REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern"

Transkript

1 REGNSKAP 2013 Årsrapport

2 Innhold: 3 Årsberetning Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors beretning

3 REGNSKAP 2013 Årsberetning

4 ÅRSBERETNING 2013 SELSKAPET OG KONSERNET Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB AS. Selskapet ble etablert som aksjeselskap 1. desember Virksomheten har historie tilbake til 1925 da Selburuten ble startet. Nettbusskonsernet består av morselskapet Nettbuss AS som har 12 datterselskaper og ytterligere 33 selskaper eid av datterselskapene. I tillegg har Nettbuss eierskap i 9 tilknyttede selskaper. I 2013 gjennomførte Nettbusskonsernet en omorganisering for å rendyrke de regionale selskapene i Norge. Fjord1 Buss Møre AS og Nettbuss Møre AS fusjonerte med Nettbuss Midt-Norge AS, Nettbuss Østfold AS med Nettbuss Øst AS og Nettbuss Drammen AS med Nettbuss Sør AS. I tillegg ble flere eiendomsselskaper solgt, i hovedsak til Rom Eiendom AS. VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED Nettbusskonsernets hovedkontor er i Oslo. Hovedkontoret for underkonsernene i Sverige og Danmark er i henholdsvis Gøteborg og København. Den operative ledelsen er plassert regionalt, hvor virksomhetene utøves. Nettbusskonsernet har transportaktiviteter i nær alle fylker i Sør- og Midt-Norge. Det svenske underkonsernet har konsentrsjonen av sin virksomhet i sydvest-sverige. Det danske underkonsernet har sin transportaktivitet konsentrert i og omkring København samt noen mindre aktiviteter på Jylland. Virksomheten utgjør i alle de nasjonale områdene rutekjøring på anbud eller kontrakt med fylkeskommunene, ekspressbusskjøring, turkjøring og verksteddrift. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Konsernet har som målsetning å være en langsiktig og ledende aktør i bussnæringen. 4

5 ÅRSBERETNING 2013 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NSB-konsernet har innført norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse tilpasset konsernets og datterselskapenes eierstruktur. Nettbuss AS har tilpasset anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse til NSB-konsernets prosedyrer og praksis. Nettbuss følger NSB konsernets systemer for intern kontroll. Dette omfatter verdigrunnlag, retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, organisering, fullmaktstruktur og styrende dokumenter. NSB gjennomgår årlig konsernets forretningsidé, verdigrunnlag, strategier og planer med tilhørende risikoanalyser både for NSB og for Nettbusskonsernet. Risiko innen finansiell rapportering vurderes gjennom egne risikoanalyser og periodiske oppfølgingsmøter med NSB konsernet. På bakgrunn av dette revideres systemet for intern kontroll ved behov, ved revisjon av ledelsesdokumenter, retningslinjer og prosedyrer. Store foretak skal fra og med 1. juni 2013 gi informasjon om sin håndtering av samfunnsansvar, jfr. regnskapslovens 3-3c. NSB har avgitt en redegjørelse for konsernet som også dekker datterselskapene. Det henvises derfor til NSB-konsernets årsberetning for redegjørelse om samfunnsansvar. MARKED I 2013 fraktet totalt Nettbuss totalt 137 (133) millioner passasjerer fordelt på rute- og ekspressbuss, og kjørte 198 (192) millioner km. Det skandinaviske ekspressbussmarkedet preges av sterk konkurranse både fra fly, tog og andre bussaktører. Selv om utvikling totalt sett er stabil, er det svært stor variasjon fra strekning til strekning. Det norske markedet for lange ekspressbussreiser har de siste årene vært i endring. For å møte dette etablerte konsernet våren 2013 Nettbuss express som egen merkevare for selskapets lange ekspressruter i Norge og Sverige, og etablerte med dette Skandinavias største ekspressbussnettverk. Nå knyttes distrikts-norge sammen med storbyer som Oslo, Göteborg, Malmö og København i ett nettverk. Kundene kan gjennom gode forbindelser via sentrale knutepunkt reise fra Ulsteinvik, Måløy, Førde, Geilo og Kristiansand til Oslo, Göteborg, Malmö og København. I Sverige har selskapet vokst og tar stadig markedsandeler. Selskapet viser god lønnsomhet og er nå markedsleder på vestkysten mellom Oslo Göteborg Malmö, og er godt posisjonert for fortsatt vekst. Nettbusskonsernet har deltatt i flere anbudskonkurranser. I Norge har vi i 2013 startet ny kjøring i Oslo og Trøndelag. Vi har startet anbud på eksisterende kjøring i Østfold og Kongsberg/Vikersund. I 2014 har Nettbuss tapt anbud om kjøring i Kristiansund, Nordfjord og Gudbrandsdalen, men gjenvunnet kontrakten i Drammen. I Sverige er det startet opp ny aktivitet Lund og Dalsland, mens det i Danmark er startet noe mer kjøring i København. 5

6 ÅRSBERETNING 2013 OPPLYSNINGER OM PERSONAL OG MILJØ Nettbuss har som målsetting å skape verdier for eieren, kundene og de ansatte, og har etablert målsettinger på de enkelte områder i tillegg til de økonomiske mål. Administrasjonen utarbeider miljø- og samfunnsregnskap med egne regnskaper innenfor områdene medarbeidere, menneske- og arbeidsrettigheter, trafikksikkerhet, ytre miljø og kunder. Personal Ved utgangen av 2013 hadde Nettbusskonsernet totalt (7 613) ansatte, hvorav (5 658) faste. Av de faste ansatte er 897 i den svenske virksomheten og 399 i den danske. Nettbuss AS hadde 36 (36) fast ansatte. I løpet av 2013 ble det totalt produsert (5 857) årsverk i konsernet hvorav 949 i Sverige og 477 i Danmark. Tilgangen på personell har vært tilfredsstillende, og nesten alle datterselskap har besatt alle stillinger ved slutten av året. Konsernet har gjennomført kompetanseheving, blant annet gjennom yrkessjåførdirektivet som stiller krav til etterutdanning for sjåfører som har bussertifikat. Sykefravær og yrkesskade Sykefravær i Nettbuss AS var 1,7 % (2,4 %). Sykefraværet i konsernets norske del var 8,5 % (9,1 %) i Sykefraværet i svensk og dansk virksomhet er prosentmessig noe lavere enn i Norge, men da måleparametrene er ulike i de forskjellige land, er nivåene ikke direkte sammenlignbare. Korttidsfraværet for den Norske delen av konsernet i 2013 viser 2,9 % (3,1 %). Det arbeides målrettet og strukturert for å få ned sykefraværet i Nettbusskonsernet. Nettbusskonsernet har et stort antall kjøretøy i trafikken og er eksponert for både ulykker og uønskede hendelser. Nullvisjonen om ingen dødsulykker blant ansatte i arbeid ble oppfylt for Totalt er det gjennom året registrert 0 (1) hendelse i konsernet hvor medarbeidere er kommet alvorlig til skade. Likebehandling Av totalt 5 aksjonærvalgte representanter i styret er 2 kvinner, noe som tilsvarer en kvinneandel på 40 %. På arbeidstakersiden er det 3 representanter valgt av og blant de ansatte, herav 1 kvinne. Det er generelt lav interesse for bussjåføryrket blant kvinner. En av årsakene er at kvinnelig yrkesdeltakelse generelt er lavere i de fagområder Nettbuss rekrutterer fra. I den norske delen av konsernet er kvinneandel på 11,1 % (10,5 %). Yrkesgruppene har lik lønn og like arbeidsvilkår uavhengig av kjønn. Nettbuss har mange ansatte med minoritetsbakgrunn. Lokal ledelse, tillitsvalgte og verneombud samarbeider om tiltak for å forhindre diskriminering med bakgrunn i nasjonalitet, religion, kjønn eller seksuell legning. 6

7 ÅRSBERETNING 2013 Arbeidsmiljø Nettbusskonsernet har utviklet et kvalitetssystem som omfatter personal-, leder- og driftshåndbøker. Disse inneholder rutinebeskrivelser og maler innenfor HMS-området som gir støtte til å opprettholde et tilfredsstillende nivå på arbeidsmiljøarbeidet i de lokale enhetene. For å stimulere til samarbeid og utnytte beste praksis arrangeres det årlig en faglig og kulturbyggende konferanse mellom ledelsen og de tillitsvalgte i konsernet. Trafikksikkerhet Nettbusskonsernet frakter store passasjermengder og trafikksikkerhetsarbeidet står dermed sentralt i konsernet. Nettbuss bærer et stort ansvar for at alle skal komme trygt og sikkert frem, samtidig som ingen andre trafikanter påføres skader av noen art. Trafikksikkerhetspolicyen som er vedtatt danner utgangspunkt for utvikling og tiltak. Nettbuss Midt-Norge ble som første selskap i Norden offisielt sertifisert etter ISO høsten Nettbuss AB har gjennomført samme prosess, men så langt finnes det ingen sertifiseringsorgan som er akkreditert for å sertifisere etter denne standarden i Sverige. Arbeidet med å redusere skader, uhell og ulykker har fortsatt i Antall forsikringsskader har gått ned fra 1301 i 2012 til 1181 i Konsernet har vært involvert i 3 dødsulykker i I tillegg er det registrert hendelser hvor medtrafikanter/passasjerer er blitt påført skader Ytre miljø Nettbuss viktigste bidrag til det ytre miljø er å få flest mulig til å reise kollektivt innenfor de avtaler Nettbuss har med sine offentlige oppdragsgivere og med egne kommersielle ruter. Nettbuss sitt hovedfokus i miljøarbeidet er: 1. Kontinuerlig forbedring av utslipp fra egen virksomhet. 2. Være aktive på anbud med miljøkrav. 3. Initiere og velge gode prosjekter med høy kost/nytte - verdi for miljøet. I Nettbuss er størstedelen av virksomheten sertifisert i henhold til ISO Innføring av nytt flåtestyringssystem som blant annet registrerer drivstofforbruk, tomgangskjøring og kjøreadferd viser at det er potensiale for å redusere drivstofforbruket og dermed utslipp til ytre miljø. Nettbuss ser også støy som utslipp til ytre miljø og ønsker av den grunn også å redusere busser på tomgang. Bruk av alternative drivstoff som naturgass, biogass og biodiesel er også utvidet betydelig, samt bruk av hybridbusser. Nettbuss opererte i gassbusser og 43 hybridbusser. I 2013 har 658 busser gått på biodiesel (B100 og B30). 7

8 ÅRSBERETNING 2013 ØKONOMI Resultatregnskap Konsernets omsetning for 2013 var MNOK (5 656 MNOK), en økning på 5,9 %. Det som i størst grad har påvirket omsetningsveksten utover normal prisstigning, er ny anbudstrafikk. Tilsvarende omsetning for morselskapet var 78 MNOK (82 MNOK). Nettbusskonsernet har et resultat før skatt på 66 MNOK (-43MNOK). Driftsresultatet for 2013 er 63 MNOK (53 MNOK). Resultatet for 2013 er påvirket av ekstraordinære regnskapsposter. Det er i 2013 solgt eiendommer med samlede gevinster på 122 MNOK, jfr. note 7 og 30 i årsregnskapet. Det er foretatt avsetning for tap på kontrakter på 46 MNOK, nedskrivning av busser, merverdier og goodwill på til sammen 104 MNOK, jfr. note 6,7 og 23 i årsregnskapet. Morselskapet Nettbuss AS viser et underskudd før skatt på 125 MNOK (30 MNOK), hvorav nedskrivning av aksjer i datterselskap utgjør 142 MNOK. Balanse Egenkapitalen per 31. desember 2013 er i morselskapet 330 MNOK (461 MNOK) og i konsernet 282MNOK (364 MNOK). Egenkapitalandelen i konsernet er 6,2 % (8,2 %). Nettbusskonsernet vil i 2014, med skattemessig virkning for 2013, motta konsernbidrag fra NSB på 65 MNOK etter skatt, som vil styrke egenkapitalen. Selskapets styre er ikke tilfreds med selskapets resultater og egenkapital. Konsernet har iverksatt et resultatforbedringsprogram som over tid skal bedre selskapets resultater. I tillegg vil NSB og selskapets ledelse i løpet av våren 2014 vurdere ytterligere tiltak for å styrke egenkapitalen i Nettbusskonsernet. Kontantstrøm Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 582 MNOK (323 MNOK). Kontantstrømmen fra investeringsaktivitetene er -601 MNOK (-907 MNOK). Investeringene i varige driftsmidler 886 MNOK (865 MNOK). Investeringene gjelder hovedsakelig nye busser til nye anbud. I 2013 ble det netto tatt opp langsiktige lån på 82 MNOK (602 MNOK). Endringer i kontanter og bankinnskudd i 2013 utgjør 63 MNOK (18 MNOK) og gir en likvidbeholdning på 82 MNOK (53 MNOK). 8

9 ÅRSBERETNING 2013 RESULTATDISPONERING OG UTBYTTEGRUNNLAG Nettbusskonsernets disponering av årets resultat fremgår av offisielt regnskap. FINANSIELL RISIKO Nettbuss AS er morselskap i Nettbusskonsernet og eies 100 % av NSB AS. Finansieringen av selskapet foretas gjennom NSB konsernbank til markedsmessige betingelser. Styringen av den finansielle risikoen ivaretas av NSB-konsernets sentrale finansfunksjon. Selskapet følger de oppsatte mål og strategier for styring av finansiell risiko som NSB som eier har besluttet. Likviditet forvaltes gjennom et konsernkontosystem i Nettbuss. Det vises til prinsippnoten om finansiell risikostyring i det offisielle regnskapet. I Nettbusskonsernet blir det årlig gjennomført risikoanalyser som identifiserer konsernets risikofaktorer. Denne analsen brukes aktivt i styringen av risikoen i konsernet. FREMTIDSUTSIKTER Nettbuss strategiske posisjon gjør selskapet godt rustet for fremtiden. De nærmeste årene vil mange av Nettbuss sine nåværende kontrakter bli konkurranseutsatt. Selskapet arbeider kontinuerlig for å effektivisere sin virksomhet, og styrke konkurransekraften slik at selskapet kan være en langsiktig aktør i markedet. Det er særlig tre faktorer som blir viktige fremover; en offensiv satsing på kollektive løsninger som sikrer bussen god fremkommelighet, nok tilgang på arbeidskraft, samt utvikling av et anbudsregime som sikrer tilstrekkelige marginer til å opprettholde og utvikle kunderettede tilbud. ANDRE OPPLYSNINGER Det har det ikke i 2014 inntruffet vesentlige forhold som kan påvirke bedømmelsen av verdien av selskapet, eller som på annen måte har betydning for noen av selskapets interessegrupper. Styret vil takke alle ansatte for stor innsats i det året vi har lagt bak oss, og håper at denne innsatsen vil fortsette i et nytt år, også det med mange og varierte utfordringer. Oslo, 28. februar

10 REGNSKAP 2013 Regnskap

11 REGNSKAP 2013 RESULTATOPPSTILLING Noter Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre kostnader Sum driftskostnader Resultatandel i tilknyttede selskaper Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanspost pensjoner Sum finansielle poster Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Årsresultat tilordnes Ikke kontrollerende eierinteresser Aksjonærene i morselskapet Sum UTVIDET RESULTAT Årsresultat Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet Estimatavvik pensjoner Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres Poster som kan reklassifiseres over resultat i senere perioder Omregningsdifferanser valuta Årets totalresultat Totalresultat tilordnes Ikke kontrollerende eierinteresse Aksjonærene i morselskapet Årets totalresultat

12 REGNSKAP 2013 OVERSIKT FINANSIELL STILLING Noter EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer 12, Derivater 13, Kontanter og bankinnskudd 15, Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital og overkurs Annen, opptjent egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresse Sum egenkapital Lån Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Leasingforpliktelse Andre avsetninger for forpliktelser 21, Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån Leasingforpliktelse Derivater Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 12. februar

13 REGNSKAP 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Noter Årsresultat før skatt Av- og nedskrivning i resultatregnskapet Gevinst/tap på salg av varige driftsmidler Forskjell kostnadsført og inn-/utbetaling pensjon Netto endring i avsetninger for forpliktelser 21, Valutagevinst/tap lån Renteposter, periodisering Resultatandel tilknyttede selskap Endring arbeidskapital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg (+) og kjøp (-) av datterselskap fratrukket likvid beholdning Tilgang/avgang tilknyttet selskap Kjøp av varige driftsmidler 7, Salg av varige driftsmidler Mottatt utbytte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av kort- og langsiktig lån Nedbetaling av kort- og langsiktig lån Netto kontantstrøm til finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og bankinnskudd i perioden Kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Valutagevinst/tap på kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd ved periodeslutt

14 REGNSKAP 2013 ENDRINGER I SELSKAPETS EGENKAPITAL 2013 UTVIKLING I EGENKAPITAL Noter Innskutt egenkapital Bunden egenkapital, verdiendring Omregningsdifferanse Opptjent egenkapital Ikke-kontr. eierinter. Egenkapital 1. januar Årets resultat Fra utvidet resultat Effekt endret skatteprosent ført direkte mot egenkapitalen Utbetalt utbytte Overføringer Egenkapital 31. desember Sum 2012 UTVIKLING I EGENKAPITAL Noter Innskutt egenkapital Bunden egenkapital, verdiendring Omregningsdifferanse Opptjent egenkapital Ikke-kontr. eierinter. Egenkapital 1. januar Årets resultat Endring ikke-kontr. eierinteresser Fra utvidet resultat Overføringer Egenkapital 31. desember Sum 14

15 NOTER FOR ÅRSREGNSKAPET 2013 Alle tall i årsregnskapet er i MNOK. 1. Generell informasjon og sammendrag av viktige regnskapsprinsipper 2. Aksjer i datterselskap 3. Konsern- og selskapsstruktur 4. ets persontrafikkvirksomhet i Norden 5. Segmentinformasjon 6. Immaterielle eiendeler 7. Varige driftsmidler 8. Investeringseiendommer 9. Investeringer i tilknyttede selskaper 10. Beholdning utviklingseiendommer og varer 11. Eiendeler holdt for salg 12. Kundefordringer og andre fordringer 13. Derivater 14. Garantier 15. Finansielle instrumenter etter kategori 16. Kontanter og bankinnskudd 17. Aksjekapital og overkurs 18. Lånegjeld 19. Skatter 20. Pensjoner og lignende forpliktelser 21. Andre avsetninger for forpliktelser 22. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 23. Tap på kontrakter 24. Personalkostnader 25. Av- og nedskrivninger 26. Andre kostnader 27. Finansielle poster 28. Leiekostnader 29. Finansiell risikoanalyser 30. Nærstående parter 31. Betingede utfall 32. Virksomhetssammenslutninger 33. Hendelser etter balansedagen Konsernregnskapet ble vedtatt av konsernstyret den 12. februar

16 1. Generell informasjon og sammendrag av viktige regnskapsprinsipper GENERELL INFORMASJON Nettbuss AS og dets datterselskaper (Nettbusskonsernet) driver virksomhet innen følgende områder: Persontransportvirksomhet med buss Verkstedtjenester Nettbusskonsernet har hovedkontor i Oslo. Alle aksjene i Nettbuss AS eies av NSB AS. Årsregnskapet for 2013 ble vedtatt av styret 12. februar RAMMEVERK FOR REGNSKAPSAVLEGGELSEN Konsernregnskapet til Nettbuss AS er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC) som er godkjent av EU. Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet konsistent for alle perioder som er med i presentasjonen dersom ikke annet konkret er nevnt. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med unntak av finansielle derivater og enkelte finansielle eiendeler og forpliktelser. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. VIKTIGE FORUTSETNINGER OG REGNSKAPSESTIMATER Anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må utøve skjønn gjennom bruk av estimater og forutsetninger. Estimater og forutsetninger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring kombinert med forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på vurderingstidspunktet. Områder hvor bruk forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet: Finansielle eiendeler og gjeld til virkelig verdi Konsernet har enkelte finansielle eiendeler, finansielle derivater og langsiktig gjeld regnskapsført til virkelig verdi. Beregning av virkelig verdi innebærer betydelig grad av skjønn og ledelsen må gjøre estimater. Estimatene er i hovedsak basert på observerbare priser som kan endres over tid. Endringer i forutsetningen vil medføre endringer i balanseførte verdier med effekter over resultatregnskapet. Anleggsmidler Konsernet vurderer løpende forventet brukstid og restverdi på anleggsmidler. Dette har betydning for de årlige avskrivningene. Videre vurderer konsernet anleggsmidlene verdi og hvorvidt det er behov for å gjøre nedskrivninger. Disse vurderingene involverer en stor grad av skjønn. Det vises til note om varige driftsmidler for beskrivelse av nedskrivnings tester og tilhørende sensitivitet vurderinger. Pensjonsforpliktelser Konsernet har betydelige forpliktelser knyttet til de ansattes opptjente pensjonsrettigheter knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger. Beregningene innebærer at konsernet må fastsette økonomiske og demografiske forutsetninger. Endringer i forutsetningene kan gi betydelig utslag på de beregnede forpliktelser med konsekvens for fremtidige pensjonskostnader. Det vises til note om pensjoner for nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. I noten er innarbeidet sensitivitetsanalyse som viser hvor påvirkelige beregningene er i forhold til endringer i sentrale forutsetninger. Estimatavvik som oppstår ved endringer av forutsetninger føres løpende over utvidet resultat med direkte effekt for egenkapitalen etter fradrag for utsatt skatt. 16

17 Estimert verdifall på goodwill Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere verdifall på goodwill. Gjenvinnbart beløp er fastsatt ved kalkulasjoner av bruksverdi som krever bruk av estimater. Det vises til note om immaterielle eiendeler for beskrivelse av nedskrivningstester og tilhørende sensitivitetsvurderinger. Estimerte avsetninger for tap på kontrakter Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere avsetninger for tap på kontrakter, hvor det er negative driftsresultater og dermed indikasjoner på avsetningsbehov. For anleggsmidlene som benyttes i kontraktene gjennomføres først nedskrivningstest, jfr. omtale ovenfor. Deretter måles nåverdien av fremtidige kontantstrømmer for den enkelte kontrakt. Disse vurderingene involverer en stor grad av skjønn. Det vises til note om avsetninger for nærmere beskrivelse. Inntektsskatt Konsernet skattlegges for inntekt innenfor mange jurisdiksjoner. Betydelig bruk av skjønn er påkrevd for å fastsette inntektsskatten for alle land under ett i konsernregnskapet. For mange transaksjoner og beregninger vil det være usikkerhet knyttet til den endelige skatteforpliktelsen. Konsernet regnskapsfører skatteforpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i skatte-/tvistesaker, basert på estimater på om ytterligere inntektsskatt vil påløpe. Hvis det endelige utfall av sakene avviker fra opprinnelig ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER, NYE STANDARDER OG FORTOLKNINGER Pensjoner Konsernet har fra 1.januar 2013 implementert IAS 19R ved at rentekostnader samt forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes ved å benytte diskonteringsrenten. Prinsipp for periodisering av estimatavvik ved overgang fra korridormetoden til direkte føring av estimatavvik over utvidet resultat ble endret i Ny standard for måling av virkelig verdi er trådt i kraft 1. januar Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og forpliktelser som andre standarder krever eller tillater målt til virkelig verdi. Implementeringen av IFRS 13 har gitt begrensede effekter for konsernet. Nye standarder og fortolkninger Konsernet har utover de prinsippendringer som beskrevet over ikke valgt tidlig anvendelse av noen standarder eller fortolkninger som trer i kraft etter balansedato. Nedenfor følger en oversikt over nye standarder. IFRS 9 Finansielle instrumenter erstatter deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Vår vurdering er at de delfaser som er sluttført av IASB vil gi begrensede effekter for konsernet. IFRS 10 Konsernregnskap er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme hvordan en eierandel i et selskap skal behandles i konsernregnskapet. Standarden gir utvidet veiledning av vurderingen om kontroll er tilstede. IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger innebærer at alle felleskontrollerte ordninger skal klassifiseres som enten «felleskontrollert driftsordning» eller «felleskontrollert virksomhet». Felleskontrollert virksomhet skal regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak angir opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskap, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskap med særskilte formål ( SPE ) og andre ikke balanseførte selskaper. Konsernet vil implementere endringene i IFRS 10, IFRS 11 og IFRS 12 fra 1. januar 2014 og IFRS 9 fra det tidspunkt den vedtas implementert av EU. Konsernet har som beskrevet over, allerede under gjeldende standard (IAS 31) tilpasset seg de kommende endringene i IFRS 11, og de øvrige nye standarder er ikke vurdert å medføre endringer av betydning. 17

18 KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Nettbuss AS og datterselskaper. Datterselskap Datterselskaper er selskap der konsernet har kontroll som normalt oppfylles ved å eie majoriteten av stemmeberettiget kapital i selskapet. Datterselskaper konsolideres fra og med det tidspunkt konsernet oppnår kontroll og utelates fra konsolidering når kontroll opphører. Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskap Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskap behandles som egenkapitaltransaksjoner. Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Eierandeler i selskaper hvor Nettbuss AS har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse, og eierandeler i selskaper med delt kontroll, er behandlet etter egenkapitalmetoden. Med betydelig innflytelse menes normalt at konsernet eier mellom 20 % og 50 % av stemmeberettiget kapital. Oppkjøp Oppkjøpsmetoden anvendes ved virksomhetssammenslutninger. Det foretas allokering av kostpris basert på virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser som overtas ved oppkjøpet. Merverdi utover det som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Hvis virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld er høyere enn vederlaget, inntektsføres det oveskytende umiddelbart. Allokering av kostpris ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi innen 12 måneder etter at oppkjøpet fant sted. Prinsipper for å innregne kjøp av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er de samme som for kjøp av datterselskaper. SEGMENTINFORMASJON et rapporterer driftssegmentene slik konsernledelsen, som er øverste beslutningstaker, vedtar, følger opp og evaluerer beslutninger. VALUTA Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernregnskapet er presentert i norske kroner og alle tall er gitt i TNOK som både er den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. Nettbusskonsernets virksomhet drives i all hovedsak i Norge, men med noe virksomhet også i Sverige og Danmark. Resultatregnskap og balanse for konsernenheter med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om med føring av omregningsdifferanser direkte mot egenkapitalen over utvidet resultat. Transaksjoner Driftsinntekter og -kostnader, innkjøp samt finansieringskostnader er i all hovedsak i henholdsvis NOK, SEK og DKK. Transaksjoner i fremmed valuta regnes om til funksjonell valuta på transaksjonstidspunktet. Valutagevinster og -tap som oppstår ved omregning av poster i fremmed valuta resultatføres. INNTEKTSFØRING Konsernets inntekter kommer i hovedsak fra salg av persontransportjenester og verksteddrift. Salg av transporttjenester Salg av tjenester inklusiv kjøp fra offentlig kjøper av persontrafikktjenester resultatføres i den perioden som leveransene foretas. Utleie og salg av fast eiendom Inntekter ved utleie av fast eiendom resultatføres over leieavtalens løpetid. Inntekt ved salg av eiendom resultatføres i den perioden risiko og kontroll overføres kjøper. Som hovedregel innebærer dette at inntekten anses opptjent på overtakelsestidspunktet Utbytte Mottatt utbytte fra selskaper annet enn datterselskaper og tilknyttede selskaper inntektsføres på tidspunkt for vedtak om utdeling av utbytte i utdelende selskap. 18

19 VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader knyttet direkte til anskaffelsen av driftsmiddelet. Etterfølgende utgifter balanseføres når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler knyttet til utgiften vil tilflyte konsernet og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholds kostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Lånekostnader som påløper ved konstruksjon av driftsmidler balanseføres fram til eiendelen er klar til bruk. Tomter og boliger avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet brukstid, som er innenfor: Busser Bygninger Andre anleggsmidler 5 12 år år 5 30 år Driftsmidlenes brukstid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Konsernet nedskriver eventuelle teknisk foreldede eiendeler eller ikke-strategiske eiendeler som er tatt ut av bruk. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. NEDSKRIVNING Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig for verdifall. Immaterielle eiendeler samt driftsmidler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjell mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontant strømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger (unntatt goodwill). MULIGE TAPSKONTRAKTER Konsernets virksomhet omfatter langsiktige kontrakter med offentlige oppdragsgivere om levering av kollektivtjenester. For flere av kontraktene har konsernet en del av risikoen for utviklingen i flere kostnadsarter (for eksempel lønn, rente og drivstoff) uten at inntektene i kontrakten blir endret tilsvarende. Dette kan resultere i at kontraktene gir tap ved at forventede gjenværende kostnader er høyere enn estimerte inntekter. Før en eventuell avsetning gjøres for kontrakter etter IAS 37, foretas en evaluering av verdiene etter IAS 36 (se avsnitt for nedskriving ovenfor). Deretter måler konsernet løpende nåverdien av fremtidige forventede kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i den enkelte kontrakt, der estimerte utbetalinger omfatter alle fremtidige uunngåelige drifts kostnader som må påregnes. Avsetningen begrenses til det laveste beløp ved å fortsette eller gå ut av kontrakten. Avsetningen reverseres over gjenværende løpetid i kontrakten. DERIVATER OG SIKRING Konsernet inngår derivater for sikring av energiprisen for både å oppnå lavest mulig pris og forutsigbarhet i prisene. Konsernet praktiserer ikke sikringsbokføring. Derivater balanseføres til virkelig verdi på tidspunkt for inngåelse av derivatkontrakt og justeres løpende til virkelig verdi over resultatet. Endringer i virkelig verdi på inngåtte derivatkontrakter knyttet til gjeld resultatføres som finansposter, mens endringene i virkelig verdi knyttet til inngåtte derivatkontrakter til strøm resultatføres som driftskostnad 19

20 VARER Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. FORDRINGER Fordringer inkluderer kundefordringer og måles ved første gangs balanseføring til opprinnelig verdi som er vurdert å være virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektivrentemetoden, fratrukket avsetning for påregnelige tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. KONTANTER OG BANKINNSKUDD Kontanter og bankinnskudd er medtatt justert for trekk på kassekreditt i konsernkontosystemet. Dersom kassekreditt benyttes, er det inkludert i lån under langsiktig gjeld. Kontanter og bankinnskudd inkluderer bundne skattetrekksmidler og spesifiseres i note16. AKSJEKAPITAL OG OVERKURS Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. LÅN Lån måles ved første gangs innregning til virkelig verdi justert for direkte henførbare transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder måles lånene som hovedregel til amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode slik at effektiv rente blir lik over lånets løpetid. UTSATT SKATT Skattekostnaden for en periode består av betalbar skatt og utsatt skatt. Det beregnes utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatteregler som gjelder på balansedagen, og som ventes nyttet når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er påregnelig at fordelen kan nyttes ved motregning i senere skattbar inntekt. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet ikke har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er juridisk rett til å motregne, og det gjelder inntektsskatt som ilegges av skattemyndighet for skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp ved netto betalbar skatt. 20

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

NSB-konsernet Årsrapport 2012

NSB-konsernet Årsrapport 2012 NSB-konsernet Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrøm 15 Endringer

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Innledning. Innhold. Dette er Nettbuss

Innledning. Innhold. Dette er Nettbuss 1 Årsrapport 2009 Innledning Dette er Nettbuss Nettbuss er i dag Norges største busselskap. Selskapet har 4 759 medarbeidere som jobber for å nå visjonen om «å være det ledende og mest nyskapende busselskapet

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer