Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs"

Transkript

1 Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001

2 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold Definisjoner og uttrykk Sammendrag Børsnotering Beskrivelse av selskapet Transaksjoner med nærstående parter Finansiell informasjon Aksjer og aksjonærforhold Markedsforhold Selskapets konsesjonsforhold Produksjonslandene Risikoforhold Juridiske forhold Skattemessige forhold Vedlegg 1. Styrevedtak av 27. juli Protokoll fra ordinær generalforsamling av 9. mai Selskapets vedtekter 4. Rapport 1. halvår Årsrapport

3 1 Ansvarsforhold 1.1 Selskapets styre Styret i PA Resources AB (publ.) bekrefter at opplysningene som er inntatt i prospektet så langt det er kjent, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, 10. oktober, 2001 Palle Andersson, formann Ulrik Jansson Bertil Zaudy Rabbe E. Lund Arne Helland 1.2 Tilrettelegger Terra Fonds ASA er engasjert som tilrettelegger av børsnoteringen. Som tilrettelegger har Terra Fonds ASA bistått PA Resources AB med utarbeidelse av dette dokumentet, basert på tilgjengelig finansiell informasjon samt samtaler med selskapets ledelse og styre. Vi har søkt å gi en komplett og korrekt presentasjon av selskapet. Tilrettelegger kan imidlertid ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar for at prospektets innhold er fullstendig og korrekt. Oslo, 10. oktober, 2001 Terra Fonds ASA 1.3 Juridiske rådgivere Vi har vært de norske juridiske rådgivere for Terra Fonds ASA. I denne forbindelse har vi særlig gjennomgått kapitlene 4, 5, 6, 8 og 13 i introduksjonsprospektet for PA Resources AB. Vi kan bekrefte at prospektet, etter vår vurdering, tilfredsstiller de formelle gjeldende norske bestemmelser for slike prospekt i henhold til lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79, kapittel 5, samt bestemmelsene i børsforskriften av 17. januar 1994 nr. 30, kapittel 16 jfr. Kapittel 15. Våre uttalelser begrenser seg til ovennevnte forhold og omfatter ikke prospektets materielle innhold, det være seg av kommersiell, regnskapsmessig, teknologisk eller finansiell karakter. Vår uttalelse begrenser seg videre til forhold underlagt norsk rett. Oslo, den 10. oktober 2001 Advokatfirmaet Grette DA 2

4 2 Definisjoner og uttrykk 2.1 Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen, gjelder følgende definisjoner: Selskapet... PA Resources AB med datterselskaper. PA, PARE... PA Resources AB med datterselskaper. Styret... Styret i PA Resources AB. Tilrettelegger/Terra... Terra Fonds ASA 2.2 Uttrykk og forkortelser MMBO... Million Barrels of Oil BOPD... Barrels of Oil Per Day MMCF... Million Cubic Feet BCF... Billion Cubic Feet (1.000 MMCF) TCF... Trillon Cubic Feet (1.000 BCF) MMBOE... Millon Barrels of Oil Equivalents NOK... Norske kroner SEK... Svenske kroner USD... Amerikanske dollar VPC... Den svenske verdipapirsentralen VPS... Den norske verdipapirsentralen NGM... Nordic Growth Market 2.3 Reserver Beviste reserver... Den beregnede mengde råolje, naturgass og flytende naturgass som utfra geologiske og ingeniørtekniske data fra de respektive operatører, med en sannsynlighet på større enn 90%, kan utvinnes i fremtiden fra kjente reservoarer under gjeldende økonomiske og operative forutsetninger, det vil si til priser og kostnader pr. den dato beregningene blir foretatt. Sannsynlige reserver... De reserver som enda ikke er beviste, men som er beregnet å være teknisk og økonomisk produsérbare med en sannsynlighet på mer enn 50%. 3

5 3 Sammendrag 3.1 Selskapet PA Resources AB er et svensk olje- og gasselskap som ble stiftet i PA Resources sin forretningside er å erverve og utvikle produserende olje- og gassreserver på et globalt marked, samt å drive prospekteringsvirksomhet for å finne nye reserver. Oljebransjen er inne i en global restrukturering med konsolidering og stadig større aktører. Et resultat av dette er at størrelsen på de oljefeltene de store aktørene ønsker å produsere fra øker. Det eksisterer dermed stadig flere felt som drives med god lønnsomhet, men som er for små for de større oljeselskapene. Det er denne nisjen PA Resources retter seg inn mot. Selskapet har eierandeler i produserende oljefelt i Tunisia og Texas. 97% av selskapets omsetning kommer fra virksomheten i Tunisia. PA Resources sin portefølje av oljefelter anskaffes gjennom letearbeid og oppkjøp. PA Resources har en registrert aksjekapital på SEK fordelt på aksjer. Aksjen er notert på Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm. 3.2 Finansielle nøkkeltall PRO FORMA NØKKELTALL (Alle tall i 1000 SEK) Nettoomsetning Kostnader solgte varer Bruttoresultat Driftsresultat Resultat før skatt Periodens resultat Driftsmargin 14 % 37 % 62 % 47 % 48 % Fortjeneste pr. aksje (SEK) -0,86 0,60 3,45 1,30 1, Børsnotering Bakgrunnen for selskapets søknad om hovednotering av aksjen på SMB-listen ved Oslo Børs er at selskapet anser Oslo Børs som den foretrukne nordiske børs for oljeselskaper. En notering ved Oslo Børs vil kunne gi bedret likviditet i aksjen, noe som selskapet anser som viktig for å oppnå en til enhver tid riktig prising av selskapet. Gjennom dette håper selskapet å oppnå en bedret tilgang til egenkapitalmarkedet, samt at selskapets aksjer blir et attraktivt byttemiddel ved oppkjøp eller fusjoner. 4

6 4 Børsnotering 4.1 Selskapets nåværende børsnotering PA Resources er i dag notert på Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm. Ticker symbolet er PARE. En børspost utgjør 1000 aksjer. NGM finnes på URL: NGM (tidligere Stockholms Börsinformation - SBI) er en markedsplass for aksjer med autorisasjon fra den svenske Finansinspektionen. Det er totalt 58 selskaper notert på NGM. PA Resources var notert på väntelistan ved Nordic Growth Market fra september 1998 til juni I juni 2001 ble selskapet notert på Nordic Growth Markets hovedliste. Terra Fonds ASA er i dag selskapets market maker på Nordic Growth Market. Market maker avtalen løper til den sies opp av en av partene. Oppsigelsestiden er én måned gjensidig. 4.2 Notering ved Oslo Børs I styremøtet i PA Resources avholdt den 27. juli 2001 ble det besluttet å søke selskapets aksjer opptatt til notering på SMB listen ved Oslo Børs. Børsstyret godkjente Selskapets søknad om notering i børsstyremøtet 21. august Børsnotering forventes 12. oktober 2001, forutsatt at selskapet oppfyller de vilkår som børsstyret har stilt. Det er ikke inngått avtale med børsmedlem for market making på Oslo Børs. PA Resources er tildelt tickerkode PAR. Formålet med søknaden om hovednotering av aksjen ved Oslo Børs er bl.a. følgende: - En notering vil kunne gi en betydelig økning i aksjens likviditet, og gjennom dette gi grunnlag for en riktig prising av selskapet ut fra de til enhver tid gjeldende markedsforhold. - En notering vil sikre at omsetningen skjer i regulerte former. - En notering vil lette selskapets tilgang til egenkapitalmarkedet ved senere kapitalbehov og ekspansjon. - En notering vil bedre mulighetene for å benytte selskapets aksjer som oppgjørsmiddel ved fusjon eller oppkjøp. Selskapet søker seg til Oslo, i det selskapet anser Oslo Børs som den foretrukne nordiske børs for oljeselskaper. Kunnskapen om oljeindustrien synes høyere enn andre steder i Norden både i megler- og investormiljøene. 4.3 Lock-up avtaler I forbindelse med børsnoteringen forplikter de tre største eierne seg til ikke å selge aksjer i PA Resources AB i en periode på seks måneder etter børsnoteringen uten forutgående godkjennelse fra tilrettelegger. De tre største aksjonærene er Bertil Lindquist, Ulrik Jansson og Bertil Zaudy. 5

7 4.4 Kostnader ved notering Rådgivere Oppdraget art Kostnad Terra Fonds ASA, Oslo Tilrettelegging NOK Advokatfirmaet Grette DA, Oslo Juridisk bistand (inkl. due dil.) (ventes ikke overstige) NOK Danowsky & Partners, Stockholm Juridisk bistand (inkl. due dil.) (ventes ikke overstige) NOK Ernst & Young, Stockholm Revisjonsmessig bistand (ventes ikke overstige) NOK NOK Hertil kommer utgifter til trykking og utsendelse av prospekt, samt avgifter til Oslo Børs. Utgifter til tilrettelegger er basert på fast honorar. Utgifter til advokat og revisor er basert på medgått tid og utført arbeid. 4.5 Registrering Aksjene har vært registrert i den svenske Värdepappercentralen (VPC) med verdipapirnummer ISIN SE I forkant av børsnotering ble ca. 4,1 millioner aksjer, som representerer ca. 42% av aksjekapitalen, registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med samme verdipapirnummer. De resterende aksjene er fortsatt registrert i VPC. 6

8 5 Beskrivelse av selskapet 5.1 Generelt om selskapet PA Resources AB er et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets organisasjonsnummer i det svenske Patent- och Registreringsverket er Ved sentraladministrasjonen har selskapet i dag 2-3 fast ansatte. Til driften leier selskapet inn arbeidskraft fra andre operatører. I Tunisia er dette ca. 30 personer. Selskapet er underlagt svensk og internasjonal lov, og ellers lovgivningen i de aktuelle land. Se for øvrig kapittel 13 (juridiske forhold). 5.2 Organisasjon PA Resources har hovedkontor i Stockholm og avdelingskontorer i Oslo og Tunisia. Selskapet er morselskap i konsern (se figur). PA Resources AB Board of Directors Ulrik Jansson Managing Director PA Resources AB Stockholm Hydrocarbures Tunisie Corporation Tunisia PA Resources AB Oslo Ulrik Jansson Managing Director Jean-Louis Remondin Managing Director Trond Bjerkan Vice President Wak Kani Exploration Ali Gaaya Exploration Manager Gunilla Olson Administration Heidi Ayadi CFO Naceur Souissi Operation& Reservoir Manager 7

9 5.3 Historikk PA Resources ble stiftet i 1994 og har drevet innen olje- og gassindustrien hele tiden. Selskapet ble stiftet i forbindelse med kjøp av en 100% eierandel i oljeselskapet Petro Arctic Svalbard AS, med sete i Longyearbyen. PA Resources har ikke fornyet konsesjonene sine på Svalbard for år 2000 med bakgrunn i at det ikke er realistisk at letevirksomheten på øya blir gjenopptatt den neste fem- til tiårsperioden. Petro Arctic Svalbard AS ble solgt i 1999, og det ble aldri produsert olje på øya i regi av PA Resources. I stiftelsesåret ble PA Resources hovedaksjonær i mineralselskapet International Gold Exploration (IGE), som ble notert på SMB-listen til Oslo Børs i november Størstedelen av PA's resterende aksjer i IGE ble delt ut i form av et utbytte for år 2000 til PA's aksjonærer i mai Se for øvrig kapittel 7.3 for pro forma regnskapstall i forbindelse med utskillelsen av IGE. Selskapet er i dag medeier i oljefelt i Tunisia og Texas. Feltene har blitt ervervet i perioden , med unntak av oljefeltet El Biban som ble ervervet i år I september 1998 ble PA Resources notert på Nordic Growth Markets (NGM) väntelista, som er listen for de minste selskapene ved markedsplassen. 2. juli 2001 ble PA overført til NGM's hovedliste ettersom väntelistan ble lagt ned. 5.4 Virksomheten Forretningside PA Resources sin forretningside er å erverve og utvikle produserende olje- og gassreserver på et globalt marked, samt å drive prospekteringsvirksomhet for å finne nye reserver. Oljebransjen er inne i en global restrukturering med konsolidering og stadig større aktører. Et resultat av dette er at størrelsen på de oljefeltene de store aktørene ønsker å produsere fra øker. Det eksisterer dermed stadig flere felt som drives med god lønnsomhet, men som er for små for de større oljeselskapene. Det er denne nisjen PA Resources retter seg inn mot Mål for virksomhetene Selskapets primære målsetting er å maksimere aksjonærenes avkastning. I tråd med den overordnede målsetningen har selskapet definert følgende mål for fremtidig oljeproduksjon: 1. I løpet av 12 måneders periode å øke produksjonen fra nåværende produksjon til mellom og BOEPD. 2. I løpet av en 24 måneders periode å øke produksjonen ytterligere til totalt mellom og BOEPD. 3. På lengre sikt skal produksjonen øke utover dette, hovedsakelig gjennom kjøp av andeler av oljefelt eller kjøp av selskaper. I 2000 beløp oljeproduksjonen seg til ca. 795 BOPD. Produksjonen ligger i dag på 950 BOPD Strategi Selskapet vil realisere disse mål gjennom følgende strategi for virksomheten: - Øke produksjon fra eksisterende felt Selskapet vil gjennom sitt eierskap i felt i Tunisia være en pådriver i utnyttelse av ny produksjonsstimulerende teknologi og utnyttelse og produksjon av andre reserver i feltene. I sum vil disse tiltakene opprettholde/øke produksjonen i selskapets eksisterende felt. 8

10 - Utnyttelse av eierandeler i infrastruktur Selskapet har eierandeler i transport- og lagersystemer i Tunisia. Selskapet vil øke utnyttelsen av denne infrastrukturen gjennom tilkobling av andre felt og ved oppkjøp av eierandeler. - Ervervelse av nye felt i Tunisia Selskapet vil på kort sikt ha fokus på felt i Tunisia. PA innehar her en sterk stilling som oljeprodusent og gjennomfører fortløpende evaluering av felt som legges ut for salg fra lokale myndigheter og andre selskaper i Tunisia. - Ervervelse av nye felt i Nord Afrika Med basis i virksomheten i Tunisia vil selskapet vurdere ytterligere ekspansjon gjennom ervervelse av eierandeler i felt i andre deler av regionen med fokus på Algerie og Egypt. Hovedfokus vil likevel være Tunisia. - Oppkjøp av selskaper med oljeproduksjon i regionen Selskapet vil posisjonere seg finansielt for oppkjøp av andre selskaper med eierandeler og produksjon i regionen. - Salg av eierandeler i USA Selskapet vil søke å avhende sine interesser i oljefelt i USA. Selskapet har etablert følgende kriterier for oppkjøp av eierandeler i oljefelt: PA kjøper utelukkende oljefelt der siste eller nest siste eier har vært en stor, seriøs aktør. Grunnen til dette er at feltene som de store aktørene har skjøttet som oftest er i utmerket stand, og dermed ikke vil ha behov for restruktureringer og nyinvesteringer etter kjøp. I tillegg eksisterer det ytterligere tre ervervelseskriterier; - Infrastrukturen skal være fullt utbygget - Feltet skal ha positiv kontantstrøm fra dag én - Det skal være et oppsidepotensiale i feltet Geografisk lokalisering PA Resources har i dag en portefølje med 5 felt i Tunisia og 2 i Texas. Virksomheten er organisert gjennom det heleide datterselskapet Hydrocarbures Tunisie Corporation med sete i Nassau, Bahamas. Se figur nedenfor. 9

11 PA Resources AB Tunisia Texas Tamesmida, 95% Good Omen, 50% Douleb, 70% Prairie Mud, 65% Semmama, 70% El Biban, 25% Ezzaouia, 9% (+4,5%)* * Pending Governmental approval Tunisia PA Resources har hatt virksomhet i Tunisia i 4 år. Feltene i Tunisia vurderes som de mest interessante, og selskapet har valgt å konsentrere sine aktiviteter til dette landet takket være et fordelaktig investeringsklima. De feltene som selskapet i dag er medeier i, og som er lokalisert i Tunisia, er feltene Ezzaouia, Douleb, Semmama, Tamesmida og El Biban. Feltet El Biban er opprinnelig utviklet av Marathon Oil, resterende felt er opprinnelig utviklet av Elf. Alle feltene er i produksjon. Selv om PA Resources er et lite selskap i internasjonal sammenheng, er det ansett som en betydelig aktør i Tunisia. Virksomheten i landet er stort sett landbasert og det produseres olje fra alle feltene. El Biban-feltet er det første offshorefeltet. 97% av selskapets omsetning kommer fra Tunisia. Texas PA Resources har hatt virksomhet i Texas siden Aktiviteten i Texas er landbasert og befinner seg i det såkalte East Texas Oilfield, som ligger ca. 20 mil øst for Dallas. Begge feltene i Texas er i produksjon, men det eksisterer ikke gass på feltene. Begge feltene er opprinnelig utviklet av PetroFina. PA Resources vil søke å avhende sine interesser i oljefelt i USA Beskrivelse av oljefeltene Ezzaouia Ezzaouia-feltet ligger i det sydøstlige Tunisia og dekker en flate på 40 km 2. PA Resources økte i mars 2001 sin eierandel med 4,5% i feltet fra 9% til 13,5%. Partnerne i lisensen har godkjent salget og myndighetsgodkjennelse er forventet i utgangen av inneværende år. Ezzaouia-feltet ble oppdaget i begynnelsen av 1980-tallet av det amerikanske oljeselskapet Marathon Oil. Produksjonen ble påbegynt i slutten av 1980-årene og feltet har hittil produsert ca. 25,6 MMBO. Oljen fra Ezzaouia-feltet går via rørledninger til byen Zarsis, ca. 15 km sør for feltet, der produksjons- og eksportterminalen befinner seg. I tillegg til olje finnes det gass på feltet. Gassen er planlagt brukt i et gasskraftverk som er under prosjektering. 10

12 En slik bruk av gassen vil sannsynlig øke produksjonen. I dag brennes overskytende gass som ikke brukes til å dekke eget kraft behov. Douleb, Semmama og Tamesmida (D-S-T) Disse feltene er lokalisert i en liten klynge i nordvest ved grensen mot Algerie. PA Resources eier 70% i feltene Douleb og Semmama, mens de eier 95% i Tamesmidafeltet. De øvrige andelene i feltet er eiet av SEREPT. SEREPT er et tunisisk operatørselskap som er eiet 50% av Preussag Energie og 50% av det statlige tunisiske oljeselskapet ETAP. PA Resources er operatør på feltene og den daglige driften håndteres sammen med SEREPT. Disse feltene ble oppdaget på midten av 1960-tallet og har frem til i dag produsert ca. 22 MMBO. Det eksisterer ikke gass på feltet. Infrastrukturen for transport av olje fra feltet er fullt utbygd gjennom en 171 km lang rørledning som går fra feltet til havnebyen La Skhira ved østkysten, der oljen lagres før den eksporteres. PA Resources eier ca. 75% av rørledningen, mens SEREPT eier den resterende andelen. Kapasiteten til rørledningen er BOPD, mens det i dag bare transporteres BOPD. Selskapet er derfor i forhandlinger med det statlige algeriske oljeselskapet Sonatrach om et samarbeid om en forlengning av rørledningen inn i det østlige Algerie, nær den tunisiske grensen, for å få en bedre utnyttelse av rørledningen. El Biban PA Resources eier 25% av rettighetene i El Biban-feltet som ble ervervet i oktober 2000 og konsolidert i regnskapet fra og med 1. juli De resterende 75% er eiet av Centurion Energy, som også er operatør på feltet, gjennom selskapet ECUMED Petroleum. Feltet er lokalisert utenfor kysten i det sydøstlige Tunisia med en havdybde på ca. 20 meter. All infrastruktur befinner seg på land, og produksjon fra en horisontal brønn ble startet i Fra feltet går en 16 km lang rørledning til byen Zarzis der produksjonsanlegget ligger. I tillegg til olje eksisterer det gass på feltet. Feltet har hittil produsert ca 1,9 MMBO olje og 3,5 MMSCF gass. Overskytende gassproduksjon er også i dette feltet planlagt brukt i det samme gasskraftverket nevnt under Ezzaouia feltet. Good Omen Feltet ligger i Smith County i Øst-Texas, ca. 10 km øst for byen Tyler. PA Resources har en eierandel på 50% i feltet. Feltet ble oppdaget av American Petrofina på midten av 1950-tallet, og produksjonen ble påbegynt i MAP Production Company Inc er operatør på feltet. Det er ikke gjort gassfunn på feltet. Prairie Mud Prairie Mud ligger i direkte tilknytning til Good Omen på en ny struktur. PA Resources har en eierandel på 65% i feltet. Feltet ble satt i produksjon i juni 2000 etter suksessfulle prøveboringer Produksjon Ezzaouia - Produksjonen skjer i dag fra 7 brønner i to oljeførende soner. Så langt har det blitt produsert ca. 25,6 MMBO. Den totale dagsproduksjonen er ca BOPD, hvorav ca 250 BOPD tilfaller PA Resources. Douleb, Semmama og Tamesmida - Det er en produksjon på ca. 530 BOPD fra 10 brønner, hvorav ca. 420 BOPD tilfaller PA Resources. Ny teknologi muliggjør en gjenåpning av to tidligere stengte brønner, noe som forventes å gi en produksjonsøkning på ca. 10% i forhold til nåværende produksjon. PA Resources er operatør på feltene og den daglige driften håndteres sammen med SEREPT, som er et Tunisisk selskap. El Biban Nåværende produksjon er ca BOPD, hvorav PA Resources sin andel utgjør ca. 280 BOPD. Produksjonen skjer fra en drøyt meter horisontal brønn på meters dybde. 11

13 Good Omen - Produksjonen i feltet er ca. 15 BOPD. Boring av horisontale brønner forventes imidlertid å kunne øke produksjonen. Så langt har det blitt produsert ca. 4,4 MMBO. Prairie Mud Produksjon fra en brønn ble påbegynt i juni Feltet produserer i dag totalt 26 BOPD hvorav PA Resources sin andel utgjør 17 BOPD Konsesjons- og reserveoversikt Reserveanslagene er basert på den olje og gass som er teknisk og økonomisk utvinnbar på eksisterende brønner og felt. Operatørene på de enkelte feltene har ansvaret for estimering av reserver. Det skal understrekes at enkelte av reserveanslagene er basert på til dels gamle undersøkelser fra tidligere eiere, da slike undersøkelser er meget kostbare. Det henvises for øvrig til definisjoner og uttrykk på side 2 for nærmere definisjon av reserver. Det er de andeler av reservene i de ulike feltene som tilkommer PA Resources som er gjengitt i tabellen nedenfor. Felt/område Olje (MMBO) Gas (BCF) Ezzaouia* 0,8 1,3 Douleb-Semmama- 2,7 Tamesmida El Biban 1,8 7,8 USA 0,8 Olje 6,1 Gass 1,6 9,2 Totalt (MMBOE) 7,8 Merknad: Inkl. reserver definert som beviste og sannsynlige (proven and probable) Potensielle oppsider Ezzaouia-feltet: Muligheter for et stort gassfunn i størrelsesorden 3,3 4,8 TCF, der PA Resources sin andel vil evt. utgjøre ca BCF, eller omgjort i oljeekvivalenter ca MMBOE. D-S-T-feltene: Det eksisterer et oppsidepotensial i feltet i flere uborede strukturer, som kan gi en betydelig reserve og produksjonsøkning. Det er også et potensiale for bedre utnyttelse av rørledningen. I dag benyttes bare 12,5 % av kapasiteten i rørledningen. Rørledningen må imidlertid forlenges. El Biban-feltet: Flere dype reservoarer, med potensielle oppsidereserver. 5.5 Styre og ledelse Styret representerer varierte kunnskaper og erfaringer, og deltar aktivt i utviklingen av selskapet, noe som gjør det mulig å unngå en stor, kostbar og potensielt lite effektiv spesialisert arbeidsstyrke. Det er selskapets uttalte målsetting, på det nåværende stadium, å benytte eksterne konsulenttjenester når det er mulig. 12

14 5.5.1 Styret Palle Andersson (64), Styreformann, Stockholm Andersson har lang erfaring innen olje- og gassindustrien, og har blant annet vært administrerende direktør og konsernsjef i Svenska Petroleum Exploration Group, samt viseadministrerende direktør i OK Petroleum AB. Han innehar også styreverv i Robur Fonder AB (nestleder), Föreningssparbanken Fonder AB (nestleder) og Robur International Asset Management AB (leder). Ulrik Jansson (46), Administrerende Direktør, Stockholm Jansson er utdannet jurist fra Uppsala Universitet og har vært administrerende direktør siden Etter sin eksamen arbeidet han som jurist for Uddeholm AB med virksomhet innenfor gruve- og stålindustri samt AGA AB innenfor gass- og energisektoren. Jansson er også styreformann i International Gold Exploration. Bertil Zaudy (58), Stockholm Zaudy er administrerende direktør i International Gold Exploration og er utdannet siviløkonom og Master of Management fra Handelshøyskolen i Stockholm. Han arbeidet fra 1981 til 1984 som hos Asbjørn Habberstad A/S som ansvarlig for forretningsområdet Business Development. I 1984 ble han administrerende direktør for Zaudy & Partners AB med Swedish Management Group (Svenska Arbetsgivareföreningen) som 50% eier. Fra 1990 til 1994 var han administrerende direktør for det tidligere eierselskapet til IGE, Petro Arctic AB, som var notert på Stockholmsbørsens O-liste. Petro Arctic AB drev prospektering etter olje og gass samt oppdragsboring innenfor samme område, og ervervet IGE i Rabbe E. Lund (55), Oslo Lund er siviløkonom og har vært økonomidirektør og senere markedsdirektør i Saga Petroleum. Han har også jobbet i valutafondet i Washington og i Olje- og Energidepartementet. Han er nå administrerende direktør i Intellectual Capital Group AS. Arne Helland (45), Oslo Helland er utdannet siviløkonom fra BI. Han har jobbet 10 år innenfor økonomi og ledelse i Norsk Data, vært corporate controller i PGS og senior vice president i Residensea Ltd.. Han er nå finansdirektør i TGS- NOPEC Ledelse Ulrik Jansson (se styret) Jean-Louis Remondin (48), Frankrike Remondin har mer enn 20 års erfaring som petroleumsingeniør. Han var ansvarlig petroleumsingeniør i selskapene Schlumberger og Elf Aquitaine for arbeidene i Nord-Afrika og Sydøst-Asia i perioden 1976 til Fra 1990 til 1997 var han ansvarlig for det franske oljeselskapet Geopetrol SA s virksomhet. Trond Bjerkan (43), Norge Bjerkan har 15 års erfaring fra olje og gass industrien i selskapet Saga Petroleum. Bjerkan er sivilingeniør fra NTH. Bjerkan jobbet i Saga med prosjekter i Norge og utlandet og hadde der sentrale lederoppgaver i prosjekter som Snorre, Vigdis, Varg og Haltenbanken Sør. Bjerkan er tilknyttet PA Resources gjennom en konsulentavtale. Avtalen gjelder konsulenttjenester til selskapet fra Trond Bjerkan i stilling som Vice President. Avtalen er timebasert med et minimum på 20 timer pr. måned. Avtalen løper inntil 15. november PA Resources har til hensikt å tilby Trond Bjerkan fast ansettelse innen avtalens utløp. Se for øvrig punkt

15 5.5.3 Godtgjørelse til styre og ledelse samt aksjeinnehav I 2000 ble det på konsernnivå utbetalt SEK i styrehonorar og SEK i lønn til administrerende direktør. Styret i PA Resources har følgende aksjeinnehav: antall aksjer eierandel % Ulrik Jansson, adm. dir ,30 % Palle Andersson, styreformann ,10 % Bertil Zaudy ,19 % Rabbe E. Lund 0 0,00 % Arne Helland ,34 % ,94 % Administrerende direktør og øvrig ledelse i selskapet har følgende aksjeinnehav: antall aksjer eierandel % Ulrik Jansson, adm. dir ,30 % Jean Louis Remondin ,12 % Trond Bjerkan 0 0,00 % ,42 % 5.6 Kortfattet beskrivelse av fast eiendom av betydning Selskapet har ikke fast eiendom. Selskapet har gjennom sine eierandeler i felt i Tunisia og USA andeler i industrianlegg som der er bygget for å produsere, prosessere, transportere og lagre olje og gassproduksjonen på feltene. Selskapets eierandeler er ytterligere beskrevet i kapittel 10 - Konsesjonsforhold. 5.7 Ytterligere informasjon Selskapets vedtekter er inntatt i prospektet som vedlegg 1. Selskapets årsoppgjør er tilgjengelig ved henvendelse til PA Resources AB. Det henvises for øvrig til vedlegg 3, rapport for 1. halvår 2001 og vedlagte årsrapport for år Selskapets adresse og telefonnummer er gjengitt nedenfor. Stockholm: PA Resources AB Prästgatan 9 Box 2047 SE Stockholm Sverige Oslo: PA Resources AB Stranden 1A N-0250 Oslo Norge Tlf: Tlf: Fax: Fax:

16 6 Transaksjoner med nærstående parter 6.1 Forholdet til International Gold Exploration Ab PA Resources er tidligere morselskap til International Gold Exploration Ab (IGE), som ble notert ved Oslo Børs i PA Resources administrerende direktør Ulrik Jansson er styreformann i IGE. Administrerende direktør i IGE, Bertil Zaudy, er styremedlem i PA. Inntil juli 2000 var PA majoritetseier i IGE med 55,8% av aksjene. En rettet emisjon i IGE bragte PA s eierandel ned i 35,8%. I ordinær generalforsamling i PA Resources 9. mai 2001 ble det vedtatt å dele ut aksjer i IGE som utbytte for regnskapsåret PA Resources aksjeinnehav i IGE er således redusert til aksjer, eller 1,53%. Etter at aksjene i IGE var delt ut til aksjonærene i PA gjensto en fordring mot IGE i balansen på SEK 4,3 millioner. Ettersom IGE ikke lenger er et tilknyttet selskap av PA ville det naturlige vært at IGE umiddelbart etter denne transaksjonen tilbakebetalte beløpet. Da IGE imidlertid ikke hadde likviditet til dette, inngikk selskapene følgende avtale i september 2001: PA s fordring gjøres om til et avdragsfritt lån med løpetid 3 år og til 5% rente p.a. Renter betales etterskuddsvis hver 6. måned. PA kan når som helst i låneperioden konvertere hele eller deler av lånet til aksjer i IGE til en konverteringskurs på 0,20 kroner pr. aksje. Styret i PA Resources fant denne løsningen tilfredsstillende, ettersom alternativet med kontant oppgjør ikke fremsto som reelt. Lånet er fortsatt forbundet med nedskrivningsrisiko for PA, men styret mener at konverteringsadgangen også gir selskapet en potensiell oppside. Ulrik Jansson og Bertil Zaudy fratrådte ved behandlingen av denne saken. 6.2 Lån fra aksjonær Selskapet har tatt opp et lån på SEK 8,8 millioner fra hovedaksjonær Bertil Lindquist med oppsigelsestid på 6 måneder til rente Libor +3%. Lånet er gjort til markedsmessige betingelser etter armlengde-prinsippet. Se for øvrig punkt Konsulentavtale PA inngikk en avtale om konsulenttjenester med Intellectual Capital Group den 15. november Avtalen gjelder konsulenttjenester til selskapet fra Trond Bjerkan i stilling som Vice President. Avtalen er timebasert med et minimum på 20 timer pr. måned, og løper inntil 15. november PA Resources har til hensikt å tilby Trond Bjerkan fast ansettelse innen avtalens utløp. Styremedlem i PA Resources Rabbe E. Lund er administrerende direktør og partner i Intellectual Capital Group. Konsulentavtalen er gjort til markedsmessige betingelser etter armlengde-prinsippet. Se for øvrig punkt

17 7 Finansiell informasjon 7.1 Regnskap , 1.kvartal 2000 og 1. kvartal 2001 Regnskapene for med noter, samt rapport for 1. halvår 2001, er inntatt som vedlegg i prospektet. Inntil 1997 hadde selskapet avvikende regnskapsår (1. juli til 30. juni). Siste rapportering med avvikende regnskapsår var 30. juni 1997, mens første rapportering etter kalenderår var 31. desember Rapporteringen ved 31. desember 1998 omfattet således en periode på 18 måneder. I regnskapene som presenteres nedenfor er tallene for 1998 omarbeidet til 12 måneder Resultat, konsern (Alle tall i 1000 SEK) Kv Kv Salg olje og gass Endring varelager Øvrige inntekter Kostnader solgte varer Bruttoresultat Øvrige eksterne kostnader Personalkostnader Emisjonskostnader Gevinst aksjer i datterselskap Avskrivninger Sum kostnader Driftsresultat Finansielle poster Tilknyttede selskaper Sum finansielle poster Resultat før skatt Royalty/oljevirksomheten Skatt/oljevirksomheten Latent skatt/oljevirksomheten Skattekostnader Sum royalty og skatter Resultat før minoritetsinteresser Minoritetens andel Periodens resultat Nøkkeltall: Driftsmargin -7,1 % 23,3 % 63,4 % 3,1 % 34,0 % 32,9 % 48,1 % Gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste pr. aksje (SEK) -1,35 0,26 3,25 0,07 0,64 0,29 1,13 16

18 7.1.2 Balanse, konsern (Alle tall i 1000 SEK) EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Olje og gass Mineralinteresser Maskiner og anlegg Bygninger Maskiner og inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap - Aksjer /andeler i tilknyttede selskaper Øvrige aksjer Langsiktige fordringer, tilkn. selskaper Øvrige langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Ømløpsmidler Varelager Varelager Kortsiktige fordringer Kundefordringer Fordringer på datterselskaper Øvrige fordringer Forskuddsbet. kostn., påløpte inntekter Kasse og bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Bundne reserver Fri egenkapital Balansert resultat Periodens resultat Sum egenkapital Minoritetsandel Gjeld Langsiktig gjeld Kassekreditt Øvrig langsiktig gjeld Latent skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skattegjeld Leverandørgjeld Øvrig kortsiktig gjeld Påløpte kostn., forskuddsbet. inntekter Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL PANTSTILLELSER Bankgaranti Ingen Ingen Ingen Aksjer International Gold Exploration IGE Ingen Ingen ANSVARSFORBINDELSER Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 17

19 7.1.3 Kontantstrøm (alle tall i 1000 SEK) Kontantstrøm fra drift Driftsresultat Justering for poster som ikke inngår i kontantstrøm Minoritetsandel Resultatandel tilknyttede selskaper Avskrivninger Latent skatt Gevinst aksjer i datterselskaper Påløpte renter og lignende Ilagte renter og lignende Betalt royalty Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra drift før endringer i arbeidskapital Endringer i arbeidskapital Endring varelager Endring langsiktige fordringer Endring kortsiktige fordringer Endring langsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld Kontantstrøm fra drift Investeringsvirksomhet Investeringer immaterielle anleggsmidler Salg immaterielle anlegsmidler Kjøp/salg av materielle anleggsmidler Kjøp/salg av finansielle anleggsmidler Salg av konsernselskap Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet Finansieringsvirksomheten Nyemisjon Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten Reduksjon/økning likvide midler Likvide midler ved periodens begynnelse Omregningsdifferanse Likvide midler ved periodens slutt Kommentarer til enkelte poster i regnskapene Minoritetsinteresser Eierandelen i International Gold Exploration (IGE) har i løpet av regnskapsåret 2000 blitt redusert fra 55,7% til 35,8% gjennom at selskapet i juli gjennomførte en rettet emisjon mot eksterne investorer. For å regnskapsføre selskapets virksomhet på en tydeligere måte har PA Resources valgt å behandle IGE som et tilknyttet selskap for hele regnskapsåret. IGE skulle egentlig ha blitt konsolidert som et datterselskap for de første seks månedene av regnskapsåret og deretter regnskapsført som et tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden. Eierandelen i International Gold Exploration ble på ordinær generalforsamling i mai i år vedtatt delt ut som ekstraordinært utbytte til PA aksjonærene og er således f.o.m. 2. kvartal 2001 ikke inkludert i PA s regnskap. 18

20 Aktivering av olje og gasseiendeler Beviste olje og gassreserver aktiveres etter full cost method. Dette innebærer at alle anskaffelseskostnader for konsesjoner, samt for prospektering, boring og utbygging av disse aktiveres. Olje- og gasseiendelene avskrives etter produksjonsenhetsmetoden, dvs. en årlig avskrivning som tilsvarer forholdet mellom resultatført produksjon og estimerte gjenværende reserver. Varelager Varelageret vurderes etter FIFO-prinsippet og lageret er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og gjenkjøpsverdi. På grunn av den relativt lave totale oljeproduksjonen til PA Resources er selskapet avhengig av å søke samarbeidspartnere for å få fraktet oljen til markedene. Lagerbeholdningen til selskapet kan derfor variere nokså sterkt. Pr. tiden avleveres olje til markedet ca. en gang pr. kvartal. Gjeld Selskapets gjeld fordeler seg som følger: 8,8 msek utgjøres av et lån fra hovedaksjonær Bertil Lindquist. Lånet er avdragsfritt og løper til det sies opp av en av partene. Lånet har en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Lånerenten er Libor+3%. Renter betales etter nærmere avtale, og skjer vanligvis hver sjette måned.det er ingen rentereguleringsklausul. Lånet er gjort til markedsmessige betingelser etter armlengde-prinsippet. Lånet er usikret og det knytter seg ingen spesielle betingelser til lånet. 28,7 msek utgjøres av et lån på 3mUSD som PA Resources datterselskap Hydrocarbures Tunisie Corporation har tatt opp i Arab Tunisian Bank med løpetid fra frem til Lånet amortiseres med USD hver 6. måned (1. oktober og 1. april). Siste amortisering er noe større. Renten er Libor +1%. Renter betales samtidig med avdragene. Det er ingen rentereguleringsklausul. Lånet er usikret, men långiver har såkalt negative clause, det vil si at långiver må godkjenne eventuelle nye lånopptak i Hydrocarbures Tunisie Corporation. Bankens negative clause anses ikke å begrense eller kunne begrense selskapets handlefrihet i vesentlig grad. Joint ventures Olje- og gassvirksomheten drives i joint ventures med andre parter. Regnskapet omfatter de andeler av produksjon, salg, kapitalkostnader, driftskostnader, omløpsmidler og kortsiktig gjeld som er henførbare til konsernet. Skatt Betalbar skatt beregnes ut fra resultat før skattekostnad korrigert for permanente forskjeller og endring i midlertidige forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig inntekt. Permanente forskjeller er ikke fradragsberettigede poster. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes den gjeldende nominelle skattesats på årsoppgjørsdagen. Positive og negative forskjeller utlignes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår når man har midlertidige forskjeller som gir grunnlag for skattemessige fradrag i fremtiden, og som ikke er utlignet. 19

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011

11.05.11 1. kvartal delårsrapport 2011. 17.08.11 2. kvartal delårsrapport 2011 AKSJONÆRFORHOLD. Børsnotering Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer