PARETO SECURITIES AS KONSERN OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2012 BASEL II PILAR 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARETO SECURITIES AS KONSERN OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2012 BASEL II PILAR 3"

Transkript

1 PARETO SECURITIES AS KONSERN OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2012 BASEL II PILAR 3 OPPDATERT 14. JUNI 2013 Side 1 av 24

2 1. Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Krav til verdipapirforetaks beregning av kapitaldekning, Basel II, trådte i kraft 1. januar 2007 og innebærer blant annet en plikt for Pareto Securities AS med datterselskaper ( Foretaket ) om offentliggjøring av risikostyring, risikomåling og finansiell informasjon om kapitaldekning i henhold til kravene i kapitalkravsforskriftens Pilar 3. Nedenfor beskrives Foretakets organisasjonsstruktur og risikorapportering, retningslinjer og rutiner for styring og kontroll av risiko. Metodene som anvendes for beregning av kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko (Pilar 1) er beskrevet i dokumentet. Videre inneholder rapporten informasjon om Foretakets rapportering og styring av risiko (Pilar 2). Rapporten (Pilar 3) oppdateres årlig, men rapporten er ikke underlagt revisjon. 2. Oversikt kapitaldekningsregelverket Basel 2 Formålet med kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Intern risiko- og kapitalvurderingsprosess Pilar 3: Virksomhetens offentliggjøring av informasjon Side 2 av 24

3 Figur 1: Basel 2 oversikt over pilarene Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kredittrisiko Markeds risiko Operasjonell risiko Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 3: Markedsdisiplin Kompleksitet Standardmetode Standardmetode Basis metode Prinsipper for god styring og godt tilsyn Grunnleggende Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital internratingmetode Internmodellmetode metode Sjablong- Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Pilar 2: Aktivt Avansert tilsyn Avansert Internratingmetode 3: og ICAAP metode Pilar Markedsdisiplin Kvalifiseringskrav Andre forhold Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon Krav avhengig av metodevalg Pilar 1 omfatter det regulatoriske minimumskravet til kapitaldekning. Det samlede bergningsgrunnlaget er summen av bergningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Pareto-konsernet benytter følgende metoder ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget. Kredittrisiko: Standardmetoden Markedsrisiko: Standardmetoden Operasjonell risiko: Basismetoden Pilar 2 omfatter kravene til virksomhetens egen prosess for vurdering av risiko og nødvendig kapital. Dette omfatter blant annet en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov ut fra Foretakets risikoprofil og en strategi for å holde det kapitalnivået det er behov for. Pilar 2 gir i tillegg retningslinjer for tilsynsmyndighetenes av Foretakets risiko- og kapitalvurderingsprosess. Formålet med Pilar 3 er å bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon. Foretaket skal publisere informasjon om kapitalnivå, kapitalstruktur og risikoeksponering som gjør det mulig for markedet å bedre vurdere virksomhetens risikoprofil og kapitalisering, samt styring og kontroll. Side 3 av 24

4 3. Konsernforhold og konsolidering Pareto Securities er et verdipapirforetak som står under tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Pareto Securities med datterselskaper («Foretaket») er i sin tur 75 % eid av morselskapet Pareto AS som igjen er % eid (direkte og indirekte) av Svein Støle. Hovedfokus for Foretaket er megling, kapitalanskaffelse og analyse. Eier- og selskapsstrukturen fremgår av figuren under: Figur 2: Pareto Securities selskapsstruktur pr 1. mai Konsernforhold Investeringer i datterselskap er i selskapsregnskapet vurdert til anskaffelseskost. Kostprisen for aksjene i datterselskapet er i konsernregnskapet eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på etableringstidspunktet. Resultat fra datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Interne transaksjoner mellom selskapene, samt fordringer og gjeld pr 31. desember er eliminert i konsernregnskapet. Side 4 av 24

5 Tabell 1: Aksjer i datterselskaper pr (i tusen NOK) Foretaksnavn Andel EK Eierandel i % Pareto Öhman AB Pareto Offshore AS ,01 Pareto Shipping AS Pareto Securities Inc Pareto Securities Asia Pte Ltd Pareto Securities Ltda Pareto Securities Oy % Foretaket har i tillegg en eierandel på 60% i North Atlantic Seafood Forum AS, andel EK er -122 TNOK. Foretaket har ikke eierandeler i andre selskaper, utenfor handelsporteføljen, enn det som er opplyst om over. 3.2 Selskapene Pareto Securities AS Pareto Securities er et uavhengig verdipapirforetak og en ledende aktør innen aksje- og obligasjonsmegling og finansiell rådgivning (corporate finance) i Norden. Selskapet har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim og inngår i Pareto-gruppen. Selskapet tilbyr rådgivning i forbindelse med kapitalinnhenting, børsnotering, oppkjøp og fusjoner samt aksje-, obligasjons- og valutamegling. Selskapet er sterkt posisjonert i næringer der Norge har et særlig fortrinn(olje, offshore og shipping) Pareto Öhman AB Datterselskapet Pareto Öhman AB med kontorer i Stockholm og Malmø er underlagt tilsyn av Finansinspektionen i Sverige og yter tjenester innen aksje- og obligasjonsmegling og finansiell rådgivning. I forbindelse med overtagelsen av Pareto Öhman er også selskapets risikoprofil vesentlig endret ved at risikofylt virksomhet (strukturerte produkter og aktiv egenhandel) er avviklet. Selskapet har i stor grad rendyrket områdene megling, kapitalanskaffelse og analyse Pareto Offshore AS Datterselskapet Pareto Offshore som ble etablert i 2004 har kontor i Oslo og er en ledende megler av offshore rigger og rådgivningstjenester til den globale boreindustrien. Selskapet utfører også verdivurderinger og markedsoppdateringer Pareto Shipping AS Datterselskapet Pareto Shipping som startet sin virksomhet i 2009 har kontor i Oslo og driver med megling knyttet til kjøp og salg av skip, samt kontrahering av nybygg Pareto Securities Inc. Pareto Securities overtok i 2009 alle aksjene i New York-baserte Nordic Partners og omdøpte selskapet til Pareto Securities Inc. Datterselskapet har oppnådd en sterk posisjon som megler av norske aksjer og obligasjoner i det nordamerikanske institusjonelle investormiljøet. Side 5 av 24

6 Corporate-avdelingen arbeider nært med kontoret i Norge for å tilby nordamerikanske utstedere innen energi, shipping og oljeservice egenkapital- og gjeldsfinansiering Pareto Securities Asia Pte. Ltd. Datterselskapet Pareto Securities Asia i Singapore ble etablert i Selskapet tilbyr rådgivningstjenester til lokale selskaper og tilstedeværende norske aktører, hovedsakelig innen shipping og offshore. Selskapet har konsesjon til å yte både corporate- og meglertjenester Pareto Securities Ltda. Pareto Securities representasjonskontor i Rio de Janeiro ble operativt våren Kontoret fungerer som et brohode mot brasiliansk olje- og oljeserviceindustri Pareto Securities Oy Pareto Securities overtok 1. juni % av det finske verdipapirforetaket E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab. Pareto Securities har senere kjøpt seg opp til 79 % eierandel, mens resterende aksjer eies av ansatte i selskapet. Selskapet har endret navn til Pareto Securities Oy og er underlagt tilsyn av Finansinspektionen i Finland. Selskapet yter tjenester innen aksje- og obligasjonsmegling og finansiell rådgivning i Finland med kontor i Helsingfors Pareto Securities AS filial Pareto Securities etablerte i november 2012 en filial i København. Filialen tilbyr aksje- og obligasjonsmegling og finansiell rådgivning. 3.2 Tjenestene Megling Pareto Securities tilbyr aksje-, obligasjons- og valutamegling. Pareto yter investeringsrådgivning som er basert på grundige analyser. Selskapet tilbyr investorer en kombinasjon av løpende dialog med analytikere og meglere, investorbesøk fra analytikere, lokale arrangementer med selskapsledelse (roadshows og konferanser) og effektiv netthandelsløsning. Kombinasjonen av lokal tilstedeværelse og internasjonal investorkontakt danner grunnlaget for Pareto Securities plasseringsevne i aksje- og obligasjonsmarkedet. Internasjonale kunder står for en betydelig andel av inntektene, noe som setter selskapet i stand til å gjennomføre mange store og kompliserte prosjekter Analyse Analysearbeidet er fundert på god og detaljert kunnskap og et langsiktig engasjement. Dette sikrer at analyse- og meglerproduktet blir høyt verdsatt av et stort internasjonalt investormiljø. I 2012 er virksomheten i analyseavdelingen dreid mer i retning av «cases», mindre mot vedlikehold av analyser og løpende selskapsrapportering. Dette gjør analyseproduktet mer relevant for investorene. Aksjeanalyse jobber kontinuerlig med hovedsektorene i Norden. Kredittanalyse følger de norske og svenske kredittmarkedene, samt foretar kredittvurderinger. Solide kredittvurderinger sikrer riktigere prising av kredittobligasjoner og gir investorer et solid fundament for sine investeringsbeslutninger. Kredittanalytikerne samarbeider med aksjeanalytikerne, ettersom kredittanalyse er en integrert del av analyseproduktet. Side 6 av 24

7 3.2.3 Corporate Finance Pareto Securities tilbyr rådgivning knyttet til innhenting av egen- og fremmedkapital, børsnoteringer, spredningssalg, fusjoner/fisjoner, verdsettelse og oppkjøp/salg av virksomheter eller selskaper. Rådgivningsvirksomheten er særlig rettet mot virksomheter som er børsnotert eller har potensial for børsnotering innenfor en rimelig tidshorisont. Selskapet er en betydelig aktør i det nordiske markedet for foretaksobligasjoner. Gjennom denne virksomheten tilbyr vi våre corporate-kunder gjeldsfinansiering og de internasjonale investorkundene attraktive investeringsmuligheter. Corporate finance-virksomhet er basert på langsiktige kunderelasjoner, detaljert bransjekunnskap, sterk fagkompetanse og grundige analyser. Kombinasjonen av lokal tilstedeværelse og internasjonal investorkontakt danner grunnlaget for selskapets plasseringsevne i aksje- og obligasjonsmarkedet. I tillegg er det tett samarbeid med Pareto Offshore, Pareto Shipping, mv. for også å kunne betjene selskaper i en tidlig utviklingsfase. 3.3 Forskjeller mellom regnskapsmessig konsolidering og konsolidering etter kapitaldekningsbestemmelsene Samtlige selskaper er konsolidert regnskapsmessig. Selskapene Pareto Securities AS, Pareto Öhman AB, Pareto Securities Inc. og Pareto Securities Asia Pte Ltd. (alle 100% eiet) og Pareto Securities Oy (79% eiet) er konsolidert etter kapitaldekningsregelverket. De øvrige selskapene i konsernet er ikke underlagt tilsyn og regelverket om kapitaldekning, men inngår i tallen for konsoliderte kapitaldekning. 3.4 Begrensninger på overføring av kapital eller tilbakebetaling av gjeld mellom konsernselskaper Det er ingen avtalemessige, privatrettslige eller andre faktiske begrensninger på overføring av kapital mellom selskapene. For øvrig reguleres adgangen til overføring av kapital eller tilbakebetaling av gjeld mellom selskapene i konsernet av den til enhver tid gjeldende lovgivning for bransjen. Tabell 2: Ansvarlig lån til datterselskaper (i tusen NOK) Selskap Valuta Rente Lånebeløp Utstedt Forfall Pareto Öhman AB SEK Stibor+3.5 % Pareto Securities Inc. USD 5 % N/A Pareto Securities Inc. USD 5 % 800 N/A Side 7 av 24

8 4. Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4.1 Konsolidering Foretakets ansvarlige kapital på konsolidert nivå per fremkommer som følger (beløp i tusen NOK): Innbetalt aksjekapital Egne aksjer -950 Overkursfond Fond o.l. som inngår i kjernekapitalen Immaterielle eiendeler og utsatt skattefordel Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Under følger oppstilling over ansvarlig kapital på selskapsnivå pr for hhv. Pareto Securities AS, Pareto Öhman AB, Pareto Securities Oy, Pareto Securities Inc. og Pareto Securities Asia Pte. Ltd. Øvrige selskaper i konsernet er ikke underlagt tilsyn og regelverket om kapitaldekning. Pareto Securities AS per (beløp i tusen NOK) Innbetalt aksjekapital Egne aksjer -950 Overkursfond Fond o.l. som inngår i kjernekapitalen Immaterielle eiendeler og utsatt skattefordel Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Pareto Öhman AB per (beløp i tusen SEK) Innbetalt aksjekapital Egne aksjer 0 Overkursfond Fond o.l. som inngår i kjernekapitalen Immaterielle eiendeler og prisjustering Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Side 8 av 24

9 Pareto Securities Oy per (beløp i tusen EUR) Innbetalt aksjekapital 730 Egne aksjer 0 Overkursfond 0 Fond o.l. som inngår i kjernekapitalen 943 Immaterielle eiendeler og prisjustering -204 Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Pareto Securities Asia Pte. Ltd. per (beløp i tusen SGD) Innbetalt aksjekapital Egne aksjer 0 Overkursfond 0 Annen egenkapital (revisorgodkjent) 0 Opptjent/årets resultat Immateriell tilgang og prisjustering 0 Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Pareto Securities Inc. per (beløp i tusen USD) Innbetalt aksjekapital 360 Egne aksjer 0 Overkursfond Annen egenkapital (revisorgodkjent) 0 Opptjent/årets resultat Immateriell tilgang og prisjustering 0 Kjernekapital Ansvarlig lån Ansvarlig kapital Intern risiko- og kapitalvurderingsprosess 5.1 Oversikt over interne risiko og kapitalvurderingsprosesser Forvaltningen av Foretaket hører inn under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, inklusive all løpende styring og kontroll. Det er dermed styrets oppgave å påse at den interne kontrollen i virksomheten sikrer mot vesentlige risikoer i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret har i den forbindelse utarbeidet et sett med instrukser og rutiner for å sikre forsvarlig drift og kontroll av Foretaket. Alle ansatte plikter å forstå og være kjent med gjeldene interne instrukser og rutiner, samt «IKT instrukser og rutiner». Med internkontroll forstås en prosess, iverksatt av styret, ledelsen og ansatte for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innenfor følgende områder; Side 9 av 24

10 Sørge for at lover, regler og forskrifter overholdes Sørge for at regnskapsrapporteringen er oppdatert og pålitelig Å føre kontroll mot at det oppstår vesentlige tap Administrerende direktør har ansvar for å iverksette risikostyring som bidrar til å oppfylle de målene som styret setter for virksomheten, herunder effektive styringssystemer og internkontroll. På basis av vurderinger av aktuelle risikoer har administrerende direktør etablert et slikt kontrollopplegg. Foretaket har både en compliance- og risikoavdeling som uavhengig av hverandre rapporterer til både administrerende direktør og styret. Administrerende direktør avgir redegjørelser til styret på styremøtet og når han forøvrig anser det for nødvendig. Regelmessig og minimum årlig, gjennomføres dokumentert egenvurdering (internkontroll) for å identifisere selskapets operative risker i form av en identifisering av sentrale risikoer, vurdering av disse risikoer, om etablerte kontrolltiltak er tilstrekkelig og fungerer som forutsatt og hvorvidt det er behov for å etablere ytterligere risikoreduserende tiltak. Styret mottar årlig en rapport med en oppsummerende vurdering av at egenvurderingen (internkontrollen) har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte. Egenvurderingen tar sikte på å få dokumentert kvaliteten på arbeidet i de viktigste risikoområdene og svakheter og forbedringsbehov i disse. Gjennomgangen skal sikre at endringer i risikobildet identifiseres, slik at nødvendige forbedringstiltak kan iverksettes. Internrevisor (KPMG) gjennomgår rapporten, men gjør ingen «overprøving» (vurdering) av Foretakets egne vurderinger og konklusjoner. Foretakets internkontrollaktiviteter i form av risikovurderinger, oppfølgning og rapportering tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. Oppsummert vil ansvarsdelingen for risikostyring og internkontroll bygge på prinsippene om de tre forsvarslinjer (se figur nedenfor). Ansvarsdelingen operasjonaliseres gjennom forretningsidé, mål og strategier for Pareto, fullmakter, stillingsinstrukser og interne instrukser og rutiner. Side 10 av 24

11 Figur 3 De tre forsvarslinjer for risikostyring og internkontroll Første forsvarslinje Linjelederne har det løpende ansvaret for risikostyring innen sine ansvarsområder. De har primæransvar for å identifisere, vurdere, håndtere, kontrollere og rapportere risiko. Andre forsvarslinje Risikofunksjonen skal bistå styret, administrerende direktør og linjelederne med risikostyring og internkontroll samt koordinere og kontrollere gjennomføringen. Øvrige støttefunksjoner skal bidra til at virksomhetens når sine mål. Tredje forsvarslinje Styret skal ha sikkerhet for at risikoer styres på en effektiv måte og i samsvar med de retningslinjer styret har etablert. Internrevisjonen skal gi styret en uavhengig vurdering av etablerte prosesser og rutiner for risikostyring og internkontroll. 5.2 Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Pilar 1 konsolidert oppgave Kapitalkravet etter Pilar 1 er det risikovektede beregningsgrunnlaget (engasjementsbeløpet) for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Side 11 av 24

12 Foretakets kapitalkrav på konsolidert nivå etter Pilar 1 er pr som følger: Tabell 3: Pilar 1 konsolidert kapitalkrav (beløp i tusen NOK) Beregningsgrunnlag Kapitalkrav (8%) Minstekrav til startkapital; 730 euro Minimum kapitalkrav etter Pilar 1 Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko Posisjons-, valuta-, og varerisiko Operasjonell risiko SUM Tabell 4: Pilar 1 kapitalkrav Pareto Securities AS (beløp i tusen NOK) Minstekrav til startkapital; 730 euro Beregningsgrunnlag Kapitalkrav (8%) Kapitalkrav etter Pilar 1 Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko Posisjons-, valuta-, og varerisiko Operasjonell risiko SUM Tabell 5: Pilar 1 kapitalkrav Pareto Öhman AB (beløp i tusen SEK) Minstekrav til startkapital; 730 euro Beregningsgrunnlag Kapitalkrav (8%) Kapitalkrav etter Pilar 1 Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko 0 0 Posisjons-, valuta-, og varerisiko Operasjonell risiko SUM Side 12 av 24

13 Tabell 6: Pilar 1 kapitalkrav Pareto Securities Oy (beløp i tusen EUR) Minstekrav til startkapital; 730 euro Beregningsgrunnlag Kapitalkrav (8%) Kapitalkrav etter Pilar 1 Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko 0 0 Posisjons-, valuta-, og varerisiko 0 0 Operasjonell risiko SUM Tabell 7: Kapitalkrav Pareto Securities Asia Pte. Ltd. (beløp i tusen SDG) Kapitalkrav iht. Securities and Futures act chapter 289, regulation 27(3)(b) og (9)(e) Innbetalt kapital Opptjent resultat SUM basis kapital Operasjonell risiko (10 % av totale inntekter) Motpartsrisiko 0 Minimum kapitalkrav Forholdstall kapital/kapitalkrav % Tabell 8: Kapitalkrav Pareto Securities Inc. (beløp i tusen USD) Kapitalkrav iht. SEC regel 15c3-1 Totale eiendeler Total gjeld Netto = 490 Ansvarlig lån Utsatt skatt 148 Total netto verdi = «Ikke-tillatte» eiendeler Netto kapital =1 333 Minimum kapitalkrav SEC regel 15c Overskytende kapital Side 13 av 24

14 Foretaket har liten risiko i balansen og lavt tapspotensiale, sammenlignet med banker og verdipapirforetak som har aktiv egenhandel og/eller kredittgivning som en viktig del av sin forretningsstrategi. Foretakets eksponering og kapitalkrav er derfor først og fremst knyttet til operasjonell risiko. Det fremgår av konsolidert oppstilling ovenfor at kapitalkrav knyttet til operasjonell risiko utgjør den største andelen (72 %) av det samlede kapitalkravet. I figuren under vises utviklingen i kapitaldekning og ansvarlig kapital fra året 2007 til Q1/2013. Tallene er konsoliderte og beregnet ut fra gjeldende regelverk for den aktuelle perioden og basert på innsendt desember rapport for hvert enkelt år og mars Figur 4 Årlig kapitaldekning og ansvarlig kapital ANSVARLIG KAPITAL KAPITALDEKNING % 16% % % % 8% 6% TNOK 4% % % Q Spesifikasjon av minimum kapitalkrav Tabellene nedenfor gir opplysning om konsolidert kapitalkrav. Tallene er knyttet til regulatorisk rapportering og er basert på rapportering pr. 31. desember 2012 og Side 14 av 24

15 Tabell 9: Spesifisering av konsolidert kapitalkrav (TNOK) Risikotyper (beløp i tusen NOK) Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko 38,834 26,060 *hvorav: Stat og sentralbanker 0 0 Lokale og regionale myndigheter 0 0 Offentlig eide foretak 0 0 Multilaterale utviklingsbanker 0 0 Internasjonale organisasjoner 0 0 Institusjoner 13,136 11,312 Foretak 15,838 6,855 Massemarkedsengasjementer 1, Pantesikkerhet i eiendom 0 0 Forfalte engasjementer 0 0 Høyrisiko-engasjementer 0 0 Obligasjoner med fortrinnsrett 0 0 Andeler i verdipapirfond 0 0 Øvrige engasjementer 8,439 6,976 Oppgjørsrisiko Posisjon-, valuta-, og varerisiko 23,883 34,373 *hvorav: Gjeld 9,339 8,022 Egenkapital 5,346 6,207 Valuta 9,199 20,144 Varer 0 0 Operasjonell risiko 163, ,020 Sum Pilar 1 krav 226, ,498 Ansvarlig kapital 325, ,440 Kapital dekning 11.50% 13.51% 5.4 Spesifisering av motpartsrisiko derivater pr Foretaket benytter «Markedsverdimetoden» ved beregning av motpartsrisiko for derivater. Foretaket praktiserer «netting by novation» for alle motparter i derivater. Tabell 10: Motpartsrisiko derivater (beløp i tusen NOK) TNOK Engasjementsbeløp (etter kapitalforskriftens del V) 27,378 Brutto virkelig verdi 12,302 Netto virkelig verdi 7,850 Kapitalkrav for motpartsrisiko for derivater 2,190 Side 15 av 24

16 6. Vurdering av kapitalbehov etter Pilar Oversikt over regelverket i Pilar 2 Pilar 2 stiller krav til egenvurdering av Foretakets risikoprofil og kapitalbehov utover det som følger av Pilar 1, kalt ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Hvert av de konsoliderte selskapene som er underlagt kapitaldekningsregelverket utarbeider en egenvurdering (ICAAP) iht. kravene, minimum årlig. Hensikten med ICAAP er å sikre at total ansvarlig kapital i Foretaket står i forhold til virksomhetens risikoprofil, og en strategi for opprettholdelse av kapitalnivået. ICAAP prosessen gir også en beskrivelse av metoder og kontroller selskapene bruker for å styre risiko. Det er også et mål å beskrive langsiktige strategiske og markedsmessige forhold som kan påvirke fremtidig kapitalbehov. ICAAP er avhengig av Foretakets risikoprofil, eksponeringsrammer, samt vedtatte strategier og budsjetter for kommende tre-årsperiode. Foretakets konsoliderte kapitalbehov er basert på en konsolidert vurdering av Foretaket, kapitalbehovet beregnet i de enkelte datterselskapene som har en egen uavhengig ICAAP prosess og Foretakets konsoliderte risikoeksponering. ICAAP behandles i virksomhetens ledergruppe og styret. Konsernets prosesser med hensyn til risiko- og kapitalstyring pågår løpende og forbedringer og utvikling av metoder pågår kontinuerlig. Under Pilar 2 beregner selskapet kapital for alle vesentlige risikotyper som selskapet påtar seg gjennom virksomheten ved en trestegs prosedyre: først beregnes minimum kapitalkrav ved hjelp av valgte metoder for beregning av Pilar 1 krav så beregnes kapital for Pilar 2 ved å vurdere (stresstester, scenarioanalyser, mv.) de forskjellige typene risiko som selskapet er utsatt for, hvilke kostnader eller inntjeningseffekter som kan påløpe på bakgrunn av disse og hvor mye kapital dette eventuelt trekker til slutt gjøres en vurdering av om Pilar 1 kravet er tilstrekkelig til å dekke risiko og kapitalbehovet, eller om Pilar 2 beregning har avdekket behov for tilleggsavsetninger tilsvarende hele eller deler av Pilar 2 beregningen. Ansvarlige kapital skal kunne dekke større uventede tap som kan oppstå og kapitalen skal sikre at Foretaket har nødvendig soliditet også ved større uventete tap eller manglende inntekter. Foretaket vurderer kapitalbehov på bakgrunn av scenarier for ugunstig fremtidig markedsutvikling, innen kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, kostnader og inntekter og øvrige kategorier av identifisert risiko. Kapitalpåslaget for Pilar 2 vurderes i hovedsak basert på analyse (scenariobaserte, stresstester, mv.) av ulike spesifikke risikoer og andre hendelser som kan påvirke Foretakets resultat og kapitalbase, og som ikke anses usannsynlig at kan ramme Foretaket. 6.2 Risikokategorier, styring og kontroll Foretaket beregner risikojustert kapital for følgende risikokategorier: 1. kreditt- og motpartsrisiko, 2. markedsrisiko, 3. operasjonell risiko, 4. likviditetsrisiko, 5. valuta risiko, 6. konsentrasjonsrisiko Side 16 av 24

17 7. renterisiko 8. eierrisiko 9. forretningsrisiko, inkluderer omdømmerisiko. Risikojustert kapital for risikokategoriene over beregnes hver for seg. Generelt om Foretaket Foretaket har faste lave kostnader og har i en årrekke hatt tilfredsstillende inntekter og overskudd. Driften tærer ikke på foretakets ansvarlige kapital gjennom driftsunderskudd. Overskuddslikviditet knyttet til selskapets løpende driftsoverskudd blir løpende plassert i nordiske obligasjoner med fortrinnsrett og som bankinnskudd i solide bankmotparter. Foretaket har en konservativ holdning til risiko og lav risikotoleranse. Foretaket yter normalt ikke kreditt til kunder og Foretaket driver ikke med egenhandel i finansielle instrumenter som ledd i egen kapitalforvaltning. Investeringer i handelsporteføljen i forbindelse med megling eller kapitalanskaffelsesoppdrag skal godkjennes av administrerende direktør og ha en kort horisont. Foretaket og dets ansatte skal til enhver tid etterleve lover, forskrifter og regler og ha de nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter i Norge og utlandet. Operasjonell risiko er en vesentlig risiko for Foretaket og begrenses gjennom gode interne instrukser og rutiner, opplæring av ansatte og høy bevissthet omkring regeletterlevelse. Internkontroll er et sentralt tiltak og brukes bevisst for å begrense den operasjonelle risikoen i virksomheten. 1. Kreditt- og motpartsrisiko Kreditt- og motpartsrisiko er risiko for tap som skyldes at Foretakets motparter eller kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser ovenfor selskapet og at eventuelle sikkerheter ikke kan realiseres eller må realiseres med tap. Foretaket driver normalt ikke med kredittgivning (unntak Pareto Öhman) til kunder og benytter ikke kredittderivater, verken til sikring, holdt for egen eksponering eller på vegne av andre. Foretaket aksepterer ikke garantier eller pant som sikkerhet for engasjementer. Foretaket er først og fremst eksponert for kreditt- og motpartsrisiko i forbindelse med oppgjør av finansielle instrumenter, dvs. perioden fra en transaksjon inngås frem til avtalt oppgjørsdag (vanligvis 3 dager for transaksjoner i annenhåndsmarkedet og vanligvis litt lengre periode i forbindelse med emisjoner). Foretaket foretar kredittvurdering av kundene og fastsetter grenser for orde- og posisjonstagning. Poster som ikke blir gjort opp på oppgjørsdag følges tett opp av oppgjørsavdelingen i tråd med interne instrukser. Større uoppgjorte poster rapporteres til ledelsen, som eventuelt igangsetter nødvendige tiltak. I den grad det er mulig og praktisk, benytter Foretaket en oppgjørssentral som ledd i å håndtere kreditt- og motpartsrisikoen. Foretaket påtar seg kreditt- og motpartsrisiko i derivatposisjoner. Motpartsrisikoen håndteres ved at derivatkontrakter handles på regulerte markedsplasser og cleares i oppgjørssentraler hvis mulig, samt ved daglig beregning og innkreving av marginsikkerheter fra motparter. I den grad foretaket har OTC transaksjoner så er det inngått ISDA og CSA avtaler med et begrenset utvalg solide motparter for gjensidig sikkerhetsstillelse og netting. Foretaket tillater kontanter eller obligasjoner med fortrinnsrett som sikkerhet (unntak Pareto Öhman, se under). Foretaket kan innvilge små Side 17 av 24

18 marginlinjer for klienter og banker. Foretaket har løpende kredittvurdering av sine motparter og dersom en motpart innebærer en vesentlig økt kreditt- og motpartsrisiko, vil Foretaket revurdere innvilgede marginlinjer og sikkerheter. Konsentrasjonsrisiko som følger av bruken av sikkerheter anses ikke-materiell. Foretaket har ingen offentlig rating og sikkerheter stilt av Foretaket er derfor ikke knyttet til rating endringer. 1.1 Pareto Öhman - kredittrisiko via kredittgivningstjenester og sikkerheter Utover oppgjørsrisiko og motpartsrisiko derivater omtalt over, oppstår det kredittrisiko i Pareto Öhman i forbindelse med kredittgivningstjenesten. Kreditteksponeringen oppstår i hovedsak gjennom forretninger som gjøres av kunder som kan belåne depoter og gjennom følgende produkter: depotkreditt lån av finansielle instrumenter derivathandel Pareto Öhman har ca 1200 depotkunder (per 30. mars 2013) hvorav 386 har kredittramme og 134 utgjør en faktisk eksponering. Total eksponering mot kundene utgjør 141 MSEK hvorav 138 MSEK gjelder utlåning. Det er fire kunder hvor eksponeringen overstiger 10 MSEK og i sum har 63 MSEK i eksponering, hvorav største eksponering er 18 MSEK. Det er således en viss konsentrasjon mot få store kunder. Den samlede kreditteksponeringen begrenses av kredittvurdering av kunden, kundens sikkerheter og kredittrammer. I et åtte-års perspektiv er utnyttelsen av kredittlinjer på lave nivåer. Tabellen under viser at den faktiske belåningsgraden ligger på ca. 10 % av markedsverdien av innestående på kundedepot. Figur 5: Kreditt som andel av markedsverdien for sikkerheter ( ) Nedenfor sammenstilles i tabellform de finansielle instrumenter som Pareto Öhman kan stille som sikkerhet ved re-finansiering, dvs. de instrumenter som kundene kan benytte som sikkerhet. Large Cap og Mid Cap defineres som Stockholmsbørsens (NASDAQOMX) klassifisering og utgjør til sammen 71 % av totalen. Large Cap som utgjør 65 % av markedsverdien av sikkerhetsmassen anses å kunne realiseres raskt og uten vesentlig kurspåvirkning. Side 18 av 24

19 Tabell 11: Sammensetning av sikkerheter (TSEK) Type TSEK Prosent av total Haircut Large Cap ,9% Min 30% Mid Cap ,4% Min 50% Small Cap ,9% Min 70% Utländska ,9% Min 50% NGM ,7% Konservativt First North 853 0,6% Konservativt Företagsobligationer ,5% Konservativt Öhman/ Onoterat ,0% Konservativt Övrigt 0 0,0% Konservativt % Tabell 12: De fem største large cap sikkerheter (TSEK) Large Cap 5 største Verdi Prosent av total SWMA ,0% AZN ,5% SWED A ,8% LUPE ,1% HM B ,4% ,8% Kreditt- og motpartsrisikoen vurderes som moderat. 2. Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av usikrede posisjoner i rente- og egenkapitalmarkedene, i valuta eller i derivater. Foretakets har en rendyrket og fokusert forretningsmodell basert på kunde handel, megling og rådgivning i forbindelse med kapitalanskaffelser. Foretaket driver ikke med egenhandel i aksjer, obligasjoner eller i derivater som ledd i egen kapitalforvaltning. Foretaket kan ta egenkapital- eller renteposisjoner i handelsporteføljen i forbindelse med megling, market-making og corporate oppdrag. Posisjoner i handelsporteføljen har kort horisont og skal godkjennes av administrerende direktør i henhold til rammer fastsatt av styret. Risikofunksjonen har ansvaret for daglig kontroll og rapportering av risiko i handelsporteføljen og at posisjoner er innenfor godkjente rammer og retningslinjer. Derivatposisjoner og shortposisjoner holdes ikke i handelsporteføljen. Side 19 av 24

20 Foretaket eier ikke egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen, annet enn eierskap i datterselskaper. Derivatposisjoner holdt av kunder skal som hovedregel sikres via oppgjørssentraler eller solide motparter i OTC markedet for å eliminere markedsrisikoen for Foretaket. Se også under punktet motpartsrisiko. Markedsrisikoen vurderes som moderat. 3. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for økonomisk tap eller renomme tap for Foretaket som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, menneskelige feil, feilaktige systemer eller pga. eksterne hendelser. Definisjonen inkluderer alle sider ved Foretakets virksomhet, inklusiv administrative risikoer som personal, økonomi, it-sikkerhet, fysisk sikkerhet, drift, juridisk risiko, kontroll og daglig drift. Operasjonell risiko forebygges og kontrolleres gjennom hensiktsmessige interne systemer og interne kontroller, instrukser og rutiner for virksomheten, opplæring av ansatte, kvalitetssikring og rapportering. Gjennom ansvarsdeling er linjelederne og ansatte ansvarlig for regelmessig å identifisere, kvantifisere og forebygge operasjonell risiko ved implementering av nye prosesser og tiltak. Oppfølging og kontroll av operasjonelle risikoer utføres av risikofunksjonen som samarbeider tett med compliance funksjonen. Regelmessig og minimum årlig, gjennomføres dokumentert egenvurdering (internkontrollen) for å identifisere selskapets operative risikoer og forbyggende tiltak. Foretaket har liten risiko i balansen i forhold til driftsinntekter, sammenlignet med banker og verdipapirforetak som har egenhandel og/eller kredittgivning som en viktig del av sin strategi. Foretakets eksponering og kapitalbehov er derfor først og fremst knyttet til operasjonell risiko. Foretaket har tegnet en formueskade forsikring. 4. Valutarisiko Foretakets inntekter er i hovedsak i NOK, SEK og USD og i mindre grad i DKK, SDG og BRL. Utenlandsk valuta blir normalt vekslet til norske eller svenske kroner når inntekten er opptjent. Gjennom eierskapene i utenlandske datterselskaper har morselskapet valutarisiko både i forhold til aktiva siden og inntekts- og kostnadssiden. Valutarisiko på aktivasiden er knyttet til eierandelen, men eierskapene er ansett som langsiktige og selskapet inngår normalt ingen terminsikring av valutarisiko. Valutasvingningene er såpass lave at de eventuelt kan tas over driften. I forbindelse med eierskapet i Pareto Öhman AB har selskapet tegnet en terminavtale i SEK som et risikoreduserende tiltak. Inntekter i utenlandsk valuta matches med kostnader i samme valuta før valutaveksling skjer. Total valutarisiko vurderes som lav. 5. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risikoen for økonomisk tap for foretaket som følge av at foretaket ikke klarerer å oppfylle sine løpende betalingsforpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten Side 20 av 24

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Offentliggjøring av sentral informasjon

Offentliggjøring av sentral informasjon Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av sentral informasjon Sandnes Sparebank 2009 Innhold Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 5 Pilar II: Vurdering av samlet kapitalbehov og oppfølging fra tilsynsmyndigheter

Detaljer

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS

Pilar III - Risiko og kapital 2013. Eika Boligkreditt AS Pilar III - Risiko og kapital 2013 Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Formålet med dette dokumentet er å gi markedet informasjon om risikostyring og kapital i Eika Boligkreditt AS. Dokumentet skal oppfylle

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern

Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1. Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Terra-Gruppen konsern Oslo, mai 2012 Pilar 3 rapport 2011 Terra-Gruppen konsern 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert pr 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2010 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SPAREBANKEN TELEMARK... 3 3 FORMÅL MED RISIKO OG KAPITALSTYRING I SPAREBANKEN TELEMARK...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING

DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2011 DNB-KONSERNET 1 INNHOLD 2 INNLEDNING 3 VIKTIGE UTVIKLINGSTREKK 5 RISIKOSTYRING OG RAMMESTRUKTUR I DNB 5 Styring og kontroll

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

hh 31.12.2009 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2009 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2009 BASEL II regelverket Pilar 3 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov...

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer