Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015"

Transkript

1 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

2 Grimstad kommune Postadresse: Postboks Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon Utarbeidet av Grimstad kommune. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

3 1. Virksomhetsstyring Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Sosialtjenesten Barneverntjenesten NAV Grimstad Boveiledertjenesten Helsetjenesten Hjemmetjenesten Berge gård Frivolltun bo- og omsorgssenter Feviktun bo- og omsorgssenter Bestillerenheten Kjøkkentjenesten Kulturtjenesten Bibliotek Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Eide barnehage Tønnevoldskogen barnehage Storgaten barnehage Hausland barnehage Grimstad barnehage Fevik skole Landvik skole Eide skole Grimstad ungdomsskole Fjære ungdomsskole Fjære barneskole Frivoll skole Jappa skole Langemyr skole Plan, miljø og landbruksenheten Oppmålingsenheten Bygg- og eiendomstjenesten Brann- og feiertjenesten Kommunaltekniske tjenester Vann- og avløpstjenester Feiertjenesten Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

4 Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

5 1. Virksomhetsstyring Enhetsleder: Trond-Vegar Johansen Resultat hittil i år per 1. tertial Budsjett hittil i år per 1. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,7 Netto lønn , ,4 Andre utgifter , ,6 Netto utgift , ,0 Personaldata Faste årsverk 32,5 24,5-8,0 24,6 Brutto årsverk 53,2 33,4-19,8 37,2 Fraværsprosent 2,8 4,3 1,5 Innledning Virksomhetsstyring er inne i en etablerings- og konsolideringsfase. Det har vært jobbet med utvikling og presisering av tjenestetilbudet enheten skal gi kommunens enheter og sektorer samt organisatorisk utvikling. Internkontroll har hatt stort fokus i 1. tertial. Ressursbruk, resultater og aktiviteter Virksomhetsstyring drives i henhold til budsjett. Det er et positivt lønnsavvik på kroner som skyldes vakante stillinger. Det negative avviket innenfor andre driftsutgifter relateres til eiendomsskatteprosjektet som har et merforbruk i forhold til budsjett på kroner. Dette søkes budsjettjustert i 1. tertial. Antall faste årsverk har blitt redusert med 8 i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes at 14 årsverk er overført til AKST. Videre har enheten fått 2 årsverk overført fra kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen (KD), ett svangerskapsvikariat, ny fagsjef for internkontroll og ny kommunalsjef. Det er en vakant stilling i enheten. Vurderinger Virksomhetsstyringsenheten ble etablert i 2015 som en del av den nye organiseringen av stabs- og støttefunksjonene i Grimstad kommune. Formålet med virksomhetsstyringsenheten er å styrke kompetansen og kapasiteten til å gjøre analyser, styrke internkontrollen og å bistå resten av organisasjonen med omstilling. Enheten har brukt 1. tertial til å starte arbeidet med den interne organiseringen av enheten. I dette ligger blant annet et arbeid for å se om flere tjenester skal ytes sektorovergripende. Av de større leveransene fra enheten i 1. tertial er ny policy for internkontroll. Enheten har også overtatt arbeidet med beredskap, oppdatert beredskapsplaner, og fått en ny policy for beredskap vedtatt. Krisesystemet DSB-CIM er også implementert i perioden. Videre er det skrevet en ny organisasjonsstrategi og en strategi for livsfasepolitikk som legges frem for kommunestyret i juni. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

6 2. Kommunikasjons- og digitaliseringsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Resultat hittil i år per 1. tertial Budsjett hittil i år per 1. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,5 Netto lønn , ,3 Andre utgifter , ,0 Netto utgift , ,5 Personaldata Faste årsverk 13,2 10,9-2,3-0,2 Brutto årsverk 15,3 11,2-4,1-0,3 Fraværsprosent 3,7 3,5-0,2 Innledning Avdeling for kommunikasjon og digitalisering har en fast stillingsramme på 1105 % (11,05). Informasjons- og kommunikasjonsteamet hadde en fast stillingsressurs 365 %, politisk sekretariat 250 %, topplederstøtte 100 %, IKT-leder og IKT-rådgivere 300 % og kommunikasjonssjef 100 %. KD har ansvar for kommunens fellestjenester, politisk sekretariat, lederstøttefunksjon, kommunikasjons- og informasjonstjenester, den kommunale IKT-virksomheten, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost. Medarbeidere fra de forskjellige arbeidsområdene har også deltatt prosjekter og interkommunalt samarbeid/nettverk, blant annet ny Web-portalløsning og prosjektgruppe for nytt sak- og arkivsystem. KD har ansvaret for koordinering av samarbeidet med fadderstyret ved UiA, der det jobbes for at Grimstad kommune skal bli en bedre vertsby for universitetet. For studiestart 2015 planlegges det flere og mer omfattende arrangement enn i fjor. Forberedelser og opplæring til valg 2015 har blitt gjennomført som planlagt, Resultater og aktiviteter KD jobber med å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet, med i hovedsak å bruke digitale kommunikasjonskanaler, redusere utskrifter og henvise publikum til digitale dokumenter i stedet for utskrifter, m.m. I tillegg har det vært jobbet med bredbåndsutbygging i hele kommunen. Ressursbruk Resultatet for 1. tertial viser at avdelingen har et mindreforbruk på kr. Avdelingen har fokus på nøkternhet. En halv stilling sto vakant i januar og behov for vikar i sentralbordet har stort sett vært løst med ressurser innen avdelingen. En medarbeider har midlertidig redusert stilling med 10 %. Det er derfor et mindreforbruk på lønn. Avdelingen vil måtte bruke mer ressurser Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

7 i løpet av sommeren og høsten fordi KD tar en stor del av belastningen for gjennomføring av valg. Vurderinger KD har tidligere hatt samarbeid med studenter på IKT-fag som har jobbet med studentoppgaver med problemstillinger og utfordringer i Grimstad kommune. Dette er også ført som en målsetting for Avdelingen ser nå at dette vil bli for arbeidskrevende. Det ble også omsøkt penger til dette formålet, en søknad som ikke ble innvilget av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. En av avdelingens hovedoppgaver er å være pådriver for digitaliseringsarbeidet i kommunen. En risiko her er at mye av dette arbeidet er avhengig av fellesprosjekter som gjennomføres i IKT-Agder samarbeidet, og er derfor til en viss grad utenfor enhetens kontroll.. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

8 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Øke antall facebook-likere til 2000 i løpet av 2015 Gjennomføre målrettede kampanjer for å øke mottakerbasen i kommunikasjonskanalen 2 Vurdere bruk av en ny kanal for sosiale medier 3 Bidra til å øke organisasjonens kompetanse i å uttrykke seg klart og godt skriftlig. 4 Gjennomføre valg 2015 på en lovlig og hensiktsmessig måte 5 Videreføre velkomstarrangementer for studentene ved UIA i forbindelse med Studiestartfestivalen. 6 Vurdere om Grimstad kommune skal ha egen løsning for e-læring, eller benytte seg av KS Læring og bidra med mer innhold til denne fellesløsningen. 7 Koordinere og følge opp: kommunens IKT-strategi IKT-plan for barnehager og skoler IKT-løsninger knyttet til kommunedelplan for helse og sosial Utarbeide kursplan for klarspråkprosjekt og gjennomføre 2-3 kurs Utvikle kompetansen hos medarbeiderne slik at valg 2015 kan gjennomføres på en rasjonell måte Følge opp samarbeidet med fadderstyret ved UIA. Arrangert kurs og samlinger lokalt i Grimstad, og sammen med våre samarbeidskommuner når det er hensiktsmessig 8 Tilby oppgaver for studenter innen IKT, e-læring, helse og sikkerhet/beredskap, i samarbeid med UiA. 9 Gjennomføre kommunikasjonsplan for helse- og omsorgssektoren i samarbeid med sektoren 10 Legge til rette for økt effektivisering og modernisering av kommunes fagsystem, og være en pådriver for digitale tjenester på nett. 11 Oppnå en nærværsprosent på minst Reduksjon av avdelingens kopi- og utskriftskostnader med 10 % i forhold til 2014 Dette skal gjøres i samarbeid med IKT Agder, IKT Agders eiere og andre samarbeidskommuner (Østre Agder mm.). Koordinere og bistå utvikling av IKT-løsninger innen helse- og omsorgssektoren. Fokus på faglig og sosialt fellesskap med ett temamøte hver måned, i tillegg til avdelingsmøter og sosiale aktiviteter Holde fokus på at man skal jobbe med dokumenter digitalt. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

9 3. Sosialtjenesten Enhetsleder: Tina Fabricius Resultat hittil i år per 1. tertial Budsjett hittil i år per 1. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , Netto lønnsutgifter , ,7 Andre utgifter , ,3 Netto resultat , ,0 Personaldata Faste årsverk 44,0 15,9-28,1-63,8 Brutto årsverk 53,5 18,5-35,0-65,4 Fraværsprosent 4,98 4,60-0,38 Innledning I første tertial har det blitt iverksatt store endringer i tjenesten. Barnevernet ble skilt ut fra sosial- og barneverntjenesten fra Fra og med februar har Vossgate (Berge gård) overtatt tilsyn og oppfølging av ettervernsboligene på Charlottenlund. Bestillerenheten har overtatt all vedtaksmyndighet på rusområdet. De tjenestene som er i sosialtjenesten nå er: miljøtjeneste, feltsykepleier, ruskonsulenter, Bli med, startlån, bostøtte og tildeling av kommunale boliger. Sosialtjenesten har et godt samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er igangsatt flere prosjekter innen blant annet bolig og ettervern. Forbedringsog utviklingsarbeid preger tjenesten. Resultater og aktiviteter Sosialtjenesten har startet opp prosjekt små hus Sjef i egen bolig i løpet av første tertial. Prosjektet er i rute. Fylkesmannen har videreført tildelingen av midler til prosjektleder og vaktmester til dette prosjektet. Modulboliger er under bestilling. Leverandøren kan ikke levere boligene før etter sommerferien. Tjenesten har også fått tildelt midler fra Fylkesmannen og Helsedirektoratet til prosjekt Likemannstjeneste - fra rusbehandling til helhetlig ettervern. Dette prosjektet er et samarbeid mellom sosialtjenesten, A-larm og Agderforskning. Sistnevnte skal ha ansvaret for følgeforskning av prosjektet. Kirkens Bymisjon i Grimstad har ikke fått tildelt midler for 2015, og samarbeidet mellom Bli Med og Bymisjonen om en aktivitetskafe blir utsatt på grunn av dette. Læringsnettverk for rus og psykisk helse er et samarbeid med psykisk helse og spesialisthelsetjenesten. Dette arbeidet er i rute. Arbeidet med ettervernsgrupper har hatt et opphold i første tertial. Arbeidet har blitt evaluert, og det er vurdert slik at det skal inngås et samarbeid med A-larm. Det vil bli opprettet ettervernsgrupper som ledes av en ruskonsulent med fagkompetanse og frivillige med erfaringskompetanse. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

10 Ressursbruk Enheten har et mindreforbruk i første tertial på kr Grunnen til mindreforbruket er i hovedsak manglende regning for en måned til SON for tilsyn på Charlottenlund og manglende overføring av budsjett for tilsyn og oppfølging på Charlottenlund til Berge gård. I april ble det igangsatt et enetiltak for en bruker. Det ble nødvendig for å sikre forsvarlige tjenester for denne brukeren. Tiltaket er midlertidig inntil kommunen har forsvarlige tjenester på plass for denne brukeren. Enheten har et sykefravær på 4,6 %, noe som er en nedgang fra første tertial Økningen i lønnsutgifter skyldes en stilling som ble opprettet siste tertial Oppretting av stillingen har hjemmel i budsjett. For øvrig skyldes økte lønnsutgifter lønnsoppgjøret. Vurderinger Det er mye utviklingsarbeid som foregår i enheten. Det gjelder særlig på ettervernsområdet og innen forebyggende arbeid. Videre ansatte enheten i tredje tertial 2014 en miljøterapeut som jobber med å følge opp brukere med å finne bolig og sikre overgangen inn i ny bolig. Dette arbeidet er meget positivt og har allerede gitt gode resultater. Det er imidlertid en veldig stor utfordring at tjenesten mangler boliger til vanskeligstilte. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

11 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Forbedre kvaliteten i pasientforløpene for rusmiddelmisbrukere 2 Bygge 4 småhus i prosjektet Fra bostedsløs til sjef i egen bolig 3 Utvikle ettervernsgrupper basert på selvhjelpsgruppemodell Delta i læringsnettverket for sømløse pasientforløp for rus og psykisk helse. Det skal jobbes mye med kvaliteten i egen tjeneste og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning er meget sentralt i dette arbeidet. Boligene skal bygges etter mal fra Nøtterøy-prosjektet. Brukerne som får tildelt disse boligene skal delta i byggeprosessen. Prosjekt ettervernsgrupper videreføres i Det vil jobbes med å videreutvikle modellen og sette disse gruppene i gang. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

12 4. Barneverntjenesten Enhetsleder: Kim Andre Vangberg Resultat hittil i år per 1. tertial Budsjett hittil i år per 1. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,0 Netto lønnsutg , ,0 Andre utgifter , ,1 Netto resultat , ,4 Personaldata Faste årsverk - 25,4 - - Brutto årsverk - 33,4 - - Fraværsprosent - 17,1 - - Aktivitetsdata Pr. Endring % Antall tiltak (14 stk = 4-4,4*) ,96 Akuttplasseringer 1.tertial Antall i fosterhjem Antall i institusjon * Lov om barneverntjenester 4-4,4 er barn som bor i fosterhjem med samtykke fra foreldre, og rapporteres som vanlige 4-4 hjelpetiltak. Kommentarer Barnevernet har for 2015 blitt egen enhet i Grimstad kommune. Enheten inkluderer barneverntjenesten og tjenester til enslige mindreårige flyktninger (EM), med blant annet bolig for EM. Enheten har et merforbruk på kr Årsaken til merforbruket er hovedsakelig netto lønnsutgifter til vikarer, som kommer av høyt sykefravær i boligen i første tertial. I tillegg kommer forsinkelser av refusjon fra staten. Merforbruk på andre utgifter skyldes i hovedsak overskridelse på bruk av private aktører. I tillegg er det overskridelse på utgiftsdekning til barn i fosterhjem og besøkshjem. Fravær i enheten er på 17,1 %. Fraværet er høyt, og skyldes fravær både i personalgruppen til barneverntjenesten og EM. I EM skal en forebygge sykefraværet med å prøve ut ny turnusordning fra august/september Dette blir en prøveordning for en periode på inntil et år, med midtveisevaluering. I barneverntjenesten er det et langtidsfravær i tillegg har det vært noe sykefravær av kortere perioder på flere av de ansatte i første tertial. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

13 Barnevern Barneverntjenesten har i første tertial hatt to akuttplasseringer i beredskapshjem. Dette gjelder to familier med tre barn i hver av de to familiene. For de tre barna i den første saken ble det behov for at hvert barn fikk hvert sitt beredskapshjem, i tillegg er det satt inn sakkyndig utredning av barnas og familiens behov. Beredskapshjem i denne saken har kostet kr i første tertial. Barna er fortsatt plassert i beredskapshjem i påvente av sakkyndig utredning. Dette er et omfattende arbeid som vil kreve mye ressurser fra tjenesten. Når det gjelder den andre plasseringen er de tre barna tilbakeført til foreldrene, hvor foreldrene får tilbud om omfattende hjelpetiltak i hjemmet. Dette beredskapshjemmet betalte enheten kr for. Barneverntjenesten betaler egenandel på beredskapshjem på kr per måned per barn. I tillegg kommer utgifter som samvær, reise- og oppfølgingskostnader. Utover dette kan det komme kostnader tilknyttet barnets behov, for eksempel barnehageplass m.m. Barneverntjenesten har to barn på institusjon per avslutning av første tertial. I første tertial har barneverntjenesten utskrevet to fra institusjon, hvor et av barna blir fulgt opp av andre tiltak i barneverntjenesten. Et barn er fylt 18 år og er overført til NAV og får videre oppfølging der. Barneverntjenesten har hatt totalt 6 saker til rettsbehandlinger i Fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten i første tertial. Det er kjøpt inn tjenester fra private aktører i tre nye saker i første tertial. Barneverntjenesten vil kartlegge bruk av private aktører og vil komme tilbake til dette i rapport for andre tertial. Målet er reduksjon i bruk av private aktører, og i første omgang bruk av private aktører til å utføre saksbehandlingsoppgaver i barneverntjenesten. Det har vært høgt sykefravær i EM og det har vært et stort behov for å benytte seg av vikarer. Dette har ført til en betydelig merkostnad for EM, I tillegg sendes refusjonskrav etterskuddsvis. EM skal fra august/september 2015 prøve ut tredelt turnus. Dette blir en prøveordning på inntil et år, med midtveisevaluering. Her vil blant annet lavere sykefravær være et av de kriteriene en ser etter når en skal måle effekten av ny turnusordning. Oppfølging og tiltak som skal iverksettes for å nå budsjettbalanse Barneverntjenesten har som mål å iverksette hjemme hos -tjenesten i barneverntjenesten. Denne tjenesten skulle vært iverksatt i slutten av På grunn av at barneverntjenesten har blitt egen enhet med ny enhetsleder, som startet 1. april 2015 er prosessen noe forsinket. Enheten har i tillegg hatt høyt sykefravær i første tertial, noe som har ført til at en ikke har kunnet prioritere oppstart av hjemme hos -tjenesten. Målet med tjenesten at vi på sikt skal benytte oss av private aktører i mindre grad. På lengre sikt vil en ha som mål å forhåpentligvis unngå omsorgsovertakelser, hvor en i enkeltsaker klarer å gi god nok hjelp i hjemmet. Enheten er i gang med prosessen, og det forventes oppstart av tjenesten hjemme hos i løpet av august-oktober Enslige mindreårige asylsøkere Antall faste stillinger i EM er 9,6 + fagleder i 80 %. Faglederstillingen er lyst ut og forventes tiltrådt i løpet av andre tertial. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

14 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Barneverntjenesten vil være aktiv i forhold til spørsmål om barns levekår, og i forhold til hvilken rolle vi vil ha i utviklingen av Familiens hus. Barneverntjenesten vil være et talerør for barn som ikke har gode nok levekår. Vi vil satse på gode samarbeidsrelasjoner til politi, skole, barnehager, helsestasjon, familiesenter og andre, og være en aktiv medspiller i utviklingen av et aktivitetssenter for barn og ungdom. 2 Organisere barnevernet i tre team Målet med denne organiseringen er å utvikle team som er mer spesialiserte for å forbedre kvaliteten. Teamene vil være mottaksteam, tiltaksteam og omsorgsteam. 3 Videreutvikle Hjemme hos-tjenesten i barnevernet Hjemme hos-tjenesten vil startes opp i siste del av 2014 og tjenesten vil videreutvikles i Det er nødvendig med kompetanseheving av de tre medarbeiderne som vil jobbe i denne tjenesten. 4 Øke nærværsprosenten for ansatte som jobber med enslige mindreårige Jobbe aktivt med arbeidsmiljø for å øke nærværsprosenten. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

15 5. NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen Resultat hittil i år per 1. tertial Budsjett hittil i år per 1. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,9 Netto lønnsutgifter , ,5 Andre utgifter , ,9 Netto resultat , ,8 Personaldata Faste årsverk 7,8 9,0 1,2 0,2 Brutto årsverk 10,0 10,1 0,0 0,0 Fraværsprosent 10,2 8,5-1,7 Antall søknader Innkomne ,0 Behandlede ,0 Ventetid aktive 13,46 13,20-0,26-1 Ventetid ferdige 13,46 13,20-0,26-1 Innledning Totale utgifter inneholder lønn, lønn til brukere som er i kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, utgifter til brukere som har omsorgstilbud i påvente av institusjonsplass og institusjonsopphold. Bakgrunnen for at dette føres på NAV Grimstad sosial er at saksbehandling og utbetaling skjer i fagprogrammet Velferd. Vårt budsjett er periodisert med en utgift på kroner per 1. tertial. Våre totale utgifter er på kroner, som da er under budsjett. Det foreligger imidlertid en utgift på til stat som skulle vært belastet første tertial. Vårt reelle underforbruk blir da kr. Vi har en utgift på midlertidig bolig på kr. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en reduksjon på hele Saksbehandlingstiden er redusert med 1 % sammenlignet med Det har vært en liten nedgang i antall saker som kommer inn. I 1.tertial 2015 var fraværsprosenten 8,5. Fraværet skyldes to medarbeidere som er langtidssykmeldt. Begge er per deltidssykmeldte. Resultater og aktiviteter NAV Grimstad har arbeidsplikt for alle i arbeidsfør alder. Brukere som ikke ønsker å ta imot tilbudet med arbeidsplikt velger ofte å ikke fremme krav om Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

16 sosialhjelp. Jobbsentralen er en viktig bidragsyter for å opprettholde kravet om arbeidsplikt. Veiledningssenteret blir nå bemannet hver dag fra kl fra I første tertial er utgifter til midlertidig bolig redusert fra kroner til kun kroner NAV Grimstad har fokus på at alle utlendinger skal ha arbeids- og oppholdstillatelse for å kunne søke om sosialhjelp. Målet her er å redusere utgifter til sosialhjelp. Ressursbruk Vi har hatt to langtidssykmeldte i første tertial Begge er nå deltidssykmeldte med håp om snarlig friskmelding. Fraværet har vi dekket opp med å tilsette to dyktige vikarer. Vår erfaring i forhold til arbeid med midlertidig bolig viser at vi bruker langt mer ressurser enn hva som ble stipulert fra sosialtjenesten på Rådhuset. Da NAV Grimstad overtok totalansvaret på midlertidig bolig ble dette estimert som et ukesverk. Det viser seg at vi må bruke minimum 20 prosent stilling til dette arbeidet, men vi opplever at vårt arbeid på dette område gir gode resultater. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

17 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Jobbsentralen brukes som vårt «lavterskeltilbud» og for å opprettholde arbeidsplikten. arbeidsrettede tiltak. 2 Raskt tilbud om gjeldsrådgivning. Vi har som mål å gi bruker tilbud om gjeldsrådgivning innen 4 uker. 3 Andel deltakere på introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning skal være over 60 prosent ved utgangen av året. Gjennomgang av deltakere minimum hvert kvartal med tanke på aktivitet mot arbeid og utdanning. 4 Godt arbeidsmiljø og et nærvær på minimum 95 %. Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss-runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontor- og avdelingsmøter. Medarbeidersamtaler gjennomføres i løpet av andre halvår. 5 Kvalifiseringsprogrammet Vi har som måltall at vi til enhver tid skal ha minimum 22 brukere i programmet. Ved utgangen av april har vi 26 brukere. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

18 6. Boveiledertjenesten Enhetsleder: Marit Henriksen Resultat hittil i år per 1. tertial Budsjett hittil i år per 1. tertial endring % Periodisert avvik % Inntekter , ,7 Nettolønn , ,3 Andre utgifter , ,7 Netto utgift ,9 Personaldata Faste årsverk 83,6 74,7-8,9-0,1 Brutto årsverk 117,4 127,9 10,5 0,1 Fraværsprosent 14,7 10,6-4,1 Aktivitetsdata Antall brukere Under 16 år Over 16 år ,5 Støttekontakt ,3 Avlastning privat ,1 NB! Antall brukere over 16 år er definert som antall med utviklingshemming, jf rapportering til staten. Det er flere som får tjenester, til dels betydelige tjenester, men som ikke telles her. Innledning Boveiledertjenesten er en stor enhet. Antall medarbeidere, døgndrift og en sammensatt brukergruppe gir en svært kompleks drift, slik beskriver Deloitte boveiledertjenesten etter sin gjennomgang i Rådmannen har initiert en total driftsgjennomgang i enheten. Dette arbeidet er påbegynt, og det vil foreligge en rapport før sommerferien. Basert på det utfordringsbildet som avdekkes, vil det bli foreslått tiltak for å redusere risiko knyttet til økonomi, fag og drift for øvrig. Resultater og aktiviteter Enheten har et negativt avvik på drøye 1,4 millioner. Det er varierende merforbruk i de fleste boligene/tiltakene våre, dette skyldes flere faktorer. Høyt sykefravær, vakante stillinger og aktivitetsøkning bidrar til at man strever med å holde seg innenfor budsjetterte lønnsrammer. Boveiledertjenesten sine budsjetterte inntekter kommer i hovedsak fra de refusjoner man får fra staten knyttet til ressurskrevende brukere. Da budsjett Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

19 for 2015 ble laget, tok man høyde for samme antall ressurskrevende brukere som i Per nå har kostnadene knyttet til noen av brukerne økt, dersom dette er av varig karakter vil også inntektsbildet økes noe. Det er foreløpig for tidlig å komme med en prognose for denne økningen. Enheten har ikke tidligere hatt en etablert rutine for regelmessig gjennomgang av vedtak knyttet til lovpålagte tjenester. Det er foreløpig heller ikke etablert noe godt system for å fange opp svingninger i aktivitet. Det er derfor vanskelig å vise til eksakte aktivitetstall, men det jobbes nå målrettet med gjennomgang av alle vedtak, og det er fremmet et konkret ønske om at man også utarbeider et system som registrerer aktivitetssvingninger, slik at budsjettene kan justeres i henhold til svingningene. Man har i 2015 omdisponert 20 % stilling for å øke kapasiteten innenfor rekruttering av støttekontakter og private avlastere, dette for å ta unna et forholdsvis stort etterslep. Man har innfridd flere vedtak, noe som har medført økte utgifter til avlønning. Det vurderes likevel dit hen at dette er en klok prioritering, da støttekontakt og privat avlastning er blant de minst kostnadskrevende tjenestene vi leverer. Ressursbruk Sammenliknet med 1. tertial i 2014 har enheten mindre faste årsverk. Bakgrunnen for dette er knyttet til en planlagt nedbemanning som ble gjennomført i fjor. Man har derimot en økning i brutto årsverk, som må sees i sammenheng med momenter som tidligere er beskrevet knyttet til sykefravær, vakante stillinger og aktivitetsøkning. Det er gledelig å registre at fraværsprosenten er redusert med 4,1 % sammenliknet med tilsvarende periode i Enheten har dyktige fagledere som jobber målrettet i henhold til kommunens rutiner for oppfølging av sykefravær. Fraværsprosenten er fortsatt høyere enn ønsket, men samtlige ledere i enheten har stort fokus på å jobbe målrettet for å redusere fraværet ytterligere. Vurderinger Det skjer mye spennende i enheten. Høyt fokus på faglighet og systematikk vil prege fremtidig drift. Som nevnt innledningsvis, har man påbegynt en driftsgjennomgang som vil identifisere forbedringsområder, dette gir oss en unik mulighet til å jobbe målrettet med forbedringstiltak i den hensikt å redusere risiko innenfor mange viktige områder. Tverrfaglig samarbeid knyttet til aktivitetstilbud på tvers av enheter, gir nye muligheter med tanke på hvordan vi organiserer aktivitetstilbud til våre brukere. Dette oppleves som en svært positiv prosess og vil kunne bidra til at vi kan øke kapasitet og gi et mer differensiert tilbud til våre brukere. Det er også viktig å trekke frem det samarbeidet som nå er etablert mellom pårørende og kommunen. Dette gir oss en unik mulighet til å se tjenesten fra en annen vinkel. Pårørende er en viktig ressurs for oss og det er gledelig å oppleve at de gjerne deler av sine opplevelser og erfaringer i den hensikt å øke forståelse og innsikt hos oss som tjenesteleverandører. Enheten organiserer flere såkalte enetiltak, der brukere får døgnkontinuerlige tjenester i egne boliger. Dette er et direkte resultat av at kommunen per i dag ikke har egnet/tilstrekkelig boligmasse for brukere som har behov for denne type tjenester. Dette er ressurskrevende på flere områder, som eksempelvis bemanning, arbeidsmiljø og generell drift, der mulighetene til å dra nytte av sambruk knyttet til personell er fraværende. Dette er brukere som riktignok kategoriseres som ressurskrevende og utløser refusjoner til kommunen, men kommunens egenbetaling knyttet til disse brukerne kunne vært redusert dersom man hadde hatt mulighet til å organisere tilbudet på en mer hensiktsmessig måte. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

20 Enhetens målsetninger for budsjett 2015 Nr Mål Beskrivelse Status 1 Alle voksne utviklingshemmede skal ha mulighet til dagaktivitet en eller flere dager i uka. 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så høyt funksjonsnivå som mulig. 3 Lavest mulig sykefravær max 10%. Ha fokus på nærvær, følge opp sykemeldte. Ha gode turnuser og dyktige ledere. Ha fokus på positive tilbakemeldinger. 4 Satsing på brukermedvirkning og mangfold gjennom å gi tilbud om støttekontakt også som gruppetilbud. Følge opp at NAV og videregående skole tar sitt ansvar for arbeids- og skoletilbud. Alle skal vurderes til arbeid før tilbud om kommunal dagaktivitet. Opprette kommunale arbeidstreningsplasser. Søke prosjektmidler.. Ha kompetente medarbeidere og turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet. Fokus på egenmestring. Tildeling/omgjøring av tilgjengelige ressurser. Tverrfaglig samarbeid. 9te9 Øke antallet støttekontakter med 35. Det vil redusere ventelista med 90 %. (40 personer har i dag vedtak men det mangler støttekontakt) 5 Gjennomføre opplæringsprogram for ansatte uten formell kompetanse i miljøarbeid. 90 % (av 75) fullfører kompetansehevingsprogrammet; ABC, utviklingshemming og aldring Opplæring i medikament-håndtering gjennomføres som e-læring for dem som ikke har godkjenning for dette i sin utdanning. 6 Arrangere 2 åpne møter med faglig innhold for foresatte. 7 Gjennomgå, evaluere og oppdatere gjeldene kontrollrutiner; fag, økonomi, personal inkl lønn. Etablere controllerfunksjon. Støttekontakt er et rimelig og godt tiltak nederst i omsorgstrappa. Timelønna ble økt med virkning fra Det er også nødvendig å frigjøre mer arbeidstid til faglig arbeid fremfor administrative oppgaver. Det er det en plan for. Det er i 2013 utarbeidet eget undervisningsopplegg for nyansatte ufaglærte. Programmet skal gjennomføres 1-2 ganger i året. Igangsatt Vi har tidligere hatt god erfaring med å arrangere møter for foresatte. Utvikle samarbeid og felles forståelse. Det er i første omgang satt i system samarbeid på systemnivå mellom pårørende, administrasjon og politisk nivå. Sikre systematisk oppdatering og oppfølging av de internkontrollsystemene vi har. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 Driftsenhetenes årsmeldinger 2015 Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 1. VIRKSOMHETSSTYRING... 5 2. KOMMUNIKASJONS- OG DIGITALISERINGSAVDELINGEN... 8 3. SOSIALTJENESTEN... 11 4. BARNEVERNSTJENESTEN...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Årsplan Helse og omsorg felles. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Helse og omsorg felles. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Helse og omsorg felles Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38.

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38. Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014 2 Innhold 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5. Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2014 2 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under Svar fra rådmannen: 1. 1.Tiltak der beløpene er uthevet er tiltak som vil måtte iverksettes uavhengig av ramme. Pr i dag er det umulig å forutse hvilke kostnader som vil påløpe på tross av avbøtende tiltak.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Inger Jevne Arkiv: 233 F47 13/7-2 Dato: 14.01.2013 STYRKING AV KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Vedlegg: «Innføring Kvellomodell» Sammendrag: I statsbudsjettet 2013 er det

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Grimstad kommune Driftsenhetenes tertialrapporter

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Tertialrapport 2/2016 HOS-sektoren

Tertialrapport 2/2016 HOS-sektoren August 2016 Tertialrapport 2/2016 HOS-sektoren Til hovedutvalg for helse og omsorg Til: Hovedutvalg for helse og omsorg Fra: Kommunalsjef HOS-sektoren Dato: 16.08.2016 Dato for hovedutvalgsmøte 25.08.2016

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Dato. Styrking av habilitering og rehabilitering Ergoterapi for barn og unge

Dato. Styrking av habilitering og rehabilitering Ergoterapi for barn og unge Dato Styrking av habilitering og rehabilitering Ergoterapi for barn og unge 13.12.17 Bakgrunnsinformasjon Flekkefjord kommune - 9000 innbyggere - Stort press på alle helsetjenester - Mange funksjonshemmede

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2016/5194-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401399 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 30.10.2014 Bydelsutvalget 20.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 05.10. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: /1322- Katalin Simon, 23431038 BU SAK SAMHANDLINGSREFORMEN - FORELØPIG

Detaljer

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune Noen av våre viktigste utfordringer fremover Oppsummert: Demografiutfordringen Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst Byen vokser 6 5

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/11066-2 DRAMMEN 14.10.2013 SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Hverdagsmestring i Sørum Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Oppstart og forankring 2011: Tanke om å starte med hverdagsrehabilitering, virksomhetsleder og kommunalsjef Januar 2012:

Detaljer