Referat. fra. sentralstyrets møte i Legenes hus, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo"

Transkript

1 Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den Referat fra sentralstyrets møte i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian Bakke, Torunn Janbu, Lars Eikvar, Anne Mathilde Hanstad, under del I, sak 27, 28 og sak 49, Ottar Grimstad, Terje Bjørn Keyn, Asle W. Medhus, Ragnhild Øydna Støen (under del I og sak 49/05), Tone Dorthe Sletten. Generalsekretær Terje Vigen. Avdelingsdirektørene Jorunn Fryjordet, Olav Rabben, Øyvind Sæbø, Hans Asbjørn Holm. Redaktør Charlotte Haug. Informasjonssjef Ellen Juul Andersen. Seksjonssjefene Einar Skoglund, Audun Fredriksen, Terje Sletnes. Seniorrådgiver Åsmund Hodne. Spesialrådgiver Sverre Strand. Referent, Odvar Brænden. Politikk- og strategimøte President og sekretariat rapporterte fra virksomheten. Sentralstyret kommenterte rapportene og tok opp aktuelle spørsmål. Følgende ble særskilt kommentert og/eller drøftet: Møte med helse- og omsorgsministeren Turnustjenesten trekning for 2. halvår 05 aksept av autorisasjon fra nye EU-land Of s tariffkonferanse Søknadsfrister for forhåndsgodkjenning av kurs fond I Avvikling av landsstyremøtet i 2006, Soria Moria mai. Helsepolitisk tema på landsstyremøtet i 2005 Legeforeningens forhold til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) Kort orientering om status for Dnlf s årsregnskap 2004 Orientering om forhandlingssituasjonen NAVO behandling av gjenstående rettstvister Kommende rapport fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjøret i 2005 Allmennmedisinsk forskning oppnevning av arbeidsgruppe, representant fra NSAM og Aplf Invitasjon fra CPME til konferanse om fremtiden for de europeiske medisinske organisasjonene den Konferanse om pasientsikkerhet - CPME Hvordan bør Legeforeningens arbeid med prioriteringer i helsetjenesten legges opp?

2 2 Leger Uten Grenser takkeskriv Legeforeningens forskningsutvalg møtereferat II Beslutningsmøte Sak 27/05 Høring - Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste (1.01) Legeforeningen hadde mottatt høringsdokumenter fra Sosial- og helsedirektoratet om forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. Arbeidet med forskriften er et samarbeidsprosjekt mellom Statens forurensingstilsyn (SFT), Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet (SHdir). Det var utarbeidet en innstilling til høringsuttalelse som la vekt på at en skjerpelse av reguleringen av smittefarlig avfall ikke er godt begrunnet med hensyn på å redusere faren for forurensning eller smittefare, samt at merkostnaden knyttet til etterlevelsen av reguleringen er betydelig. Høringsuttalelse sendes Sosial- og helsedirektoratet i samsvar med fremlagt utkast og enkelte endringer. Uttalelsen vedlegges referatet. (Vedlegg 1) Sak 28/05 Statusrapport 2006 (1.02) Legeforeningen har siden 2000 gitt ut fire statusrapporter om viktige områder i helsetjenesten. Den femte er i produksjon. I rapportene har foreningen oppsummert status på feltet og presentert forslag til forbedringer. Rapportene er blitt godt mottatt blant politikere og fagfolk. Sekretariatet la frem forslag om at Legeforeningen skal produsere en sjette statusrapport som skal omhandle rus og helsetjenester til rusmiddelmisbrukere. Temaet er aktuelt fordi spesialisthelsetjenesten, som et resultat av regjeringens rusreform I og II, siden 1. januar 2004 har hatt ansvar for spesialiserte behandlingstiltak av rusmiddelmisbrukere, på linje med somatikk og psykiatri. Dette stiller helsepersonell overfor nye oppgaver og utfordringer i forhold til pasientene/brukerne, og i forhold til samarbeidspartnere på tvers av sektorer og nivåer i helsetjenesten. Legeforeningens sjette statusrapport skal handle om situasjonen i helsetjenenesten til rusmiddelmisbrukere. Rapporten legges frem våren Sak 29/05 Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen (2.01) Sekretariatet fremla forslag til rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen med tilhørende protokoll til godkjenning. Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om praksiskonsulentordningen med tilhørende protokoll godkjennes.

3 3 Sak 30/05 Oppnevning av representant til Akademikerne Stat (2.02) I henhold til Regler for Den norske lægeforenings forhandlingsvirksomhet pkt.2.2 tilkommer det sentralstyret å oppnevne de som til enhver tid skal representere foreningen i Akademikernes seksjonsorganer på kommunal, statlig og privat sektor, samt i seksjon for frie yrker. Representanten i Akademikerne Stat per i dag, Per Helge Måseide, hadde meddelt at han ikke kan inneha dette vervet fra nyttår 2005 da han begynner som lege under spesialisering ved Ullevål Universitetssykehus HF. Yrkesforeningene LSA og LVS ble bedt om å komme med forslag til. Det var innkommet forslag fra LSA med forslag om at Geir Stangeland representerer Dnlf i Akademikerne - Stat. Geir Stangeland oppnevnes som representant fra Legeforeningen i forhandlingsutvalget i Akademikerne Stat. Sak 31/05 Representanter til Kvalitetssikringsfond II (3.01) Funksjonsperioden for medlemmene i Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) utgikk 31. desember Overlegeforeningen, Praktiserende spesialisters landsforening og Yngre legers forening var i tråd med tidligere praksis bedt om å fremme forslag på Legeforeningens medlemmer av utvalget. I Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II) for perioden oppnevnes følgende medlemmer og varamedlemmer fra Den norske lægeforening: Representanter: Stein Tore Nilsen (leder) Berit K. Norling Som forslag fra Ylf Vararepresentanter: Rolf Kirschner Vibeke Dons Wankel Som forslag fra Ylf Sak 32/05 Delfinansiering - ELIN-prosjektet (3.02) Sentralstyret ga i 2003 tilslutning til at Legeforeningen gikk inn i et prosjekt med sikte på å utvikle IT-løsninger for effektiv informasjonsutveksling mellom legekontor og andre. Foreningen bevilget kr over to år, forutsatt delfinansiering fra andre aktører. Prosjektet hadde inngått avtaler med leverandører og pilot-legekontorer, og flere kommunikasjonsløsninger ogtjenester var etablert. Prosjektet var antatt å vedvare ytterligere to år. Vedlagt saken var notat fra prosjektleder, med kostnadsoversikt og finansieringsplan. Det forelå en tilråding fra IT-utvalget, som fremhevet at det fortsatt var behov for at Legeforeningen var med på å utvikle nødvendige kommunikasjonsløsninger for helsektoren. Sentralstyret gir sin tilslutning til at Legeforeningen fortsatt bidrar med delfinansiering av ELIN-prosjektet. Forutsetningen er at det oppnås tilstrekkelig delfinansiering fra andre aktører. Legeforeningen stiller til rådighet

4 4 kr for 2005 og samme beløp for Utgiftene belastes posten for utredningsformål. Sak 33/05 Høring - forskrifter for smittevern og overvåkingssystem for infeksjoner (3.03) Fra Helsedepartementet hadde Legeforeningen mottatt utkast til forskrift for smittevern i helse- og sosialtjenesten og utkast til forskrift om norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten. Det ble foreslått at de bestemmelsene som i dag gjelder sykehus skulle utvides til å gjelde flere deler av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt deler av sosialtjenesten. Blant annet skulle det bli obligatorisk å ha et infeksjonskontrollprogram. Det ble også foreslått å etablere et overvåkningssystem med avidentifiserte helseopplysninger om personer som følges opp med spørsmål om infeksjon oppstått under/etter behandling. Høringsuttalelsene var i hovedsak positive til forlagene. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir, med mindre endringer, sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse som sendes departementet. (Vedlegg 2) Sak 34/05 Høring - utvidet meldingsplikt resistente mikrober (MRSA) (3.04) Fra Helse- og omsorgsdepartementet hadde Legeforeningen mottatt forslag om at meldingsplikten for blant annet MRSA (Methicillin resistant staph. aureus) burde utvides også til å gjelde for smittebærertilstand. Tiltaket var begrunnet i Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner , fastsatt av departementet i mars De interne høringsuttalelsene var jevnt over positive til forslaget. Det var utarbeidet utkast til høringsuttalelse. Sentralstyret gir, med mindre endringer, sin tilslutning til utkast til høringsuttalelse som sendes Helse- og omsorgsdepartementet (Vedlegg 3) Sak 35/05 Oversendelsessak fra landsstyret: Styrking av økonomien i etterutdanningen (3.05) Under landstyremøte i Loen i mai 2004, i forbindelse med behandlingen av saken om samhandling mellom Legeforeningens organer og industrien, ble følgende forslag fremsatt av Bjarte Stubhaug, vedtatt oversendt sentralstyret: Landsstyret ber sentralstyret utarbeide økonomiske ordninger for etterutdanning og spesielt vurdere interne støtteordninger for å sikre pålagt etterutdanning, samt vurdere fordeling av medlemsavgifter og satser for kursavgift. Saken utsettes.

5 5 Sak 36/05 Søknad om støtte til Vossakurset 2005 (3.06) Fra Norsk kirurgisk forening og Norsk ortopedisk forening forelå det søknad om dekning av underskudd på kr til det 34. kurset i frakturbehandling - Vossakurset. Kurset er obligatorisk. Kurset går over 6 dager. Søkeren hadde ikke innarbeidet de nye kursavgiftene per i budsjettet, sekretariatet hadde derfor omarbeidet budsjettet og beregnet et estimert underskudd på kroner Det gis en garanti fra Utdanningsfond I på inntil kroner til dekning av underskudd i forbindelse med Vossakurset Sentralstyret anmoder kurskomiteen å vurdere om kurset i fremtiden kan arrangeres med lavere kostnader et annet sted. Sak 37/05 Søknad om godkjenning som spesialist (3.31) Allmennmedisin Bjaaland, Gunnar Børmark, Gunn Eline Greppe, Meera P Irgens, Ingebjørg Olsen, Jan-André Pedrampour, Peyman overført fra Danmark Røkaas, Espen Subra, Bashir Allmennmedisin fornyelse: Andersen, Åge Henning Angell, Elisabeth Austdal, Lars Bastiansen, Truls Bjørkman, Mari Bjørnestad, Roald Bugge, Harald Bø, Per Erik Bøyesen, Odd Christensen, Jon Farbrot, Tor Gråbø, Knut Arne Hame, Bruno Haugvik, Sven Richard Helmer, Martin Kahn, Henriette Kaul, Brij Kirshan Larsen, Helge Magnus Lund, Kjell Rømyhr Moe, Frode Nærby, Arnfinn Oma, Sverre Hallstein Opheim, Sverre Rimstad, Knut

6 6 Schulstad, Bjørn Steenfeldt-Foss, Henrik Storaas, Bjarte Telje, Jo Tjøtta, Hilde O Vindi, Lise Vinjar, Bergljot Østebrød, Egil Østensen, Bernt Einar Anestesiologi Barne- og ungdomspsykiatri Barnesykdommer Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin og rehabilitering Fødselshjelp og kvinnesykdommer Bortnik, Piotr Hugon *) - overført fra Sverige Bovkunenko, Andrijeus *) - overført fra Sverige (Litauen) Dohnansky, Igor *) - overført fra Sverige (Slovakia) Eriksson-Mjöberg, Astrid Marianne - overført fra Danmark Franks, Jan Friberg - overført fra Danmark Halvorsen, Per Steinar Irlinas, Arturas *) - overført fra Sverige (Litauen) Kralova, Ivana *) - overført fra Sverige (Tsjekkia) Kral, Josef *) - overført fra Sverige(Tsjekkia) Martusevicius, Robertas *) - overført fra Danmark(Tsjekkia) Ponichter, Miroslaw *) - overført fra Sverige (Polen) Stempel, Urszula *) - overført fra Sverige (Polen) Sundic, Branislav Wejner, Bronislaw Jan *) - overført fra Sverige (Polen) Bakken, Anne Karen Almudafar, Zaki - overført fra Sverige Indrebø, Marianne Müller Navasaityte, Dalia **) - overført fra Litauen Aasli, Ragnar Ørjan Jianu, Constantin Sergiu Folgerød, Terese Hokstad, Anne Bunford, Gabor **) - overført fra Ungarn Hudecova, Miriam *) - overført fra Sverige (Slovakia) Hvingel, Bodil Helenius

7 7 Mangersnes, Morten Mengistu, Zelalem Myklestad, Kirsti Rajkumar, Hemamaalini Ramirez, Mai-Lis Anette - overført fra Sverige Ring, Eva Kristina Rodzen, Andrzej ***) - overført fra Polen Vormdal, Jarle - overført fra Sverige Generell kirurgi Geriatri Hud- og veneriske sykdommer Indremedisin Kjevekirurgi og munnhulesykdommer Lungesykdommer Medisinsk biokjemi Medisinsk mikrobiologi Blindheim, Vidar Ribokas, Darius *) - overført fra Sverige (Litauen) Rukas, Rimantas *)- overført fra Sverige Spinnell, Nils Stefan - overført fra Sverige Vormdal, Jarle - overført fra Sverige Yusuf, Abby Mohamed - overført fra Sverige Midtsæther, Ann-Grete Horova, Vera - overført fra Sverige Hardie, Jon Andrew Irlina, Halina *) - overført fra Sverige (Litauen) Janulewicz, Marek *) - overført fra Sverige (Polen) Lindqvist, Krystyna Grazyna Schuster, Peter Moritz Slubowski, Richard J. Stylianou, Eva Wolff, Mathias Berndt Christian Rieger, Matthias - overført fra Tyskland Bailey, Anne Gunn Lehmann, Sverre Ranfelt, Hedi Brekke, Ole-Lars Jacobsen, Trond Jørgen, Bente Marie Mengshoel, Anne Torunn Nevrologi Burzynski, Piotr ***) - overført fra Polen Manske, Marina Sønnervik, Julie

8 8 Onkologi Ortopedisk kirurgi Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Radiologi Revmatologi Thoraxkirurgi Urologi Maisenhölder, Martin Bastian, Daniel Henningsson, Anders Thomas - overført fra Sverige Holthusen, Jens Lepasalu, Eero *) - overført fra Sverige (Estland) Pettersson, Mats Olof - overført fra Sverige Stempel, Jaroslaw Marek *) - overført fra Sverige (Polen) Hoff-Olsen, Per Sandvik, Hege Bjark, Therese Halvorsen Strandenes, Eivind Bjerke, Torleif Dahl, Johan Federley, Tone Larsen, Grete Jorunn Sølvberg Melve, Knut-Johan Neckelmann, Dag Olav Grini Ringen, Petter Andreas Rubi, Claudio Augustin Skjerven, Tone Ingunn Stenumgård, Helge Strøm, Rune Tore Bjørnarå, Bård Torgeir Dahlström, Nils Fredrik - overført fra Sverige Espeland, Ansgar Heck, Siri Christine Lagethon Neckelmann, Gesche Frederike Ogarkov, Aleksei *) - overført fra Sverige (Estland) Pedersen, Roar Remseth Ratajczyk-Dziewiecka, Malgorzata ***) - overført fra Polen Riise, Annika Maria Samarin, Aleksandr *) - overført fra Sverige (Estland) Sek, Leslaw *)- overført fra Sverige (Polen) Schubert, Michael Jakobsen, Liv-Bente Bartnes, Kristian Svedas, Vyturys *) - overført fra Sverige

9 9 Øre-nese-halssykdommer Øyesykdommer Fathi-Saffar, Dadrash - overført fra Danmark Klette, Rune Dinparvar, Dianosh Haughom, Bente Markovic, Slavica Otto, Jan Magnus Claes - overført fra Sverige *) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene via et nordisk land **) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene på bakgrunn av ervervede rettigheter ***) Konvertering av spesialistgodkjenning fra de 10 nye EU-landene Sak 38/05 Søknad om godkjenning som veileder (3.32) Psykoterapiveileder i psykiatri Skjønsberg, Ingeborg Horgen Sak 39/05 Retningslinjer for godkjenning av veiledere til det 3. året psykoterapiveiledning i spesialistutdanningen i psykiatri (3.36) Endrede spesialistregler i psykiatri gjeldende fra , har innført krav til 3 år med psykoterapiveiledning. Det 3. året kan gjennomføres med alternative terapiformer kognitiv terapi, gruppeterapi eller individuell dynamisk psykoterapi. Psykoterapiutvalget, i samarbeid med spesialitetskomiteen i psykiatri, hadde utarbeidet forslag til regler for godkjenning av veiledere for det 3. året psykoterapiveiledning. I tråd med forslag fra psykoterapiutvalget og spesialitetskomiteen i psykiatri, vedtas retningslinjer for godkjenning av veiledere til det 3. året med psykoterapiveiledning i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Dette gjelder i relasjon til de spesialistregler i psykiatri som gjøres gjeldende fra Sak 40/05 Forslag om endret kurskrav i spesialiteten nevrologi (3.37) Landsstyret vedtok oktober 2001 å endre spesialistreglene i nevrologi ved å fjerne kravet til 6 måneders tjeneste i psykiatri. Som erstatning for psykiatritjenesten var det foreslått å innføre et kurs i psykiatri og psykosomatikk. Det hadde tatt tid å få etablert et kurs i psykiatri og kurset ble arrangert første gang oktober Spesialitetskomiteen hadde foreslått å øke kurskravet fra timer og å endre kravet til gjennomførte kurs ved å la det nyetablerte kurset bli ett av seks kliniske emnekurs altså ikke et obligatorisk kurs. Saken hadde flere ganger blitt behandlet i spesialitetsrådet, og også representant fra spesialitetskomiteen i nevrologi hadde deltatt under drøftingene i rådet. Det kom frem under drøftingene at det nevrologiske fagmiljø ønsket å la kurset i psykiatri for leger under spesialisering i nevrologi bli et valgfritt emnekurs.

10 10 Sentralstyret så det som viktig at nevrologer fortsatt har en viss obligatorisk undervisning i psykiatri og gikk imot å fjerne dette kurskravet. Forslaget om endrete kurskrav avvises. Sak 41/05 Søknad om dispensasjon fra retningslinjene for vurdering av kurs obligatorisk kurs i øre-nese-halssykdommer (3.38) Kursleder for obligatorisk kurs i øre-nese-halssykdommer (praktisk bihulekirurgi) hadde søkt om dispensasjon fra retningslinjene for vurdering av kurs i legers videre- og etterutdanning. Retningslinjene inneholder et punkt om at kurs som gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra firmaer. Unntak fra denne regelen kan gjøres av sentralstyret etter særskilt søknad for kurs hvor det av faglige grunner er nødvendig med praktisk samarbeid med utstyrsleverandører. Denne støtte må ikke innebære markedsføring eller økonomisk støtte utover utlån av utstyr. Sentralstyret fant det godtgjort at kurset ikke kan gjennomføres med samme kvalitet som tidligere, dersom det ikke tillates samarbeid med utstyrsleverandørene med hensyn til utlån av nødvendig teknisk utstyr. Sentralstyret understreket imidlertid at samarbeide med utstyrsfirma kun må omfatte utlån av nødvendig utstyr til kursgjennomføringen. Obligatorisk kurs i praktisk bihulekirurgi oktober 2005 for spesialistutdanningen i øre-nese-halssykdommer gis unntak fra regelen om at kurs som gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning ikke skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra firmaer. Det tillates at utstyrsfirma låner ut nødvendig utstyr. Det forutsettes at dette ikke innebærer markedsføring eller økonomisk støtte ut over bruk av nødvendig utstyr. Flere leverandører må forespørres. Sak 42/05 Søknad om godkjenning av kurs: "Osteoporose: ASBM Annual Meeting 2004, oktober, Seattle, USA - klage på avslag (3.39) En lege hadde søkt om godkjenning av kurset som klinisk emnekurs i etterutdanningen i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin. Spesialitetskomiteen i allmennmedisin hadde avslått kurset med begrunnelse i at målgruppen ikke er allmennpraktikere, at kurset er for spesielt og at det finnes tilfredsstillende kurstilbud i Norge. Videre var kursavgift, reise og opphold betalt av den farmasøytiske industri. Det dagjeldende regelverk for kursgodkjenning tillot ikke at industrien hadde noen tilknytning til arrangementet. Søknad om godkjenning av kurset "Osteporose: ASBM Annual Meeting 2004, oktober, Seattle, USA, tellende for etterutdanningen i allmennmedisin avslås.

11 11 Sak 43/05 Landsstyresak Forslag om endrede spesialistregler i samfunnsmedisin (3.40) Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin hadde fremmet forslag til endrede spesialistregler i samfunnsmedisin. Forslaget var basert på sentralstyrets synspunkter gitt i brev til Sosial- og helsedirektoratet som uttalelse overfor de to utredningene om samfunnsmedisin, henholdsvis fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og Sosial- og helsedirektoratet. Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2005 var det utarbeidet utkast til brev til spesialforeninger, yrkesforeninger, avdelinger, spesialitetskomiteene og spesialitetrådet. Som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2005 forelegges saken for spesialforeninger, yrkesforeninger, avdelinger, spesialitetskomiteene og spesialitetsrådet i tråd med utkast til brev. Sak 44/05 Budsjett for regionsutvalgene 2005 (4.01) Basert på innkomne forslag til budsjett for de respektive regionsutvalg samt erfaringstall fra de foregående budsjettår, ble forslag til fordeling av budsjettmidler til regionutvalgene presentert. Budsjettrammen på kr ble vedtatt med følgende fordeling: Regionsutvalg Øst Regionsutvalg Sør Regionsutvalg Vest Regionsutvalg Midt-Norge Regionsutvalg Nord Forbruk utover vedtatt ramme i 2005 skal belastes de respektive fylkesavdelinger. Sak 45/05 Søknad om økonomisk støtte fra EMSO (European Medical Students Orchestra) (4.02) EMSO (European Medical Students Orchestra) søkte i brev av om økonomisk støtte på kr til et prosjekt i august Prosjektet omfatter konserter på sykehus i Oslo-området samt på Lillehammer, hvor overskudd skal øremerkes Barneklinikken ved Rikshospitalet. Sentralstyret vedtok å avslå søknaden fra EMSO om økonomisk støtte. Sak 46/05 Overgangsregler for Den norske lægeforenings lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis (4.03) Nye retningslinjer for Lånefondet trådte i kraft Det ventes at Landsstyret foretar vedtektsendring i møtet i mai. Ifm overgangen fra gamle til nye retningslinjer og i rommet mellom gamle og nye vedtekter, var det avdekket et behov for visse overgangsbestemmelser. Sentralstyret ble forelagt et forslag til overgangsordning. Overgangsregler ble fastsatt slik:

12 12 Leger som pga grunn av manglende medlemstid i folketrygden ikke kvalifiserer for låneopptak i medhold av retningslinjene punkt 1,2, vil kunne oppnå lån når kravet til medlemstid er oppfylt, også dersom det søkes over ett år etter at investeringen er foretatt, kfr retningslinjene punkt 7.3. Lånet må i så fall være søkt innen ett år etter at kravet til medlemstid er oppfylt. En lånsøker som har foretatt investeringer eller fått lånetilsagn i Lånefondet i 2004 etter retningslinjene med beløpsgrense på kr / , vil kunne oppnå lån i medhold av nye retningslinjer for den delen av investeringsbehovet som ikke ble finansiert av Lånefondet, også etter at ettårsfristen for å søke lån er utløpt. Denne bestemmelse gjelder for søknader som ankommer Lånefondet i Det ble videre vedtatt å be sekretariatet på en hensiktsmessig og praktikabel måte å sørge for at låntakere som fikk lån innvilget etter tidligere retningslinjer gis tilbud om å slette gjeldsforsikring, pantesikkerhet eller kausjonssikkerhet som allerede er opprettet. Sekretariatet ble bedt om å vurdere konsekvensene av å utvide tidsrammen for fornyet vurdering av lån og utviding av låneramme videre fra 2000 frem til Sak 47/05 Den norske lægeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III) - vedtektsendring (4.04) Sentralstyret ble forelagt sekretariatets forslag til nye vedtekter for Utdanningsfond III. Forslaget innebærer at NAVO får ett medlem med personlig varamedlem i fondsutvalget, mens Kommunenes Sentralforbund ikke lenger vil være representert. Videre er det gjort en endring i formulering av fondets formål, slik at ordlyden blir mer generell med hensyn til de økonomiske ytelsene fra fondet. Sentralstyret gir sin tilslutning til utkast til Vedtekter for Den norske lægeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdannelse (Utdanningsfond III) med enkelte endringer i 2 og 4. Forslaget oversendes Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning. Sak 48/05 Nordisk etikkseminar Sverige (5.01) De nordiske legeforeningers råd for legeetikk arrangerer annethvert år et nordisk etikkseminar. I 2005 vil Sveriges Läkarförbund være arrangør av seminaret. Hver av de nordiske legeforeninger pleier å sende en delegasjon på inntil 10 personer til seminaret. Fra Rådet for legeetikk var oversendt program for det kommende nordiske etikkseminar. Rådet inviterte sentralstyret til å oppnevne to representanter til den norske delegasjonen. Rådet for legeetikk vil selv være representert med seks personer. Oppnevningen utsettes til etter landsstyremøtet Bergen.

13 13 Sak 49/05 Landsstyresak - Legeforeningens organisasjon (5.02) Det forelå høringssvar på sentralstyrets forslag av om endringer i Legeforeningens organisasjon. Sekretariatet hadde gjennomgått høringssvarene og utarbeidet et første utkast til saksfremstilling overfor landsstyret. Sentralstyret ga kommentarer til utkastet. Utkast til saksfremstilling overfor landsstyret bearbeides videre frem til sentralstyrets møte i mars mnd på grunnlag av sentralstyrets kommentarer. Sentralstyret vil drøfte enkelte av problemstillingene i saken med deltakerne på lederseminaret 2-3. mars 05 i Oslo. Sak 50/05 Invitasjon til et arrangement 7. juni 2005 (5.03) Fra Norges Røde Kors og Kirkens Bymisjon hadde Legeforeningen fått invitasjon til å underskrive en avhengighetserklæring som en markering av at unionen med Sverige ble erklært opphørt 7. juni I en tid da vi markerer oss uavhengig kan det også være på sin plass å erklære oss avhengig av en del verdier som Legeforeningen inviteres til å slutte seg til. Legeforeningen slutter seg til avhengighetserklæringen og vil også være til stede på arrangementet 7. juni Sak 51/05 Oppnevning av medlem i tariffutvalget (ekstra 5.04) Anne Mathilde Hanstad hadde meddelt at hun ikke ønsker å stille til gjenvalg for sentralstyret. For å bidra til kontinuitet i tariffutvalget hvor hun er nestleder, ønsker hun også å tre ut av utvalget for at en ny representant kan være med i årets tarifforhandlinger. Ottar Grimstad oppnevnes som ny representant og nestleder i tariffutvalget. Hans Kristian Bakke Lars Eikvar Torunn Janbu Anne Mathilde Hanstad Ottar Grimstad Terje Bjørn Keyn Asle W. Medhus Ragnhild Øydna Støen Tone Dorthe Sletten

14 14 Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Vedlegg 1 Sak 27/05 (1.01) Deres ref.: 03/1406 Vår ref.: 3565/2004/761.1 Dato: Forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste - høring Det vises til høringsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet og vedlagt forslag til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forslaget til forskrift har vært på høring i relevante organisasjonsledd i Den norske lægeforening. Kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av høringsuttalelsen som også er behandlet i Legeforeningens sentralstyre. Samlet vurdering Vi har fått opplyst fra Sosial- og helsedirektoratet at EU-direktivet som skal implementeres er et minimumsdirektiv. Norge må altså innføre kravene i direktivet, eventuelt innføre en strengere regulering. Det står i merknadene at forskriften er en understrekning av hva som er god praksis i helsetjenesten i dag. Vår oppfatning er at den foreslåtte forskriften er betydelig mer omfattende enn dagens praksis på området, spesielt kommer dette til uttrykk i merknadene til forskriften. Vi deler derfor ikke Sosial- og helsedirektoratets antakelse om at den foreslåtte reguleringen ikke vil medføre kostnader av betydning. Implementering av et system med oppbevaring, håndtering, transport, emballering og merking av smittefarlig avfall i kommunehelsetjenesten vil innebære en betydelig utgift og et betydelig merarbeid for alle ledd i kjeden. Vi mener at merkostnadene knyttet til implementeringen av direktivet må beregnes, og det må gjøres rede for hvilke instanser som vil bli belastet. Videre må det legges frem forslag til hvordan de økte kostnadene skal dekkes inn for de berørte partenes del. Mange sykehjem (og andre kommunale institusjoner), hjemmetjenester og legevaktsleger har ingen spesiell ordning for å håndtere potensielt smittefarlig avfall utover stikkende og skjærende gjenstander. Imidlertid finner vi det vanskelig å begrunne hensiktsmessigheten med svært omfattende ordninger for håndtering, dokumentasjon og tilsyn for håndtering av denne typen avfall. Dagens praksis innen primærhelsetjenesten er slik at stikkende og skjærende gjenstander oppbevares i spesielle beholdere som hentes av lokalsykehuset og håndteres sammen med sykehusets avfall på sentrale avfallsbehandlingsanlegg. Biologisk materiale i bandasjer og lignende blir håndtert sammen med husholdningsavfallet på samme måte som bind, tamponger etc. fra de vanlige husholdningene. Vi anser dette som god nok og forsvarlig praksis inntil det er dokumentert at det er en reell fare for smitte eller forurensning knyttet til denne praksisen.

15 15 Det vil være en utfordring å få virksomheter som anser dagens praksis som god nok til å etterleve en skjerpet forskrift. Dette gjelder spesielt hvis de praktiske løsningene for å tilfredsstille kravene i forskriften er arbeidskrevende og kostbare. For å sikre en hensiktsmessig implementering av direktivet må det legges stor vekt på å utforme enkle, billige og sikre ordninger som tilfredsstiller lovkravene. Destruering av smittefarlig avfall fra sykehus er sentralisert til noen få forbrenningsanlegg i landet. Det er spørsmål om disse forbrenningsanleggene kan håndtere et langt større volum av avfall som en konsekvens av forskriftsforslaget. Det må gjøres rede for kostnadene knyttet til en slik økning i volum til forbrenningsanleggene, og om dette faktisk vil kunne føre til dårligere avfallshåndtering på grunn av behovet for mellomlagring og for liten forbrenningskapasitet. Det savnes en omtale av problemene knyttet til kontaminering av instrumenter, spesielt knyttet til laboratoriemetodikk. Det savnes også en omtale av relasjonen til internkontroll i selve forskriften, spesielt hva gjelder krav til prosedyrer og dokumentasjon. Nedenfor følger kommentarer til enkelte paragrafer i forskriften. 3 Definisjoner Definisjonene gitt i merknadene til 3b Smittefarlig avfall medfører etter vår mening er en betydelig skjerpelse av regelverket. Denne skjerpelsen vil innebære store endringer av rutiner i primærhelsetjenesten, og vil fordre et helt nytt system for håndtering av store mengder avfall samt innebære et betydelig økt arbeid og utgifter. I dag er praksisen i henhold til disse definisjonene kun forskriftsmessig når det gjelder underpunkt 2 (stikkende og skjærende avfall). Med hensyn på underpunkt 1 og 3 (for eksempel bandasjer forurenset med puss o.l., vevsbiter, blod o.l.) er det i dag ikke etablert en slik oppbevaring, håndtering eller transport av avfall som forskriften legger opp til. Høringsdokumentene viser ikke til undersøkelser som viser at dagens praksis innebærer risiko for smitte eller forurensning. 4 Forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport av smittefarlig avfall Kravet i 4 andre ledd vil kunne være praktisk vanskelig og kostbart å gjennomføre for tjenester som har et lavt volum av smittefarlig avfall. Hvis det med så tidlig som mulig menes ordninger med hyppig avhenting av små volum, så er dette kostnadskrevende. Hvis det betyr behandling, for eksempel med autoklavering for å gjøre avfallet smittefritt, vil dette kun være mulig for de virksomheter som har en stor nok autoklav (som koster omkring kr i innkjøp). Dette vil kun være aktuelt for større sykehjem og legesentra. Øvrige tjenester har i dag gjerne en ordning der avfall som anses som spesielt smittefarlig (bandasjer fra pasienter med infiserte sår eller blodtilsølt materiale) blir samlet i gule plastsekker, oppbevart sammen med de gule sprøytebeholderne i spesielt merkede pappkasser, og hentes/bringes så sjelden som én gang pr. måned. Dette er kanskje i motstrid til formuleringen så tidlig som mulig. Men dette en praktisk og forsvarlig ordning så lenge plassen der oppbevaringen foregår er sikret for uvedkommende og emballeringen er korrekt. 7 Emballering og merking Emballasjens utforming (for eksempel plastboks for brukte kanyler) og typisk merking emballasje med gul farge burde være nok til at de som håndterer dette er informert om innholdet. Når det gjelder særskilt smittsomme stoffer, må dette likevel vurderes spesielt.

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Slik skal vi gjøre det i nord!

Slik skal vi gjøre det i nord! Slik skal vi gjøre det i nord! Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF Disposisjon Bakgrunn Oppdragsdokumentet Tiltak som skal følges opp Priorteringsveilederne Implementeringen Utfordringer Helse Nord RHF

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

Stadig mer spesialisert medisin

Stadig mer spesialisert medisin Spesialisering av helsepersonell 1918 2006 Historisk helsestatistikk Anne Mundal Stadig mer spesialisert medisin Kunnskapsutviklingen innenfor det medisinske faget førte i løpet av det 20. århundret til

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring:

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring: v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 14/6213-1 Saksbehandler: Irene Sørås Dato: 18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Bakgrunn Helsedirektoratet skal bidra

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Fastsatt av Helse- og: omsorgsdepartementet i 2009. endret (jf. 9) 19. desember 2014 med hjemmel i 3 andre ledd i forskrift 21. desember 2000 nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Revidert av kommuneoverlegen 30. august 2011 Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Innhold Mål... 2 Hovedmål... 2 Delmål... 2 Lover og forskrifter...

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2010 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2015

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2015 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2015 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjon 4. Spesialistutdanning 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Representasjon i utvalg, grupper

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 13/6673-1 Møtested: Bevegelsessenteret 4 etg, møterom BS41 Møtedato: 17.09.2013, kl 09.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes om sykehusinfeksjoner og lovverk Konferanse helsebygg og smittevern 4. juni 2008 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet Med lov skal landet

Detaljer

Nye tjenester i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg - Høring

Nye tjenester i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg - Høring v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Verden 17970933 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3741-20 Saksbehandler: Bente Hatling Dato: 18.04.2016

Detaljer

Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier

Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier DET KONGELIGE SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENT Forskrift Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier * Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbcidstakerc innen

Detaljer

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye Aud Lindseth Fra: Roy Harald Ottesen Sendt: 18. februar 2013 18:25 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Informasjonsdag og den nye trunusordning for leger - sett av dagen 12.03.13!! Vedlegg: Informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 8 Tilstede: Anne Grethe Erlandsen (leder, SØ) Jens Espeland (nestleder, Fredrikstad og Hvaler) Per Grunde Weydahl (SØ) Asbjørn Elgen (SØ) Odd Petter Nilsen (SØ) Halvard Bø (Halden og Aremark)

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10

Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Protokoll nr. 09/10 Styremøte 27.10.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245 Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09

Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Protokoll nr. 11/09 Styremøte 25.11.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

Høringsoppsummering. Statens vegvesen

Høringsoppsummering. Statens vegvesen Statens vegvesen Høringsoppsummering Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav overgangsregel for helseattester Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høringsuttalelse - Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 14/4391- Vår ref.: 14/10075-7 Saksbehandler: Elisabeth Olafsen Dato: 08.01.2015 Høringsuttalelse - Forslag til ny

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Rundskriv IK-30/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets sykehus Landets Fylkesleger Folkehelsa Sosial-

Detaljer

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Helsedirektoratet jobber i et samlet bilde fra ferdig utdannet lege til

Detaljer

Møte i Regionsutvalg Sør 270406 kl 11:00-15:30 Legenes hus, Oslo

Møte i Regionsutvalg Sør 270406 kl 11:00-15:30 Legenes hus, Oslo Møte i Regionsutvalg Sør 270406 kl 11:00-15:30 Legenes hus, Oslo Referat: Tilstede: Aust-Agder legeforening - Bodil Aasvang Olsen (BAO) Buskerud legeforening - Trygve Kongshavn (TK) Oslo legeforening -

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer