeskommune til et samarbeid om ordningen. 6 av 8

7 Bakgrunnen for forslaget er at UB opplever at mye av tiden etter eksamen på 10. trinn kunne vært utnyttet bedre og brukt til å gi elevene nyttig og praktisk informasjon om hva som venter dem på videregående skole. UB konkretiserer flere temaer de tenker bør inngå i et eget informasjonsopplegg: Informasjon om kjøp av skole-pc, hvordan bruke PC i skolehverdagen, stipendmuligheter, orienteringsprøve og råd om valg av matematikk på videregående og hvordan man skriver tekster med god struktur. 5.1 Byrådets vurdering - Informasjonsopplegg etter eksamen i 10.klasse Når det gjelder flere av de temaene UB foreslår å legge inn i et eventuelt informasjonsopplegg, mener byrådet at en god del av den informasjonen allerede foreligger: Informasjon om hvordan kjøpe av elev-pc er beskrevet i Hordaland fylkeskommunes Søkjarhandbok, som alle elever får tilsendt i posten. Her er det også beskrevet hvordan man søker stipend. Opplysninger om hvordan søke lån og stipend ligger også inne på nettsiden vilbli.no. Når det gjelder bruk av PC i videregående skoler, er UB sin bekymring blant annet at elevene ikke er i stand til å ta ansvar for egen læring, og at de sitter for mye på facebook i timene. Digitale ferdigheter én av fem grunnleggende ferdigheter i norsk skole. Det betyr at alle elever i norsk skole skal utvikle digital kompetanse gjennom opplæringen. Digital dømmekraft er et av mestringsområdene under digitale ferdigheter, og dette innebærer både kunnskap om hvordan bruke digitale verktøy og hvordan bruke dem fornuftig og kritisk. Det å lære nettvett og å bruke internett og sosial medier på en forsvarlig måte, er en del av det å utvikle og å lære seg grunnleggende digitale ferdigheter. Dette mener byrådet er kompetanse elevene skal tilegne seg i grunnskolen. Samtidig er utarbeiding av gode regler for nettbruk en del av det å sørge for god klasseledelse, noe som ligger til den enkelte skole og lærer. Når det gjelder forslaget om at alle bør ha en orienteringsprøve i matematikk som sier hvilken matematikk en bør velge, så mener byrådet at den enkelte elevs faglærer i matematikk på ungdomsskolen skal ha så god kjennskap til hver enkelte elevs matematikk-kompetanse at det ikke er nødvendig med ytterligere prøver. Elevene velger heller ikke hvilken matematikk de skal ha før et stykke ut i første klasse på videregående skole. Praksisen er litt ulik fra skole til skole, men den enkelte skole har en kartleggings- og rådgivningsplikt ovenfor den enkelte elev når det gjelder valg av matematikk, slik at elevene kan gis god veiledning. På mange skoler innebærer dette blant annet en prøve, slik UB etterspør, for å se hvilken kompetanse eleven har. Når det gjelder det å lære å skrive tekster med god struktur mener byrådet dette ikke er noe som egner seg i et informasjonsopplegg, men som skal være en naturlig del av norskopplæringen på ungdomstrinnet. Samtidig som byrådet er av den oppfatning at en god del av den informasjonen som UB etterlyser allerede foreligger erkjenner byrådet at dette ikke er tilstrekkelig i forhold til det informasjonsbehovet UB uttrykker at elevene har. Byrådet synes derfor det er positivt at UB tar initiativ til en prosess der en kan sikre en bedre overgang til videregående skole, og at UB selv ønsker å bidra med sin erfaring og kompetanse inn i dette. Å bringe UB og elevenes forslag og ideer inn i prosessen med å bedre overgangen mellom ungdomsskole til videregående skole vil kunne gi nye perspektiver i dette arbeidet. 7 av 8

8 Som en følge av UB sine forslag foreslår byrådet derfor å starte opp et prøveprosjekt i et byområde for å skape arenaer for samhandling og erfaringsutveksling mellom elever på 10. trinn og videregående skole. Målsettingen med prosjektet skal være å trygge elevene i overgangen mellom grunnskole og videregående, og at elevene skal oppleve en større sammenheng mellom skoleslagene. Prosjektet skal være et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Ungdommens bystyre. Byrådsavdelingen har vært i dialog med Hordaland fylkeskommune om et samarbeid, og vil rette en formell henvendelse om prøveprosjektet til fylkeskommunen når UB sine forslag har vært drøftet i bystyret. 5.2 Konklusjon - Informasjonsopplegg etter eksamen i 10.klasse Byrådet mener at en god del av den informasjonen som UB etterspør, og ønsker å legge inn i et informasjonsopplegg, er informasjon som allerede foreligger. Samtidig tar byrådet på alvor at UB uttrykker at informasjonen ikke er tilstrekkelig, og foreslår derfor å starte opp et prøveprosjekt i et byområde for å skape arenaer for samhandling og erfaringsutveksling mellom elever på 10. trinn og videregående skole. Målsettingen med prosjektet skal være å trygge elevene i overgangen, og at elevene skal oppleve en større sammenheng, mellom grunnskole og videregående. Ungdommens bystyre inviteres inn til å delta i prosjektet, som skal være et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Ungdommens bystyre. Martin Smith Sivertsen Byrådsleder Jana Midelfart Hoff Byråd for barnehage og skole 8 av 8

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående BEBY /15 Bergen bystyre Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående LLEN ESARK-022-201432944-12 Hva saken gjelder: Ungdommens bystyre (UB) sendte 261114

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre: Overgang fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre: Overgang fra ungdomsskole til videregående Egeninitiert forslag fra UB Overgangen fra ungdomsskole til videregående Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 261114 sak 54-14 og avga følgende uttalelse: Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre:

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22. - konsekvenser for rådgiverne. Kjersti Botnan Larsen

Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22. - konsekvenser for rådgiverne. Kjersti Botnan Larsen Informasjon om endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 - konsekvenser for rådgiverne Kjersti Botnan Larsen På høring høst 2009 Endring av forskriften Anbefalt formell kompetanse Anbefalte kompetansekriterier

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring.

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 24/2015 Dato: 21. oktober 2015 Saksnr.: 201500011-24 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til skoler med mellomtrinn Skriftlig

Detaljer

Karriereløypa. Systematisk arbeid med karriereveiledning og karriere læring i et livslangt perspektiv

Karriereløypa. Systematisk arbeid med karriereveiledning og karriere læring i et livslangt perspektiv Karriereløypa Systematisk arbeid med karriereveiledning og karriere læring i et livslangt perspektiv 1 Karriereløypa Systematisk arbeid med karriereveiledningen i det 13-årige skoleløp Brosjyren inneholder:

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Lokal læreplan i utdanningsvalg

Lokal læreplan i utdanningsvalg Lokal læreplan i utdanningsvalg Trinn: 9. og 10. Faglærer: Ole Geir Uthaug Timetall: Til sammen på 9. og 10. trinn 113 timer Fagstoff: Diverse ressurser på nett Timer Emne Merknad 10 Egne valg Presentere

Detaljer

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i utdanningsvalg for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Læreplan for faget utdanningsvalg s. 3 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 5

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn Læreplan i utdannings med årsplan 2016-17 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdannings skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karriere som er basert på elevenes

Detaljer

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE Kompetansemål Etter 10. årstrinn: Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Lokal læreplan i Utdanningsvalg

Lokal læreplan i Utdanningsvalg Lokal læreplan i Utdanningsvalg Bakgrunn for utarbeidelse av ny lokal l æreplan: Den nye lokale læreplanen for faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet baserer seg på kompetansemålene fra den sentrale læreplanen,

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Trond Svendsen, rådgiver Hansnes skole, Karlsøy kommune Torill Sommerlund, skolefaglig rådgiver Tromsø kommune Hindre frafall i videregående opplæring

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Byrådssak 185/15. Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen ESARK

Byrådssak 185/15. Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen ESARK Byrådssak 185/15 Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen LIGA ESARK-20-201419666-7 Hva saken gjelder: Byrådet har i sin politiske plattform fra 2011 uttrykt at det vil «innføre skriftlig vurdering

Detaljer

Byrådssak 165/15. Svar på innbyggerforslag - Krav til norm for gruppestørrelse i skolen ESARK

Byrådssak 165/15. Svar på innbyggerforslag - Krav til norm for gruppestørrelse i skolen ESARK Byrådssak 165/15 Svar på innbyggerforslag - Krav til norm for gruppestørrelse i skolen LIGA ESARK-0183-201434236-10 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har 05.01.15 mottatt innbyggerforslaget «Krav til

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen?

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hurtigruta 9. november 2010 Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring Lokal rammeplan for Moldeskolen FAG: Utdanningsvalg Kompetansemål Etter 10. årstrinn Om og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i forklare forskjellen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279

Saksframlegg. Trondheim kommune. Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279 Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret tar saken til orientering og slutter seg til de tiltak som er iverksatt for å styrke utdannings-

Detaljer

nødvendig rådgivning

nødvendig rådgivning Utfordringene med å gi nødvendig rådgivning til de elevene som har størst og ofte sammensatte vansker- sosialt / medisinsk / faglig. Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo 6 skolebaserte karriereenheter

Detaljer

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgiveren en nøkkelperson En god rådgivning i skolen bidrar til at elevene får: bedre muligheter til å realisere

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

ÅRSPLAN I UTDANNINGSVALG (UTV)

ÅRSPLAN I UTDANNINGSVALG (UTV) Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Mona Irene Kjosvatn ÅRSPLAN I S (UTV) Emne/ tema

Detaljer

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Møteinnhold. Om strukturen i videregående skole med Kunnskapsløftet

Møteinnhold. Om strukturen i videregående skole med Kunnskapsløftet Møteinnhold Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen Utdanningstorget Filmer om videre utdanning De videregående skolene på Nedre Romerike Om private videregående skoler

Detaljer

Informasjon om plan for SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV i Askøy kommune

Informasjon om plan for SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV i Askøy kommune Informasjon om plan for SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV i Askøy kommune Askøymodellen - Bakgrunn Kommunestyret i Askøy fattet i forbindelse med behandling av Budsjett for 2009, følgende vedtak, som ble fulgt

Detaljer

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 %

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Utdannings- og yrkesrådgivning. Hele skolens ansvar...? Et framtidsrettet blikk på karrieresenterets rolle i samarbeidet med grunnopplæringen.

Utdannings- og yrkesrådgivning. Hele skolens ansvar...? Et framtidsrettet blikk på karrieresenterets rolle i samarbeidet med grunnopplæringen. Utdannings- og yrkesrådgivning Hele skolens ansvar...? Et framtidsrettet blikk på karrieresenterets rolle i samarbeidet med grunnopplæringen. Oddmar N. Sjåvik, Karriereveileder ved Karrieresenteret i Rana,

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Ytrebygda skole 8. - 10. klassetrinn 2009-2010: 480 elever (fra fire barneskoler) Godt nett for elevoppfølging

Ytrebygda skole 8. - 10. klassetrinn 2009-2010: 480 elever (fra fire barneskoler) Godt nett for elevoppfølging Ytrebygda skole 8. - 10. klassetrinn 2009-2010: 480 elever (fra fire barneskoler) Godt nett for elevoppfølging Elevoppfølging: 2 rådgivere (delt rådgivingstjeneste) 1 inspektør med ansvar for elevsaker

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER PORSGRUNN KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike

Detaljer

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole Foreldremøte 16.april 2015 8.trinn 2015/16 Flatåsen skole Styringsdokumenter» Opplæringsloven» Kunnskapsløftet» Virksomhetsplan» Årsplaner» Periodeplaner» Rutiner /regler Visjon: «Flatåsen skole- en skole

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014. Innledning

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014. Innledning UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen

Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen 2009-2013 ARBEIDSLIVSFAGET Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Grong 6.oktober 2011 St.meld.44 Utdanningslinja (2008-09) her ble arbeidslivsfaget

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 15.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 16/6809 201604643-6 Jan Christian

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Klassesamtale, individuelle presentasjoner

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Klassesamtale, individuelle presentasjoner Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Utdanningsvalg Trinn: 10 Lærer: Berit Andreassen Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND?

NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND? NORSK KARRIEREVEILEDNING I MEDVIND? Høgskulen på Vestlandet - Western Norway University of Applied Sciences 2 3 HELSEDIREKTØRENS ÅRSTALE 2017 Ungdommer: Økende grad av stress, for lite søvn, mange har

Detaljer

I Forslag til endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 22

I Forslag til endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 22 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23 30 27 67 E-post: kjersti.botnan.larsen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.07.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/749 Deres referanse: Vedlegg

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.:

Møteinnhold. Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.: Møteinnhold Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.: Utdanningstorget Utprøving i videregående skoler Elev- og foreldresamtaler med rådgiver Søknadsprosessen

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-19 033 DRAMMEN 26.02.2008 STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

MOR, FAR OG SKOLEN. Rådgivning og foreldresamarbeid

MOR, FAR OG SKOLEN. Rådgivning og foreldresamarbeid MOR, FAR OG SKOLEN Rådgivning og foreldresamarbeid Av Svein Amlie Læreplanverket for Kunnskapsløftet vektlegger sterkt foreldrenes ansvar og rolle i den norske skolen, og den plikt skolen har til å drive

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Revisjon: Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Revisjon: Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Til grunnskolene i Bergen Rundskriv nr.: 33/2014 Dato: 01.10.2014 Saksnr.: Saksbehandler: MJST Emnekode: ESARK-20 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Rådmannens svar på Forvaltningsrevisjonens anbefalinger og påpekte forbedringsområder vedrørende overgangen ungdomsskolen - vgs

Rådmannens svar på Forvaltningsrevisjonens anbefalinger og påpekte forbedringsområder vedrørende overgangen ungdomsskolen - vgs Rogaland kontrollutvalgssekretariat v/leni Tande Opplæring Vår saksbehandler: Deres ref.: Deres dato: Arkiv Vår ref.: Vår dato: Jone Haarr Telefon: 51 61 43 12 03.04.2017 FE - 200 17/13033 30.05.2017 Rådmannens

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet Jobbskygging og Kunnskapsløftet Kompetansemål LK-06 Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer