NOTER. 17. Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTER. 17. Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler"

Transkript

1 NOTER 13. Disponert v/norsk Rikstoto Driftsstøtte til: Det Norske Travselskap Driftsstøtte til Norsk Jockeyklub Bidrag til driftsselskap for avskrivning og finans før Sum Ved innføring av ny økonomimodell for hestesporten ble provisjonsinntektene beregnet til å dekke alle kostnader eksklusive avskrivninger og finanskostnader. Da disse postene varierer mellom de forskjellige driftsselskapene, ble det valgt å holde disse utenfor den omsetningsrelaterte provisjonen. Bidrag til avskrivning og finans er ekstrainntekten som skal dekke disse postene. 14. Lån til stifterne Lån til Norsk Jockeyklub Sum Norsk Rikstoto har tilstrekkelig sikkerhet for lånet. Styret i Norsk Rikstoto har vedtatt å ettergi lånet dersom visse betingelser oppfylles. Norsk Jockeyklub har negativ egenkapital og er avhengig av endrede rammebetingelser for selvstendig å kunne betjene sine forpliktelser. 15. Lån til driftsselskap Det ble i 1999 gitt et lån til utbygging av Harstad Travpark med kroner. Lånet er sikret med pant i anlegget. Lånet nedbetales over ti år, og renten er relatert til NIBOR + 0,85 prosent. 16. Investeringer i aksjer Stiftelsen eier 42,5 prosent av aksjene, og har tilsvarende stemmeandel, i Digital Vision AS (tidligere Kanal H A/S), Bjerke gård. Aksjene er bokført til pålydende kroner. Omsetningen i Digital Vision AS var i ,6 millioner kroner, mot 52,3 millioner kroner i Resultatet var i ,3 millioner kroner, og i ,8 millioner kroner. Egenkapitalen per er 7,5 millioner kroner, mot 7,8 millioner kroner i Norsk Rikstoto har to datterselskaper, Norsk Riksspill AS og Riksdistribusjon AS. Aksjekapitalen er på kroner for hvert selskap. Det har ikke vært aktivitet i selskapene i Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Pensjonsordning og regnskapsprinsipp Norsk Rikstotos pensjonsforpliktelser er tatt med i balansen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Norsk Rikstoto har en kollektiv pensjonsordning (forsikrede pensjoner) for sine ansatte som gir en bestemt fremtidig ytelse (ytelseplan), avhengig av fremtidig vekst i lønn og folketrygdens grunnbeløp. Stiftelsens usikrede pensjonsordninger omfatter en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Antall personer omfattet av ordningen Aktive medlemmer Pensjonister 3 1 Sum Netto pensjonsmidler Pensjonsforpliktelsene utgjør nåverdien av den delen av de samlede estimerte fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansetidspunktet. Pensjonsmidlene er vurdert til markedsverdi. Ved fastsettelsen av de totale midler er flytteverdien benyttet. Det vil si at kollektivforsikringens andel av forsikringselskapets tilleggsavsetninger og kursreserve er medregnet. Sikrede ytelser Balanse per Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Ikke resultatførte avvik Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonsmidler Usikrede ytelser Balanse per Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler 0 0 Ikke resultatførte avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Beregningsforutsetninger Beregningene er basert på en rekke økonomiske og aktuarmessige forutsetninger. I år 2001 investerte hestesporten i en feriehytte på Hafjell. Norsk Rikstoto, Det Norske Travselskap, Bjerke Travbane og Digital Vision er deleiere i Traverhytta DA, som kan disponeres av ansatte. Norsk Rikstotos andel av kjøpesummen var kroner. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 7 % 7 % Forventet avkastning 8 % 8 % Årlig lønnsvekst 3 % 3 % Årlig G-regulering 3 % 3 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2 % 2 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Størrelse på korridor 10 % 10 % 28

2 Aktuarmessige forutsetninger Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. Det er forutsatt en fratredelseshyppighet som avtrappes fra 8 prosent for aldersgruppen år og ned til 0 prosent for 51-åringer og eldre. I gjennomsnittet gir dette en fratredelseshyppighet for hele arbeidstokken sett under ett på 2-3 prosent. 21. Bankinnskudd, kontanter og lignende Av bankinnskuddene gjelder kroner skattetrekk. Dette er bundne midler. 22. Egenkapital Grunnfond Annen EK Sum EK Årets endring EK Sammensetningen av årets pensjonskostnad Sikrede Usikrede ytelser ytelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på midlene Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonkostnad Beholdning drifts- og reklamemateriell Beholdning delelager Beholdning reklamemateriell Beholdning bonger Sum Mellomværende med kommisjonærer Kommisjonærene mottar oppgjør fra spillerne på vegne av Norsk Rikstoto. I tillegg kan de utbetale premier til spillerne, normalt inntil kroner. Kassebeholdningen er kroner for halvparten av kommisjonærene. Resterende del av kommisjonærene har en minimum kassebeholdning på kroner. Øvrig mellomværende er hovedsakelig ikke betalte oppgjør for siste spilleomgang i Mellomværendets størrelse er avhengig av avregningstidspunktet. Se note 9 om tapsavsetninger. 20. Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Diverse fordringer Sum Premiefond I år 2000 ble det etablert et premiefond i regnskapet til Norsk Rikstoto. Midlene i fondet skal overføres hesteeiere, og garantere et stabilt nivå i overføringene. Det enkelte driftsselskap kan sette av midler i fondet. For år 2002 har Totonor satt av 0,65 millioner kroner. Fondet har i år 2002 betalt ut 0,975 millioner kroner. Midlene vil fremme premienivået i sporten totalt sett. 24. Etableringslån kommisjonærer Gjenværende depositum for kommisjonærer som eksisterte før er på 7 000,- kroner per kommisjonær for 746 kommisjonærer. Se note 3. Depositumet er rentefritt og tilbakebetales ved oppsigelse av kommisjonæravtalen, som har en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder fra utløpet av en kalendermåned. 25. Øvrig langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld består i sin helhet av gjenværende leasingforpliktelse til SEB Finans. 26. Annen kortsiktig gjeld Avsetning leiekontrakt Spilleavregning Påløpte feriepenger Påløpte kostnader Sum Leieforhold Norsk Rikstoto leier lokaler i Sinsenveien 53D av Commercial Buildings AS. Årlig leie er kroner. I juni 2003 vil Norsk Rikstoto flytte til nye lokaler i Hestesportens Hus ved Bjerkebanen. Leiekontrakten i Sinsenveien forplikter Norsk Rikstoto å betale inntil kroner ved fraflytting. I regnskapet for år 2002 er det satt av kroner for dette i henhold til ledelsens vurdering av sannsynlig sluttoppgjør. NOTER 29

3 REVISORS RAPPORT 30

4 REVISORS RAPPORT 31

5 2002 FRA START TIL MÅL start 8. januar: Hestesportens hus på Bjerke Travbane blir endelig vedtatt bygget. Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Rikstoto (NR), Bjerke Travbane og Digital Vision kommer fra mai/juni 2003 til å være lokalisert i samme bygg på Bjerke Travbane. Rune Wiig runder 2000 seirer med Super Ari. Jubileet finner sted på hjemmebanen Forus. 19. januar: Super Ari slår den norske eliten for første gang på Klosterskogen og varsler at han blir å regne med i sesongen. For øvrig er startbilen på Klosterskogen i ustand, og det må benyttes linjestart i V75-løpene. 21. januar: DNT offentliggjør navnene på 27 eiere og trenere som anklages for brudd på karenstidsbestemmelsene etter medisinsk behandling. 24. januar: Landbruksminister Lars Sponheim besøker Norsk Hestesenter på Starum. Statsråden lover å utarbeide en handlingsplan for hestenæringen, men kan ikke gi noen dato for når handlingsplanen er klar januar: Prix d Amerique-helg i Paris. Varenne er overlegen til øredøvende jubel fra tusenvis av tilreisende italienere. Flere norske hester prøver seg i rammeløpene. Størst suksess har Luckpenny SA, som sammen med Torbjörn Jansson blir nummer to i et hoppeløp. 29. januar: No Shadow gjør et kjempeløp i travrittet Prix de Faverolles og blir nummer to. 2. februar: På SAS-hotellet kåres årets hester for Moe Odin stikker av med den gjeveste prisen årets hest uansett rase og alder. 3. februar: Moe Odin møter eliten for første gang i Jacob Meyers pokalløp. Sammen med Asbjørn Mehla er han overlegen vinner på 1.26,4v over 2140 meter. I HMK Kongens pokalløp utklasser Alm Rau Jo resten av feltet og vinner med 26 lengder! Vinnertiden er 1.27,7a over 2100 meter februar: Det er OL i Salt Lake City, og NR slår til med bonus i Trippelspillet. 16. februar: Moe Odin og Spikeld møtes for første gang. På en tung Momarken-bane er Moe Odin kruttsterk og presser saften ut av Spikeld. 17. februar: Troll Jahn, en av tidenes fremste avlshingster, dør, 31 år gammel. 22. og 24. februar: Kaldblodsløp på Vincennes i Paris. Svenske Lykketinder vinner begge løpene, mens Bokli Balder blir beste norske med andreplass i søndagens løp. 23. januar: Storm Jo årsdebuterer med imponerende seier på 1.34,0v på Biri. 27. februar: I lett snøvær smeller Sherbrooke Hanover til med seier på 1.13,6a i sin tredje start for trener og kusk Steinar Hammersborg. 1. mars: Erik Mietle sier opp stillingen som administrerende direktør i Norsk Rikstoto. Reprisesendinger av Rikstoto Direkte starter. 2. mars: I flott vintervær er Moe Odin i særklasse best i Lars Laumb løp på Bjerke. I ensom majestet danser hingsten inne til seier på 1.26,0v over 2680 meter for Asbjørn Mehla. 3. mars: Thor Borg runder 50 år. 12. mars: Alm Rau Jo traver sitt siste travløp. Sammen med Jomar Blekkan imponerer Alm Rau Jo alle tilskuerne på Drammen og setter ny banerekord på 1.27,4v over 2100 meter. 17. mars: Sesongåpning i Harstad med kasseutbetaling til en dyktig og heldig V5-spiller. 20. mars: Duo blir innført i trav. Tidligere har det bare vært mulig å spille Duo i galoppløp. Blue Fighter gnistrer i sin årsdebut. På Bjerke vinner han på 1.14,8a/1609 meter for trener og kusk Olav Mikkelborg. 22. mars: Tidenes kanskje største kaldblodstalent, Alm Rau Jo, dør etter kort tids sykdom. 22. mars døde Alm Ran Jo, tidenes kaldblodstalent i norsk travsort 23. mars: Street Cry vinner verdens største hesteveddeløp, Dubai World Cup. Seieren er verdt svimlende 33 millioner kroner! 26. mars: Lasse Høgemark forlater Forus til fordel for en karriere i USA. 27. mars: Hot Chili Pepper vinner 3-års stjernen på enkleste vis for gjestekusk Vidar Hop. Storm Jo er overlegen blant kaldblodshestene. 29. mars: Etter å ha vært ubeseiret på 25 starter taper Moe Odin for den svenskenes superstjerne Järvsöfaks på Klosterskogen. Over 6000 tilskuere hadde møtt fram for å se duellen. 30. mars: Svenskene dominerer under den tradisjonsrike V75-omgangen i påsken på Klosterskogen. Vygotsky TJ og Zerberus vinner henholdsvis Klosterskogens eliteløp og Habibs minneløp. 31. mars: Blue Fighter og Olav Mikkelborg leker med den svenske gulldivisjonen på Örebro. Fighter n vinner på 1.12,6a over 1640 meter. 6. april: Varenne viser nok en gang at han er verdens beste travhest da han vinner Olympiatravet på Åby travbane i Gøteborg. Blue Fighter kom aldri inn i løpet og endte nest sist. Norske Luckpenny San tar en råsterk seier i et rammeløp sammen med Torbjørn Jansson tilskuere var vitne til at Bindaree vant Grand National på Aintree-banen i England. 9. april: Arne Herberg blir ansatt i Norsk Rikstoto som konsulent med ansvar for den administrative driften. Herberg overtar etter Erik Mietle. 12. april: Namsretten slår fast at DNTs utelukkelse av Atle Hamre står ved lag. Hamre blir dømt til å betale DNT kroner i saksomkostninger. Hamre anker til Lagmannsretten, men også der taper Hamre. 13. april: Caramba Kosmos og Erik Adielsson slår den svenske eliten i et svensk V75-løp i Kalmar. 15. april: Quack Pot vinner storløpet Ina Scots Ära på Mantorp med Jorma Kontio i sulkyen. 18. april: Øvrevoll åpner portene for en ny sesong. 20. april: Storm Jo og Jomar Blekkan utklasser feltet i Kaare Krosbys minneløp på Momarken. Vinnertiden er 1.29,6v ny banerekord på Momarken. 22. april: Travtrener Oddmund Wallevik fyller 50 år. 23. april: Trond Skauen tar sin seier nummer Barenleik var hesten som sørget for jubileet. 25. april: Norskeide Norvelous Hanover gjør sin første start utenfor USA da han starter på Åby i Sverige. Europadebuten ender med tredjeplass for kusk Torbjörn Jansson. 26. april: Stranda Kim og Johan H Undem vinner på Jarlsberg til 464,40 i vinnerodds historiens høyeste vinnerodds på Jarlsberg. 27. april: Ingen spillere klarer å prikke inn alle V75-vinnerne på Forus og det blir jackpot i V75. Stjerne Elden sørger for en superoverraskelse da han vinner Gullsmed Ottersens 4-års løp. 28. april: HP Paque gjør sin første start i Europa og sørger for at Trond Smedshammer blir den første nordmannen som vinner Finlandia Ajo. Buckaroo K og Gunnar Austevoll henger meget bra med til en sensasjonell tredjeplass. Fridhems Ambra og Stefan Söderkvist fightet seg til seier i Forus Open etter å ha travet i dødens. Sugarcane Volo blir beste norske på fjerdeplass. 29. april: Leangen arrangerer ekstremdag med uvante distanser og løp motsatt vei. 30. april: Hans Petter Tholfsen blir utelukket i to måneder for brudd på karensbestemmelsene. 2. mai: Åtteårige Motens Prospect er meget pigg i sin årsdebut og setter banerekord på Øvrevoll. 4. mai: Norvelous Hanover galopperer i Kungapokalen, som alle på forhånd trodde skulle bli lett match for Scarlet Knight. Men Scarlet Knight måtte se seg slått av Giant Neo. 5. mai: Foran tilskuere vinner War Emblem Kentucky Derby på Churchill Downs i USA. Varenne vinner Lotteriløpet på hjemmebane foran ekstatiske tilhengere på rekordtiden 1.10,8a/1600 meter. 8. mai: Trav og Galopp-Nytt blir tilgjengelig på Internett. 9. mai: Sagitarius tar en råsterk andreplass i Gr 3- løpet Ormonde Stakes i England. 10. mai: Katja Huuskonen vinner NM for stallansatte på Bergen Travpark. 32

6 11. mai: Bare én bong har fem rette på Bjerke. Nærmere 1,4 millioner kroner gikk til én spiller i Finmark. 12. mai: Brads Photo vinner Oslo Grand Prix knepent foran HP Paque/Trond Smedshammer. Trener Holger Ehlert og kusk Wim Paal hadde en stor dag: I tillegg til seieren med Brads Photo tok herrene Ehlert og Paal seg også av TGN-cup med femårige Pickaflick. Av de norske hestene som stilte til start denne dagen var det treårige Norseville som imponerte mest. Arnfinn Lund-trente Exbourne s Wish vinner Pramms Memorial og svenske kroner på Jägersro. 17. mai: Over 3000 tilskuere feirer nasjonaldagen med galoppløp på Øvrevoll. 18. mai: V75-omgangen på Sørlandet er uløselig og det er Jackpot i V mai: Aina Westberg blir tidenes første NM-vinner i monté. 22. mai: Årets første lunsjtrav på Bjerke. Totalt ble det arrangert 14 omganger med lunsjtrav. 23. mai: Det blir mulig å betale spill med kredittkort på Norsk Rikstotos hjemmeside. På Øvrevoll vinner Ecology Listed løpet Polar Mile Cup, men den store feststemningen på Øvrevoll uteblir fordi to hester dør i løpet av løpsdagen. 25. mai: Geir Gudmestad ordner dobbel Jackpot i V75 da han vinner med overraskelsen Christian Quick mai: Elitloppshelg på Solvalla. Varenne knuser all motstand og er en av tidenes mest imponerende vinnere på 1.10,4. Sugarcane Volo og Anders Jahre representerer de norske fargene, men den norske ekvipasjen klarer ikke å kvalifisere seg til finalen. Trond Smedshammer redder den norske æren ved å kjøre USA-fødte HP Paque inn til andreplass. Steinlager og Per Oleg Midtfjeld sørger for den eneste norske seieren på Solvalla da de tar seg av et rammeløp. 30. mai: Jomar Blekkan blir nummer åtte i EM for kuskeri Wien. Den svenske wonderboyen Erik Adielsson utropes først som vinner, men senere oppdages det at en av vinnerhestene til Adielsson er dopet. Fire måneder etter at løpene ble kjørt blir det bestemat at Hugo Langeweg er ny mester. 1. juni: Nordby Gnist/Espen Aschem sørget for at bare en spiller hadde sju rette i V75. Den dyktige og heldige spilleren kunne innkassere over 11 millioner kroner! 4. juni: Norsk storeslem på Täby galoppbane i Sverige. De seks første i Stockholm Stora Pris er norske! Aller best er Are Hyldmo-trente Tesorero. De norske hestene tjente totalt svenske kroner! juni: Derby-helg i Östersund med Nordisk Spill. Gislum og Geir Vegard Gundersen vinner Svensk Kallblodsderby foran Alsaker Eldmøy/Edvard Kristiansen. Trø Nanna og Gunnar Eggen tar seg av hoppenes oppgjør. Lørdag er både Victory Tilly og Järvsöfaks overlegne i storløp. 9. juni: Legendary Lover K vinner Copenhagen Cup på hjemmebane. Norske spillere hadde tro på Olav Mikkelborg og Blue Fighter, men Fighter n var tett i halsen og skuffet. I Sverige er Trinitro suveren i Svenskt Grand National. 11. juni: Wido Neuroth-trente Royal Experiment springer inn svenske kroner i Svensk 2000 Guineas. 14. juni: Tore Fyrand etterfølger Knut Erik Johansen som generalsekretær i DNT. 15. juni: Thai Zoot vinner noe overraskende HKH Kronprins Haakons pokalløp i Drammen. 16. juni: Stordag på Øvrevoll med blant annet Oslo Cup og Norsk 1000 Guineas. Stall Nor s Parthe går til topps i Oslo Cup, mens Meridian Racing vinner Norsk 1000 Guineas med Kimola juni: Hest 2002 arrangeres på Hellerudsletta utenfor Oslo. Kåring av Norges raskeste hest, polo og hesteparader var noe av det som lokket over besøkende! tilskuere var innom Hellerudsletta da Årets Hest 2002 ble arrangert 18. juni: Kong Harald er blant gjestene på Royal Ascot i England juni: NM for travtrenere på Leangen. Etter sju løp kan Trond Skauen kåres som norgesmester. 23. juni: Järvsöfaks og Viesker har en fantastisk duell på Leangen. Etter 1.17 siste 500 meter sikret Järvsöfaks seg den prestisjetunge seieren. 28. juni: NM for amatører i Harstad. Ringreven Oddvar Mæland tar sin fjerde NM-tittel. 30. juni: Momarken Grand Prix med Nordisk spill. Verdensstjernen Legendary Lover K er overlegen vinner på 1.12,8a over 1600 meter. Dermed sikrer den Steen Juul-trente hingsten seg sin andre strake seier i dette storløpet. I Danmark er Cathrine Erichsen-trente The Khamsin favoritt i Dansk Derby, og den flotte hingsten svikter ikke. I mål var The Khamsin og jockey Kim Andersen overlegen vinner! 1. juli: Moe Odin gjør comeback på Hagmyren i Sverige og er knusende overlegen i et 5-års løp. Vinnertiden er solide 1.24,3a/2140 meter. Tidligere på dagen traver Järvsöfaks 1.20,3a/1640 meter for Jan-Olov Persson. 4. juli: Royal Experiment tar sin andre klassiske triumf på tre uker da han vinner Norsk 2000 Guineas på Øvrevoll juli: Trippeltrav på Jarlsberg. Høydepunktet er Hot Chili Pepper og Frode Hamre som banker importene i Ulf Thoresens minneløp. Lindy Tibur vinner hoppeutgaven, Storm Jo er overlegen i Nils Østbys minneløp og Prince Birchwood L tar seg av Jarlsberg Grand Prix tilskuere koser seg med topp travløp i flott vær. 12. juli: Sørlandet har sitt tradisjonelle natt-trav med innlagt konsert. 13. juli: Spikeld vinner Norgesmesterskapet for kaldblods på Sørlandets Travpark. Storfavoritten Moe Odin må også se seg slått av Skøiar. 14. juli: Vidunderet Varenne setter ny verdensrekord i finske Mikkeli på 1.09,3a foran tilskuere! 16. juli: Norsk Rikstoto og NRK blir enige om en ny og forbedret tv-avtale. Avtalen innebærer blant annet at alle V75- og V65-løp vises til faste tider. I Sverige setter Scarlet Knight ny verdensrekord over 2640 meter på 1.13,8a. 17. juli: Domsutvalget i DNT bøtelegger seks trenere for brudd på karensbestemmelsene, og flere hester blir fratett premier de har tjent i løp innenfor karenstiden. 21. juli: Lindermann GT og Olav Mikkelborg representerer Norge i EM for femåringer. Etter en mektig innsats blir Lindermann GT nummer tre en lengde bak vinneren Abano As. 28. juli: Unghestene står i fokus på Biri. Hot Chili Pepper imponerer stort i Prinsesse Märthas pokalløp, mens Storm Jo vinner Biri oppdretningsløp på en dårlig dag. 30. juli: Nordisk spill til Jägersro på Hugo Åbergs memorial-dagen. Alien Chip og Bokli Balder sørger for norske seirer, mens More Chips gjør en imponerende innsats i bak suverene Varenne i Hugo Åbergs memorial. 1. august: Svensktrente Aramus vinner Gr 3-løpet Polar Million cup etter ledelse fra start til mål. 3. august: Victory Tilly knuser alle gjeldende verdensrekorder da han vinner på fantastiske 1.08,9a på Meadowlands i USA. Senere på kvelden vinner Chip Chip Hooray verdens største travløp, The Hambletonian. 4. august: Gode, gamle Valley Chapel viser at han holder dampen da han vinner Gr 3-løpet Scandinavian Open Championchip i København. 9. august: Linda Westgaard vinner NM for damer på Jarlsberg. 10. august: Norseville og Olav Mikkelborg er den beste ekvipasjen i Tamin Sandys æresløp på Leangen. I Sverige har Varenne og Scarlet Knight århundrets duell på Solvalla. Varenne trekker det lengste strået og vinner på 1.11,2a/ august: Svensk Derby med Nordisk spill. Wido Neuroth tar sin sjuende seier i dette storløpet da Val de Mar kjemper seg foran Royal Experiment. De to norske hestene tjener hele 1,4 millioner svenske kroner. 15. august: More Chips og Victor Hanha prøver seg i storløp i Italia, men begge de norske må dra hjem uten suksess. 24. august: Lindermann GT prøver seg mot Victory Tilly & co. på Berksåker. Etter en kjempeinnsats er Lindermann GT nummer fire på 1.12,4a/2140 meter 3 tideler bak vinneren Victory Tilly FRA START TIL MÅL 33

7 2002 FRA START TIL MÅL august: Norsk Derby på Øvrevoll med masse folk og stor stemning. Kimola og Fredrik Johansson sørger for Einar Chr. Nagell-Erichsens første seier i Norsk Derby. Norskfødte Martellian vinner Gr 3-løpet Marit Sveaas minneløp og bekrefter at han er tidenes beste norskfødte galopphest. Norske spillere kan spille til dansk Derby, som Frække Siem og Preben Kjærsgård vinner greit. 27. august: Gunleif Tollefsen bestemmer seg for å trappe ned på trenervirksomheten på Forus etter 35 år. På Täby galoppbane tar Silana og Cajun Flyer dobbeltseier i Breeder s Trophy og sikrer eier Tor Arne Uppstrøm hele 1,3 millioner svenske kroner. 1. september: Norsk Trav-Derby på Bjerke. Stallmann Kai Johansen blir dagens mann da han styrer Lundfrigg inn til seier på a/2600 meter etter ledelse fra start til mål. Asbjørn Mehla har full kontroll bak egentrente Prince Birchwood L i oppgjøret for varmblodshestene. Også han leder fra start til mål og vinner på 1.16,7a/2600 meter. Rita Tomali/Eirik Høitomt og Trø Nanna /Gunnar Eggen vinner Hoppe-Derby. 7. september: Trond Skauen har en stor dag på Sørlandet og vinner Sørlandets 3-års cup for både varmblods og kaldblods. Paleman Hill og Frigg Mollyn er Skauens seiersvåpen. 8. september: Pistachio vinner Gr 3-løpet Täby Open Sprint og svenske kroner. Norske spillere gleder seg over flere norske seirer til fine odds. 10. september: Dagens Rett introduseres i Norge. Norske spillere setter pris på å spille på et svensk løp på formiddagen og omsetter 12. september: Kimola tar sin fjerde klassiske triumf da hun vinner Norsk Oaks sammen med Fredrik Johansson. 13. september: Treårige Virago setter norgesrekord i en poengjakt på Jarlsberg. 1.14,6v travet Virago for kusk Lars A Kolle. 21. september: Global Chance vinner finalen i sølvdivisjonen i Sverige for vikarkusk Björn Goop. 22. september: Yvonne Durant velger å ri Baccalao fremfor favoritten Silana i Breeder s Prize. Et klokt valg Baccalao sikrer seieren verdt kroner! På Kongsvinger arrangeres den første lokalkjøringen på det som er Nordens lengste travbane. Banen er 1400 meter lang. Nordisk spill til Åby Stora Pris, som Victory Tilly vinner komfortabelt. Norskeide Killian San sørger for den eneste norske seieren på Åby. 23. september: Toårige Indregaards Knekten viser fram fart i mønstringsløp på Leangen. 28. september: Moe Odin og Spikeld har en herlig duell på Bergen Travpark. Etter å ha travet i dødens hele veien, kobler Moe Odin er råsterk grep rett før mål og vinner på 1.23,5a over 2100 meter. Ingen har sju rette i V75 og det er klart for Jackpot! I Montreal i Canada skal Varenne avslutte sin fantastiske karriere med å vinne siste løp i serien World Cup Trot, men løpet går ikke slik kretsen rundt Varenne håper og tror. Varenne passerer mål som nummer to bak Fan Idole, men den italienske stjernen blir disket for å ha travet utenfor løpsbanens grenser. Varenne går dermed glipp av en bonus på ni millioner kroner for å vinne alle avdelingene i World Cup Trot. Rolf Tvedt blir alvorlig skadet da en hest begynner å slå under defileringen. Tøffingen er tilbake i sulkyen etter to måneders avbrekk. 29. september. Norskeide Giant Flamingo vinner Dansk Kriterium. Fem glade Gjøvik-karer kan dermed innkassere kroner. 2. oktober: Norsk Rikstoto introduserer V65. Løpene sendes i sin helhet på NRK2 hver onsdag noe mange travinteresserte setter pris på. 5. oktober: Etter V75-kjøringen er det klart for Kriterieauksjon på Bjerke. Gjennomsnittsprisen er kroner noe svakere enn året før. Også på Øvrevoll er det auksjon, men bare 14 av 40 frembudte hester blir solgt. 6. oktober: Norsk Kriterium på Bjerke. Hot Chili Pepper/Frode Hamre og Storm Jo/Jomar Blekkan viser nok en gang at de er årgangens beste hester og vinner begge greit på henholdsvis 1.28,0a og 1.16,4a over 2100 meter. Masserarti/Atle Eggan og Lannem Stjerna/Tor Wollebæk vinner hoppenes oppgjør. Gjennomsnittsprisen på Bjerkes kriterieauksjon ble kroner 11. oktober: Høyesteretts kjæremålsutvalg avviser anken fra Atle Hamre. Det betyr at DNTs utestengelsesdom på fire år er rettskraftig. 12. oktober: Steinlager er steintøff da han sammen med Per Oleg Midtfjeld vinner Josef Kleins minneløp på Leangen. 13. oktober: Av fem storløp på Täby blir fire vunnet av norske hester. Nicki Hill, Raadyr, Arlberg og Val de Mar sørget for en stor norsk dag i Sverige oktober: Oslo Horse Show i Oslo Spektrum. Som vanlig tilbyr NR spill til konkurransene. 19. oktober Spikeld valser opp med Moe Odin på Klosterskogen og bidrar til at det nok en gang er klart for Jackpot i V oktober: Olav Mikkelborg flytter inn på det nye treningsanlegget på Nannestad. 24. oktober: Rikstoto Direkte legges ut på Internett som et pilotprosjekt ut året. RD-sendingene fungerer fint uten tekniske problemer. 29. oktober: En maskert raner får med seg drøyt kroner fra Drammen Travbane. 1. november: Alien Chip prøver seg i Europas største 3-års løp, Orsi Mangelli. Men eventyret slutter før det har begynt: Alien Chip galopperer før startbilen slipper feltet. Leda d Occagnes vinner på 1.15,3a over 2100 meter. 7. november: Veteran Tore Helge Larsen forteller Trav og Galopp-Nytt at han av helsemessige årsaker ikke blir å se i løpsbanen. 16. november: Järvsöfaks tar sin 30. strake seier i Vintilla-travet på Biri: Moe Odin ypper seg på fra tet, men den svenske topphesten er uimotståelig fra dødens. På den andre siden av Atlanterhavet vinner norskeide Rotation et storløp verdt kroner i Canada. Paleman Hill er en av favorittene i Breeder s Crown for 3-åringer i Mantorp, men den Oddmund Wallevik-trente hingsten er tett i halsen og ender på sjetteplass. 23. november: Masserarti og Atle Eggan sikrer seg årets andre storløpsseier i Norsk Oaks på Momarken. Brenne Stjerna og gjestekusk Geir Vegard Gundersen vinner Norsk Oaks for kaldblodshester. 24. november: Sugarcane Volo og Super Ari prøver seg i det italienske storløpet Palio dei Comuni. Begge de norske kommer til finalen, men der ender de uplassert. Italienske Tinak Mo vinner på 1.12,3a/1600 meter. 28. november: Sesongavslutning på Øvrevoll. Fredrik Johansson er mestvinnende jockey, Wido Neuroth blir trenerchampion, mens Martellian er mestvinnende hest på Øvrevoll i løpet av november: Etter 18 strake seirer taper Storm Jo, som ikke har sjanse til å svare opp Frigg Mollyn på oppløpet i EC Korens minneløp på Klosterskogen. 2. desember: Harald Lunde kroner en fantastisk sesong i Canada med seier i Canadian Breeders Championship. Vinnerhesten er norskeide Whitesand Titan. 15. desember: Per Dave Holtung tar med seg familien og hester til Frankrike for et tre måneders opphold. 16. desember: Atle Hamre blir dømt til fem års fengsel i Agder lagmannsrett for å ha presset Thor Christiansen for millionbeløp. 20. desember: Toårige Frisli To Jo viser fram 1.29-fart i debuten på Biri. Dermed ser det ut til at duoen Jomar Blekkan/Jon A Høgstad har en ny kanon på gang. 21. desember: Granly Rigel tar sin 17. seier for året og er dermed årets mestseirende hest. 22. desember: Sugarcane Volo og Hans Petter Tholfsen prøver seg i et storløp på Vincennes i Paris. I knallhardt selskap ender Tholfsen-hesten uplassert. 29. desember: Sugarcane Volo er sterkt forbedret og spurter inn til en sterk andreplass på Vincennes verdt euro. 31. desember: Jomar Blekkan blir landschampion for andre år på rad. I 2002 vinner Blekkan 202 løp og kjører inn 7.4 millioner kroner på norske travbaner. I løpet av 2002 ble det spilt for totalt????? kroner på Norsk Rikstotos produkter 147 millioner mindre enn i På den positive side registreres det at omsetningen på E-toto økte til hele 110 millioner kroner. mål

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75

NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 LØPSBULLETINEN NÅ MED ØKTE PREMIER I V75 JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015

LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 LØPSBULLETINEN JANUAR FEBRUAR 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns

Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns Rase/Alder Dato Bane Navn Distanse Proposisjon eldre varmblods 02.jan Kloster Prince Royals Minneløp 2100a eldre kaldblods 09.jan Leangen Troll Jahns Æresløp 2140v flerklasse + godtgj. hp eldre kaldblods

Detaljer

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS

DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- VEIKLE BALDER CUP - 4-ÅRIGE KALDBLODS LØPSBULLETINEN JANUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013

LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner.

Ivodin er en 3 års hingst. 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. KLOSTERSKOGEN 2012 IVODIN Ivodin er en 3 års hingst. Faren heter Moe Odin og har kjørt inn over 10 millioner kroner. Moren Marlin startet kun noen få ganger og kjørte inn 11.000 kroner. Oppvekst Ivodin

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2014 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut.

I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. SPILLVEILEDNING I dette heftet forsøker vi å vise deg som ny spiller hvordan de enkelte spill fungerer og hvordan kupongene fylles ut. Det er laget noen eksempler slik at dere er sikrere på hva kupongen

Detaljer

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012

LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 LØPSBULLETINEN DESEMBER 2012 MELD DIN HEST PÅ NETT - Enklere, bedre og gratis! DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 /

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013

LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 LØPSBULLETINEN JANUAR 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER

LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER LØPSBULLETINEN NOVEMBER DESEMBER 2014 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR

LØPSBULLETINEN JANUAR & FEBRUAR LØPSBULLETINEN 2016 JANUAR & FEBRUAR KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016

LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST 2016 LØPSBULLETINEN JULI & AUGUST KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass

Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Endelig protokoll Det Norske Travselskap Styremøte 07/10-5.5. 2010 Bjerke Travbane, møterom 1. Plass Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp arrangert etter reglement vedtatt

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015

LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 LØPSBULLETINEN JULI AUGUST 2015 KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: meter Mellomdistanse: meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: meter Mellomdistanse: meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent totalisator- eller registrert premieløp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Endelig protokoll Side 1 av 9 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 12/12 07-08.12.12 First Hotel Ambassadeur Drammen Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud,

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

Årets Hest 2013 Galla

Årets Hest 2013 Galla Årets Hest 2013 Galla Cæsar B.R. 3-åringer Eier Ola Vindegg, Geilo. Trener Morten M. Ottersen. e. Dream Vacation u. Bauxite. 2013: 14 starter 3 seirer. Kr 133.500 innkjørt. Bestetid 1.15,0a. Cæsar B.R.

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Program for Bjerke 05.03.2013

Program for Bjerke 05.03.2013 Program for Bjerke 05.03.2013 www.simtoto.no - Nettstedet for travtips basert på statistikk! Simtoto Rangeringer Løp 1, V5-1 100.0 10 VIGØR 98.9 7 GANGTRØTT 98.7 5 VIKTOR K. 95.0 1 EDDA KOSA 94.2 2 MJØLNER

Detaljer

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015

LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER 2015 LØPSBULLETINEN SEPTEMBER OKTOBER KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/11-21-22.1.11 Hestesportens Hus Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Per Erik Hagen og Øystein Østre (sak

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE

DNTs HOPPESERIE - V75 1. PREMIE: 70.000,- DNTs 4-ÅRINGSSERIE NF VARMBLODS, BJERKE, 1. PREMIE: 30 000,- DNTs UNGHESTSERIE LØPSBULLETINEN FEBRUAR 2014 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Linda s Passhester. Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er enda ikke helt planlagt.

Linda s Passhester. Hun har hatt en pause og er behandlet opp, hun trener igjen som normalt og neste løp er enda ikke helt planlagt. Månedene går og vi er nå ferdige med årets nest siste måned. Den fine flyten på stallen fortsetter og hestene gjør jevnt fine innsatser, samt de holder seg hele og friske. Dette da i godt samarbeid med

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 05/10-16.04.10 SAS Radisson Scandinavia Hotell Tilstede: Nils Dagestad, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

LØPSBULLETINEN APRIL 2013

LØPSBULLETINEN APRIL 2013 LØPSBULLETINEN APRIL 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

LØPSBULLETINEN MAI JUNI2014

LØPSBULLETINEN MAI JUNI2014 LØPSBULLETINEN MAI JUNI DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11 226

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua

Stallhestene. Thai Cardinal. The Special One (US) Zenit Sun. Chezando. Obello D Apua Det har vært litt stopp i nyhetsbrevene, dessverre. Tiden har ikke alltid strukket til. Noe sykdom har der vært. Men vi håper og tror at vi nå er sterkt tilbake med månedlige oppsummeringer av driften

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Hilmi Star V. Cloud Connected. Zenit Sun. Chezando. Linda s Passhester. Thai Cardinal

Hilmi Star V. Cloud Connected. Zenit Sun. Chezando. Linda s Passhester. Thai Cardinal Årets første måned er nå historie og vi kan se tilbake på en fin måned for stallen. Vi har slitt litt med veldig varierte treningsforhold grunnet daglige væromslag. Hestene har fungert greit, mens en god

Detaljer

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak

HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak HVORDAN KAN VI GJØRE DEN NORSKFØDTE VARMBLODSTRAVEREN KONKURRANSEDYKTIG I INTERNASJONAL SAMMENHENG? Forslag til virkemidler og stimulerende tiltak 1 INNLEDNING 1.1 Mandat I en pressemelding fra DNT styret

Detaljer

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under.

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under. Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

EIVIND ECKBO LEGATS VANDREPOKAL Kr 150.000 1200 gr Vandrepokal samt ærespremie satt opp av Eckbos Legater. For 2-årige hopper.

EIVIND ECKBO LEGATS VANDREPOKAL Kr 150.000 1200 gr Vandrepokal samt ærespremie satt opp av Eckbos Legater. For 2-årige hopper. Hovedløp Øvrevoll 2009 Flatløp for 2-årige hester EIVIND ECKBO LEGATS VANDREPOKAL Kr 150.000 1200 gr Vandrepokal samt ærespremie satt opp av Eckbos Legater. For 2-årige hopper. 1. kr 750 8. juni 3. kr

Detaljer

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS)

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i samsvar

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00 Foreløpig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/16 Hestesportens Hus Fredag 06.05.16 kl. 10.00-19.00 Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Inger-Louise Dølvik, Roy

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013 LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL Telefon 815 11

Detaljer

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter

Distansene kategoriseres slik: Sprintdistanse: 1600-1999 meter Mellomdistanse: 2000-2499 meter Langdistanse: fra og med 2500 meter 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp arrangert etter reglement vedtatt

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

LØPSBULLETINEN JUNI 2013

LØPSBULLETINEN JUNI 2013 LØPSBULLETINEN JUNI 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Vi har hatt besøk av fotograf Arild Hansen som tok flotte oppstillingsbilder av stallhestene. Noen tilfeldige eksempler vises under.

Vi har hatt besøk av fotograf Arild Hansen som tok flotte oppstillingsbilder av stallhestene. Noen tilfeldige eksempler vises under. Vi har lagt bak oss en veldig fin måned resultatmessig. Hesten har jevnt over gått veldig fint og vi er fornøyde med de aller fleste prestasjonene denne måneden. Happy Petter, Yankee Cat, Petter Rags,

Detaljer

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill

ToTo-prosjektet. Internasjonalt spill Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

Oslo 1. september Kjære travsportsentusiaster,

Oslo 1. september Kjære travsportsentusiaster, DNT SPORTSPLAN 2011 2015 Vedtatt av DNTs styre 22. august 2011 Forord Oslo 1. september 2011 Kjære travsportsentusiaster, Denne Sportsplanen er en direkte konsekvens av at Generalforsamlingen vedtok strategiplanen

Detaljer

Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012

Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012 Ringsaker og Furnes Travselskap 19.januar 2012 Årsmøte for 2011 med årsmøtemiddag Høsbjør hotell lørdag 28.januar 2012 kl 1800 (Middag ca 2030) Alle medlemmer er hjertelig velkommen! Det blir utdeling

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus Endelig protokoll Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte nr. 6/12-13.05.12 Hestesportens Hus Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Roy Kristiansen, Elin Bergseth

Detaljer

Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand

Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand Hellin Faxen 34år. rek. 1.22,6aK. 1 762 770 kr. Oppdretter: Kjell Arne Nilsen, Holmestrand Eier: Håkon Hermansen, Holmestrand Faren, Elitehingsten Järvsöfaks (SE) (indeks 126) er en av tidenes aller beste

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Et utvalg av Meridians meritterte hester

Et utvalg av Meridians meritterte hester Semb Hovedgård ligger i idylliske omgivelser, og Meridian Stutteri har havnehager og beiter som grenser mot Borre Golfbane, Borrevannet og naturreservatet. Det er flotte veier for trening av hest i den

Detaljer

JEGERINNEN og travhesten i Norge

JEGERINNEN og travhesten i Norge JEGERINNEN JEGERINNEN og travhesten i Norge Jegerinnen er en 3 år gammel hoppe, av rasen varmblods. Det er to typer travraser i Norge, kaldblodshester og varmblodshester. Varmblodshesten er en lettere

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel

Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Styremøte 02/10 Det Norske Travselskap 19.02.10, kl. 09.00 Rica Gardermoen Hotel Til stede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Per Arne Enholm og Per Erik Hagen. Forfall:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan

Avlsstimulerende tiltak - Hvilke avlsstimulerende tiltak bør styrkes/settes inn for kaldblodshesten - Avlsplan 1. INNLEDNING 1.1. Mandat DNT styret vedtok i juli 2009 å nedsette et eget kaldblodsutvalg. Dette utvalget skulle legge frem forslag til tiltak som bidrar til at kaldblodsrasen får en sunn utvikling, at

Detaljer

LØPSBULLETINEN. august

LØPSBULLETINEN. august LØPSBULLETINEN juli 2017 august KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf. 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Linda s Passhester. Thai Cardinal. Orient Kronos. Hilmi Star V. Olympic Image. Zenit Sun. Valle Indiana

Linda s Passhester. Thai Cardinal. Orient Kronos. Hilmi Star V. Olympic Image. Zenit Sun. Valle Indiana Dagene går og vi er nå gjennom oktober og året går mot slutten. Det fine været holder seg, selv om vi har hatt mer vestlandsvær denne måneden kontra de forrige månedene. Ellers ruller alt på som normalt,

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel

Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel Side 1 av 6 Det Norske Travselskap Styremøte 14/10-21-22.10.10 Scandic Oslo Airport Hotel Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Per Erik

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 6/11-13.5.11 Hestesportens Hus

Det Norske Travselskap Styremøte nr 6/11-13.5.11 Hestesportens Hus Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 6/11-13.5.11 Hestesportens Hus Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun (fraværende under sak 1-6/11 og 2-6/11), Tina Dale Brauti,

Detaljer

LØPSBULLETINEN MARS 2013

LØPSBULLETINEN MARS 2013 LØPSBULLETINEN MARS 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2012

LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2012 LØPSBULLETINEN NOVEMBER 2012 NYTT FRA NOVEMBER MÅNED! Husk at det fra 1. november vil bli innført gebyr på innmelding per telefon til norske travløp. Å melde hest via nett gir mange fordeler, samtidig

Detaljer

LØPSBULLETINEN. mars. april

LØPSBULLETINEN. mars. april LØPSBULLETINEN mars 2017 april KONTAKT DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Tlf. 22 95 60 00 Mail: post@travsport.no Mail: vaksine@travsport.no

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Formål: Bringe mest mulig penger tilbake til hestesporten, som igjen investeres i premier, forskning, rekruttering, avl og annet.

Formål: Bringe mest mulig penger tilbake til hestesporten, som igjen investeres i premier, forskning, rekruttering, avl og annet. NORSK RIKSTOTO AGENDA: Viktig informasjon: Rikstoto Baner Kundens forventninger til deg Ansvarlighet og kredittspill Kundestøtte Markedsføring av spill Spill Spillformer- og produkter Spillmenyen Oppgaver

Detaljer

Årsmelding. 2014 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2014 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2014 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Endelig protokoll Side 1 av 5 Det Norske Travselskap Styremøte nr 5/11 8.4.11 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen (deltok under sakene behandlet under eventuelt),

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Anno 1948. Årskalender 2012

Anno 1948. Årskalender 2012 Anno 1948 Årskalender 2012 TKLs årskalender for 2012 er første utgave av kalenderen. Kalenderen inneholder detaljert program for alle aktiviteter i butikkens spilledel for hver eneste dag i hele spilleåret

Detaljer

LØPSBULLETINEN JULI 2013

LØPSBULLETINEN JULI 2013 LØPSBULLETINEN JULI 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Sist men ikke minst ble Åsbjørn 40 denne måneden! Med oppmerksomhet i TGN-TV s På Oppløpet.

Sist men ikke minst ble Åsbjørn 40 denne måneden! Med oppmerksomhet i TGN-TV s På Oppløpet. Denne måneden har nok en gang vært en fin måned for stallen. Stallens hester har tatt hele fem seire hvor Thai Cardinal vant noe overraskende i comebacket. Chezando fikk sin fortjente seier etter en ulykksalige

Detaljer

LØPSBULLETINEN AUGUST 2013

LØPSBULLETINEN AUGUST 2013 LØPSBULLETINEN AUGUST 2013 DET NORSKE TRAVSELSKAP Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Postadresse: Postboks 194 Økern, 0510 Oslo Telefon 22 95 60 00 / Faks 22 95 60 60 RIKSTOTOKLINIKKEN BJERKE DYREHOSPITAL

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg

Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg Pensjoner - hvordan lese regnskapene NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser grunnleggende prinsipp Et pensjonsløfte vil alltid innebære en betydelig risiko Hvor

Detaljer

ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2013

ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2013 ANMELDELSESFRISTER OG TERMINER HOVEDLØP ØVREVOLL 2013 AUGUST 5. Norsk St Leger Meldes Skandinavisk Mesterskap for 2-åringer Waba Gruppens Sprintløp Marit Sveaas Minneløp (Gr 3) Erik O Steens Memorial Bærum

Detaljer

Generalforsamling i Veikle Balder

Generalforsamling i Veikle Balder Protokoll fra Generalforsamling i Veikle Balder Lørdag 8. mars 2014 i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane Leder Hans Emil Hansen ønsket velkommen til 27 tilstedeværende. I tillegg til styre og medlemmer

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Thai Cardinal Restless Fortuna Torpa J Orient Kronos

Thai Cardinal Restless Fortuna Torpa J Orient Kronos En ny meget varm måned har passert, og vi kan vel ikke klage på en fantastisk sommer selv om vi gjør det litt likevel. Varmen har preget både hester og folk, dog meget positivt på hestefronten. Vi har

Detaljer