driftsinntekter Salgsinntekter Sum driftsinntekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118"

Transkript

1 Resultatregnskap Note driftsinntekter Salgsinntekter Sum driftsinntekter driftskostnader Lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivning av aksjer Andre driftskostnader 4,12, Sum driftskostnader driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt/kostnad på investering i datterselskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Opplysninger om avsetninger Avsetning til annen egenkapital Sum disponeringer Goodtech årsrapport

2 Balanse per 31. desember EIENdELER Note Anleggsmidler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer 4, Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENdELER GJELd OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Pålydende egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter 318 Annen kortsiktig gjeld 6, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELd Oslo, 24. mars 2011 Rolf Tannergård Styrets leder Karl Erik Staubo Veroslav Sedlak Liselott Fröstad Robert Karlsson Stig Grimsgaard Andersen Anne Ma Sødahl Wessel Annmari Waldell Åsa Otterlund Håvard Kristiansen Vidar Låte Konsernsjef 101 Goodtech årsrapport 2010

3 Kontantstrømoppstilling Noter Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter Årsresultat Justert for: Skattekostnad Avskrivninger og nedskrivninger Nedskrivning av aksjer Tap ved salg av aksjer Kapitalinntekter 5, Rentekostnader Andre endringer 63 Endringer iarbeidskapital: Kundefordringer og andre fordringer Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Kontantstrømmer fra driften Betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Endring investering i datterselskap Mottatt utbytte Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av konsernbidrag Kjøp/salg av egne aksjer Utbetaling av utbytte Konserninterne fordringer Konsernintern gjeld Opptak av lån fra finansieringsinstitusjon Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Goodtech årsrapport

4 noter til regnskapet NOTE 1: Regnskapsprinsipper Selskapets regnskaper er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven 1998 og med god regnskapsskikk i Norge. De mest sentrale prinsippene er beskrevet nedenfor. datterselskap/tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet Datterselskap, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Foretatt nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Kriterier for inntektsføring Salg av varer og tjenester tas til inntekt på leveringstidspunktet. Klassifisering Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Inntekter og kostnader som ut fra selskapets spesifikke forhold er vurdert som både uvanlige, uregelmessig og vesentlige er klassifisert som ekstraordinære. Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Goodwill og andre immaterielle eiendeler Ved overtagelse av annen virksomhet mot vederlag som overstiger verdien av de enkelte eiendeler, er forskjellen, i den utstrekning den representerer forretningsverdi, oppført som goodwill i balansen. Goodwill blir avskrevet over antatt levetid, sannsynliggjort gjennom foreliggende oppkjøpskalkyler. Det foretas en konkret vurdering av det enkelte kjøp og av virkelig verdi av den goodwill man til enhver tid har balanseført. Immaterielle eiendeler bestående av patenter og rettigheter er i balansen oppført til opprinnelig anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas på lineær basis med 10% årlig. Nedskrivning til virkelig verdi av goodwill og andre immaterielle eiendeler foretas når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger foretas lineært på basis av følgende satser: Maskiner, kontor utstyr, møbler % Datautstyr 33 % Transportmidler 20 % Bygninger 2 5% Tomter avskrives ikke Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 103 Goodtech årsrapport 2010

5 Vedlikehold Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Leasing Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing balanseføres og avskrives som ordinære driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Ved operasjonelle leasingavtaler foretas oppføring i balansen kun i den grad det er foretatt forskuddsbetaling til utleier. Leien klassifiseres som driftskostnader, og fordeles lineært over leieperioden. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurser gjeldende på balansedagen. Fordringer og gjeld som er sikret ved terminforretninger er omregnet til sikringskurs. Usikre forpliktelser Krav og motkrav som er framsatt i forbindelse med prosjekter behandles i samsvar med god regnskapsskikk om usikre forpliktelser. For usikre forpliktelser som det er mest sannsynlig vil komme til oppgjør, og som verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, er forpliktelsen regnskapsført. Dersom det er mest sannsynlig at en usikker forpliktelse ikke vil komme til oppgjør eller at verdien av oppgjøret ikke kan estimeres med tilstrekkelig pålitelighet, regnskapsføres forpliktelsen ikke. Skatter Balanseført utsatt skatt er beregnet etter utligningsmetoden med full avsetning på netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på balansedagens skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig fremtidig inntjening. Skattekostnaden i resultatregnskapet inkluderer betalbar skatt samt endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/ utsatt skattefordel presenteres netto i balansen. Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner mellom konsernselskaper skjer til markedsmessige betingelser. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. NOTE 2: Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum Anskaffelseskost per Tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi per Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for maskiner og inventar er beregnet til 3 10 år. Goodtech årsrapport

6 NOTE 3: Segmentinformasjon Geografisk fordeling av inntekter Norge Sverige Finland Sum Selskapets inntekter i 2010 og 2009 vedrører i sin helhet salg til konsernselskaper NOTE 4: Kundefordringer og andre fordringer Avsetning til dekning av mulige tap 0 0 Konstaterte tap 0 0 Endring i avsetning 0 0 Tap på fordringer 0 0 NOTE 5: datterselskap Konsern Årets bidrag Balanse inntekt Eierand./ Forretn. Ansk. Akk. opptjent før ført på invest. Selskap stemmeand. kontor kost nedskr. ansk.tidspkt. verdi i datter Goodtech Intressenter AB 1) 100,0 % Sverige Goodtech Environment Sørumsand AS 100,0 % Norge Goodtech Industry Holding AS 2) 100,0 % Norge Goodtech Environment AB 100,0 %Åland (Finland) Cronus Elmatikk AS 100,0 % Norge Goodtech Solutions Säffle AB 100,0 % Sverige Goodtech Solutions Karlstad AB 100,0 % Sverige Goodtech Solutions Göteborg AB 3) 100,0 % Sverige Goodtech Germany GmbH 4) Tyskland Totalt ) Det er gjort en nedskriving av aksjer i Goodtech Intressenter AB (tidl. E&I Intressenter AB) i morselskapets regnskap på MNOK 74,6 pr , basert på beregnet egenkapitalverdi i selskapet pr Se note 11 i konsernregnskapet vedrørende nedskriving av goodwill knyttet til oppkjøpet av E&I i konsernregnskapet for ) Årets inntekt på investering verdi i datterselskap består av konsernbidrag fra datterdatterselskapene Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Packaging Systems AS og Troll Power AS 3) Årets inntekt på investering fra Goodtech Solution Göteborg AB relaterer seg til utbytte fra 2009 utbetalt ) Aksjene i Goodtech Germany GmbH er i løpet av 2010 solgt og medfører ett regnskapsmessig tap på TNOK Goodtech årsrapport 2010

7 NOTE 6: Mellomværende med selskaper i samme konsern Fordringer Lån til foretak i samme konsern *) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum *) Lånet er relatert til utløsningen av tidligere aksjonærlån på MSEK 81 i E&I Intressenter AB (nå Goodtech Intressenter AB) 30. september Lånet er erstattet med banklån i Goodtech Intressenter AB ultimo februar 2011, jfr note 11. Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsaklig kjøp og salg av varer og tjenester, samt krav på utbytte/konsernbidrag. Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Per hadde datterselskapene til gode på konsernkonto MNOK 36,5 (per : MNOK 41,9). Posten er klassifisert som kortsiktig gjeld konsern og inngår i annen kortsiktig gjeld. NOTE 7: Bankinnskudd Av betalingsmidlene i selskapet er TNOK 448 bundet til skyldig skattetrekk. Tilsvarende per i fjor var TNOK 400. NOTE 8: Aksjekapital For informasjon om aksjekapital / aksjonærer i selskapet /egne aksjer, se note 16 i konsernregnskapet. NOTE 9: Egenkapital Annen Aksje Egne Overkurs egenkapital/ kapital aksjer fond udekket tap Sum Egenkapital per Kapitalforhøyelse ved oppkjøp av virksomhet Utbytte Endring egne aksjer Årets resultat Egenkapital per Goodtech årsrapport

8 NOTE 10: Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt 0 0 Utsatt skatt påmottatt konsernbidrag opptjent før anskaffelsestidspunktet 0-63 Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller *) Endring i midlertidige forskjeller Benyttet underskudd til fremføring Årets skattegrunnlag 0 0 Oversikt over midlertidige forskjeller: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Underskudd til fremføring Sum Beregnet utsatt skattefordel Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Balanseført utsatt skattefordel Avstemming av effektiv skattesats: 28 % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) * Utsatt skatt påmottatt konsernbidrag opptjent før anskaffelsestidspunktet 0-63 Endring ikke balanseført utsatt skattefordel Endring beregnet utsatt skattefordel tidligere år 33 0 Beregnet skattekostnad * ) Inkluderer nedskrivning av aksjer MNOK 74,6 (se note 5), samt ikke fradragsberettige kostnader, som f.eks. representasjon og emisjonskostnader. Utsatt skattefordel gjelder hovedsakelig fremførbare underskudd. Konsernet har de siste årene hatt positiv og voksende inntjening, og har således balanseført en andel av total utsatt skattefordel. Balanseført utsatt skattefordel i morselskapet per er beregnet ved å anslå fremtidig skattemessig utnyttelse basert på gjennomsnittlig resultat i Norge siste to år for kommende 3 års periode. 107 Goodtech årsrapport 2010

9 NOTE 11: Pantstillelser og garantier Ved inngåelse av kontrakter gir konsernet bankgarantier til kunden. I følge Norsk Standard er garantien på 10 % av kontraktssum inntil leveransen er sluttført. Deretter trappes garantien ned. Prosentsatsen kan være et forhandlingsspørsmål mellom selskapet og kunden. Goodtech ASA har garantirammer som også benyttes av datterselskapene. Per 31. desember 2010 utgjorde bankgarantier trukket på rammene Goodtech ASA har stilt sikkerheter for, MNOK 201,1. Alle norske konsernselskaper inngår i konsernkontoordning i Nordea. I forbindelse med sammenslåingen med E&I Intressenter AB benyttet Goodtech eksisterende lånerammer i Nordea til opptak av korsiktig lån på MSEK 79,2 (tilsvarende MNOK 68,9) til utløsning av aksjonærlån i E&I. Lånet i Nordea løper til STIBOR + 0,58 %. I etterkant av sammenslåingen med E&I høsten 2010 har Goodtech reforhandlet låne og kredittrammene for det nye konsernet, og valgt SEB som hovedbankforbindelse for konsernet. Goodtech har i slutten av februar 2011 benyttet langsiktig låneramme i SEB til innløsning av den kortsiktig finansiering i Nordea. For konsernets låneforhold vises til note 17 og note 20 til konsernregnskapet. Gjeldende avtale med Nordea pr vedrørende lån, kreditter og garantier stiller krav til finansielle nøkkeltall for konsernet. Konsernet Goodtech ASA skal ha en netto rentebærende gjeld/ebitda på maksimalt 2,5 samt et rentedekningsgrad på minimum 5. I tillegg kreves minimum kvartalsvis rapportering av regnskapsinformasjon og covenants, godkjennelse av utbytte eller lignende egenkapitaltransaksjoner m.m. Nordea skal orienteres om samtlige oppkjøp som finansieres under kredittrammen. Ved låneopptak på MNOK 25 gjelder ytterligere dokumentasjonskrav overfor Nordea. Selskapet er ikke i konflikt med covenants per Selskapet har pantsatt varige driftsmidler, beholdninger og kundefordringer som sikkerhet for kortsiktige lån, kreditter og garantirammer. Balanseført verdi av pantsatte eiendeler utgjør per 31. desember 2010 MNOK 140,1. (2009: MNOK 105,1) For konsernets pantstillelser og garantier se note 20 i konsernregnskapet. NOTE 12: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet hadde 14 ansatte per og gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året var 13,8. For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 23 i konsernregnskapet Obligatorisk tjenestepensjon OTP Selskapet har avtale om innskuddsbasert Obligatorisk tjenestepensjon OTP. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året. Goodtech årsrapport

10 Godtgjørelse til revisor: Revisjonshonorar Andre attestasjonstjenester * Skatterådgivning 14 7 Andre ikke revisjonstjenester *) Herav ført mot egenkapitalen NOTE 13: Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld konsern * Annen kortsiktig gjeld / påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld *) Se note 6 NOTE 14: Andre driftskostnader Andre driftskostnader Husleie og drift lokaler Reisekostnader Bilkostnader Salgs og markedsføringskostnader Honorarer Porto og telefonkostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTE 15: Finansinntekter / finanskostnader Finansinntekter Renteinntekter innenfor konsernet Annen renteinntekt Andre finansinntekter Sum Finanskostnader Annen rentekostnad Andre finanskostnader Sum Goodtech årsrapport 2010

11 NOTE 16: Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente. Valutarisiko Utvikling ivalutakurser innebærer lav risiko for selskapet. GoodtechASA har per ingen vesentlige terminkontrakter. NOTE 17: Nærstående parter Det helheide datterselskapet Goodtech Industri Holding AS kjøpte 1. desember % av aksjene i Troll Power AS. Selgerne Goodtech ASA og Goodtech Projects & Services AB overdro sine 40% i Troll Power AS, til sammen 80% av aksjene til Goodtech Industri Holding AS. Aksjene ble solgt til kostpris MNOK 20, fordelt med MNOK 10 til hver av selgerne. Etter overdragelsen eier Goodtech Industri Holding 100% av aksjene i Troll Power AS. Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser. Lån mellom selskaper er gitt på markedsmessige betingelser. Det er utbetalt godtgjørelse til nærstående parter utenom konsernselskaper og ansatte med TNOK 500 i Goodtech årsrapport

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer