VA rammeplan for Branndalsåsen - Bildøyna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA rammeplan for Branndalsåsen - Bildøyna"

Transkript

1 Altus Eiendom AS VA rammeplan for Branndalsåsen - Bildøyna

2 Tittel: VA - rammeplan for planområde Branndalsåsen - Bildøyna Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Altus Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Postboks 1199, 5811 Bergen Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen Telefon: Telefax: E-post: Foretaksreg.: NO MVA Oppdragsleder: Ernst Einarsen Marit Mienna Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Utarbeidet av: Sign.: Karoline Hamnes/kaham Revisjon: Dato: Fagkontrollert av: Sign.: D Torstein Dalen/Todal Antall sider Godkjent av: Sign.: 18 Marit Mienna/Mamie D For godkjennelse hos oppdragsgiver Kaham Todal Mamie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen 2

3 SAMANDRAG VA rammeplan for planområdet Branndalsåsen på Bildøyna i Fjell kommune er utarbeidd for reguleringsplan for området utarbeida av Norconsult AS på oppdrag frå Altus Eiendom AS. Dette dokumentet omtalar overordna prinsippløysingar for vassforsyning, handtering av spillvatn og overvatn for planområdet. VA - rammeplanen er utarbeidd etter Fjell kommune si VA- norm og Overvassnorm samt rettleiar ved planarbeid og utbyggingsprosjekt som er vedlagt deira VA-norm. Dokumenta er tilgjengeleg på Fjell kommune si heimeside. Sjå elles vedlagde plantekningar GH-101, GH-102, og GH-103. Området består av ca. 13 hektar utmark, fjell og myr, med nokre få eksisterande bustader. Det er planlagt utbygd rundt 660 bustader, som tilsvarar ca personekvivalentar (pe) samt 12 daa næringsareal og ca. 170 arbeidsplassar. Det eksisterer ikkje kommunale avløps- eller overvassleidningar i området. Overvatn Planområdet dekkjer fem nedbørsfelt, sjå teikningsvedlegg GH101. To nedbørsfelt har direkte avrenning til Straumsundet. To nedslagsfelt har avrenning til Straumsundet via overvassleidningar. Ein langs Rv555, og ein i vegen Bjørkestølen, som har utløp i kum SID i Straumsundet. Etter utbygging av planområdet skal overvatnet fordrøyast lokalt i kvart lokale nedbørsfelt, før det vert ført vidare til Straumsundet. Vassforsyning Det går ein 200 mm vassleidning i asbestsement i Bildøyvegen, og statisk trykk i området er 80 mvs. I samband med rehabilitering av lokalvegen på Bildøy vil eksisterande vassleidning verte skifta/rehabilitert. Det vil verte naudsynt å etablere ein tosidig ringleidning til å forsyne søre Bildøy og planområdet. FjellVAR planlegg å etablere vassleidning i ny G/S veg i samband med ny Rv555 nord for planområdet. Denne vassleidningen må vere på plass før ein byggjer ut heile området. Avlaupshandtering Eksisterande busetnad på søre Bildøy levere avløp til ein slamavskiljar plassert i Steinsvika. FjellVAR skal i framtida erstatte slamavskiljaren med ein pumpestasjon og sjøleidning. Sjøleidningen skal gå nordover gjennom Straumsundet og Straumsosen og vert ilandført på Foldnes. Frå Foldnes skal avlaupsvatnet transporterast til det nye hovudavlaupsreinseanlegget ved Storanipo. For busetnad som ligg lågare enn eksisterande pumpestasjon i Bildøyvegen skal det etablerast ein pumpestasjon ved sida av nausta ved gamle Bildøy bru, sjå teikning GH-103. Denne stasjonen skal overtakast av Fjell kommune/fjellvar og bli ein kommunal stasjon. Det tas sikte på at avløp pumpa frå Steinsvika slamavskiljar vert levert til ny kommunal pumpestasjon, og derifrå pumpa vidare til Foldnes. Eksisterande Steinsvik slamavskiljar vil dermed utgå. 3

4 Innholdsfortegnelse 1 EKSISTERANDE SITUASJON Vassforsyning Trykkforhold Slokkevatn Spillvatn Overvasshandtering 6 2 FRAMTIDIG SITUASJON PE Beregning Vassforsyning Trykkforhold Slokkevatn Spillvatn Overvasshandtering Dimensjoneringsgrunnlag for overvassanlegg Forureina overvatn Nedbørsfelt Overvassberekningar LØYSINGAR FOR OVERVASSHANDTERING Fordrøyning Handtering av overvatn i veg FLAUMVEGAR 17 3 KONKLUSJON 18 4

5 FIGURAR: Figur 1 Lausmassekart NGU Error! Bookmark not defined.6 Figur 3 Illustrasjon Norsk Vann, Lindholm m fl. (2008) 10 Figur 4 og Figur 5 Overvasshandtering 14 Figur 6 Grøne tak, Gangsti med beplanting, til høgre grønt tak. 15 Figur 7 Eksempel på område med mellombels fordrøyning 15 Figur 8 Snitt av infiltrasjonsgrøft mot veg og terreng. 16 Figur 9 Foto Bjorn Embrén Bruk av tre og røtene deira til å handtere overvatn 16 TABELLAR: Tabell 1 Areal, avrenningsfaktor,konsentrasjonstid og intensitet for nedslagsfelta 12 Tabell 2 Avrenning, Q(l/s) etter utbygging Tabell 3 Avrenning, Volum (m3) etter utbygging. 12 VEDLEGG: 1. Nedslagsfelt og VA-plan før utbygging GH Flaumvegar og nedslagsfelt etter utbygging GH VA plan etter utbygging GH Areal for overvanns-/flaumhåndtering etter utbygging GH-104 5

6 1 EKSISTERANDE SITUASJON Informasjon om eksisterande situasjonar er innhenta frå FjellVAR sitt leidningskart i Gemini, samt synfaring i området. Dagens område består av ca. 14 hektar utmark, for det meste fjell og myrlendt terreng. Det eksisterer ei hytte og eit par einebustader i området. Området er avgrensa av Straumsundet, Riksveg 555 og skuleområdet med Sotra vidaregåande, Fjell ungdomskule og Bildøyhallen idrettshall med fotballbane. Riksveg 555 skal utvidast i samband med nytt Sotra-samband. Eksisterande veg er tenkt nytta som lokalveg i området. Estimert eksisterande pe i området er 10 pe. 1.1 Vassforsyning Det eksisterer ingen kommunale vassleidningar inne i planområdet. Det ligg ein ø200 mm vassleidning i asbestsement i Bildøyvegen, nær gamle Bildøy bru. Vasskjelda til området er Bildevatnet. Det er nyleg ilandført ein ø315 mm PE leidning ved Straume sjøfront som ligg på Straume, tvers over Straumsundet. Denne leidningen kjem frå ein trykkaukingsstasjon på Åttringen Trykkforhold Statisk trykkhøgde på offentleg vassleidningsnett i området er maks 80 moh. Området varierer frå havnivå til høgaste punkt Branndalsfjellet som ligg 55 moh Slokkevatn Det eksisterer ingen kommunale vassleidningar inne i planområdet som kan nyttast til slokkevatn. 1.2 Spillvatn Det eksisterer ingen kommunale spillvassleidningar inne i planområdet. 1.3 Overvasshandtering Reguleringsområdet er ikkje utbygd. Det er delt inn i fem nedbørsfelt. Sjå teikning GH101. To nedbørsfelt har avrenning mot Straumsundet, medan to nedbørsfelt har avrenning mot Bildøyhallen, fotballbana og parkering/veg ved skuleområdet. Eit nedbørsfelt renn mot eksisterande myr, der går ein liten bekk. Myra ligg ved Rv 555, og avrenninga frå myra skjer via ein overvassleidning som ligg langs Rv 555 og med utløp i Straumsundet. Lausmassekartet til NGU viser at det er bart fjell med stadvis tynt dekke. Ein kan anta at fjell gjer at infiltrasjonskapasiteten i området er dårleg. Bergarten i området er gneis, overvegande granittisk (kjelde ngu). Figur 1 Lausmassekart NGU 6

7 2 FRAMTIDIG SITUASJON Det er planlagt utbygging av omtrent 660 bustader, som tilsvara rundt 1700 personekvivalentar. For omtale av tiltak i reguleringsplanen vert det vist til planskildringa. I rammeplan for vassforsyning, avløp og overvatn klargjer ein dei aktuelle tiltak innanfor desse fagområda. I merknad frå FjellVAR AS til reguleringsplan for Bildøyna datert kjem det fram at dei per dags dato ikkje kan levere nok vatn, eller leie bort, avlaup frå utbygginga som er planlagt i Fjell kommune. Planlagt spillvannspumpestasjon, som er regulert inn i planområdet skal takast over av kommunen. Denne inngår i Fjell VAR sin plan der dei overfører spillvatn frå Bildøy til pumpestasjonen på Foldnes. Eksisterande 200 mm vassleidning av asbest skal skiftast ut samtidig som den kommunale vegen Bildøyvegen blir oppgradert. Tidsrom for dette er usikkert, men planane må koordinerast. Dette vil gi betre kapasitet til området, men ein må likevel etablere ein tosidig forsyning/ringleidning i planområdet. Dette løyser ein ved å knytte seg til FjellVAR sin planlagte nye vassleidning som skal gå i ny gang- og sykkelveg langs planlagde firefelts Rv555. Hovudtrasane for vatn, spillvatn og overvatn er vist på teikning GH 103 og GH104. Areal er regulert til bolig er 11 hektar, det er etter ein har trekt frå arealet Statens Vegvesen skal nytte til ny veg. Statens vegvesen har regulert inn ny firefelts veg langs eksisterande Rv555. Den nye vegen legg beslag på omkring 3,0 hektar av planområdet. Vegvesenet handterer overvatn og naudsynte VA-ledningar frå ny veg. 2.1 PE BEREGNING Det er antatt at planområdet Branndalsåsen totalt vil ha ca busette (1 pe/busette) og 200 arbeidsplassar (0,5 pe/arbeidsplass). Det betyr at området vil ha 1700 pe. 2.2 Vassforsyning Dimensjonerande vassforbruk vert: Q dim = (150 l 1,8 2, ) 1700 pe pe døgn 60 s/min 60min/t 24 t/d + Q brannvann = 14 l/s +50 l/s = 64 l/s Maksimal døgnfaktor er satt til 1,8 og maksimal timefaktor er satt til 2,0. Lekkasjeandelen er satt til 100 l/pe døgn for et nytt leidningsanlegg i eit sentrumsområde, og Q annet er satt til 50 l/pe døgn. Dimensjon på vassleidningane i planområdet er satt til å vere ø315 mm der den skal gå til brannhydranta. Fjell kommune planlegg å skifte eksisterande asbestledning samtidig med rehabilitering av Bildøyvegen. I Bildøyvegen ligg ein DN200 mm som vil verte skifta, den bør óg bli oppdimensjonert for å sikre brannvassdekning i området. Denne leidningen skal området knyte seg til. Det er usikkert når dette arbeidet 7

8 starta, men det bør samordnast for å sikre at avstikk i vasskum og rett dimensjon blir lagt. Vassleidningane i gatene vil bli overtatt av kommunen og må byggjast i henhold til VA-norm i Fjell kommune. Koordinering mellom planane må ivaretakast i detaljprosjekteringa. Ein tosidig forsyning er planlagt etablert via gang og sykkelveg langs Rv555 og eksisterande AAS -leidning. Den vil krysse i gang og sykkelvei over Rv555, der det vert sett av eit avstikk til planområdet. Denne vassleidningen er illustrert i FjellVAR sitt innspill til Statens Vegvesen sin reguleringsplan, PlanID , parsell Kolltveit-Bergen grense. FjellVAR skal leggje vassleidning i gang- og sykkelveg frå Bildøybakken og til Hjelteryggen. Denne vassleidningen vil sørge for brannvasskapasitet i tunnel under Straume, samt fungere som ny hovedledning mellom Bergen og Fjell kommune. I VA-rammeplan for RV555 Kolltveit-Storavatnet utarbeidet av Rambøll, datert den , står det at Statens Vegvesen sett krav om 42 l/s til slukkevatn i vegtunnel under Straume. Dette vil bli ivaretatt av vassleidning langs Rv555. Det er satt av eit avstikk til planområdet på Bildøy som vist i figur 7 i FjellVAR sine merknader til planen, utarbeida av Asplan Viak Tilkobling til planområdet. Figur 2 Planlagt vassleidning i ny G/S veg langs Rv555. Figur 7 er henta frå FjellVAR sine merknader til SVV sine planar for ny RV555 forbi planområdet Planlagt utbygging kjem ikkje i konflikt med eksisterande vassleidningar, men ved gamle Bildøy bru ligg vasskummar som kan gå til eksisterande naust. Desse leidningane, samt den kommunale leidningen kan bli råka av arbeid i området. Dette gjeld truleg også privat leidningsnett, men dette er ikkje fullstendig klarlagt. Vidare kartlegging av privat leidningsnett må utførast i detaljprosjekteringa. 8

9 2.2.1 Trykkforhold Se punkt Slokkevatn Krav til slokkevatn for eit sentrumsområde er 50 l/s. Det må prosjekterast slik at desse krava vert oppfylt. Dimensjon på leidningen skal vere ø315 mm, sjå teikning GH103. Det kan verte behov for ein provisorisk trykkaukingsløysing (pumpe eller eit eige basseng) for å oppfylle krav om tilstrekkelig trykk for sprinkelanlegg i bygg og parkeringskjellar, dersom den tosidige vassforsyninga ikkje vert etablert før utbygging. Dette må avgjerast i detaljprosjekteringa. Ein oppnår tilstrekkelege mengder slokkevatn til utbygginga planlagt på Søre Bildøy dersom ein etablerer ein tosidig forsyning omtalt under punkt 2.2 Vassforsyning. Reguleringsområdet er basert på lite biltrafikk, men området sine gang og sykkelvegar skal utformast slik at brannbilar kjem fram. For bygg med krav om sprinklaranlegg skal vatnet frå testing av sprinklaranlegget kunne leiast av garde på en trygg måte. Dette må det takast omsyn til i detaljprosjekteringa. Fjell kommune krev maks. 250 meter frå hydrant til hovudangrepsveg. Desse krava gjer at det kan verte naudsynt å etablere minst 7 brannhydrantar, og 7 vannkummer med brannventil inne i planområdet. Desse vert plassert der det er framkomst for brannbila, langs kommunale vegar. Plassering av brannhydrantar og kummer med brannventil er vist på teikning GH 103. Skal ein byggja ut før ny vassforsyning er på plass må ein i detaljprosjekteringa foreta ei berekning av falltap og eksisterande forbruk på vassleidningen (asbestsement ø200mm) i Bildøyvegen for å avgjere om den kan levere nok vatn til busetnaden. 2.3 Spillvatn Dimensjonerande spillvassmengder er same som for vassforsyning i punkt 2.2, der Q = 14 l/s. Eksisterande busetnad på søre Bildøy leverer avlaup til ein slamavskiljar plassert i Steinsvika. FjellVAR skal i framtida erstatte slamavskiljaren med ein pumpestasjon og sjøleidning. Sjøleidningen skal gå nordover gjennom Straumsundet og Straumsosen og vert ilandført på Foldnes. Frå Foldnes skal avlaupsvatnet transporterast til det nye hovudavlaupsreinseanlegget ved Storanipo. Delar av planområdet kan med sjølvfall koplast til kommunal pumpestasjon som ligg mellom Bjørkestølen og Bildøyvegen. Ein må i detaljprosjekteringsfasen sjekke om eksisterande pumpe har kapasitet, eller om det vert behov for å oppgradere denne stasjonen. For busetnad som ligg lågare enn eksisterande pumpestasjon skal det etablerast ein pumpestasjon ved sida av nausta ved gamle Bildøy bru, sjå teikning GH-103. Denne stasjonen skal overtakast av Fjell kommune/fjellvar. Det tas sikte på at avløp frå Steinsvika vert pumpa til ny kommunal pumpestasjon, og derifrå pumpa vidare til Foldnes. På den måten får ein lufting på strekket. For at kommunen skal overta pumpestasjonen må den byggjast etter VA-norma til Fjell kommune. Dvs. at den må ha overbygg, parkeringsplass og vegtilkomst. Det skal også verte mogleg for lastebil å komme til stasjonen. Stasjonen vil ha tilkomst frå Bildøyvegen. Den skal plasserast med kortsida mot sjøen, slik at plasseringa vert som for dei tilgrensande nausta. 9

10 I nokre høve kan det verte naudsynt for lågareliggjande busetnad som ligg ved sjøen å etablere eigne private pumpekummar som pumpar spillvatnet opp til det kommunale nettet. Det avheng av kotenivå på kjellarane og moglegheita for fall bort til planlagt kommunal pumpestasjon. 2.4 Overvasshandtering I Fjell VAR si VA-norm er det lagt ved ei eiga overvassnorm, der ein tek omsyn til ei framtidsretta og berekraftig overvasshandtering i samsvar med EU sitt Vassdirektiv. Den baserer seg på å fordrøye og redusere/infiltrere overflateavrenninga ved lokal handtering av overvatnet. Målet er å oppretthalde den naturlege vassbalansen Dimensjoneringsgrunnlag for overvassanlegg Overvassystemet skal dimensjonerast etter tre-leddstrategien i Norsk Vann rapport 162 «Veiledning til klimatilpasset overvannshåndtering»: Figur 3 Illustrasjon Norsk Vann, Lindholm m fl. (2008) Små nedbørshendingar skal samlast opp inne i planområdet. Mellomstore nedbørshendingar skal forseinkast og fordrøyast inne på området, før dei renn vidare til resipienten. Store nedbørshendingar skal ha trygge flaumvegar som leier vatnet til resipienten, som er Straumsundet. Den ekstra mengda nedbør som kjem i framtida på grunn av klimaendringar skal handterast lokalt i området. Klimafaktoren er sett til å vere 1,4, dvs. ei auke på 40 % som er det Fjell kommune nyttar i sin overvassnorm (s. 8). Gjentaksintervall på 20 år er vald frå tabell på s. 7 i FjellVAR sin overvassnorm. Tabellen er henta frå Norsk Vann sin rettleiar 162 (Lindholm, 2008). 20 års gjentaksintervall gjeld for eit ope sentrumsområde/lukka busetnad. Flaumvegar skal dimensjonerast for 200 års flaum. Flaumvegen er vist på kart GH Forureina overvatn Overvatnet frå tak og uteareal vert betrakta som reint vatn og treng ikkje reinsing. Området er planlagt som bilfritt og parkering skal skje i parkeringskjellar utanfor området. Vegnettet skal i hovudsak nyttast som gang og sykkelveg, og vil vere lite trafikkert. Forureininga frå gatene vil vere liten Nedbørsfelt Planområdet blir avgrensa til 11 hektar etter at ny veg er tatt omsyn til. Statens Vegvesen handterer overvatnet frå sin veg, og derfor er deira areal tatt ut av rammeplanen. Den nye vegen går tvers gjennom ei myr med ein liten dam. 10

11 Etter utbygging vert nedslagsfeltet delt inn i 11 mindre nedslagsfelt frå A-K. Desse er vist på teikning GH102. Nedslagsfelt A, B og C Disse nedslagsfelta handterer nedbør frå torget og vegen gjennom feltet. Dei harde flatene frå tak og veg, kombinert med bratt terreng gjer at vassmengdene kan komme opp i stor hastigheit og mengde. Ein kan vurdere å nytte permeable flater, grøne tak, avenyar med tre, og gode drenerande pukkmassar. Grunne overvassystem som slisserenner kan også nyttast. Før utbygging rann overvatnet ut til Straumsundet. Ny flaumveg C vil leide vatnet langs vegen, vidare ned til vegen Bjørkestølen, deretter krysse over Bildøyvegen og ut i Straumsundet. Vatnet for 20 år og 200 års flaum skal ledast langs veg. Vatnet på nedsida av tilkomstveg må ledast trygt ned til Straumsundet, utan å skade bygg og konstruksjonar. Nedslagsfelt I og J Desse nedslagsfelta går frå Brandalsåsen ned mot fotballbanen, Bildøyhallen og eksisterande parkeringsplass. Det skal ikkje vere noko bustadsutbygging i området, men statens vegvesen skal byggja gang og sykkelveg igjennom området. Vegvesenet sitt anlegg vil ta seg av overvasshandteringa frå ny G/S. Nedslagsfelt J Nedslagsfelt J skal i fyrste omgang ikkje endrast, men dersom det vert meir utbygging i området seinare så skal overvatnet fortrinnsvis handterast på eige tomt, og flaumveger planleggjast. Nedslagsfelt K I dette nedslagsfeltet kan det komme tilkomstveg til området, og parkeringskjellar. Det er viktig å utforme nedkjøring til parkeringskjellar slik at det ikkje renn vatn inn i parkeringsanlegget. Nedslagsfeltet er det mest krevjande med tanke på overvasshandtering. Avrenning frå vegen vil grunna harde flater og bratt terreng kunne komme opp i stor hastigheit og mengde. Statens vegvesen byggjer ny fire-felts veg nedstraums og koordinering med Vegvesenet i detaljprosjekteringa er viktig for å sikre at vassmengdene frå innkjøringa i området kan handterast i same overvassystem som det Statens vegvesen skal nytte. Resterande areal Området tett attmed Straumsundet (2,9 ha) i strandsona verte behaldt slik det er i dag, og avrenning frå feltet går som før ut i Straumsundet. Ein må utforme landskapet slik at overvatnet ikkje skader nye konstruksjonar og infrastruktur. 11

12 Tabell 1 Areal, avrenningsfaktor ϕ, konsentrasjonstid (tc) og intensitet for nedslagsfeltene Areal: Intensitet: l/s ha Nedslagsfelt (ha) ϕ tc (min) 2 år 5 år 10 år 20 år 100 år 200 år A 1,0 0, B 2,4 0, C 1,3 0, I 0,8 0, J 1,0 0, K 1,6 0, Resterende areal 2,9 nært sjø, overvann ledes derfor dit *IVF kurve frå Sandsli målestasjon Overvassberekningar Overvassmengde før og etter utbygging for heile feltet Til å berekne vassføring er det er nytta eit 20 års regn, med konsentrasjonstid på 25 minuttar. Intensiteten er henta frå IVF kurve på Sandsli. Den rasjonelle metoden er tatt i bruk: Q = A x I x ø x K f Før: 11 ha x 84 l/s ha x 0,4 x 1,0 = 370 l/s Etter: 11 ha x 84 l/s ha x 0,7 x 1,4 = 905 l/s Auke i avrenning pga. klimaendringa og utbygging/urbanisering er l/s = 535 l/s. Det er naudsynt at ein planlegg og legg til rette for å oppretthalde den naturlege vassbalansen ved å infiltrere og fordrøye overvatnet i området. Bevaring av vegetasjon, bruk av permeable dekker, samt grøne tak er moglegheiter som vil redusere avrenning frå feltet. Tabell 2 Avrenning, Q (l/s) etter utbygging. Intensiteten er henta frå IVF kurve på Sandsli. Det er brukt ein klimafaktor på 1,4. Vannføring l/s Nedslagsfelt 2 år 5 år 10 år 20 år 100 år 200 år A B C I J K Resterende areal nært sjø, overvann ledes derfor dit 3 leddsstrategi Fang opp og infiltrer Forsink og fordrøy Sikker flaumvei 12

13 Tabell 3 Avrenning, Volum (m 3 ) etter utbygging. Intensiteten er henta frå IVF kurve på Sandsli. Det er brukt ein klimafaktor på 1,4. Volum (m3) Nedslagsfelt 2 år 5 år 10 år 20 år 100 år 200 år A B C I J K håndteres i forbindelse med utbygging av ny RV555 av Statens Vegvesen Resterende areal nært sjø, overvann ledes derfor dit 3 leddsstrategi Fang opp og infiltrer Forsink og fordrøy Sikker flaumvei, vannet ledes trygt forbi I detaljprosjekteringa må ein ta omsyn til vassmengdene frå nedslagsfelta. Viss ein nyttar Norsk Vann sin treleddsstrategi må 2 5 års regna fangast opp og infiltrerast inne i området, mens års-flaummane skal forseinkas og fordøyast. 100 til 200 års-flaummane skal kunne leiast trygt forbi området, utan å medføre skade på konstruksjonar og infrastruktur. 13

14 2.5 LØYSINGAR FOR OVERVASSHANDTERING Det leggjast opp til at overvatnet i størst mogleg grad skal handterast lokalt, og med opne overvasstiltak. Grannelova seier at ein ikkje kan nytte overvasshandtering som medfører skade på miljø, bygningar og konstruksjonar nedstraums. Det er naudsynt med ein overvassleidning ved innkjørsla til planområdet i nord. Konsekvensane for området nedanfor innkjørsla må vurderast, og veg/fortau må utformast slik at ein flaum ikkje skada området nedstraums (jmf. grannelova). Løysingar for overvasshandtering må avgjerast i detaljfasen. Det er enten sett av areal til flaumveg, elles skal vegane utformast slik at vatnet renn langs vegareala A (nedslagsfelt A), og C (nedslagsfelt B G), og i flaumveg K. Dette kapittelet viser nokre aktuelle løysingar for dei ulike delane av overvasshandteringa. Figur 4 Til venstre ein betongkanal ved bebyggelse. Kanalen har utløp på sida til område for mellombels overfløyming og infiltrasjon. Bildet til høgre viser steinsett infiltrasjonsgrøft. Øverst til venstre er ein open kanal i betong. Kanalen har hull på høgre side på deler av strekningen, slik at større vassmengder renner kontrollert ut på eit område som er sett av til midlertidig overfløyming og infiltrasjon. Når området er fullt vil vatnet renne vidare i kanalen. Til høgre er ei steinsett grøft som gir langsam avrenning, infiltrasjon og fordrøying. Grøfta kan ha infiltrasjonsrøyr i botnen med utløp til opa grøft lenger nedstraums (transport til sentral fordrøying). Figur 5 Prinsippskisse for infiltrasjonsgrøft. Behov for overløp og drensleidning må vurderast i detaljfasen. Kjelde: Veileder for lokal overvannshåndtering,rogaland Fylkeskommune/Jæren vannområde 14

15 2.5.1 Fordrøyning Figur 6 Grøne tak Til venstre: Gangsti med beplanting, til høgre grønt tak. Foto: SINTEF Byggforsk (2012 Busklein m.fl) Figur 7 Eksempel på område med mellombels fordrøyning 15

16 2.5.2 Handtering av overvatn i veg Swales For å auke konsentrasjonstida er det lagt opp til transport av overvatn i opne kanalar/grøfter langs veg, sjå teikning GH104. Det er viktig å sørgje for tilstrekkeleg hydraulisk kapasitet samtidig som ein sikrar mest mogleg langsam avrenning. Figur viser nokre eksempel. Figur 8 Til venstre, Snitt av infiltrasjonsgrøft mot veg og terreng. Grøfta sørgjer for infiltrasjon av overvatn samt lengre tilrenningstid enn ved bruk av røyr. Til høgre: Graskledd grøft med avrenning til sluk. Sluket kan med fordel hevast cm slik at fordrøyingsvolumet i grøfta vert utnytta før vatnet vert leia bort i røyr. Hol i kantsteinen slepp vatnet ned i grøfta. Tre avenyar, overvasshandtering utan røyr Eit tre består av 80 % vatn, der det meste verte tatt opp ifrå røtene. Planting av tre bidreg til at dei hydrologiske prosessane intersepsjon, infiltrasjon og opptak i røter kan ivaretakast. Dette bidreg til å oppretthalde vatnets krinslaup innanfor planområdet. Tre og planter sett i tillegg eit vakkert preg på gater og sentrumsområde. På Carl Berners plass har Ørjan Stål saman med Sweco og Statens vegvesen anlagt bytre, der overvatn frå tak og fortau går til å vatne tre, mens overflødig vatn renn gjennom pukklag og infiltrerer i grunn. Denne løysinga gjer at ein ikkje treng overvassleidning i grunnen. Figur 9 Foto Bjorn Embrén Bruk av tre og røtene deira til å handtere overvatn 16

17 2.6 FLAUMVEGAR Ny tilkomstveg vil avskjere busetnad og høgareliggjande område, slik at naturleg flaumveg mot Straumsundet vert erstatta av vegen. Det må opprettast trygge flaumvegar langsmed vegen, som er kontinuerleg ned til Straumsundet, utan å føre til skade på bygg og infrastruktur. Det må etablerast sikre flaumvegar mellom husa som er dimensjonert for ein 200 års flaum. I tabell 2 og 3 i kap er vassmengder for ein 200 års flaum vist for nedslagsfelta A - K, (vist på teikning GH-102). I detaljprosjekteringa må ein sikre at flaumvegane i områda vert ivaretekne. Under flaumhendingar vil overvatnet verte leia mellom bygga ned til Straumsundet. Terrenget må utformast slik at flaumvegane er nedsenka og samanhengande, og slik at ekstremnedbør ikkje skadar infrastruktur og konstruksjonar. Vegen ned mot Bjørkestølen vert ein flaumveg.ein må utforme vegen slik at vatn frå tak og veg under ei flaumhending må følgje vegen og sikre at ein fullstendig flaumvegen er ivaretatt heilt ned til sjøen. Frå innkjørselsvegen nært ny firefelts Fv.555 må ein koordinere flaumvegen for å sikre at overvassmengdene ledast trygt til Straumsundet. Koordinering med Statens Vegvesen er naudsynt. 17

18 3 KONKLUSJON VA - rammeplanen er utarbeidet etter Fjell kommune si overvassnorm, rettleiar ved planarbeid og utbyggingsprosjekt, Fjell kommune si VA norm og Norsk vann sin treleddsstrategi for overvasshandtering. Det betyr at dei minste regntilfella vert fanga opp og fordampa in situ, mens mellomstore nedbørshendingar vert forseinka og fordrøygde. For å oppretthalde vatnet sitt naturlege krinsløp skal det nyttast lokal overvasshandtering, der vegetasjon og opne vassvegar leier vatnet trygt ned til Straumsundet. Det er mange private og offentlege planar i området. Koordinering mellom planane må ivaretakast i detaljprosjekteringa. FjellVAR AS, Fjell kommune og Statens Vegvesen må kontaktast ved oppstart av detaljprosjekteringa. Spesielt viktig er det å sikre tilkobling til ny drikkevassleidning samt tilkobling av overvatn for nedbørfelt K i forbindelse med RV555. Det er naudsynt å få på plass ein tosidig ringleidning i området mtp. brannvassforsyning. Denne vil bli lagt samtidig som ein byggjer firefelts Rv555. Leidninga må prosjektarast slik at den kan levere 50 l/s (brannvatn) + 14 l/s (forbruk til området). B HENVISNING: 2013 DIHVA OVERVASSNORM, Rettleiar ved planarbeid og utbyggingsprosjekt Norsk Vann Rapport 193 "Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem". 2012, Busklein, Clewing, French, Kvalvik, Noreng og Ødegård, Grønne tak, Resultater fra et kunnskapsinhentingsprosjekt, prosjektrapport 104. Lindholm, O., S. Endresen, S. Thorolfsson, S. Sægrov, G. Jakobsen, L. Aaby. (2008). Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. Norsk Vann Rapport 162, Hamar 18

LINDÅS TOMTESELSKAP AS. LINDÅS. BUSTADFELT FONNEBOSTVEGEN. GNR. 108, BNR VA-RAMMEPLAN.

LINDÅS TOMTESELSKAP AS. LINDÅS. BUSTADFELT FONNEBOSTVEGEN. GNR. 108, BNR VA-RAMMEPLAN. LINDÅS TOMTESELSKAP AS. LINDÅS. BUSTADFELT FONNEBOSTVEGEN. GNR. 108, BNR. 161. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 0216-notat VA-rammeplan Fonnebostvegen Bergen, 12.02.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeida

Detaljer

N O T A T. Aktuelt planområde er vist i kartutsnitt i bilde 1 under. Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.:

N O T A T. Aktuelt planområde er vist i kartutsnitt i bilde 1 under. Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.: Side 1 (4) 613884-RIVA-NOT-002 N O T A T Oppdrag: Sykkelkryssing av Fjøsangerveien Oppdrag nr.: 613884 Emne: VA-rammeplan Dokument nr.: 613884-RIVA-NOT-002 Dato / rev.nr.: 29.10.2012 / 00 Utarbeida av:

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Borge, Osterøy kommune Informasjon Oppdragsgivar: Borgeåsen Eiendom AS Oppdrag: P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 Skriven av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert:

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert: VA- norm for vann- og avløpsanlegg Vedlegg B4 Overvasshandtering Revidert: 7.0.5 FØREMÅL Vedlegget sitt føremål er å fastslå kva krav som vert stilt i samband med handtering av overvatn. Vidare vert det

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

Rønhovde Eiendom AS. VA-rammeplan Rundhovde bustadområde Planid.:

Rønhovde Eiendom AS. VA-rammeplan Rundhovde bustadområde Planid.: VA-rammeplan Rundhovde bustadområde Planid.: 2015005 Utgave: 3 Dato: 25.05.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Rønhovde Utgave/dato: 3/ 25.05.2017 Filnavn: VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Skildring VA-plan på Barmen, Austevoll. Gnr. 33, bnr 22, mfl. Skildring VA-plan. Tiltakshavar: Norvald Økland. Mars 2017.

Skildring VA-plan på Barmen, Austevoll. Gnr. 33, bnr 22, mfl. Skildring VA-plan. Tiltakshavar: Norvald Økland. Mars 2017. Skildring VA-plan Tiltakshavar: Norvald Økland Mars 2017 Side 1 av 8 Innhald 1. Innleiing:... 2 2. Formål med reguleringsplanen... 2 3. Vatn og avløp... 3 Eksisterande forhold... 4 Prinsippløysning for

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Arkitektkontoret 4B. Overvassplan. Op p dragsnr.: Dokumentnr.: Versjon:

Arkitektkontoret 4B. Overvassplan. Op p dragsnr.: Dokumentnr.: Versjon: Arkitektkontoret 4B Overvassplan Studenthus Sogndal Op p dragsnr.: 5165395 Dokumentnr.: Versjon: 01 2016-11 - 10 Oppdragsg jevar : Oppdragsg jevar s kontaktperson: Rådg jevar : Oppdragsle ia r: Fagansvarl

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

OVERVASSNORM FOR KOMMUNANE; Gaular, Fjaler, Førde, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund

OVERVASSNORM FOR KOMMUNANE; Gaular, Fjaler, Førde, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund OVERVASSNORM FOR KOMMUNANE; Gaular, Fjaler, Førde, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund Juni 2014 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl.

VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl. Hellandhus AS VA rammeplan for Solheimsgaten gnr 158 bnr 45 m.fl. 2014-11-26 Figur 1 Solheimsgaten RAPPORT D01 26.11.2014 For godkjennelse hos oppdragsgiver Kaham Cakan Cakan A01 14.11.2014 Utkast til

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Håradalen Utvikling AS

Håradalen Utvikling AS Håradalen Utvikling AS Detaljregulering Sjurasvingen VAplan GNR. BNR 30/185 m.fl. i Odda kommune ArealplanID: 2016003 F:\PROSJEKT\Norconsult\5162587420\VA2016003.odt Side 1 av 7 F:\PROSJEKT\Norconsult\5162587420\VA2016003.odt

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

VA-rammeplan. Bergen kommune, plan og geodata. Krisiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden

VA-rammeplan. Bergen kommune, plan og geodata. Krisiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden Bergen kommune, plan og geodata VA-rammeplan Krisiansholm, Sandvikstorget, Rosegrenden Oppdragsnr.: 5124522 Dokumentnr.: VA-01 Versjon: E03 2017-09-12 Oppdragsgiver: Bergen kommune, plan og geodata Oppdragsgivers

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Arkitektkontoret 4B. Overvassplan. Op p dragsnr.: Dokumentnr.: Versjon:

Arkitektkontoret 4B. Overvassplan. Op p dragsnr.: Dokumentnr.: Versjon: Arkitektkontoret 4B Overvassplan Studenthus Sogndal Op p dragsnr.: 5165395 Dokumentnr.: Versjon: 02 2017-02 - 03 Oppdragsg jevar : Oppdragsg jevar s kontaktperson: Rådg jevar : Oppdragsle ia r: Fagansvarl

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Kattemskogen Dato: 26.05.2015 Skrevet av: Leif Sverre Aune VA-DI MENSJONERI NGSNOTAT INNHOLD Dimensjoneringsgrunnlag for Vann

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

Strukturering og opprydding på VA-sektoren

Strukturering og opprydding på VA-sektoren Strukturering og opprydding på VA-sektoren Erfaringar og døme frå Førde kommune Førde kommune 13 000 innbyggarar juli 2016 11 500 i bysenteret 2 500 i bygdene Utfordringa 2011 Kommunal planstrategi 2012

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

Strukturering og opprydding på VA-sektoren

Strukturering og opprydding på VA-sektoren Strukturering og opprydding på VA-sektoren Erfaringar og døme frå 13 000 innbyggarar juli 2016 ü 11 500 i bysenteret ü 2 500 i bygdene Utfordringa 2011 Kommunal planstrategi 2012 2016 1. Hovudplan VA 2.

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Falsens Vei 59 DOKUMENTKODE 616506-1-RIVA-NOT-001 EMNE Prinsippløsning for vann og avløp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alliance Arkitekter AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Storetveitvegen

Detaljer

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN Oppdragsgiver Arena Nord AS Rapporttype VA-rammeplan MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN 2 (9) VA-RAMMEPLAN Oppdragsnr.: 1350010856 Oppdragsnavn: Detaljregulering Myrdal idrettspark Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

UTFØRT AV: Terje Eithun KONTROLLERT: Ruben Nordnes GODKJENT: Ruben Nordnes Side: 1 personekvivalenter DATO: DATO: DATO:

UTFØRT AV: Terje Eithun KONTROLLERT: Ruben Nordnes GODKJENT: Ruben Nordnes Side: 1 personekvivalenter DATO: DATO: DATO: Oppdragsgiver: Fag: JC Bygg og Anlegg PROSJEKT: VA-rammeplan Nordåstræet Prosjekt nummer: 615980 BEREGNINGSARK: Bestemmelse av personekvivalenter (pe) iht NS 9426 og dimensjonering av avløpsmengder Dokument

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 1.10 - VA-rammeplan TILTAKSNOTAT Strandveien 1 VA-rammeplan Til: Skedsmo kommune VA-etaten Dato: 19.01.2016 Prosjekt: Strandveien 1 VA-rammeplan Rev 01: 11.10.2016 Notat

Detaljer

Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan

Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan SWECO AS A VD. BERGEN N o t a t Oppdrag: Fugledalen, Osterøy, gnr. 13, bnr. 3,4 Dato: 30.04.2013 Emne:. Plan nr 1253 2012 001 Oppdr.nr.: 99118001 Til: Kopi: Osterøy kommune, Vann- og avløpsetaten Ard Arealplan

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon

Notat. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon Notat Dato 23.10.2014 Revidert 19.11.2014 Til: Kopi: Fra: Oppdrag: Vedr: Øyer kommune v Bente Moringen NVE v Kristin Hasle Haslestad Fylkesmannen i Oppland v Olav Malmedal Mosetertoppen Hafjell AS v Stein

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Ved: Sissel Storebø Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: 5114077\Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA 2013-05-28 KOMMUNALT AVLØP I FJELL KOMMUNE, SØKNAD OM UNNTAK FRÅ

Detaljer

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva 11-10-2013 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Statens vegvesen

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

VA dagane på Vestlandet 9 10 september 2015

VA dagane på Vestlandet 9 10 september 2015 VA dagane på Vestlandet 9 10 september 2015 Felles VA Normer for kommunane i Hordaland Gjennomgang av utvalde punkt Arvid Kaalaas, Sund VA Tobias Dahle, DIHVA IKS 1 Arbeidet med felles VA normer i Hordaland

Detaljer

Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen. VA-rammeplan

Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen. VA-rammeplan VA-rammeplan Bergensbanen (Dale) Bergen, Bergen godsterminal, Nygårdstangen VA-rammeplan 03 Til bruk (innledning justert) 17.11.16 MoHer MoHer 02 10.10.16 MaRei HBU MoHer 01 12.09.16 MaRei KaHam MoHer

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE mellom Ulstein kommune

UTBYGGINGSAVTALE mellom Ulstein kommune UTBYGGINGSAVTALE mellom Ulstein kommune og Tømrer Prosjekt AS (organisasjonsnr. 993 407 313) om veg og tekniske anlegg på tomt med gnr. 10, bnr. 291 (regulert utbyggingsområde KS 4 Holsekerdalen) 1. Grunnlag

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

VA-rammeplan Ådland. For reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ Bergen kommune. Ytrebygda, gnr.112 bnr 1 mfl. Bybo AS

VA-rammeplan Ådland. For reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ Bergen kommune. Ytrebygda, gnr.112 bnr 1 mfl. Bybo AS Bybo AS VA-rammeplan Ådland For reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_62680000 Bergen kommune. Ytrebygda, gnr.112 bnr 1 mfl. 2015-03-10 Oppdragsnr.: 5120969 VA-rammeplan Ådlandsbyen Revisjon: 04 E04

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT TEKNISK NOTAT ADGR HVKR ADGR/HVKR

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT TEKNISK NOTAT ADGR HVKR ADGR/HVKR TELLEVIK EIENDOM AS VA-RAMMEPLAN FOR ØVRE TELLEVIK ADRESSE COWI AS v/adis Grabovac Postboks 2422 5824 Bergen TLF +47 98 68 50 93 MAIL adgr@cowi.no WWW cowi.no BERGEN KOMMUNE. ÅSANE. GNR 176 BNR 29 M.FL.,

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer