Referat. fra. sentralstyrets møte i Legenes hus, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo"

Transkript

1 Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den Referat fra sentralstyrets møte i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian Bakke, Torunn Janbu, Lars Eikvar, Anne Mathilde Hanstad, under del I, sak 27, 28 og sak 49, Ottar Grimstad, Terje Bjørn Keyn, Asle W. Medhus, Ragnhild Øydna Støen (under del I og sak 49/05), Tone Dorthe Sletten. Generalsekretær Terje Vigen. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Olav Rabben, Øyvind Sæbø, Hans Asbjørn Holm. Redaktør Charlotte Haug. Informasjonssjef Ellen Juul Andersen. Seksjonssjefene Einar Skoglund, Audun Fredriksen, Terje Sletnes. Seniorrådgiver Åsmund Hodne. Spesialrådgiver Sverre Strand. Referent, Odvar Brænden. Politikk- og strategimøte President og sekretariat rapporterte fra virksomheten. Sentralstyret kommenterte rapportene og tok opp aktuelle spørsmål. Følgende ble særskilt kommentert og/eller drøftet: Møte med helse- og omsorgsministeren Turnustjenesten trekning for 2. halvår 05 aksept av autorisasjon fra nye EU-land Of s tariffkonferanse Søknadsfrister for forhåndsgodkjenning av kurs fond I Avvikling av landsstyremøtet i 2006, Soria Moria mai. Helsepolitisk tema på landsstyremøtet i 2005 Legeforeningens forhold til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) Kort orientering om status for Dnlf s årsregnskap 2004 Orientering om forhandlingssituasjonen NAVO behandling av gjenstående rettstvister Kommende rapport fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjøret i 2005 Allmennmedisinsk forskning oppnevning av arbeidsgruppe, representant fra NSAM og Aplf Invitasjon fra CPME til konferanse om fremtiden for de europeiske medisinske organisasjonene den Konferanse om pasientsikkerhet - CPME Hvordan bør Legeforeningens arbeid med prioriteringer i helsetjenesten legges opp?

2 2 Leger Uten Grenser takkeskriv Legeforeningens forskningsutvalg møtereferat II Beslutningsmøte Sak 27/05 Høring - Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste (1.01) Legeforeningen hadde mottatt høringsdokumenter fra Sosial- og helsedirektoratet om forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. Arbeidet med forskriften er et samarbeidsprosjekt mellom Statens forurensingstilsyn (SFT), Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet (SHdir). Det var utarbeidet en innstilling til høringsuttalelse som la vekt på at en skjerpelse av reguleringen av smittefarlig avfall ikke er godt begrunnet med hensyn på å redusere faren for forurensning eller smittefare, samt at merkostnaden knyttet til etterlevelsen av reguleringen er betydelig. Høringsuttalelse sendes Sosial- og helsedirektoratet i samsvar med fremlagt utkast og enkelte endringer. Uttalelsen vedlegges referatet. (Vedlegg 1) Sak 28/05 Statusrapport 2006 (1.02) Legeforeningen har siden 2000 gitt ut fire statusrapporter om viktige områder i helsetjenesten. Den femte er i produksjon. I rapportene har foreningen oppsummert status på feltet og presentert forslag til forbedringer. Rapportene er blitt godt mottatt blant politikere og fagfolk. Sekretariatet la frem forslag om at Legeforeningen skal produsere en sjette statusrapport som skal omhandle rus og helsetjenester til rusmiddelmisbrukere. Temaet er aktuelt fordi spesialisthelsetjenesten, som et resultat av regjeringens rusreform I og II, siden 1. januar 2004 har hatt ansvar for spesialiserte behandlingstiltak av rusmiddelmisbrukere, på linje med somatikk og psykiatri. Dette stiller helsepersonell overfor nye oppgaver og utfordringer i forhold til pasientene/brukerne, og i forhold til samarbeidspartnere på tvers av sektorer og nivåer i helsetjenesten. Legeforeningens sjette statusrapport skal handle om situasjonen i helsetjenenesten til rusmiddelmisbrukere. Rapporten legges frem våren Sak 29/05 Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen (2.01) Sekretariatet fremla forslag til rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen med tilhørende protokoll til godkjenning. Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen med tilhørende protokoll godkjennes.

3 3 Sak 30/05 Oppnevning av representant til Akademikerne Stat (2.02) I henhold til Regler for Den norske lægeforenings forhandlingsvirksomhet pkt.2.2 tilkommer det sentralstyret å oppnevne de som til enhver tid skal representere foreningen i Akademikernes seksjonsorganer på kommunal, statlig og privat sektor, samt i seksjon for frie yrker. Representanten i Akademikerne Stat per i dag, Per Helge Måseide, hadde meddelt at han ikke kan inneha dette vervet fra nyttår 2005 da han begynner som lege under spesialisering ved Ullevål Universitetssykehus HF. Yrkesforeningene LSA og LVS ble bedt om å komme med forslag til. Det var innkommet forslag fra LSA med forslag om at Geir Stangeland representerer Dnlf i Akademikerne - Stat. Geir Stangeland oppnevnes som representant fra Legeforeningen i forhandlingsutvalget i Akademikerne Stat. Sak 31/05 Representanter til Kvalitetssikringsfond II (3.01) Funksjonsperioden for medlemmene i Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) utgikk 31. desember Overlegeforeningen, Praktiserende spesialisters landsforening og Yngre legers forening var i tråd med tidligere praksis bedt om å fremme forslag på Legeforeningens medlemmer av utvalget. I Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) for perioden oppnevnes følgende medlemmer og varamedlemmer fra Den norske lægeforening: Representanter: Stein Tore Nilsen (leder) Berit K. Norling Som forslag fra Ylf Vararepresentanter: Rolf Kirschner Vibeke Dons Wankel Som forslag fra Ylf Sak 32/05 Delfinansiering - ELIN-prosjektet (3.02) Sentralstyret ga i 2003 tilslutning til at Legeforeningen gikk inn i et prosjekt med sikte på å utvikle IT-løsninger for effektiv informasjonsutveksling mellom legekontor og andre. Foreningen bevilget kr over to år, forutsatt delfinansiering fra andre aktører. Prosjektet hadde inngått avtaler med leverandører og pilot-legekontorer, og flere kommunikasjonsløsninger ogtjenester var etablert. Prosjektet var antatt å vedvare ytterligere to år. Vedlagt saken var notat fra prosjektleder, med kostnadsoversikt og finansieringsplan. Det forelå en tilråding fra IT-utvalget, som fremhevet at det fortsatt var behov for at Legeforeningen var med på å utvikle nødvendige kommunikasjonsløsninger for helsektoren. Sentralstyret gir sin tilslutning til at Legeforeningen fortsatt bidrar med delfinansiering av ELIN-prosjektet. Forutsetningen er at det oppnås tilstrekkelig delfinansiering fra andre aktører. Legeforeningen stiller til rådighet

4 4 kr for 2005 og samme beløp for Utgiftene belastes posten for utredningsformål. Sak 33/05 Høring - forskrifter for smittevern og overvåkingssystem for infeksjoner (3.03) Fra Helsedepartementet hadde Legeforeningen mottatt utkast til forskrift for smittevern i helse- og sosialtjenesten og utkast til forskrift om norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten. Det ble foreslått at de bestemmelsene som i dag gjelder sykehus skulle utvides til å gjelde flere deler av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt deler av sosialtjenesten. Blant annet skulle det bli obligatorisk å ha et infeksjonskontrollprogram. Det ble også foreslått å etablere et overvåkningssystem med avidentifiserte helseopplysninger om personer som følges opp med spørsmål om infeksjon oppstått under/etter behandling. Høringsuttalelsene var i hovedsak positive til forlagene. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir, med mindre endringer, sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse som sendes departementet. (Vedlegg 2) Sak 34/05 Høring - utvidet meldingsplikt resistente mikrober (MRSA) (3.04) Fra Helse- og omsorgsdepartementet hadde Legeforeningen mottatt forslag om at meldingsplikten for blant annet MRSA (Methicillin resistant staph. aureus) burde utvides også til å gjelde for smittebærertilstand. Tiltaket var begrunnet i Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner , fastsatt av departementet i mars De interne høringsuttalelsene var jevnt over positive til forslaget. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir, med mindre endringer, sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse som sendes Helse- og omsorgsdepartementet (Vedlegg 3) Sak 35/05 Oversendelsessak fra landsstyret: Styrking av økonomien i etterutdanningen (3.05) Under landstyremøte i Loen i mai 2004, i forbindelse med behandlingen av saken om samhandling mellom Legeforeningens organer og industrien, ble følgende forslag fremsatt av Bjarte Stubhaug, vedtatt oversendt sentralstyret: Landsstyret ber sentralstyret utarbeide økonomiske ordninger for etterutdanning og spesielt vurdere interne støtteordninger for å sikre pålagt etterutdanning, samt vurdere fordeling av medlemsavgifter og satser for kursavgift. Saken utsettes.

5 5 Sak 36/05 Søknad om støtte til Vossakurset 2005 (3.06) Fra Norsk kirurgisk forening og Norsk ortopedisk forening forelå det søknad om dekning av underskudd på kr til det 34. kurset i frakturbehandling - Vossakurset. Kurset er obligatorisk. Kurset går over 6 dager. Søkeren hadde ikke innarbeidet de nye kursavgiftene per i budsjettet, sekretariatet hadde derfor omarbeidet budsjettet og beregnet et estimert underskudd på kroner Det gis en garanti fra Utdanningsfond I på inntil kroner til dekning av underskudd i forbindelse med Vossakurset Sentralstyret anmoder kurskomiteen å vurdere om kurset i fremtiden kan arrangeres med lavere kostnader et annet sted. Sak 37/05 Søknad om godkjenning som spesialist (3.31) Allmennmedisin Bjaaland, Gunnar Børmark, Gunn Eline Greppe, Meera P Irgens, Ingebjørg Olsen, Jan-André Pedrampour, Peyman overført fra Danmark Røkaas, Espen Subra, Bashir Allmennmedisin fornyelse: Andersen, Åge Henning Angell, Elisabeth Austdal, Lars Bastiansen, Truls Bjørkman, Mari Bjørnestad, Roald Bugge, Harald Bø, Per Erik Bøyesen, Odd Christensen, Jon Farbrot, Tor Gråbø, Knut Arne Hame, Bruno Haugvik, Sven Richard Helmer, Martin Kahn, Henriette Kaul, Brij Kirshan Larsen, Helge Magnus Lund, Kjell Rømyhr Moe, Frode Nærby, Arnfinn Oma, Sverre Hallstein Opheim, Sverre Rimstad, Knut

6 6 Schulstad, Bjørn Steenfeldt-Foss, Henrik Storaas, Bjarte Telje, Jo Tjøtta, Hilde O Vindi, Lise Vinjar, Bergljot Østebrød, Egil Østensen, Bernt Einar Anestesiologi Barne- og ungdomspsykiatri Barnesykdommer Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin og rehabilitering Fødselshjelp og kvinnesykdommer Bortnik, Piotr Hugon *) - overført fra Sverige Bovkunenko, Andrijeus *) - overført fra Sverige (Litauen) Dohnansky, Igor *) - overført fra Sverige (Slovakia) Eriksson-Mjöberg, Astrid Marianne - overført fra Danmark Franks, Jan Friberg - overført fra Danmark Halvorsen, Per Steinar Irlinas, Arturas *) - overført fra Sverige (Litauen) Kralova, Ivana *) - overført fra Sverige (Tsjekkia) Kral, Josef *) - overført fra Sverige(Tsjekkia) Martusevicius, Robertas *) - overført fra Danmark(Tsjekkia) Ponichter, Miroslaw *) - overført fra Sverige (Polen) Stempel, Urszula *) - overført fra Sverige (Polen) Sundic, Branislav Wejner, Bronislaw Jan *) - overført fra Sverige (Polen) Bakken, Anne Karen Almudafar, Zaki - overført fra Sverige Indrebø, Marianne Müller Navasaityte, Dalia **) - overført fra Litauen Aasli, Ragnar Ørjan Jianu, Constantin Sergiu Folgerød, Terese Hokstad, Anne Bunford, Gabor **) - overført fra Ungarn Hudecova, Miriam *) - overført fra Sverige (Slovakia) Hvingel, Bodil Helenius

7 7 Mangersnes, Morten Mengistu, Zelalem Myklestad, Kirsti Rajkumar, Hemamaalini Ramirez, Mai-Lis Anette - overført fra Sverige Ring, Eva Kristina Rodzen, Andrzej ***) - overført fra Polen Vormdal, Jarle - overført fra Sverige Generell kirurgi Geriatri Hud- og veneriske sykdommer Indremedisin Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Lungesykdommer Medisinsk biokjemi Medisinsk mikrobiologi Blindheim, Vidar Ribokas, Darius *) - overført fra Sverige (Litauen) Rukas, Rimantas *)- overført fra Sverige Spinnell, Nils Stefan - overført fra Sverige Vormdal, Jarle - overført fra Sverige Yusuf, Abby Mohamed - overført fra Sverige Midtsæther, Ann-Grete Horova, Vera - overført fra Sverige Hardie, Jon Andrew Irlina, Halina *) - overført fra Sverige (Litauen) Janulewicz, Marek *) - overført fra Sverige (Polen) Lindqvist, Krystyna Grazyna Schuster, Peter Moritz Slubowski, Richard J. Stylianou, Eva Wolff, Mathias Berndt Christian Rieger, Matthias - overført fra Tyskland Bailey, Anne Gunn Lehmann, Sverre Ranfelt, Hedi Brekke, Ole-Lars Jacobsen, Trond Jørgen, Bente Marie Mengshoel, Anne Torunn Nevrologi Burzynski, Piotr ***) - overført fra Polen Manske, Marina Sønnervik, Julie

8 8 Onkologi Ortopedisk kirurgi Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Radiologi Revmatologi Thoraxkirurgi Urologi Maisenhölder, Martin Bastian, Daniel Henningsson, Anders Thomas - overført fra Sverige Holthusen, Jens Lepasalu, Eero *) - overført fra Sverige (Estland) Pettersson, Mats Olof - overført fra Sverige Stempel, Jaroslaw Marek *) - overført fra Sverige (Polen) Hoff-Olsen, Per Sandvik, Hege Bjark, Therese Halvorsen Strandenes, Eivind Bjerke, Torleif Dahl, Johan Federley, Tone Larsen, Grete Jorunn Sølvberg Melve, Knut-Johan Neckelmann, Dag Olav Grini Ringen, Petter Andreas Rubi, Claudio Augustin Skjerven, Tone Ingunn Stenumgård, Helge Strøm, Rune Tore Bjørnarå, Bård Torgeir Dahlström, Nils Fredrik - overført fra Sverige Espeland, Ansgar Heck, Siri Christine Lagethon Neckelmann, Gesche Frederike Ogarkov, Aleksei *) - overført fra Sverige (Estland) Pedersen, Roar Remseth Ratajczyk-Dziewiecka, Malgorzata ***) - overført fra Polen Riise, Annika Maria Samarin, Aleksandr *) - overført fra Sverige (Estland) Sek, Leslaw *)- overført fra Sverige (Polen) Schubert, Michael Jakobsen, Liv-Bente Bartnes, Kristian Svedas, Vyturys *) - overført fra Sverige

9 9 Øre-nese-halssykdommer Øyesykdommer Fathi-Saffar, Dadrash - overført fra Danmark Klette, Rune Dinparvar, Dianosh Haughom, Bente Markovic, Slavica Otto, Jan Magnus Claes - overført fra Sverige *) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene via et nordisk land **) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene på bakgrunn av ervervede rettigheter ***) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene Sak 38/05 Søknad om godkjenning som veileder (3.32) Psykoterapiveileder i psykiatri Skjønsberg, Ingeborg Horgen Sak 39/05 Retningslinjer for godkjenning av veiledere til det 3. året psykoterapiveiledning i spesialistutdanningen i psykiatri (3.36) Endrede spesialistregler i psykiatri gjeldende fra , har innført krav til 3 år med psykoterapiveiledning. Det 3. året kan gjennomføres med alternative terapiformer kognitiv terapi, gruppeterapi eller individuell dynamisk psykoterapi. Psykoterapiutvalget, i samarbeid med spesialitetskomiteen i psykiatri, hadde utarbeidet forslag til regler for godkjenning av veiledere for det 3. året psykoterapiveiledning. I tråd med forslag fra psykoterapiutvalget og spesialitetskomiteen i psykiatri, vedtas retningslinjer for godkjenning av veiledere til det 3. året med psykoterapiveiledning i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Dette gjelder i relasjon til de spesialistregler i psykiatri som gjøres gjeldende fra Sak 40/05 Forslag om endret kurskrav i spesialiteten nevrologi (3.37) Landsstyret vedtok oktober 2001 å endre spesialistreglene i nevrologi ved å fjerne kravet til 6 måneders tjeneste i psykiatri. Som erstatning for psykiatritjenesten var det foreslått å innføre et kurs i psykiatri og psykosomatikk. Det hadde tatt tid å få etablert et kurs i psykiatri og kurset ble arrangert første gang oktober Spesialitetskomiteen hadde foreslått å øke kurskravet fra timer og å endre kravet til gjennomførte kurs ved å la det nyetablerte kurset bli ett av seks kliniske emnekurs altså ikke et obligatorisk kurs. Saken hadde flere ganger blitt behandlet i spesialitetsrådet, og også representant fra spesialitetskomiteen i nevrologi hadde deltatt under drøftingene i rådet. Det kom frem under drøftingene at det nevrologiske fagmiljø ønsket å la kurset i psykiatri for leger under spesialisering i nevrologi bli et valgfritt emnekurs.

10 10 Sentralstyret så det som viktig at nevrologer fortsatt har en viss obligatorisk undervisning i psykiatri og gikk imot å fjerne dette kurskravet. Forslaget om endrete kurskrav avvises. Sak 41/05 Søknad om dispensasjon fra retningslinjene for vurdering av kurs obligatorisk kurs i øre-nese-halssykdommer (3.38) Kursleder for obligatorisk kurs i øre-nese-halssykdommer (praktisk bihulekirurgi) hadde søkt om dispensasjon fra retningslinjene for vurdering av kurs i legers videre- og etterutdanning. Retningslinjene inneholder et punkt om at kurs som gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra firmaer. Unntak fra denne regelen kan gjøres av sentralstyret etter særskilt søknad for kurs hvor det av faglige grunner er nødvendig med praktisk samarbeid med utstyrsleverandører. Denne støtte må ikke innebære markedsføring eller økonomisk støtte utover utlån av utstyr. Sentralstyret fant det godtgjort at kurset ikke kan gjennomføres med samme kvalitet som tidligere, dersom det ikke tillates samarbeid med utstyrsleverandørene med hensyn til utlån av nødvendig teknisk utstyr. Sentralstyret understreket imidlertid at samarbeide med utstyrsfirma kun må omfatte utlån av nødvendig utstyr til kursgjennomføringen. Obligatorisk kurs i praktisk bihulekirurgi oktober 2005 for spesialistutdanningen i øre-nese-halssykdommer gis unntak fra regelen om at kurs som gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning ikke skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra firmaer. Det tillates at utstyrsfirma låner ut nødvendig utstyr. Det forutsettes at dette ikke innebærer markedsføring eller økonomisk støtte ut over bruk av nødvendig utstyr. Flere leverandører må forespørres. Sak 42/05 Søknad om godkjenning av kurs: "Osteoporose: ASBM Annual Meeting 2004, oktober, Seattle, USA - klage på avslag (3.39) En lege hadde søkt om godkjenning av kurset som klinisk emnekurs i etterutdanningen i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin. Spesialitetskomiteen i allmennmedisin hadde avslått kurset med begrunnelse i at målgruppen ikke er allmennpraktikere, at kurset er for spesielt og at det finnes tilfredsstillende kurstilbud i Norge. Videre var kursavgift, reise og opphold betalt av den farmasøytiske industri. Det dagjeldende regelverk for kursgodkjenning tillot ikke at industrien hadde noen tilknytning til arrangementet. Søknad om godkjenning av kurset "Osteporose: ASBM Annual Meeting 2004, oktober, Seattle, USA, tellende for etterutdanningen i allmennmedisin avslås.

11 11 Sak 43/05 Landsstyresak Forslag om endrede spesialistregler i samfunnsmedisin (3.40) Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin hadde fremmet forslag til endrede spesialistregler i samfunnsmedisin. Forslaget var basert på sentralstyrets synspunkter gitt i brev til Sosial- og helsedirektoratet som uttalelse overfor de to utredningene om samfunnsmedisin, henholdsvis fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og Sosial- og helsedirektoratet. Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2005 var det utarbeidet utkast til brev til spesialforeninger, yrkesforeninger, avdelinger, spesialitetskomiteene og spesialitetrådet. Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2005 forelegges saken for spesialforeninger, yrkesforeninger, avdelinger, spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet i tråd med utkast til brev. Sak 44/05 Budsjett for regionsutvalgene 2005 (4.01) Basert på innkomne forslag til budsjett for de respektive regionsutvalg samt erfaringstall fra de foregående budsjettår, ble forslag til fordeling av budsjettmidler til regionutvalgene presentert. Budsjettrammen på kr ble vedtatt med følgende fordeling: Regionsutvalg Øst Regionsutvalg Sør Regionsutvalg Vest Regionsutvalg Midt-Norge Regionsutvalg Nord Forbruk utover vedtatt ramme i 2005 skal belastes de respektive fylkesavdelinger. Sak 45/05 Søknad om økonomisk støtte fra EMSO (European Medical Students Orchestra) (4.02) EMSO (European Medical Students Orchestra) søkte i brev av om økonomisk støtte på kr til et prosjekt i august Prosjektet omfatter konserter på sykehus i Oslo-området samt på Lillehammer, hvor overskudd skal øremerkes Barneklinikken ved Rikshospitalet. Sentralstyret vedtok å avslå søknaden fra EMSO om økonomisk støtte. Sak 46/05 Overgangsregler for Den norske lægeforenings lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis (4.03) Nye retningslinjer for Lånefondet trådte i kraft Det ventes at Landsstyret foretar vedtektsendring i møtet i mai. Ifm overgangen fra gamle til nye retningslinjer og i rommet mellom gamle og nye vedtekter, var det avdekket et behov for visse overgangsbestemmelser. Sentralstyret ble forelagt et forslag til overgangsordning. Overgangsregler ble fastsatt slik:

12 12 Leger som pga grunn av manglende medlemstid i folketrygden ikke kvalifiserer for låneopptak i medhold av retningslinjene punkt 1,2, vil kunne oppnå lån når kravet til medlemstid er oppfylt, også dersom det søkes over ett år etter at investeringen er foretatt, kfr retningslinjene punkt 7.3. Lånet må i så fall være søkt innen ett år etter at kravet til medlemstid er oppfylt. En lånsøker som har foretatt investeringer eller fått lånetilsagn i Lånefondet i 2004 etter retningslinjene med beløpsgrense på kr / , vil kunne oppnå lån i medhold av nye retningslinjer for den delen av investeringsbehovet som ikke ble finansiert av Lånefondet, også etter at ettårsfristen for å søke lån er utløpt. Denne bestemmelse gjelder for søknader som ankommer Lånefondet i Det ble videre vedtatt å be sekretariatet på en hensiktsmessig og praktikabel måte å sørge for at låntakere som fikk lån innvilget etter tidligere retningslinjer gis tilbud om å slette gjeldsforsikring, pantesikkerhet eller kausjonssikkerhet som allerede er opprettet. Sekretariatet ble bedt om å vurdere konsekvensene av å utvide tidsrammen for fornyet vurdering av lån og utviding av låneramme videre fra 2000 frem til Sak 47/05 Den norske lægeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III) - vedtektsendring (4.04) Sentralstyret ble forelagt sekretariatets forslag til nye vedtekter for Utdanningsfond III. Forslaget innebærer at NAVO får ett medlem med personlig varamedlem i fondsutvalget, mens Kommunenes Sentralforbund ikke lenger vil være representert. Videre er det gjort en endring i formulering av fondets formål, slik at ordlyden blir mer generell med hensyn til de økonomiske ytelsene fra fondet. Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til Vedtekter for Den norske lægeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdannelse (Utdanningsfond III) med enkelte endringer i 2 og 4. Forslaget oversendes Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning. Sak 48/05 Nordisk etikkseminar Sverige (5.01) De nordiske legeforeningers råd for legeetikk arrangerer annethvert år et nordisk etikkseminar. I 2005 vil Sveriges Läkarförbund være arrangør av seminaret. Hver av de nordiske legeforeninger pleier å sende en delegasjon på inntil 10 personer til seminaret. Fra Rådet for legeetikk var oversendt program for det kommende nordiske etikkseminar. Rådet inviterte sentralstyret til å oppnevne to representanter til den norske delegasjonen. Rådet for legeetikk vil selv være representert med seks personer. Oppnevningen utsettes til etter landsstyremøtet Bergen.

13 13 Sak 49/05 Landsstyresak - Legeforeningens organisasjon (5.02) Det forelå høringssvar på sentralstyrets forslag av om endringer i Legeforeningens organisasjon. Sekretariatet hadde gjennomgått høringssvarene og utarbeidet et første utkast til saksfremstilling overfor landsstyret. Sentralstyret ga kommentarer til utkastet. Utkast til saksfremstilling overfor landsstyret bearbeides videre frem til sentralstyrets møte i mars mnd på grunnlag av sentralstyrets kommentarer. Sentralstyret vil drøfte enkelte av problemstillingene i saken med deltakerne på lederseminaret 2-3. mars 05 i Oslo. Sak 50/05 Invitasjon til et arrangement 7. juni 2005 (5.03) Fra Norges Røde Kors og Kirkens Bymisjon hadde Legeforeningen fått invitasjon til å underskrive en avhengighetserklæring som en markering av at unionen med Sverige ble erklært opphørt 7. juni I en tid da vi markerer oss uavhengig kan det også være på sin plass å erklære oss avhengig av en del verdier som Legeforeningen inviteres til å slutte seg til. Legeforeningen slutter seg til avhengighetserklæringen og vil også være til stede på arrangementet 7. juni Sak 51/05 Oppnevning av medlem i tariffutvalget (ekstra 5.04) Anne Mathilde Hanstad hadde meddelt at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg for sentralstyret. For å bidra til kontinuitet i tariffutvalget hvor hun er nestleder, ønsker hun også å tre ut av utvalget for at en ny representant kan være med i årets tarifforhandlinger. Ottar Grimstad oppnevnes som ny representant og nestleder i tariffutvalget. Hans Kristian Bakke Lars Eikvar Torunn Janbu Anne Mathilde Hanstad Ottar Grimstad Terje Bjørn Keyn Asle W. Medhus Ragnhild Øydna Støen Tone Dorthe Sletten

14 14 Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Vedlegg 1 Sak 27/05 (1.01) Deres ref.: 03/1406 Vår ref.: 3565/2004/761.1 Dato: Forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste - høring Det vises til høringsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet og vedlagt forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forslaget til forskrift har vært på høring i relevante organisasjonsledd i Den norske lægeforening. Kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av høringsuttalelsen som også er behandlet i Legeforeningens sentralstyre. Samlet vurdering Vi har fått opplyst fra Sosial- og helsedirektoratet at EU-direktivet som skal implementeres er et minimumsdirektiv. Norge må altså innføre kravene i direktivet, eventuelt innføre en strengere regulering. Det står i merknadene at forskriften er en understrekning av hva som er god praksis i helsetjenesten i dag. Vår oppfatning er at den foreslåtte forskriften er betydelig mer omfattende enn dagens praksis på området, spesielt kommer dette til uttrykk i merknadene til forskriften. Vi deler derfor ikke Sosial- og helsedirektoratets antakelse om at den foreslåtte reguleringen ikke vil medføre kostnader av betydning. Implementering av et system med oppbevaring, håndtering, transport, emballering og merking av smittefarlig avfall i kommunehelsetjenesten vil innebære en betydelig utgift og et betydelig merarbeid for alle ledd i kjeden. Vi mener at merkostnadene knyttet til implementeringen av direktivet må beregnes, og det må gjøres rede for hvilke instanser som vil bli belastet. Videre må det legges frem forslag til hvordan de økte kostnadene skal dekkes inn for de berørte partenes del. Mange sykehjem (og andre kommunale institusjoner), hjemmetjenester og legevaktsleger har ingen spesiell ordning for å håndtere potensielt smittefarlig avfall utover stikkende og skjærende gjenstander. Imidlertid finner vi det vanskelig å begrunne hensiktsmessigheten med svært omfattende ordninger for håndtering, dokumentasjon og tilsyn for håndtering av denne typen avfall. Dagens praksis innen primærhelsetjenesten er slik at stikkende og skjærende gjenstander oppbevares i spesielle beholdere som hentes av lokalsykehuset og håndteres sammen med sykehusets avfall på sentrale avfallsbehandlingsanlegg. Biologisk materiale i bandasjer og lignende blir håndtert sammen med husholdningsavfallet på samme måte som bind, tamponger etc. fra de vanlige husholdningene. Vi anser dette som god nok og forsvarlig praksis inntil det er dokumentert at det er en reell fare for smitte eller forurensning knyttet til denne praksisen.

15 15 Det vil være en utfordring å få virksomheter som anser dagens praksis som god nok til å etterleve en skjerpet forskrift. Dette gjelder spesielt hvis de praktiske løsningene for å tilfredsstille kravene i forskriften er arbeidskrevende og kostbare. For å sikre en hensiktsmessig implementering av direktivet må det legges stor vekt på å utforme enkle, billige og sikre ordninger som tilfredsstiller lovkravene. Destruering av smittefarlig avfall fra sykehus er sentralisert til noen få forbrenningsanlegg i landet. Det er spørsmål om disse forbrenningsanleggene kan håndtere et langt større volum av avfall som en konsekvens av forskriftsforslaget. Det må gjøres rede for kostnadene knyttet til en slik økning i volum til forbrenningsanleggene, og om dette faktisk vil kunne føre til dårligere avfallshåndtering på grunn av behovet for mellomlagring og for liten forbrenningskapasitet. Det savnes en omtale av problemene knyttet til kontaminering av instrumenter, spesielt knyttet til laboratoriemetodikk. Det savnes også en omtale av relasjonen til internkontroll i selve forskriften, spesielt hva gjelder krav til prosedyrer og dokumentasjon. Nedenfor følger kommentarer til enkelte paragrafer i forskriften. 3 Definisjoner Definisjonene gitt i merknadene til 3b Smittefarlig avfall medfører etter vår mening er en betydelig skjerpelse av regelverket. Denne skjerpelsen vil innebære store endringer av rutiner i primærhelsetjenesten, og vil fordre et helt nytt system for håndtering av store mengder avfall samt innebære et betydelig økt arbeid og utgifter. I dag er praksisen i henhold til disse definisjonene kun forskriftsmessig når det gjelder underpunkt 2 (stikkende og skjærende avfall). Med hensyn på underpunkt 1 og 3 (for eksempel bandasjer forurenset med puss o.l., vevsbiter, blod o.l.) er det i dag ikke etablert en slik oppbevaring, håndtering eller transport av avfall som forskriften legger opp til. Høringsdokumentene viser ikke til undersøkelser som viser at dagens praksis innebærer risiko for smitte eller forurensning. 4 Forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport av smittefarlig avfall Kravet i 4 andre ledd vil kunne være praktisk vanskelig og kostbart å gjennomføre for tjenester som har et lavt volum av smittefarlig avfall. Hvis det med så tidlig som mulig menes ordninger med hyppig avhenting av små volum, så er dette kostnadskrevende. Hvis det betyr behandling, for eksempel med autoklavering for å gjøre avfallet smittefritt, vil dette kun være mulig for de virksomheter som har en stor nok autoklav (som koster omkring kr i innkjøp). Dette vil kun være aktuelt for større sykehjem og legesentra. Øvrige tjenester har i dag gjerne en ordning der avfall som anses som spesielt smittefarlig (bandasjer fra pasienter med infiserte sår eller blodtilsølt materiale) blir samlet i gule plastsekker, oppbevart sammen med de gule sprøytebeholderne i spesielt merkede pappkasser, og hentes/bringes så sjelden som én gang pr. måned. Dette er kanskje i motstrid til formuleringen så tidlig som mulig. Men dette en praktisk og forsvarlig ordning så lenge plassen der oppbevaringen foregår er sikret for uvedkommende og emballeringen er korrekt. 7 Emballering og merking Emballasjens utforming (for eksempel plastboks for brukte kanyler) og typisk merking emballasje med gul farge burde være nok til at de som håndterer dette er informert om innholdet. Når det gjelder særskilt smittsomme stoffer, må dette likevel vurderes spesielt.

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Rapport IS-0424 Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjekt: Etablering av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer