Forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå mindre avlaupsanlegg (bustadhus, hytter og liknande), Sogndal kommune, Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå mindre avlaupsanlegg (bustadhus, hytter og liknande), Sogndal kommune, Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå mindre avlaupsanlegg (bustadhus, hytter og liknande), Sogndal kommune, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Sogndal kommunestyre xx.xx 2018 med heimel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 9 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (ureiningsforskrifta) Formål Kommunen er lokal ureiningsmyndigheit. Forskrifta skal: - stille krav til tekniske løysingar slik at omsynet til resipienten, drikkevassanlegg og brukarinteressene vert ivareteke. - forenkle kommunen sin sakshandsaming i samband med utslepp frå mindre avlaupsanlegg. - supplera reglane i ureiningsforskrifta kapittel 11 og 12 med nødvendige tilleggskrav for å verna vassressursane i kommunen mot ureining som kan skada andre brukarinteresser. - gje kommunen heimel for å krevje nødvendig utbetring av eksisterande utslepp. - stille krav til tekniske avlaupsløysingar som skal nyttast for etablering av nye utslepp. 2. Verkeområde Forskrifta gjeld utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustad, fritids- og annan busetnad med innlagt vatn i dei områda i Sogndal kommune som ikkje er kopla til offentlege avlaupsleidningar, og kor utsleppet ikkje overstig 50 pe. Krava i denne forskrifta erstattar krava i 12-7 til i den sentrale ureiningsforskrifta. Andre føresegner i ureiningsforskrifta kapittel 11 og 12, er framleis gjeldande. Ved sakshandsaming etter denne forskrifta skal ureiningslovgjevinga og plan- og bygningslovgjevinga verte lagt til grunn. Føretakssystem som omtala i forskrift om byggesak gjeld fullt ut. I tillegg skal føretaka ha tilsvarande system for ureiningslovgjevinga. Kommunane kan føre tilsyn med den delen av systemet som omfattar ureiningslovgjevinga, på lik linje som tilsyn etter plan- og bygningslovgjevinga. 3. Definisjonar Definisjonar etter ureiningsforskrifta 11-3 med tillegg: - Med innlagt vatn vert det meint vatn frå vassverk, brønn, cisterneanlegg eller liknande som gjennom leidning eller slange er ført innandørs - Med innlagt vatn vert det også meint innvendig røyropplegg som vert forsynt av vatn frå tank/behaldar eller tilsvarande (innvendig eller utvendig), og som vert leia ut av bygningen til grunnen eller oppsamlingstank. Volum inntil 25 l totalt går ikkje under denne definisjonen. - Sanitært avlaupsvatn: Avlaupsvatn som i hovudsak skriv seg frå menneskets stoffskifte og frå hushaldningsaktivitetar, medrekna avlaupsvatn frå vassklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller liknande. - Med svartvatn vert det meint sanitært avlaupsvatn frå vassklosett, eller andre kjelder kor urin og/eller fekalier normalt vert transportert med vatn. - Med slamavskiljar vert det meint ein eller fleire kummar for avskilling av slam frå avlaupsvatn. Eit anna namn på slamavskiljar er septiktank/kum.

2 - Med avlaupsanlegg er meint eitkvart anlegg for handtering av sanitært avlaupsvatn som består av ein eller fleire av følgjande hovudkomponentar: avlaupsnett, reinseanlegg og utsleppsanordning. - Med avlaupsnett er meint eit transportsystem som samlar opp og transporterer avlaupsvatn frå bustadhus eller andre bygningar med innlagt vatn. - Med reinseløysing vert det meint eit anlegg som vert installert med det formålet å reinse avlaupsvatn. - Med resipient er det meint vassførekomst som mottar ureining frå avlaupsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvatn. Resipient for alle andre typar anlegg er overflatevatn (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). - Med tot-p vert det meint total fosfor. Analysemetoden følger NS-EN ISO 6878, eller til kvar tid gjeldande standard. - Med BOF5 vert det meint eit biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er eit mål på innhald av organisk stoff i vatn. Analysemetoden følgjer NS-EN eller NS-EN , eller til kvar tid gjeldande standard. - Med heilårs vassføring vert det meint vassføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikkje tørker ut av naturlege årsaker oftare enn kvart tiande år i gjennomsnitt. - Med personekvivalentar (pe) vert det meint den mengde organisk stoff som vert brote ned biologisk med eit biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn (NS 9426, eller til kvar tid gjeldande standard). Storleiken på avlaupsanlegget i pe vert utrekna på grunnlag av største vekevis mengde som går til reinseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unnatak av uvanlege tilhøve som for eksempel skuldast kraftig nedbør. 1 pe svarar til utslepp frå 1 person. - Med god badevasskvalitet vert det meint at kvaliteten på badevatnet skal tilfredsstilla krava til god badevasskvalitet i Folkehelseinstituttets «Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.» - Med områdeplan vert det meint ein plan for vassforsyning og avlaup for eit avgrensa område. - Med ADK-1 er meint det sertifikat som dokumenterer nødvendig kompetanse til praktisk utføring av leidningsanlegg innan vatn og avlaup i samsvar med dei krav lover, forskrifter, normer og standardar som vert stilt til eit moderne leidningsanlegg. 4. Utsleppskrav Avlaupsanlegga skal tilfredsstilla følgjande reinsekrav, rekna om til årleg middelverdi av det som blir tilført reinseanlegget: Parameter: Utslippskonsentrasjon: Reinseeffekt: Tot-P < 1,0 mg/l > 90 % BOF 5 < 25 mg/l > 90 % Unntak: Utslepp frå tiltak på eigedomar langs Fjærlandsfjorden, Sogndalsfjorden og Amlabukti, kan søkje godkjenning for utslepp etter 12-9 (utslepp til mindre følsamt område). Alle eldre anlegg som ikkje oppfyller desse krava kan verte kravd rehabilitert, ev. at det vert bygd nytt anlegg eller at eigedomen vert tilknytt offentleg/privat avlaupsanlegg, dersom slikt finst i rimeleg nærleik. Dette i samsvar med ureiningsforskrifta 12-16, andre ledd siste setning. Analyser skal verte utført av laboratoria som er akkreditert for dei aktuelle analysane. Kommunen kan stille krav om at anleggseigar regelmessig tek prøver av restutsleppet. Unntatt er infiltrasjonsanlegg og tette tankar, der det normalt ikkje vert teke prøver Ved utslepp til lokale resipientar som har særlege brukarinteresser, som badevatn, drikkevatn og vatning i jordbruk, eller vassresipientar med liten vassføring, kan det verte satt strengare krav. 5. Avlaupsnett Avlaupsnettet skal, utan at det leiar til urimeleg store kostnader, verte dimensjonert, bygd, drivast og verte vedlikehalde med utgangspunkt i den beste tilgjengelege teknologi og fagkunnskap, særleg med omsyn til: - mengde og eigenskapar til avlaupsvatnet, - førebygging av lekkasjar, og - avgrensing av ureining av resipienten som følger av overløp.

3 6. Krav til planlegging 1. Grunnundersøking skal alltid gjennomførast og danne grunnlag for val av avlaupsløysing og dimensjonering av anlegg. 2. Der vakumtoalett med tett tank er godkjent som avlaupsløysing i 8.1, er det ikkje krav om grunnundersøking ved søknad om utsleppsløyve for etablering av tett tank for svartvatn. 3. Ved etablering av nye utslepp skal prosjekterande foreta ei samla vurdering av ureiningssituasjonen i nærområdet/nabolaget. Dvs. foreta ei samla vurdering av den avlaupsmessige belastning nye tiltak i eit område vil gje i grunn, ev. resipient. Ved utarbeiding av plan for byggeområder (detaljregulering i områdeplan og reguleringsplan) skal det verte utarbeida områdeplan for vassforsyning og avlaup. Kommunen avgjer avgrensinga av aktuelt område så tidleg i planprosessen som mogeleg. I reguleringssamanheng rettar kravet om utarbeiding av områdeplan seg mot tiltakshavar. Inngår nye byggeområder berre i områdeplan rettar kravet seg mot kommunen med mindre anna ikkje er bestemt. 4. Det skal alltid verte innhenta opplysningar om tilstanden for drikkevasskjelder som kan tenkast vil verte påverka av utsleppet. Drikkevasskjeldene skal merkast på kart. Det skal vurderast om drikkevatnet vil verte påverka av utsleppet. 5. Resipientundersøking må gjennomførast før det vert etablert avlaupsanlegg med utslepp til overflatevatn. Resipienten skal ha heilårleg vassføring, og utsleppet skal ikkje påverke eller forverre vasskvaliteten i nemneverdig grad ved minstevassføring. Med dette vert det meint at vatnet skal ha god badevasskvalitet 25 meter nedstraums utsleppet. 6. Alle tankar som medfører slamtømming, som slamavskiljar, minireinseanlegg eller tette tankar, skal plasserast slik at den kan verte tømd heile året med tankbil. Vegen fram til kum skal ha fri bredde på minimum 3 meter og fri høgde på 4 meter. Avstand frå bilveg til slamavskiljar skal ikkje vere større enn 30 meter og løftehøgda frå botn tank skal maks vere 7 meter. Kravet om heilårsveg kan fråvikast for fritidsbustad dersom forsvarleg slamtømming likevel kan ivaretakast. 7. Ved anlegg på annan manns grunn skal eigar av anlegget tinglysa erklæring frå grunneigar om løyve til dette. Dette gjeld både for leidningsanlegg og reinseanlegg. Kopi av tinglyst erklæring skal verte vedlagd søknad om ferdigattest. 8. Utsleppsløyve vert ikkje gjeve dersom pålegg om tilknyting til offentleg avlaupsnett kan bli gitt med heimel i plan- og bygningsloven og/eller ureiningslova, eller dersom omsøkt tiltak ligg i område for offentleg avlaup. Tiltaket er også søknadspliktig i høve plan- og bygningslova Krav til kompetanse Føretak som utfører planlegging og bygging av mindre avlaupsanlegg, skal ha ansvarsrett på sine godkjenningsområder i samsvar med plan- og bygningslova. Kommunen vil krevje følgande kompetanse: - Prosjekterande for infiltrasjonsanlegg skal ha tilstrekkeleg hydrologisk og avlaupsteknisk kompetanse, minimum kurs i prosjektering/bygging av mindre avlaupsanlegg eller tilsvarande kompetanse. - Prosjekterande for avlaupsanlegg med utslepp til overflatevatn skal minimum ha kurs i prosjektering/bygging av mindre avlaupsanlegg eller tilsvarande kompetanse. Resipientundersøkinga krev fagkunnskap innan geologi, hydrologi og vasskjemi på høgskulenivå. Undersøkinga og vurderinga skal vere vedlegg til prosjekteringa. - Utførande for alle typar anlegg skal minimum ha utdanning som maskinentreprenør/røyrleggjar, samt tilleggsutdanning på ADK1-kurs eller tilsvarande. 8. Godkjente reinseløysingar Reinseanlegget skal dimensjonerast, byggast, drivast- og vedlikehaldast slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold der det ligg. Ved utforming av anlegget skal det takast omsyn til variasjonar i

4 mengde sanitært avlaupsvatn i løpet av året. 8.1 Heilårsbustadar, bustadar i sporadisk bruk, fritidsbusetnad, andre bygningar og verksemder: - Det skal prioriterast at avlaup vert kopla til offentleg avlaupsnett jf. plan- og bygningslova Dersom tilkoplinga til offentleg avlaupsnett ikkje er mogeleg, skal avlaup fortrinnsvis skje som infiltrasjon i stadlege jordmassar dersom tilhøva tilet dette. Lukka infiltrasjonsanlegg skal då utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 59 (bransjenorm). - Der grunnforholda ikkje tilet infiltrasjon av alt eller deler av avlaupsvatnet, kan det tillatast våtmarksfilter, typegodkjent minireinseanlegg klasse 1 eller tett tank. Følgjande avlaupsløysningar kan nyttast (valfritt alternativ): Alternativ 1: - Minireinseanlegg skal vere typegodkjent og skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr Utslepp frå minireinseanlegg skal vere i samsvar med i Forskrift om begrensning av forureining (ureiningsforskrifta). Alternativ 2: - Tett tank for svartvatn (Må tilfredsstilla krava i NS 1545) - eventuelt i kombinasjon med - Biologisk filter for gråvatn (Utført i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 60). Følgjande vilkår må vere oppfylt for tett tank: - Dersom valt toalettløysing brukar maksimum 0,5 liter pr. nedspyling skal tanken vere minimum 2 m³ for fritidsbustad. I andre tilfelle og for bustadhus vert det krav om at tanken skal vere minimum 6 m³. - Det skal monterast nivåvarslar m/alarm som varslar om behov for tømming i god tid. - Tett tank er ei løysning som berre vil bli godkjent for eksisterande bustader godkjent, og der det ikkje er tilhøve som tilseier at andre løysingar enn tett tank vil kunne nyttast. - Svartvatn og gråvatn til same tank: Det er ikkje tillate med tett tank for både svartvatn og gråvatn. Alle andre teknisk moglege løysingar skal vere vurdert før søknad om tett tank vert utarbeidd. Kommunen vil vurdere å tillate tett tank i spesielle tilfelle. Ved bruk av tett tank skal det nyttast vakuumtoalett, lågtspylande toalett eller tilsvarande. Ved søknad om utsleppsløyve for tett tank er det krav om grunngjeving frå søkjar kvifor det ikkje kan nyttast andre løysingar. - Vilkår til utsleppsløyve der det vert godkjent svartvatn til tett tank: Det er krav om grunnundersøking ved etablering av utslepp for gråvatn jf Tiltaket medfører søknad om utsleppsløyve for gråvatn. - For alle anlegg gjeld krav til utføring, drift, vedlikehald og funksjon jf Driftsbygningar i landbruket - Det er tillate å føre avlaup frå wc i driftsbygning til lager for husdyrgjødsel dvs. blautgjødsel. Det same gjeld for spillvatn frå til dømes mjølkeproduksjon. Bruken av wc er avgrensa til dei som har sitt arbeid i bygningen. Gjødsellager må ved slike høver oppfylle dei generelle funksjonskrav til landbruksmyndigheitene. Hygieniske tilhøve ved slike avlaupsløysingar må ikkje vere i strid med reglane til Helsemyndigheitene eller Mattilsynet. Dersom avlaupet vert leia vekk frå driftsbygningen skal dette gjerast i samsvar med 8.1 i denne forskrift. 8.3 Biologiske, avlaupsfrie toalett - Bruk av utedo, biodo, forbrenningstoalett eller anna type tørrklosett krev ikkje utsleppløyve, men det må takast omsyn til drikkevasskjelder i området. 8.4 Andre anleggstyper/reinseløysingar Kommunen kan godkjenna andre anleggstyper/reinseløysingar som ikkje er nemnd her dersom det vert vist til: - Dokumenterte driftserfaringar frå uavhengige og seriøse instansar. - Nøytral dokumentasjon på at utslippskrav jf. 4 i denne forskrift, vil bli følgd. - Skriftleg serviceavtale med produsent/leverandør for anlegg som krev dette.

5 - Krav til utføring, drift, vedlikehald og funksjon. 9. Utsleppsstad Utsleppsstad for avlaupsvatn skal etablerast på følgjande måtar: - Utslepp til innsjø minimum 2 m under lågaste vasstand. - Utslepp til elv/bekk skal berre etablerast til vassdrag med heilårs vassføring, jf. 3 definisjonar, eller til leidning for jordbruksdrenasje dersom den munnar ut i resipient med heilårs vassføring. - Etablering av utslepp til stadlege lausmassar. Utsleppsstad for avlaupsvatn frå avlaupsanlegg skal elles lokaliserast og utformast slik at verknadane av utsleppet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mogleg, samt at konflikt med andre interesser vert unngått. Krav utover minimumskrav kan settast i enkeltsaker etter vurdering av lokale forhold. 10. Lukt Avlaupsanlegget skal verte dimensjonert, byggast, drive og vedlikehalde på ein slik måte at omgjevnadane ikkje vert utsett for sjenerande lukt. 11. Oppmalt matavfall (Avfallskvern) Det er ikkje tillate å montere avfallskvern til røyropplegg som vert tilknytt private avlaupsanlegg. 12. Krav til utføring, drift, vedlikehald, og funksjon 12.1 Eigars ansvar og plikter: - Anlegget skal verte drive og vedlikehalde slik at alle krav vert etterfylgt. Anlegget skal til ei kvar tid fungere etter hensikta. Dersom dette ikkje er oppfylt kan anlegget krevjast oppgradert. - Kumlokk skal alltid vere utildekt og lett tilgjengeleg for inspeksjon slik at kontroll av anlegg kan verte utført. Pga. tryggleiksårsaker må alle kumlokk vere tunge eller verte sikra på annan forsvarleg måte. - Alle anlegg som har pumper samt anlegg med tett tank, skal ha alarm Serviceavtaler: - Gjeld 12.4 og 12.5, samt andre anlegg som krev dette. - Ein serviceavtale skal gjelde inntil oppseiing. - Ved eventuell oppseiing av avtalen skal kopi sendast kommunen, og ny serviceavtale må vere underskive dersom anlegget framleis skal vere i drift. - Ved sal av bustad/fritidshus skal avtalen overførast til ny eigar slik at anlegget vert sikra tilstrekkeleg oppfølging. Kontaktinformasjon på ny eigar skal sendast til kommunen Lukka infiltrasjonsanlegg: Utføring og dokumentasjon: - Grunnundersøkingar skal gjennomførast i samsvar med Norsk Vann rapport 178 «Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avlaupsanlegg.» - Infiltrasjonsanlegg skal utførast i samsvar med VA/Miljøblad nr Slamavskiljar dimensjonerast i samsvar med VA-miljøblad nr. 48. Drift og vedlikehald: - Eigaren av avlaupsanlegget er ansvarleg for at anlegget vert drive og vedlikehalde slik at krava i lokal forskrift vert følgt. Kommunen fører tilsyn med at denne forskrifta vert følgt Minireinseanlegg (klasse 1):

6 Utføring og dokumentasjon: Skal utførast i samsvar med VA/Miljøblad nr. 52 og ha dokumentasjon som tilfredsstiller «NS-EN » eller tilsvarande standard for reinsegrad, slamproduksjon og gjennomsnittleg lufttemperatur. Drift og vedlikehald: - Anlegg skal tømmast i samsvar med dei krav leverandøren eller kommunen har gjeve. - Anlegget skal verte drive og vedlikehalde i samsvar med skriftleg drifts- og vedlikehaldsavtale med reinseanleggleverandør eller annan fagkyndig verksemd, jf. vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11 i den sentrale forskrifta. Som ein del av serviceavtalen skal anlegget ha eksternt tilsyn og utarbeide årsrapport kvart år. Ein kopi av denne skal sendast kommunen. - Kvart 5. år, eller når kommunen krev det, skal det takast utlaupsprøver ved anlegga. Desse skal analyserast på tot-p, BOF5 og E.coli. Prøvene skal analyserast av akkreditert laboratorium for dei aktuelle prøvene. Analysane skal kostast av abonnent. - Innomhusanlegg skal tømmast av den leverandør/fagkyndig verksemd som det er inngått serviceavtale med, medan slam frå slamavskiljarar skal tøymast av kommunal renovatør. Slammet skal leverast på godkjent mottak. - Det vert sett krav til drifts- og serviceavtale. Kopi skal sendes kommunen før ferdigattest vert utstedt. - Serviceintervall: utførast i samsvar med produsentens tilvising, men minimum 1 gang/år. - Dersom bygningar i sporadisk bruk skal ha minireinseanlegg, skal det kunne visast til dokumenterte driftserfaringar frå uavhengige og seriøse instansar, jf Biologisk filter (berre for gråvatn): Utføring og dokumentasjon: - Skal utførast i samsvar med VA/Miljøblad nr Slamavskiljar: Skal utførast i samsvar med VA/Miljøblad nr. 48, og ha dokumentasjon i samsvar med NS-EN Er berre tillate som handsaming før hovudreinsetrinn eller ved utløp til godkjent sjøresipient. Drift og vedlikehald: - Kvart 5. år, eller når kommunen krev det, skal det takast utlaupsprøver ved anlegga. Desse skal analyserast på tot-p, BOF5 og E.coli. Prøvene skal analyserast av akkreditert laboratorium for dei aktuelle prøvene. Analysane skal kostast av abonnent. - Filtermassen skal skiftast ut når prøveresultata ikkje overheld krava. - Serviceintervall: skal utførast i samsvar til tilvisingar frå produsent, men minimum 1 gang/år. 13. Klage Vedtak som er vedteke av kommunen eller den kommunen har delegert myndigheit til i medhald av denne forskrift, kan klagast på iht. forvaltningslova Gebyr Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll etter denne forskrifta vert fastsett av kommunestyret i medhald av forureiningsforskrifta Ikrafttreden Forskrifta trer i kraft straks og gjeld for Sogndal kommune, Sogn og Fjordane.

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad 1. Virkeområde Retningslinene gjeld for utslepp av avløpsvann frå fast busetnad og fritidsbustader med innlagt vatn i områda i Åseral kommune der det ikkje er ført fram offentlege avløpsleidningar, og

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 23. november 2017 kl. 13.10 PDF-versjon 8. januar 2018 20.10.2017 nr. 1808 Forskrift

Detaljer

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett)

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett) Søknaden skal brukast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvann jf. Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus, hytter og liknande

Detaljer

Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010

Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010 Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010 Vedtatt i Radøy kommunestyre 30. september 2010, sak. 046/10. Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknadsskjemaet gjeld for: Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe. Utslepp

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL OS KOMMUNE Tekniske Tenester Forvaltningsstyret Os, 08.09.2008 _ L.nr. Saknr. Arkivkode Eining/Sabh Dykkar ref. 15902/08 05/1897 /M41/ TEK/GHE LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland FRAMLEGG TIL HØYRINGSUTKAST Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland Fastsett av Stord kommunestyre... og Fitjar kommunestyre med heimel

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Ulstein kommune Teknisk etat

Ulstein kommune Teknisk etat Ulstein kommune Teknisk etat Saksnr Løpenr. Sakshandsamar Dato 2009/1177 6506/2010 AST 22.03.2010 LOKAL FORSKRIFT OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG, ULSTEIN KOMMUNE Heimel: Fastsett

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad.

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad. Sula kommune Prosjektering, bygg og drift Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon 70 19 91 00 post@sula.kommune.no www.sula.kommune.no JNR.: Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller

Detaljer

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften 11-3. I tillegg gjelder følgende:

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften 11-3. I tillegg gjelder følgende: INNHOLD Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommune, Hedmark. 1. Virkeområde 2. Definisjoner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE.

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. Retningslinjene blei vedtatt i kommunestyret i møte 08.06.2005 sak 42/05, punkt 3 ved behandlingen

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune Lovverk: Lov om vern mot forurensninger og om avfall, 1981-03-13, nr. 06 (forureiningslova).

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

INNHOLD. 1. Virkeområde

INNHOLD. 1. Virkeområde INNHOLD Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), i Tolga kommune, Hedmark. 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Utslippskrav 4. Avløpsnett 5. Krav

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga Page 1 of 8 INNHOLD Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark 1. Virkeområde 2. Definisjoner

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud.

Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud. Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud. KAP 1. GENERELLE VEDTAK 1.1 Føremål Forskrifta har som føremål å sikre miljømessig,

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 15. november 2017 31.08.2017 nr. 1618 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR

FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR VOSS KOMMUNE Vedteken i kommunestyret 20.03.2014 sak 23/14 FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR Vedteke av: Voss kommune Arkivsak nr: 13/1337 Ikrafttreding: 01.01. 2014 Heimel: Forskrifta

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune Vedtatt av Hemsedal Kommunestyre den 02.06.2009 med heimel i forskrift om begrensing av forureining (forureiningsforskrifta)

Detaljer

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING Kven har søknadsplikt? Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auke eit eksisterande utslepp vesentleg, må du søke kommunen

Detaljer

Vår ref. 2013/ Bodil Huse Olsen - Utsleppsløyve minireinseanlegg, ifrådelt parsell på eigedom gnr. 11, bnr. 9 - Ølve

Vår ref. 2013/ Bodil Huse Olsen - Utsleppsløyve minireinseanlegg, ifrådelt parsell på eigedom gnr. 11, bnr. 9 - Ølve Rådmannen Helse og rehabilitering Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. forskrift

Detaljer

RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter

RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter Kven har søknadsplikt? Sogndal kommune Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auka eit eksisterande utslepp

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I VOLDA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I VOLDA KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I VOLDA KOMMUNE vedtatt i kommunestyret den 24.04. 2008 i medhald av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr av 10.

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire kommunar har laga egne søknadsskjema om avløpsutslepp

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Rektangelg. Avløpsforskrift separate anlegg. Ørsta kommune. Forslag til. IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4.

Rektangelg. Avløpsforskrift separate anlegg. Ørsta kommune. Forslag til. IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4. Rektangelg AS Ørsta kommune Forslag til Avløpsforskrift separate anlegg IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4.doc forslag til forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg

Detaljer

Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for bustader og fritidsbustader i Nord-Fron kommune

Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for bustader og fritidsbustader i Nord-Fron kommune Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for bustader og fritidsbustader i Nord-Fron kommune Vedteke av kommunestyret i Nord-Fron kommune, sak 041/12 den 30.04.2012 med

Detaljer

SØKNAD OM UTSLEPP AV KOMMUNALT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE TETTSTADER I FLORA KOMMUNE

SØKNAD OM UTSLEPP AV KOMMUNALT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE TETTSTADER I FLORA KOMMUNE SØKNAD OM UTSLEPP AV KOMMUNALT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE TETTSTADER I FLORA KOMMUNE Kven har søknadsplikt? Når du skal etablere eit utslepp av kommunalt avløpsvatn eller vil auke eit eksisterande utslepp vesentleg,

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Arkivsak: 2015/604-1 Arkiv: M53 Saksbehandlar: Per Dagsgard Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 36/15 Miljø- og næringsutvalet 03.09.2015 Ny forskrift

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR FORSKRIFTER FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Førde bystyre den 17.12.09 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om begrensing av forurensinger, av 1. juli 2004, sist endra

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

VINJE KOMMUNE Teknisk drift og vedlikehald

VINJE KOMMUNE Teknisk drift og vedlikehald R-2014-2 VINJE KOMMUNE Teknisk drift og vedlikehald ØYFJELL REINSEDISTRIKT UTSLEPPSSØKNAD Åmot, 09.09.2014 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR... 3 1.1 Søkaropplysningar... 3 1.2 Søknadsomfang... 3 2 REINSEDISTRIKT...

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE FØRESEGN OM VATN - OG AVLAUPSGEBYR

NORDDAL KOMMUNE FØRESEGN OM VATN - OG AVLAUPSGEBYR NORDDAL KOMMUNE FØRESEGN OM VATN - OG AVLAUPSGEBYR Norddal kommunestyre har i møte den xx.xx.xx, sak xx/xx, vedteke føresegn om vass- og avløpsgebyr for Norddal kommune i medhald av 3 i Lov om kommunale

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018

GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018 Osterøy kommune Politisk-adm.sekretariat GEBYRREGULATIV TEKNISKE TENESTER OSTERØY KOMMUNE 2018 Regulativet vart vedteke av Osterøy Heradstyre 13.12.17, sak 070/17, og gjeld frå 01.01.2018 - Vatn og avlaup

Detaljer

KvinnheradKommune Rosendalsvegen ROSENDAL v/synneveskei GNR/BNR15/11 MED FLEIRE, TROPPO. SØKNAD OM UTSLEPPTIL SJØ FRÅ NYTT HYTTEFELT

KvinnheradKommune Rosendalsvegen ROSENDAL v/synneveskei GNR/BNR15/11 MED FLEIRE, TROPPO. SØKNAD OM UTSLEPPTIL SJØ FRÅ NYTT HYTTEFELT PROSJEKTADMINISTRASJON REGULERING - KOMMUNALTEKNISK PLANLE GGING KvinnheradKommune Rosendalsvegen10 5470ROSENDAL v/synneveskei Postboks 103 5649 EIKELANDSOSEN TLF: 56 58 11 30 Faks: 56 58 11 99 post@byggadmin.no

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Vedtatt av Etnedal kommunestyre xx med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Tilleggsvilkår til løyvet for mottak av betong og asfaltmassar ved Kjosås Maskin AS sitt anlegg i Tolomarka, Kvam herad

Tilleggsvilkår til løyvet for mottak av betong og asfaltmassar ved Kjosås Maskin AS sitt anlegg i Tolomarka, Kvam herad Sakshandsamar, innvalstelefon John Olav Hisdal, 55 57 22 16 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2009/739-471 Dykkar referanse Kjosås Maskin AS Sandvenhagen 5600 Norheimsund Tilleggsvilkår til løyvet for

Detaljer

Sanitærreglement. for. Hjartdal kommune

Sanitærreglement. for. Hjartdal kommune Sanitærreglement for Hjartdal kommune Utgåve 1 30.01.2004 Innhald 1. GENERELT 1.1. Heimel 1.2. Verkeområde 1.3. Plikta til å overhalde sanitærreglementet 1.4. Avgjerdsmynde 1.5. Utfyllande vedtekter 1.6.

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold. Hjemmel: Fastsatt av Hof kommunestyre??.??.2012 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensing 12-6 og 12-16 jf

Detaljer

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Bømlo kommune h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Her finn du oss: Øyommune med meir enn 1000 større og mindre øyar 247 kvadratkilometer i omfang Kystlinemeter Om lag 620 km Innbyggjarar

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 25. juli 2017 15.06.2017 nr. 861 Forskrift om utslipp

Detaljer

Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune

Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer datert 21.06.11 vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel i Forskrift

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert:

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert: VA- norm for vann- og avløpsanlegg Vedlegg B4 Overvasshandtering Revidert: 7.0.5 FØREMÅL Vedlegget sitt føremål er å fastslå kva krav som vert stilt i samband med handtering av overvatn. Vidare vert det

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Det ble ikke opplyst fra byggherre at campinghytter skal fylle krav til tek 10.

Det ble ikke opplyst fra byggherre at campinghytter skal fylle krav til tek 10. Fra: Geir Petter Johannessen Sendt: 12. april 2016 22:19 Til: Byggesak Lindås Emne: FW: Vs: Igangsettingsløyve og mellombels utslippsløyve - gbnr 55/35 Bruvoll camping Hei kan dere sett opp

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR

LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR NAUSTDAL KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VASS- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i kommunestyresak xx/15 den xx.xx.2015 med heimel i 5 i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012, og forskrift om begrensing

Detaljer

SULA KOMMUNE Klagenemnda

SULA KOMMUNE Klagenemnda SULA KOMMUNE Klagenemnda INNKALLING MØTE NR. 1/16 Møtedato: 18.02.2016 Møtestad: Rådhuset, møterom 4.etg. Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG OG OM REGULERING AV FEIEGEBYR I HAREID KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG OG OM REGULERING AV FEIEGEBYR I HAREID KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG OG OM REGULERING AV FEIEGEBYR I HAREID KOMMUNE Lovheimel: heimel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00 Tilleggsinnkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr for Modalen kommune

Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr for Modalen kommune Side 1 av 6 Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr for Modalen kommune Med verknad frå: 01.01.2018 Gjeld for Modalen kommune Heimel: l LOV-2002-06-14-20, FOR-2015-12-17

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: Vår referanse: 2011/1874

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: Vår referanse: 2011/1874 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: 28.04.2011 Vår referanse: 2011/1874 Saksbehandlar, innvalstelefon : Dagny Alvik, 576 55411 Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Frogn Kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Fastsatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad Fylkesmannen i Hordaland gir løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn for Øystese- Norheimsund tettstad med heimel i forureiningslova

Detaljer

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært avløpsvann fra fritids-, bolig-

Detaljer