Øistein Skjøren (14/ ) 1. Gratis parkeringsmuligheter. 1. Fremmes som egen sak som oppfølging av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øistein Skjøren (14/ ) 1. Gratis parkeringsmuligheter. 1. Fremmes som egen sak som oppfølging av"

Transkript

1 Innspill David Blennerud Ønsker seg tivoli og lekeplass Runar Ellingsen 1. Ruste opp lekeplass i Kulås. 2. Ruste opp skoleparken (St. Marie Plass). 3. Bebyggelse: ikke høyere enn dagens høyde, særlig viktig langs gågata og kvartalet utenfor. 4. Viktig med dobbeltsporet, jernbanen må få plass. 5. Gågata viktig det som skjer nå ser lovende ut. 6. Ruste opp alle parker, følge opp vedlikeholdet på torget. Margit Reimers 1. Ønsker at noe av den eldre bebyggelsen skal ivaretas. Det som er nytt må tilpasses bedre eksisterende bebyggelse. Eksempel er Islandsgate. 2. Sykler på St. Olav gravlund innafor? 3. Ønsker andre benker, blomster og vannfontene på torget. Vannskulpturen gir ikke samme opplevelse. 4. Ikke flytt Olavsstatuen fra lille torvet. Åge Langeland 1. Kvartalene slås sammen men siktlinjene ivaretas. 2. Jobbe med metode for å samle eiere. Geir Larsen Legge stasjonen ved E6 over Torsbekkdalen i lokk over og parallelt med E6. Alternativt forskyve jernbanen nordover, legge ny fylkesvei sør og parallelt med jernbanen da slipper en bru over jernbanen. 1 Rådmannens kommentar/vurdering Innspillet er tatt til underretning. Det avsettes ikke et eget areal for tivoli, men må plasseres på egnede steder innenfor rammen av sentrumsplanen (eks parkeringsplasser) 1. Allerede gjennomført. 2. Allerede gjennomført. 3. Tas delvis til følge. Byggehøyder i gågata videreføres på begge sider, det tillates høyere bygg lenger inn i kvartalet. 4. Innspillene tatt til etterretning. Stasjonsplassering er avklart gjennom bystyresak 3/17 om fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Plassering av traseen vil fastsettes gjennom kommunedelplanarbeidet. 5. Tas til orientering. Se også pkt Tas delvis til følge. Park er viktig tema i planen, jf. kap 6.6 i planbeskrivelsen. 1. Tas til følge. Syv områder er avsatt som viktige kulturmiljøer. 2. Det er ikke forbudt å sykle på gravlund. Syklister må ta hensyn til gående. Avklares ikke gjennom sentrumsplanen Dette er tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanen. 1. Flere kvartaler kan reguleres, men det stilles krav om at gatene ikke skal overbygges. 2. Sentrumsplanen stimulerer til samarbeid på tvers av eiendomsgrenser, ved at det kan oppnås en høyere utnyttelse gjennom regulering av flere eiendommer under ett. Tas ikke til følge. Stasjonsplassering er avklart gjennom bystyresak 3/17 om fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Øistein Skjøren (14/ ) 1. Gratis parkeringsmuligheter. 1. Fremmes som egen sak som oppfølging av

2 2. Attraktiv fortetting, fin utsmykking og interessante visuelle bygg, skulpturer, severdigheter. 3. «Sky Train» som linker forstedene til byens sentrum. 4. Litt portugisisk preg i gatestein-prosjekter med eget Sarpsborgsærpreg-mønster. Slik som preger Lisboa og Rio de Janeiro med Copacabona og Ipanema - Svart og hvitt mønster. bystyresak 112/17 Parkeringsutredning for Nedre Glomma. 2. Innspillet tas til følge, og er fulgt opp blant annet ved at det er egne bestemmelser om belysning og estetikk 3. Innspillet tas ikke til følge. 4. Innspillet tas ikke til følge, innspillet er for detaljert til å behandles i sentrumsplanen. Veinormen for Sarpsborg kommune angir standardutforming for fortau. Takterrasser med åpen ferdsel og grøntanlegg, samt solcellepanel. Kåre Haug 1. Konserter, teater og fotballkamper. Arrangementer på torget, blant annet med konserter, teater f.eks. Sverdet. 2. Bruke Kulåsparken mer. Turid Haug 1. Bedre utnytting av arenaer/bygninger til forskjellige aktiviteter. 2. Bedre utnytting av Kulåsparkens anlegg. 3. Aktive integreringsprosjekter. Stine Ferguson Gode butikker. Det vil vokse nå som trenden snur til kjedebutikker som ser mot byer. Terje Tollefsen 1. En god musikkfestival (vise- eller klassisk) flere konserter. 2. Sarpsborg bør bli grønn og bærekraftig. Også sosialt. Kan gi inspirasjon til alle aldersgrupper. Terje Schander (14/ ) 1. For å få folk inn i byen er det viktig at det bygges boliger til "riktig" pris for unge, nyetablerte og barnefamilier sentralt. Ikke legg til rette for boligutbygging og tomtesalg langt utenfor bysentrum og nær markagrensen og annen utmark. Ha fokus på sentrum. 2. Bygge høyere enn 5 etasjer. 3. Bedre busstilbud (bruker Bakkeli som Innspillet tas delvis til følge, og tas til orientering. 1. Innspillet tas til underretning. Dette er et tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanen. 2. Kulås er tilrettelagt for bruk av mange ulike grupper og aktiviteter. Dette er et tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanen. Se kommentarer til innspillet fra Kåre Haug. Innspillet tas til orientering, men er utenfor sentrumsplanens ansvarsområde. Sentrumsplanen tilrettelegger for handel og næring i sentrum, men ikke hvem som bestemmer seg for å etablere seg her. 1. Innspillet er tatt til underretning, men ligger utenfor sentrumsplanens rammer. 2. Tas delvis til følge. Grønnstruktur, miljø og etablering av møteplasser er viktige temaer i planen. 1. Innspillet tas til følge. Planen legger til rette for sterk vekst i sentrum og variert boligsammensetning. 2. Innspillet tas til følge. 3. Dette er et tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanen, men planen fokuserer på tilrettelegging for buss, bl.a. til nytt stasjonsområde. 2

3 eksempel). Skal kommunen få slutt på bilkjøring inn til byen så må busstilbudet økes. Torstein Maugesten ( ) 1. Få et grønt lokk over veien så man kan binde sammen torvet og grøntarealene ved kirken og Kulås. Fremheve Rådhuset. 2. Se på om gravlunden i sentrum kan inngå mer i en parksammenheng med aktiviteter. 3. St. Maries gate må sees som helhet forbi/gjennom Borgarsyssel og få dagens bilbru til gangbru og fossen få sin rette plass som severdighet. Knyttes videre til Hafslund som endepunkt. Bilbru kan legges i høyden, over jernbanebrua og dagens bilbru. 4. I den andre enden av St. Marie gate bør en se på de gamle planene om bru over jernbanen og koble Tunejordet sammen med byen. En trikk på gummihjul som tøffer opp og ned St. Marie gate fra Tunejordet til Hafslund med små stoppesteder underveis. Ingjerd Braathen (14/ ) 1. Fortetting stjeler all sjarm og skjønnhet fra byen. Det unike for Sarpsborg er at sentrum for det meste består av eneboliger med hager rundt. Eneboliger og blokker om hverandre på samme kvartal skaper ikke harmoni. Ei heller blokker på et kvartal og småhus på et annet. La estetikken og harmonien gå foran alt annet. Betonghus og industrishus må vi finne egne områder til. Tenk om vårt omdømme kunne bli - "den koselige byen med eplehager i sentrum". 2. Vis respekt for byen og dens utseende. Kristian Fossum Wilhelmsen (14/ ) Ønsker at kommunen skal gjøre noe med parkeringsplassen bak gamle posten. Trist, privat parkeringsplass i dag. Forslag om å lage et flott grønt areal. Mads A. T. Hansen (14/ Glenghølen kan bli et langt mer attraktivt sted for Sarpingen å oppholde seg enn det er i dag. På tross av stedets beliggenhet er det påfallende hvor få mennesker som benytter seg av stedet til for eksempel å ligge og sole seg og nyte utsikten over elven. I andre parker og åpne plasser rundt omkring i verden kan man se at der hvor det finnes seksjoner avskåret av stakitter, 1. Innspillet tas ikke til følge, men sammenhenger mellom byens grønne områder framheves i planbeskrivelsen kap Innspillet tas delvis til følge, gravlunden er kategorisert med høy verdi i temakart grønnstruktur. Gravlunden er en del av den grønne aksen mot Kulås, jf. også pkt 1 over. 3. Vurderes gjennom arbeidet med kommunedelplan for felles vei og InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg, som også avklarer trase for ny fv 118 over Glomma. 4. Innspillet tas ikke til følge. På sikt skal bygges ny veiforbindelse mellom Torsbekkdalen og Vingulmorkveien. 1. Innspillet tas ikke til følge. Det er ønske om et sterkt og levende sentrum. Dette uttrykkes også i ny samfunnsplan. Regionale og statlige føringer legger også vekt på fortetting i sentrum. 3. Tas til følge, hensynssoner er etablert med hensikt å sikre områder med verneverdi og planen har bestemmelser for estetikk og utforming. Det er i tillegg utarbeidet en egen liste (Gul liste) over bevaringsverdige bygg innenfor sentrumsplanområdet. Plassen er i privat eie og sentrumsplanen legger til rette for urban-høy bebyggelse i dette kvartalet. Det er ikke ønskelig med flateparkering i sentrale sentrumsområder, jf. også bystyresak 112/17 Parkeringsutredning for Nedre Glomma. Innspillet tas til orientering. Detaljprosjektering og eventuell opparbeiding ligger utenfor sentrumsplanens ansvarsområde. 3

4 plantebedd eller rekker av busker, så oppholder folk seg i høyere grad der, fordi de på denne måten kan ha et slags privatliv i det offentlige rom. Foreslår at man utformer en plan for området hvor ballspill og parkour kunne være for seg, samtidig med at man avskjermer og inndeler andre deler av området i større og mindre seksjoner ved hjelp av busker litt over en meter høye. Oddvar Sørbye, Sarpsborg Rotary Club (14/ ) Innspill angående vern av bygningen «Fremtiden» med adresse Pellygata 70. I tillegg har Sarpsborg Rotary Club levert en liste over bygg de ønsker skal vurderes i verneverdivurderingen. Terje Nicolaysen 1. Bygge mer enn 3 4 etasjer i sentrum. 2. Det er for dyrt å bygge i dag etter TEK10 og med boligprisene i Sarpsborg blir det ikke lønnsomt. 3. Et tak over scenen på torget. Musikk hver lørdag fra 17.mai til 1. oktober slik det var på scenen til Storbyen som brant. Det trekker folk til sentrum og er meget hyggelig. Halden Arkitektkontor v/erlend Eng Kristiansen (14/ ) 1. Usikre eiendomsgrenser i sentrum. Dette er sentrale og nødvendige plan- og byggedata som legges til grunn ved regulering, samt innpassing av ny bebyggelse, fortetting eller andre tiltak. Ble anmodet om å rekvirere kartforretning for å få orden på dette. 2. Mangelfull infrastruktur. Stiller spørsmål til om det er riktig å kreve av utbygger at VA (offentlig overvann og avløp) løses. 3. Påpeker kravet om 3 meters bredde på fortau i sentrumsområdet og henviser til Astrids gate Peker på parkeringsproblematikk i Astrids gate 26 med tanke på næring i 1.etasje. Ble bedt om å fjerne parkering. Problematisk å få etablert ny virksomhet i dette området uten å kunne tilby kundeparkering/korttidsparkering. 5. Ønsker at kommunen jobber for mer tverrfaglig forståelse innenfor administrasjonen. Innspillet tas til følge. Bygningene er tatt med i vurderingene av verneverdisettingen i sentrumsplanen, og inngår i Gul liste. 1. Innspillet tas til følge. 2. Innspillet ligger utenfor sentrumsplanens ansvarsområde. TEK 17 gjelder for hele landet og gir like rammevilkår for hele landet. 3. Innspillet ligger utenfor sentrumsplanens ansvarsområde. 1. Usikre eiendomsgrenser avklares gjennom reguleringsarbeid. 2. Dette er et tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanen. 3. Kommunens veinorm gir føringer for standard. 4. Sentrumsplanen gir bestemmelser for parkering. 5. Tverrfaglighet er meget viktig, og kommunen legger opp til dette i de ulike planprosessene. 6. Tas delvis til følge, ny plan stiller økt krav om regulering, for å gi mer fleksibilitet til hvert prosjekt. Planen angir maks byggehøyder ved regulering. Dette er viktig for å gi forutsigbarhet. I noen områder sier planen at byggehøyder avklares gjennom regulering. 4

5 6. Ønsker at nåværende sentrumsplan endres til retningsgivende og ikke juridisk bindende. Gå i gang med områdereguleringsplaner for de ulike sentrumsdelene. Terje Klavestad 14/ ) Olav Haraldsson gate lite egnet som miljøgate da trafikkmengden er stor. Mener at man må ha en passering (undergang) fra jernbanestasjonen under Olav Haraldssons gate og at dette er det første man ser når man går ut fra jernbanestasjonen. Undergangen skal være forbeholdt gående/syklende. Kan gjerne ligge i Jernbanegata dersom stasjonen blir værende på eksisterende sted. Monica og Alf-Ole Gotteberg (14/ og 83) Jobber med utvikling av egen eiendom med adresse Kulås terrasse 6. Ønsker at eiendommen fortsatt blir regulert som område for urban blokkbebyggelse i revidert sentrumsplan. Borregaard AS v/dag Arthur Aasbø (14/ ) Innspill til parallelloppdrag mulighetsstudie stasjon: 1. Tilknytning til jernbanenettet og veisystemer for tungtransport til Opsundområdet samt fabrikkområdet forøvrig, B- port (Borregaardsveien) og C-port (Gårdsgata). Olav Haraldssons gate benyttes i betydelig grad, Borregaard har over passeringer med tunge kjøretøyer gjennom denne gaten. Hvis OHG skal stenges for biltrafikk må det finnes gode alternative løp. 2. Borregaards behov for aktivitet på dagens fabrikkområde. Borregaard forventer å ha behov for dagens fabrikkareal (inngjerdet område) også i fremtiden. 3. Hensynssonen og dens intensjoner. Borregaard mener at stasjonen og aksen stasjonen St. Marie gate bør trekkes lengre mot vest og gjennom eksempelvis Rosenkrantzgate. Hvis aksen går for langt øst vil dette føre til et utbyggingspress på sikt som vil kunne gå langt inn i hensynssonen. Sarpsborg næringsforening v/hans Petter Vestby (14/ ) Tas ikke til følge. Det er vedtatt at ny jernbanestasjon skal ligge ved eksisterende stasjon. Rosenkrantz gate er foreslått som en hoved forbindelse fra stasjonen og opp til sentrum/gågata. Kryssing av Olav Haraldssons gate vil være en av flere sentrale problemstillinger og det er viktig å redusere barriereeffekten gata har i dag. Innspillet tas til følge. Innspillet tas med inn i videre planlegging av nytt moderne kollektivknutepunkt, og arbeidet med kommunedelplan for IC. Innspillet tas til følge. Området disponeres til industriområde i sentrumsplanen. Tas til følge. Rosenkrantz gate er foreslått som en ny hovedakse fra jernbanestasjonen og opp til sentrum/gågata. 5

6 1. Forslag til stasjonsplassering hvor denne er trukket lenger øst er ikke optimal. Både ut fra ønsket om å styrke og sikre sentrumsområdet rundt torget og respektere hensynssonen rundt Borregaard tilsier en plassering og utvikling lengre vest enn forslagene legger opp til. 2. En stasjon bør knyttes noe nærmere sentrum, f.eks. et par kvartaler opp enn i dag, slik at stasjonen blir en mer integrert del av byen. Bør være mulig å koble sammen en slik stajonsplassering med dagens sportrase med en overgangsløsning/tilbringer. 3. Olav Haraldssons gate har i dag stor trafikk og vil kunne være en sperre mellom jernbanen og byen. Et forslag kan være å foreta innsnevringer etc. Godstrafikk fra Borregaard må løses i sammenheng med ovenstående kommentarer. Optimal Finansforvaltning AS v/geir S. Larsen (14/ ) 1. St. Marie gate 68: Ønsker å utvikle et boligprosjekt over den eksisterende næringsdelen. Bygge i høyden uten å forringe solforholdene i gågata ved å trekke konstruksjonen inn på taket og terrassere konstruksjonen i høyden. Ønsker mulighet for kombinasjon av bolig og næring. 2. St. Marie gate 81-87: Ønsker å se på muligheten for å utvikle eiendommen i retning av å bli et bindeledd med ny jernbanestasjon. Ønsker at sentrumsplanen legger til rette for en mulighet til etablering av et torg mot St. Marie gate, 3 etasjer med butikker/kontor/kultur fra gateplan i St. Marie gate, 2-3 smale høyere bygningskropper med kontor/bolig som stikker opp i midten av bygningskroppen. Fritznerbakken velforening v/sverre Koppang (14/ ) Lekeplass på Fritznerbakken. Gatetunet foran barnehagen er diskutert, men her er det mye uforsvarlig kjøring/rygging etc. Ønsker seg et opplysningsskilt for regler i gatetunet. Velforeningen spør om det er mulig å avse deler av gate som for eksempel er en blindvei eller i dag kun benyttet som parkering for dagpendlere. Eller se på planene som var tegnet en gang rundt i krysset Vikensgate - Lindesnes gate Stasjonstorg vil bli plassert i enden av Rosenkrantzgate. Det skal utarbeides en egen områdereguleringsplan for stasjonsområdet. 2 Innspillet tas delvis til følge, sentrumsplanen legger frem forslag til at Rosenkrantzgate blir fremtidig hovedatkomst-gate, jf. også planbeskrivelsen kap Se rådmannens kommentar til Terje Klavestads innspill 1. Området ligger innenfor sone urban-høy bebyggelse og planen angir makshøyder for utvikling av kvartalet. Sentrumsplanen spesifiserer at lys og sol i gågata er et viktig planelement. Skissert utvikling vil måtte vurderes i forhold til dette kravet. Kombinasjon bolig/næring er tillatt med planen gir føringer om aktive fasader i 1. etg. 2. Tas til følge, detaljerte vurderinger vil måtte gjøres gjennom regulering og sees i sammenheng med videre planlegging av området mellom St. Marie gate og nytt stasjonsområde. Temakart lekeplassdekning viser at Fritznerbakken har underdekning på lekeplass. Sentrumsplanen viser ikke lekeplass på gatearealet. Rådmannen følger opp innspillet i videre arbeid. 6

7 SG arkitekter (14/ ) Ønsker en ny vurdering av høydene for Kvartal ny organisering innen kvartalet ved at høydebestemmelsene som gjelder for torget ( meter eller eventuelt meter) skal omfatte hele kvartalet. Liefting (14/ ) Konkrete innspill til endringer i gjeldende planbeskrivelse, bestemmelser og estetiske retningslinjer. Betongbygg (14/ ) Konkret innspill til høyder: ønske om differensiering, jevne overgangssoner i forholdt til høyder. Nord og øst tåler mer høyde enn syd og vest på grunn av lys- og solinnslipp. Tettere bebyggelse i knutepunktene (kollektiv tilgjengelighet). Kritiske til å satse på utvikling i østre bydel, innebærer stor risiko. Guri Bugge (14/ ) Industriveien har mer enn nok parkeringsplasser, både på eneboligsiden og på fabrikksiden. Ingen grunn til å tillate gateparkering. Mangel på gangfelt når barn skal krysse Byfogd Olsens vei til Industriveien eller Vestengveien. Det samme gjelder når man går videre på Industriveien mot sentrum. Når man kommer til Einar Grimms vei tar gangveien på høyre side slutt, og man må komme seg over til venstre side av Industriveien for å fortsette på et gangfelt. Hannah H. Engh (14/ ) Torget må pusses opp (ligger vedlagt mange illustrasjoner i innspillet). I fontenen kan man bruke blå konditorfarge for å farge vannet. Male i friske farger som blått, hvitt, rødt og gult. Sitteplassene kan males i farger som rødt og blått. Gjøre det koselig på torget med blomster og lys. Leie inn Are til graffitikunst på torget, lage fine kanter på scenen og få inn flere sitteplasser. Anne-Lise Kristoffersen (14/ ) Ønsker at kommunen vedlikeholder fortauer som nylig er anlagt. Ønskes at vedlikehold Innspillet tas delvis til følge. Området ligger innenfor sone urban-høy bebyggelse. Sentrumsplanen legger opp til en vesentlig utbygging innenfor sentrumsområdet, etter gitte rammer. Hensynssoner er etablert med hensikt å sikre områder med verneverdi og planen har bestemmelser for estetikk og utforming. Det er i tillegg utarbeidet en egen liste (Gul liste) over bevaringsverdige bygg innenfor sentrumsplanområdet Innspillet tas delvis til følge. Ved innføring av økte reguleringsplankrav legges det opp til vurderinger av høydepotensial i større grad innenfor hvert prosjekt. Områdene for rene småhusområder begrenses i ny sentrumsplan, men Grotterød-området nedenfor storbyen kjøpesenter vil være ett av få eneboligområder som skal bevares. Det tilrettelegges for høy bebyggelse inn mot området fra øst. Østre bydel integreres i byplangrepet gjennom nytt satsingsområde «sentrumstrianglet». Innspillene tas til orientering Detaljutformingen av torget ligger utenfor sentrumsplanens ansvarsområde.. Innspillet tas til orientering. Dette er et tema som ikke avklares gjennom sentrumsplan- 7

8 omtales spesifikt i sentrumsplanen, for eksempel under forskjønning og med klare mål (som kan måles i rapporter og lignende) og som følges opp i budsjettsammenheng. Pene og stelte områder kan inspirere private til å holde sine eiendommer vedlike. Nikolene Hetlelid Flere blomsterbed i gatene. Et penere torg med mer pynt litt overalt. Odette Johansen Toukam Flere trær og flere barneleker. Leker for mindre barn. Flere planter og blomsterbed på torget. Mer pynting av torget. Flere malerier på veggene. Blomster i gatene og på lyktestolpene. Flere aktiviteter for barn og voksne. Reidun Hetlelid Ballbingen i Østre bydel bør gjenoppstå. Eventuelt i en ny og bedre versjon som innebærer mindre støy. Hele området kan forskjønnes med planter/blomster, med barnas behov for lek og utfoldelse. Folk i en by må tåle lyden av barn som leker. Kommunen kan ikke la folks klage på støy fra barns ball-lek veie tyngre enn barnas mulighet for fysisk utfoldelse. Nikolene Hetlelid og Odette Johansen Toukam Flere, kulere og større leker og lekeplasser. Større sklier og klatrestativ på Kulåsparken. Beboere fra Opsund Angående sosialboliger påtenkt satt opp på Opsund. Kommunen bør tenke seg om to ganger og gjerne flere før de avgjør plassering av sosialboliger midt i et velfungerende boligområde. I hvert fall hvis det dreier seg om boliger for rusavhengige med de uheldige ringvirkninger for barn og unge. De skal passere stedet til og fra skolen hver dag. Ungdom er nysgjerrige. Solveig Marie Holt 1. Postkontor bør flyttes til storbyen sentrum. Bedre tilgjengelig for besøkende fra andre steder en Sarpsborg. 2. Kart over Sarpsborg sentrum må henges opp ved torget utenfor storbyen kjøpesenter. Ønsker også at det henges opp en generell oversikt over arrangementer, konserter og underholdning. arbeidet. Innspillet er tatt til orientering. Dette er et tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanarbeidet. Innspillet er tatt til orientering. Dette er et tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanarbeidet. Ballbingen i østre bydel er vedtatt fjernet, området er under opprustning. Kvartal 88 foreslås opparbeidet som park og lekeareal. Innspillet er tatt til eorientering. Dette er et tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanarbeidet. Opsund ligger utenfor sentrumsplanens planavgrensning. Lokalisering av sosialboliger er avklart gjennom detaljreguleringsplan for sykkelrute 3 Delplan 1 Opsund og del av gnr. 1 bnr Dette er tema som ikke avklares gjennom sentrumsplanarbeidet. 8

9 3. Heng opp togtider ved bussterminalen, så kan man kombinere tog og buss når man skal reise. 4. Asfaltene må asfalteres ved behov. Salma 1. Bygge moské i Sarpsborg sentrum (økt og høy forespørsel). 2. Konserter og festivaler. 3. Gratis kurs (skrivekurs, matkurs og lignende). 4. Aktivitetsdager for barn (også i vintertiden). 5. Dans, musikk og teaterforestilling (gratis for barn og ungdommer). 6. Ferieaktiviteter (gratis for barn). Slik blir barn kjent med hverandre, lærer å leke sammen på tvers av kultur/forskjeller og de har det gøy. Aktiviteter for alle aldre (kulturelt, teater, forestillinger gratis). Viktig med sosiale aktiviteter som er gratis. Øistein Skjøren (14/ ) 1. Ønsker fortetting på Bakkeli. 2. Foreslår utvikling av Bakkeli med bebyggelse samt eventuelle offentlige bygg som barnehage, skole med mer. Hvis det blir problemer med utviklingen av jernbanenettet i forhold til Lande skole og trasevalget her, så er det da plass til en skole på Bakkeli i naturskjønne omgivelser med kort vei direkte til marka med utsiktstårn og flere fasiliteter. Samtidig kan det også legges til rette for vestvendt og flott bebyggelse med utsikt mot Tunevannet. 3. Gondolbane til en flott restaurant på Bakkeli fra en flott opplyst strand med underholdning. Forslag om høyhastighetstog. Michelle Roald Syklist som ønsker mer sykkelstier langs veien i sentrum. Det eksisterer noen, men det er ikke nok. Magnus Thue 1. Kvartaler som er utenfor gågaten men som tilhører kjernen, opprettholder næring i 1.etasje, men da bare på hjørnene av kvartalene. Eksempelvis området øst for Sarpsborg scene, sidegater til gågaten og området ved jernbanen/stasjonen. 2. Områder innenfor «sikkerhetssonen» må få 1. Utenfor sentrumsplanens ansvarsområde, men sentrumsplanen gir mulighet til dette innenfor sentrumsformålet. Innspillene forøvrig ligger utenfor sentrumsplanens ansvarsområde. Innspillene ligger utenfor sentrumsplanens avgrensning og ansvarsområde. I sentrum er det i hovedsak tosidig fortau langs alle veier, og i Pellygata og Roald Amundsens gate er det etablert sykkeltraséer. 1. Tas delvis til følge. Planen har ulike bestemmelser for aktive fasader avhengig av hvor man er i bykjernen. 2. Tas ikke til følge. I hensynssonen rundt Borregaard gis det konkrete rammer for utvikling. Innenfor midtre sone er det ikke tillatt med nye boenheter. Det ligger ikke 9

10 utnytte sine bygårder til næring, bolig og ikke inneha begrensninger på byggedybde/høyde. Fortetting innenfor 1 kilometer fra torget. Margit Reimers Ballbingen på Lande er plagsom. Mads Chr. Stensholt Hva er planene for sykkeltraséer fra Varteig/Hasle og Hafslundsøy i forbindelse med den nye GS-brua mellom Opsund og Hafslundsøy? begrensninger på næringsvirksomhet innenfor hensynssonen Lande ligger utenfor sentrumsplanens avgrensning. Innspillet gjelder tiltak som ligger utenfor sentrumsplanens ansvarsområde. Øvrige innspill ved oppstart av planarbeidet, anses utkvittert gjennom fastsettingen av planprogrammet i plan- og økonomiutvalgets møte , sak 100/15. 10

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling MULIGHETSSTUDIE 87 8 Vurdering av traséforslag og anbefaling Under følger en vurdering av foreslåtte traséforslag i foregående kapittel og hvilken trasé som foreslås for Indre og Nedre bane. 8.1 Indre

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Endinger i bestemmelsene for "nåværende boligområder":

Endinger i bestemmelsene for nåværende boligområder: Endinger i bestemmelsene for "nåværende boligområder": Plan- og bygningsavdelingens samarbeid referansegruppen/arkitektene. Matrisen beskriver foreslåtte endringer i bestemmelsene kommentarer om referansegruppens

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2017/182 Dato: 30.05.2017 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune 07.06.2017 17/49 Kommunestyret - Ørland kommune 15.06.2017 REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09.

1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte området vist på plankartet merket Plan- og forvaltning, sist datert 30.09. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE MELLOM SKULEBEKKEN OG FISKÅNÅ PLAN 1130201310 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 15.04.14 Sist revidert: 10.08.15 1 AVGRENSNING Disse bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Utbygging av Solbakken 1-7

Utbygging av Solbakken 1-7 Utbygging av Solbakken 1-7 Tiltaket omfatter: Rive de eksisterende funkisvillaer, Solbakken 3 og 7, og sidebygningen Bruksendring av de eksisterende kontorlokalene til boliger Oppføring av nye boliger

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Vitalisering av sentrum

Vitalisering av sentrum Vitalisering av sentrum Eksempler fra Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø Ragnhild Skogheim Forsker, NIBR/HIOA Vitalisering av sentrum Hvordan arbeider de fire byene med sentrumsutvikling? Hvem er pådriverne?

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan Saksframlegg HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar Mulighetsstudie

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

John Sigurd Tolo Innspill kommundedelplan stavanger sentrum.pdf

John Sigurd Tolo Innspill kommundedelplan stavanger sentrum.pdf Fra: John Sigurd Tolo Sendt: 30. september 2016 08:14 Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Felles Postmottak for KBU Maria til Kommunedelplan for Stavanger Sentrum kommundedelplan stavanger

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Saksprotokoll. Mona Øyen (Ap) satte frem følgende endringsforslag til første kulepunkt i innstillingen :

Saksprotokoll. Mona Øyen (Ap) satte frem følgende endringsforslag til første kulepunkt i innstillingen : Saksprotokoll Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 25.08.2009 Utvalgsak: 59/09 Arkivsak: 07/3148-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: OPPSTARTSSAK DETALJPLAN FELT BK2, HEKSEBERGÅSEN Behandling: Fra rådmannen

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSAJON

SØKNAD OM DISPENSAJON SØKNAD OM DISPENSAJON Eiendom: Gnr 163 Bnr 128 Adresse: Kalfarveien 116 Tiltakshaver: Anders Glesnes Tiltakets art: Bruksendring bolig Viser til søknad om tillatelse til tiltak på ovennevnte eiendom. Eiendommen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Områdeplan Vestby sentrum Planforslag

Områdeplan Vestby sentrum Planforslag Områdeplan Vestby sentrum Planforslag Formål Planen skal legge til rette for: Vekst og utvikling i Vestby sentrum Sentrumskvaliteter og gode løsninger for fremtiden Bymessig fortetting av høy kvalitet

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Sol- skygge og utnyttelse

Sol- skygge og utnyttelse Sol- skygge og utnyttelse Utnyttelsesgrad Sentrumsformål For sentrumsområdene er det valgt å ikke sette noen prosent BYA, og åpne for å bygge ut områdene helt til formålsgrensen dersom det ikke er vist

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID Folkemøte om Kommunedelplan for Sollihøgda Hole kommune 18. mars 2014 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE Kommunedelplan for Ødegården, vedtatt av Komunestyret 29.09.2010 Forslag til planavgrensning for helhetsplan for Lørenskog stasjonsområde Kommunedelplan for Ødegården:

Detaljer

/é/20357 r /cfl. Stavanger kommune Haver Advokatfirma As Postboks STAVANGER Ogardsbakken 3. PB 443. i 2 s sm zma

/é/20357 r /cfl. Stavanger kommune Haver Advokatfirma As Postboks STAVANGER Ogardsbakken 3. PB 443. i 2 s sm zma /é/20357 r /cfl have r_ Stavanger kommune Haver Advokatfirma As Postboks 8001 4068 STAVANGER Ogardsbakken 3. PB 443 (ogsá oversendt til; postmottak.kbu@stavanger.kommune.no) NO4349 Bryne T: +47 51 77 00

Detaljer

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 13 april 2015 14:41 Til: Plan PNK Emne: Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Viktighet:

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN

INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN INNSPILL TIL RULLERING AV FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD AREALSTRATEGIEN 2018-2021 FRA SARPSBORG NÆRINGSFORENING Innledning/ bakgrunn Innspillet til arbeidet med fylkesplanens arealstrategi, bygger videre på tidligere

Detaljer

Cecilie Thoresens vei

Cecilie Thoresens vei 1 mad.no 24.04.2017 Byutvikling på Lambertseter felles planlegging. Denne studien omhandler området Mellom Lambertseter Senter og Karlsrud T- er hvor kommuneplanen stiller krav til felles planlegging.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, m = 1:1000, datert 03.05.05. Arealene skal i

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo +47 22 70 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no Bærum kommune Plan- og bygningstjenesten Postboks 700 1304 Sandvika Oslo, 10.06.2015

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879. 11002 St.Olavs gravlund 13.01.1892. Regulering av grense ved Enggata 11.02.1905

11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879. 11002 St.Olavs gravlund 13.01.1892. Regulering av grense ved Enggata 11.02.1905 Arkivnr Navn Dato Foreløpig begrunnelse ved oppstart 11001 Ing. Løvstads plan 29.05.1879 Planen kan ikke anvendes til enkeltsak-sbehandling. Saker behandles etter sentrumsplanen eller nyere reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer