PERMANENT INNENDØRSHALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERMANENT INNENDØRSHALL"

Transkript

1 PERMANENT INNENDØRSHALL Styret har arbeidet med hallsaken etter fullmakt fra Ekstraordinær Generalforsamling : «Styret ble enstemmig innvilget fullmakt til å påbegynne forprosjektet i forbindelse med bygging av permanent innendørshall, med en kostnadsramme begrenset oppad til 1 million kroner (Beskrivelse var vedlagt innkallingen).» I underlaget for vedtaket er det beskrevet en firebaners hall som antas å ville koste millioner kroner. Hallsaken var opp til fornyet behandling på Ordinær Generalforsamling Det ble da fattet følgende vedtak: «Man går inn for å bygge trebaners hall i øvre tomteområde. Styret gis fullmakt til å tegne ut og ferdig beregne en trebaners hall, samt avklare reguleringssak med kommunen. Styret fremlegger en finansieringsplan på ekstraordinær generalforsamling». I underlaget for vedtaket la styret frem to alternativer: En trebaners hall som innebærer at man fortsatt kan benytte bobla, og en firebaners hall som strekker seg inn på hardcourt-banene - og som betyr at bobla fjernes. Styret har arbeidet mye med denne saken siste året, og det er tegnet ut og beregnet flere alternativer. Det er også orientert om saken på medlemsmøter. Det er videre vært holdt flere dialogmøter med Oslo Kommunes Plan- og Bygningsetat (PBE), og med banker om finansiering av hallprosjektet. Saken har vært presentert for ISU Idrettens Samarbeidsutvalg i Bydel Ullern, Oslo Idrettskrets, Åpen Halvtime i Ullern Bydelsutvalg og for Byråd for Miljø og Samferdsel Guri Melby, under befaring som hun selv tok initiativ til. Vi har besøkt 7 nyere anlegg som er bygget i Norge og 1 i Sverige, og intervjuet alle nøkkelpersoner i byggeprosjektene: Drammen, Svelvik, Son, Nesodden, Lillestrøm, Bergen, Heming og Växjö. Bergen er ansett som Norges flotteste tennishall, og Växjö er ansett som det mest gjennomførte anlegget i Skandinavia. Styret har på denne bakgrunn konkludert enstemmig og foreslår for Rådet og Generalforsamling å bygge en seksbaners innendørshall med klubbhus, garderober, kafe/restaurant, kontorer, proshop, utstyrsrom og treningsrom, samt to leiligheter - plassert langs Hyllveien. Hallen erstatter eksisterende klubbhus samt banene 1, 2, 3 og 5. Bane 7 kan muligens beholdes. En slik hall er kostnadsberegnet til 56,5 millioner kroner eks. mva. I denne beregningen er det lagt til 10 % (5,1 millioner kroner) for risiko/reserve. Innkjørsel vil fortsatt være fra Jonsrudveien, og parkering på omtrent samme sted som i dag. Hallen vil ha et langsiktig lånebehov på inntil 15 millioner kroner - noe styret mener at klubben vil tåle. (se vedlegg 1). Til sammenligning har Stabekk TK et lån på 12 millioner kroner og Heming IL et lån på 13 millioner kroner for sine tennishaller som de ikke har problemer med å betjene. Bobla har årlige driftskostnader på kroner. Sammenlignbare driftskostnader i ny 6 baners hall er kroner. Klubben dobler sin kapasitet vinterstid for medlemmer, kursdeltagere og turneringer. Behov: I Nord-Europa og særlig i Sverige har de store og ledende klubbene prioritert bygging av innebaner fremfor utebaner (se vedlegg 4). De ledende klubbene har bygget nesten dobbelt så mange innebaner som utebaner. I Finland er tennis nå definert som en innendørsidrett. Klimaet har endret seg, og det blir stadig vanskeligere å holde utendørsbanene spillbare over tid. En satsning på breddeidrett og tennisskole gjør at en innendørs hall er langt å foretrekke fordi den er anlagt for helårsdrift, og er uavhengig av værforholdene. En innendørshall er en langt mer attraktiv OTK Permanent Innendørshall 1

2 arbeidsplass for Europas beste trenere enn en boble. Den skaper dessuten grunnlag for et bedre sosialt klima i klubben. Med en seksbaners hall vil OTK fortsatt ha seks utendørs grusbaner og to minitennisbaner i sommerhalvåret, og mulighet for en hardcourt-bane/bane for padel tennis (bane 7). Når styret går inn for en seksbaners, og ikke en firebaners hall, er det først og fremst for å gi medlemmene best mulig spillemuligheter året rundt. Styret ser dette på bakgrunn av den økte tilslutningen til klubben etter oppgraderingen av utebanene i Styret foreslår å bygge en seksbaners hall også som fleridrettshall. Det vil si at det bygges med sikte på enkel konvertering til andre ballidretter dersom tennis i en periode skulle få mindre tilslutning enn i dag. Dog vil styret poengtere at det dekket som velges vil være optimalt for tennis. Estetikk. Styret har hatt en tett dialog med Link Arkitektur som har bestrebet seg på å tegne en hall som faller godt inn i terrenget, og som gir en god sportslig funksjonalitet. Resultatet er et buet tak med sedumdekke (sedum er en lavtvoksende plante som ikke trenger stell, og som egner seg for slike tak) og klubbhus, leiligheter og funksjonsrom som sidebygg. Sidebygget blir anlagt slik at det binder uteanlegget og inneanlegget sammen. Bygget blir senket ned i terrenget slik at det ikke kommer til å ruve til tross for omfattende bygningsmasse. Bygget vil få en vakker fasadekledning. Styret har utarbeidet en modell av innendørshallen slik den vil bli innplassert i tennisanlegget, og i forhold til naboer. I dialogmøtene med kommunen har det klart komme til uttrykk at det vil være en foretrukket løsning å ha én permanent hall enn en hall kombinert med en boble. Styret er også meget betenkt mht. kvalitetsforringelsen av dekket på hardcourt-banene, og ser for seg en betydelig investering allerede i 2015 som følge av sprekker, bom og forsenkninger flere steder. Hardcourt-banene er dessuten tre meter for korte. Det merkes ikke så tydelig med det dekket som banene har i dag, men vil vanskeliggjøre spillet dersom det erstattes av en bedre kvalitet på dekket som gir høyere sprett. Styret ser det som meget problematisk om man skulle bygge en firebaners hall som på et senere tidspunkt skulle få et tilbygg med to baner. Det vil bli en betydelig merkostnad med to kontrakter, rigg og ny byggeperiode, og dessuten en svært stor ekstrabelastning for naboene. Reguleringssaken. OTK s tomt er i dag i sin helhet regulert til boligområde. Kommunen har gjentatte ganger poengtert at den vil forlange at hele området reguleres til idrettsformål. Samtidig har kommunen sagt at det vil være mulig å regulere området eller deler av det tilbake til boligformål dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å selge mer av tennisanlegget. Styret har foreslått at klubben kan gå med på en del-regulering av anlegget, og da fortrinnsvis det området som skal bebygges med tennishall. Styret har også antydet at OTK kan være villig til å delregulere tennisanlegget slik at bare den nedre delen av tennisanlegget, i praksis bane 11 og 12 samt minitennisbanene, fortsatt forblir regulert til boligformål. Styret har argumentert med at klubben trenger dette som fremtidig verdibank, og som nødvendig sikkerhet for rimelig banklån. Dette er også avvist av PBE i våre møter. På den annen side vil ikke kommunen motsette seg at OTK fremmer eget reguleringsforslag slik at det i realiteten legges frem to reguleringsforslag til politisk avgjørelse. Styret er innstilt på å drive en aktiv lobbyvirksomhet for å beholde mulighetene for del-regulering dersom klubben går inn for det, men innser at dette kan blir en vanskelig sak. OTK Permanent Innendørshall 2

3 Fremdrift. Hallprosjektet fikk idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse av bymiljøetaten Det betyr at fra den dato kan alle kostnader vedrørende prosjektet tas med i søknaden om spillemidler og mva-kompensasjon. Så snart generalforsamlingen har vedtatt prosjektet vil styret sende inn et planforslag til kommunen. Samtidig vil styret starte arbeidet med å kontakte de politiske partiene i Oslo. Behandlingen av byggesaken vil ta hele dette året og kanskje noe lenger tid. Mot slutten av 2015 vil vi kunne starte forhandlinger med aktuelle entreprenører. Byggestart kan tidligst bli begynnelsen av Vi regner med en byggeperiode på noe i underkant av 9 måneder. Det betyr at tennishallen vil være klar mot årsskiftet 2016/2017. Selskapsform. Styret har vurdert hva andre klubber har valgt av løsning når det gjelder selskapsform, og vil anbefale at en permanent innendørshall bygges og drives som en del av klubben. Styret mener også at det er liten risiko for at driften av en permanent innendørshall vil bringe klubben i skatteposisjon, siden virksomheten hele tiden vil være knyttet til hovedformålet, som er idrett. Tidligere var det mer vanlig at permanente haller ble skilt ut som stiftelse eller aksjeselskap. Det var flere grunner til det. Økt økonomisk risiko for klubben var en grunn. I noen tilfeller var det aktuelt pga. delt eierskap. En annen grunn var vilkårene for offentlig og privat tilskudd og mvakompensasjon. Styret mener at disse forholdene nå er bedre avklart. Finansiering. Styret har benyttet rådgivende ingeniørfirma Pro Plan for beregning av ulike løsninger av hallprosjektet. Pro Plan gjorde tilsvarende oppdrag for tennishallen på Nesodden, som også hadde vanskelige grunnforhold. Styret har hatt en løpende dialog med Kulturdepartementet og med Bymiljøetaten for å avklare aktuelle tilskuddsordninger. En seksbaners hall vil kunne oppnå ca. 14 millioner kroner i spillemidler. I tillegg vil vi kunne få 15 % tilleggsstøtte for pressområder, ca. 2 millioner kroner. Midlene utbetales 50 % ved oppstart og 50 % etter Kommunerevisjonens godkjennelse av endelig regnskap for prosjektet. Søknadsfrist for spillemidler er 15. januar hvert år. Prosjektet må kunne vise til kontoutskrifter, bekreftede lånetilsagn, tilsagnsbrev fra private givere, garantier fra kommunen for at søknaden skal bli behandlet. Halvparten av spillemiddeltildelingen må med andre ord måtte mellomfinansieres. Mva-kompensasjonen for investeringer i idrettsanlegg har egen budsjettpost på statsbudsjettet som bevilges årlig. Midlene er ikke overførbare. Det førte til at man i 2014 fikk en 43 % avkortning for de som søkte det året. Regjeringen endret dette i salderingen av budsjettet, slik at man allikevel fikk 100 % kompensasjon det året. Samtidig lovet kulturministeren i en pressemelding at denne ordningen skulle endres og gjøres forutsigbar for søkerne. Styret kjenner til at det er kontakt med NIF om dette, og det er mulig at saken avklares i revidert nasjonalbudsjett i mai/juni Mva- kompensasjon utbetales etter at prosjektet er avsluttet og revidert av Kommunerevisjonen. Beregnet merverdiavgift på millioner kroner må derfor mellomfinansieres. Oslo Kommune har til nå ikke hatt noen fast praksis med tilskudd til klubbene når klubbene selv investerer i idrettsanlegg. Oslo Kommune har heller ikke hatt noen fast praksis når det gjelder selvskyldnergarantier og andre former for garantier som sikrer at klubbene får rimelige banklån. Oslo Kommune vedtok imidlertid følgende: «Byrådet bes senest i forbindelse med fremleggelse av revidert budsjett for 2015 legge frem en sak om realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med private. Saken skal bl.a. redegjøre for ulike modeller for hensiktsmessig organisering samt ulike finansieringsmodeller (privat eierskap, delt eierskap, lånegaranti og bidrag gjennom ulike OTK Permanent Innendørshall 3

4 former til tilskudd)». Som følge av budsjettprosedyren i Oslo Kommune har Styret allerede sendt inn en søknad om kommunalt tilskudd og kommunal selvskyldnergaranti, og formelt orientert Oslo Idrettskrets om dette. Det er imidlertid presisert i søknaden at denne saken formelt behandles av OTK s Råd og Generalforsamling Styret har vært i løpende kontakt med flere banker for å oppnå mulig lånetilsagn. Med den gode økonomien som OTK nå har, er bankene positivt innstilt til å være med på å finansiere prosjektet, men ønsker etter alt å dømme at andre (kommunen eller private givere) stiller med garantier for langsiktige lån over 10 millioner kroner. Administrasjonen skal ha nye møter med Nordea, DnB og Handelsbanken, slik at det er flere banker som konkurrerer om prosjektet. Med dagens lave rentenivå er det også mulig å binde for eksempel halvparten av lånet til en lav, fast rentesats i 10 år. En viktig forutsetning for kommunal støtte og for gode finanseringstilbud fra bankene er at klubben har en sunn økonomi og egenkapital. Styret mener at det regnskap som leveres for 2014 gir uttrykk for sunn drift og en god egenkapital som kan legges inn i hallprosjektet. Styrets forslag til budsjett for 2015 tar sikte på å sikre fortsatt solid og god økonomi. En seksbaners hall vil på sikt sikre en bedre inntjening til OTK, og ha vesentlig lavere driftskostnader enn dagens anlegg. Som eksempel kan nevnes at bobla har en driftskostnad på kroner for 7 måneders drift, og en seks baners hall vil tilsvarende ha en driftskostnad på kroner for helårsdrift. I tillegg er det viktig å vise at det er god oppslutning om hallprosjektet blant klubbens medlemmer. Det skjer gjennom generalforsamlingens vedtak, og en tydelig betalingsvillighet blant medlemmene. Betalingsvilligheten kan gjennomføres i form av egen hallkontingent i byggeperioden (dobbelt årskontingent eller høyere), eller gjennom frivillige bidrag. Styret er av den oppfatning at dette best kan vises gjennom frivillige bidrag med skattefradrag, og gjennom større private sponsorbidrag. Styret inviterte til bidrag med skattefradrag i 2014 og oppnådde kroner på to uker i desember. Videre er det kommet inn kroner i 2015 uten at ordningen formelt sett har vært lansert til nå. Så snart hallprosjektet er vedtatt vil styret rette en inntrengende appell til alle medlemmene om frivillige bidrag med skattefradrag i 2015, og henstille til alle medlemmer om å ta eierskap til hallprosjektet. Vedlegg. 1. Finansieringsplan 2. Driftssammenligning OTK med 6-baners hall mot OTK med boble 3. Preliminære tegninger 6-baners hall 4. Oversikt over innendørsbaner i Sverige 5. Argumentasjon for 6-baners hall Vedtak: OTK vedtar å bygge en seksbaners innendørshall i samsvar med Styrets fremlegg. Styret holder Rådet og GF løpende orientert om prosjektet. Dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til forutsetningene for dette vedtaket vil styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling. OTK Permanent Innendørshall 4

5 OTK Permanent Innendørshall 5

6 Vedlegg 2 Drift hall mot drift boble alle tall i 1000 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Inntekter 3-baners boble 6-baners hall Sum medlemskontingenter kr kr Sum treningsinntekter kr kr Sum baneleie kr 375 kr Sum andre leieinntekter kr 173 kr 293 Sum øvrige inntekter kr 157 kr 430 Sum tilskudd kr 615 kr 615 SUM Ordinære Driftsinntekter kr kr Kostnader Sum varekostnad kr 117 kr 138 Sum arbeidskraftskostnader kr kr Sum drift lokaler og anlegg kr 789 kr 350 Sum reparasjoner og vedlikehold kr 521 kr 381 Sum sportslige aktiviteter kr 272 kr 310 Sum eksterne honorarer kr 219 kr 219 Sum kontorkostnader kr 197 kr 197 Sum reise, diett, bil kr 56 kr 56 Sum reklame og gaver kr 42 kr 112 Sum forsikringer kr 54 kr 100 Sum andre kostnader kr 62 kr 62 Sum ordinære driftskostnader kr kr Sum avskrivninger, nedskrivninger og avsetninger kr kr TOTALE DRIFTSKOSTNADER kr kr NETTO FINANSPOSTER kr 28 kr 28 ORDINÆRT RESULTAT kr 763 kr Inntekter hall mot boble: 33% vekst tennisskole, ikke budsjettert vekst øvrig treningsaktivitet 10% medlemsvekst 2-3 baner kan leies ut på kvelden, flere i helgene (hvis bane 6 byttes ut med 6 squashbaner øker inntektspotensialet kraftig) Inntekt fra 1 ekstra leilighet Noe økede sponsorinntekter Pro-shop Skolefritidsordning m/tennis Kostnader hall mot boble: Noe økede personalkostnader ( legge på 500 hvis OTK skal ha 100% bemanning) Energikostnader reduseres med ca Renovasjon, forsikring, kommunale avgifter noe opp Vedlikehold hall mot boble/gammelt klubbhus reduseres med ca OTK Permanent Innendørshall 6

7 Vedlegg 4: Sveriges 10 største klubber Klubb Antal Medlemmar Antal banor inne Antal banor ute Fair Play TK Lidingö TK SALK Djursholms TK KLTK GLTK Uppsala TK Danderyds TK Sollentuna TK Näsbyparks TK Sum OTK Permanent Innendørshall 7

8 Vedlegg 5: Argumenter 6-baners hall 1. Doblet kapasitet for vår økende medlemsmasse og kursdeltagere hele året a. Allerede ventelister på kurs b. Ingen medlemmer bortsett fra sponsorer har faste timer på ukedager i primetime c. Aldri markedsført klubben mot bedrifter. Enormt nedslagsfelt i Oslo sentrum og ingen reelle konkurrenter 2. Alle ledende norske klubber (Asker, Nordstrand, Heming) skulle ønske de hadde bygget en større hall enn de opprinnelig gjorde 3. Bobla har driftskostnader på per Sammenlignbare driftskostnader i ny 6 baners hall er En positiv casheffekt på nesten til nedbetaling av lån årlig baner gir muligheter til å arrangere større turneringer som kan gi gode inntekter året rundt 5. 6 innendørsbaner gir 100 % forutsigbarhet for kursvirksomhet og vil forenkle driften 6. 6 baner gir også mulighet til utleie til squah /paddle /racketball og gir dermed klubben flere ben å stå på i tøffere tider 7. Hele styret er 100% enstemmige i at 6 baners hall er best for klubben 8. Stabekk har 12 millioner i lån og Heming har 13 millioner. Dette er uproblematisk for disse klubbene, og OTK har vesentlig bedre drift 9. En 6 baners hall sikrer 1 byggeprosess og ikke to som vil skje med en 4 baners, og deretter et påbygg på ytterligere 2. Fordel for naboer/medlemmer 10. Naboklubbene Ullern/Bygdø vil ikke få mulighet til noe annet enn hhv en 4 baners og 2 baners boble, og dermed vil flere av disse medlemmene søke til OTK med ny hall 11. Tennis spilles innendørs 9 måneder i året i Norge. Da er det logisk å ha mer kapasitet innendørs enn 4 baner når man har opp mot 12 baner utendørs. OTK Permanent Innendørshall 8

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer