Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs"

Transkript

1 Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001

2 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold Definisjoner og uttrykk Sammendrag Børsnotering Beskrivelse av selskapet Transaksjoner med nærstående parter Finansiell informasjon Aksjer og aksjonærforhold Markedsforhold Selskapets konsesjonsforhold Produksjonslandene Risikoforhold Juridiske forhold Skattemessige forhold Vedlegg 1. Styrevedtak av 27. juli Protokoll fra ordinær generalforsamling av 9. mai Selskapets vedtekter 4. Rapport 1. halvår Årsrapport

3 1 Ansvarsforhold 1.1 Selskapets styre Styret i PA Resources AB (publ.) bekrefter at opplysningene som er inntatt i prospektet så langt det er kjent, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, 10. oktober, 2001 Palle Andersson, formann Ulrik Jansson Bertil Zaudy Rabbe E. Lund Arne Helland 1.2 Tilrettelegger Terra Fonds ASA er engasjert som tilrettelegger av børsnoteringen. Som tilrettelegger har Terra Fonds ASA bistått PA Resources AB med utarbeidelse av dette dokumentet, basert på tilgjengelig finansiell informasjon samt samtaler med selskapets ledelse og styre. Vi har søkt å gi en komplett og korrekt presentasjon av selskapet. Tilrettelegger kan imidlertid ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar for at prospektets innhold er fullstendig og korrekt. Oslo, 10. oktober, 2001 Terra Fonds ASA 1.3 Juridiske rådgivere Vi har vært de norske juridiske rådgivere for Terra Fonds ASA. I denne forbindelse har vi særlig gjennomgått kapitlene 4, 5, 6, 8 og 13 i introduksjonsprospektet for PA Resources AB. Vi kan bekrefte at prospektet, etter vår vurdering, tilfredsstiller de formelle gjeldende norske bestemmelser for slike prospekt i henhold til lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79, kapittel 5, samt bestemmelsene i børsforskriften av 17. januar 1994 nr. 30, kapittel 16 jfr. Kapittel 15. Våre uttalelser begrenser seg til ovennevnte forhold og omfatter ikke prospektets materielle innhold, det være seg av kommersiell, regnskapsmessig, teknologisk eller finansiell karakter. Vår uttalelse begrenser seg videre til forhold underlagt norsk rett. Oslo, den 10. oktober 2001 Advokatfirmaet Grette DA 2

4 2 Definisjoner og uttrykk 2.1 Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen, gjelder følgende definisjoner: Selskapet... PA Resources AB med datterselskaper. PA, PARE... PA Resources AB med datterselskaper. Styret... Styret i PA Resources AB. Tilrettelegger/Terra... Terra Fonds ASA 2.2 Uttrykk og forkortelser MMBO... Million Barrels of Oil BOPD... Barrels of Oil Per Day MMCF... Million Cubic Feet BCF... Billion Cubic Feet (1.000 MMCF) TCF... Trillon Cubic Feet (1.000 BCF) MMBOE... Millon Barrels of Oil Equivalents NOK... Norske kroner SEK... Svenske kroner USD... Amerikanske dollar VPC... Den svenske verdipapirsentralen VPS... Den norske verdipapirsentralen NGM... Nordic Growth Market 2.3 Reserver Beviste reserver... Den beregnede mengde råolje, naturgass og flytende naturgass som utfra geologiske og ingeniørtekniske data fra de respektive operatører, med en sannsynlighet på større enn 90%, kan utvinnes i fremtiden fra kjente reservoarer under gjeldende økonomiske og operative forutsetninger, det vil si til priser og kostnader pr. den dato beregningene blir foretatt. Sannsynlige reserver... De reserver som enda ikke er beviste, men som er beregnet å være teknisk og økonomisk produsérbare med en sannsynlighet på mer enn 50%. 3

5 3 Sammendrag 3.1 Selskapet PA Resources AB er et svensk olje- og gasselskap som ble stiftet i PA Resources sin forretningside er å erverve og utvikle produserende olje- og gassreserver på et globalt marked, samt å drive prospekteringsvirksomhet for å finne nye reserver. Oljebransjen er inne i en global restrukturering med konsolidering og stadig større aktører. Et resultat av dette er at størrelsen på de oljefeltene de store aktørene ønsker å produsere fra øker. Det eksisterer dermed stadig flere felt som drives med god lønnsomhet, men som er for små for de større oljeselskapene. Det er denne nisjen PA Resources retter seg inn mot. Selskapet har eierandeler i produserende oljefelt i Tunisia og Texas. 97% av selskapets omsetning kommer fra virksomheten i Tunisia. PA Resources sin portefølje av oljefelter anskaffes gjennom letearbeid og oppkjøp. PA Resources har en registrert aksjekapital på SEK fordelt på aksjer. Aksjen er notert på Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm. 3.2 Finansielle nøkkeltall PRO FORMA NØKKELTALL (Alle tall i 1000 SEK) Nettoomsetning Kostnader solgte varer Bruttoresultat Driftsresultat Resultat før skatt Periodens resultat Driftsmargin 14 % 37 % 62 % 47 % 48 % Fortjeneste pr. aksje (SEK) -0,86 0,60 3,45 1,30 1, Børsnotering Bakgrunnen for selskapets søknad om hovednotering av aksjen på SMB-listen ved Oslo Børs er at selskapet anser Oslo Børs som den foretrukne nordiske børs for oljeselskaper. En notering ved Oslo Børs vil kunne gi bedret likviditet i aksjen, noe som selskapet anser som viktig for å oppnå en til enhver tid riktig prising av selskapet. Gjennom dette håper selskapet å oppnå en bedret tilgang til egenkapitalmarkedet, samt at selskapets aksjer blir et attraktivt byttemiddel ved oppkjøp eller fusjoner. 4

6 4 Børsnotering 4.1 Selskapets nåværende børsnotering PA Resources er i dag notert på Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm. Ticker symbolet er PARE. En børspost utgjør 1000 aksjer. NGM finnes på URL: NGM (tidligere Stockholms Börsinformation - SBI) er en markedsplass for aksjer med autorisasjon fra den svenske Finansinspektionen. Det er totalt 58 selskaper notert på NGM. PA Resources var notert på väntelistan ved Nordic Growth Market fra september 1998 til juni I juni 2001 ble selskapet notert på Nordic Growth Markets hovedliste. Terra Fonds ASA er i dag selskapets market maker på Nordic Growth Market. Market maker avtalen løper til den sies opp av en av partene. Oppsigelsestiden er én måned gjensidig. 4.2 Notering ved Oslo Børs I styremøtet i PA Resources avholdt den 27. juli 2001 ble det besluttet å søke selskapets aksjer opptatt til notering på SMB listen ved Oslo Børs. Børsstyret godkjente Selskapets søknad om notering i børsstyremøtet 21. august Børsnotering forventes 12. oktober 2001, forutsatt at selskapet oppfyller de vilkår som børsstyret har stilt. Det er ikke inngått avtale med børsmedlem for market making på Oslo Børs. PA Resources er tildelt tickerkode PAR. Formålet med søknaden om hovednotering av aksjen ved Oslo Børs er bl.a. følgende: - En notering vil kunne gi en betydelig økning i aksjens likviditet, og gjennom dette gi grunnlag for en riktig prising av selskapet ut fra de til enhver tid gjeldende markedsforhold. - En notering vil sikre at omsetningen skjer i regulerte former. - En notering vil lette selskapets tilgang til egenkapitalmarkedet ved senere kapitalbehov og ekspansjon. - En notering vil bedre mulighetene for å benytte selskapets aksjer som oppgjørsmiddel ved fusjon eller oppkjøp. Selskapet søker seg til Oslo, i det selskapet anser Oslo Børs som den foretrukne nordiske børs for oljeselskaper. Kunnskapen om oljeindustrien synes høyere enn andre steder i Norden både i megler- og investormiljøene. 4.3 Lock-up avtaler I forbindelse med børsnoteringen forplikter de tre største eierne seg til ikke å selge aksjer i PA Resources AB i en periode på seks måneder etter børsnoteringen uten forutgående godkjennelse fra tilrettelegger. De tre største aksjonærene er Bertil Lindquist, Ulrik Jansson og Bertil Zaudy. 5

7 4.4 Kostnader ved notering Rådgivere Oppdraget art Kostnad Terra Fonds ASA, Oslo Tilrettelegging NOK Advokatfirmaet Grette DA, Oslo Juridisk bistand (inkl. due dil.) (ventes ikke overstige) NOK Danowsky & Partners, Stockholm Juridisk bistand (inkl. due dil.) (ventes ikke overstige) NOK Ernst & Young, Stockholm Revisjonsmessig bistand (ventes ikke overstige) NOK NOK Hertil kommer utgifter til trykking og utsendelse av prospekt, samt avgifter til Oslo Børs. Utgifter til tilrettelegger er basert på fast honorar. Utgifter til advokat og revisor er basert på medgått tid og utført arbeid. 4.5 Registrering Aksjene har vært registrert i den svenske Värdepappercentralen (VPC) med verdipapirnummer ISIN SE I forkant av børsnotering ble ca. 4,1 millioner aksjer, som representerer ca. 42% av aksjekapitalen, registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med samme verdipapirnummer. De resterende aksjene er fortsatt registrert i VPC. 6

8 5 Beskrivelse av selskapet 5.1 Generelt om selskapet PA Resources AB er et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Stockholm. Selskapets organisasjonsnummer i det svenske Patent- och Registreringsverket er Ved sentraladministrasjonen har selskapet i dag 2-3 fast ansatte. Til driften leier selskapet inn arbeidskraft fra andre operatører. I Tunisia er dette ca. 30 personer. Selskapet er underlagt svensk og internasjonal lov, og ellers lovgivningen i de aktuelle land. Se for øvrig kapittel 13 (juridiske forhold). 5.2 Organisasjon PA Resources har hovedkontor i Stockholm og avdelingskontorer i Oslo og Tunisia. Selskapet er morselskap i konsern (se figur). PA Resources AB Board of Directors Ulrik Jansson Managing Director PA Resources AB Stockholm Hydrocarbures Tunisie Corporation Tunisia PA Resources AB Oslo Ulrik Jansson Managing Director Jean-Louis Remondin Managing Director Trond Bjerkan Vice President Wak Kani Exploration Ali Gaaya Exploration Manager Gunilla Olson Administration Heidi Ayadi CFO Naceur Souissi Operation& Reservoir Manager 7

9 5.3 Historikk PA Resources ble stiftet i 1994 og har drevet innen olje- og gassindustrien hele tiden. Selskapet ble stiftet i forbindelse med kjøp av en 100% eierandel i oljeselskapet Petro Arctic Svalbard AS, med sete i Longyearbyen. PA Resources har ikke fornyet konsesjonene sine på Svalbard for år 2000 med bakgrunn i at det ikke er realistisk at letevirksomheten på øya blir gjenopptatt den neste fem- til tiårsperioden. Petro Arctic Svalbard AS ble solgt i 1999, og det ble aldri produsert olje på øya i regi av PA Resources. I stiftelsesåret ble PA Resources hovedaksjonær i mineralselskapet International Gold Exploration (IGE), som ble notert på SMB-listen til Oslo Børs i november Størstedelen av PA's resterende aksjer i IGE ble delt ut i form av et utbytte for år 2000 til PA's aksjonærer i mai Se for øvrig kapittel 7.3 for pro forma regnskapstall i forbindelse med utskillelsen av IGE. Selskapet er i dag medeier i oljefelt i Tunisia og Texas. Feltene har blitt ervervet i perioden , med unntak av oljefeltet El Biban som ble ervervet i år I september 1998 ble PA Resources notert på Nordic Growth Markets (NGM) väntelista, som er listen for de minste selskapene ved markedsplassen. 2. juli 2001 ble PA overført til NGM's hovedliste ettersom väntelistan ble lagt ned. 5.4 Virksomheten Forretningside PA Resources sin forretningside er å erverve og utvikle produserende olje- og gassreserver på et globalt marked, samt å drive prospekteringsvirksomhet for å finne nye reserver. Oljebransjen er inne i en global restrukturering med konsolidering og stadig større aktører. Et resultat av dette er at størrelsen på de oljefeltene de store aktørene ønsker å produsere fra øker. Det eksisterer dermed stadig flere felt som drives med god lønnsomhet, men som er for små for de større oljeselskapene. Det er denne nisjen PA Resources retter seg inn mot Mål for virksomhetene Selskapets primære målsetting er å maksimere aksjonærenes avkastning. I tråd med den overordnede målsetningen har selskapet definert følgende mål for fremtidig oljeproduksjon: 1. I løpet av 12 måneders periode å øke produksjonen fra nåværende produksjon til mellom og BOEPD. 2. I løpet av en 24 måneders periode å øke produksjonen ytterligere til totalt mellom og BOEPD. 3. På lengre sikt skal produksjonen øke utover dette, hovedsakelig gjennom kjøp av andeler av oljefelt eller kjøp av selskaper. I 2000 beløp oljeproduksjonen seg til ca. 795 BOPD. Produksjonen ligger i dag på 950 BOPD Strategi Selskapet vil realisere disse mål gjennom følgende strategi for virksomheten: - Øke produksjon fra eksisterende felt Selskapet vil gjennom sitt eierskap i felt i Tunisia være en pådriver i utnyttelse av ny produksjonsstimulerende teknologi og utnyttelse og produksjon av andre reserver i feltene. I sum vil disse tiltakene opprettholde/øke produksjonen i selskapets eksisterende felt. 8

10 - Utnyttelse av eierandeler i infrastruktur Selskapet har eierandeler i transport- og lagersystemer i Tunisia. Selskapet vil øke utnyttelsen av denne infrastrukturen gjennom tilkobling av andre felt og ved oppkjøp av eierandeler. - Ervervelse av nye felt i Tunisia Selskapet vil på kort sikt ha fokus på felt i Tunisia. PA innehar her en sterk stilling som oljeprodusent og gjennomfører fortløpende evaluering av felt som legges ut for salg fra lokale myndigheter og andre selskaper i Tunisia. - Ervervelse av nye felt i Nord Afrika Med basis i virksomheten i Tunisia vil selskapet vurdere ytterligere ekspansjon gjennom ervervelse av eierandeler i felt i andre deler av regionen med fokus på Algerie og Egypt. Hovedfokus vil likevel være Tunisia. - Oppkjøp av selskaper med oljeproduksjon i regionen Selskapet vil posisjonere seg finansielt for oppkjøp av andre selskaper med eierandeler og produksjon i regionen. - Salg av eierandeler i USA Selskapet vil søke å avhende sine interesser i oljefelt i USA. Selskapet har etablert følgende kriterier for oppkjøp av eierandeler i oljefelt: PA kjøper utelukkende oljefelt der siste eller nest siste eier har vært en stor, seriøs aktør. Grunnen til dette er at feltene som de store aktørene har skjøttet som oftest er i utmerket stand, og dermed ikke vil ha behov for restruktureringer og nyinvesteringer etter kjøp. I tillegg eksisterer det ytterligere tre ervervelseskriterier; - Infrastrukturen skal være fullt utbygget - Feltet skal ha positiv kontantstrøm fra dag én - Det skal være et oppsidepotensiale i feltet Geografisk lokalisering PA Resources har i dag en portefølje med 5 felt i Tunisia og 2 i Texas. Virksomheten er organisert gjennom det heleide datterselskapet Hydrocarbures Tunisie Corporation med sete i Nassau, Bahamas. Se figur nedenfor. 9

11 PA Resources AB Tunisia Texas Tamesmida, 95% Good Omen, 50% Douleb, 70% Prairie Mud, 65% Semmama, 70% El Biban, 25% Ezzaouia, 9% (+4,5%)* * Pending Governmental approval Tunisia PA Resources har hatt virksomhet i Tunisia i 4 år. Feltene i Tunisia vurderes som de mest interessante, og selskapet har valgt å konsentrere sine aktiviteter til dette landet takket være et fordelaktig investeringsklima. De feltene som selskapet i dag er medeier i, og som er lokalisert i Tunisia, er feltene Ezzaouia, Douleb, Semmama, Tamesmida og El Biban. Feltet El Biban er opprinnelig utviklet av Marathon Oil, resterende felt er opprinnelig utviklet av Elf. Alle feltene er i produksjon. Selv om PA Resources er et lite selskap i internasjonal sammenheng, er det ansett som en betydelig aktør i Tunisia. Virksomheten i landet er stort sett landbasert og det produseres olje fra alle feltene. El Biban-feltet er det første offshorefeltet. 97% av selskapets omsetning kommer fra Tunisia. Texas PA Resources har hatt virksomhet i Texas siden Aktiviteten i Texas er landbasert og befinner seg i det såkalte East Texas Oilfield, som ligger ca. 20 mil øst for Dallas. Begge feltene i Texas er i produksjon, men det eksisterer ikke gass på feltene. Begge feltene er opprinnelig utviklet av PetroFina. PA Resources vil søke å avhende sine interesser i oljefelt i USA Beskrivelse av oljefeltene Ezzaouia Ezzaouia-feltet ligger i det sydøstlige Tunisia og dekker en flate på 40 km 2. PA Resources økte i mars 2001 sin eierandel med 4,5% i feltet fra 9% til 13,5%. Partnerne i lisensen har godkjent salget og myndighetsgodkjennelse er forventet i utgangen av inneværende år. Ezzaouia-feltet ble oppdaget i begynnelsen av 1980-tallet av det amerikanske oljeselskapet Marathon Oil. Produksjonen ble påbegynt i slutten av 1980-årene og feltet har hittil produsert ca. 25,6 MMBO. Oljen fra Ezzaouia-feltet går via rørledninger til byen Zarsis, ca. 15 km sør for feltet, der produksjons- og eksportterminalen befinner seg. I tillegg til olje finnes det gass på feltet. Gassen er planlagt brukt i et gasskraftverk som er under prosjektering. 10

12 En slik bruk av gassen vil sannsynlig øke produksjonen. I dag brennes overskytende gass som ikke brukes til å dekke eget kraft behov. Douleb, Semmama og Tamesmida (D-S-T) Disse feltene er lokalisert i en liten klynge i nordvest ved grensen mot Algerie. PA Resources eier 70% i feltene Douleb og Semmama, mens de eier 95% i Tamesmidafeltet. De øvrige andelene i feltet er eiet av SEREPT. SEREPT er et tunisisk operatørselskap som er eiet 50% av Preussag Energie og 50% av det statlige tunisiske oljeselskapet ETAP. PA Resources er operatør på feltene og den daglige driften håndteres sammen med SEREPT. Disse feltene ble oppdaget på midten av 1960-tallet og har frem til i dag produsert ca. 22 MMBO. Det eksisterer ikke gass på feltet. Infrastrukturen for transport av olje fra feltet er fullt utbygd gjennom en 171 km lang rørledning som går fra feltet til havnebyen La Skhira ved østkysten, der oljen lagres før den eksporteres. PA Resources eier ca. 75% av rørledningen, mens SEREPT eier den resterende andelen. Kapasiteten til rørledningen er BOPD, mens det i dag bare transporteres BOPD. Selskapet er derfor i forhandlinger med det statlige algeriske oljeselskapet Sonatrach om et samarbeid om en forlengning av rørledningen inn i det østlige Algerie, nær den tunisiske grensen, for å få en bedre utnyttelse av rørledningen. El Biban PA Resources eier 25% av rettighetene i El Biban-feltet som ble ervervet i oktober 2000 og konsolidert i regnskapet fra og med 1. juli De resterende 75% er eiet av Centurion Energy, som også er operatør på feltet, gjennom selskapet ECUMED Petroleum. Feltet er lokalisert utenfor kysten i det sydøstlige Tunisia med en havdybde på ca. 20 meter. All infrastruktur befinner seg på land, og produksjon fra en horisontal brønn ble startet i Fra feltet går en 16 km lang rørledning til byen Zarzis der produksjonsanlegget ligger. I tillegg til olje eksisterer det gass på feltet. Feltet har hittil produsert ca 1,9 MMBO olje og 3,5 MMSCF gass. Overskytende gassproduksjon er også i dette feltet planlagt brukt i det samme gasskraftverket nevnt under Ezzaouia feltet. Good Omen Feltet ligger i Smith County i Øst-Texas, ca. 10 km øst for byen Tyler. PA Resources har en eierandel på 50% i feltet. Feltet ble oppdaget av American Petrofina på midten av 1950-tallet, og produksjonen ble påbegynt i MAP Production Company Inc er operatør på feltet. Det er ikke gjort gassfunn på feltet. Prairie Mud Prairie Mud ligger i direkte tilknytning til Good Omen på en ny struktur. PA Resources har en eierandel på 65% i feltet. Feltet ble satt i produksjon i juni 2000 etter suksessfulle prøveboringer Produksjon Ezzaouia - Produksjonen skjer i dag fra 7 brønner i to oljeførende soner. Så langt har det blitt produsert ca. 25,6 MMBO. Den totale dagsproduksjonen er ca BOPD, hvorav ca 250 BOPD tilfaller PA Resources. Douleb, Semmama og Tamesmida - Det er en produksjon på ca. 530 BOPD fra 10 brønner, hvorav ca. 420 BOPD tilfaller PA Resources. Ny teknologi muliggjør en gjenåpning av to tidligere stengte brønner, noe som forventes å gi en produksjonsøkning på ca. 10% i forhold til nåværende produksjon. PA Resources er operatør på feltene og den daglige driften håndteres sammen med SEREPT, som er et Tunisisk selskap. El Biban Nåværende produksjon er ca BOPD, hvorav PA Resources sin andel utgjør ca. 280 BOPD. Produksjonen skjer fra en drøyt meter horisontal brønn på meters dybde. 11

13 Good Omen - Produksjonen i feltet er ca. 15 BOPD. Boring av horisontale brønner forventes imidlertid å kunne øke produksjonen. Så langt har det blitt produsert ca. 4,4 MMBO. Prairie Mud Produksjon fra en brønn ble påbegynt i juni Feltet produserer i dag totalt 26 BOPD hvorav PA Resources sin andel utgjør 17 BOPD Konsesjons- og reserveoversikt Reserveanslagene er basert på den olje og gass som er teknisk og økonomisk utvinnbar på eksisterende brønner og felt. Operatørene på de enkelte feltene har ansvaret for estimering av reserver. Det skal understrekes at enkelte av reserveanslagene er basert på til dels gamle undersøkelser fra tidligere eiere, da slike undersøkelser er meget kostbare. Det henvises for øvrig til definisjoner og uttrykk på side 2 for nærmere definisjon av reserver. Det er de andeler av reservene i de ulike feltene som tilkommer PA Resources som er gjengitt i tabellen nedenfor. Felt/område Olje (MMBO) Gas (BCF) Ezzaouia* 0,8 1,3 Douleb-Semmama- 2,7 Tamesmida El Biban 1,8 7,8 USA 0,8 Olje 6,1 Gass 1,6 9,2 Totalt (MMBOE) 7,8 Merknad: Inkl. reserver definert som beviste og sannsynlige (proven and probable) Potensielle oppsider Ezzaouia-feltet: Muligheter for et stort gassfunn i størrelsesorden 3,3 4,8 TCF, der PA Resources sin andel vil evt. utgjøre ca BCF, eller omgjort i oljeekvivalenter ca MMBOE. D-S-T-feltene: Det eksisterer et oppsidepotensial i feltet i flere uborede strukturer, som kan gi en betydelig reserve og produksjonsøkning. Det er også et potensiale for bedre utnyttelse av rørledningen. I dag benyttes bare 12,5 % av kapasiteten i rørledningen. Rørledningen må imidlertid forlenges. El Biban-feltet: Flere dype reservoarer, med potensielle oppsidereserver. 5.5 Styre og ledelse Styret representerer varierte kunnskaper og erfaringer, og deltar aktivt i utviklingen av selskapet, noe som gjør det mulig å unngå en stor, kostbar og potensielt lite effektiv spesialisert arbeidsstyrke. Det er selskapets uttalte målsetting, på det nåværende stadium, å benytte eksterne konsulenttjenester når det er mulig. 12

14 5.5.1 Styret Palle Andersson (64), Styreformann, Stockholm Andersson har lang erfaring innen olje- og gassindustrien, og har blant annet vært administrerende direktør og konsernsjef i Svenska Petroleum Exploration Group, samt viseadministrerende direktør i OK Petroleum AB. Han innehar også styreverv i Robur Fonder AB (nestleder), Föreningssparbanken Fonder AB (nestleder) og Robur International Asset Management AB (leder). Ulrik Jansson (46), Administrerende Direktør, Stockholm Jansson er utdannet jurist fra Uppsala Universitet og har vært administrerende direktør siden Etter sin eksamen arbeidet han som jurist for Uddeholm AB med virksomhet innenfor gruve- og stålindustri samt AGA AB innenfor gass- og energisektoren. Jansson er også styreformann i International Gold Exploration. Bertil Zaudy (58), Stockholm Zaudy er administrerende direktør i International Gold Exploration og er utdannet siviløkonom og Master of Management fra Handelshøyskolen i Stockholm. Han arbeidet fra 1981 til 1984 som hos Asbjørn Habberstad A/S som ansvarlig for forretningsområdet Business Development. I 1984 ble han administrerende direktør for Zaudy & Partners AB med Swedish Management Group (Svenska Arbetsgivareföreningen) som 50% eier. Fra 1990 til 1994 var han administrerende direktør for det tidligere eierselskapet til IGE, Petro Arctic AB, som var notert på Stockholmsbørsens O-liste. Petro Arctic AB drev prospektering etter olje og gass samt oppdragsboring innenfor samme område, og ervervet IGE i Rabbe E. Lund (55), Oslo Lund er siviløkonom og har vært økonomidirektør og senere markedsdirektør i Saga Petroleum. Han har også jobbet i valutafondet i Washington og i Olje- og Energidepartementet. Han er nå administrerende direktør i Intellectual Capital Group AS. Arne Helland (45), Oslo Helland er utdannet siviløkonom fra BI. Han har jobbet 10 år innenfor økonomi og ledelse i Norsk Data, vært corporate controller i PGS og senior vice president i Residensea Ltd.. Han er nå finansdirektør i TGS- NOPEC Ledelse Ulrik Jansson (se styret) Jean-Louis Remondin (48), Frankrike Remondin har mer enn 20 års erfaring som petroleumsingeniør. Han var ansvarlig petroleumsingeniør i selskapene Schlumberger og Elf Aquitaine for arbeidene i Nord-Afrika og Sydøst-Asia i perioden 1976 til Fra 1990 til 1997 var han ansvarlig for det franske oljeselskapet Geopetrol SA s virksomhet. Trond Bjerkan (43), Norge Bjerkan har 15 års erfaring fra olje og gass industrien i selskapet Saga Petroleum. Bjerkan er sivilingeniør fra NTH. Bjerkan jobbet i Saga med prosjekter i Norge og utlandet og hadde der sentrale lederoppgaver i prosjekter som Snorre, Vigdis, Varg og Haltenbanken Sør. Bjerkan er tilknyttet PA Resources gjennom en konsulentavtale. Avtalen gjelder konsulenttjenester til selskapet fra Trond Bjerkan i stilling som Vice President. Avtalen er timebasert med et minimum på 20 timer pr. måned. Avtalen løper inntil 15. november PA Resources har til hensikt å tilby Trond Bjerkan fast ansettelse innen avtalens utløp. Se for øvrig punkt

15 5.5.3 Godtgjørelse til styre og ledelse samt aksjeinnehav I 2000 ble det på konsernnivå utbetalt SEK i styrehonorar og SEK i lønn til administrerende direktør. Styret i PA Resources har følgende aksjeinnehav: antall aksjer eierandel % Ulrik Jansson, adm. dir ,30 % Palle Andersson, styreformann ,10 % Bertil Zaudy ,19 % Rabbe E. Lund 0 0,00 % Arne Helland ,34 % ,94 % Administrerende direktør og øvrig ledelse i selskapet har følgende aksjeinnehav: antall aksjer eierandel % Ulrik Jansson, adm. dir ,30 % Jean Louis Remondin ,12 % Trond Bjerkan 0 0,00 % ,42 % 5.6 Kortfattet beskrivelse av fast eiendom av betydning Selskapet har ikke fast eiendom. Selskapet har gjennom sine eierandeler i felt i Tunisia og USA andeler i industrianlegg som der er bygget for å produsere, prosessere, transportere og lagre olje og gassproduksjonen på feltene. Selskapets eierandeler er ytterligere beskrevet i kapittel 10 - Konsesjonsforhold. 5.7 Ytterligere informasjon Selskapets vedtekter er inntatt i prospektet som vedlegg 1. Selskapets årsoppgjør er tilgjengelig ved henvendelse til PA Resources AB. Det henvises for øvrig til vedlegg 3, rapport for 1. halvår 2001 og vedlagte årsrapport for år Selskapets adresse og telefonnummer er gjengitt nedenfor. Stockholm: PA Resources AB Prästgatan 9 Box 2047 SE Stockholm Sverige Oslo: PA Resources AB Stranden 1A N-0250 Oslo Norge Tlf: Tlf: Fax: Fax:

16 6 Transaksjoner med nærstående parter 6.1 Forholdet til International Gold Exploration Ab PA Resources er tidligere morselskap til International Gold Exploration Ab (IGE), som ble notert ved Oslo Børs i PA Resources administrerende direktør Ulrik Jansson er styreformann i IGE. Administrerende direktør i IGE, Bertil Zaudy, er styremedlem i PA. Inntil juli 2000 var PA majoritetseier i IGE med 55,8% av aksjene. En rettet emisjon i IGE bragte PA s eierandel ned i 35,8%. I ordinær generalforsamling i PA Resources 9. mai 2001 ble det vedtatt å dele ut aksjer i IGE som utbytte for regnskapsåret PA Resources aksjeinnehav i IGE er således redusert til aksjer, eller 1,53%. Etter at aksjene i IGE var delt ut til aksjonærene i PA gjensto en fordring mot IGE i balansen på SEK 4,3 millioner. Ettersom IGE ikke lenger er et tilknyttet selskap av PA ville det naturlige vært at IGE umiddelbart etter denne transaksjonen tilbakebetalte beløpet. Da IGE imidlertid ikke hadde likviditet til dette, inngikk selskapene følgende avtale i september 2001: PA s fordring gjøres om til et avdragsfritt lån med løpetid 3 år og til 5% rente p.a. Renter betales etterskuddsvis hver 6. måned. PA kan når som helst i låneperioden konvertere hele eller deler av lånet til aksjer i IGE til en konverteringskurs på 0,20 kroner pr. aksje. Styret i PA Resources fant denne løsningen tilfredsstillende, ettersom alternativet med kontant oppgjør ikke fremsto som reelt. Lånet er fortsatt forbundet med nedskrivningsrisiko for PA, men styret mener at konverteringsadgangen også gir selskapet en potensiell oppside. Ulrik Jansson og Bertil Zaudy fratrådte ved behandlingen av denne saken. 6.2 Lån fra aksjonær Selskapet har tatt opp et lån på SEK 8,8 millioner fra hovedaksjonær Bertil Lindquist med oppsigelsestid på 6 måneder til rente Libor +3%. Lånet er gjort til markedsmessige betingelser etter armlengde-prinsippet. Se for øvrig punkt Konsulentavtale PA inngikk en avtale om konsulenttjenester med Intellectual Capital Group den 15. november Avtalen gjelder konsulenttjenester til selskapet fra Trond Bjerkan i stilling som Vice President. Avtalen er timebasert med et minimum på 20 timer pr. måned, og løper inntil 15. november PA Resources har til hensikt å tilby Trond Bjerkan fast ansettelse innen avtalens utløp. Styremedlem i PA Resources Rabbe E. Lund er administrerende direktør og partner i Intellectual Capital Group. Konsulentavtalen er gjort til markedsmessige betingelser etter armlengde-prinsippet. Se for øvrig punkt

17 7 Finansiell informasjon 7.1 Regnskap , 1.kvartal 2000 og 1. kvartal 2001 Regnskapene for med noter, samt rapport for 1. halvår 2001, er inntatt som vedlegg i prospektet. Inntil 1997 hadde selskapet avvikende regnskapsår (1. juli til 30. juni). Siste rapportering med avvikende regnskapsår var 30. juni 1997, mens første rapportering etter kalenderår var 31. desember Rapporteringen ved 31. desember 1998 omfattet således en periode på 18 måneder. I regnskapene som presenteres nedenfor er tallene for 1998 omarbeidet til 12 måneder Resultat, konsern (Alle tall i 1000 SEK) Kv Kv Salg olje og gass Endring varelager Øvrige inntekter Kostnader solgte varer Bruttoresultat Øvrige eksterne kostnader Personalkostnader Emisjonskostnader Gevinst aksjer i datterselskap Avskrivninger Sum kostnader Driftsresultat Finansielle poster Tilknyttede selskaper Sum finansielle poster Resultat før skatt Royalty/oljevirksomheten Skatt/oljevirksomheten Latent skatt/oljevirksomheten Skattekostnader Sum royalty og skatter Resultat før minoritetsinteresser Minoritetens andel Periodens resultat Nøkkeltall: Driftsmargin -7,1 % 23,3 % 63,4 % 3,1 % 34,0 % 32,9 % 48,1 % Gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste pr. aksje (SEK) -1,35 0,26 3,25 0,07 0,64 0,29 1,13 16

18 7.1.2 Balanse, konsern (Alle tall i 1000 SEK) EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Olje og gass Mineralinteresser Maskiner og anlegg Bygninger Maskiner og inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap - Aksjer /andeler i tilknyttede selskaper Øvrige aksjer Langsiktige fordringer, tilkn. selskaper Øvrige langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Ømløpsmidler Varelager Varelager Kortsiktige fordringer Kundefordringer Fordringer på datterselskaper Øvrige fordringer Forskuddsbet. kostn., påløpte inntekter Kasse og bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Bundne reserver Fri egenkapital Balansert resultat Periodens resultat Sum egenkapital Minoritetsandel Gjeld Langsiktig gjeld Kassekreditt Øvrig langsiktig gjeld Latent skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skattegjeld Leverandørgjeld Øvrig kortsiktig gjeld Påløpte kostn., forskuddsbet. inntekter Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL PANTSTILLELSER Bankgaranti Ingen Ingen Ingen Aksjer International Gold Exploration IGE Ingen Ingen ANSVARSFORBINDELSER Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 17

19 7.1.3 Kontantstrøm (alle tall i 1000 SEK) Kontantstrøm fra drift Driftsresultat Justering for poster som ikke inngår i kontantstrøm Minoritetsandel Resultatandel tilknyttede selskaper Avskrivninger Latent skatt Gevinst aksjer i datterselskaper Påløpte renter og lignende Ilagte renter og lignende Betalt royalty Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra drift før endringer i arbeidskapital Endringer i arbeidskapital Endring varelager Endring langsiktige fordringer Endring kortsiktige fordringer Endring langsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld Kontantstrøm fra drift Investeringsvirksomhet Investeringer immaterielle anleggsmidler Salg immaterielle anlegsmidler Kjøp/salg av materielle anleggsmidler Kjøp/salg av finansielle anleggsmidler Salg av konsernselskap Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet Finansieringsvirksomheten Nyemisjon Kontantstrøm fra finansieringsvirksomheten Reduksjon/økning likvide midler Likvide midler ved periodens begynnelse Omregningsdifferanse Likvide midler ved periodens slutt Kommentarer til enkelte poster i regnskapene Minoritetsinteresser Eierandelen i International Gold Exploration (IGE) har i løpet av regnskapsåret 2000 blitt redusert fra 55,7% til 35,8% gjennom at selskapet i juli gjennomførte en rettet emisjon mot eksterne investorer. For å regnskapsføre selskapets virksomhet på en tydeligere måte har PA Resources valgt å behandle IGE som et tilknyttet selskap for hele regnskapsåret. IGE skulle egentlig ha blitt konsolidert som et datterselskap for de første seks månedene av regnskapsåret og deretter regnskapsført som et tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden. Eierandelen i International Gold Exploration ble på ordinær generalforsamling i mai i år vedtatt delt ut som ekstraordinært utbytte til PA aksjonærene og er således f.o.m. 2. kvartal 2001 ikke inkludert i PA s regnskap. 18

20 Aktivering av olje og gasseiendeler Beviste olje og gassreserver aktiveres etter full cost method. Dette innebærer at alle anskaffelseskostnader for konsesjoner, samt for prospektering, boring og utbygging av disse aktiveres. Olje- og gasseiendelene avskrives etter produksjonsenhetsmetoden, dvs. en årlig avskrivning som tilsvarer forholdet mellom resultatført produksjon og estimerte gjenværende reserver. Varelager Varelageret vurderes etter FIFO-prinsippet og lageret er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og gjenkjøpsverdi. På grunn av den relativt lave totale oljeproduksjonen til PA Resources er selskapet avhengig av å søke samarbeidspartnere for å få fraktet oljen til markedene. Lagerbeholdningen til selskapet kan derfor variere nokså sterkt. Pr. tiden avleveres olje til markedet ca. en gang pr. kvartal. Gjeld Selskapets gjeld fordeler seg som følger: 8,8 msek utgjøres av et lån fra hovedaksjonær Bertil Lindquist. Lånet er avdragsfritt og løper til det sies opp av en av partene. Lånet har en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Lånerenten er Libor+3%. Renter betales etter nærmere avtale, og skjer vanligvis hver sjette måned.det er ingen rentereguleringsklausul. Lånet er gjort til markedsmessige betingelser etter armlengde-prinsippet. Lånet er usikret og det knytter seg ingen spesielle betingelser til lånet. 28,7 msek utgjøres av et lån på 3mUSD som PA Resources datterselskap Hydrocarbures Tunisie Corporation har tatt opp i Arab Tunisian Bank med løpetid fra frem til Lånet amortiseres med USD hver 6. måned (1. oktober og 1. april). Siste amortisering er noe større. Renten er Libor +1%. Renter betales samtidig med avdragene. Det er ingen rentereguleringsklausul. Lånet er usikret, men långiver har såkalt negative clause, det vil si at långiver må godkjenne eventuelle nye lånopptak i Hydrocarbures Tunisie Corporation. Bankens negative clause anses ikke å begrense eller kunne begrense selskapets handlefrihet i vesentlig grad. Joint ventures Olje- og gassvirksomheten drives i joint ventures med andre parter. Regnskapet omfatter de andeler av produksjon, salg, kapitalkostnader, driftskostnader, omløpsmidler og kortsiktig gjeld som er henførbare til konsernet. Skatt Betalbar skatt beregnes ut fra resultat før skattekostnad korrigert for permanente forskjeller og endring i midlertidige forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskapsmessig og skattemessig inntekt. Permanente forskjeller er ikke fradragsberettigede poster. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes den gjeldende nominelle skattesats på årsoppgjørsdagen. Positive og negative forskjeller utlignes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår når man har midlertidige forskjeller som gir grunnlag for skattemessige fradrag i fremtiden, og som ikke er utlignet. 19

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA Dette informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med salg av samtlige aksjer i Fibo-Trespo AS og Respatex International Ltd. Ingen aksjer eller andre verdipapirer

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer