Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport SveaReal AS Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1"

Transkript

1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport

2 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en portefølje på 77 eiendommer i Sverige. Eiendommene eies gjennom 48 datterselskaper og forvaltes av SveaReal AB, som har sitt hovedkontor i Göteborg. Selskapets hovedformål er, med et langsiktig perspektiv, å eie og utvikle eiendommene. Eiendomsporteføljen består totalt av ca m2 logistikk-, lager-, kontor- og industriareal. Eiendommene ligger i Öresund-regionen, Borås, Jönköping, Norrköping, Linköping, Västerås og Stockholm-området. Selskapets regnskap avlegges i SEK, da SEK er selskapets funksjonelle valuta, jf. regnskapsloven 3 4. Virksomheten i 2011 Året har vært preget av fortsatt stort fokus på markedsaktiviteter, kunder og utleie samt kostnadsreduksjoner. Fokuset på inntekter og kostnader er en bevisst satsing for at organisasjonen skal være opptatt av driftsnettoen og rekruttere riktig kompetanse. Vi har også brukt ressurser på å utvikle potensialet i utviklingsprosjekter. SveaReal AS har ikke hatt ansatte i Datterselskapet SveaReal AB har 20 ansatte, hvorav 10 kvinner. Fire medarbeidere er ansatt i løpet av året. Selskapet har ikke rapportert om arbeidsulykker. Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Sykefraværet utgjorde 1,7 %. Styret anser det ikke som nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til arbeidsmiljø og likestilling. Styret består av 5 menn. Investeringene i 2011 utgjorde SEK 79 mill. Størstedelen av prosjektene var knyttet til leietakertilpasninger forbundet med nytegnede og reforhandlede leiekontrakter. SveaReal solgte i fjerde kvartal to eiendommer: Ostmästaren 1 i Stockholm og Danmark 29 i Helsingborg. Salget ble gjennomført gjennom overføring av aksjer i datterselskap. Avtalt eiendomsverdi utgjorde totalt SEK 303 mill., og den regnskapsmessige gevinsten utgjorde SEK 63 mill. Verdivurdering av eiendommene Selskapet har innhentet to eksterne verdivurderinger av selskapets eiendommer, og disse angir en samlet verdi på SEK mill. Sammenlignet med 2010 (ikke medregnet eiendommer solgt i 2011) har verdien økt med 5 %. Avkastningen i løpet av året har vært stort sett uforandret. Verdiforandringen skyldes fremfor alt økt kontantstrøm på grunn av reduserte kostnader og færre ledige lokaler. Differansen mellom eiendommenes skattemessige restverdi og markedsverdien utgjør SEK mill. I regnskapet er utsatt skatt oppført med kun SEK 57 mill. Bokført utsatt skatt kunne vært høyere, men da markedsverdien overstiger bokført verdi på eiendommer med SEK 150 mill, har styret valgt å ikke gjøre noen justeringer på utsatt skatt i konsernet. SveaReals regnskapsprinsipper innebærer at den bokførte verdien av eiendommene bare justeres hvis endringen anses som vesentlig og varig. Ved årsskiftet besluttet man å ikke justere de bokførte verdiene. Redegjørelse for årsregnskapet Fortsatt drift Styret mener at årsregnskapet for selskapet og konsernet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapslovens 3 3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Vesentlige hendelser etter regnskapsårets utgang Det svenske datterselskapet, SveaReal AB, har fått bekreftet fra bankkonsortiet at selskapet per oppfyller alle finansielle nøkkeltall i låneavtalen og således er ute av Cash Trap Event. Inntekter ets driftsinntekter var, eksklusive gevinst på salg av eiendom, på SEK 467 mill. Den økonomiske utleiegraden, basert på kontraktsmengden ved årsskiftet, utgjorde 95,8 %. Gjennomsnittlig leienivå (eksklusiv felleskostnader) var på SEK 624 per m2. Morselskapet SveaReal AS hadde ingen driftsinntekter i Kostnader Eiendomskostnadene utgjorde SEK 133 mill. ets administrasjonskostnader beløp seg til SEK 38 mill., mens avskrivninger utgjorde SEK 49 mill. Finansposter utgjorde til sammen SEK 203 mill. Morselskapets driftskostnader beløp seg til SEK 5 mill. 2 SveaReal AS Årsrapport 2011

3 Resultat ets resultat før skatt ble SEK 111 mill. Resultatet etter skatt ble SEK 96 mill. Morselskapets resultat før skatt ble SEK 7 mill. før inntekt fra datterselskap. Resultatet før skatt inkludert inntekt fra datterselskap ble SEK 96 mill., som også utgjorde resultatet etter skatt. Nøkkeltall (Nøkkeltall for 2010 i parentes) Avkastning på egenkapital 10,1 % (1,7 %) Soliditet 23,5 % (20,9 %) Belåningsgrad 75,0 % (79,2 %) Definisjon av nøkkeltall: Soliditet = egenkapitalens andel av totalkapitalen. Avkastning på egenkapital = resultat før skatt delt på egenkapital. Belåningsgrad = rentebærende gjeld delt på eiendommenes markedsverdi. Likviditet Likviditeten i selskapet er stabil. Per 31. desember 2011 utgjorde konsernets bankinnskudd SEK 344 mill. Av konsernets bankinnskudd var SEK 165 mill. plassert på en sperret bankkonto i SveaReal AB som selskapet ikke kan disponere så lenge datterselskapet SveaReal AB befinner seg i en cash trap event i henhold til den gjeldende låneavtalen. Mer informasjon om likviditet og finansiering står i avsnittet Finansiering og låneavtaler nedenfor. Morselskapets bankinnskudd var ved årsskiftet SEK 63 mill. Netto kontantstrøm for konsernet i 2011 var positiv med SEK 54 mill., noe som innebærer at selskapets likvider økte fra SEK 290 mill. til SEK 344 mill. Årets salg genererte en kontantstrøm etter amortisering og transaksjonskostnader på SEK 94 mill. Finansiering og låneavtaler et finansieres gjennom innskutt egenkapital på SEK mill. samt fremmedkapitalfinansiering i datterselskapet (SveaReal AB) gjennom et bankkonsortium bestående av DNB og Swedbank, der DNB er agent. Lånet løper til Lånet utgjorde SEK mill. per De samlede rentekostnadene forbundet med bankfinansieringen er sikret med fire swap-avtaler. Tre swap-avtaler løper til , mens én avtale løper til I tillegg til bankfinansieringen har selskapet to gjeldsbrevlån fra henholdsvis Kungsleden AB og Fortin AS. Gjeldsbrevlånene utgjorde per SEK 368 mill. Gjennom hele 2011 har det svenske datterselskapet (SveaReal AB) vært i en såkalt cash trap event som følge av at selskapet ikke oppfyller låneavtalens krav til kontantstrøm. I henhold til låneavtalen gir dette långiverne rett til å sette i verk enkelte sanksjoner overfor selskapet. Etter årsskiftet har imidlertid selskapet rapportert nøkkeltall, basert på 2011, til bankkonsortiet som viser at SveaReal per ikke lenger befinner seg i en cash trap event. Den positive utviklingen i kontantstrømmen skyldes i stor grad salg av eiendommer. Virksomhetsrelaterte og finansielle risikoer Leietakerrisiko Den største virksomhetsrelaterte risikoen er eventuelle konkurser blant eiendommenes leietakere. Selskapets leietakere er generelt gode betalere, og tap på kundefordringer utgjorde 1 % av de samlede inntektene for Gjeldende låneavtaler En risikofaktor er at eiendommenes markedsverdi reduseres til et nivå som innebærer at SveaReal AB settes i en misligholdssituasjon i henhold til gjeldende låneavtale. Dette inntreffer dersom eiendommenes bankbelåning overstiger 80 % av eiendommenes samlede markedsverdi. For selskapet vil en slik situasjon innebære begrensninger i den løpende driften samt at långiverne har rett til å si opp låneavtalen. Belåningsgraden på banklånene var 66,7 % ved årsskiftet. Låneavtalens bestemmelser sier videre at kontantstrømmen fra driften ikke skal utgjøre mindre enn 105 % av rentekostnadene samt amortisering på banklånet. Et lavere forholdstall enn dette vil sette selskapet i en misligholdssituasjon i henhold til låneavtalen, noe som kan inntreffe ved større bortfall av leieinntekter. Kontantstrømmen for banklånene var 132,1 % ved årsskiftet. Valutarisiko Selskapet er eksponert for valutarisiko på egenkapital og internlån som er vekslet om til svenske kroner og overført til SveaReal AB. Det er ikke foretatt noen sikring av selskapets valutaeksponering mot svenske kroner. SveaReal AS Årsrapport

4 Renterisiko et er eksponert for endringer i rentenivået i Norge og Sverige ved at overskuddslikviditet plasseres på bankkontoer med rentebetingelser som endres i takt med det generelle rentenivået. I 2011 var hele konsernets fremmedkapitalfinansiering sikret gjennom renteswap- og fastrenteavtaler til en vektet rente inklusiv margin på 5,9 %. Refinansiering Bankfinansieringen utløper i januar 2013, noe som medfører at refinansiering må sikres i løpet av Kravene/vilkårene på finansmarkedet har endret seg dramatisk i løpet av Vilkårene for en lengre finansiering vil blant annet medføre: høyere marginer og dermed høyere rentekostnader krav til reduksjon av selskapets belåningsgrad, noe som vil innebære behov for kapitaltilskudd og eliminering/amortisering av gjeldsbrevlån Omsetningen i løpet av året har generert likviditet for så langt som mulig å bidra til refinansieringen uten å utvanne selskapets substansverdi. Marked og fremtidig utvikling Eiendomsmarkedet har i 2011 vært preget av usikkerheten som inntrådte på finansmarkedet ved halvårsskiftet. Finansmarkedet har opptrådt svært forsiktig, noe som har påvirket både eiendomsaktører og leietakere. På det svenske markedet har det blitt færre ledige lokaler, noe som har medført en viss stigning i leienivået. Tendensen går imidlertid i retning av kortere leieavtaler. Innenfor våre segmenter for lager og logistikk er markedet fortsatt sterkt, mye fordi eiendommene våre ligger på steder med positiv utvikling av logistikkvirksomhet, for eksempel Jönköping, Borås og Malmö. Nybygging av eksterne sentrallagre er en konkurransetrussel. Leiemarkedet for lokaler i våre segmenter, virksomhetslokaler og kontorer i randsonene forventes å forbli relativt uforandret det nærmeste året har begynt godt og i tråd med målsetningene. SveaReals fremtidige utvikling av virksomheten ser positiv ut, med enkelte utfordringer i markedet og kapitaltilgangen. Ytre miljø Selskapet og konsernet arbeider aktivt for mindre miljøpåvirkning med fokus på redusert energiforbruk. Eventuelt avfall og utslipp som oppstår ved drift av eiendom, blir behandlet etter gjeldende lover og regler. Forsknings- og utviklingsaktiviteter et driver ikke virksomhet som kan defineres som forsknings- og utviklingsaktiviteter. Årsresultat og disponeringer Det er ingen fri egenkapital i selskapet. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet for SveaReal AS: Overføring til annen opptjent egenkapital: SEK Etter disponering av årsresultatet består egenkapitalen av følgende: Aksjekapital SEK Overkursfond SEK Annen opptjent egenkapital SEK Sum egenkapital SEK Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i konsernet: Overføring til annen opptjent egenkapital: SEK Oslo, 19. mars 2012 Odd Ekholt, Styremedlem Widar Salbuvik, Styrets leder Knut Styrvold, Styremedlem Erik Gjellestad, Styremedlem Erik Selin, Styremedlem Claes Malmkvist, Daglig leder 4 SveaReal AS Årsrapport 2011

5 Resultat Morselskap Alle tall i SEK Note Driftsinntekter 0 0 Leieinntekter Gevinst salg eiendom Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Driftskostnader eiendom Selskapsadministrasjon Avskrivninger Reversering nedskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Inntekt fra investering i datterselskap Renteinntekt Kursgevinst utenlandsk valuta Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansposter (- = inntekt) Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat (- = inntekt) Ordinært resultat SveaReal AS Årsrapport

6 Balanse Morselskap Alle tall i SEK Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Maskiner, biler, inventar og datautstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER SveaReal AS Årsrapport 2011

7 Morselskap Alle tall i SEK Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 0 0 Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 19. mars 2012 Odd Ekholt, Styremedlem Widar Salbuvik, Styrets leder Knut Styrvold, Styremedlem Erik Gjellestad, Styremedlem Erik Selin, Styremedlem Claes Malmkvist, Daglig leder SveaReal AS Årsrapport

8 Kontantstrømoppstilling Morselskap Alle tall i SEK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Effekt av egenkapitalmetoden datterselskap Reversering nedskrivning anleggsmidler Effekt av valutakursendringer ved konsolidering Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved lån til datterselskap Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Kostnader ført mot egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontante kvivalenter periodens slutt Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende SveaReal AS Årsrapport 2011

9 Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er satt opp i svenske kroner da dette er konsernets hovedvaluta. Alle tall i notene er oppgitt i SEK med mindre annet fremkommer. Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet SveaReal AS, datterselskapet SveaReal AB samt 48 datterdatterselskaper. regnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskaper følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventete levetid. Utsatt skatt knyttet til merverdier tillagt eiendommer ved konserndannelsen i 2008 ble ført netto mot eiendomsmassen. Bruttoføring ville ha gitt økt utsatt skatteforpliktelse og økt eiendomsverdi/goodwill. Størrelsen på konsernets utsatte skatteforpliktelse vil avhenge av transaksjonsform ved eventuelt salg av eiendommer og valg av diskonteringsfaktor. Det nominelle grunnlaget for beregning av konsernets brutto utsatt skatteforpliktelse er oppgitt i note 7. Datterselskapet vurderes etter egenkapitalmetoden i morselskapet. Balansetall fra morselskapet i Norge er omregnet til SEK iht. valutakursen ved regnskapsårets slutt (=114,29). Resultattall fra morselskapet i Norge er omregnet til SEK iht. gjennomsnittlig valutakurs i regnskapsåret (=115,86). Omregningsdifferanser er ført mot fond for vurderingsforskjeller. I kontantstrømoppstillingen er alle kontantstrømmer i morselskapet i Norge beregnet ut i fra gjennomsnittlig valutakurs i regnskapsåret på nettoendringene i de enkelte hovedpostene. Leieinntekter Leieinntekter inntektsføres i takt med opptjeningen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall i den grad regnskapsreglene krever det. Avsetninger neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger NOK Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede. SveaReal AS Årsrapport

10 Fodringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Rentesikring et rentesikrer sine langsiktige lån. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Note 1 Varige driftsmidler et Bygninger og Maskiner og Sum varige Varige driftsmidler tomter inventar driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets tilbakeførte nedskrivninger Forventet økonomisk levetid år 5 Avskrivningsplan Lineær Lineær 10 SveaReal AS Årsrapport 2011

11 Note 2 Datterselskap Investeringen i datterselskap regnskapsføres i morselskapet etter egenkapitalmetoden Forretnings- Eier- Stemme- Datterselskap kontor andel andel SveaReal AB Gøteborg 100% 100% Opprinnelig anskaffelseskost 97 Balanseført egenkapital på anskaffelsetidspunktet Inngående balanse Korrigering av inngående balanse Inntektsført resultat Bokført verdi Det er ingen merverdier eller goodwill knyttet til kjøpet av datterselskapet. Note 3 Mellomværende konsernselskap SveaReal AS har ytet datterselskapet SveaReal AB et ansvarlig lån på SEK Lånet regnes som et aksjonærtilskudd og er ikke rentebærende. Det er ikke avtalt nedbetalingsplan på lånet. Note 4 Fordringer og gjeld Morselskap Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer Sum Ingen del av selskapets gjeld forfaller senere enn 5 år etter balansedagen Gjeld sikret ved pant Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Bankinnskudd Sum ets langsiktige gjeld er rentesikret gjennom 4 swap avtaler. Totalt rentesikret beløp er pr på TSEK Beregnet urealisert tap på disse avtalene er samlet TSEK Tapet er ikke resultatført pr SveaReal AS Årsrapport

12 Note 5 Egenkapital Morselskap Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Fond Udekket tap Sum Egenkapital Valutajustering på IB Justering av kjøpt utsatt skatt m.m Årets resultat Vurderingsforskjeller valuta Egenkapital TSEK Egenkapital TNOK Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Fond Udekket tap Sum Egenkapital Valutajustering på IB Justering av kjøpt utsatt skatt m.m Årets resultat Vurderingsforskjeller valuta Egenkapital TSEK Egenkapital TNOK Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på NOK (SEK ) består av aksjer á NOK 20. Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over de største aksjonærene Antall aksjer Eierandel Fortin AS ,4 % Trondheim Kommunale Pensjonskasse ,5 % Sum ,9 % Øvrige (eierandel < 5%) totalt 341 aksjonærer ,1 % Totalt antall aksjer ,0 % Selskapet har ikke egne aksjer Fortin AS er representert i selskapets styre ved Erik Gjellestad og Knut Styrvold. I tillegg til disse eier styrets leder Widar Salbuvik 600 aksjer gjennom sitt selskap Wisa Holding AS, styremedlem Odd Arne Ekholt eier aksjer gjennom sitt selskap Herkules Confektionsfabrikker AS og daglig leder Claes Malmkvist eier 60 aksjer. 12 SveaReal AS Årsrapport 2011

13 Note 7 Skatt Morselskap Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Aktiverte lånekostnader Periodiseringsposter Midlertidige forskjeller eiendom* Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen % utsatt skatt/utsatt skattefordel (Norge) ,3% utsatt skatt/utsatt skattefordel (Sverige) Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skattefordel i morselskapet er ikke balanseført. * Midlertidig forskjell eiendommer viser sum midlertidige forskjeller i datterselskapene. Som omtalt under regnskapsprinsipper ble utsatt skatteforpliktelse knyttet til konserndannelsen i 2008 regnskapsført netto. Pr er konsernets bokførte verdi av eiendommer MSEK og skattemessig restverdi MSEK Av den midlertidige bruttoforskjellen på MSEK er MSEK 218 hensyntatt i beregningen av grunnlag utsatt skatt/skattefordel i balansen. For ytterligere informasjon se årsberetningen. Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Valutaeffekt på midertidige forskjeller Endring i midlertidige resultatforskjeller Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar 0 0 skatt i resultat og balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (26,3 % av grunnlag 0 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) For mye, for lite avsatt i fjor Sum betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Herav skatt ved kjøp/salg av datterselskap Skattekostnad (28 % av grunnlag for 0 0 årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (26,3 % av grunnlag 0 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) Betalbar skatt i balansen SveaReal AS Årsrapport

14 Note 8 Leieinntekter Samtlige leieinntekter i konsernet opptjenes i Sverige gjennom datterdatterselskapene. Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Morselskap Lønnskostnader 0 0 Lønninger Sosiale avgifter Pensjonskostnader Sum Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 0 i morselskapet og 18 i konsernet. et har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon for sine svenske ansatte iht. gjeldende rett. Ytelser til ledende personer Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Alle konsernledelsestjenester kjøpes inn eksternt og inngår i kostnader for selskapsadministrasjon. Det er utbetalt totalt TSEK 869 i styrehonorar for 2010 samt satt av totalt TSEK 984 inkludert arbeidgiveravgift i styrehonorar for Styrets leder har en rådgivningsavtale med Sveareal AS gjennom sitt selskap Widar Salbuvik AS. Daglig leder har i datterselskapet mottatt totalt TSEK i lønn og bonus. Daglig leder i datterselskapet har rett til 12 månedslønninger i sluttvederlag ved oppsigelse fra selskapets side. Revisor Kostnadsført honorar inkl merverdiavgift til revisor fordeler seg på følgende områder: Morselskap lovpålagt revisjon annen bistand Sum Note 10 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter Morselskap Bundne bankinnskudd 0 0 Sikkerhet for langsiktig lån Annen bunden kapital Skattetrekksmidler i Sverige som inngår 0 0 i posten andre fordringer i regnskapet SveaReal AS Årsrapport 2011

15 Til generalforsamlingen i Sveareal AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for SveaReal AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på SEK , og konsernregnskap, som viser et overskudd på SEK Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjöre utarbeidelsen avet årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomförer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse avet årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledeisen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernet SveaReal AS finansielle stilling per 31. desember 2011 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon mener vi at ledeisen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 19. mars 2012 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini Statsautorisert revisor SveaReal AS Årsrapport

16 SveaReal Box 265 SE GÖTEBORG Tlf:

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer