PARETO SECURITIES AS KONSERN OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2012 BASEL II PILAR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARETO SECURITIES AS KONSERN OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2012 BASEL II PILAR 3"

Transkript

1 PARETO SECURITIES AS KONSERN OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2012 BASEL II PILAR 3 OPPDATERT 14. JUNI 2013 Side 1 av 24

2 1. Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Krav til verdipapirforetaks beregning av kapitaldekning, Basel II, trådte i kraft 1. januar 2007 og innebærer blant annet en plikt for Pareto Securities AS med datterselskaper ( Foretaket ) om offentliggjøring av risikostyring, risikomåling og finansiell informasjon om kapitaldekning i henhold til kravene i kapitalkravsforskriftens Pilar 3. Nedenfor beskrives Foretakets organisasjonsstruktur og risikorapportering, retningslinjer og rutiner for styring og kontroll av risiko. Metodene som anvendes for beregning av kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko (Pilar 1) er beskrevet i dokumentet. Videre inneholder rapporten informasjon om Foretakets rapportering og styring av risiko (Pilar 2). Rapporten (Pilar 3) oppdateres årlig, men rapporten er ikke underlagt revisjon. 2. Oversikt kapitaldekningsregelverket Basel 2 Formålet med kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Intern risiko- og kapitalvurderingsprosess Pilar 3: Virksomhetens offentliggjøring av informasjon Side 2 av 24

3 Figur 1: Basel 2 oversikt over pilarene Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kredittrisiko Markeds risiko Operasjonell risiko Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 3: Markedsdisiplin Kompleksitet Standardmetode Standardmetode Basis metode Prinsipper for god styring og godt tilsyn Grunnleggende Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital internratingmetode Internmodellmetode metode Sjablong- Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Pilar 2: Aktivt Avansert tilsyn Avansert Internratingmetode 3: og ICAAP metode Pilar Markedsdisiplin Kvalifiseringskrav Andre forhold Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon Krav avhengig av metodevalg Pilar 1 omfatter det regulatoriske minimumskravet til kapitaldekning. Det samlede bergningsgrunnlaget er summen av bergningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Pareto-konsernet benytter følgende metoder ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget. Kredittrisiko: Standardmetoden Markedsrisiko: Standardmetoden Operasjonell risiko: Basismetoden Pilar 2 omfatter kravene til virksomhetens egen prosess for vurdering av risiko og nødvendig kapital. Dette omfatter blant annet en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov ut fra Foretakets risikoprofil og en strategi for å holde det kapitalnivået det er behov for. Pilar 2 gir i tillegg retningslinjer for tilsynsmyndighetenes av Foretakets risiko- og kapitalvurderingsprosess. Formålet med Pilar 3 er å bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon. Foretaket skal publisere informasjon om kapitalnivå, kapitalstruktur og risikoeksponering som gjør det mulig for markedet å bedre vurdere virksomhetens risikoprofil og kapitalisering, samt styring og kontroll. Side 3 av 24

4 3. Konsernforhold og konsolidering Pareto Securities er et verdipapirforetak som står under tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Pareto Securities med datterselskaper («Foretaket») er i sin tur 75 % eid av morselskapet Pareto AS som igjen er % eid (direkte og indirekte) av Svein Støle. Hovedfokus for Foretaket er megling, kapitalanskaffelse og analyse. Eier- og selskapsstrukturen fremgår av figuren under: Figur 2: Pareto Securities selskapsstruktur pr 1. mai Konsernforhold Investeringer i datterselskap er i selskapsregnskapet vurdert til anskaffelseskost. Kostprisen for aksjene i datterselskapet er i konsernregnskapet eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på etableringstidspunktet. Resultat fra datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Interne transaksjoner mellom selskapene, samt fordringer og gjeld pr 31. desember er eliminert i konsernregnskapet. Side 4 av 24

5 Tabell 1: Aksjer i datterselskaper pr (i tusen NOK) Foretaksnavn Andel EK Eierandel i % Pareto Öhman AB Pareto Offshore AS ,01 Pareto Shipping AS Pareto Securities Inc Pareto Securities Asia Pte Ltd Pareto Securities Ltda Pareto Securities Oy % Foretaket har i tillegg en eierandel på 60% i North Atlantic Seafood Forum AS, andel EK er -122 TNOK. Foretaket har ikke eierandeler i andre selskaper, utenfor handelsporteføljen, enn det som er opplyst om over. 3.2 Selskapene Pareto Securities AS Pareto Securities er et uavhengig verdipapirforetak og en ledende aktør innen aksje- og obligasjonsmegling og finansiell rådgivning (corporate finance) i Norden. Selskapet har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim og inngår i Pareto-gruppen. Selskapet tilbyr rådgivning i forbindelse med kapitalinnhenting, børsnotering, oppkjøp og fusjoner samt aksje-, obligasjons- og valutamegling. Selskapet er sterkt posisjonert i næringer der Norge har et særlig fortrinn(olje, offshore og shipping) Pareto Öhman AB Datterselskapet Pareto Öhman AB med kontorer i Stockholm og Malmø er underlagt tilsyn av Finansinspektionen i Sverige og yter tjenester innen aksje- og obligasjonsmegling og finansiell rådgivning. I forbindelse med overtagelsen av Pareto Öhman er også selskapets risikoprofil vesentlig endret ved at risikofylt virksomhet (strukturerte produkter og aktiv egenhandel) er avviklet. Selskapet har i stor grad rendyrket områdene megling, kapitalanskaffelse og analyse Pareto Offshore AS Datterselskapet Pareto Offshore som ble etablert i 2004 har kontor i Oslo og er en ledende megler av offshore rigger og rådgivningstjenester til den globale boreindustrien. Selskapet utfører også verdivurderinger og markedsoppdateringer Pareto Shipping AS Datterselskapet Pareto Shipping som startet sin virksomhet i 2009 har kontor i Oslo og driver med megling knyttet til kjøp og salg av skip, samt kontrahering av nybygg Pareto Securities Inc. Pareto Securities overtok i 2009 alle aksjene i New York-baserte Nordic Partners og omdøpte selskapet til Pareto Securities Inc. Datterselskapet har oppnådd en sterk posisjon som megler av norske aksjer og obligasjoner i det nordamerikanske institusjonelle investormiljøet. Side 5 av 24

6 Corporate-avdelingen arbeider nært med kontoret i Norge for å tilby nordamerikanske utstedere innen energi, shipping og oljeservice egenkapital- og gjeldsfinansiering Pareto Securities Asia Pte. Ltd. Datterselskapet Pareto Securities Asia i Singapore ble etablert i Selskapet tilbyr rådgivningstjenester til lokale selskaper og tilstedeværende norske aktører, hovedsakelig innen shipping og offshore. Selskapet har konsesjon til å yte både corporate- og meglertjenester Pareto Securities Ltda. Pareto Securities representasjonskontor i Rio de Janeiro ble operativt våren Kontoret fungerer som et brohode mot brasiliansk olje- og oljeserviceindustri Pareto Securities Oy Pareto Securities overtok 1. juni % av det finske verdipapirforetaket E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab. Pareto Securities har senere kjøpt seg opp til 79 % eierandel, mens resterende aksjer eies av ansatte i selskapet. Selskapet har endret navn til Pareto Securities Oy og er underlagt tilsyn av Finansinspektionen i Finland. Selskapet yter tjenester innen aksje- og obligasjonsmegling og finansiell rådgivning i Finland med kontor i Helsingfors Pareto Securities AS filial Pareto Securities etablerte i november 2012 en filial i København. Filialen tilbyr aksje- og obligasjonsmegling og finansiell rådgivning. 3.2 Tjenestene Megling Pareto Securities tilbyr aksje-, obligasjons- og valutamegling. Pareto yter investeringsrådgivning som er basert på grundige analyser. Selskapet tilbyr investorer en kombinasjon av løpende dialog med analytikere og meglere, investorbesøk fra analytikere, lokale arrangementer med selskapsledelse (roadshows og konferanser) og effektiv netthandelsløsning. Kombinasjonen av lokal tilstedeværelse og internasjonal investorkontakt danner grunnlaget for Pareto Securities plasseringsevne i aksje- og obligasjonsmarkedet. Internasjonale kunder står for en betydelig andel av inntektene, noe som setter selskapet i stand til å gjennomføre mange store og kompliserte prosjekter Analyse Analysearbeidet er fundert på god og detaljert kunnskap og et langsiktig engasjement. Dette sikrer at analyse- og meglerproduktet blir høyt verdsatt av et stort internasjonalt investormiljø. I 2012 er virksomheten i analyseavdelingen dreid mer i retning av «cases», mindre mot vedlikehold av analyser og løpende selskapsrapportering. Dette gjør analyseproduktet mer relevant for investorene. Aksjeanalyse jobber kontinuerlig med hovedsektorene i Norden. Kredittanalyse følger de norske og svenske kredittmarkedene, samt foretar kredittvurderinger. Solide kredittvurderinger sikrer riktigere prising av kredittobligasjoner og gir investorer et solid fundament for sine investeringsbeslutninger. Kredittanalytikerne samarbeider med aksjeanalytikerne, ettersom kredittanalyse er en integrert del av analyseproduktet. Side 6 av 24

7 3.2.3 Corporate Finance Pareto Securities tilbyr rådgivning knyttet til innhenting av egen- og fremmedkapital, børsnoteringer, spredningssalg, fusjoner/fisjoner, verdsettelse og oppkjøp/salg av virksomheter eller selskaper. Rådgivningsvirksomheten er særlig rettet mot virksomheter som er børsnotert eller har potensial for børsnotering innenfor en rimelig tidshorisont. Selskapet er en betydelig aktør i det nordiske markedet for foretaksobligasjoner. Gjennom denne virksomheten tilbyr vi våre corporate-kunder gjeldsfinansiering og de internasjonale investorkundene attraktive investeringsmuligheter. Corporate finance-virksomhet er basert på langsiktige kunderelasjoner, detaljert bransjekunnskap, sterk fagkompetanse og grundige analyser. Kombinasjonen av lokal tilstedeværelse og internasjonal investorkontakt danner grunnlaget for selskapets plasseringsevne i aksje- og obligasjonsmarkedet. I tillegg er det tett samarbeid med Pareto Offshore, Pareto Shipping, mv. for også å kunne betjene selskaper i en tidlig utviklingsfase. 3.3 Forskjeller mellom regnskapsmessig konsolidering og konsolidering etter kapitaldekningsbestemmelsene Samtlige selskaper er konsolidert regnskapsmessig. Selskapene Pareto Securities AS, Pareto Öhman AB, Pareto Securities Inc. og Pareto Securities Asia Pte Ltd. (alle 100% eiet) og Pareto Securities Oy (79% eiet) er konsolidert etter kapitaldekningsregelverket. De øvrige selskapene i konsernet er ikke underlagt tilsyn og regelverket om kapitaldekning, men inngår i tallen for konsoliderte kapitaldekning. 3.4 Begrensninger på overføring av kapital eller tilbakebetaling av gjeld mellom konsernselskaper Det er ingen avtalemessige, privatrettslige eller andre faktiske begrensninger på overføring av kapital mellom selskapene. For øvrig reguleres adgangen til overføring av kapital eller tilbakebetaling av gjeld mellom selskapene i konsernet av den til enhver tid gjeldende lovgivning for bransjen. Tabell 2: Ansvarlig lån til datterselskaper (i tusen NOK) Selskap Valuta Rente Lånebeløp Utstedt Forfall Pareto Öhman AB SEK Stibor+3.5 % Pareto Securities Inc. USD 5 % N/A Pareto Securities Inc. USD 5 % 800 N/A Side 7 av 24

8 4. Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4.1 Konsolidering Foretakets ansvarlige kapital på konsolidert nivå per fremkommer som følger (beløp i tusen NOK): Innbetalt aksjekapital Egne aksjer -950 Overkursfond Fond o.l. som inngår i kjernekapitalen Immaterielle eiendeler og utsatt skattefordel Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Under følger oppstilling over ansvarlig kapital på selskapsnivå pr for hhv. Pareto Securities AS, Pareto Öhman AB, Pareto Securities Oy, Pareto Securities Inc. og Pareto Securities Asia Pte. Ltd. Øvrige selskaper i konsernet er ikke underlagt tilsyn og regelverket om kapitaldekning. Pareto Securities AS per (beløp i tusen NOK) Innbetalt aksjekapital Egne aksjer -950 Overkursfond Fond o.l. som inngår i kjernekapitalen Immaterielle eiendeler og utsatt skattefordel Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Pareto Öhman AB per (beløp i tusen SEK) Innbetalt aksjekapital Egne aksjer 0 Overkursfond Fond o.l. som inngår i kjernekapitalen Immaterielle eiendeler og prisjustering Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Side 8 av 24

9 Pareto Securities Oy per (beløp i tusen EUR) Innbetalt aksjekapital 730 Egne aksjer 0 Overkursfond 0 Fond o.l. som inngår i kjernekapitalen 943 Immaterielle eiendeler og prisjustering -204 Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Pareto Securities Asia Pte. Ltd. per (beløp i tusen SGD) Innbetalt aksjekapital Egne aksjer 0 Overkursfond 0 Annen egenkapital (revisorgodkjent) 0 Opptjent/årets resultat Immateriell tilgang og prisjustering 0 Kjernekapital Tilleggskapital 0 Ansvarlig kapital Pareto Securities Inc. per (beløp i tusen USD) Innbetalt aksjekapital 360 Egne aksjer 0 Overkursfond Annen egenkapital (revisorgodkjent) 0 Opptjent/årets resultat Immateriell tilgang og prisjustering 0 Kjernekapital Ansvarlig lån Ansvarlig kapital Intern risiko- og kapitalvurderingsprosess 5.1 Oversikt over interne risiko og kapitalvurderingsprosesser Forvaltningen av Foretaket hører inn under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, inklusive all løpende styring og kontroll. Det er dermed styrets oppgave å påse at den interne kontrollen i virksomheten sikrer mot vesentlige risikoer i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte. Styret har i den forbindelse utarbeidet et sett med instrukser og rutiner for å sikre forsvarlig drift og kontroll av Foretaket. Alle ansatte plikter å forstå og være kjent med gjeldene interne instrukser og rutiner, samt «IKT instrukser og rutiner». Med internkontroll forstås en prosess, iverksatt av styret, ledelsen og ansatte for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innenfor følgende områder; Side 9 av 24

10 Sørge for at lover, regler og forskrifter overholdes Sørge for at regnskapsrapporteringen er oppdatert og pålitelig Å føre kontroll mot at det oppstår vesentlige tap Administrerende direktør har ansvar for å iverksette risikostyring som bidrar til å oppfylle de målene som styret setter for virksomheten, herunder effektive styringssystemer og internkontroll. På basis av vurderinger av aktuelle risikoer har administrerende direktør etablert et slikt kontrollopplegg. Foretaket har både en compliance- og risikoavdeling som uavhengig av hverandre rapporterer til både administrerende direktør og styret. Administrerende direktør avgir redegjørelser til styret på styremøtet og når han forøvrig anser det for nødvendig. Regelmessig og minimum årlig, gjennomføres dokumentert egenvurdering (internkontroll) for å identifisere selskapets operative risker i form av en identifisering av sentrale risikoer, vurdering av disse risikoer, om etablerte kontrolltiltak er tilstrekkelig og fungerer som forutsatt og hvorvidt det er behov for å etablere ytterligere risikoreduserende tiltak. Styret mottar årlig en rapport med en oppsummerende vurdering av at egenvurderingen (internkontrollen) har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte. Egenvurderingen tar sikte på å få dokumentert kvaliteten på arbeidet i de viktigste risikoområdene og svakheter og forbedringsbehov i disse. Gjennomgangen skal sikre at endringer i risikobildet identifiseres, slik at nødvendige forbedringstiltak kan iverksettes. Internrevisor (KPMG) gjennomgår rapporten, men gjør ingen «overprøving» (vurdering) av Foretakets egne vurderinger og konklusjoner. Foretakets internkontrollaktiviteter i form av risikovurderinger, oppfølgning og rapportering tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. Oppsummert vil ansvarsdelingen for risikostyring og internkontroll bygge på prinsippene om de tre forsvarslinjer (se figur nedenfor). Ansvarsdelingen operasjonaliseres gjennom forretningsidé, mål og strategier for Pareto, fullmakter, stillingsinstrukser og interne instrukser og rutiner. Side 10 av 24

11 Figur 3 De tre forsvarslinjer for risikostyring og internkontroll Første forsvarslinje Linjelederne har det løpende ansvaret for risikostyring innen sine ansvarsområder. De har primæransvar for å identifisere, vurdere, håndtere, kontrollere og rapportere risiko. Andre forsvarslinje Risikofunksjonen skal bistå styret, administrerende direktør og linjelederne med risikostyring og internkontroll samt koordinere og kontrollere gjennomføringen. Øvrige støttefunksjoner skal bidra til at virksomhetens når sine mål. Tredje forsvarslinje Styret skal ha sikkerhet for at risikoer styres på en effektiv måte og i samsvar med de retningslinjer styret har etablert. Internrevisjonen skal gi styret en uavhengig vurdering av etablerte prosesser og rutiner for risikostyring og internkontroll. 5.2 Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Pilar 1 konsolidert oppgave Kapitalkravet etter Pilar 1 er det risikovektede beregningsgrunnlaget (engasjementsbeløpet) for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Side 11 av 24

12 Foretakets kapitalkrav på konsolidert nivå etter Pilar 1 er pr som følger: Tabell 3: Pilar 1 konsolidert kapitalkrav (beløp i tusen NOK) Beregningsgrunnlag Kapitalkrav (8%) Minstekrav til startkapital; 730 euro Minimum kapitalkrav etter Pilar 1 Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko Posisjons-, valuta-, og varerisiko Operasjonell risiko SUM Tabell 4: Pilar 1 kapitalkrav Pareto Securities AS (beløp i tusen NOK) Minstekrav til startkapital; 730 euro Beregningsgrunnlag Kapitalkrav (8%) Kapitalkrav etter Pilar 1 Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko Posisjons-, valuta-, og varerisiko Operasjonell risiko SUM Tabell 5: Pilar 1 kapitalkrav Pareto Öhman AB (beløp i tusen SEK) Minstekrav til startkapital; 730 euro Beregningsgrunnlag Kapitalkrav (8%) Kapitalkrav etter Pilar 1 Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko 0 0 Posisjons-, valuta-, og varerisiko Operasjonell risiko SUM Side 12 av 24

13 Tabell 6: Pilar 1 kapitalkrav Pareto Securities Oy (beløp i tusen EUR) Minstekrav til startkapital; 730 euro Beregningsgrunnlag Kapitalkrav (8%) Kapitalkrav etter Pilar 1 Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko 0 0 Posisjons-, valuta-, og varerisiko 0 0 Operasjonell risiko SUM Tabell 7: Kapitalkrav Pareto Securities Asia Pte. Ltd. (beløp i tusen SDG) Kapitalkrav iht. Securities and Futures act chapter 289, regulation 27(3)(b) og (9)(e) Innbetalt kapital Opptjent resultat SUM basis kapital Operasjonell risiko (10 % av totale inntekter) Motpartsrisiko 0 Minimum kapitalkrav Forholdstall kapital/kapitalkrav % Tabell 8: Kapitalkrav Pareto Securities Inc. (beløp i tusen USD) Kapitalkrav iht. SEC regel 15c3-1 Totale eiendeler Total gjeld Netto = 490 Ansvarlig lån Utsatt skatt 148 Total netto verdi = «Ikke-tillatte» eiendeler Netto kapital =1 333 Minimum kapitalkrav SEC regel 15c Overskytende kapital Side 13 av 24

14 Foretaket har liten risiko i balansen og lavt tapspotensiale, sammenlignet med banker og verdipapirforetak som har aktiv egenhandel og/eller kredittgivning som en viktig del av sin forretningsstrategi. Foretakets eksponering og kapitalkrav er derfor først og fremst knyttet til operasjonell risiko. Det fremgår av konsolidert oppstilling ovenfor at kapitalkrav knyttet til operasjonell risiko utgjør den største andelen (72 %) av det samlede kapitalkravet. I figuren under vises utviklingen i kapitaldekning og ansvarlig kapital fra året 2007 til Q1/2013. Tallene er konsoliderte og beregnet ut fra gjeldende regelverk for den aktuelle perioden og basert på innsendt desember rapport for hvert enkelt år og mars Figur 4 Årlig kapitaldekning og ansvarlig kapital ANSVARLIG KAPITAL KAPITALDEKNING % 16% % % % 8% 6% TNOK 4% % % Q Spesifikasjon av minimum kapitalkrav Tabellene nedenfor gir opplysning om konsolidert kapitalkrav. Tallene er knyttet til regulatorisk rapportering og er basert på rapportering pr. 31. desember 2012 og Side 14 av 24

15 Tabell 9: Spesifisering av konsolidert kapitalkrav (TNOK) Risikotyper (beløp i tusen NOK) Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko 38,834 26,060 *hvorav: Stat og sentralbanker 0 0 Lokale og regionale myndigheter 0 0 Offentlig eide foretak 0 0 Multilaterale utviklingsbanker 0 0 Internasjonale organisasjoner 0 0 Institusjoner 13,136 11,312 Foretak 15,838 6,855 Massemarkedsengasjementer 1, Pantesikkerhet i eiendom 0 0 Forfalte engasjementer 0 0 Høyrisiko-engasjementer 0 0 Obligasjoner med fortrinnsrett 0 0 Andeler i verdipapirfond 0 0 Øvrige engasjementer 8,439 6,976 Oppgjørsrisiko Posisjon-, valuta-, og varerisiko 23,883 34,373 *hvorav: Gjeld 9,339 8,022 Egenkapital 5,346 6,207 Valuta 9,199 20,144 Varer 0 0 Operasjonell risiko 163, ,020 Sum Pilar 1 krav 226, ,498 Ansvarlig kapital 325, ,440 Kapital dekning 11.50% 13.51% 5.4 Spesifisering av motpartsrisiko derivater pr Foretaket benytter «Markedsverdimetoden» ved beregning av motpartsrisiko for derivater. Foretaket praktiserer «netting by novation» for alle motparter i derivater. Tabell 10: Motpartsrisiko derivater (beløp i tusen NOK) TNOK Engasjementsbeløp (etter kapitalforskriftens del V) 27,378 Brutto virkelig verdi 12,302 Netto virkelig verdi 7,850 Kapitalkrav for motpartsrisiko for derivater 2,190 Side 15 av 24

16 6. Vurdering av kapitalbehov etter Pilar Oversikt over regelverket i Pilar 2 Pilar 2 stiller krav til egenvurdering av Foretakets risikoprofil og kapitalbehov utover det som følger av Pilar 1, kalt ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Hvert av de konsoliderte selskapene som er underlagt kapitaldekningsregelverket utarbeider en egenvurdering (ICAAP) iht. kravene, minimum årlig. Hensikten med ICAAP er å sikre at total ansvarlig kapital i Foretaket står i forhold til virksomhetens risikoprofil, og en strategi for opprettholdelse av kapitalnivået. ICAAP prosessen gir også en beskrivelse av metoder og kontroller selskapene bruker for å styre risiko. Det er også et mål å beskrive langsiktige strategiske og markedsmessige forhold som kan påvirke fremtidig kapitalbehov. ICAAP er avhengig av Foretakets risikoprofil, eksponeringsrammer, samt vedtatte strategier og budsjetter for kommende tre-årsperiode. Foretakets konsoliderte kapitalbehov er basert på en konsolidert vurdering av Foretaket, kapitalbehovet beregnet i de enkelte datterselskapene som har en egen uavhengig ICAAP prosess og Foretakets konsoliderte risikoeksponering. ICAAP behandles i virksomhetens ledergruppe og styret. Konsernets prosesser med hensyn til risiko- og kapitalstyring pågår løpende og forbedringer og utvikling av metoder pågår kontinuerlig. Under Pilar 2 beregner selskapet kapital for alle vesentlige risikotyper som selskapet påtar seg gjennom virksomheten ved en trestegs prosedyre: først beregnes minimum kapitalkrav ved hjelp av valgte metoder for beregning av Pilar 1 krav så beregnes kapital for Pilar 2 ved å vurdere (stresstester, scenarioanalyser, mv.) de forskjellige typene risiko som selskapet er utsatt for, hvilke kostnader eller inntjeningseffekter som kan påløpe på bakgrunn av disse og hvor mye kapital dette eventuelt trekker til slutt gjøres en vurdering av om Pilar 1 kravet er tilstrekkelig til å dekke risiko og kapitalbehovet, eller om Pilar 2 beregning har avdekket behov for tilleggsavsetninger tilsvarende hele eller deler av Pilar 2 beregningen. Ansvarlige kapital skal kunne dekke større uventede tap som kan oppstå og kapitalen skal sikre at Foretaket har nødvendig soliditet også ved større uventete tap eller manglende inntekter. Foretaket vurderer kapitalbehov på bakgrunn av scenarier for ugunstig fremtidig markedsutvikling, innen kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, kostnader og inntekter og øvrige kategorier av identifisert risiko. Kapitalpåslaget for Pilar 2 vurderes i hovedsak basert på analyse (scenariobaserte, stresstester, mv.) av ulike spesifikke risikoer og andre hendelser som kan påvirke Foretakets resultat og kapitalbase, og som ikke anses usannsynlig at kan ramme Foretaket. 6.2 Risikokategorier, styring og kontroll Foretaket beregner risikojustert kapital for følgende risikokategorier: 1. kreditt- og motpartsrisiko, 2. markedsrisiko, 3. operasjonell risiko, 4. likviditetsrisiko, 5. valuta risiko, 6. konsentrasjonsrisiko Side 16 av 24

17 7. renterisiko 8. eierrisiko 9. forretningsrisiko, inkluderer omdømmerisiko. Risikojustert kapital for risikokategoriene over beregnes hver for seg. Generelt om Foretaket Foretaket har faste lave kostnader og har i en årrekke hatt tilfredsstillende inntekter og overskudd. Driften tærer ikke på foretakets ansvarlige kapital gjennom driftsunderskudd. Overskuddslikviditet knyttet til selskapets løpende driftsoverskudd blir løpende plassert i nordiske obligasjoner med fortrinnsrett og som bankinnskudd i solide bankmotparter. Foretaket har en konservativ holdning til risiko og lav risikotoleranse. Foretaket yter normalt ikke kreditt til kunder og Foretaket driver ikke med egenhandel i finansielle instrumenter som ledd i egen kapitalforvaltning. Investeringer i handelsporteføljen i forbindelse med megling eller kapitalanskaffelsesoppdrag skal godkjennes av administrerende direktør og ha en kort horisont. Foretaket og dets ansatte skal til enhver tid etterleve lover, forskrifter og regler og ha de nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter i Norge og utlandet. Operasjonell risiko er en vesentlig risiko for Foretaket og begrenses gjennom gode interne instrukser og rutiner, opplæring av ansatte og høy bevissthet omkring regeletterlevelse. Internkontroll er et sentralt tiltak og brukes bevisst for å begrense den operasjonelle risikoen i virksomheten. 1. Kreditt- og motpartsrisiko Kreditt- og motpartsrisiko er risiko for tap som skyldes at Foretakets motparter eller kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser ovenfor selskapet og at eventuelle sikkerheter ikke kan realiseres eller må realiseres med tap. Foretaket driver normalt ikke med kredittgivning (unntak Pareto Öhman) til kunder og benytter ikke kredittderivater, verken til sikring, holdt for egen eksponering eller på vegne av andre. Foretaket aksepterer ikke garantier eller pant som sikkerhet for engasjementer. Foretaket er først og fremst eksponert for kreditt- og motpartsrisiko i forbindelse med oppgjør av finansielle instrumenter, dvs. perioden fra en transaksjon inngås frem til avtalt oppgjørsdag (vanligvis 3 dager for transaksjoner i annenhåndsmarkedet og vanligvis litt lengre periode i forbindelse med emisjoner). Foretaket foretar kredittvurdering av kundene og fastsetter grenser for orde- og posisjonstagning. Poster som ikke blir gjort opp på oppgjørsdag følges tett opp av oppgjørsavdelingen i tråd med interne instrukser. Større uoppgjorte poster rapporteres til ledelsen, som eventuelt igangsetter nødvendige tiltak. I den grad det er mulig og praktisk, benytter Foretaket en oppgjørssentral som ledd i å håndtere kreditt- og motpartsrisikoen. Foretaket påtar seg kreditt- og motpartsrisiko i derivatposisjoner. Motpartsrisikoen håndteres ved at derivatkontrakter handles på regulerte markedsplasser og cleares i oppgjørssentraler hvis mulig, samt ved daglig beregning og innkreving av marginsikkerheter fra motparter. I den grad foretaket har OTC transaksjoner så er det inngått ISDA og CSA avtaler med et begrenset utvalg solide motparter for gjensidig sikkerhetsstillelse og netting. Foretaket tillater kontanter eller obligasjoner med fortrinnsrett som sikkerhet (unntak Pareto Öhman, se under). Foretaket kan innvilge små Side 17 av 24

18 marginlinjer for klienter og banker. Foretaket har løpende kredittvurdering av sine motparter og dersom en motpart innebærer en vesentlig økt kreditt- og motpartsrisiko, vil Foretaket revurdere innvilgede marginlinjer og sikkerheter. Konsentrasjonsrisiko som følger av bruken av sikkerheter anses ikke-materiell. Foretaket har ingen offentlig rating og sikkerheter stilt av Foretaket er derfor ikke knyttet til rating endringer. 1.1 Pareto Öhman - kredittrisiko via kredittgivningstjenester og sikkerheter Utover oppgjørsrisiko og motpartsrisiko derivater omtalt over, oppstår det kredittrisiko i Pareto Öhman i forbindelse med kredittgivningstjenesten. Kreditteksponeringen oppstår i hovedsak gjennom forretninger som gjøres av kunder som kan belåne depoter og gjennom følgende produkter: depotkreditt lån av finansielle instrumenter derivathandel Pareto Öhman har ca 1200 depotkunder (per 30. mars 2013) hvorav 386 har kredittramme og 134 utgjør en faktisk eksponering. Total eksponering mot kundene utgjør 141 MSEK hvorav 138 MSEK gjelder utlåning. Det er fire kunder hvor eksponeringen overstiger 10 MSEK og i sum har 63 MSEK i eksponering, hvorav største eksponering er 18 MSEK. Det er således en viss konsentrasjon mot få store kunder. Den samlede kreditteksponeringen begrenses av kredittvurdering av kunden, kundens sikkerheter og kredittrammer. I et åtte-års perspektiv er utnyttelsen av kredittlinjer på lave nivåer. Tabellen under viser at den faktiske belåningsgraden ligger på ca. 10 % av markedsverdien av innestående på kundedepot. Figur 5: Kreditt som andel av markedsverdien for sikkerheter ( ) Nedenfor sammenstilles i tabellform de finansielle instrumenter som Pareto Öhman kan stille som sikkerhet ved re-finansiering, dvs. de instrumenter som kundene kan benytte som sikkerhet. Large Cap og Mid Cap defineres som Stockholmsbørsens (NASDAQOMX) klassifisering og utgjør til sammen 71 % av totalen. Large Cap som utgjør 65 % av markedsverdien av sikkerhetsmassen anses å kunne realiseres raskt og uten vesentlig kurspåvirkning. Side 18 av 24

19 Tabell 11: Sammensetning av sikkerheter (TSEK) Type TSEK Prosent av total Haircut Large Cap ,9% Min 30% Mid Cap ,4% Min 50% Small Cap ,9% Min 70% Utländska ,9% Min 50% NGM ,7% Konservativt First North 853 0,6% Konservativt Företagsobligationer ,5% Konservativt Öhman/ Onoterat ,0% Konservativt Övrigt 0 0,0% Konservativt % Tabell 12: De fem største large cap sikkerheter (TSEK) Large Cap 5 største Verdi Prosent av total SWMA ,0% AZN ,5% SWED A ,8% LUPE ,1% HM B ,4% ,8% Kreditt- og motpartsrisikoen vurderes som moderat. 2. Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av usikrede posisjoner i rente- og egenkapitalmarkedene, i valuta eller i derivater. Foretakets har en rendyrket og fokusert forretningsmodell basert på kunde handel, megling og rådgivning i forbindelse med kapitalanskaffelser. Foretaket driver ikke med egenhandel i aksjer, obligasjoner eller i derivater som ledd i egen kapitalforvaltning. Foretaket kan ta egenkapital- eller renteposisjoner i handelsporteføljen i forbindelse med megling, market-making og corporate oppdrag. Posisjoner i handelsporteføljen har kort horisont og skal godkjennes av administrerende direktør i henhold til rammer fastsatt av styret. Risikofunksjonen har ansvaret for daglig kontroll og rapportering av risiko i handelsporteføljen og at posisjoner er innenfor godkjente rammer og retningslinjer. Derivatposisjoner og shortposisjoner holdes ikke i handelsporteføljen. Side 19 av 24

20 Foretaket eier ikke egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen, annet enn eierskap i datterselskaper. Derivatposisjoner holdt av kunder skal som hovedregel sikres via oppgjørssentraler eller solide motparter i OTC markedet for å eliminere markedsrisikoen for Foretaket. Se også under punktet motpartsrisiko. Markedsrisikoen vurderes som moderat. 3. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for økonomisk tap eller renomme tap for Foretaket som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, menneskelige feil, feilaktige systemer eller pga. eksterne hendelser. Definisjonen inkluderer alle sider ved Foretakets virksomhet, inklusiv administrative risikoer som personal, økonomi, it-sikkerhet, fysisk sikkerhet, drift, juridisk risiko, kontroll og daglig drift. Operasjonell risiko forebygges og kontrolleres gjennom hensiktsmessige interne systemer og interne kontroller, instrukser og rutiner for virksomheten, opplæring av ansatte, kvalitetssikring og rapportering. Gjennom ansvarsdeling er linjelederne og ansatte ansvarlig for regelmessig å identifisere, kvantifisere og forebygge operasjonell risiko ved implementering av nye prosesser og tiltak. Oppfølging og kontroll av operasjonelle risikoer utføres av risikofunksjonen som samarbeider tett med compliance funksjonen. Regelmessig og minimum årlig, gjennomføres dokumentert egenvurdering (internkontrollen) for å identifisere selskapets operative risikoer og forbyggende tiltak. Foretaket har liten risiko i balansen i forhold til driftsinntekter, sammenlignet med banker og verdipapirforetak som har egenhandel og/eller kredittgivning som en viktig del av sin strategi. Foretakets eksponering og kapitalbehov er derfor først og fremst knyttet til operasjonell risiko. Foretaket har tegnet en formueskade forsikring. 4. Valutarisiko Foretakets inntekter er i hovedsak i NOK, SEK og USD og i mindre grad i DKK, SDG og BRL. Utenlandsk valuta blir normalt vekslet til norske eller svenske kroner når inntekten er opptjent. Gjennom eierskapene i utenlandske datterselskaper har morselskapet valutarisiko både i forhold til aktiva siden og inntekts- og kostnadssiden. Valutarisiko på aktivasiden er knyttet til eierandelen, men eierskapene er ansett som langsiktige og selskapet inngår normalt ingen terminsikring av valutarisiko. Valutasvingningene er såpass lave at de eventuelt kan tas over driften. I forbindelse med eierskapet i Pareto Öhman AB har selskapet tegnet en terminavtale i SEK som et risikoreduserende tiltak. Inntekter i utenlandsk valuta matches med kostnader i samme valuta før valutaveksling skjer. Total valutarisiko vurderes som lav. 5. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risikoen for økonomisk tap for foretaket som følge av at foretaket ikke klarerer å oppfylle sine løpende betalingsforpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten Side 20 av 24

Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging

Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL (Oppdatert per 29. januar 2015) Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Verdipapirhandelloven oppstiller blant annet

Detaljer

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll

Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Pilar 3 1 Finansiell informasjon og informasjon om styring og kontroll Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at («PAM»

Detaljer

FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL

FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL FINANSIELL INFORMASJON OG INFORMASJON OM STYRING OG KONTROLL (Oppdatert per 31. mars 2013) Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Verdipapirhandelloven oppstiller blant annet en

Detaljer

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at:

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at: NRP Asset Management ASA ICAAP 2014 offentliggjøring etter Pilar III, Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak kap

Detaljer

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket.

Kapitalkrav. Innledning. Ansvarlig kapital. Pilar 3 1. Foretakets samlede kapitalbehov vurderes ut fra pilarene i Basel II regelverket. Pilar 3 1 Innledning Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Pilar 3 i kapitalkravsforskriften, Basel II, stiller krav til at Pareto Nordic Investments AS («PNI» eller «Foretaket»)

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko NRP Finans AS Styring og kontroll av risiko - Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift. forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak mfl. (Pilar III) Styring

Detaljer

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko NRP Finans AS ICAAP offentliggjøring etter Pilar III, Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift. forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak mfl. Styring og

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK)

ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) ALPHA CORPORATE HOLDING AS OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3) 31.12.2014 (Alle tall i 1 000 NOK) 1 INNLEDNING Alpha Corporate Holding AS med datterselskapet Alpha Corporate Finance AS

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2012

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2012 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kapitaldekningsregelverket... 3 3. Ansvarlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oppdatert pr PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning ASA Oppdatert pr. 30.06.2009 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2010 BASEL II regelverket Pilar 3 2010 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2008 BASEL II regelverket Pilar 3 2008 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov...

Detaljer

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko

Pilar III Drangedal Sparebank. Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Oversikt over obligasjonslån/gjeldsbrevlån i pengemarkedet: Behandlingsrisiko Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,29 % 658 25 mill. Ansvarlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2016 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper... 2

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ).

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Innholdsfortegnelse. Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr ). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2016 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital

Kapitaldekning. Fondsobligasjoner Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2016 Kapitaldekning 2016 2015 Egenkapital per 01.01 275 680 257 428 Årets resultat etter skatt og utbytte 58 344 18 251 Sum egenkapital 334 024 275 680 Fradrag

Detaljer

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2011 BASEL II regelverket Pilar 3 2011 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2013 BASEL II regelverket Pilar 3 2013 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember Styremøte sak 38/2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. Desember 2015 Styremøte 23.05.2016 sak 38/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, Innholdsfortegnelse 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2015 (Pilar 3) Lysaker, 12.04.2016 Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansiell informasjon for 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

Ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital Tall i NOK Innskutt kapital 247.936 Opptjent kapital, ekskl. foreslått utbytte 476.043 Fradrag immaterielle eiendeler -2.013 Fradrag "prudent valuation" -698 Fradrag for ansvarlig kapital andre finansinstitusjoner,

Detaljer

hh 31.12.2014 BASEL II regelverket Pilar 3

hh 31.12.2014 BASEL II regelverket Pilar 3 hh 31.12.2014 BASEL II regelverket Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med institusjonens risiko

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

PILAR 3. Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) PILAR 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31.12.2013 1 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Sum ,33 %

Sum ,33 % Sum 600 1.005 33,33 % 2015 2014 Sparebankens fond 96.085 91.985 Gavefond - - Sum egenkapital 96.085 91.985 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -2.885-2.397 Sum ren kjernekapital 93.200 89.588

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV

CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV CARNEGIE AS PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON OM KAPITAL OG RISIKOFORHOLD Q4 2016 Kontakt Martin Aandstad Nilssen Tlf: 22 00 93 07 Mobil: 934 09 307 Mail: ma@carnegie.no 1. INNLEDNING Carnegie AS

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - ASKIM SPAREBANK Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 2 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 212 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav... 3 2.1

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III 31. desember 2014 Skue Sparebank Kombinert bufferk rav 248.303 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV

INNLEDNING KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV PILAR3 31.12.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET CRD IV/BASEL III... 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 4 4. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 4.1 Ansvarlig kapital...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

SPAREBANKEN SØR PILAR 3

SPAREBANKEN SØR PILAR 3 SPAREBANKEN SØR PILAR 3 2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II... 2 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING... 3 3.1 Oversikt over konsernet... 3 3.1.1 Selskaper som er fullt

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og formål med dokumentet... 3 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

JUS5880 Finansmarkedsrett

JUS5880 Finansmarkedsrett JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2015) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP) Dagens temaer Kapitalforhold i finansinstitusjoner Kapitaldekningsregler

Detaljer