Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer."

Transkript

1 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2018, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 1.00 Utgitt: 10/04/2018 Erstatter: Første versjon Versjonsnr. transport: 2.00 (10/04/2018) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Produktidentifikasjonsnumre UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Resin 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Postboks 300, Tærudgata 16, 2001 Lillestrøm. Tlf: E-post: Nettside: Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen: Dette produktet er et kit, og består av flere separate bestanddeler. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for hver av de ulike bestanddelene der dette er aktuelt. De respektive sikkerhetsdatabladene følger vedlagt. Vennligst oppbevar disse samlet. Aktuelle dokumentnummer for kit-bestanddeler er: , TRANSPORTOPPLYSNINGER Side: 1 av 4

2 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS UU , UU , UU Komponent 1 ADR/RID UN3082, Environmentally hazardous substance,liquid, n.o.s., 9, III, (-), Miljøskadelig, ADR-klasse M6. IMDG-kode: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., 9, III, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FA/SF. ICAO/IATA FORBIDDEN: NOT ALLOWED FOR AIR FREIGHT Komponent 2 ADR/RID UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, (E), ADR-klasse C7. IMDG-kode: UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SB. ICAO/IATA II, LIMITED QUANTITY. UU , UU , UU , UU , UU , UU , UU Komponent 1 ADR/RID UN3082, Environmentally hazardous substance,liquid, n.o.s., 9, III, (-), Miljøskadelig, ADR-klasse M6. IMDG-kode: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., 9, III, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FA/SF. ICAO/IATA FORBIDDEN: NOT ALLOWED FOR AIR FREIGHT Komponent 2 ADR/RID UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, (E), ADR-klasse C7. IMDG-kode: UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SB. ICAO/IATA FORBIDDEN: NOT ALLOWED FOR AIR FREIGHT UU Komponent 1 ADR/RID UN3082, Environmentally hazardous substance,liquid, n.o.s., 9, III, (-), Miljøskadelig, ADR-klasse M6. IMDG-kode: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., 9, III, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FA/SF. ICAO/IATA III, LIMITED QUANTITY. Komponent 2 ADR/RID UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, (E), ADR-klasse C7. IMDG-kode: UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SB. ICAO/IATA FORBIDDEN: NOT ALLOWED FOR AIR FREIGHT UU Komponent 1 ADR/RID UN3082, Environmentally hazardous substance,liquid, n.o.s., 9, III, (-), Miljøskadelig, ADR-klasse M6. IMDG-kode: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., 9, III, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FA/SF. ICAO/IATA FORBIDDEN: NOT ALLOWED FOR AIR FREIGHT Komponent 2 ADR/RID UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, (E), ADR-klasse C7. IMDG-kode: UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, EMS: FA,SB. Side: 2 av 4

3 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS ICAO/IATA II, LIMITED QUANTITY. UU Komponent 1 ADR/RID UN3082, Environmentally hazardous substance,liquid, n.o.s., 9, III, (-), Miljøskadelig, ADR-klasse M6. IMDG-kode: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., 9, III, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FA/SF. ICAO/IATA FORBIDDEN: NOT ALLOWED FOR AIR FREIGHT Komponent 2 ADR/RID UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, (E), ADR-klasse C7. IMDG-kode: UN2735, AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 8., II, IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, EMS: FA,SB. ICAO/IATA FORBIDDEN: NOT ALLOWED FOR AIR FREIGHT MERKEETIKETT FOR KIT 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisering: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318 Etsende/irriterende for huden, kategori 1B - Skin Corr. 1B; H314 Sensibiliserende ved hudkontakt, kategori 1A - Skin Sens. 1A; H317 Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411 For fullstendig tekst på H-setninger, se avsnitt Merkingselementer CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE. Symboler: GHS05 (Etsende) GHS07 (Utropstegn) GHS09 (Miljø) Farepiktogram Inneholder: 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin; 3-Morfolinpropylamin; m-xylen-.alfa.alfa'.-diamin; Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <700) ; Epiklorhydrin-fenol-formaldehyd harpiks Faresetninger: H314 H317 H411 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Side: 3 av 4

4 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Sikkerhetssetninger Forebyggende: P260A P280D Førstehjelp: P303 + P361 + P353A P305 + P351 + P338 P310 Ikke innånd damp. Benytt vernehansker, verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Avfall: P501 Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk. Se sikkerhetsdatablad for % bestanddeler med ukjent giftighet eller fare ( Informasjon om endringer: Ingen revisjonsinformasjon Side: 4 av 4

5 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2018, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 1.00 Utgitt: 10/04/2018 Erstatter: Første versjon Versjonsnr. transport: 1.00 (10/04/2018) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Resin Resin til elektriske bruksområder 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Postboks 300, Tærudgata 16, 2001 Lillestrøm. Tlf: E-post: Nettside: Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisering: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318 Etsende/irriterende for huden, kategori 1B - Skin Corr. 1B; H314 Sensibiliserende ved hudkontakt, kategori 1A - Skin Sens. 1A; H317 For fullstendig tekst på H-setninger, se avsnitt Merkingselementer Side: 1 av 13

6 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord FARE. Symboler: GHS05 (Etsende) GHS07 (Utropstegn) Farepiktogram Innholdsstoffer: Bestanddeler CAS-nr EC-nr Vekt% 3-Morfolinpropylamin m-fenylenbis(metylamin) ,6-Diazaoktan-1,8-diamin < 1,5 Faresetninger: H314 H317 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Sikkerhetssetninger Forebyggende: P260A P280D Førstehjelp: P303 + P361 + P353A P305 + P351 + P338 P310 Ikke innånd damp. Benytt vernehansker, verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 24% av blandingen består av bestanddeler med ukjent akutt oral giftighet. 24% av blandingen består av bestanddeler med ukjent akutt giftighet ved hudkontakt. Inneholder 26% av ingredienser med ukjent fare for vannmiljøet Andre farer Ingen kjente AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Bestanddeler CAS-nr EC-nr REACH registreringsnummer: Vekt% Klassifisering Aluminium trihydroksid Stoffet har en grenseverdi 2 for forurensing i Side: 2 av 13

7 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B arbeidsatmosfæren Alkylfenolpolyamin Trade Secret Stoffet er ikke fareklassifisert Cashew nøtteskallolje Stoffet er ikke fareklassifisert Amidoaminpolyeterpolymer Trade Secret 4-6 Stoffet er ikke fareklassifisert p-toluensulfonsyre, med maks. 5 % H2SO Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 3-Morfolinpropylamin Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4, H312 m-fenylenbis(metylamin) Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin < 1,5 Acute Tox. 3, H311; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol < 1,5 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318 Natriumoksid < 0,25 Acute Tox. 3, H301 Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle H-setninger listet i dette avsnittet For informasjon om bestanddelenes grenseverdi eller PBT eller vpvb status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag. Hudkontakt: Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes. Øyekontakt: Skyll straks med store mengder vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. Svelging: Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ikke aktuelt. Side: 3 av 13

8 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Ved brann: Bruk et brannslukningsmiddel egnet til alminnelig brennbart materiale slik som vann eller skum til brannslukking Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Ingen for dette produktet. Farlige nedbrytnings- eller biprodukter Stoff Aminforbindelser Karbonmonoksid Karbondioksid Hydrogensulfid Svoveloksider Giftig damp, gass, partikler Betingelse Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Det må brukes fullt verneutstyr inklusiv hjelm, åndedrettsbeskyttelsesapparat, jakke, bukse, bånd rundt armer, midje og bein, ansiktsmaske og beskyttende dekke for andre eksponerte deler av hodet. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Evakuer området. Ventiler området med frisk luft. For store utslipp, eller søl i avgrensede områder, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver Metoder og materialer for oppsamling og rensing Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler området med frisk luft. Les og følg forholdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende sikkerhetsdatablad. Lukk beholderen. Avhend oppsamlet materiale så snart som mulig i samsvar med gjeldende lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Unngå utslipp til miljøet. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.) Holdes borte fra reaktive metaller (f.eks aluminium, sink etc.) for å unngå dannelse av hydrogengass, som kan skape en eksplosjonsfare Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares adskilt fra sterke baser. Oppbevares adskilt fra oksidasjonsmidler. Side: 4 av 13

9 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Grenseverdier Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er grenseverdi ikke tilgjengelig for bestanddelen. Bestanddeler CAS-nr Detaljer Grense Anmerkninger 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin Norsk forskrift Gj.sn.(8 timer): 6 mg/m3(1 Allergifremkallende (A) ppm) m-fenylenbis(metylamin) Norsk forskrift T: 0.1 mg/m3 Sjenerende støv Norsk forskrift Gj.sn (som respirabelt støv)(8 timer): 5 mg/m3; Gj.sn (som totalstøv)(8 timer): 10 mg/m3 Norsk forskrift : Tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode S: Kortidsverdi T: Takverdi 8.2. Eksponeringskontroll Hensiktsmessige tekniske kontroller Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under tiltaksverdier og grenseverdier og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern Personlig verneutstyr Vern av øyne/ansikt For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiksbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene /ansikt: Hel ansiktsskjerm Vernebriller med ventiler Gjeldende normer/ standarder Bruk vernebriller/ ansiktsskjerm i henhold til EN 166 Hud- og håndvern For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Valget bør være basert på bruksfaktorer slik som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoff eller stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer. Merk: Nitrilhansker kan brukes over laminathansker for å forbedre bevegeligheten. Hansker av følgende materiale(r) anbefales: Stoff Tykkelse (mm) Gjennomtrengningstid Polymerlaminat Ingen data tilgjengelig Ingen data tilgjengelig Gjeldende normer/ standarder Bruk vernehansker testet i henhold til EN 374 Side: 5 av 13

10 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Hvis dette produktet blir brukt på en måte som representerer et høyere potensial for eksponering (f. eks. spraying, høyt sprutpotensial etc. ), kan det være nødvendig med bruk av beskyttelsesdress. For å unngå kontakt, velg og bruk kroppsbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneklær anbefales: Forkle av polymerlaminat Åndedrettsvern Velg og bruk åndedrettsvern basert på en eksponeringsvurdering. Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern: Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper og partikler. Europeiske standarder (CEN): EN405:2001 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143. For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: Gjeldende normer/ standarder Bruk åndedrettsvern i henhold til EN 140 eller EN 136: filter type A og P AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand Væske Spesifikk fysisk form: Slurry Utseende/Lukt gul væske med aminlukt Deteksjonsgrense lukt Ingen informasjon tilgjengelig ph Ikke aktuelt Kokepunkt/kokeområde Ikke aktuelt Smeltepunkt Ingen informasjon tilgjengelig Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt Eksplosjonsegenskaper: Ikke klassifisert Oksidasjonsegenskaper: Ikke klassifisert Flammepunkt > 100 ºC [Testmetode:Closed Cup] Selvantennelsestemperatur Ikke aktuelt Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Ingen informasjon tilgjengelig Øvre eksplosjonsgrense (UEL) Ingen informasjon tilgjengelig Relativ tetthet 1,5 [Std. ref.:vann = 1] Vannløselighet Lite (mindre enn 10%) Løselighet ikke-vann Ingen informasjon tilgjengelig Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Ingen informasjon tilgjengelig Fordamping: Ikke aktuelt Damptetthet Ikke aktuelt Nedbrytningstemperatur > 200 ºC Viskositet mpa-s Tetthet 1,5 kg/l 9.2. Andre opplysninger EU Flyktige organiske forbindelser (VOC) Ingen informasjon tilgjengelig Andel flyktige Uløselig AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet. Side: 6 av 13

11 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Kjemisk stabilitet Stabil Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme Forhold som skal unngås Ingen kjente Uforenlige materiale Akselerator Sterke syrer Sterke baser Sterke oksidasjonsmidler Sink Farlige nedbrytningsprodukter Stoff Ingen kjente. Betingelse Se avsnitt 5.2 for farlige nedbrytningsprodukter under forbrenning. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3. I tillegg er utsagn og data presentert i avsnitt 11 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger Opplysninger om toksikologiske virkninger Tegn og symptomer på eksponering Basert på testdata og/eller informasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter: Innånding: Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Hudkontakt: Hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet på eksponeringsstedet, hevelse, kløe, tørrhet, sprekkdannelse, svie og smerte. Allergisk hudreaksjon (ikke foto-initiert): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Øyekontakt: Etsende (Etsesår øyne): tegn/symptomer kan innbefatte defekt lysgjennomtrengning i hornhinnen (hornhinnefordunkling), kjemiske brannsår, sterke smerter, tårer, sår (ulcus), nedsatt synsevne eller tap av synet. Svelging: Ingen kjente innvirkninger på helse. Toksikologiske data Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering. Side: 7 av 13

12 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Akutt giftighet Navn Eksponerin Art Verdi gsvei Produkt Dermal Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE mg/kg Produkt Svelging Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE mg/kg Aluminium trihydroksid Dermal LD50 beregnet til > mg/kg Aluminium trihydroksid Svelging Rotte LD50 > mg/kg p-toluensulfonsyre, med maks. 5 % H2SO4 Dermal Kanin LD mg/kg p-toluensulfonsyre, med maks. 5 % H2SO4 Innånding - Rotte LC mg/l støv/tåke (4 timer) p-toluensulfonsyre, med maks. 5 % H2SO4 Svelging Rotte LD mg/kg 3-Morfolinpropylamin Dermal Kanin LD mg/kg 3-Morfolinpropylamin Svelging Rotte LD mg/kg m-fenylenbis(metylamin) Dermal Kanin LD50 > mg/kg m-fenylenbis(metylamin) Innånding - Rotte LC50 1,2 mg/l støv/tåke (4 timer) m-fenylenbis(metylamin) Svelging Rotte LD mg/kg 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin Dermal Kanin LD mg/kg 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin Svelging Rotte LD mg/kg 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol Dermal Rotte LD mg/kg 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol Svelging Rotte LD mg/kg Natriumoksid Svelging LD50 anslått til å være mg/kg ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate) Etsende eller irriterende for huden Navn Art Verdi Aluminium trihydroksid Kanin Ingen vesentlig irritasjon m-fenylenbis(metylamin) Rotte Etsende 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin Kanin Etsende 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol Kanin Etsende Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Navn Art Verdi Aluminium trihydroksid Kanin Ingen vesentlig irritasjon m-fenylenbis(metylamin) Kanin Etsende 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin Kanin Etsende 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol Kanin Etsende Sensibiliserende ved hudkontakt Navn Art Verdi Aluminium trihydroksid Marsvin Ikke klassifisert m-fenylenbis(metylamin) Marsvin Sensibiliserende 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin Marsvin Sensibiliserende 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol Marsvin Ikke klassifisert Sensibiliserende ved innånding For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering. Kjønnscellemutagenitet Side: 8 av 13

13 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Navn Eksponer ingsvei Verdi m-fenylenbis(metylamin) In vitro Ikke mutagent m-fenylenbis(metylamin) In vivo Ikke mutagent 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol In vitro Ikke mutagent Kreftfremkallende egenskaper Navn Aluminium trihydroksid Eksponer ingsvei Ikke spesifisert Art Flere dyrearter Verdi Ikke kreftfremkallende Reproduksjonstoksisitet Effekter på reproduksjon og/eller utvikling Navn Eksponer ingsvei Verdi Art Testresultat Eksponering stid Aluminium trihydroksid Svelging Ikke klassifisert for utvikling Rotte NOAEL 768 mg/kg/day ved organogenese m-fenylenbis(metylamin) Svelging Ikke klassifisert for kvinnelig Rotte NOAEL generasjon reproduksjon mg/kg/day m-fenylenbis(metylamin) Svelging Ikke klassifisert for mannlig Rotte NOAEL generasjon reproduksjon mg/kg m-fenylenbis(metylamin) Svelging Ikke klassifisert for utvikling Rotte NOAEL 450 mg/kg/day 1 generasjon Målorgan(er) Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Navn Eksponer ingsvei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponerings tid m-fenylenbis(metylamin) Innånding irritasjon av luftveiene Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Ikke tilgjengel ig NOAEL Ikke tilgjengelig 2,4,6- tri(dimetylaminometyl)fen ol Innånding irritasjon av luftveiene Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering NOAEL Ikke tilgjengelig Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Navn Eksponer ingsvei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponering stid m-fenylenbis(metylamin) Svelging hormonsystem Ikke klassifisert Rotte NOAEL dager blod beinmarg mg/kg/day 2,4,6- tri(dimetylaminometyl)fen ol Dermal hud lever nervesystem hørselsystem hematopoietisk system øyne Ikke klassifisert Rotte NOAEL 125 mg/kg/day 28 dager Aspirasjonsfare For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering. Bruk kontaktinformasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om produktet og/eller bestanddelene. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3. I tillegg er utsagn og data presentert i avsnitt 12 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger. Side: 9 av 13

14 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Giftighet Ingen testdata tilgjengelig for produkt Stoff CAS-nr Organisme Type Eksponering Test Testresultat sluttpunkt Aluminium Fisk Laboratorium 96 timer LC50 >100 mg/l trihydroksid Aluminium Daphnia Laboratorium 48 timer EC50 >100 mg/l trihydroksid Aluminium trihydroksid Grønnalge Laboratorium 72 timer EC50 >100 mg/l Cashew nøtteskallolje Daphnia Eksperiment 48 timer Effektivt nivå 50% 40,46 mg/l Cashew nøtteskallolje Sheepshead Eksperiment 96 timer Dødelig nivå 50 % >1 000 mg/l Minnow Cashew nøtteskallolje Grønnalge Eksperiment 72 timer Effektivt nivå 50% 5,82 mg/l Cashew nøtteskallolje Grønnalge Eksperiment 72 timer Ikke obs effekt 1 mg/l nivå Amidoaminpolyeterpol ymer Trade Secret Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering p-toluensulfonsyre, Golden Orfe Eksperiment 96 timer LC50 >325 mg/l med maks. 5 % H2SO4 p-toluensulfonsyre, Daphnia Estimert 48 timer EC50 >103 mg/l med maks. 5 % H2SO4 p-toluensulfonsyre, Grønnalge Estimert 72 timer EC50 73 mg/l med maks. 5 % H2SO4 p-toluensulfonsyre, Grønnalge Estimert 72 timer NOEC 44,8 mg/l med maks. 5 % H2SO4 3-Morfolinpropylamin Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering m Grønnalge Eksperiment 72 timer EC50 28 mg/l Fenylenbis(metylamin) m Ricefish Eksperiment 96 timer LC50 87,6 mg/l Fenylenbis(metylamin) m Daphnia Eksperiment 48 timer EC50 15,2 mg/l Fenylenbis(metylamin) m Grønnalge Eksperiment 72 timer NOEC 9,8 mg/l Fenylenbis(metylamin) m- Fenylenbis(metylamin) Daphnia Eksperiment 21 dager NOEC 4,7 mg/l 2,4,6- tri(dimetylaminometyl) fenol 2,4,6- tri(dimetylaminometyl) fenol 2,4,6- tri(dimetylaminometyl) fenol 2,4,6- tri(dimetylaminometyl) fenol 3,6-Diazaoktan-1,8- diamin Cyprinus carpio (karpe) Eksperiment 96 timer LC mg/l Gressreke Eksperiment 96 timer LC mg/l Grønnalge Eksperiment 72 timer EC50 84 mg/l Grønnalge Eksperiment 72 timer NOEC 6,25 mg/l Daphnia Eksperiment 48 timer EC50 31,1 mg/l 3,6-Diazaoktan-1,8- diamin 3,6-Diazaoktan-1,8- diamin Guppy Eksperiment 96 timer LC mg/l Grønnalge Eksperiment 72 timer EC50 20 mg/l Side: 10 av 13

15 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Natriumoksid Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering Persistens og nedbrytbarhet Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Aluminium trihydroksid Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig N/A Cashew nøtteskallolje Eksperiment Biodegradering 28 dager Biologisk oksygenforbruk 83.8 vekt% OECD 301F - Manometric Respiro Amidoaminpolyeterpolymer Trade Secret Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig N/A p-toluensulfonsyre, med maks. 5 % H2SO Eksperiment Biodegradering 21 dager Biologisk oksygenforbruk 93 % BOD/ThBOD OECD 301C - MITI (I) 3-Morfolinpropylamin Estimert Fotolyse Fotolytisk 2.1 timer (t 1/2) Andre metoder halveringstid (i luft) m-fenylenbis(metylamin) Eksperiment Biodegradering 28 dager Karbondioksidutvikling 49 vekt% OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2 2,4,6- tri(dimetylaminometyl)fenol Eksperiment Biodegradering 28 dager Biologisk oksygenforbruk 4 vekt% OECD 301D - Closed Bottle Test 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin Eksperiment Biodegradering 20 dager Biologisk oksygenforbruk 0 vekt% OECD 301D - Closed Bottle Test Natriumoksid Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig Bioakkumuleringsevne Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Aluminium trihydroksid Data ikke I/A I/A I/A I/A tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering Cashew nøtteskallolje Data ikke I/A I/A I/A I/A tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering Amidoaminpolyeterpolyme Trade Secret Data ikke I/A I/A I/A I/A r tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering p-toluensulfonsyre, med Eksperiment log Pow 0.93 Andre metoder maks. 5 % H2SO4 Biokonsentrasjon 3-Morfolinpropylamin Estimert log Pow Est. oktanol-vann ford. koeff. Biokonsentrasjon m-fenylenbis(metylamin) Eksperiment BCF- Karpe 42 dager Bioakkumulasjonsf aktor <2.7 OECD 305E-Bioaccum Flthru fis 2,4,6- tri(dimetylaminometyl)feno l Eksperiment Biokonsentrasjon log Pow Andre metoder 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin Eksperiment BCF- Karpe Natriumoksid Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering Mobilitet i jord Kontakt 3M for mer informasjon 42 dager Bioakkumulasjonsf aktor N/A I/A I/A I/A I/A <5.0 OECD 305E-Bioaccum Flthru fis Side: 11 av 13

16 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette materialet inneholder ikke stoffer som vurderes å være PBT eller vpvb Andre skadelige virkninger Ingen informasjon tilgjengelig AVSNITT 13: Disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Alternativ for fjerning av avfall: Produktet forbrennes i godkjent frobrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under forbrenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme tilgjengelige behandlings- og disponeringsfasiliteter. Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending. EAL-kode (som solgt produkt): * avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. EAL-kode (produktemballasje etter bruk) * maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer. Avfallsstoffnummer 7152 Organisk avfall uten halogen AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR: UN2735; Aminer, flytende, etsende, N.O.S., (m-xylen-alfa,alfa-diamin); 8; II; (E); C7 IATA: FORBIDDEN: NOT ALLOWED FOR AIR FREIGHT IMDG: UN2735; AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., (M-XYLENE-ALPHA,ALPHA-DIAMINE); 8; II; EMS: FA, SB AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Global inventory status Kontakt 3M for ytterligere informasjon Vurdering av kjemikaliesikkerhet AVSNITT 16: Andre opplysninger Side: 12 av 13

17 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del B Liste over relevante H-setninger H301 H302 H311 H312 H314 H315 H317 H318 H319 H332 H335 H412 Giftig ved svelging. Farlig ved svelging. Giftig ved hudkontakt. Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Informasjon om endringer: Ingen revisjonsinformasjon Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser. Se for 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader. Side: 13 av 13

18 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2018, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 1.00 Utgitt: 10/04/2018 Erstatter: Første versjon Versjonsnr. transport: 1.00 (10/04/2018) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Resin Resin til elektriske bruksområder 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Postboks 300, Tærudgata 16, 2001 Lillestrøm. Tlf: E-post: Nettside: Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Klassifisering: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319 Etsende/irriterende for huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315 Sensibiliserende ved hudkontakt, kategori 1A - Skin Sens. 1A; H317 Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411 For fullstendig tekst på H-setninger, se avsnitt 16. Side: 1 av 11

19 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A 2.2. Merkingselementer CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Signalord Advarsel. Symboler: GHS07 (Utropstegn) GHS09 (Miljø) Farepiktogram Innholdsstoffer: Bestanddeler CAS-nr EC-nr Vekt% Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Novolac epoksyharpiks Faresetninger: H319 H315 H317 H411 Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetssetninger Forebyggende: P280E P273 Førstehjelp: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Benytt vernehansker. Unngå utslipp til miljøet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Avfall: P501 Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk Andre farer Ingen kjente AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Bestanddeler CAS-nr EC-nr REACH Vekt% Klassifisering registreringsnummer: Novolac epoksyharpiks Aquatic Chronic 2, H411 Side: 2 av 11

20 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle H-setninger listet i dette avsnittet For informasjon om bestanddelenes grenseverdi eller PBT eller vpvb status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag. Hudkontakt: Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes. Øyekontakt: Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Svelging: Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ikke aktuelt. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Ved brann: Bruk et brannslukningsmiddel egnet til alminnelig brennbart materiale slik som vann eller skum til brannslukking Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk. Farlige nedbrytnings- eller biprodukter Stoff Aldehyder Karbonmonoksid Karbondioksid Hydrogenklorid Giftig damp/gass Betingelse Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning Under forbrenning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Det må brukes fullt verneutstyr inklusiv hjelm, åndedrettsbeskyttelsesapparat, jakke, bukse, bånd rundt armer, midje og bein, Side: 3 av 11

21 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A ansiktsmaske og beskyttende dekke for andre eksponerte deler av hodet. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Evakuer området. Ventiler området med frisk luft. For store utslipp, eller søl i avgrensede områder, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver Metoder og materialer for oppsamling og rensing Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler området med frisk luft. Les og følg forholdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende sikkerhetsdatablad. Lukk beholderen. Avhend oppsamlet materiale så snart som mulig i samsvar med gjeldende lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Kun til yrkesmessig bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Unngå utslipp til miljøet. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.) 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares adskilt fra sterke baser. Oppbevares adskilt fra oksidasjonsmidler. Må oppbevares adskilt fra aminer Særlig(e) sluttanvendelse(r) Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Grenseverdier Det eksisterer ingen grenseverdi for bestanddeler nevnt i avsnitt Eksponeringskontroll Hensiktsmessige tekniske kontroller Ingen tekniske vernetiltak kreves Personlig verneutstyr Side: 4 av 11

22 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A Vern av øyne/ansikt For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiksbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene /ansikt: Vernebriller med ventiler Gjeldende normer/ standarder Bruk vernebriller i henhold til EN 166 Hud- og håndvern For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Valget bør være basert på bruksfaktorer slik som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoff eller stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer. Merk: Nitrilhansker kan brukes over laminathansker for å forbedre bevegeligheten. Hansker av følgende materiale(r) anbefales: Stoff Tykkelse (mm) Gjennomtrengningstid Polymerlaminat Ingen data tilgjengelig Ingen data tilgjengelig Gjeldende normer/ standarder Bruk vernehansker testet i henhold til EN 374 Hvis dette produktet blir brukt på en måte som representerer et høyere potensial for eksponering (f. eks. spraying, høyt sprutpotensial etc. ), kan det være nødvendig med bruk av beskyttelsesdress. For å unngå kontakt, velg og bruk kroppsbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneklær anbefales: Forkle av polymerlaminat Åndedrettsvern Ikke påkrevd. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand Væske Utseende/Lukt Blå væske med svak lukt Deteksjonsgrense lukt Ingen informasjon tilgjengelig ph Ikke aktuelt Kokepunkt/kokeområde > 100 ºC Smeltepunkt ºC Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt Eksplosjonsegenskaper: Ikke klassifisert Oksidasjonsegenskaper: Ikke klassifisert Flammepunkt 240 ºC [Testmetode:Open Cup] Selvantennelsestemperatur Ingen informasjon tilgjengelig Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Ikke aktuelt Øvre eksplosjonsgrense (UEL) Ikke aktuelt Damptrykk < 1,3 Pa Relativ tetthet 1,17 Vannløselighet Lite (mindre enn 10%) Løselighet ikke-vann Ingen informasjon tilgjengelig Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Ingen informasjon tilgjengelig Fordamping: Ikke aktuelt Damptetthet Ikke aktuelt Side: 5 av 11

23 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A Nedbrytningstemperatur > 300 ºC Viskositet mpa-s Tetthet 1,17 kg/l 9.2. Andre opplysninger EU Flyktige organiske forbindelser (VOC) Ingen informasjon tilgjengelig Andel flyktige Uløselig AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet Kjemisk stabilitet Stabil Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon kan forekomme. Mengder på mer enn 0,5 kg polymeriserer i nærvær av alifatiske aminer, dette vil generere mye varme Forhold som skal unngås Gnister og/eller flammer Uforenlige materiale Aminer. Sterke syrer Sterke baser Sterke oksidasjonsmidler Unngå bruk av elektrisk sporing Farlige nedbrytningsprodukter Stoff Ingen kjente. Betingelse Se avsnitt 5.2 for farlige nedbrytningsprodukter under forbrenning. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3. I tillegg er utsagn og data presentert i avsnitt 11 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger Opplysninger om toksikologiske virkninger Tegn og symptomer på eksponering Basert på testdata og/eller informasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter: Innånding: Ingen helseeffekter forventes. Side: 6 av 11

24 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A Allergisk hudreaksjon (ikke foto- Hudkontakt: Mild hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet. initiert): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Øyekontakt: Moderat øyeirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, smerter, tårer og slørete og tåkete syn. Svelging: Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè. Toksikologiske data Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering. Akutt giftighet Navn Eksponerin Art Verdi gsvei Produkt Svelging Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE >5 000 mg/kg Novolac epoksyharpiks Dermal Kanin LD50 > mg/kg Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. Dermal Rotte LD50 > mg/kg <=700) Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. Svelging Rotte LD50 > mg/kg <=700) Novolac epoksyharpiks Innånding - Rotte LC50 > 1,7 mg/l støv/tåke (4 timer) Novolac epoksyharpiks Svelging Rotte LD50 > mg/kg ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate) Etsende eller irriterende for huden Navn Art Verdi Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Kanin Svakt irriterende Novolac epoksyharpiks Kanin Svakt irriterende Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Navn Art Verdi Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Kanin Moderat irriterende Novolac epoksyharpiks Kanin Ingen vesentlig irritasjon Sensibiliserende ved hudkontakt Navn Art Verdi Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Novolac epoksyharpiks Menneske og dyr Flere dyrearter Sensibiliserende Sensibiliserende Sensibiliserende ved innånding Navn Art Verdi Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Menneske Ikke klassifisert Kjønnscellemutagenitet Navn Eksponer ingsvei Verdi Side: 7 av 11

25 3M Scotchcast Electrical Insulating Resin 4 GS Del A Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) In vivo In vitro Ikke mutagent Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Kreftfremkallende egenskaper Navn Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Eksponer ingsvei Art Verdi Dermal Mus Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Reproduksjonstoksisitet Effekter på reproduksjon og/eller utvikling Navn Eksponer ingsvei Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og Svelging epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og Svelging epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponering stid Ikke klassifisert for kvinnelig Rotte NOAEL generasjon reproduksjon mg/kg/day Ikke klassifisert for mannlig reproduksjon Rotte NOAEL 750 mg/kg/day Dermal Ikke klassifisert for utvikling Kanin NOAEL 300 mg/kg/day Svelging Ikke klassifisert for utvikling Rotte NOAEL 750 mg/kg/day Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering. 2 generasjon ved organogenese 2 generasjon Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Navn Eksponer ingsvei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponering stid Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Dermal lever Ikke klassifisert Rotte NOAEL mg/kg/day 2 år Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Reaksjonsprodukt av bisfenol-a og epiklorhydrin (gj.sn.mv. <=700) Dermal nervesystem Ikke klassifisert Rotte NOAEL mg/kg/day Svelging hørselsystem hjerte hormonsystem hematopoietisk system lever øyne nyre og/eller blære Ikke klassifisert Rotte NOAEL mg/kg/day Aspirasjonsfare For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering. 13 uker 28 dager Bruk kontaktinformasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om produktet og/eller bestanddelene. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3. I tillegg er utsagn og data presentert i avsnitt 12 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger. Side: 8 av 11

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Scotch-Weld Epoxy Adhesive DP-110, Klar Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2018, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M 05901 Plastreparasjonsmateriale Part A/B Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Scotchcast Electrical Resin 280 (A & B) Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter er tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M 05900 Plastreparasjonsmateriale Del A og B Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta Putty Refill 36816 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac-Bond Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Scotch-Weld EC-9323 B/A Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac Cem Maxicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Dimension Penta L Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Clean-Trace Surface ATP Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe(TM) Imprint Bite 36850, 36890 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Scotch-Weld Epoxy Adhesive EC-3501 B/A Grå Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Scotch-Weld Epoxy Adhesive DP-110, Klar Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Putty Quick Refill Pack 36841 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer