FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER"

Transkript

1 FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER INNHOLD FO-Studentenes styrende dokumenter, vedtatt av årsmøtet. Handlingsplanen omhandler Arbeidsutvalgets arbeidsplan for det inneværende året, Politisk Program er FO-Studentenes politikk som alle organer er underlagt og Vedtektene er organiseringens «lover og regler» for formål, drift og organisasjonsledd. FO-Studentene Gjeldende for 2015 Handlingsplan, Politisk Program og Vedtekter.

2 Innhold ARBEIDSUTVALGET VALGKOMITEEN HANDLINGSPLAN STYRKING AV FO-STUDENTENE... 4 STYRKING AV LOKALLAG... 4 REKRUTTERING... 4 STYRKING AV PRAKSIS... 4 STUDENTER MED SÆRSKILTE BEHOV... 5 FO-STUDENTENES FORHOLD TIL FO... 5 RETTIGHETER I ARBEIDSLIVET... 5 POLITISKE DOKUMENTER OG GENERELL POLITIKK VEDRØRENDE VELFERDSUTDANNINGENE... 5 SYNLIGGJØRING AV FO-STUDENTENE I LO... 5 INTERNASJONAL SOLIDARITET... 5 POLITISK PROGRAM FOR FO-STUDENTENE INNHOLD I UTDANNINGENE Skikkethet Praksis Eksamen og andre vurderingsformer Ferdighetstrening Vold og trusler Tvang og makt Media Tabuområder Det flerkulturelle samfunn og minoriteter Mangfold i utdanningene UTDANNINGSPOLITIKK Rammeplaner Utvikling av utdanningene Studiefinansiering Finansiering av høyere utdanning Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) Autorisasjonspolitikk Samarbeid med andre deler av forvaltningen... 11

3 2.9 Utvikling i den offentlige sektor STUDENTENES RETTIGHETER Studenter med særskilte behov Psykisk helse blant studenter Arbeid i studietiden Lønn og tariff SOLIDARITET Vest-Sahara VEDTEKTER Organisering Formål Medlemskap Organisasjonsledd og representasjon Landsting Landstingsrepresentanter: Landstinget skal i høstsemesteret: Landstinget skal i vårsemesteret: Innkalling Protokoll Arbeidsutvalget (AU) Ansvar og fullmakter Lokallag Lokallagets styre Lokallagets årsmøte Økonomi Representanter til landsting Deltakere til lokallagskonferansen Valgkomité Valg Arbeidsutvalg (AU) Valgkomite Stemmelikhet Mistillit Endringer i vedtektene... 18

4 ARBEIDSUTVALGET 2015 Marcus Hjertvik Leder Anel Sadzak Nestleder Olivia Salles Ingrid Larsen Line Bekkelund Marthe Sofie Kjellin Studentrepresentant i Seksjonsrådet for Barnevernspedagoger Studentrepresentant i Seksjonsrådet for Sosionomer Studentrepresentant i Seksjonsrådet for Vernepleiere Studentrepresentant i Velferdsviterutvalget VALGKOMITEEN 2015 Ida Sekkingstad Leder Lene Fauskanger Medlem Tone Gjørtz Medlem

5 HANDLINGSPLAN 2015 Vedtatt av Årsmøtet på Sundvolden November 2014 AU SKAL JOBBE FOR: STYRKING AV FO-STUDENTENE FO-Studentene skal søke etter samarbeid med andre studentorganisasjoner vedrørende politikk, samt fortsette samarbeidet med faggruppen for FO-medlemmer ansatt i høgskoler, universitet og forskningsinstitusjoner. Medlemmer i AU skal ha jevnlig kontakt med lokallagene og å holde seg oppdatert på hvordan aktiviteten og engasjementet er i lokallagene. For å holde kontakt med og oppdatere tillitsvalgte og medlemmer skal AU benytte seg av egne informasjonskanaler og i tillegg arbeide for å være synlige i Fontene og andre medier. STYRKING AV LOKALLAG FO-Studentene skal jobbe for at det er lokallag ved alle utdanningssteder der våre utdanninger er. Dette gjelder både hel- og deltidsutdanninger. AU skal spesielt følge opp de lokallagene som har utfordringer, og følge opp nystartede lokallag. FO-Studentene skal samarbeide med FOs fylkesavdelinger for å styrke lokallagene i FO-Studentene. AU skal aktivt oppdatere sine tillitsvalgte på arbeidet som gjøres sentralt. Den viktigste arenaen for kontakt er FO-Studentenes Landsting og Leder- og Nestledersamling (FOLEN). REKRUTTERING FO-Studentene skal jobbe for å øke fylkesavdelingenes innsats i rekrutteringsarbeidet. FO-Studentene deltar aktivt i rekrutteringsarbeidet på utdanningsinstitusjonene. FO-Studentene arrangerer vervekampanje høsten STYRKING AV PRAKSIS FO-Studentene skal jobbe for fokus på at studenter får tilstrekkelig og faglig relevant praksisplass av god kvalitet. FO-Studentene skal gjennomføre tiltak i tråd med FO- Studentenes gjeldene politikk på område. Det utformes en brosjyre om studentenes rettigheter i praksis og utarbeides en ordning for å følge opp studentene i praksis.

6 STUDENTER MED SÆRSKILTE BEHOV FO-Studentene skal jobbe for at studenter med særskilte behov får bedre oppfølging av utdanningsinstitusjonen, også med tanke på tilrettelegging av eksamenssituasjonen. FO- Studentene skal være pådrivere for at nettsiden til FO-Studentene blir universelt utformet. FO-Studentene skal opprette samarbeid med foreninger som har fokus på mennesker med særskilte behov. FO-STUDENTENES FORHOLD TIL FO Det avholdes jevnlige møter mellom FO-Studentenes AU og FOs politisk ledelse. Representanter fra FOs politiske ledelse inviteres til FO-Studentenes årsmøte og lokallagskonferanse. RETTIGHETER I ARBEIDSLIVET FO-Studentene arbeider med at rettighetene i arbeidslivet blir kjent blant tillitsvalgte som igjen skal stå bedre rustet til å svare på rettighetsrelaterte spørsmål. POLITISKE DOKUMENTER OG GENERELL POLITIKK VEDRØRENDE VELFERDSUTDANNINGENE FO-Studentene gjør innholdet i Stortingsmelding 13 (Utdanning for velferd; Samspill i praksis) kjent blant tillitsvalgte. FO-Studentene skal følge opp endringer og saker i tilknytning til stortingsmeldinga. FO-Studentene skal holde seg oppdatert på hvilken politikk den sittende regjering fører i tilknytning til våre utdanninger og arbeidsområder. FO-Studentene skal ha et ekstra fokus på politikk som tar sikte på å bedre studentenes økonomi. SYNLIGGJØRING AV FO-STUDENTENE I LO FO-Studentene skal jobbe for å bli sett og hørt i LO. Dette ved å sitte i aktuelle utvalg og gjennom deltakelse på ulike konferanser, seminarer og kurs. INTERNASJONAL SOLIDARITET FO-Studentene skal arbeide med et internasjonalt solidaritetsprosjekt. FO-Studentene skal styrke samarbeide med Støttekomiteen for Vest-Sahara og legge opp til en best mulig strategi for å skape engasjement rundt temaet. FO-Studentene skal gjøre situasjonen til Saharawiene kjent blant medlemmene.

7 POLITISK PROGRAM FOR FO-STUDENTENE FO-Studentenes politiske program er grunnlaget for vår organisering og vårt arbeid. Det politiske programmet skal vedtas av Årsmøtet november 2014, og er gjeldende for en periode på to år. 1. INNHOLD I UTDANNINGENE 1.1 Skikkethet «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning» av 30. juni 2006 er vedtatt å gjelde for våre utdanninger. Denne sier at: «Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.» Skikkethetsvurderingen skal sikre at studenter etter endt utdanning er kompetente og skikket til å utføre gjeldende arbeid. For å få til dette må utdanningsforløpet tilrettelegges slik at studentene får mulighet til personlig vekst og utvikling. Utdanningsstedene må ta ansvar for at studentenes holdninger blir utfordret og utviklet gjennom tidlige praksisperioder og kvalitetssikret undervisning. Utdanningsstedene og praksisveileder må ansvarliggjøres i mye større grad i spørsmålet om skikkethetsvurdering av studentene som studerer ved deres institusjon og ved deres praksissted. Utdanningsstedene må sørge for at studentene får og forstår informasjon om skikkethetsvurderingen og det den innebærer jf 5 i forskriften - samt påse at skikkethetsvurderingen blir fulgt opp i tilstrekkelig grad ved skikkethetsnemnda. Studenter skal være representert med to studentrepresentanter i skikkethetsnemda ved hvert studiested jf. 6 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30/06, Praksis Praksis er svært viktig for å utvikle kompetente yrkesutøvere. Det bør være minimum to brukerorienterte praksisperioder hvor studentene er ute i arbeidsfeltet på relevante arbeidssteder for sin profesjon, hvorav den første praksisperioden bør være i løpet av det første semesteret. Relevant praksis skal utgjøre minimum 30 av 180 studiepoeng i en bachelorgrad. Dette for at studenten skal få nok tid til å integrere samspill mellom

8 forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, sammen med brukere i tråd kunnskapsbasert praksis. Praksisen må være både pedagogisk begrunnet som studieform, og faglig begrunnet som studieinnhold, samt gjenspeile den generelle utviklingen i samfunnet. Veileder i praksis bør ha samme grunnutdanning som studenten, samt inneha nødvendig veilederkompetanse. Praksisstudieperiodene må kvalitetssikres gjennom et formalisert samarbeid mellom utdanningsstedene og praksisfeltet. Tjenestestedene må pålegges å motta studenter i praksisstudier, og legge til rette for veiledning og et godt læringsmiljø. Praksisrelaterte spørsmål skal behandles i gjensidig dialog mellom studenter og ansatte ved studiestedene. 1.3 Eksamen og andre vurderingsformer I løpet av utdanningen skal studentene oppøve evnen til etisk refleksjon, til å se sammenhengen mellom teori og praksis, samt de øvrig deler av utdanningene. Studentene må prøves både i sin skriftlige og muntlige framstillingsevne. Vurderingsformene skal være kontinuerlige og varierte. Hver eksamen skal ikke telle mer enn 30 studiepoeng, eksterne sensorer skal etterstrebes. På muntlig eksamen skal det være eksterne sensorer. Studentene skal vurderes etter faste rammebetingelser, individuell kunnskapsevne skal vektlegges. Eksamen må være en kvalitetssikring av studentenes faglige skikkethet ved at utdanningsstedene vurderer studentene etter forskrift om skikkethetsvurdering som et ledd i vurderingen. 1.4 Ferdighetstrening Studenter skal få prøvd seg tilstrekkelig med ferdighetstrening på skolen, dette for å prøve ut teori i praksis sammen med lærere som veiledere. Ferdighetstreningen skal kontinuerlig videreutvikles og ha fokus på å gjenspeile den øvrige utviklingen i samfunnet og på våre fagfelt. 1.5 Vold og trusler Mange yrkesutøvere innen våre profesjoner arbeider i sammenhenger som til tider kan preges av utagering, vold og trusler. Vektlegging av juridisk, etisk og praktisk kunnskap om dette, vil kunne ha en forebyggende effekt og utdanningsinstitusjonene har derfor et særlig ansvar for at studentene undervises i metodiske tilnærminger som gjør dem i stand til å håndtere konkrete situasjoner. Det må gis en innføring i temaet før studentenes skal ut i praksis.

9 1.6 Tvang og makt Studentene må praktisk, teoretisk og etisk bevisstgjøres på sin bruk av tvang og makt i fremtidig yrkesutøvelse. For å kunne ivareta brukernes rettsikkerhet er det nødvendig at studentene har gode kunnskaper om lover, regler, etikk og kommunikasjon. For å kunne begrense mest mulig bruk av tvang og makt må brukerens selvbestemmelsesrett, integritet og respekt ivaretas på best mulig måte. Studentene må gjennom undervisning ha stort fokus på brukermedvirkning. 1.7 Media I vår fremtidige yrkesutøvelse vil mange komme i kontakt med media. Det er viktig at studentene lærer å samarbeide med media på en slik måte at det gagner både profesjonene og brukerne. Utdanningsinstitusjonene må jobbe med å bevisstgjøre studentene i forhold til sosiale medier. Dette må inkludere de juridiske aspektene ved dette. 1.8 Tabuområder I yrkesfeltet er det flere områder som er tabubelagt og det er viktig å sette fokus på disse. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å bevisstgjøre og utfordre studentenes tanker og holdninger rundt slike tema. Studentene skal under hele utdanningsforløpet tilstrebe seg å bli reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum. 1.9 Det flerkulturelle samfunn og minoriteter Ulike yrkesgrupper, inkludert våre egne, vil komme i kontakt med personer som tilhører forskjellige minoritetsgrupper. For å sikre alle en rettferdig og likeverdig behandling er det viktig at studentene tilegner seg teoretisk kunnskap og oppøver ferdigheter for å ivareta ulike menneskers behov i et solidarisk, flerkulturelt samfunn Mangfold i utdanningene Våre yrkesgrupper er betegnet som kvinnedominerte, med ca 80 % kvinner. Mange av våre brukere har behov for gode mannlige rollemodeller. Det er også viktig å ha et mangfoldig arbeidsliv. Det er derfor viktig at det fokuseres på å rekruttere flere menn inn i våre utdanninger. For å sikre mangfoldet i utdanningene bør det også fokuseres på å rekruttere personer med minoritetsetnisk bakgrunn slik at utdanningene våre i større grad gjenspeiler befolkningen som helhet.

10 Utdanning er for alle. Utdanningene skal reflektere samfunnets mangfold. Dette innebærer også å rekruttere personer med særskilte behov. Særskilte behov er et bredt begrep som omhandler flere personer enn man er klar over. De som av ulike årsaker har et særskilt behov vil på lik linje med andre bidra til mangfoldighet i samfunnet. Noe som skal gjenspeiles i utdanningsforløpet og i arbeidslivet. 2. UTDANNINGSPOLITIKK 2.1 Rammeplaner Rammeplanene er nasjonale og setter standard for hver enkelt utdanning. De inneholder mål for hva utdanningene skal kvalifisere til, viser utdanningenes omfang og innhold og gir retningslinjer for vurderingsordninger og arbeids og studieformer. Alle utdanninger skal ha nasjonale rammeplaner å forholde seg til. Dette for å sikre et innholdsmessig minimum av hvilken kompetanse som er oppnådd etter gjennomført utdanning. For at studentene skal være best mulig rustet til å møte hverdagen i arbeidslivet, er det viktig at utdanningenes innhold og lengde evalueres kontinuerlig. Dette for å imøtekomme ny utvikling i fagfeltene. Samfunnet er i stadig endring, og rammeplanene skal bli revidert parallelt med samfunnsutviklingen. 2.2 Utvikling av utdanningene Det må stilles strengere krav til likhet mellom utdanningsinstitusjonene i rammeplanene, samtidig som en bevarer det unike ved hvert studiested. Det bør være et minimum av felles grunnkunnskap uavhengig av studiested. Det er viktig at man styrker og opprettholder de ulike utdanningene, og samtidig sørger for at utdanningenes innhold innen bachelor og mastergrader kontinuerlig utvikles og gjenspeiler brukernes og yrkesfeltets behov. Utdanningsinstitusjonene, og foreleserne ved disse, må sørge for å opprettholde et høyt faglig nivå tilpasset dagens samfunn. 2.3 Studiefinansiering Det skal legges til rette for at studentene skal kunne fokusere på studiene. Det skal være mulig å være heltidsstudent. Studentene skal motta studiestøtte i 11 måneder, og studiestøtten skal være organisert gjennom Statens Lånekasse for utdanning. Denne støtten skal gjøre det mulig å være heltidsstudent. Studiefinansieringen skal være 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) pr studieår.

11 Studielånsrenten skal ikke løpe i studietiden. Renten skal være politisk styrt, og ikke overstige markedsrenten. 2.4 Boligpolitikk for studenter God studentpolitikk er god boligpolitikk. Studentsamskipnadene må få økte bevilgninger til utbygging av studentboliger. Dette er med på å legge et grunnlag for heltidsstudenten. I tillegg er det viktig at man styrker og opprettholder studentsamskipnadene på en forsvarlig måte. 2.5 Finansiering av høyere utdanning Det er ikke naturlig å sammenligne sosionom- og velferdsviter/velferdsfag med de andre utdanningene i finansieringskategori F, men med de som ligger i finansieringskategori E. Utdanningen av gode sosialarbeidere krever tett oppfølging av den enkelte i undervisning, evaluering og gjennom praksis. Noe av undervisningen skjer i små grupper, der studentene skal få nødvendig ferdighets- og kommunikasjonstrening. Vernepleierutdanningen og barnevernspedagoger tilhører kategori E. Det er viktig at våre utdannelser stilles likt og med det skal bachelorutdanningene for sosionom og velferdsviter/velferdsfag flyttes fra finansieringskategori F til finansieringskategori E. 2.6 Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor helse- og sosialtjenestene må styrkes og være en del av praksisfeltets daglige virksomhet. Forskningsprosjekter må ta utgangspunkt i problemstillinger fra praksisfeltet. Brukernes og de ansattes særlige kunnskap må inkluderes i fagutvikling og forskning. Det er viktig at organiseringen av FoU-virksomheten ikke går på bekostning av studiekvaliteten. FoU-virksomheten må komme studentene til gode gjennom integrering i undervisning og praksis. 2.7 Autorisasjonspolitikk Autorisasjon må sikres i alle tjenester som har til formål å hjelpe mennesker i en sårbar og utsatt livssituasjon. Autorisasjon vil stimulere til faglig identitet og sette fokus på kvalitet og utvikling i yrkesutøvelsen. Med autorisasjon vil personer som opptrer uforsvarlig i sin yrkesutøvelse kunne miste sin autorisasjon og retten til å praktisere. Vi krever autorisasjon til barnevernspedagoger, sosionomer og velferdsvitere nå.

12 2.8 Samarbeid med andre deler av forvaltningen Vårt yrkesaktive liv vil være preget av tverrprofesjonelt samarbeid. Kvaliteten på dette samarbeidet vil få konsekvenser for den enkelte yrkesutøvers personlige kompetanse, faglig utvikling, og brukernes hjelpetilbud og rettigheter. Vi forventer at utdanningsinstitusjonene legger opp til mer samarbeid mellom studenter på tvers av studieretninger og sørger for at studentene møter ulike yrkesgrupper i undervisningssammenheng. Samtidig må hver utdanning beholde sin spisskompetanse. 2.9 Utvikling i den offentlige sektor En sterk offentlig sektor er sentralt for å ivareta våre brukeres behov. Det er viktig at utdanningene våre er i takt med den utvikling og endring som skjer i offentlig sektor, slik at kompetansekravet vi møter i yrkeslivet samsvarer med den kunnskap og de ferdigheter studentene har ervervet gjennom utdanningen. 3. STUDENTENES RETTIGHETER 3.1 Studenter med særskilte behov Alle mennesker har lik rett til utdanning. Man ønsker et mangfoldig samfunn hvor man utnytter hver enkelte sine ressurser på en god måte. Utdanningsinstitusjonene skal ha fokus på tilrettelegging for studenter med særskilte behov. Den enkeltes forutsetninger og ressurser skal ligge til grunn slik at alle kan fullføre et utdanningsløp. 3.2 Psykisk helse blant studenter Psykiske helseplager blant studenter er et økende samfunnsproblem. En stor andel av studentene har eller kommer i løpet av utdanningsforløpet til å stå i fare for å utvikle psykisk uhelse. Myndighetene og utdanningsinstitusjonene må ta inn over seg denne utviklingen og igangsette tiltak. Det er nødvendig at alle utdanningsinstitusjonene har et lavterskeltilbud og at studentene har tilgang til et studentøkonomisk tilrettelagt behandlingstilbud. Lavterskeltilbudet skal ha hovedfokus på forebyggende helsefremmende arbeid, mens behandlingstilbudet skal ha fokus på studenter som har psykososiale hjelpebehov. 3.3 Arbeid i studietiden Mange av våre studenter arbeider på faglig relevante arbeidsplasser i studietiden. Studenter med utdanningsrelaterte jobber skal ha progressiv lønn i forhold til fullførte semester lønn etter kompetanse.

13 3.4 Lønn og tariff Lønn- og tarifforhold er viktige fokusområder og dette kan blant annet påvirke rekrutteringen til våre utdanninger. Grunnlønnen må heves slik at den er på linje med sammenlignbare 3- årige bachelorutdanninger. Lønnsdiskriminering i form av forskjeller mellom langtidsutdannede i offentlig og privat sektor og mellom kvinnedominerte og mannsdominerte områder i offentlig sektor, må bekjempes. Forskjeller mellom kvinnedominerte områder i offentlig sektor med samme utdanningsnivå, må opphøre. Utdanning skal lønne seg. Utdanning og kompetanse utover bachelorgrad må gi lønnsmessig uttelling. Alle faglærte bør også få lønnsstigning under utdanning på lik linje med ufaglærte. 4 SOLIDARITET 4.1 Vest-Sahara FO-Studentene støtter saharawiene i sin fredelige frigjøringskamp. FO-Studentene mener det er på høy tid at saharawiene får innfridd sin legitime rett til uavhengighet fra marokkansk okkupasjon. Det skal ikke lønne seg å okkupere andres territorier eller land, og det er viktig at det internasjonale samfunn reagerer mot grove overgrep mot menneskerettighetene og folkeretten. Derfor må norske myndigheter sette tydelige krav overfor okkupasjonsmakten Marokko. FO- Studentene mener at Norge også må stille krav til Marokkos nærmeste allierte særlig Frankrike og EU som er direkte med på å sabotere fredsprosessen og menneskerettighetene i territoriet.

14 VEDTEKTER Vedtatt på Årsmøtet på Sundvolden november 2013 Gjeldende for Organisering Den ble det etablert egen organisering for studentmedlemmer i Fellesorganisasjonen (FO): FO-Studentene. FO-Studentene har egne vedtekter, eget politisk program, årlige handlingsplaner og er politisk uavhengige. FO-Studentene er medlemmer i FO, og forplikter seg til å rette seg etter FOs vedtekter og yrkesetisk grunnlagsdokument. 2. Formål FO-Studentene vil arbeide for en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer som våre utdanninger og yrkesfelt står overfor. FO-Studentene vil arbeide for en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet. FO-Studentene skal arbeide for å fremme sine medlemmers rettigheter og muligheter, særlig med tanke på: - utdanning - undervisning - praksis - skikkethet - eksamen - studiefinansiering 3. Medlemskap Hvem kan være medlem: Studenter ved følgende bachelorutdanninger: sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, arbeids- og velferdsfag. Studenter som tar master eller annen videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse.

15 4. Organisasjonsledd og representasjon FO-Studentene er organisert i; - Landsting - Arbeidsutvalg (AU) - Lokallag 5. Landsting Årsmøte/landsting er FO-Studentenes høyeste organ. Det skal årlig avholdes to landsting, ett i forbindelse med årsmøtet i høstsemesteret og et i forbindelse med lokallagskonferansen i vårsemesteret. AU innkaller ellers landstingrepresentantene når de finner det påkrevd, eller når minst 2/3 av landstingrepresentantene krever det. Landstinget velger delegater til FOs kongress. FO-Studentene er representert med 12 delegater på FOs kongress hvorav alle bachelorutdanningene er representert Landstingsrepresentanter: Lokallagene velger en landstingsrepresentant fra hver linje ved hvert studiested som har tale-, forslags- og stemmerett på landstinget. AU har møteplikt, tale- og forslagsrett. I tillegg har leder i FO-Studentene stemmerett. Leder og nestleder i AU er representert i FOs landsstyre. Observatører har tale- og forslagsrett. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Studentkonsulenten har talerett Landstinget skal i høstsemesteret: Velge arbeidsutvalg bestående av 6 personer. Velge valgkomitè bestående av 3 personer. Vedta handlingsplan gjeldende for 1 år. Politisk program vedtas i år med partall og vedtekter revideres i år med oddetall. Foreslå budsjettprioriteringer. Revidere FO-Studentenes vedtekter gjeldende for to år. Velge arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til arbeidsutvalget. Lokallagene kan sende forslag om kandidater til AU i forkant av valget til valgkomiteen. Det kan også stilles benkeforslag under valgets gjennomføring.

16 5.3 Landstinget skal i vårsemesteret: Revidere lokallagshåndboka Innkalling Innkalling og sakspapirer skal sendes landstingsrepresentantene og lokallagene senest 4 fire uker før landstinget. 5.5 Protokoll Det føres protokoll fra landstinget, som publiseres på nett. 6. Arbeidsutvalget (AU) AU er FO-Studentenes utøvende organ, og høyeste organ mellom landstingsmøtene. AU skal særlig iverksette landstingets vedtak, representere FO-Studentene utad og holde regelmessig forbindelse med lokallagene. AU skal møtes minst 7 ganger i året og medlemmene har møteplikt. AU består av: - Leder - Nestleder - Studentrepresentant i seksjonsrådet for sosionomer - Studentrepresentant i seksjonsrådet for barnevernpedagoger - Studentrepresentant i seksjonsrådet for vernepleiere - Studentrepresentant i velferdsviterutvalget AU er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Alle saker i AU avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbelstemme. AU-medlemmene innehar sine verv i et år, og tiltrer sine verv 1. januar.

17 6.1. Ansvar og fullmakter AU ved leder, har ansvaret for den daglige driften av FO-Studentene, herunder forberedelser til og gjennomføring av samlinger, bevilgning av midler til lokallagene, samt utarbeidelse og oppfølging av handlingsplan, politisk program og budsjett. Nestleder er leders stedfortreder, har ansvaret for oppfølging av budsjett og kontakten mellom lokallagene og arbeidsutvalget AU står fritt til å uttale seg om enkeltsaker i tråd med FO-Studentenes politiske program Innkalling med sakspapirer sendes medlemmene senest 2 to uker før møtet Det føres protokoll fra AUs møter som publiseres på internett Leder og nestleder er representert i FOs landsstyre. Leder med stemmerett AU har en studentrepresentant i hvert av FOs tre seksjonsråd, og en studentrepresentant i FOs velferdsviterutvalg. 7. Lokallag Lokallag etableres av FO-Studenter ved de ulike studiestedene. FO-Studentenes lokallagshåndbok er en ressurs som kan og bør brukes for arbeidet i lokallaget. Det overordnede ansvaret for lokallag og studentmedlemmer ved studiestedet ligger hos FOs fylkesavdelinger Lokallagets styre Lokallaget bør bestå av et styre på minimum 3 personer; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Lokallaget skal arbeide for å fremme det yrkesfaglige og sosiale engasjement blant medlemmer ved sitt studiested. Styret er ansvarlige for driften av lokallaget, og er bindeleddet mellom AU og medlemmene. Styret samarbeider med fylkesavdelingen og AU om rekruttering av nye medlemmer.

18 7.2. Lokallagets årsmøte Lokallaget avholder årsmøte før landstinget i høstsemesteret og skal behandle: - årsberetning - årsregnskap - budsjett - valg Rapport med opplysningene fra årsmøtet skal sendes studentkonsulenten innen 3 uker etter møtet Økonomi For å unngå private utlegg skal tilgang til konto, kasse eller økonomiske midler avtales med den enkelte avdeling. Se lokallagshåndbok for mer informasjon. Lokallaget kan søke AU og fylkesavdelingen om midler Representanter til landsting Lokallaget sender minimum en landstingsrepresentant til landstinget. For øvrig forholder lokallagene seg til utfyllende informasjon i lokallagshåndboken Deltakere til lokallagskonferansen Hvert vårsemester skal det arrangeres lokallagskonferanse. Lokallagskonferansen skal sette fokus på fag- og studentpolitikk Arrangør av lokallagskonferansen velges på landstinget i høstsemesteret, og det er lokallaget som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av konferansen. AU og studentkonsulent har det økonomiske ansvaret og er behjelpelig med planlegging, gjennomføring og etterarbeid Deltakerne består av to FO-Studenter fra hver linje ved hvert studiested som velges eller utpekes av lokallaget. Den ene av de to skal være landstingsrepresentant Invitasjon sendes lokallagene senest 4 fire uker før lokallagskonferansen avholdes.

19 8. Valgkomité Medlemmer i valgkomiteen møtes en gang i året til et møte, etter leder- og nestledersamling, for å diskutere aktuelle kandidater til nytt arbeidsutvalg. De aktuelle kandidater kontaktes av valgkomiteen og intervjues ut fra en felles standard. Denne utarbeides av valgkomiteen og sittende arbeidsutvalg. Valgkomiteen diskuterer også aktuelle kandidater med sittende arbeidsutvalg på sitt årlige møte. Valgkomiteen tar i mot forslag til kandidater fra lokallagene. Valgkomiteen innstiller kandidater til nytt arbeidsutvalg som presenteres og begrunnes på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling stemmes over på årsmøtet og kan utfordres ved benkeforslag. 9. Valg 9.1. Arbeidsutvalg (AU) AU velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av 6 medlemmer AU har mulighet til å supplere seg selv ved frafall. AU plikter å kunngjøre ledige plasser i AU via mail til lokallagene og oppslag via FO-Studentenes nettsider i minimum 3 uker Valgkomite Valgkomiteen velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av 3 medlemmer. Ingen i valgkomiteen kan stille til valg i AU uten ved benkeforslag og at de trekker seg fra valgkomiteen Stemmelikhet Ved stemmelikhet i personvalg på landstinget skal det foretas gjenvalg. Ved fortsatt stemmelikhet skal det foretas loddtrekning. 10. Mistillit Ved mistillit til et medlem av AU kan landstinget med 2/3 flertall avsette medlemmet. 11. Endringer i vedtektene Endringer i vedtektene vedtas med 2/3 flertall.

1. INNHOLD I UTDANNINGENE. 1.1 Skikkethet

1. INNHOLD I UTDANNINGENE. 1.1 Skikkethet POLITISK PROGRAM FOR FO-STUDENTENE 20175-20186 FO-Studentenes politiske program er grunnlaget for vår organisering og vårt arbeid. Det politiske programmet skal vedtas av Årsmøtet hvert andre år14.-16.

Detaljer

FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER

FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER INNHOLD FO-Studentenes styrende dokumenter, vedtatt av årsmøtet. Handlingsplanen omhandler arbeidsutvalgets arbeidsplan for det inneværende året, politisk program er FO-Studentenes

Detaljer

STYRINGSDOKUMENTER FOR FO-STUDENTENE 2017

STYRINGSDOKUMENTER FOR FO-STUDENTENE 2017 STYRINGSDOKUMENTER FOR FO-STUDENTENE 2017 INNHOLD FO-Studentenes styrende dokumenter, vedtatt av årsmøtet. Handlingsplanen omhandler arbeidsutvalgets arbeidsplan for det inneværende året, politisk program

Detaljer

Styringsdokumenter for FO-Studentene 2018 Innhold

Styringsdokumenter for FO-Studentene 2018 Innhold Styringsdokumenter for FO-Studentene 2018 Innhold FO-Studentenes styrende dokumenter, vedtatt av årsmøtet. Handlingsplanen omhandler sentralstyrets (SST) arbeidsplan for det inneværende året, politisk

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart:

Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart: PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 7. 9. OKTOBER 2011 Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart: http://www.fo.no/forbundskontoret/category119.html. Møteramme:

Detaljer

Saksliste FO-STUDENTENES AU-MØTE,

Saksliste FO-STUDENTENES AU-MØTE, Saksliste FO-STUDENTENES AU-MØTE, 02.-04.10.2015 TIDSRAMME Fredag 02. okt kl. 10.00 til Søndag 04. okt kl. 18.00 Forfall fredag: Line Bekkelund Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2014: Fredag 17. januar kl. 15.00 til søndag 19. januar kl. 14.30 AU 2013: Fredag

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-10. JUNI 2012 MØTERAMME Fredag 8. juni kl 17.00 - søndag 10. juni kl. 15.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Mimmi Kvisvik innleder møtet med å redegjøre om

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-9. AUGUST 2012 MØTERAMME Onsdag 8. august kl 10.00 - torsdag 9.august kl. 18.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Møtet innledes med et møte mellom arbeidsutvalget

Detaljer

Styringsdokumenter for FO-Studentene 2019

Styringsdokumenter for FO-Studentene 2019 Styringsdokumenter for FO-Studentene 2019 Innhold Dette er FO-Studentenes styrende dokumenter, vedtatt av årsmøtet. Handlingsplanen omhandler sentralstyrets (SST) arbeidsplan for det inneværende året,

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon.

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon. 1 1 STIFTELSE OG NAVN 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet 25.4.2013, eksisterer som organisasjon. 1.2 Organisasjonens navn er Grønne Studenter (bokmål), Grøne Studentar (nynorsk)

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 MØTERAMME Fredag 25. februar kl 16.00 - søndag 27. januar kl. 15.00 FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Tilstede Leder Nestleder Medlem/informasjons-

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST. Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod.

LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST. Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvar ikkje so lett i steinane: Turrskodd skal

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2016: Fredag 8. januar kl. 15.00 til søndag 10. januar kl. 16.00 AU 2015 (utgående

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Sosionomutdanningen

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Sosionomutdanningen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 18/00099-50 31.08.2018 Høringssvar på forslag til nye

Detaljer

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Barnevernspedagogutdanningen

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Barnevernspedagogutdanningen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 18/00099-50 31.08.2018 Høringssvar på forslag til nye

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 TIDSRAMME Lørdag 15. Mars 2014 kl 1300-1800. Søndag 16. Mars 2014 kl 1000-1500. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 1 Europabevegelsens formål og tilknytning Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa. Europabevegelsens mål er at Norge blir fullverdig medlem

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret 8. desember 2016. Redigert med tilpasning til ny lov for NITO i presidentvedtak januar 2019 Innhold Vedtekter for NITOs avdelinger... 1 1 Formål...

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Vedtak Politisk program: Mari Lilleng, Jon Ola Kjølhaug, Kristoffer Svendal, Maria Gulbrandsen

Vedtak Politisk program: Mari Lilleng, Jon Ola Kjølhaug, Kristoffer Svendal, Maria Gulbrandsen FO Studentenes årsmøte ved Gardermoen, 11.-13. november 2016 Protokoll LT-sak 10/16 Konstituering a) Møteledere og ordstyrere : Christian Haaland, Jonas Semmerud b) Referent : Sunniva Roumimper c) Tellekorps

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim.

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. PROTOKOLL FRA FO-STUDENTENES AU-MØTE 08.-09.april 2010 Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. Møteramme: Torsdag 8.april kl. 1500 til 1900. Fredag 9.april kl.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 TIDSRAMME Lørdag 30. August 2014 kl 1200-1800. Søndag 31. August 2014 kl 1000-1500. Forfall: Solvor Alvestad og Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Vernepleierutdanningen

Høringssvar på forslag til nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - Vernepleierutdanningen FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 18/00099-50 31.08.2018 Høringssvar på forslag til nye

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

FOs profesjonsstrategi

FOs profesjonsstrategi FO.NO FOs profesjonsstrategi Vedtatt i sin helhet av landsstyret i mars 2016 1 Innhold FOs profesjonsstrategi...3 Målet med FOs profesjonsstrategi...3 Strategi for profesjonsfaglig arbeid i FO...3 Profesjonsfaglig

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet VID Siste endring av reglementet ble gjort den xx.xx.xx.

Vedtekter for Studentparlamentet VID Siste endring av reglementet ble gjort den xx.xx.xx. Vedtekter for Studentparlamentet VID Siste endring av reglementet ble gjort den xx.xx.xx. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende stemmer telles ikke. Kvalifisert

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Om kompetanseutvikling i barnevernet

Om kompetanseutvikling i barnevernet Om kompetanseutvikling i barnevernet FO landsstyre vedtok 11. juni 2009 følgende om NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet Befringutvalget overleverte NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2016 Trondheim

Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2016 Trondheim Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2016 Trondheim 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG FO-Studentene Oppdatert 27. september 2015 Innhold BRUK AV BOKEN... 4 OM FO-STUDENTENE... 5 Verv og oppgaver... 5 FO-Studentene i FO... 6 Lokallagets rolle... 6 Landsting,

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter gjeldende for studentdemokratiet ved VID vitenskapelige høgskole.

Vedtekter gjeldende for studentdemokratiet ved VID vitenskapelige høgskole. Vedtatt 10.02.2018 Vedtekter gjeldende for studentdemokratiet ved VID vitenskapelige høgskole. STRUKTUR 1. FORMÅL 2. ORGANISASJON 3. ÅRSMØTET 4. STUDENTPARLAMENTET 5. STUDENTRÅDET 6. KLASSERÅD 7. VALG

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger - barnevernspedagogutdanning

Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger - barnevernspedagogutdanning Retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanninger - barnevernspedagogutdanning Utgangspunkt Retningslinjene skal ha følgende oppbygging: 1) Formålsbeskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Studentorganisasjonen i Bodø Redigert: Navnet på organisasjonen er Studentorganisasjonen i Bodø og forkortes SOB.

Studentorganisasjonen i Bodø Redigert: Navnet på organisasjonen er Studentorganisasjonen i Bodø og forkortes SOB. 1 NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen er og forkortes SOB. 2 FORMÅL 2.1 SOB er interesseorganisasjon for alle studenter i Bodø. 2.2 SOB skal arbeide for å ivareta studentenes interesser og rettigheter. 2.3

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer