NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Problembeskrivelse Utførte undersøkelser Feltarbeid Analyser Områdebeskrivelse Henvisninger Beliggenhet Historikk Grunnforhold Resultater Løsmasser Sjøbunnsedimenter Kjemiske analyser Vurderinger Forurensningsgrad Løsmasser Sjøbunnssedimenter Geografisk utbredelse Tiltak På land I sjøen Behandling av forurensede masser Sluttkommentar...12 Tegninger Oversiktskart - 1 Plan miljøundersøkelse - 10 Sjaktprofil, PG.1-11 Sjaktprofil, PG.2-12 Sjaktprofil, PG.3-13 Sjaktprofil, PG.4-14 Sjaktprofil, PG.5-15 Borprofil, SK.1 Vedlegg A Analyserapport fra Tauw laboratory /TUT 6. juli 2000 Side 2 av 12

3 1. Innledning AS planlegger å flytte sin virksomhet til Skattøra. Det er da aktuelt å selge skipsverftets tomt i Skansegata 1. Fremtidig arealbruk er ikke bestemt, men i følge oppdragsgiver er det i henhold til Sentrumsplanen aktuelt å benytte området til boliger og næringsbygg. er i den forbindelse engasjert til å foreta en innledende miljøundersøkelse av området for å få et inntrykk av forurensningstilstanden. har tidligere utført grunnundersøkelser lengst sørvest i det aktuelle området, utenfor slipp I. Det vises til rapport , Problembeskrivelse Det har vært drevet skipsverft på tomten siden Slik drift medfører mange potensielle forurensningskilder. I forbindelse med et eventuelt salg ønsket oppdragsgiver å få et inntrykk av forurensningsomfanget på området. Før undersøkelsene ble utført, ble det avholdt flere møter mellom oppdragsgiver og. Oppdragsgiver la frem opplysninger om dagens arealbruk, og om driften opp gjennom årene. Det ble også fremlagt eldre kart som viste utviklingen av bedriften. 3. Utførte undersøkelser Ut fra opplysninger fra oppdragsgiver om tidligere og pågående aktiviteter på tomta er undersøkelsene konsentrert om områdene med forventet høyest forurensning. Fire områder er undersøkt og prøvetatt : Slippen, gammelt fyllingsområde mot NV som i dag er parkeringsplass, spilloljelager og maskinverkstedhallen. 3.1 Feltarbeid Feltarbeidet ble utført i perioden mai Det var lettskyet, stille og C. Prøvetakingen på land ble utført ved sjaktegraving og skovelboring. Det ble gravd 4 prøvesjakter med gravemaskin av typen Åkerman EW 150. I forbindelse med annet arbeid på tomta var det gravd en grop i slipp III, som også ble kartlagt og prøvetatt. I tillegg ble det utført skovelboring i 1 punkt. Boringen ble utført med helhydraulisk borerigg av typen GEONOR GM100GTT. Det ble til sammen tatt 22 jordprøver og 5 vannprøver fra prøvepunktene på land. Prøvetaking av sjøbunnsedimentene ble utført med dykker fra båt. Dykkerarbeidet ble gjort av dykker fra AS. Det ble tatt opp sedimentprøver fra 3 forskjellige punkter i området utenfor skipsverftet. Det ble tatt tre parallelle prøver fra hvert punkt. Alle prøvene ble hentet opp i gjennomsiktige akrylrør med indre diameter 46 mm. Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGOs høydesystem /TUT 6. juli 2000 Side 3 av 12

4 3.2 Analyser 4 jordprøver og 3 sedimentprøver ble analysert på miljøgifter: PG.1 0,2-0,5 m, 0,2-0,4 m, 0,6-0,7 m, PG.2 2,0 m, PR.I 0-2 cm, PR.III 0-2 cm og 2-13 cm. De kjemiske analysene er utført av Tauw laboratory i Nederland. Prøvene ble analysert for metallene kvikksølv, bly, kadmium, krom, kobber, nikkel, sink og arsen samt for totale hydrokarboner (THC), polyaromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), tributyltinn (TBT) og totalt tørrstoffinnhold (TS). På sedimentprøvene er det også analysert på totalt organisk karbon (TOC) og utført korngraderingsanalyser. Fullstendig analyserapport fra Tauw er vist i vedlegg A. 4. Områdebeskrivelse 4.1 Henvisninger Oversikt over området og plassering av prøvepunktene er vist på situasjonsplan, tegning nr Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er vist i vedlagt analyserapport fra Tauw laboratory. Informasjon om området og opplysninger om verftsdriften er innhentet fra AS. 4.2 Beliggenhet Den aktuelle tomten ligger på østsiden av Tromsøya, like sør for bruhodet på Tromsøbrua. Området på land er ca. 120 x 130 m stort, og planert på ca. kote 2,5. Området er i all hovedsak asfaltert. Like nord for skipsverftet er det en bukt. På nordsiden av bukta ligger en bensinstasjon med tilhørende tankanlegg / bunkringsanlegg. Aktivitetene her kan ha innvirkning på miljøtilstanden i havneområdet nord og nordøst for skipsverftet. Syd for skipsverftet er det kaier hvor det har vært aktivt fiskemottak. Mot vest ligger Tromsø bymuseum og et område hvor det har vært maskinverksted. 4.3 Historikk Det har vært drevet skipsverft på den aktuelle tomten siden Skipsverftet var opprinnelig anlagt i den gamle fjæresonen. Med årenes løp har området blitt utvidet med stadige utfyllinger i sjøen. Fyllingene består dels av tilførte stein- og jordmasser, dels av avfall fra verftet. Antatt opprinnelig strandlinje er inntegnet på tegning nr Grunnforhold Tidligere geotekniske undersøkelser viste at løsmassene i sørvest, i sjøen utenfor slipp I, bestod av løst lagrete masser øverst, som er antatt skjellsand, over fast grunn som er antatt /TUT 6. juli 2000 Side 4 av 12

5 bunnmorene, jfr. NOTEBY-rapport For øvrig antas store deler av skipsverftet å ligge på fylling. 5. Resultater 5.1 Løsmasser Slipp prøvegrop 1 (PG.1) I forbindelse med støping av nytt betongdekke på slipp III var det gravd mellom 0,3 og 1,0 m ned under betongdekket. Betongdekket var 0,2-0,7 cm tykt. Sjøvannet kom inn 1,0 m under betongen. Under betongdekket var det et 0,2-0,4 m tykt, mørkt brunt lag med fyllmasser som bestod av sandig grus og stein med mye flisrester og en del glassprott, jern og teglstein. Under dette laget var det sand. Mot sjøen, dvs. mot SØ i gropen, var de øverste 0,4 m av sanden helt svart med sterk lukt av olje. Videre nedover var det hvit strandsand med lite oljelukt. Det oljeholdige laget synes å tynnes helt ut mot V. Ca. 1,0 m under betongdekket ble det registrert grovere grus med høyt innhold av stein og skjell. Det lå mye store tømmerstokker nedgravd i slippen, antakelig fra tidligere slipparrangement. P-plass mot NV - PG.2 og PG.4 Asfalten var 3-5 cm tykk. Under asfalten var det 0,3-0,5 m med velgraderte avrettingsmasser. Under avrettingsmassene var det i PG.2 ca. 1,5 m med sandige, grusige, steinige fyllmasser med rustrød farge. PG.4 ble avsluttet på 1,8 m dybde fordi floa kom inn å dette nivået. Materialet var samme type fyllmasser som i PG.2. Fyllmassene inneholdt store mengder vinsje-wire, jernskrap, motordeler, trevirke, armeringsjern, teglstein og noen tomme oljefat. Under fyllmassene i PG.2 var det i ca. 2,0 m dybde et 10 cm tykt, svart sandlag. Det var imidlertid ikke spesiell oljelukt av massene. Sjøvannet antas å komme inn på dette nivået. Under det svarte sandlaget var det 0,3 m med lys grå skjellsand. Fra 2,3 m var det gråblå siltig leire. Spilloljelager - PG.3 og PG.5 I PG.3 var det øverst ca. 0,4 m avrettingsmasser. Under avrettingsmassene var det 0,3 m med grått, sandig, grusig materiale med sterk oljelukt. Derunder var det et 0,1 m tykt svart lag med kullrester. Videre nedover bestod materialet i all hovedsak av dreiespon, mer eller mindre rustet. Det var også en god del sveiseelektroder, teglstein og annet skrot. Nederst i gropa, på 1,7-1,9 m dybde, var det svart gjørme med sterk oljeforurensning og fortsatt mye dreiespon. Vannet kom inn 1,9 m under terreng. PG.5 ble gravd ca. 15 m lenger mot NV. Under asfalten var det lyse, sandige, grusige fyllmasser uten oljelukt. Prøvegropen ble avsluttet på 1, 0 m dybde fordi det var svært mye ledninger i grunnen i området. Verkstedhall SK.1 Inne i verkstedhallen ble det tatt opp en prøveserie ved hjelp av skovelboring. Betonggulvet var 42 cm tykt. Derunder var det 0,6 m med brungrått, siltig, sandig materiale, antatt rent. Fra /TUT 6. juli 2000 Side 5 av 12

6 1,0-2,0 m dybde var det lys, fin strandsand, uten lukt til 1,4 m. Fra 1,4 m var det lukt, som ble gradvis sterkere nedover, med antatt sterk forurensning fra 1,8 m dybde. Fra 2,0 m var sanden gjennomtrukket av olje, med sølvglinsende farge. Boringen ble stoppet i antatt fjell eller blokk på 2,2 m dybde. 5.2 Sjøbunnsedimenter Den antatt mest forurensende aktiviteten har sannsynligvis foregått ved slippene. Punkt I ligger lengst unna slippene og utenfor moloen der utvaskingen antas å være størst. Punkt II og III ligger innenfor moloen, og punkt II ligger i tillegg svært skjermet mot eventuell utvasking. Punkt I var derfor antatt å representere det minst forurensede partiet, og punkt II det mest forurensede partiet. PR. I Prøvetakingsdybden er beregnet til kote 3,4 m. De tre parallelle prøvene var mellom 7 og 14 cm lange. Materialet bestod av skjellsand, med vekslende lag av svart og lysere sand. I følge dykker var det mye kråkeboller og makk på sjøbunnen. PR. II Prøvetakingsdybden er beregnet til kote 5,1 m. De tre parallelle prøvene var mellom 9 og 20 cm lange. Materialet bestod av helt svart sand, som luktet sterkt av olje - ammoniakk. Det ble registrert små hvite svømmende organismer i alle sylinderene, og i den ene sylinderen var det en del større levende organisk materiale, som for eksempel fjæremakk. Rørene kunne lett trykkes helt ned, men materialet rant lett ut igjen ved opptak. PR. III Prøvetakingsdybden er beregnet til kote 6,1 m. De tre parallelle prøvene var mellom 9 og 12 cm lange. Materialet bestod av svart sand, til dels grusig, til dels leirig. I den ene sylinderen luktet det sterkt olje på splitteflaten ved 2,0 cm. Materialet helt nederst, dvs. ca. 10 cm under sjøbunnen var lys brun sand, og sannsynligvis mindre forurenset enn over. I følge dykker bestod sjøbunnen av grus, skjellsand og korallerrester, med mulig leire under. 5.3 Kjemiske analyser De viktigste analyseresultatene er vist i tabell 1 for jordprøvene, og i tabell 2 for sjøbunnsedimentene, på de neste to sidene /TUT 6. juli 2000 Side 6 av 12

7 Tabell 1: Analyseresultater jordprøver PARAMETER PG. 1 0,2-0,5 m (under betong) PG. 1 0,2-0,4 m (under betong) PG. 1 0,6-0,7 m (under betong) PG. 2 2,0 m Norm*, mest følsomt arealbruk Kvikksølv (Hg) [mg/kg TS] 3,4 1,3 0,6 0,2 1 Bly (Pb) [mg/kg TS] Kadmium (Cd) [mg/kg TS] 0,3 0,5 0,1 < 0,1 3 Σ PAH (16 EPA)** [mg/kg TS] ,25 0,15 2 Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 4,2 0,06 < 0,01 0,01 0,1 Σ PCB (7Dutch)** [mg/kg TS] 0,85 0,05 0,015 0,002 0,01 TBT [µg/kg TS] < 1 < 1 3 i.a. - THC [mg/kg TS] < Totalt tørrstoff (TS) [%] 81,8 80,3 78,6 82,4 - * Iht. SFT-veiledning 99:01 A «Risikovurdering av forurenset grunn», normverdier for mest følsom arealbruk ** Enkelt-forbindelser og deres konsentrasjoner er gitt i vedlegg A i.a. ikke analysert /TUT 6. juli 2000 Side 7 av 12

8 Tabell 2: Analyseresultater sedimentprøver PARAMETER PR. I 0-2 cm PR. III 0-2 cm PR. III 2-13 cm TILSTANDSKLASSE* Grenseverdi for tilstandsklasse IV Kvikksølv (Hg) 0,1 7 10,5 I-V lite meget sterkt forurenset 3 [mg/kg TS] Bly(Pb) I-III lite markert forurenset 600 [mg/kg TS] Kadmium (Cd) 0,2 1 < 0,5 I-III lite markert forurenset 5 [mg/kg TS] Σ PAH (16 EPA)** II-V moderat meget sterkt forurenset [µg/kg TS] Benzo(a)pyren III-V markert meget sterkt forurenset 200 [µg/kg TS] Σ PCB (7Dutch)*** II-IV moderat sterkt forurenset 100 [µg/kg TS] TBT < 1 I-V lite meget sterkt forurenset 20 [µg/kg TS] THC [mg/kg TS] Tot.org.karbon (TOC) II-IV god - dårlig 34 [g/kg TS] Totalt tørrstoff (TS) [%] 70,3 72,7 69,0 - - * Klassifisering iht. SFT-veiledning 97:03 «Klassifisering av miljøkvaliteter i fjorder og kystfarvann» ** Enkelt-forbindelser og deres konsentrasjoner er gitt i vedlegg A *** For klassifisering i tilstandsklasser etter SFT-veiledning 97:03 er PCB 7 multiplisert med 3,5. 6. Vurderinger 6.1 Forurensningsgrad Løsmasser Slippen PG.1 Prøven fra 0,2-0,5 m under betongdekket var antatt å representere den verste oljeforurensningen i PG.1. Tabell 1 viser at materialet ligger langt over normverdiene for mest følsomt arealbruk for totale hydrokarboner (THC). Analysene viser videre at materialet ligger over normverdiene også for kvikksølv, bly, kobber og sink, og langt over normverdiene for PAH, B(a)P og PCB, mens innholdet av TBT er svært lavt /TUT 6. juli 2000 Side 8 av 12

9 Prøven fra 0,2-0,4 m under betongdekket var antatt å representere rent materiale. Analyseresultatene viser at dette materialet ligger innenfor normverdiene for mest følsomt arealbruk for de fleste analyserte parameterene. Verdiene for kobber, sink, kvikksølv og PCB ligger imidlertid noe over normverdiene. Det er også påvist noe oljeforurensning i denne prøven. Materialet fra 0,6-0,7 m under betongdekket, som er tatt like under det antatt mest forurensede materialet vurderes som rent. P-plass mot NV - PG.2 og PG.4 Prøven fra 2,0 m dybde i PG.2 ligger innenfor normverdiene for mest følsomt arealbruk for alle de analyserte parameterene, og anses som rent. Det er ikke utført analyser på fyllmassene over dette nivået da det ikke ble registrert synlig forurensning eller lukt. Spilloljelager PG.3 og PG.5 I PG.3 var det sterk oljeforurensning i hele gravedybden, ca. 2,0 m. Det er ikke foretatt analyser på materialet herfra som i all hovedsak bestod av dreiespon. I PG.5 ca. 15 m mot NV ble det ikke registrert lukt eller synlig forurensning, og massene antas å være rene. Verkstedhall SK.1 På grunn av visuell bedømming og sterk lukt antas partiet fra ca. 1,7-2,2 m dybde å være sterkt oljeforurenset Sjøbunnssedimenter PR. I Analyseresultatene viser at overflateprøven fra punkt I er ubetydelig-lite forurenset for alle de 8 analyserte metallene. Analysene viser at prøven er moderat forurenset av PAH, markert forurenset av B(a)P, moderat forurenset av PCB, meget sterkt forurenset av TBT og forurenset av olje. PR.II PR.II var visuelt ganske lik PR.III. PR. III Analyseresultatene for overflateprøven fra 0-2 cm og prøven fra 2-13 cm fra punkt III er svært like. Prøvene er lite-moderat forurenset av metallene kadmium, krom, nikkel, arsen og sink, lite-markert forurenset av TBT, markert forurenset av kobber og bly og meget sterkt forurenset av kvikksølv. Analysene viser at prøvene også er meget sterkt forurenset av PAH og B(a)P, sterkt forurenset av PCB og olje. Generelt for PR.I og PR.III gjelder at de er moderat til sterkt forurenset av PCB (Polyklorerte bifenyler). I 1979 ble all bruk av PCB forbudt, men forbindelsen finnes i en lang rekke stoffer /TUT 6. juli 2000 Side 9 av 12

10 fra før den tiden, blant annet i fugemasse, maling, betong, trykksverte og forskjellige elektriske apparater. PCB er også benyttet i bunnstoff og beskyttende maling på båter. Prøvene er moderat til meget sterkt forurenset av PAH (polyaromatiske hydrokarboner). PAH og TBT er utbredt i marine havneområder langs hele norskekysten. TBT har blant annet blitt brukt til stabilisator i plast, vakuumimpregnert trevirke, antigromiddel i selvpolerende bunnstoff på båter og impregneringsmiddel til nøter og for eksempel oppdrettsanlegg. Det må antas at bruken i bunnstoff utgjør den største kilden i maritimt miljø. PAH forekommer i gamle hydrauliske oljer m.m. Miljøgiftene TBT og PAH er påvist ved de fleste lignende undersøkelser som er utført i havnebassenger og andre industrinære sjøområder. Forekomsten av TBT og PAH i relativt høye konsentrasjoner betraktes således ikke som noen uvanlig forurensningssituasjon. 6.2 Geografisk utbredelse I sjøen I 1997 foretok SFT / NIVA en undersøkelse i flere nord-norske havnebasseng. Det ble blant annet tatt prøver av sjøbunnsedimenter, med en prøve like nord for, TRO 7, og en prøve ca. 100 m sør for skipsverftet,tro 6. Resultatene foreligger i SFT-rapport 786/00 1. Ved å sammenholde disse prøvene med de prøvene som nå er tatt i sjøen utenfor skipsverftet ser man at TRO 7, som er tatt i bukten nord for skipsverftet har den klart høyeste bly-forurensningen (8120 mg/kg). Forurensningen av TBT er høyest ved TRO 6 (6124 µg/kg). For de øvrige analyse-parameterene finnes de høyeste forurensningsverdiene sørøst for skipsverftet, representert ved PR.III og antatt ved PR.II. Forurensningen som er påvist i TRO6, som er tatt ca. 100 m sør for skipsverftet, klassifiseres for øvrig i samme tilstandsklasser som PR.III for alle parameterene, bortsett fra for kvikksølv som er en del lavere i TRO 6. På land I PG.1 ved slipp III er det påvist forurensning ned til ca. 0,5 m dybde under betongdekket i den østlige delen av prøvegropa. Situasjonen antas å være representativ for alle slippene. Begrensningen mot sjøen er ikke klarlagt. I PG.3 ved spilloljelageret er det påvist kraftig forurensning i hele prøvedybden. I PG.5 ca. 15 m lenger mot V synes massene å være rene. I SK.1 i verkstedhallen ble det påvist kraftig oljeforurensning fra ca. 1,8 m dybde og ned til stopp på 2,2 m. Forurensningen kan stamme fra graven ved dreiemaskinen, ca. 5 m mot nord. Graven var fylt med stålskrap og oljesøl. Vi kjenner imidlertid ikke til hvorvidt det tidligere har vært andre tilsvarende forurensningskilder i verkstedet, eventuelt om det har vært grusdekke en periode slik at det også kan finnes mer diffus forurensning under verkstedet. Dersom det er flere forurensningskilder vil forurenset område kunne være større enn det som er stipulert på bakgrunn av eksisterende grav ved dreiemaskin og den ene boringen. Forurensningen antas å sive ned til tidevannssonen og vaskes ut mot sjøen. I PG.2 og PG.4 på P-plassen ble det registrert mye skrot i fyllingen, men det ble ikke påvist forurensning av noen av de analyserte parameterene. 1 SFT, Miljøgifter i marine sediment og organismer i havneområdene ved Harstad, Tromsø, Hammerfest og Honningsvåg ; Overvåkingsrapport. SFT-rapport 786/ /TUT 6. juli 2000 Side 10 av 12

11 7. Tiltak 7.1 På land På land antar vi at det vesentlige av forurensningen er knyttet til de områder som er undersøkt. Det må imidlertid understrekes at det ikke er gjort omfattende undersøkelser, og at store deler av området ikke er undersøkt. Nødvendige opprenskingstiltak vil avhenge av hvilken aktivitet som planlegges på området. Ved for eksempel boligbygging på området antar vi foreløpig at følgende tiltak kan bli nødvendig: Ved spilloljelageret, PG.3, vil det være aktuelt å skifte ut de forurensede massene. På grunnlag av de utførte undersøkelsene, og forutsatt utskiftningsdybde til 2,0 m, kan det her dreie seg om et volum på mellom 200 og 450 m 3. Også ved slippen, PG.1, er det aktuelt å skifte ut de forurensede massene. Dersom den påviste forurensningen kun er lokal i slipp III, og forutsatt utskiftningsdybde lik 0,5 m, utgjør dette ca. 50 m 3. En stor del av disse massene ble for øvrig fjernet i forbindelse med arbeidene med nytt betongdekke. Man må imidlertid anta at forholdene ved slipp III er representative for alle slippene. Dersom man går ut fra at forurensningen går ned til sjøen, vil det her være snakk om ca. 400 m 3 som må skiftes ut. Det kan imidlertid ikke utelukkes at forurensningen også strekker seg utover i sjøen. Store deler av dette området har betongdekke. Dersom det blir stilt krav om masseutskiftning under verkstedbygget, må massene nederst mot fast grunn behandles som spesialavfall, med antatt mektighet på 0,2-0,5 m. Massene over ca. 1,8 m dybde kan være rene, bortsett fra like under forurensningskilden. På grunnlag av bare ett borepunkt er det vanskelig å anslå mengden her, vi har heller ikke oversikt over eventuelle andre potensielle forurensningskilder. Men et areal som antydet på plankartet vil utgjøre ca m 3 med oljeforurensede masser. Under P-plassen er det påvist diverse avfall. Ved eventuell graving her, må slike masser fjernes. Hvorvidt påvist forurensning må fjernes, kan behandles på stedet, eller ivaretas akseptabelt ved hjelp av bygningstekniske installasjoner, må vurderes på grunn av hvordan arealene konkret er tenkt benyttet. Ved overflatenær forurensning vil det være naturlig å behandle massene, mens dypereliggende forurensning kan tenkes ivaretatt ved bygningstekniske installasjoner. Muligheten for spredning må i tilfelle hindres. 7.2 I sjøen I sjøen er den høyeste forurensning påvist i området innenfor moloen. Forurensningssituasjonen antas å være gradvis bedre utover fra land. Vi er usikre på hvilke krav til tiltak som vil bli stilt dersom det ikke planlegges utbygging i sjøen. PR.I tatt utenfor moloen viser kun liten-moderat forurensning av alle de analyserte parameterene, bortsett fra for B(a)P der forurensningsgraden er markert og for TBT der forurensningen er meget sterk. Vi antar at det ikke vil bli stilt krav om tiltak i dette området. PR.III viser kraftig forurensning av alle de analyserte parameterene. Spesielt er innholdet av kvikksølv, bly, PAH og B(a)P høyt. Vi antar at forholdene lenger nord innenfor moloen /TUT 6. juli 2000 Side 11 av 12

12 (PR.II) er tilsvarende. Forurensningstilstanden lenger inne i havnebassenget, representert ved TRO 6, er imidlertid i tilsvarende tilstandsklasser som PR.III, med unntak for kvikksølv som er en del lavere. Ved eventuell utfylling / utbygging i sjøen antar vi at det vil bli stilt krav om tiltak i området innenfor moloen. Dersom det planlegges dumping / mudring i området vil det bli stilt krav om dokumentasjon av forurensningen, og at forurensede masser blir behandlet etter forurensningsgrad. Dersom de forurensede massene skal fjernes, vil det i praksis si ned til 0,2-0,4 m dybde. Ved en opprensking innenfor moloen / piren vil det dreie seg om anslagsvis 1500 m 3 dersom man klarer å begrense mudringen til 0,2 m dybde. Tildekking av massene på stedet kan være et alternativt tiltak. 7.3 Behandling av forurensede masser Dersom forurensede masser skal fjernes må de fraktes til godkjent mottak. I Troms kan slike masser leveres for eksempel i Salangen og i Harstad. Som alternativ til å kjøre bort forurensede masser, kan massene behandles på stedet. Ved vasking av massene kan volumet av behandlingstrengende masser reduseres. Det kan alternativt lages deponi på området. Dette kan gjøres i sjøen like utenfor skipsverftet, dersom det er aktuelt å fylle ut i sjøen for å oppnå større areal. Det må da bygges en tett barriere i sjøen utenfor slippene og massene anbringes bak denne. Det forurensede materialet må forsegles, og det må anbringes tilstrekkelig med rent materiale over. Det vil være forurensningsmyndighetene ved Fylkesmannens miljøvernavdeling som eventuelt gir tillatelse til en slik løsning. 7.4 Sluttkommentar Når det foreligger mer konkrete arealbruksplaner må behovet for nye undersøkelser og eventuelle tiltak vurderes på nytt. Før opprenskingsarbeid eventuelt starter vil det være nødvendig med mer detaljerte undersøkelser for å få mer eksakt oversikt over forurensingsomfanget /TUT 6. juli 2000 Side 12 av 12

13

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 I forbindelse med godkjent reguleringsplan (vedtatt 27.02.2016) for utvidelse

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Revierhavna, Hovedøya Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO postmottak@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk NOTAT OPPDRAG HSI Harstad DOKUMENTKODE 711932-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak ANSVARLIG ENHET 4010 Tromsø Geo Felles KONTAKTPERSON Lars Andre Uttakleiv FAG Miljøgeologi

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Furustrand Camping AS Adresse:Tareveien 11,

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 3. juni 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 9 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Vurderinger av fundamenteringsforhold

Vurderinger av fundamenteringsforhold 1 Vurderinger av fundamenteringsforhold Utbygging av Møllendalsområdet krever en vurdering av fundamenteringsforholdene I forbindelse med den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det boret i løsmassene/avfallsmassene

Detaljer

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2.

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Beliggenhet Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Figur 1 Beliggenhet til Borgundfjordvegen 70 i Ålesund

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innseiling Florø Miljøgeologiske undersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av undersøkelsesområdet... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Tidligere utførte

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen.

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. Se 22-3 i forurensningsforskriften: Mudring er forbudt,

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage

Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage RAPPORT LNR 5676-2008 Jordundersøkelse i Kløverløkken barnehage Meldal Kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark. Forurensning i Hammerfest by. Kartlegging av forurenset grunn/overflatejord. Sign.:

Fylkesmannen i Finnmark. Forurensning i Hammerfest by. Kartlegging av forurenset grunn/overflatejord. Sign.: Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Fylkesmannen i Finnmark Forurensning i Hammerfest by Emne: Kartlegging av forurenset grunn/overflatejord Dato: 1. desember 2005 Rev. - Dato Rev. 1-12. desember

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tiltaksplan for utbygging av kaianlegget, Damsgårdssundet. Smidt & Ingebrigtsen AS. Fagnotat

Innholdsfortegnelse. Tiltaksplan for utbygging av kaianlegget, Damsgårdssundet. Smidt & Ingebrigtsen AS. Fagnotat Smidt & Ingebrigtsen AS Tiltaksplan for utbygging av kaianlegget, Damsgårdssundet Fagnotat COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Eva Preede Elisabeth Gundersen Saksbehandler/innvalgsnr: Elisabeth Gundersen - 22073201 Vår dato: 21.08.2008 Vår referanse: 2008/080189-002 Sedimentprøver i Farrisvannet

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Reguleringsformål... 4 4. Tidligere utførte undersøkelser... 4

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Horten seilforening Adresse: Strandveien 42

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gnr. 44, bnr. 1091, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 23.11.2015 2014/892-4 461.5 Deres dato Deres ref. Leiknes AS Postboks 257 9305 FINNSNES Tillatelse til utfylling i

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Besvarelse til Frogn kommune

Besvarelse til Frogn kommune Besvarelse til Frogn kommune Spørsmål A. Miljørettet Helsevern ber om dokumentasjon på følgende forhold, jf. Norconsults rapport "Vurdering av tiltak for utbedring av farleden i Frogn kommune": 1. Hvorvidt

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Miljøgeologiske undersøkelser Rapport miljøgeologiske undersøkelser 9 frr kkf eok Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Miljøgeologiske undersøkelser Rapport miljøgeologiske undersøkelser 9 frr kkf eok Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Kvalvikodden, Bodø Miljøgeologiske undersøkelser Nordasfalt AS Dato: 26. januar 2012 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 7 1 1 1 2 6 / 1 Ikke begrenset

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer