Referat. fra. sentralstyrets møte i Legenes hus, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo"

Transkript

1 Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den Referat fra sentralstyrets møte i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian Bakke, Torunn Janbu, Lars Eikvar, Anne Mathilde Hanstad, under del I, sak 27, 28 og sak 49, Ottar Grimstad, Terje Bjørn Keyn, Asle W. Medhus, Ragnhild Øydna Støen (under del I og sak 49/05), Tone Dorthe Sletten. Generalsekretær Terje Vigen. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Olav Rabben, Øyvind Sæbø, Hans Asbjørn Holm. Redaktør Charlotte Haug. Informasjonssjef Ellen Juul Andersen. Seksjonssjefene Einar Skoglund, Audun Fredriksen, Terje Sletnes. Seniorrådgiver Åsmund Hodne. Spesialrådgiver Sverre Strand. Referent, Odvar Brænden. Politikk- og strategimøte President og sekretariat rapporterte fra virksomheten. Sentralstyret kommenterte rapportene og tok opp aktuelle spørsmål. Følgende ble særskilt kommentert og/eller drøftet: Møte med helse- og omsorgsministeren Turnustjenesten trekning for 2. halvår 05 aksept av autorisasjon fra nye EU-land Of s tariffkonferanse Søknadsfrister for forhåndsgodkjenning av kurs fond I Avvikling av landsstyremøtet i 2006, Soria Moria mai. Helsepolitisk tema på landsstyremøtet i 2005 Legeforeningens forhold til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) Kort orientering om status for Dnlf s årsregnskap 2004 Orientering om forhandlingssituasjonen NAVO behandling av gjenstående rettstvister Kommende rapport fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjøret i 2005 Allmennmedisinsk forskning oppnevning av arbeidsgruppe, representant fra NSAM og Aplf Invitasjon fra CPME til konferanse om fremtiden for de europeiske medisinske organisasjonene den Konferanse om pasientsikkerhet - CPME Hvordan bør Legeforeningens arbeid med prioriteringer i helsetjenesten legges opp?

2 2 Leger Uten Grenser takkeskriv Legeforeningens forskningsutvalg møtereferat II Beslutningsmøte Sak 27/05 Høring - Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste (1.01) Legeforeningen hadde mottatt høringsdokumenter fra Sosial- og helsedirektoratet om forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. Arbeidet med forskriften er et samarbeidsprosjekt mellom Statens forurensingstilsyn (SFT), Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet (SHdir). Det var utarbeidet en innstilling til høringsuttalelse som la vekt på at en skjerpelse av reguleringen av smittefarlig avfall ikke er godt begrunnet med hensyn på å redusere faren for forurensning eller smittefare, samt at merkostnaden knyttet til etterlevelsen av reguleringen er betydelig. Høringsuttalelse sendes Sosial- og helsedirektoratet i samsvar med fremlagt utkast og enkelte endringer. Uttalelsen vedlegges referatet. (Vedlegg 1) Sak 28/05 Statusrapport 2006 (1.02) Legeforeningen har siden 2000 gitt ut fire statusrapporter om viktige områder i helsetjenesten. Den femte er i produksjon. I rapportene har foreningen oppsummert status på feltet og presentert forslag til forbedringer. Rapportene er blitt godt mottatt blant politikere og fagfolk. Sekretariatet la frem forslag om at Legeforeningen skal produsere en sjette statusrapport som skal omhandle rus og helsetjenester til rusmiddelmisbrukere. Temaet er aktuelt fordi spesialisthelsetjenesten, som et resultat av regjeringens rusreform I og II, siden 1. januar 2004 har hatt ansvar for spesialiserte behandlingstiltak av rusmiddelmisbrukere, på linje med somatikk og psykiatri. Dette stiller helsepersonell overfor nye oppgaver og utfordringer i forhold til pasientene/brukerne, og i forhold til samarbeidspartnere på tvers av sektorer og nivåer i helsetjenesten. Legeforeningens sjette statusrapport skal handle om situasjonen i helsetjenenesten til rusmiddelmisbrukere. Rapporten legges frem våren Sak 29/05 Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen (2.01) Sekretariatet fremla forslag til rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen med tilhørende protokoll til godkjenning. Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen med tilhørende protokoll godkjennes.

3 3 Sak 30/05 Oppnevning av representant til Akademikerne Stat (2.02) I henhold til Regler for Den norske lægeforenings forhandlingsvirksomhet pkt.2.2 tilkommer det sentralstyret å oppnevne de som til enhver tid skal representere foreningen i Akademikernes seksjonsorganer på kommunal, statlig og privat sektor, samt i seksjon for frie yrker. Representanten i Akademikerne Stat per i dag, Per Helge Måseide, hadde meddelt at han ikke kan inneha dette vervet fra nyttår 2005 da han begynner som lege under spesialisering ved Ullevål Universitetssykehus HF. Yrkesforeningene LSA og LVS ble bedt om å komme med forslag til. Det var innkommet forslag fra LSA med forslag om at Geir Stangeland representerer Dnlf i Akademikerne - Stat. Geir Stangeland oppnevnes som representant fra Legeforeningen i forhandlingsutvalget i Akademikerne Stat. Sak 31/05 Representanter til Kvalitetssikringsfond II (3.01) Funksjonsperioden for medlemmene i Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) utgikk 31. desember Overlegeforeningen, Praktiserende spesialisters landsforening og Yngre legers forening var i tråd med tidligere praksis bedt om å fremme forslag på Legeforeningens medlemmer av utvalget. I Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) for perioden oppnevnes følgende medlemmer og varamedlemmer fra Den norske lægeforening: Representanter: Stein Tore Nilsen (leder) Berit K. Norling Som forslag fra Ylf Vararepresentanter: Rolf Kirschner Vibeke Dons Wankel Som forslag fra Ylf Sak 32/05 Delfinansiering - ELIN-prosjektet (3.02) Sentralstyret ga i 2003 tilslutning til at Legeforeningen gikk inn i et prosjekt med sikte på å utvikle IT-løsninger for effektiv informasjonsutveksling mellom legekontor og andre. Foreningen bevilget kr over to år, forutsatt delfinansiering fra andre aktører. Prosjektet hadde inngått avtaler med leverandører og pilot-legekontorer, og flere kommunikasjonsløsninger ogtjenester var etablert. Prosjektet var antatt å vedvare ytterligere to år. Vedlagt saken var notat fra prosjektleder, med kostnadsoversikt og finansieringsplan. Det forelå en tilråding fra IT-utvalget, som fremhevet at det fortsatt var behov for at Legeforeningen var med på å utvikle nødvendige kommunikasjonsløsninger for helsektoren. Sentralstyret gir sin tilslutning til at Legeforeningen fortsatt bidrar med delfinansiering av ELIN-prosjektet. Forutsetningen er at det oppnås tilstrekkelig delfinansiering fra andre aktører. Legeforeningen stiller til rådighet

4 4 kr for 2005 og samme beløp for Utgiftene belastes posten for utredningsformål. Sak 33/05 Høring - forskrifter for smittevern og overvåkingssystem for infeksjoner (3.03) Fra Helsedepartementet hadde Legeforeningen mottatt utkast til forskrift for smittevern i helse- og sosialtjenesten og utkast til forskrift om norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten. Det ble foreslått at de bestemmelsene som i dag gjelder sykehus skulle utvides til å gjelde flere deler av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt deler av sosialtjenesten. Blant annet skulle det bli obligatorisk å ha et infeksjonskontrollprogram. Det ble også foreslått å etablere et overvåkningssystem med avidentifiserte helseopplysninger om personer som følges opp med spørsmål om infeksjon oppstått under/etter behandling. Høringsuttalelsene var i hovedsak positive til forlagene. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir, med mindre endringer, sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse som sendes departementet. (Vedlegg 2) Sak 34/05 Høring - utvidet meldingsplikt resistente mikrober (MRSA) (3.04) Fra Helse- og omsorgsdepartementet hadde Legeforeningen mottatt forslag om at meldingsplikten for blant annet MRSA (Methicillin resistant staph. aureus) burde utvides også til å gjelde for smittebærertilstand. Tiltaket var begrunnet i Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner , fastsatt av departementet i mars De interne høringsuttalelsene var jevnt over positive til forslaget. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir, med mindre endringer, sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse som sendes Helse- og omsorgsdepartementet (Vedlegg 3) Sak 35/05 Oversendelsessak fra landsstyret: Styrking av økonomien i etterutdanningen (3.05) Under landstyremøte i Loen i mai 2004, i forbindelse med behandlingen av saken om samhandling mellom Legeforeningens organer og industrien, ble følgende forslag fremsatt av Bjarte Stubhaug, vedtatt oversendt sentralstyret: Landsstyret ber sentralstyret utarbeide økonomiske ordninger for etterutdanning og spesielt vurdere interne støtteordninger for å sikre pålagt etterutdanning, samt vurdere fordeling av medlemsavgifter og satser for kursavgift. Saken utsettes.

5 5 Sak 36/05 Søknad om støtte til Vossakurset 2005 (3.06) Fra Norsk kirurgisk forening og Norsk ortopedisk forening forelå det søknad om dekning av underskudd på kr til det 34. kurset i frakturbehandling - Vossakurset. Kurset er obligatorisk. Kurset går over 6 dager. Søkeren hadde ikke innarbeidet de nye kursavgiftene per i budsjettet, sekretariatet hadde derfor omarbeidet budsjettet og beregnet et estimert underskudd på kroner Det gis en garanti fra Utdanningsfond I på inntil kroner til dekning av underskudd i forbindelse med Vossakurset Sentralstyret anmoder kurskomiteen å vurdere om kurset i fremtiden kan arrangeres med lavere kostnader et annet sted. Sak 37/05 Søknad om godkjenning som spesialist (3.31) Allmennmedisin Bjaaland, Gunnar Børmark, Gunn Eline Greppe, Meera P Irgens, Ingebjørg Olsen, Jan-André Pedrampour, Peyman overført fra Danmark Røkaas, Espen Subra, Bashir Allmennmedisin fornyelse: Andersen, Åge Henning Angell, Elisabeth Austdal, Lars Bastiansen, Truls Bjørkman, Mari Bjørnestad, Roald Bugge, Harald Bø, Per Erik Bøyesen, Odd Christensen, Jon Farbrot, Tor Gråbø, Knut Arne Hame, Bruno Haugvik, Sven Richard Helmer, Martin Kahn, Henriette Kaul, Brij Kirshan Larsen, Helge Magnus Lund, Kjell Rømyhr Moe, Frode Nærby, Arnfinn Oma, Sverre Hallstein Opheim, Sverre Rimstad, Knut

6 6 Schulstad, Bjørn Steenfeldt-Foss, Henrik Storaas, Bjarte Telje, Jo Tjøtta, Hilde O Vindi, Lise Vinjar, Bergljot Østebrød, Egil Østensen, Bernt Einar Anestesiologi Barne- og ungdomspsykiatri Barnesykdommer Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin og rehabilitering Fødselshjelp og kvinnesykdommer Bortnik, Piotr Hugon *) - overført fra Sverige Bovkunenko, Andrijeus *) - overført fra Sverige (Litauen) Dohnansky, Igor *) - overført fra Sverige (Slovakia) Eriksson-Mjöberg, Astrid Marianne - overført fra Danmark Franks, Jan Friberg - overført fra Danmark Halvorsen, Per Steinar Irlinas, Arturas *) - overført fra Sverige (Litauen) Kralova, Ivana *) - overført fra Sverige (Tsjekkia) Kral, Josef *) - overført fra Sverige(Tsjekkia) Martusevicius, Robertas *) - overført fra Danmark(Tsjekkia) Ponichter, Miroslaw *) - overført fra Sverige (Polen) Stempel, Urszula *) - overført fra Sverige (Polen) Sundic, Branislav Wejner, Bronislaw Jan *) - overført fra Sverige (Polen) Bakken, Anne Karen Almudafar, Zaki - overført fra Sverige Indrebø, Marianne Müller Navasaityte, Dalia **) - overført fra Litauen Aasli, Ragnar Ørjan Jianu, Constantin Sergiu Folgerød, Terese Hokstad, Anne Bunford, Gabor **) - overført fra Ungarn Hudecova, Miriam *) - overført fra Sverige (Slovakia) Hvingel, Bodil Helenius

7 7 Mangersnes, Morten Mengistu, Zelalem Myklestad, Kirsti Rajkumar, Hemamaalini Ramirez, Mai-Lis Anette - overført fra Sverige Ring, Eva Kristina Rodzen, Andrzej ***) - overført fra Polen Vormdal, Jarle - overført fra Sverige Generell kirurgi Geriatri Hud- og veneriske sykdommer Indremedisin Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Lungesykdommer Medisinsk biokjemi Medisinsk mikrobiologi Blindheim, Vidar Ribokas, Darius *) - overført fra Sverige (Litauen) Rukas, Rimantas *)- overført fra Sverige Spinnell, Nils Stefan - overført fra Sverige Vormdal, Jarle - overført fra Sverige Yusuf, Abby Mohamed - overført fra Sverige Midtsæther, Ann-Grete Horova, Vera - overført fra Sverige Hardie, Jon Andrew Irlina, Halina *) - overført fra Sverige (Litauen) Janulewicz, Marek *) - overført fra Sverige (Polen) Lindqvist, Krystyna Grazyna Schuster, Peter Moritz Slubowski, Richard J. Stylianou, Eva Wolff, Mathias Berndt Christian Rieger, Matthias - overført fra Tyskland Bailey, Anne Gunn Lehmann, Sverre Ranfelt, Hedi Brekke, Ole-Lars Jacobsen, Trond Jørgen, Bente Marie Mengshoel, Anne Torunn Nevrologi Burzynski, Piotr ***) - overført fra Polen Manske, Marina Sønnervik, Julie

8 8 Onkologi Ortopedisk kirurgi Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Radiologi Revmatologi Thoraxkirurgi Urologi Maisenhölder, Martin Bastian, Daniel Henningsson, Anders Thomas - overført fra Sverige Holthusen, Jens Lepasalu, Eero *) - overført fra Sverige (Estland) Pettersson, Mats Olof - overført fra Sverige Stempel, Jaroslaw Marek *) - overført fra Sverige (Polen) Hoff-Olsen, Per Sandvik, Hege Bjark, Therese Halvorsen Strandenes, Eivind Bjerke, Torleif Dahl, Johan Federley, Tone Larsen, Grete Jorunn Sølvberg Melve, Knut-Johan Neckelmann, Dag Olav Grini Ringen, Petter Andreas Rubi, Claudio Augustin Skjerven, Tone Ingunn Stenumgård, Helge Strøm, Rune Tore Bjørnarå, Bård Torgeir Dahlström, Nils Fredrik - overført fra Sverige Espeland, Ansgar Heck, Siri Christine Lagethon Neckelmann, Gesche Frederike Ogarkov, Aleksei *) - overført fra Sverige (Estland) Pedersen, Roar Remseth Ratajczyk-Dziewiecka, Malgorzata ***) - overført fra Polen Riise, Annika Maria Samarin, Aleksandr *) - overført fra Sverige (Estland) Sek, Leslaw *)- overført fra Sverige (Polen) Schubert, Michael Jakobsen, Liv-Bente Bartnes, Kristian Svedas, Vyturys *) - overført fra Sverige

9 9 Øre-nese-halssykdommer Øyesykdommer Fathi-Saffar, Dadrash - overført fra Danmark Klette, Rune Dinparvar, Dianosh Haughom, Bente Markovic, Slavica Otto, Jan Magnus Claes - overført fra Sverige *) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene via et nordisk land **) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene på bakgrunn av ervervede rettigheter ***) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene Sak 38/05 Søknad om godkjenning som veileder (3.32) Psykoterapiveileder i psykiatri Skjønsberg, Ingeborg Horgen Sak 39/05 Retningslinjer for godkjenning av veiledere til det 3. året psykoterapiveiledning i spesialistutdanningen i psykiatri (3.36) Endrede spesialistregler i psykiatri gjeldende fra , har innført krav til 3 år med psykoterapiveiledning. Det 3. året kan gjennomføres med alternative terapiformer kognitiv terapi, gruppeterapi eller individuell dynamisk psykoterapi. Psykoterapiutvalget, i samarbeid med spesialitetskomiteen i psykiatri, hadde utarbeidet forslag til regler for godkjenning av veiledere for det 3. året psykoterapiveiledning. I tråd med forslag fra psykoterapiutvalget og spesialitetskomiteen i psykiatri, vedtas retningslinjer for godkjenning av veiledere til det 3. året med psykoterapiveiledning i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Dette gjelder i relasjon til de spesialistregler i psykiatri som gjøres gjeldende fra Sak 40/05 Forslag om endret kurskrav i spesialiteten nevrologi (3.37) Landsstyret vedtok oktober 2001 å endre spesialistreglene i nevrologi ved å fjerne kravet til 6 måneders tjeneste i psykiatri. Som erstatning for psykiatritjenesten var det foreslått å innføre et kurs i psykiatri og psykosomatikk. Det hadde tatt tid å få etablert et kurs i psykiatri og kurset ble arrangert første gang oktober Spesialitetskomiteen hadde foreslått å øke kurskravet fra timer og å endre kravet til gjennomførte kurs ved å la det nyetablerte kurset bli ett av seks kliniske emnekurs altså ikke et obligatorisk kurs. Saken hadde flere ganger blitt behandlet i spesialitetsrådet, og også representant fra spesialitetskomiteen i nevrologi hadde deltatt under drøftingene i rådet. Det kom frem under drøftingene at det nevrologiske fagmiljø ønsket å la kurset i psykiatri for leger under spesialisering i nevrologi bli et valgfritt emnekurs.

10 10 Sentralstyret så det som viktig at nevrologer fortsatt har en viss obligatorisk undervisning i psykiatri og gikk imot å fjerne dette kurskravet. Forslaget om endrete kurskrav avvises. Sak 41/05 Søknad om dispensasjon fra retningslinjene for vurdering av kurs obligatorisk kurs i øre-nese-halssykdommer (3.38) Kursleder for obligatorisk kurs i øre-nese-halssykdommer (praktisk bihulekirurgi) hadde søkt om dispensasjon fra retningslinjene for vurdering av kurs i legers videre- og etterutdanning. Retningslinjene inneholder et punkt om at kurs som gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra firmaer. Unntak fra denne regelen kan gjøres av sentralstyret etter særskilt søknad for kurs hvor det av faglige grunner er nødvendig med praktisk samarbeid med utstyrsleverandører. Denne støtte må ikke innebære markedsføring eller økonomisk støtte utover utlån av utstyr. Sentralstyret fant det godtgjort at kurset ikke kan gjennomføres med samme kvalitet som tidligere, dersom det ikke tillates samarbeid med utstyrsleverandørene med hensyn til utlån av nødvendig teknisk utstyr. Sentralstyret understreket imidlertid at samarbeide med utstyrsfirma kun må omfatte utlån av nødvendig utstyr til kursgjennomføringen. Obligatorisk kurs i praktisk bihulekirurgi oktober 2005 for spesialistutdanningen i øre-nese-halssykdommer gis unntak fra regelen om at kurs som gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning ikke skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra firmaer. Det tillates at utstyrsfirma låner ut nødvendig utstyr. Det forutsettes at dette ikke innebærer markedsføring eller økonomisk støtte ut over bruk av nødvendig utstyr. Flere leverandører må forespørres. Sak 42/05 Søknad om godkjenning av kurs: "Osteoporose: ASBM Annual Meeting 2004, oktober, Seattle, USA - klage på avslag (3.39) En lege hadde søkt om godkjenning av kurset som klinisk emnekurs i etterutdanningen i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin. Spesialitetskomiteen i allmennmedisin hadde avslått kurset med begrunnelse i at målgruppen ikke er allmennpraktikere, at kurset er for spesielt og at det finnes tilfredsstillende kurstilbud i Norge. Videre var kursavgift, reise og opphold betalt av den farmasøytiske industri. Det dagjeldende regelverk for kursgodkjenning tillot ikke at industrien hadde noen tilknytning til arrangementet. Søknad om godkjenning av kurset "Osteporose: ASBM Annual Meeting 2004, oktober, Seattle, USA, tellende for etterutdanningen i allmennmedisin avslås.

11 11 Sak 43/05 Landsstyresak Forslag om endrede spesialistregler i samfunnsmedisin (3.40) Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin hadde fremmet forslag til endrede spesialistregler i samfunnsmedisin. Forslaget var basert på sentralstyrets synspunkter gitt i brev til Sosial- og helsedirektoratet som uttalelse overfor de to utredningene om samfunnsmedisin, henholdsvis fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og Sosial- og helsedirektoratet. Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2005 var det utarbeidet utkast til brev til spesialforeninger, yrkesforeninger, avdelinger, spesialitetskomiteene og spesialitetrådet. Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2005 forelegges saken for spesialforeninger, yrkesforeninger, avdelinger, spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet i tråd med utkast til brev. Sak 44/05 Budsjett for regionsutvalgene 2005 (4.01) Basert på innkomne forslag til budsjett for de respektive regionsutvalg samt erfaringstall fra de foregående budsjettår, ble forslag til fordeling av budsjettmidler til regionutvalgene presentert. Budsjettrammen på kr ble vedtatt med følgende fordeling: Regionsutvalg Øst Regionsutvalg Sør Regionsutvalg Vest Regionsutvalg Midt-Norge Regionsutvalg Nord Forbruk utover vedtatt ramme i 2005 skal belastes de respektive fylkesavdelinger. Sak 45/05 Søknad om økonomisk støtte fra EMSO (European Medical Students Orchestra) (4.02) EMSO (European Medical Students Orchestra) søkte i brev av om økonomisk støtte på kr til et prosjekt i august Prosjektet omfatter konserter på sykehus i Oslo-området samt på Lillehammer, hvor overskudd skal øremerkes Barneklinikken ved Rikshospitalet. Sentralstyret vedtok å avslå søknaden fra EMSO om økonomisk støtte. Sak 46/05 Overgangsregler for Den norske lægeforenings lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis (4.03) Nye retningslinjer for Lånefondet trådte i kraft Det ventes at Landsstyret foretar vedtektsendring i møtet i mai. Ifm overgangen fra gamle til nye retningslinjer og i rommet mellom gamle og nye vedtekter, var det avdekket et behov for visse overgangsbestemmelser. Sentralstyret ble forelagt et forslag til overgangsordning. Overgangsregler ble fastsatt slik:

12 12 Leger som pga grunn av manglende medlemstid i folketrygden ikke kvalifiserer for låneopptak i medhold av retningslinjene punkt 1,2, vil kunne oppnå lån når kravet til medlemstid er oppfylt, også dersom det søkes over ett år etter at investeringen er foretatt, kfr retningslinjene punkt 7.3. Lånet må i så fall være søkt innen ett år etter at kravet til medlemstid er oppfylt. En lånsøker som har foretatt investeringer eller fått lånetilsagn i Lånefondet i 2004 etter retningslinjene med beløpsgrense på kr / , vil kunne oppnå lån i medhold av nye retningslinjer for den delen av investeringsbehovet som ikke ble finansiert av Lånefondet, også etter at ettårsfristen for å søke lån er utløpt. Denne bestemmelse gjelder for søknader som ankommer Lånefondet i Det ble videre vedtatt å be sekretariatet på en hensiktsmessig og praktikabel måte å sørge for at låntakere som fikk lån innvilget etter tidligere retningslinjer gis tilbud om å slette gjeldsforsikring, pantesikkerhet eller kausjonssikkerhet som allerede er opprettet. Sekretariatet ble bedt om å vurdere konsekvensene av å utvide tidsrammen for fornyet vurdering av lån og utviding av låneramme videre fra 2000 frem til Sak 47/05 Den norske lægeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III) - vedtektsendring (4.04) Sentralstyret ble forelagt sekretariatets forslag til nye vedtekter for Utdanningsfond III. Forslaget innebærer at NAVO får ett medlem med personlig varamedlem i fondsutvalget, mens Kommunenes Sentralforbund ikke lenger vil være representert. Videre er det gjort en endring i formulering av fondets formål, slik at ordlyden blir mer generell med hensyn til de økonomiske ytelsene fra fondet. Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til Vedtekter for Den norske lægeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdannelse (Utdanningsfond III) med enkelte endringer i 2 og 4. Forslaget oversendes Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning. Sak 48/05 Nordisk etikkseminar Sverige (5.01) De nordiske legeforeningers råd for legeetikk arrangerer annethvert år et nordisk etikkseminar. I 2005 vil Sveriges Läkarförbund være arrangør av seminaret. Hver av de nordiske legeforeninger pleier å sende en delegasjon på inntil 10 personer til seminaret. Fra Rådet for legeetikk var oversendt program for det kommende nordiske etikkseminar. Rådet inviterte sentralstyret til å oppnevne to representanter til den norske delegasjonen. Rådet for legeetikk vil selv være representert med seks personer. Oppnevningen utsettes til etter landsstyremøtet Bergen.

13 13 Sak 49/05 Landsstyresak - Legeforeningens organisasjon (5.02) Det forelå høringssvar på sentralstyrets forslag av om endringer i Legeforeningens organisasjon. Sekretariatet hadde gjennomgått høringssvarene og utarbeidet et første utkast til saksfremstilling overfor landsstyret. Sentralstyret ga kommentarer til utkastet. Utkast til saksfremstilling overfor landsstyret bearbeides videre frem til sentralstyrets møte i mars mnd på grunnlag av sentralstyrets kommentarer. Sentralstyret vil drøfte enkelte av problemstillingene i saken med deltakerne på lederseminaret 2-3. mars 05 i Oslo. Sak 50/05 Invitasjon til et arrangement 7. juni 2005 (5.03) Fra Norges Røde Kors og Kirkens Bymisjon hadde Legeforeningen fått invitasjon til å underskrive en avhengighetserklæring som en markering av at unionen med Sverige ble erklært opphørt 7. juni I en tid da vi markerer oss uavhengig kan det også være på sin plass å erklære oss avhengig av en del verdier som Legeforeningen inviteres til å slutte seg til. Legeforeningen slutter seg til avhengighetserklæringen og vil også være til stede på arrangementet 7. juni Sak 51/05 Oppnevning av medlem i tariffutvalget (ekstra 5.04) Anne Mathilde Hanstad hadde meddelt at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg for sentralstyret. For å bidra til kontinuitet i tariffutvalget hvor hun er nestleder, ønsker hun også å tre ut av utvalget for at en ny representant kan være med i årets tarifforhandlinger. Ottar Grimstad oppnevnes som ny representant og nestleder i tariffutvalget. Hans Kristian Bakke Lars Eikvar Torunn Janbu Anne Mathilde Hanstad Ottar Grimstad Terje Bjørn Keyn Asle W. Medhus Ragnhild Øydna Støen Tone Dorthe Sletten

14 14 Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Vedlegg 1 Sak 27/05 (1.01) Deres ref.: 03/1406 Vår ref.: 3565/2004/761.1 Dato: Forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste - høring Det vises til høringsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet og vedlagt forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forslaget til forskrift har vært på høring i relevante organisasjonsledd i Den norske lægeforening. Kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av høringsuttalelsen som også er behandlet i Legeforeningens sentralstyre. Samlet vurdering Vi har fått opplyst fra Sosial- og helsedirektoratet at EU-direktivet som skal implementeres er et minimumsdirektiv. Norge må altså innføre kravene i direktivet, eventuelt innføre en strengere regulering. Det står i merknadene at forskriften er en understrekning av hva som er god praksis i helsetjenesten i dag. Vår oppfatning er at den foreslåtte forskriften er betydelig mer omfattende enn dagens praksis på området, spesielt kommer dette til uttrykk i merknadene til forskriften. Vi deler derfor ikke Sosial- og helsedirektoratets antakelse om at den foreslåtte reguleringen ikke vil medføre kostnader av betydning. Implementering av et system med oppbevaring, håndtering, transport, emballering og merking av smittefarlig avfall i kommunehelsetjenesten vil innebære en betydelig utgift og et betydelig merarbeid for alle ledd i kjeden. Vi mener at merkostnadene knyttet til implementeringen av direktivet må beregnes, og det må gjøres rede for hvilke instanser som vil bli belastet. Videre må det legges frem forslag til hvordan de økte kostnadene skal dekkes inn for de berørte partenes del. Mange sykehjem (og andre kommunale institusjoner), hjemmetjenester og legevaktsleger har ingen spesiell ordning for å håndtere potensielt smittefarlig avfall utover stikkende og skjærende gjenstander. Imidlertid finner vi det vanskelig å begrunne hensiktsmessigheten med svært omfattende ordninger for håndtering, dokumentasjon og tilsyn for håndtering av denne typen avfall. Dagens praksis innen primærhelsetjenesten er slik at stikkende og skjærende gjenstander oppbevares i spesielle beholdere som hentes av lokalsykehuset og håndteres sammen med sykehusets avfall på sentrale avfallsbehandlingsanlegg. Biologisk materiale i bandasjer og lignende blir håndtert sammen med husholdningsavfallet på samme måte som bind, tamponger etc. fra de vanlige husholdningene. Vi anser dette som god nok og forsvarlig praksis inntil det er dokumentert at det er en reell fare for smitte eller forurensning knyttet til denne praksisen.

15 15 Det vil være en utfordring å få virksomheter som anser dagens praksis som god nok til å etterleve en skjerpet forskrift. Dette gjelder spesielt hvis de praktiske løsningene for å tilfredsstille kravene i forskriften er arbeidskrevende og kostbare. For å sikre en hensiktsmessig implementering av direktivet må det legges stor vekt på å utforme enkle, billige og sikre ordninger som tilfredsstiller lovkravene. Destruering av smittefarlig avfall fra sykehus er sentralisert til noen få forbrenningsanlegg i landet. Det er spørsmål om disse forbrenningsanleggene kan håndtere et langt større volum av avfall som en konsekvens av forskriftsforslaget. Det må gjøres rede for kostnadene knyttet til en slik økning i volum til forbrenningsanleggene, og om dette faktisk vil kunne føre til dårligere avfallshåndtering på grunn av behovet for mellomlagring og for liten forbrenningskapasitet. Det savnes en omtale av problemene knyttet til kontaminering av instrumenter, spesielt knyttet til laboratoriemetodikk. Det savnes også en omtale av relasjonen til internkontroll i selve forskriften, spesielt hva gjelder krav til prosedyrer og dokumentasjon. Nedenfor følger kommentarer til enkelte paragrafer i forskriften. 3 Definisjoner Definisjonene gitt i merknadene til 3b Smittefarlig avfall medfører etter vår mening er en betydelig skjerpelse av regelverket. Denne skjerpelsen vil innebære store endringer av rutiner i primærhelsetjenesten, og vil fordre et helt nytt system for håndtering av store mengder avfall samt innebære et betydelig økt arbeid og utgifter. I dag er praksisen i henhold til disse definisjonene kun forskriftsmessig når det gjelder underpunkt 2 (stikkende og skjærende avfall). Med hensyn på underpunkt 1 og 3 (for eksempel bandasjer forurenset med puss o.l., vevsbiter, blod o.l.) er det i dag ikke etablert en slik oppbevaring, håndtering eller transport av avfall som forskriften legger opp til. Høringsdokumentene viser ikke til undersøkelser som viser at dagens praksis innebærer risiko for smitte eller forurensning. 4 Forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport av smittefarlig avfall Kravet i 4 andre ledd vil kunne være praktisk vanskelig og kostbart å gjennomføre for tjenester som har et lavt volum av smittefarlig avfall. Hvis det med så tidlig som mulig menes ordninger med hyppig avhenting av små volum, så er dette kostnadskrevende. Hvis det betyr behandling, for eksempel med autoklavering for å gjøre avfallet smittefritt, vil dette kun være mulig for de virksomheter som har en stor nok autoklav (som koster omkring kr i innkjøp). Dette vil kun være aktuelt for større sykehjem og legesentra. Øvrige tjenester har i dag gjerne en ordning der avfall som anses som spesielt smittefarlig (bandasjer fra pasienter med infiserte sår eller blodtilsølt materiale) blir samlet i gule plastsekker, oppbevart sammen med de gule sprøytebeholderne i spesielt merkede pappkasser, og hentes/bringes så sjelden som én gang pr. måned. Dette er kanskje i motstrid til formuleringen så tidlig som mulig. Men dette en praktisk og forsvarlig ordning så lenge plassen der oppbevaringen foregår er sikret for uvedkommende og emballeringen er korrekt. 7 Emballering og merking Emballasjens utforming (for eksempel plastboks for brukte kanyler) og typisk merking emballasje med gul farge burde være nok til at de som håndterer dette er informert om innholdet. Når det gjelder særskilt smittsomme stoffer, må dette likevel vurderes spesielt.

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5371-26.9.2016 Spørsmål nr 1581 til skriftlig besvarelse - Pasienter med antibiotikaresistente er siste fem årene. Jeg viser

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/26 Fullført og godkjent den 21.1.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.1.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 3. juni 2013, Stavanger Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Sentralstyrets anbefaling til landsstyret - kirurgiske fag «Legeforeningen vil arbeide

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 21. oktober 2015 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 22.10.2015 1 Disposisjon Innledning (formål ++) Ulike roller knyttet

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi

Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 09/952 Dato: 13.04.2011 Sak 18 - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi Det vises til brev av 24.1.2009

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Byrådssak 1261 /16 Høringsuttalelse - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger TROH ESARK-03-201600085-106 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet fremmer

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/227 Fullført og godkjent den 15.11. 2016 Referat fra Sentralstyrets møte 10. november 2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

Overlegen, hvem er det?

Overlegen, hvem er det? Overlegen, hvem er det? Antall, arbeidssted/helseforetak, tariffområde, kjønn, alder, statsborgerskap, spesialiteter etc. Presentasjon på Ofs jubileumsdag onsdag 6. april 2011, Norsk overlegeforening 50

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/219 Fullført og godkjent den 31.5.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 23.5.2016 Soria Moria Hotell, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: ELS/06/4369 Dato: 01.05.2008 \\dnlffil1\txt\fag\utda\felles_utda\landssty.brv\lst-ortopedisk kir-08.doc Sak 14 - Forslag om endrede spesialistregler i ortopedisk kirurgi

Detaljer

Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr

Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 07/1781 Dato: 29. april 2008 Sak 13 - Etablering av arenaer for utstilling av medisinsk teknisk utstyr Landsstyret 2007 Det vises til sak 22 for landsstyret i mai

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

Protokoll. Navn Organisasjon Forfall Snorre Ness, leder. Arthur Mandal, nestleder ADHD Norge. Mona Sundnes Johan Solheim Diabetesforbundet X

Protokoll. Navn Organisasjon Forfall Snorre Ness, leder. Arthur Mandal, nestleder ADHD Norge. Mona Sundnes Johan Solheim Diabetesforbundet X Protokoll Regionalt brukerutvalg 13.06.16 kl. 09.15-16.00 Regionalt brukerutvalg Navn Organisasjon Forfall Snorre Ness, leder NFU Arthur Mandal, nestleder ADHD Norge Steinar Waksvik Afasiforbundet Mona

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

Stadig mer spesialisert medisin

Stadig mer spesialisert medisin Spesialisering av helsepersonell 1918 2006 Historisk helsestatistikk Anne Mundal Stadig mer spesialisert medisin Kunnskapsutviklingen innenfor det medisinske faget førte i løpet av det 20. århundret til

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring:

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring: v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 14/6213-1 Saksbehandler: Irene Sørås Dato: 18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Bakgrunn Helsedirektoratet skal bidra

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Of passerer 8 000 medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Norsk overlegeforening (Of) passerte 8 000 ordinære medlemmer 21. februar 2011. Per 29. mars var Ofs medlemstall økt til

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt:

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt: Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201101657-/MW 20.06.2012 Tillegg til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. Forskning Bakgrunn I følge vedtektene for de regionale helseforetakene 13 Universitetene

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza Den norske legeforening Sekretariatet 17/178 Fullført og godkjent den 25.9. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 18.9.2017 Park Plaza Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Opplæring Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring 13.januar YLF styremedlem Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen?

Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Hvordan kan vi bidra til å utvikle faget gjennom Legeforeningen? Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Årsmøtekonferanse NFRAM, 25.10.17 Spesialistutdanning 123 godkjente spesialister i rus og avhengighetsmedisin

Detaljer

Tuberkulosekontrollprogram for Helse Nord

Tuberkulosekontrollprogram for Helse Nord Møtedato: 22. februar 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Raymond Dokmo/Hanne H. Haukland Bodø, 10.2.2017 Styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 18. juni 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 17.00 20.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic Nidelven hotell Trondheim Kari Sollien Ivar Halvorsen

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER 1 KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER Den norske lægeforening 24. mai 2005 Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/10377-2 Dato: 14.09.12 HØRING - NY TURNUSTJENESTE FOR LEGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2010 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer