PERMANENT INNENDØRSHALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERMANENT INNENDØRSHALL"

Transkript

1 PERMANENT INNENDØRSHALL Styret har arbeidet med hallsaken etter fullmakt fra Ekstraordinær Generalforsamling : «Styret ble enstemmig innvilget fullmakt til å påbegynne forprosjektet i forbindelse med bygging av permanent innendørshall, med en kostnadsramme begrenset oppad til 1 million kroner (Beskrivelse var vedlagt innkallingen).» I underlaget for vedtaket er det beskrevet en firebaners hall som antas å ville koste millioner kroner. Hallsaken var opp til fornyet behandling på Ordinær Generalforsamling Det ble da fattet følgende vedtak: «Man går inn for å bygge trebaners hall i øvre tomteområde. Styret gis fullmakt til å tegne ut og ferdig beregne en trebaners hall, samt avklare reguleringssak med kommunen. Styret fremlegger en finansieringsplan på ekstraordinær generalforsamling». I underlaget for vedtaket la styret frem to alternativer: En trebaners hall som innebærer at man fortsatt kan benytte bobla, og en firebaners hall som strekker seg inn på hardcourt-banene - og som betyr at bobla fjernes. Styret har arbeidet mye med denne saken siste året, og det er tegnet ut og beregnet flere alternativer. Det er også orientert om saken på medlemsmøter. Det er videre vært holdt flere dialogmøter med Oslo Kommunes Plan- og Bygningsetat (PBE), og med banker om finansiering av hallprosjektet. Saken har vært presentert for ISU Idrettens Samarbeidsutvalg i Bydel Ullern, Oslo Idrettskrets, Åpen Halvtime i Ullern Bydelsutvalg og for Byråd for Miljø og Samferdsel Guri Melby, under befaring som hun selv tok initiativ til. Vi har besøkt 7 nyere anlegg som er bygget i Norge og 1 i Sverige, og intervjuet alle nøkkelpersoner i byggeprosjektene: Drammen, Svelvik, Son, Nesodden, Lillestrøm, Bergen, Heming og Växjö. Bergen er ansett som Norges flotteste tennishall, og Växjö er ansett som det mest gjennomførte anlegget i Skandinavia. Styret har på denne bakgrunn konkludert enstemmig og foreslår for Rådet og Generalforsamling å bygge en seksbaners innendørshall med klubbhus, garderober, kafe/restaurant, kontorer, proshop, utstyrsrom og treningsrom, samt to leiligheter - plassert langs Hyllveien. Hallen erstatter eksisterende klubbhus samt banene 1, 2, 3 og 5. Bane 7 kan muligens beholdes. En slik hall er kostnadsberegnet til 56,5 millioner kroner eks. mva. I denne beregningen er det lagt til 10 % (5,1 millioner kroner) for risiko/reserve. Innkjørsel vil fortsatt være fra Jonsrudveien, og parkering på omtrent samme sted som i dag. Hallen vil ha et langsiktig lånebehov på inntil 15 millioner kroner - noe styret mener at klubben vil tåle. (se vedlegg 1). Til sammenligning har Stabekk TK et lån på 12 millioner kroner og Heming IL et lån på 13 millioner kroner for sine tennishaller som de ikke har problemer med å betjene. Bobla har årlige driftskostnader på kroner. Sammenlignbare driftskostnader i ny 6 baners hall er kroner. Klubben dobler sin kapasitet vinterstid for medlemmer, kursdeltagere og turneringer. Behov: I Nord-Europa og særlig i Sverige har de store og ledende klubbene prioritert bygging av innebaner fremfor utebaner (se vedlegg 4). De ledende klubbene har bygget nesten dobbelt så mange innebaner som utebaner. I Finland er tennis nå definert som en innendørsidrett. Klimaet har endret seg, og det blir stadig vanskeligere å holde utendørsbanene spillbare over tid. En satsning på breddeidrett og tennisskole gjør at en innendørs hall er langt å foretrekke fordi den er anlagt for helårsdrift, og er uavhengig av værforholdene. En innendørshall er en langt mer attraktiv OTK Permanent Innendørshall 1

2 arbeidsplass for Europas beste trenere enn en boble. Den skaper dessuten grunnlag for et bedre sosialt klima i klubben. Med en seksbaners hall vil OTK fortsatt ha seks utendørs grusbaner og to minitennisbaner i sommerhalvåret, og mulighet for en hardcourt-bane/bane for padel tennis (bane 7). Når styret går inn for en seksbaners, og ikke en firebaners hall, er det først og fremst for å gi medlemmene best mulig spillemuligheter året rundt. Styret ser dette på bakgrunn av den økte tilslutningen til klubben etter oppgraderingen av utebanene i Styret foreslår å bygge en seksbaners hall også som fleridrettshall. Det vil si at det bygges med sikte på enkel konvertering til andre ballidretter dersom tennis i en periode skulle få mindre tilslutning enn i dag. Dog vil styret poengtere at det dekket som velges vil være optimalt for tennis. Estetikk. Styret har hatt en tett dialog med Link Arkitektur som har bestrebet seg på å tegne en hall som faller godt inn i terrenget, og som gir en god sportslig funksjonalitet. Resultatet er et buet tak med sedumdekke (sedum er en lavtvoksende plante som ikke trenger stell, og som egner seg for slike tak) og klubbhus, leiligheter og funksjonsrom som sidebygg. Sidebygget blir anlagt slik at det binder uteanlegget og inneanlegget sammen. Bygget blir senket ned i terrenget slik at det ikke kommer til å ruve til tross for omfattende bygningsmasse. Bygget vil få en vakker fasadekledning. Styret har utarbeidet en modell av innendørshallen slik den vil bli innplassert i tennisanlegget, og i forhold til naboer. I dialogmøtene med kommunen har det klart komme til uttrykk at det vil være en foretrukket løsning å ha én permanent hall enn en hall kombinert med en boble. Styret er også meget betenkt mht. kvalitetsforringelsen av dekket på hardcourt-banene, og ser for seg en betydelig investering allerede i 2015 som følge av sprekker, bom og forsenkninger flere steder. Hardcourt-banene er dessuten tre meter for korte. Det merkes ikke så tydelig med det dekket som banene har i dag, men vil vanskeliggjøre spillet dersom det erstattes av en bedre kvalitet på dekket som gir høyere sprett. Styret ser det som meget problematisk om man skulle bygge en firebaners hall som på et senere tidspunkt skulle få et tilbygg med to baner. Det vil bli en betydelig merkostnad med to kontrakter, rigg og ny byggeperiode, og dessuten en svært stor ekstrabelastning for naboene. Reguleringssaken. OTK s tomt er i dag i sin helhet regulert til boligområde. Kommunen har gjentatte ganger poengtert at den vil forlange at hele området reguleres til idrettsformål. Samtidig har kommunen sagt at det vil være mulig å regulere området eller deler av det tilbake til boligformål dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å selge mer av tennisanlegget. Styret har foreslått at klubben kan gå med på en del-regulering av anlegget, og da fortrinnsvis det området som skal bebygges med tennishall. Styret har også antydet at OTK kan være villig til å delregulere tennisanlegget slik at bare den nedre delen av tennisanlegget, i praksis bane 11 og 12 samt minitennisbanene, fortsatt forblir regulert til boligformål. Styret har argumentert med at klubben trenger dette som fremtidig verdibank, og som nødvendig sikkerhet for rimelig banklån. Dette er også avvist av PBE i våre møter. På den annen side vil ikke kommunen motsette seg at OTK fremmer eget reguleringsforslag slik at det i realiteten legges frem to reguleringsforslag til politisk avgjørelse. Styret er innstilt på å drive en aktiv lobbyvirksomhet for å beholde mulighetene for del-regulering dersom klubben går inn for det, men innser at dette kan blir en vanskelig sak. OTK Permanent Innendørshall 2

3 Fremdrift. Hallprosjektet fikk idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse av bymiljøetaten Det betyr at fra den dato kan alle kostnader vedrørende prosjektet tas med i søknaden om spillemidler og mva-kompensasjon. Så snart generalforsamlingen har vedtatt prosjektet vil styret sende inn et planforslag til kommunen. Samtidig vil styret starte arbeidet med å kontakte de politiske partiene i Oslo. Behandlingen av byggesaken vil ta hele dette året og kanskje noe lenger tid. Mot slutten av 2015 vil vi kunne starte forhandlinger med aktuelle entreprenører. Byggestart kan tidligst bli begynnelsen av Vi regner med en byggeperiode på noe i underkant av 9 måneder. Det betyr at tennishallen vil være klar mot årsskiftet 2016/2017. Selskapsform. Styret har vurdert hva andre klubber har valgt av løsning når det gjelder selskapsform, og vil anbefale at en permanent innendørshall bygges og drives som en del av klubben. Styret mener også at det er liten risiko for at driften av en permanent innendørshall vil bringe klubben i skatteposisjon, siden virksomheten hele tiden vil være knyttet til hovedformålet, som er idrett. Tidligere var det mer vanlig at permanente haller ble skilt ut som stiftelse eller aksjeselskap. Det var flere grunner til det. Økt økonomisk risiko for klubben var en grunn. I noen tilfeller var det aktuelt pga. delt eierskap. En annen grunn var vilkårene for offentlig og privat tilskudd og mvakompensasjon. Styret mener at disse forholdene nå er bedre avklart. Finansiering. Styret har benyttet rådgivende ingeniørfirma Pro Plan for beregning av ulike løsninger av hallprosjektet. Pro Plan gjorde tilsvarende oppdrag for tennishallen på Nesodden, som også hadde vanskelige grunnforhold. Styret har hatt en løpende dialog med Kulturdepartementet og med Bymiljøetaten for å avklare aktuelle tilskuddsordninger. En seksbaners hall vil kunne oppnå ca. 14 millioner kroner i spillemidler. I tillegg vil vi kunne få 15 % tilleggsstøtte for pressområder, ca. 2 millioner kroner. Midlene utbetales 50 % ved oppstart og 50 % etter Kommunerevisjonens godkjennelse av endelig regnskap for prosjektet. Søknadsfrist for spillemidler er 15. januar hvert år. Prosjektet må kunne vise til kontoutskrifter, bekreftede lånetilsagn, tilsagnsbrev fra private givere, garantier fra kommunen for at søknaden skal bli behandlet. Halvparten av spillemiddeltildelingen må med andre ord måtte mellomfinansieres. Mva-kompensasjonen for investeringer i idrettsanlegg har egen budsjettpost på statsbudsjettet som bevilges årlig. Midlene er ikke overførbare. Det førte til at man i 2014 fikk en 43 % avkortning for de som søkte det året. Regjeringen endret dette i salderingen av budsjettet, slik at man allikevel fikk 100 % kompensasjon det året. Samtidig lovet kulturministeren i en pressemelding at denne ordningen skulle endres og gjøres forutsigbar for søkerne. Styret kjenner til at det er kontakt med NIF om dette, og det er mulig at saken avklares i revidert nasjonalbudsjett i mai/juni Mva- kompensasjon utbetales etter at prosjektet er avsluttet og revidert av Kommunerevisjonen. Beregnet merverdiavgift på millioner kroner må derfor mellomfinansieres. Oslo Kommune har til nå ikke hatt noen fast praksis med tilskudd til klubbene når klubbene selv investerer i idrettsanlegg. Oslo Kommune har heller ikke hatt noen fast praksis når det gjelder selvskyldnergarantier og andre former for garantier som sikrer at klubbene får rimelige banklån. Oslo Kommune vedtok imidlertid følgende: «Byrådet bes senest i forbindelse med fremleggelse av revidert budsjett for 2015 legge frem en sak om realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med private. Saken skal bl.a. redegjøre for ulike modeller for hensiktsmessig organisering samt ulike finansieringsmodeller (privat eierskap, delt eierskap, lånegaranti og bidrag gjennom ulike OTK Permanent Innendørshall 3

4 former til tilskudd)». Som følge av budsjettprosedyren i Oslo Kommune har Styret allerede sendt inn en søknad om kommunalt tilskudd og kommunal selvskyldnergaranti, og formelt orientert Oslo Idrettskrets om dette. Det er imidlertid presisert i søknaden at denne saken formelt behandles av OTK s Råd og Generalforsamling Styret har vært i løpende kontakt med flere banker for å oppnå mulig lånetilsagn. Med den gode økonomien som OTK nå har, er bankene positivt innstilt til å være med på å finansiere prosjektet, men ønsker etter alt å dømme at andre (kommunen eller private givere) stiller med garantier for langsiktige lån over 10 millioner kroner. Administrasjonen skal ha nye møter med Nordea, DnB og Handelsbanken, slik at det er flere banker som konkurrerer om prosjektet. Med dagens lave rentenivå er det også mulig å binde for eksempel halvparten av lånet til en lav, fast rentesats i 10 år. En viktig forutsetning for kommunal støtte og for gode finanseringstilbud fra bankene er at klubben har en sunn økonomi og egenkapital. Styret mener at det regnskap som leveres for 2014 gir uttrykk for sunn drift og en god egenkapital som kan legges inn i hallprosjektet. Styrets forslag til budsjett for 2015 tar sikte på å sikre fortsatt solid og god økonomi. En seksbaners hall vil på sikt sikre en bedre inntjening til OTK, og ha vesentlig lavere driftskostnader enn dagens anlegg. Som eksempel kan nevnes at bobla har en driftskostnad på kroner for 7 måneders drift, og en seks baners hall vil tilsvarende ha en driftskostnad på kroner for helårsdrift. I tillegg er det viktig å vise at det er god oppslutning om hallprosjektet blant klubbens medlemmer. Det skjer gjennom generalforsamlingens vedtak, og en tydelig betalingsvillighet blant medlemmene. Betalingsvilligheten kan gjennomføres i form av egen hallkontingent i byggeperioden (dobbelt årskontingent eller høyere), eller gjennom frivillige bidrag. Styret er av den oppfatning at dette best kan vises gjennom frivillige bidrag med skattefradrag, og gjennom større private sponsorbidrag. Styret inviterte til bidrag med skattefradrag i 2014 og oppnådde kroner på to uker i desember. Videre er det kommet inn kroner i 2015 uten at ordningen formelt sett har vært lansert til nå. Så snart hallprosjektet er vedtatt vil styret rette en inntrengende appell til alle medlemmene om frivillige bidrag med skattefradrag i 2015, og henstille til alle medlemmer om å ta eierskap til hallprosjektet. Vedlegg. 1. Finansieringsplan 2. Driftssammenligning OTK med 6-baners hall mot OTK med boble 3. Preliminære tegninger 6-baners hall 4. Oversikt over innendørsbaner i Sverige 5. Argumentasjon for 6-baners hall Vedtak: OTK vedtar å bygge en seksbaners innendørshall i samsvar med Styrets fremlegg. Styret holder Rådet og GF løpende orientert om prosjektet. Dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til forutsetningene for dette vedtaket vil styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling. OTK Permanent Innendørshall 4

5 OTK Permanent Innendørshall 5

6 Vedlegg 2 Drift hall mot drift boble alle tall i 1000 Budsjett 2015 Budsjett 2015 Inntekter 3-baners boble 6-baners hall Sum medlemskontingenter kr kr Sum treningsinntekter kr kr Sum baneleie kr 375 kr Sum andre leieinntekter kr 173 kr 293 Sum øvrige inntekter kr 157 kr 430 Sum tilskudd kr 615 kr 615 SUM Ordinære Driftsinntekter kr kr Kostnader Sum varekostnad kr 117 kr 138 Sum arbeidskraftskostnader kr kr Sum drift lokaler og anlegg kr 789 kr 350 Sum reparasjoner og vedlikehold kr 521 kr 381 Sum sportslige aktiviteter kr 272 kr 310 Sum eksterne honorarer kr 219 kr 219 Sum kontorkostnader kr 197 kr 197 Sum reise, diett, bil kr 56 kr 56 Sum reklame og gaver kr 42 kr 112 Sum forsikringer kr 54 kr 100 Sum andre kostnader kr 62 kr 62 Sum ordinære driftskostnader kr kr Sum avskrivninger, nedskrivninger og avsetninger kr kr TOTALE DRIFTSKOSTNADER kr kr NETTO FINANSPOSTER kr 28 kr 28 ORDINÆRT RESULTAT kr 763 kr Inntekter hall mot boble: 33% vekst tennisskole, ikke budsjettert vekst øvrig treningsaktivitet 10% medlemsvekst 2-3 baner kan leies ut på kvelden, flere i helgene (hvis bane 6 byttes ut med 6 squashbaner øker inntektspotensialet kraftig) Inntekt fra 1 ekstra leilighet Noe økede sponsorinntekter Pro-shop Skolefritidsordning m/tennis Kostnader hall mot boble: Noe økede personalkostnader ( legge på 500 hvis OTK skal ha 100% bemanning) Energikostnader reduseres med ca Renovasjon, forsikring, kommunale avgifter noe opp Vedlikehold hall mot boble/gammelt klubbhus reduseres med ca OTK Permanent Innendørshall 6

7 Vedlegg 4: Sveriges 10 største klubber Klubb Antal Medlemmar Antal banor inne Antal banor ute Fair Play TK Lidingö TK SALK Djursholms TK KLTK GLTK Uppsala TK Danderyds TK Sollentuna TK Näsbyparks TK Sum OTK Permanent Innendørshall 7

8 Vedlegg 5: Argumenter 6-baners hall 1. Doblet kapasitet for vår økende medlemsmasse og kursdeltagere hele året a. Allerede ventelister på kurs b. Ingen medlemmer bortsett fra sponsorer har faste timer på ukedager i primetime c. Aldri markedsført klubben mot bedrifter. Enormt nedslagsfelt i Oslo sentrum og ingen reelle konkurrenter 2. Alle ledende norske klubber (Asker, Nordstrand, Heming) skulle ønske de hadde bygget en større hall enn de opprinnelig gjorde 3. Bobla har driftskostnader på per Sammenlignbare driftskostnader i ny 6 baners hall er En positiv casheffekt på nesten til nedbetaling av lån årlig baner gir muligheter til å arrangere større turneringer som kan gi gode inntekter året rundt 5. 6 innendørsbaner gir 100 % forutsigbarhet for kursvirksomhet og vil forenkle driften 6. 6 baner gir også mulighet til utleie til squah /paddle /racketball og gir dermed klubben flere ben å stå på i tøffere tider 7. Hele styret er 100% enstemmige i at 6 baners hall er best for klubben 8. Stabekk har 12 millioner i lån og Heming har 13 millioner. Dette er uproblematisk for disse klubbene, og OTK har vesentlig bedre drift 9. En 6 baners hall sikrer 1 byggeprosess og ikke to som vil skje med en 4 baners, og deretter et påbygg på ytterligere 2. Fordel for naboer/medlemmer 10. Naboklubbene Ullern/Bygdø vil ikke få mulighet til noe annet enn hhv en 4 baners og 2 baners boble, og dermed vil flere av disse medlemmene søke til OTK med ny hall 11. Tennis spilles innendørs 9 måneder i året i Norge. Da er det logisk å ha mer kapasitet innendørs enn 4 baner når man har opp mot 12 baner utendørs. OTK Permanent Innendørshall 8

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb Byrådssak 326/12 Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb ROLO SARK-154-201200047-47 Hva saken gjelder: Paradis Tennisklubb har i brev av 31.08.2012 søkt om kommunal

Detaljer

Budsjett for bygging av korthullsbane

Budsjett for bygging av korthullsbane Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 2011 Budsjett for bygging av korthullsbane Finansieringsbehov Kostnadsrammen for å bygge korthullsbanen er beregnet på følgende måte: Byggekostnader Anbud Kasper

Detaljer

Plan for utvikling av OTK

Plan for utvikling av OTK Plan for utvikling av OTK Styret legger med dette frem en plan for utvikling av Oslo Tennisklubb. Dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i følgende forhold: Den økonomiske utvikling av OTK etter 2008 Salg

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

a. Fylkesmannen godkjenner at garantien endres fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon, jfr. kommunelovens 51.1.

a. Fylkesmannen godkjenner at garantien endres fra simpel kausjon til selvskyldnerkausjon, jfr. kommunelovens 51.1. Byrådssak 12/14 Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb GOMI ESARK-154-201200047-137 Hva saken gjelder: Åsane Rideklubb har 04 08 2013 sendt søknad om endring i kommunal garanti for lån kr

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar Spillemidler - Ein tydeleg medspelar Nytt saksbehandlersystem Søknadsrunden 2016/17 Endringer/presiseringer Kommunal garanti Detaljert kostnadsoverslag Andre størrelser anlegg Nærmiljøanlegg Friluftsliv

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014

VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 VS IL Hovedstyret: Budsjett for år 2014 Kontonavn 2014 Kommentarer : Medlemskontingent 74 000 370 medlemmer à 200 - økes til 250 fra høsten 2014 Støttemedlemskap til VS IL 5 000 Satses på høsten 2014-250,-

Detaljer

Anleggskonferansen 2016

Anleggskonferansen 2016 Bergen Tennis Arena Paradis Tennis Klubb Anleggskonferansen 2016 Per Grieg jr. Styreleder PTK Visjon Skape et nasjonalt ledende tennismiljø Være en smeltedigel for rekruttering og utvikling av tennis og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion. I vinterhalvåret trener alle lag i Nannestad kommune

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15

Campus Grimstad Arena. En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Campus Grimstad Arena En regional friidrettshall for Agder SØRILD FRIIDRETT Presentasjon for friidrettshallforum 12.04.15 Et flerbruksanlegg for hele regionen. Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Møtereferat. Informasjonsmøte Bygdø Tennisklubb ved styreleder Nicolai Horgen. ca 25 møtende i tillegg til styreleder Nicolai Horgen

Møtereferat. Informasjonsmøte Bygdø Tennisklubb ved styreleder Nicolai Horgen. ca 25 møtende i tillegg til styreleder Nicolai Horgen Møtereferat Informasjonsmøte Bygdø Tennisklubb ved styreleder Nicolai Horgen Dato: 16. juni 2015 Innkalling: Sendt medlemmer på e-post av 20. mai 2015 Sted: Dagligstuen på Bygdøhus Varighet: 1730-1830

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS

KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS SAK FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HVAM GK 13. april 2015 KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS Bakgrunn Et klubbhus vil være et viktig samlingspunkt for medlemmene av golfklubben. Det har tidligere vært antydet

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Fra ide til byggestart

Fra ide til byggestart Presentasjon fra turnforening som er i prosessen med å bygge hall. Hvilke erfaringer de har gjort underveis. Fra ide til byggestart NGTFs utstyr og anleggskonferanse 2015 Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

OSLO TENNISKLUBB ÅRSRAPPORT

OSLO TENNISKLUBB ÅRSRAPPORT OSLO TENNISKLUBB ÅRSRAPPORT 2014 Styrets Årsrapport 2014 Ordinær generalforsamling ble avholdt 24. april 2014 og følgende styre ble valgt: Leder: Nestleder: Varamedlem: Arild H Blixrud (gjenvalg) Haakon

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010 Trondheim 01.12.2010 Terje Wist Medlem Idrettsstyret Nestleder NIF s anleggsutvalg Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS Detaljplanleggingen starter: Årsmøtebehandlingen prinsipielt vedtak Idrettsfunksjonell

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bystyret vedtar at byggingen av friidrettshallen finansieres som følger

Saksframlegg. 2. Bystyret vedtar at byggingen av friidrettshallen finansieres som følger Finansiering og drift av ny friidrettshall på Ranheim Arkivsaksnr.: 09/32651 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Bystyret vedtar å bygge friidrettshall

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Nøtterøy Golf. Utfordringer

Nøtterøy Golf. Utfordringer Nøtterøy Golf «Prosjekt bærekraftig fremtid» Informasjonsmøte 4. november 2014 Utfordringer Banen Økonomi/gjeld «Tvungent medlemskap» Styringsmodell 1 Økonomi/gjeld Underskudd 2014 (før avskr.) NOK 900

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015

SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 ERFARINGER FRA SØKEREN Prosjekt: CSK Cageball Byggherre: CSK Anlegg Ansvarlig søker: Mantinia Utvikling AS v/ Svein O. Berg 26.05.2015 1 Hvordan skape verdier i en virksomhet

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 25. oktober kl. 18.00 Sted: Møterommet Bjølsenhallen Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar, Axel, Inger, Adan, Hege, daglig leder. Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Hensikt Sørge for at ungdommen fortsetter med idrett lengre enn i dag. Dvs legge til rette for gode treningsmuligheter hele året. Bygge en hall som sikrer

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Innendørs tennis. i Son

Innendørs tennis. i Son Innendørs tennis i Son 2011 Tennis - en idrett for alle Alle aldre Rimelig Allsidighet: hurtighet, balanse, koordinasjon, ballkontroll, samarbeid, initiativ, taktikk, timing, intensitet,.. Familievennlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold Handlingsplan 2014 HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringer og turneringsformer... 5 2.3 Utdanning... 5 2.4 Rekruttering... 5 2.5

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SOLA GOLFKLUBB

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SOLA GOLFKLUBB INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SOLA GOLFKLUBB Styret i Sola Golfklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 21.juni 2012 kl 19:30 i klubbhuset. Styreleder Arild Unneberg åpner møtet Følgende

Detaljer

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT STAAL JØRPELAND IL RESULTAT Driftsinntekter Note Budsjett 2016 Virkelig 2015 Budsjett 2015 Virkelig 2014 Videresalg reklameskilt 0 18 856 0 117 939 Kontingenter 1 418 500 1 422 436 1 515 500 1 162 751

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10. Klubbens virksomhetside: Klubbens hovedmålsetting: Klubben skal kjennetegnes av:

Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10. Klubbens virksomhetside: Klubbens hovedmålsetting: Klubben skal kjennetegnes av: Stavanger Tennisklubb Klubbstrategi 2008-10 Klubbens virksomhetside: Legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal kunne drive idretten med størst mulig utbytte og ha mulighet for

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinær årsmøte LBK 30.4.kl 1300

Innkalling til Ekstraordinær årsmøte LBK 30.4.kl 1300 Innkalling til Ekstraordinær årsmøte LBK 30.4.kl 1300 LBK styret innkaller til ekstraordinært årsmøte Til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, møteleder, dagsorden og 2 referenter. 2. Orientering

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Agenda til ordinært årsmøte i Asker Tennisklubb tirsdag 29. mars 2016 kl 18.30 i Klubbhuset

Agenda til ordinært årsmøte i Asker Tennisklubb tirsdag 29. mars 2016 kl 18.30 i Klubbhuset Agenda til ordinært årsmøte i Asker Tennisklubb tirsdag 29. mars 2016 kl 18.30 i Klubbhuset I henhold til 12 i klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET. For årsmøtet i Kolnes IL. Dato:

PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET. For årsmøtet i Kolnes IL. Dato: PRESENTASJON AV KLUBBHUS-PROSJEKTET For årsmøtet i Kolnes IL Dato: 25.11.09 - Historie/b akgrunn - Tegninger - Kalkyler: Investering Finansiering Drift - Oppsummering - Spørsmål HISTORIE - KLUBBHUS Behov

Detaljer

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Protokoll fra styremøte nr. 5-2014 i Telemark Utviklingsfond Dato: 22. september 2014. Sted: Fylkeshuset Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, Arne Vinje, Terje

Detaljer

Tennishall i Trondheim

Tennishall i Trondheim presenterer: Prosjektgruppen Ny tennishall 2012! Tennishall i Trondheim Et samarbeid mellom: Innholdsfortegnelse 2 Tennishall i Trondheim Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn for prosjektet 4 Om NTNUI Tennis

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

mulighetenes klubb Strategi og plan

mulighetenes klubb Strategi og plan mulighetenes klubb Strategi og plan 2016 2026 Vårt utgangspunkt Tennis er godt etablert i Asker Tennis er en idrett man kan dyrke hele livet og helseaspektet er en viktig faktor. Det er stort engasjement

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

OSLO TENNISKLUBB. Søknad om tilskudd til realisering av idrettsanlegg. 1 Søknadsomfang. 2 Behovsanalyse

OSLO TENNISKLUBB. Søknad om tilskudd til realisering av idrettsanlegg. 1 Søknadsomfang. 2 Behovsanalyse OSLO TENNISKLUBB Søknad om tilskudd til realisering av idrettsanlegg 1 Søknadsomfang Oslo Tennisklubb (OTK) planlegger å bygge en tennishall/fleridrettshall med tilhørende servicebygg som inneholder oppholdsrom,

Detaljer