NOTER. 17. Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTER. 17. Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler"

Transkript

1 NOTER 13. Disponert v/norsk Rikstoto Driftsstøtte til: Det Norske Travselskap Driftsstøtte til Norsk Jockeyklub Bidrag til driftsselskap for avskrivning og finans før Sum Ved innføring av ny økonomimodell for hestesporten ble provisjonsinntektene beregnet til å dekke alle kostnader eksklusive avskrivninger og finanskostnader. Da disse postene varierer mellom de forskjellige driftsselskapene, ble det valgt å holde disse utenfor den omsetningsrelaterte provisjonen. Bidrag til avskrivning og finans er ekstrainntekten som skal dekke disse postene. 14. Lån til stifterne Lån til Norsk Jockeyklub Sum Norsk Rikstoto har tilstrekkelig sikkerhet for lånet. Styret i Norsk Rikstoto har vedtatt å ettergi lånet dersom visse betingelser oppfylles. Norsk Jockeyklub har negativ egenkapital og er avhengig av endrede rammebetingelser for selvstendig å kunne betjene sine forpliktelser. 15. Lån til driftsselskap Det ble i 1999 gitt et lån til utbygging av Harstad Travpark med kroner. Lånet er sikret med pant i anlegget. Lånet nedbetales over ti år, og renten er relatert til NIBOR + 0,85 prosent. 16. Investeringer i aksjer Stiftelsen eier 42,5 prosent av aksjene, og har tilsvarende stemmeandel, i Digital Vision AS (tidligere Kanal H A/S), Bjerke gård. Aksjene er bokført til pålydende kroner. Omsetningen i Digital Vision AS var i ,6 millioner kroner, mot 52,3 millioner kroner i Resultatet var i ,3 millioner kroner, og i ,8 millioner kroner. Egenkapitalen per er 7,5 millioner kroner, mot 7,8 millioner kroner i Norsk Rikstoto har to datterselskaper, Norsk Riksspill AS og Riksdistribusjon AS. Aksjekapitalen er på kroner for hvert selskap. Det har ikke vært aktivitet i selskapene i Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Pensjonsordning og regnskapsprinsipp Norsk Rikstotos pensjonsforpliktelser er tatt med i balansen i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Norsk Rikstoto har en kollektiv pensjonsordning (forsikrede pensjoner) for sine ansatte som gir en bestemt fremtidig ytelse (ytelseplan), avhengig av fremtidig vekst i lønn og folketrygdens grunnbeløp. Stiftelsens usikrede pensjonsordninger omfatter en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Antall personer omfattet av ordningen Aktive medlemmer Pensjonister 3 1 Sum Netto pensjonsmidler Pensjonsforpliktelsene utgjør nåverdien av den delen av de samlede estimerte fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansetidspunktet. Pensjonsmidlene er vurdert til markedsverdi. Ved fastsettelsen av de totale midler er flytteverdien benyttet. Det vil si at kollektivforsikringens andel av forsikringselskapets tilleggsavsetninger og kursreserve er medregnet. Sikrede ytelser Balanse per Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Ikke resultatførte avvik Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonsmidler Usikrede ytelser Balanse per Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler 0 0 Ikke resultatførte avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Beregningsforutsetninger Beregningene er basert på en rekke økonomiske og aktuarmessige forutsetninger. I år 2001 investerte hestesporten i en feriehytte på Hafjell. Norsk Rikstoto, Det Norske Travselskap, Bjerke Travbane og Digital Vision er deleiere i Traverhytta DA, som kan disponeres av ansatte. Norsk Rikstotos andel av kjøpesummen var kroner. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 7 % 7 % Forventet avkastning 8 % 8 % Årlig lønnsvekst 3 % 3 % Årlig G-regulering 3 % 3 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2 % 2 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % Størrelse på korridor 10 % 10 % 28

2 Aktuarmessige forutsetninger Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Norges Forsikringsforbund. Det er forutsatt en fratredelseshyppighet som avtrappes fra 8 prosent for aldersgruppen år og ned til 0 prosent for 51-åringer og eldre. I gjennomsnittet gir dette en fratredelseshyppighet for hele arbeidstokken sett under ett på 2-3 prosent. 21. Bankinnskudd, kontanter og lignende Av bankinnskuddene gjelder kroner skattetrekk. Dette er bundne midler. 22. Egenkapital Grunnfond Annen EK Sum EK Årets endring EK Sammensetningen av årets pensjonskostnad Sikrede Usikrede ytelser ytelser Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på midlene Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonkostnad Beholdning drifts- og reklamemateriell Beholdning delelager Beholdning reklamemateriell Beholdning bonger Sum Mellomværende med kommisjonærer Kommisjonærene mottar oppgjør fra spillerne på vegne av Norsk Rikstoto. I tillegg kan de utbetale premier til spillerne, normalt inntil kroner. Kassebeholdningen er kroner for halvparten av kommisjonærene. Resterende del av kommisjonærene har en minimum kassebeholdning på kroner. Øvrig mellomværende er hovedsakelig ikke betalte oppgjør for siste spilleomgang i Mellomværendets størrelse er avhengig av avregningstidspunktet. Se note 9 om tapsavsetninger. 20. Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Diverse fordringer Sum Premiefond I år 2000 ble det etablert et premiefond i regnskapet til Norsk Rikstoto. Midlene i fondet skal overføres hesteeiere, og garantere et stabilt nivå i overføringene. Det enkelte driftsselskap kan sette av midler i fondet. For år 2002 har Totonor satt av 0,65 millioner kroner. Fondet har i år 2002 betalt ut 0,975 millioner kroner. Midlene vil fremme premienivået i sporten totalt sett. 24. Etableringslån kommisjonærer Gjenværende depositum for kommisjonærer som eksisterte før er på 7 000,- kroner per kommisjonær for 746 kommisjonærer. Se note 3. Depositumet er rentefritt og tilbakebetales ved oppsigelse av kommisjonæravtalen, som har en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder fra utløpet av en kalendermåned. 25. Øvrig langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld består i sin helhet av gjenværende leasingforpliktelse til SEB Finans. 26. Annen kortsiktig gjeld Avsetning leiekontrakt Spilleavregning Påløpte feriepenger Påløpte kostnader Sum Leieforhold Norsk Rikstoto leier lokaler i Sinsenveien 53D av Commercial Buildings AS. Årlig leie er kroner. I juni 2003 vil Norsk Rikstoto flytte til nye lokaler i Hestesportens Hus ved Bjerkebanen. Leiekontrakten i Sinsenveien forplikter Norsk Rikstoto å betale inntil kroner ved fraflytting. I regnskapet for år 2002 er det satt av kroner for dette i henhold til ledelsens vurdering av sannsynlig sluttoppgjør. NOTER 29

3 REVISORS RAPPORT 30

4 REVISORS RAPPORT 31

5 2002 FRA START TIL MÅL start 8. januar: Hestesportens hus på Bjerke Travbane blir endelig vedtatt bygget. Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Rikstoto (NR), Bjerke Travbane og Digital Vision kommer fra mai/juni 2003 til å være lokalisert i samme bygg på Bjerke Travbane. Rune Wiig runder 2000 seirer med Super Ari. Jubileet finner sted på hjemmebanen Forus. 19. januar: Super Ari slår den norske eliten for første gang på Klosterskogen og varsler at han blir å regne med i sesongen. For øvrig er startbilen på Klosterskogen i ustand, og det må benyttes linjestart i V75-løpene. 21. januar: DNT offentliggjør navnene på 27 eiere og trenere som anklages for brudd på karenstidsbestemmelsene etter medisinsk behandling. 24. januar: Landbruksminister Lars Sponheim besøker Norsk Hestesenter på Starum. Statsråden lover å utarbeide en handlingsplan for hestenæringen, men kan ikke gi noen dato for når handlingsplanen er klar januar: Prix d Amerique-helg i Paris. Varenne er overlegen til øredøvende jubel fra tusenvis av tilreisende italienere. Flere norske hester prøver seg i rammeløpene. Størst suksess har Luckpenny SA, som sammen med Torbjörn Jansson blir nummer to i et hoppeløp. 29. januar: No Shadow gjør et kjempeløp i travrittet Prix de Faverolles og blir nummer to. 2. februar: På SAS-hotellet kåres årets hester for Moe Odin stikker av med den gjeveste prisen årets hest uansett rase og alder. 3. februar: Moe Odin møter eliten for første gang i Jacob Meyers pokalløp. Sammen med Asbjørn Mehla er han overlegen vinner på 1.26,4v over 2140 meter. I HMK Kongens pokalløp utklasser Alm Rau Jo resten av feltet og vinner med 26 lengder! Vinnertiden er 1.27,7a over 2100 meter februar: Det er OL i Salt Lake City, og NR slår til med bonus i Trippelspillet. 16. februar: Moe Odin og Spikeld møtes for første gang. På en tung Momarken-bane er Moe Odin kruttsterk og presser saften ut av Spikeld. 17. februar: Troll Jahn, en av tidenes fremste avlshingster, dør, 31 år gammel. 22. og 24. februar: Kaldblodsløp på Vincennes i Paris. Svenske Lykketinder vinner begge løpene, mens Bokli Balder blir beste norske med andreplass i søndagens løp. 23. januar: Storm Jo årsdebuterer med imponerende seier på 1.34,0v på Biri. 27. februar: I lett snøvær smeller Sherbrooke Hanover til med seier på 1.13,6a i sin tredje start for trener og kusk Steinar Hammersborg. 1. mars: Erik Mietle sier opp stillingen som administrerende direktør i Norsk Rikstoto. Reprisesendinger av Rikstoto Direkte starter. 2. mars: I flott vintervær er Moe Odin i særklasse best i Lars Laumb løp på Bjerke. I ensom majestet danser hingsten inne til seier på 1.26,0v over 2680 meter for Asbjørn Mehla. 3. mars: Thor Borg runder 50 år. 12. mars: Alm Rau Jo traver sitt siste travløp. Sammen med Jomar Blekkan imponerer Alm Rau Jo alle tilskuerne på Drammen og setter ny banerekord på 1.27,4v over 2100 meter. 17. mars: Sesongåpning i Harstad med kasseutbetaling til en dyktig og heldig V5-spiller. 20. mars: Duo blir innført i trav. Tidligere har det bare vært mulig å spille Duo i galoppløp. Blue Fighter gnistrer i sin årsdebut. På Bjerke vinner han på 1.14,8a/1609 meter for trener og kusk Olav Mikkelborg. 22. mars: Tidenes kanskje største kaldblodstalent, Alm Rau Jo, dør etter kort tids sykdom. 22. mars døde Alm Ran Jo, tidenes kaldblodstalent i norsk travsort 23. mars: Street Cry vinner verdens største hesteveddeløp, Dubai World Cup. Seieren er verdt svimlende 33 millioner kroner! 26. mars: Lasse Høgemark forlater Forus til fordel for en karriere i USA. 27. mars: Hot Chili Pepper vinner 3-års stjernen på enkleste vis for gjestekusk Vidar Hop. Storm Jo er overlegen blant kaldblodshestene. 29. mars: Etter å ha vært ubeseiret på 25 starter taper Moe Odin for den svenskenes superstjerne Järvsöfaks på Klosterskogen. Over 6000 tilskuere hadde møtt fram for å se duellen. 30. mars: Svenskene dominerer under den tradisjonsrike V75-omgangen i påsken på Klosterskogen. Vygotsky TJ og Zerberus vinner henholdsvis Klosterskogens eliteløp og Habibs minneløp. 31. mars: Blue Fighter og Olav Mikkelborg leker med den svenske gulldivisjonen på Örebro. Fighter n vinner på 1.12,6a over 1640 meter. 6. april: Varenne viser nok en gang at han er verdens beste travhest da han vinner Olympiatravet på Åby travbane i Gøteborg. Blue Fighter kom aldri inn i løpet og endte nest sist. Norske Luckpenny San tar en råsterk seier i et rammeløp sammen med Torbjørn Jansson tilskuere var vitne til at Bindaree vant Grand National på Aintree-banen i England. 9. april: Arne Herberg blir ansatt i Norsk Rikstoto som konsulent med ansvar for den administrative driften. Herberg overtar etter Erik Mietle. 12. april: Namsretten slår fast at DNTs utelukkelse av Atle Hamre står ved lag. Hamre blir dømt til å betale DNT kroner i saksomkostninger. Hamre anker til Lagmannsretten, men også der taper Hamre. 13. april: Caramba Kosmos og Erik Adielsson slår den svenske eliten i et svensk V75-løp i Kalmar. 15. april: Quack Pot vinner storløpet Ina Scots Ära på Mantorp med Jorma Kontio i sulkyen. 18. april: Øvrevoll åpner portene for en ny sesong. 20. april: Storm Jo og Jomar Blekkan utklasser feltet i Kaare Krosbys minneløp på Momarken. Vinnertiden er 1.29,6v ny banerekord på Momarken. 22. april: Travtrener Oddmund Wallevik fyller 50 år. 23. april: Trond Skauen tar sin seier nummer Barenleik var hesten som sørget for jubileet. 25. april: Norskeide Norvelous Hanover gjør sin første start utenfor USA da han starter på Åby i Sverige. Europadebuten ender med tredjeplass for kusk Torbjörn Jansson. 26. april: Stranda Kim og Johan H Undem vinner på Jarlsberg til 464,40 i vinnerodds historiens høyeste vinnerodds på Jarlsberg. 27. april: Ingen spillere klarer å prikke inn alle V75-vinnerne på Forus og det blir jackpot i V75. Stjerne Elden sørger for en superoverraskelse da han vinner Gullsmed Ottersens 4-års løp. 28. april: HP Paque gjør sin første start i Europa og sørger for at Trond Smedshammer blir den første nordmannen som vinner Finlandia Ajo. Buckaroo K og Gunnar Austevoll henger meget bra med til en sensasjonell tredjeplass. Fridhems Ambra og Stefan Söderkvist fightet seg til seier i Forus Open etter å ha travet i dødens. Sugarcane Volo blir beste norske på fjerdeplass. 29. april: Leangen arrangerer ekstremdag med uvante distanser og løp motsatt vei. 30. april: Hans Petter Tholfsen blir utelukket i to måneder for brudd på karensbestemmelsene. 2. mai: Åtteårige Motens Prospect er meget pigg i sin årsdebut og setter banerekord på Øvrevoll. 4. mai: Norvelous Hanover galopperer i Kungapokalen, som alle på forhånd trodde skulle bli lett match for Scarlet Knight. Men Scarlet Knight måtte se seg slått av Giant Neo. 5. mai: Foran tilskuere vinner War Emblem Kentucky Derby på Churchill Downs i USA. Varenne vinner Lotteriløpet på hjemmebane foran ekstatiske tilhengere på rekordtiden 1.10,8a/1600 meter. 8. mai: Trav og Galopp-Nytt blir tilgjengelig på Internett. 9. mai: Sagitarius tar en råsterk andreplass i Gr 3- løpet Ormonde Stakes i England. 10. mai: Katja Huuskonen vinner NM for stallansatte på Bergen Travpark. 32

6 11. mai: Bare én bong har fem rette på Bjerke. Nærmere 1,4 millioner kroner gikk til én spiller i Finmark. 12. mai: Brads Photo vinner Oslo Grand Prix knepent foran HP Paque/Trond Smedshammer. Trener Holger Ehlert og kusk Wim Paal hadde en stor dag: I tillegg til seieren med Brads Photo tok herrene Ehlert og Paal seg også av TGN-cup med femårige Pickaflick. Av de norske hestene som stilte til start denne dagen var det treårige Norseville som imponerte mest. Arnfinn Lund-trente Exbourne s Wish vinner Pramms Memorial og svenske kroner på Jägersro. 17. mai: Over 3000 tilskuere feirer nasjonaldagen med galoppløp på Øvrevoll. 18. mai: V75-omgangen på Sørlandet er uløselig og det er Jackpot i V mai: Aina Westberg blir tidenes første NM-vinner i monté. 22. mai: Årets første lunsjtrav på Bjerke. Totalt ble det arrangert 14 omganger med lunsjtrav. 23. mai: Det blir mulig å betale spill med kredittkort på Norsk Rikstotos hjemmeside. På Øvrevoll vinner Ecology Listed løpet Polar Mile Cup, men den store feststemningen på Øvrevoll uteblir fordi to hester dør i løpet av løpsdagen. 25. mai: Geir Gudmestad ordner dobbel Jackpot i V75 da han vinner med overraskelsen Christian Quick mai: Elitloppshelg på Solvalla. Varenne knuser all motstand og er en av tidenes mest imponerende vinnere på 1.10,4. Sugarcane Volo og Anders Jahre representerer de norske fargene, men den norske ekvipasjen klarer ikke å kvalifisere seg til finalen. Trond Smedshammer redder den norske æren ved å kjøre USA-fødte HP Paque inn til andreplass. Steinlager og Per Oleg Midtfjeld sørger for den eneste norske seieren på Solvalla da de tar seg av et rammeløp. 30. mai: Jomar Blekkan blir nummer åtte i EM for kuskeri Wien. Den svenske wonderboyen Erik Adielsson utropes først som vinner, men senere oppdages det at en av vinnerhestene til Adielsson er dopet. Fire måneder etter at løpene ble kjørt blir det bestemat at Hugo Langeweg er ny mester. 1. juni: Nordby Gnist/Espen Aschem sørget for at bare en spiller hadde sju rette i V75. Den dyktige og heldige spilleren kunne innkassere over 11 millioner kroner! 4. juni: Norsk storeslem på Täby galoppbane i Sverige. De seks første i Stockholm Stora Pris er norske! Aller best er Are Hyldmo-trente Tesorero. De norske hestene tjente totalt svenske kroner! juni: Derby-helg i Östersund med Nordisk Spill. Gislum og Geir Vegard Gundersen vinner Svensk Kallblodsderby foran Alsaker Eldmøy/Edvard Kristiansen. Trø Nanna og Gunnar Eggen tar seg av hoppenes oppgjør. Lørdag er både Victory Tilly og Järvsöfaks overlegne i storløp. 9. juni: Legendary Lover K vinner Copenhagen Cup på hjemmebane. Norske spillere hadde tro på Olav Mikkelborg og Blue Fighter, men Fighter n var tett i halsen og skuffet. I Sverige er Trinitro suveren i Svenskt Grand National. 11. juni: Wido Neuroth-trente Royal Experiment springer inn svenske kroner i Svensk 2000 Guineas. 14. juni: Tore Fyrand etterfølger Knut Erik Johansen som generalsekretær i DNT. 15. juni: Thai Zoot vinner noe overraskende HKH Kronprins Haakons pokalløp i Drammen. 16. juni: Stordag på Øvrevoll med blant annet Oslo Cup og Norsk 1000 Guineas. Stall Nor s Parthe går til topps i Oslo Cup, mens Meridian Racing vinner Norsk 1000 Guineas med Kimola juni: Hest 2002 arrangeres på Hellerudsletta utenfor Oslo. Kåring av Norges raskeste hest, polo og hesteparader var noe av det som lokket over besøkende! tilskuere var innom Hellerudsletta da Årets Hest 2002 ble arrangert 18. juni: Kong Harald er blant gjestene på Royal Ascot i England juni: NM for travtrenere på Leangen. Etter sju løp kan Trond Skauen kåres som norgesmester. 23. juni: Järvsöfaks og Viesker har en fantastisk duell på Leangen. Etter 1.17 siste 500 meter sikret Järvsöfaks seg den prestisjetunge seieren. 28. juni: NM for amatører i Harstad. Ringreven Oddvar Mæland tar sin fjerde NM-tittel. 30. juni: Momarken Grand Prix med Nordisk spill. Verdensstjernen Legendary Lover K er overlegen vinner på 1.12,8a over 1600 meter. Dermed sikrer den Steen Juul-trente hingsten seg sin andre strake seier i dette storløpet. I Danmark er Cathrine Erichsen-trente The Khamsin favoritt i Dansk Derby, og den flotte hingsten svikter ikke. I mål var The Khamsin og jockey Kim Andersen overlegen vinner! 1. juli: Moe Odin gjør comeback på Hagmyren i Sverige og er knusende overlegen i et 5-års løp. Vinnertiden er solide 1.24,3a/2140 meter. Tidligere på dagen traver Järvsöfaks 1.20,3a/1640 meter for Jan-Olov Persson. 4. juli: Royal Experiment tar sin andre klassiske triumf på tre uker da han vinner Norsk 2000 Guineas på Øvrevoll juli: Trippeltrav på Jarlsberg. Høydepunktet er Hot Chili Pepper og Frode Hamre som banker importene i Ulf Thoresens minneløp. Lindy Tibur vinner hoppeutgaven, Storm Jo er overlegen i Nils Østbys minneløp og Prince Birchwood L tar seg av Jarlsberg Grand Prix tilskuere koser seg med topp travløp i flott vær. 12. juli: Sørlandet har sitt tradisjonelle natt-trav med innlagt konsert. 13. juli: Spikeld vinner Norgesmesterskapet for kaldblods på Sørlandets Travpark. Storfavoritten Moe Odin må også se seg slått av Skøiar. 14. juli: Vidunderet Varenne setter ny verdensrekord i finske Mikkeli på 1.09,3a foran tilskuere! 16. juli: Norsk Rikstoto og NRK blir enige om en ny og forbedret tv-avtale. Avtalen innebærer blant annet at alle V75- og V65-løp vises til faste tider. I Sverige setter Scarlet Knight ny verdensrekord over 2640 meter på 1.13,8a. 17. juli: Domsutvalget i DNT bøtelegger seks trenere for brudd på karensbestemmelsene, og flere hester blir fratett premier de har tjent i løp innenfor karenstiden. 21. juli: Lindermann GT og Olav Mikkelborg representerer Norge i EM for femåringer. Etter en mektig innsats blir Lindermann GT nummer tre en lengde bak vinneren Abano As. 28. juli: Unghestene står i fokus på Biri. Hot Chili Pepper imponerer stort i Prinsesse Märthas pokalløp, mens Storm Jo vinner Biri oppdretningsløp på en dårlig dag. 30. juli: Nordisk spill til Jägersro på Hugo Åbergs memorial-dagen. Alien Chip og Bokli Balder sørger for norske seirer, mens More Chips gjør en imponerende innsats i bak suverene Varenne i Hugo Åbergs memorial. 1. august: Svensktrente Aramus vinner Gr 3-løpet Polar Million cup etter ledelse fra start til mål. 3. august: Victory Tilly knuser alle gjeldende verdensrekorder da han vinner på fantastiske 1.08,9a på Meadowlands i USA. Senere på kvelden vinner Chip Chip Hooray verdens største travløp, The Hambletonian. 4. august: Gode, gamle Valley Chapel viser at han holder dampen da han vinner Gr 3-løpet Scandinavian Open Championchip i København. 9. august: Linda Westgaard vinner NM for damer på Jarlsberg. 10. august: Norseville og Olav Mikkelborg er den beste ekvipasjen i Tamin Sandys æresløp på Leangen. I Sverige har Varenne og Scarlet Knight århundrets duell på Solvalla. Varenne trekker det lengste strået og vinner på 1.11,2a/ august: Svensk Derby med Nordisk spill. Wido Neuroth tar sin sjuende seier i dette storløpet da Val de Mar kjemper seg foran Royal Experiment. De to norske hestene tjener hele 1,4 millioner svenske kroner. 15. august: More Chips og Victor Hanha prøver seg i storløp i Italia, men begge de norske må dra hjem uten suksess. 24. august: Lindermann GT prøver seg mot Victory Tilly & co. på Berksåker. Etter en kjempeinnsats er Lindermann GT nummer fire på 1.12,4a/2140 meter 3 tideler bak vinneren Victory Tilly FRA START TIL MÅL 33

7 2002 FRA START TIL MÅL august: Norsk Derby på Øvrevoll med masse folk og stor stemning. Kimola og Fredrik Johansson sørger for Einar Chr. Nagell-Erichsens første seier i Norsk Derby. Norskfødte Martellian vinner Gr 3-løpet Marit Sveaas minneløp og bekrefter at han er tidenes beste norskfødte galopphest. Norske spillere kan spille til dansk Derby, som Frække Siem og Preben Kjærsgård vinner greit. 27. august: Gunleif Tollefsen bestemmer seg for å trappe ned på trenervirksomheten på Forus etter 35 år. På Täby galoppbane tar Silana og Cajun Flyer dobbeltseier i Breeder s Trophy og sikrer eier Tor Arne Uppstrøm hele 1,3 millioner svenske kroner. 1. september: Norsk Trav-Derby på Bjerke. Stallmann Kai Johansen blir dagens mann da han styrer Lundfrigg inn til seier på a/2600 meter etter ledelse fra start til mål. Asbjørn Mehla har full kontroll bak egentrente Prince Birchwood L i oppgjøret for varmblodshestene. Også han leder fra start til mål og vinner på 1.16,7a/2600 meter. Rita Tomali/Eirik Høitomt og Trø Nanna /Gunnar Eggen vinner Hoppe-Derby. 7. september: Trond Skauen har en stor dag på Sørlandet og vinner Sørlandets 3-års cup for både varmblods og kaldblods. Paleman Hill og Frigg Mollyn er Skauens seiersvåpen. 8. september: Pistachio vinner Gr 3-løpet Täby Open Sprint og svenske kroner. Norske spillere gleder seg over flere norske seirer til fine odds. 10. september: Dagens Rett introduseres i Norge. Norske spillere setter pris på å spille på et svensk løp på formiddagen og omsetter 12. september: Kimola tar sin fjerde klassiske triumf da hun vinner Norsk Oaks sammen med Fredrik Johansson. 13. september: Treårige Virago setter norgesrekord i en poengjakt på Jarlsberg. 1.14,6v travet Virago for kusk Lars A Kolle. 21. september: Global Chance vinner finalen i sølvdivisjonen i Sverige for vikarkusk Björn Goop. 22. september: Yvonne Durant velger å ri Baccalao fremfor favoritten Silana i Breeder s Prize. Et klokt valg Baccalao sikrer seieren verdt kroner! På Kongsvinger arrangeres den første lokalkjøringen på det som er Nordens lengste travbane. Banen er 1400 meter lang. Nordisk spill til Åby Stora Pris, som Victory Tilly vinner komfortabelt. Norskeide Killian San sørger for den eneste norske seieren på Åby. 23. september: Toårige Indregaards Knekten viser fram fart i mønstringsløp på Leangen. 28. september: Moe Odin og Spikeld har en herlig duell på Bergen Travpark. Etter å ha travet i dødens hele veien, kobler Moe Odin er råsterk grep rett før mål og vinner på 1.23,5a over 2100 meter. Ingen har sju rette i V75 og det er klart for Jackpot! I Montreal i Canada skal Varenne avslutte sin fantastiske karriere med å vinne siste løp i serien World Cup Trot, men løpet går ikke slik kretsen rundt Varenne håper og tror. Varenne passerer mål som nummer to bak Fan Idole, men den italienske stjernen blir disket for å ha travet utenfor løpsbanens grenser. Varenne går dermed glipp av en bonus på ni millioner kroner for å vinne alle avdelingene i World Cup Trot. Rolf Tvedt blir alvorlig skadet da en hest begynner å slå under defileringen. Tøffingen er tilbake i sulkyen etter to måneders avbrekk. 29. september. Norskeide Giant Flamingo vinner Dansk Kriterium. Fem glade Gjøvik-karer kan dermed innkassere kroner. 2. oktober: Norsk Rikstoto introduserer V65. Løpene sendes i sin helhet på NRK2 hver onsdag noe mange travinteresserte setter pris på. 5. oktober: Etter V75-kjøringen er det klart for Kriterieauksjon på Bjerke. Gjennomsnittsprisen er kroner noe svakere enn året før. Også på Øvrevoll er det auksjon, men bare 14 av 40 frembudte hester blir solgt. 6. oktober: Norsk Kriterium på Bjerke. Hot Chili Pepper/Frode Hamre og Storm Jo/Jomar Blekkan viser nok en gang at de er årgangens beste hester og vinner begge greit på henholdsvis 1.28,0a og 1.16,4a over 2100 meter. Masserarti/Atle Eggan og Lannem Stjerna/Tor Wollebæk vinner hoppenes oppgjør. Gjennomsnittsprisen på Bjerkes kriterieauksjon ble kroner 11. oktober: Høyesteretts kjæremålsutvalg avviser anken fra Atle Hamre. Det betyr at DNTs utestengelsesdom på fire år er rettskraftig. 12. oktober: Steinlager er steintøff da han sammen med Per Oleg Midtfjeld vinner Josef Kleins minneløp på Leangen. 13. oktober: Av fem storløp på Täby blir fire vunnet av norske hester. Nicki Hill, Raadyr, Arlberg og Val de Mar sørget for en stor norsk dag i Sverige oktober: Oslo Horse Show i Oslo Spektrum. Som vanlig tilbyr NR spill til konkurransene. 19. oktober Spikeld valser opp med Moe Odin på Klosterskogen og bidrar til at det nok en gang er klart for Jackpot i V oktober: Olav Mikkelborg flytter inn på det nye treningsanlegget på Nannestad. 24. oktober: Rikstoto Direkte legges ut på Internett som et pilotprosjekt ut året. RD-sendingene fungerer fint uten tekniske problemer. 29. oktober: En maskert raner får med seg drøyt kroner fra Drammen Travbane. 1. november: Alien Chip prøver seg i Europas største 3-års løp, Orsi Mangelli. Men eventyret slutter før det har begynt: Alien Chip galopperer før startbilen slipper feltet. Leda d Occagnes vinner på 1.15,3a over 2100 meter. 7. november: Veteran Tore Helge Larsen forteller Trav og Galopp-Nytt at han av helsemessige årsaker ikke blir å se i løpsbanen. 16. november: Järvsöfaks tar sin 30. strake seier i Vintilla-travet på Biri: Moe Odin ypper seg på fra tet, men den svenske topphesten er uimotståelig fra dødens. På den andre siden av Atlanterhavet vinner norskeide Rotation et storløp verdt kroner i Canada. Paleman Hill er en av favorittene i Breeder s Crown for 3-åringer i Mantorp, men den Oddmund Wallevik-trente hingsten er tett i halsen og ender på sjetteplass. 23. november: Masserarti og Atle Eggan sikrer seg årets andre storløpsseier i Norsk Oaks på Momarken. Brenne Stjerna og gjestekusk Geir Vegard Gundersen vinner Norsk Oaks for kaldblodshester. 24. november: Sugarcane Volo og Super Ari prøver seg i det italienske storløpet Palio dei Comuni. Begge de norske kommer til finalen, men der ender de uplassert. Italienske Tinak Mo vinner på 1.12,3a/1600 meter. 28. november: Sesongavslutning på Øvrevoll. Fredrik Johansson er mestvinnende jockey, Wido Neuroth blir trenerchampion, mens Martellian er mestvinnende hest på Øvrevoll i løpet av november: Etter 18 strake seirer taper Storm Jo, som ikke har sjanse til å svare opp Frigg Mollyn på oppløpet i EC Korens minneløp på Klosterskogen. 2. desember: Harald Lunde kroner en fantastisk sesong i Canada med seier i Canadian Breeders Championship. Vinnerhesten er norskeide Whitesand Titan. 15. desember: Per Dave Holtung tar med seg familien og hester til Frankrike for et tre måneders opphold. 16. desember: Atle Hamre blir dømt til fem års fengsel i Agder lagmannsrett for å ha presset Thor Christiansen for millionbeløp. 20. desember: Toårige Frisli To Jo viser fram 1.29-fart i debuten på Biri. Dermed ser det ut til at duoen Jomar Blekkan/Jon A Høgstad har en ny kanon på gang. 21. desember: Granly Rigel tar sin 17. seier for året og er dermed årets mestseirende hest. 22. desember: Sugarcane Volo og Hans Petter Tholfsen prøver seg i et storløp på Vincennes i Paris. I knallhardt selskap ender Tholfsen-hesten uplassert. 29. desember: Sugarcane Volo er sterkt forbedret og spurter inn til en sterk andreplass på Vincennes verdt euro. 31. desember: Jomar Blekkan blir landschampion for andre år på rad. I 2002 vinner Blekkan 202 løp og kjører inn 7.4 millioner kroner på norske travbaner. I løpet av 2002 ble det spilt for totalt????? kroner på Norsk Rikstotos produkter 147 millioner mindre enn i På den positive side registreres det at omsetningen på E-toto økte til hele 110 millioner kroner. mål

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk

BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk BLI HESTEEIER opplev samspillet mellom hest og folk START ANDELSLAG OG BLI HESTEEIER I et andelslag investerer du pengene i drømmer, spenning, gleder, opplevelser og sosialt felleskap til en brøkdel av

Detaljer

Drammen Travbane. Kick Off. Lørdag 3. mars kl. 13.30. Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp. kl 12.00. Folkehesten DRAMMEN. Nr. 7/2012 kr.

Drammen Travbane. Kick Off. Lørdag 3. mars kl. 13.30. Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp. kl 12.00. Folkehesten DRAMMEN. Nr. 7/2012 kr. Lørdag 3. mars kl. 13.30 Drammen Travbane Nr. 7/2012 kr. 25, Kick Off Folkehesten DRAMMEN kl 12.00 Ludvig Nilsens Minneløp Arne Sems Minneløp Tipsmøte kl 13.00 NESTE LØPSDAG: Tirsdag 6. mars kl. 13.30

Detaljer

Folkehesten Nord-Norge 2015

Folkehesten Nord-Norge 2015 Nr. 11/2015 L2 hesteguiden.com Folkehesten Nord-Norge 2015 Folkehesten Nord-Norge starter i 2. løp! JACKPOT i V65! kr. 249 397,- ekstra i sekserpotten! Lørdag 9. mai (se tidsskjema side 2) Krysses av L2

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER

LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER Nr. 12/2015 LØRDAG 23. MAI NM AMATØRER JACKPOT i V65! kr. 430 489,- ekstra i sekserpotten! vizuelli.no Innlevering V65 innen kl 18.15 Innlevering V5 innen kl 19.15 Innlevering DD innen kl 19.35 L2 (se

Detaljer

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september.

Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Bjerke travbane Fredag 6. september og lørdag 7. september. Forord Välkommen till årets Klasseløpsauksjon 2013 Över 160 hästar skall auktioneras ut under två dagar. Detta visar på att våra uppfödare tycker

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

MANDAG. Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17. Pris kr 25,- 1. løp start kl. 18.

MANDAG. Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17. Pris kr 25,- 1. løp start kl. 18. MANDAG 27. april 2015 kl. 18.15 - løpsdag 17 Folkehesten Cherubino starter! Leangens 3 årsserie kbl. Pris kr 25,- V65 innlevering 18.45 V5 Innlevering 19.48 DD innlevering 20.16 1. løp start kl. 18.15

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

La Finanssenteret være din hjelperytter

La Finanssenteret være din hjelperytter A N N O N S E B I L A G I N F O R M A S J O N S A V I S F R A F I N A N S S E N T E R E T A S A 2 0 0 8 Å R G. 3 U T G 7 Private Banking øker i Rogaland Side 6-7 Spar 350.000 med valutalån Side 2 OL-syklist

Detaljer

Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9

Innhold. Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4. Administrasjonen... s. 6. Medlemstilbudene 2008... s. 7. Prosjektene 2008... s. 9 KNA ÅRSRAPPORT 2008 Innhold Aktiviteter 2008 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 6 Medlemstilbudene 2008... s. 7 Prosjektene 2008... s. 9 Lokalavdelingene...s. 9-17 Bilsport...s. 18-26 Styrets beretning...s.

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2013 Fjellinjen

Årsrapport 2013 Fjellinjen Årsrapport 2013 Fjellinjen 1 25 år med byutvikling for god trivsel og ferdsel Fjellinjen AS er et norsk aksjeselskap eiet av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet ble etablert 13. februar 1986

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2013/2014

Årsrapport 2013/2014 Årsrapport 2013/2014 Aker Achievements årsrapport 2013/14 Innhold 4 Ord fra styrets leder 6 Dette er Aker Achievements 8 Investeringsområder 8 Elite: Stolte øyeblikk 10 Bredde: På lag med klubbene 12 Ansatte:

Detaljer