Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010"

Transkript

1 1 Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010 Innledning Området Botnia Atlantika,som består av Nordland fylke i Norge, Vesterbotten og Vestre Norrland len i Sverige og det sentrale/østre Botnia i Finland, har betydelige skogsreserver, som ikke er utnyttet fullt ut i dag. Deler av disse reservene kan bli brukt som en fornybar energiressurs og erstatning for fossilt brensel, for å bekjempe klimaendringer. Det nye EU regulativet datert 23 januar 2008, som også Norge er tilknyttet, fastsetter andelen av fornybar energi av den totale energiforbruket til 20%. Forest Power prosjektet er et norsk-svensk-finsk interreg-prosjekt som skal bidra til at andelen av fornybar energi fra skogen i Botnia- Atlantika området når opp til det høgeste nivå innen EU/EØS området. Prosjektet skal skape ny kunnskap gjennom skogfaglige/energifaglige forsøk/forskning, og formidle denne kunnskapen gjennom seminarer, skogdager, presseoppslag og annen informasjon til lokale myndigheter, investorer og publikum. Forest Power prosjektet i Norge finansieres av et partnerskap bestående av Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Landbruks- og matdepartementet og Norsk institutt for Skog og Landskap. Prosjektet startet i 2009 opp arbeidet med tiltak for tilrettelegging for økt bioenergibruk og forskning på lagring og råvarer for økt utnyttelse av bioenergi i Nordland fylke. Bioenergiprosjektet ble formelt startet opp 1. mai 2009, som ett knapt 3-årig prosjekt. Prosjektet skal være avsluttet 31. desember Skogeierorganisasjonen Allskog er prosjekteier for den norske delen av Forest Power prosjektet. Det er etablert i referansegruppe for prosjektet, som foruten representanter fra Allskog, består av representanter fra Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Skog og Landskap, Statsskog og kommunene i Nordland. Hovedmålet med prosjektet kan kokes ned til økt bruk av biomasse som energikilde i Nordland. Det er en hovedoppgave for prosjektet å skape kjennskap og eierskap til bioenergi i alle kommunene i Nordland og blant flest

2 2 mulig aktører. Prosjektleder har i 2010 vært i kontakt med alle kommunene enten i form av direkte besøk eller med samtaler med viktige kontaktpersoner. En av hensiktene er å kartlegge status i kommunene både når det gjelder planer og konkrete prosjekt. Samtidig søker man å kartlegge private aktører som har planer og ønsker om å delta i verdikjeden. Kartleggingen vil fremkomme i en statusrapport som vil være en del av prosjektresultatet. 1. Aktiviteter i 2010 Hovedaktivitet for Forest Power i året 2010 har vært en studietur til Kokkola, Finland i august Vi hadde da sørget for direkte fly fra Bodø til Kokkola, og fikk med oss 38 personer som var interessert i økt kunnskap om bioenergi. Finland har kommet mange hestehoder foran Norge i utviklingen og det fikk vi se til det fulle i løpet av disse dagene. Programmet, som var over 4 dager, tok utgangspunkt i småskalaanlegg hovedsakelig men vi fikk også sett ett av verdens største bioanlegg. Kvaliteten på råstoff/flis fokuseres det veldig på i Finland og dette er en læring som var viktig for oss å få med oss. Både når det gjelder type/tresort, tilberedning/lagring, aske og ikke minst fuktighet. For anlegget i Bodø/Bankgata skole er hovedproblemet fliskvalitetens fuktighet. En annen viktig erfaring, som ble nevnt av deltagere på Kokkolaturen, var forståelsen for planleggingshorisont og økonomi i de enkelte anlegg som det skal investeres i. Et slikt bioanlegg må ses på i 15 års perspektiv med 2 års planlegging på forhånd når det gjelder råstoff/lagring. For f. eks Sømna kommune som jobber for å få etablert ett anlegg i samarbeid med Tine, er økonomien i anlegget det viktigste punktet. På norsk side er det i Nordland ikke mange anlegg/(ingen) som har hatt normal drift i Anlegget på Rognan i Saltdal kommune produserer årlig ca 3,5 GWh. Anlegget er det eneste i Nordland fylke som hadde tilnærmet normal drift i Selv dette anlegget har ikke tilstrekkelig utnyttelse da rørgangene i sentrum av Rognan ikke er godt nok utbygd. Med normal drift menes god fliskvalitet, riktig størrelse på anlegget, teknisk kunnskap og riktig utstyr. Forståelsen for hva som kreves av et såkalt riktig anlegg har økt i fm. vårt besøk i Finland. Tilbakemeldingene fra mulige

3 3 investorer er at erfaringer fra anlegg som virker tilfredsstillende må komme frem i dagen, og det må fokuseres på kritiske faktorer som må på plass for å lykkes. Erfaringen fra 2010 er at man må arbeide ytterligere for å øke kunnskapsnivået blant mulige kunder (kommuner, Nordland Fylkeskommune, offentlige etater og bedrifter). Det er svært viktig at brukerne/de som initierer investeringer forstår konseptet og økonomien i bioenergi. 2. Nye anlegg i Nordland Vi har i 2010 fått ett nytt bioenergianlegganlegg i Nordland, i Steigen kommune. Prosjektet er det første i Nordland hvor Innovasjon Norge bidrar bidrar/med midler gjennom lån og tilskudd. Vi bør og må bruke dette anlegget som referanse for hva som er mulig og reelt i de neste årene for en fremvekst av bioenergi i Nordland fylke. På vedlagt link ligger en artikkel om anlegget i Steigen Anlegget bringer opp de utfordringer som har vært hovedproblemet for utvikling av nye anlegg i Nordland. A. Kostnadsbilde på investering/ økonomiske faktorer / lønnsomhet Totalt satses det cirka 8,5 millioner kroner på prosjektet, herav utgjør innskutt egenkapital 1,6 millioner kroner. Anlegget har en teoretisk kapasitet på 5,2 GWh/år, hvorav 2,2 GWh leveres som avtalt til Steigen kommune årlig. Antatt levetid på anlegget er 15 år. Avtalen med Steigen kommune er på 15 år med en avtalt pris som tar utgangspunkt i normal strømpris minus en avtalt rabatt. Innovasjon Norge gir normalt investeringsstøtte på opptil 40% til såkalte bondevarmeanlegg forutsatt at bønder/skogeiere eier 50% av investeringen/anlegget. Statskog har gått inn med en eierandel på 20% i Steigen-anlegget, og IN har godkjent dette som en del av potten på 50% til bønder/skogeiere. Således vil anlegget i Steigen få opptil 3,2 mill i støtte fra Innovasjon Norge. Tilskuddet utbetales i etterkant, og dette gir en finansieringsutfordring hvor man er nødt til å ta opp et byggelån på kr 7,2 mill. Etter utbetaling fra IN vil det gjenstå et restlån / løpende

4 4 lån for anlegget på 3,4 mill. Handelsbanken var den eneste banken som var villig til å innvilge et slikt lån, uten at eierne måtte garantere for hele lånet. B. Finansiering av selve anlegget/ risiko Lånet på 3,2 mill som er gitt av Handelsbanken viser hvor stor risiko investorene må ta for å få gjennomført en slik investering. På tross av at Steigen kommune har inngått en 15 årlig avtale så har man altså hatt store problemer med å få finansiert investeringen. I tillegg har Simen Strømsvik, som har vært primus motor, investert kr. 2 mill i fliseutstyr for bruk til anlegget. C. Avtale med kunde for et slikt anlegg En avtale med Steigen kommune har det vært arbeidet med siden Avtalen ble underskrevet våren Å arbeide med nye kommuner /investorer er tidskrevende og det kreves stor kunnskap om et slikt anlegg og alle dets effekter, fra arbeidsplasser lokalt, flisproduksjon, anlegg, kompetanse og avtaler. Sentrale offentlige myndigheter burde bidratt i sterkere grad med både krav/føringer og kompetanse, som kan veilede og hjelpe lokale myndigheter til å inngå avtaler om kjøp av biovarme. D. Råvaretilførsel til et slikt anlegg Råvaretilførselen i Nordland er god, men det lille antallet anlegg fører til at det blir liggende store kapitalkostnader bak hver enhet produsert brensel. Framvekst av flere biovarmeanlegg vil bidra til å effektivere produksjonen av brenselsflis. Oppsummert kan man si at det mange elementer som har stor risiko og ikke minst gir derved usikkerhet hos kunder og mulige investorer. Hovedpoenget med informasjon/ kunnskap er å redusere usikkerheten på driften/de mange elementer og blant banker/investorer. 3. Økt fokus på informasjon og kartlegging I 2010 hadde vi en rekke samtaler med ordførere/kommuner, statlige og private aktører. Det forefinnes få konkrete planer for bioanlegg i Nordland fylke. Vi vil i 2011 forsøke å få kartlagt hvilke konkrete planer som forefinnes i fylket, gjennom en spørreundersøkelse. Spesielt er Forest Power prosjektet interessert i planer som angår: A. Omlegging til biovarme i offentlige bygg B. Utbygging av fjernvarme / lokal nærvarme basert på flis

5 5 C. Utbytting av oljekjeler i offentlige bygg D. Gårdsanlegg Kartlegging av mulige investeringer i Nordland vil være en del av sluttrapporten for prosjektet. 4. Utførte forsøk i 2010 Skog og Landskap har hatt følgende delprosjekter som det har blitt jobbet med i 2010: 1. Tidsstudier av tynning 2. Planlegging av driftstekniske forsøk og kurs for entreprenører i Måling av effektuttak og virkningsgrad i flisfyringsanlegg 4. Lagrings- og tørkeforsøk av heltrær i Nordland Delprosjekt 1: Tidsstudier av tynning: Tynning av Lutz gran til energiformål Det ble utført studier av tynning i et bestand med Lutz gran i ved Stokmarknes i Hadsel kommune, Nordland. Alt virke skulle benyttes til energiformål. Delprosjekt 2: Planlegging av driftstekniske forsøk og kurs for entreprenører i 2011 Befaring av forsøksområde i Hattfjelldal.Arbeidet som ble utført er en viktig forberedelse for kompetanseoppbygging blant maskinkjørere i fylket. Delprosjekt 3: Måling av effektuttak og virkningsgrad i flisfyringsanlegg Ett anlegg blir fulgt opp, med formål å studere effektuttak og virkningsgrad. Det aktuelle anlegget har en effekt på 2 MW, og eies av Bodø kommune. Det er lokalisert ved Bankgata skole i Bodø, og varmer opp skolen og noen andre offentlige bygg. Delprosjekt 4: Lagrings- og tørkeforsøk av heltrær i Nordland I mange mindre energisentraler som brenner skogflis er det hensiktsmessig med flis med lavt vanninnhold. Lavt vanninnhold gir økt brennverdi og høy virkningsgrad i anlegget. Transport av vann er lite ønskelig og det er fornuftig å tørke trevirke ute ved hjelp av energi fra sol og vind. Tørkeforsøket har sett på noen faktorer for tørking av trær utendørs. Hensikten med undersøkelsen var å følge fuktigheten i veltene i omlag 2 år. Det andre

6 6 målet var å fastlegge om det var andre faktorer som kan forklare endringer i fuktighetsinnhold, slik som hogsttidspunkt, lagringsforhold, nedbør og luftfuktighet i landsdelen. Det var også ønskelig å se på hvordan virket tørket i de forskjellige lagene av velta. Virket er nå lagret i cirka ett år og veltene følges i 2011 for å se på eventuelle endringer over to år. Så langt viser resultatene at det er en klar sammenheng mellom fuktighet i veltene og kalendermåned. Virket tørket mer fra våren til sommeren og mindre gjennom sommeren. Foreløpige resultater indikerer videre at det ikke er tilrådelig å legge ferskt bartrevirke sammen med bjørkevirke i veltene. Bartrevirket (som heltrær) tørker vesentlig saktere enn lauvtrær. 5. Prosjektets aktiviter i 2011 Det er planlagt en rekke prosjektaktiviteter i Blant disse nevnes: - Energivirkeseminar på 3 plasser ( Bodø, Mosjøen og Brønnøysund) i løpet av mars og april. - Studietur til Umeå juni. Hovedhensikt er å invitere mulige investorer og leverandører til å se hvordan Sverige har tatt hånd om sin satsning og utvikling innen bioenergi. - Opplæring for maskinkjørere i bruk av flertreaggregater i ungskogpleie i Hattfjelldal i slutten av august (utstyr og instruktører hentes fra Sverige og Finland). - Fagturer til biovarmeanlegg som virker godt, slik at investorer og leverandører kan se reelle og riktige anlegg. Vi vil ha fokus på økonomien i anleggene i større grad enn hva som er gjort tidligere. - Kartlegging av bioenergiplaner i kommunene i Nordland,i ved hjelp av intervjuer/spørreskjema 6. Konklusjon / oppsummering av 2010 A. Lav investeringstakt innen bioenergi B. Økt interesse fra mulige investorer C. Behov for ytterligere informasjon og bruk av presse D. Økonomivariabler, lønnsomhet og investering for lite fokusert i alle vurderinger av nye anlegg E. Kartlegging av mulige prosjekter må fokuseres for 2011 F. Bruke referanseanlegg som opplæringsplass (Steigen, Rognan og Tromsø, eller andre norske gode anlegg) G. Tørkeforsøk gir svært nyttig kunnskap om råvarer og må fortsettes for å få eksakt kunnskap om lagring og kvalitet

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Forord En vellykket bygging og drift av et biobrenselanlegg krever god planlegging i hele kjeden fra stubbe til varme rom. Etablering

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge RAPPORT Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge OPPDRAGSGIVER Kunnskapsbyen Lillestrøm - OREEC - klyngen EMNE DATO / REVISJON: 4. november 2014

Detaljer

Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal

Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal Bioenergi og kulturlandskap: resultater fra en intervju-undersøkelse i Møre og Romsdal Karoline Daugstad, Magnar Forbord og Katrina Rønningen Notat nr 7/06, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer