Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013"

Transkript

1 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013

2 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 5. Finansiering 8 6. Markedssyn Definisjoner 14

3 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 Den beregnede kursen i Nordisk Areal Invest AS ble fastsatt til NOK 71,0 ved utgangen av første kvartal 2013, ned NOK 8 fra forrige kvartal. I løpet av april 2013 ble det inngått avtale om salg av Nordisk Areal sine resterende 71 eiendommer i Sverige til det svenske eiendomsselskapet Granen Fastigheter AB. Salget ble gjennomført 8. mai Gjennom salget av sitt heleide datterselskap i Sverige, som eier de 71 eiendommene, avslutter Nordisk Areal sitt engasjement i Sverige. Eiendomsverdiene på den norske delen av porteføljen er tilnærmet uendret i kvartalet, mens verdiene på de svenske eiendommene er nedjustert som følge av at salget til Granen Fastigheter AB ble gjennomført på et nivå som lå under siste verdivurdering. Når det gjelder utleie var første kvartal 2013 et forholdsvis rolig kvartal for Nordisk Areal. Etter kvartalets slutt ble det inngått en leiekontrakt med selskapet Zimmer i Robsrudskogen på 550 m 2. Gjenværende leietid på porteføljens kontrakter var 3,5 år ved utløpet av første kvartal Ledigheten i porteføljen lå på 10,4 prosent ved utløp av kvartalet, sammenlignet med 11,4 prosent ved utløp av fjerde kvartal Ledigheten for den norske porteføljen utgjorde 12,5 prosent ved utgangen av kvartalet. De lange rentene har falt videre gjennom første kvartal 2013, noe som har medført en økning i overkursen på selskapets rentebindingsavtaler. Dette påvirker den beregnede kursen negativt. I forbindelse med salget av den gjenværende porteføljen i Sverige ble rentebindingsavtalene i Sverige innløst. Det betyr at den påløpte overkursen frem til closing ble realisert. En videre nedgang i de lange rentene etter kvartalets slutt og frem til closing bidro til en ytterligere svekkelse av den beregnede kursen. Selskapets likviditetsbehov i forbindelse med oppgradering av arealer til nye leietakere er nå dekket inn av salget av restporteføljen i Sverige. Styret i Nordisk Areal vurderer på basis av salget av den svenske porteføljen muligheten for en delvis utdeling til eierne. 3

4 2. Forvalters kommentar Asle Løvstad adm. dir. Newsec Asset Management AS Løvstad er utdannet ved Handelsakademiet i Oslo, og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, både innenfor transaksjoner og forvaltning. Fra 2005 og frem til mars 2007 var han økonomidirektør i Oslo Areal ASA/Newsec Asset Management AS. I perioden var han økonomidirektør for Vital Eiendom AS. Den mest sentrale hendelsen for Nordisk Areal Invest AS siden forrige kvartalsrapport er salg av selskapets portefølje i Sverige. Selv om transaksjonen ble gjennomført etter kvartalets slutt, er effekten av dette salget hensyntatt i kursberegningen for første kvartal Som omtalt i tidligere kvartalsrapporter har styret fortløpende vurdert om det skal gjennomføres flere enkeltsalg i Sverige, eller om et salg av hele den gjenværende porteføljen kan være mer hensiktsmessig. Selv om enkeltsalg er gjennomført til bra nivåer, har styret fortløpende vurdert risikoen ved at selskapet blir sittende igjen med en lite salgbar portefølje hvis mange av de beste eiendommene selges ut. Dette, kombinert med selskapets likviditetsbehov i Norge, gjorde at styret besluttet å selge den gjenværende delen av porteføljen i Sverige til et nivå som lå under siste bokførte verdi. Selskapets finansielle posisjon er betydelig bedret etter salget av den svenske porteføljen. Den frigjorte kapitalen fra salget vil blant annet gå til allerede avtalte leietakertilpassninger i Norge og til å styrke selskapets arbeidskapital. Styret i Nordisk Areal vurderer også på basis av salget av den svenske porteføljen muligheten for en delvis utdeling til eierne. Første kvartal 2013 har i motsetning til de foregående kvartalene vært et forholdsvis rolig kvartal når det gjelder utleie. Etter kvartalets slutt ble det inngått en leiekontrakt med selskapet Zimmer AS i Robsrudskogen på 550 m2. Selv om ledigheten ble redusert på den norske delen av porteføljen gjennom 2012 og første kvartal 2013, ligger den fortsatt over det som er snittet for Oslo. Det jobbes derfor aktivt for å inngå nye leiekontrakter, noe som spesielt gjelder selskapets eiendom på Robsrudskogen og i Philip Pedersens vei på Lysaker. Gjenværende leietid for de eksisterende kontraktene er 3,5 år og ledigheten i porteføljen er 10,4 prosent. For den norske delen av porteføljen består en betydelig andel av de ledige arealene av parkeringsplasser. Mariboes gate 13 er tilnærmet fullt utleid med 5,2 års gjenværende leietid etter at avtalen med American Express ble forlenget i første halvår 2012, samt at det ble inngått en ny leieavtale med Politidirektoratet i samme kvartal. Det er kun ledige parkeringsplasser og et mindre lager i eiendommen i dag. I Karihaugveien 89 ble det inngått en leiekontrakt med Consilium AS på ca 500 kvadratmeter i første halvår Forvalter er også i pågående forhandlinger med flere andre potensielle leietakere. Ved utgangen av første kvartal var ledigheten i Karihaugveien 89 beregnet til ca 14 prosent. I Økernveien 94 er nå tilgjengelige kontorarealer fullt utleid etter at leiekontrakt med NAV på ca kvadratmeter ble inngått i fjerde kvartal. Når det gjelder lokalene til NAV skal disse stå klare i fjerde kvartal Forvalter rapporterer om at dette arbeidet går etter planen. Det er kun ledige parkeringsplasser i eiendommen i dag. I Robsrudskogen ble det signert en leiekontrakt på ca kvadratmeter i fjerde kvartal med selskapet Firesafe AS. Også her er det iverksatt oppussing av lokalene slik at disse skal stå klare til innflytting 1. juni Det jobbes aktivt med å fylle opp de resterende ledige arealene på Robsrudskogen. Etter kvartalets slutt ble det inngått en leiekontrakt med Zimmer i Robsrudskogen på 550 kvadratmeter. I Philip Pedersensvei er det fremdeles en etasje som står ledig. Det resterende av bygget leies ut til Cisco Systems som har gjennomført betydelige oppgraderinger av sine lokaler. Det jobbes aktivt med utleie av den ledige etasjen. I Sverige har det gjennom første kvartal 2013 blitt fokusert på å få sluttført det omtalte salget til Granen Fastigheter AB. Etter en meget omstendelig due diligence prosess ble porteføljen på 71 eiendommer overtatt av kjøper den 8. mai. Dette er således siste kvartal hvor selskapets portefølje i Sverige vil bli presentert i kvartalsrapporten. 4

5 3. Avkastning og kapitalforhold Verdiendring eiendom Akershus Eiendom og DTZ Realkapital utførte verdivurderinger av alle eiendommene i Norge pr. utgangen av mars Det rapporteres om en mindre nedgang på verdiene i første kvartal, en verdireduksjon som i hovedsak skyldes effekten av en noe økt ledighet i Karihaugveien 89, samt redusert gjenværede løpetid på leiekontraktene i porteføljen. Når det gjelder den svenske delen av porteføljen ble denne skrevet ned i kvartalet. Bakgrunnen for dette er todelt. For det første ble det solgt 11 eiendommer i første kvartal 2013 som ikke er med i de bokførte verdiene pr For det andre er restporteføljen skrevet ned som følge av at salget til Granen Fastigheter AS ble avtalt til et nivå som lå under bokfort verdi på denne porteføljen. Den samlede verdien av eiendommene er vurdert til NOK millioner ved utgangen av første kvartal. Dette betyr en samlet reduksjon i kvartalet på ca NOK 95 millioner. Direkteavkastning Redusert gjenværende løpetid på selskapets leiekontrakter, samt salg i Sverige har hatt en negativ innvirkning på eiendomsverdiene i porteføljen. Verdien på selskapets rentebindingsavtaler har også utviklet seg negativt i kvartalet som følge av en reduksjon i de lange rentene. Verdien på selskapets valutasikring på den investerte egenkapitalen i Sverige har også hatt en negativ innvirkning på kursen, som følge av en styrking av den svenske kronen. Den negative effekten fra rente og valutasikring tilsvarer ca NOK 2,5 per aksje i kvartalet. Når det gjelder selskapets rentebindingsavtaler og valutasikringsavtaler i Sverige, er disse innløst etter kvartalets slutt i forbindelse med salget av den gjenværende eiendomsporteføljen til Granen Fastigheter AB. Den langsiktige gjelden har som en følge av en styrking av den svenske kronen økt med ca NOK 13 millioner i første kvartal Dette på tross av at det er betalt ca NOK 8,8 millioner i avdrag i kvartalet. Kurs På basis av de gjennomførte verdivurderingene og oppnådde resultater i første kvartal 2013, er kursen i Nordisk Areal Invest AS beregnet til NOK 71,0 pr. aksje. Dette er en nedgang på åtte krone pr aksje sammenlignet med fjerde kvartal Kursutvikling Nordisk Areal Invest AS (NOK/ aksje) Q07 4Q07 2Q08 4Q08 2Q09 4Q09 2Q10 4Q10 2Q11 4Q11 2Q12 4Q12 Tegningskurs VEK (For definisjoner, se side 14) 5

6 Siste tolv måneder har fondet gitt en negativ beregnet avkastning på 12,3 prosent. Fra første innbetaling av egenkapital den 27. april 2007 til utløp av første kvartal 2013 har den beregnede kursen svekket seg med 29,0 prosent. Dette tilsvarer en beregnet annualisert negativ avkastning på 5,6 prosent. Som det fremgår av grafen over har Tegningskurs og VEK nærmet seg fra etablering i 2007 og frem til i dag. Bakgrunnen for dette er at kostnadene knyttet til eiendomskjøp og etablerings- og tilretteleggingshonorarer, som blir tillagt VEK for beregning av Tegningskurs, har blitt skrevet ned over en 6 års periode. Disse kostnadene er nå helt avskrevet, noe som betyr at den beregnede kursen vil tilsvare VEK i kvartalene fremover. Kapitalforhold Nordisk Areal Invest AS gjennomførte i løpet av 2007 tre emisjoner på totalt NOK 562,3 millioner. Det er ikke planlagt nye emisjoner i Nordisk Areal Invest AS. Aksjer i selskapet er imidlertid tilgjengelig gjennom annenhåndsomsetning. For mer informasjon, vennligst kontakt Deres rådgiver. Annenhåndsomsetning Swedbank First Securities har etablert et system for håndtering av annenhåndsomsetning av aksjer i Nordisk Areal Invest AS. Tidligere har dette kun vært organisert via aksjonærenes finansielle rådgivere. Handel med Nordisk Areal Invest AS har nå også blitt tilgjengelig på Swedbank First Securities sin netthandelsløsning, se Omsetning av aksjer forutsetter imidlertid at det eksisterer en kjøper av tilgjengelige aksjer, og at det oppnås enighet om kurs på aksjene mellom kjøper og selger. Anbefalt omsetningskurs er siste offisielle beregnede tegningskurs. Ved tegning av nye aksjer og/eller ved kjøp/salg av aksjer i annenhåndsmarkedet, anbefales det at prospekt og annet tilgjengelig salgsmateriale for Nordisk Areal Invest AS gjennomgås. Siste omsetning som er gjort via Swedbank First sin hendelsløsning er gjort til kurs NOK 58 pr aksje. Volumet som omsettes i 2. håndsmarkedet er meget begrenset. 4. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Fondet forvaltes av Newsec Asset Management AS. Selskapet er eiet av Nordisk Areal Invest AS. Investorer Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS SPV SPV SPV SPV SPV Nordisk Areal Fastigheter I AB SPV 6 Philip Pedersens vei 1 Økernveien 94 Marieboesgate 13 Karihaugveien 89 Robsrudskogen 15 Eiendomsportefølje Sverige

7 Nordisk Areal I AS eide pr. 31. mars 2013 fem eiendommer i Norge, samt en handelsportefølje på 71 mindre eiendommer i Sverige. I løpet av april 2013 ble det inngått bindene salgsavtaler for de resterende 71 av selskapets eiendommer i Sverige. Transaksjonen ble gjennomført den 8. mai 2013 så selskapet eier nå kun eiendommer i Norge. Samlet eiendomsverdi på porteføljen utgjør pr. første kvartal 2013 ca. NOK 1,95 milliarder, og all innhentet kapital er investert. Den norske porteføljen ble i hovedsak ervervet våren 2007 og består per første kvartal 2013 av tre kontoreiendommer i Oslo, et kontor- og lagerbygg på Lørenskog og en kontoreiendom på Lysaker. Den svenske porteføljen ble overtatt i mars 2008 og var ved utgangen av første kvartal 2013 bestående av 71 handelseiendommer spredt over store deler av Sverige. Eiendom Beliggenhet Segment Areal (kvm) Gjenværende leietid Philip Pedersens vei 1 Oslo Kontor ,8 Mariboes gate 13 Oslo Kontor ,2 Økernveien 94 Oslo Kontor ,1 Karihaugveien 89 Oslo Kontor ,3 Robsrudskogen 15 Lørenskog Kontor/lager ,6 Svensk handelsportefølje Sverige Handel/kontor ,7 Totalt ,5 Utløpsprofil, leiekontrakter Nordisk Areal I AS (NOKm) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,

8 5. Finansiering Fremmedkapital Fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Norge er inngått med et banksyndikat sammensatt av SpareBank 1 Midt-Norge, Swedbank, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 SR-Bank, mens fremmedkapitalfinansieringen av selskapets virksomhet i Sverige er inngått med Swedbank. Ved utløpet av første kvartal var den totale langsiktige rentebærende gjelden NOK millioner, tilsvarende total belåningsgrad på 66,5 prosent med gjenværende løpetid på 2,0 år. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. utgangen av første kvartal er på 4,5 prosent. Gjennomsnittlig yield, benyttet av eksterne verdivurderere, på eiendomsporteføljen er 7,4 prosent. Dette gir et positivt yield gap på 2,9 prosent, hvilket medfører en positiv gearingeffekt på egenkapitalen som er investert i eiendomsselskapet. Yield gap (prosent) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 Yield gap Yield Nordisk Areal Rentekostnad 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 8 Rente og valutasikring Selskapet har inngått rentesikringsavtaler for å sikre forutsigbarhet i kostnader og likviditet. Ved utgangen av første kvartal var ca 66,7 prosent av lånene rentesikret. Rentesikringsavtaler har til enhver tid en markedsverdi og denne blir reflektert i regnskapet kvartalsvis. I første kvartal har de lange rentene fortsatt å falle. Dette medfører en reduksjon i markedsverdien på rentesikringsavtalene, og selskapets regnskap ble derfor negativt påvirket med ca NOK 12 millioner etter skatt. Rentesikringsavtalen i Sverige ble innløst og påløpt tap realisert i forbindelse med salget til Granen Fastigheter AB. De langsiktige rentene internasjonalt er svært lave, selvsagt mye påvirket av rekordlave kortsiktige renter, sentralbankenes løfte om å holde de lave lenge og av støttekjøp av langsiktige statsobligasjoner. Holder vi støttekjøpene av lange obligasjoner i flere land utenom, kan imidlertid ikke de øvrige faktorene forklare dagens nivå for de langsiktige rentene og det vil alltid være en risiko for at lange renter vil trekke opp når rentenivået er så lavt som nå. De lange renter steg mot slutten av fjoråret og inn på nyåret, men falt så igjen mot slutten av første kvartal Deretter falt de videre gjennom april, delvis på uro for veksten i verdensøkonomien og delvis fordi Bank of Japan annonserte svært store kjøp av statsobligasjoner. Norsk 10 år swaprente var i slutten av april nede på 2-tallet, for første gang. Tilsvarende rente i Sverige er like over 2 prosent. Markedet priser nå inn om lag 50 prosent sannsynlighet for at Norges Bank kutter renter fra 1,50 prosent til 1,25 prosent. Inflasjonsanslagene ser nok en gang til å bli nedjustert, men samtidig har NOK svekket seg markant i takt med at oljeprisen har falt. Det gjør et rentekutt mindre nødvendig og sannsynlig.

9 Historisk renteutvikling 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv mnd NIBOR 10 år SWAP Økte kapitalkrav har skjerpet kravet til inntjening i bankene. Utlånsmarginene for lån til bedriftene har steget mye de siste kvartalene, men økningen i første kvartal var trolig ikke så stor. I bank er spreadene for standard lån til næringseiendom nå rundt 275 basispunkter, noe som gir en flytende utlånsrente på ca 4,5 prosent etter at den flytende pengemarkedsrenten har kommet noe ned Når det gjelder valutasikring i forbindelse med kjøpet av den svenske eiendomsporteføljen, har selskapet valgt å sikre 50 prosent av totalt innbetalt egenkapital i prosjektet. Den resterende innbetalte egenkapitalen sikres ved at man følger en glideskala som er knyttet til den underliggende valutakursutviklingen. Sikringsavtalene er avsluttet som følge av salget til Granen Fastigheter AB i mai Bankene rapporterte til Norges Banks utlånsundersøkelse at de ikke strammet særlig til vs. næringsbygg i første kvartal og de venter heller ikke videre innstramminger av betydning i andre kvartal. Inntjeningen i bankene er bedre og konkurransene om gode låntakere er nok i ferd med å skjerpes noe. Sveriges Riksbanks signalrente har vært på 1 prosent fra desember i Markedet priser inn at renten kan kuttes ytterligere 25 basispunkter. Veksten er lav i likhet med inflasjonen. På den annen side er det tegn på at noe bedre vekst, bl.a. i detaljhandelen og industriproduksjonen er stabilisert. Eksportordrene er ikke svake, selv om SEK er ganske sterkt, i alle fall kortsiktig vurdert. 9

10 6. Markedssyn 10 Veksten i verdensøkonomien var lav i fjerde kvartal, men kom seg trolig noe i første kvartal Veksten kom ned i Kina, men tok seg godt opp i USA. I Europa var fjerde kvartal svakt, og det ser ikke ut til at første kvartal var bedre. Momentet i tysk økonomi er også klart svekket. Bedriftsbarometrene kom seg gjennom første halvår i fjor og frem til januar/februar. I mars var det noe tråere og trolig en ytterligere oppbremsing i april, i følge flere PMI-målinger som er publisert den senere tiden. Det var vekstproblemer i første halvår og turbulens i markedene - også de foregående årene. Likevel rapporterer fortsatt bedriftene om høyere vekst enn gjennom storparten av Vi venter fortsatt litt høyere global vekst i år enn i 2012, men det betinger at veksten i Kina blir høyere de neste tre kvartalene enn i første kvartal, hvor BNP steg bare 6,6 prosent. Risikoen er nå på nedsiden. Veksten er i første del av 2013 som de foregående årene påvirket av innstrammingene i finanspolitikken. I USA ble skattene økt fra årsskiftet og flere utgifter kuttes fra mars. I EMU er også innstrammingene betydelige i år. De siste ukens nedgang i oljeprisen vil trolig bidra til å løfte veksten i husholdningenes etterspørsel, særlig i fremvoksende økonomier, fordi kjøpekraften bedres. Finansmarkedene er i godt lune, og det støtter normalt veksten. Innstrammingene i finanspolitikken blir mindre de neste kvartalene og årene, særlig i EMU, men også i USA. Underskuddene er redusert, og den faglige og politiske oppslutningen om harde budsjettkutt når økonomiene er svake er redusert. Norge Veksten i norsk økonomi har vært klart lavere enn i normale økonomiske oppsving, men den er likevel bedre enn andre rike land, og ligger nå på 2,5-3 prosent. Ulike bedriftsbarometre viser fortsatt bra, men samlet sett noe lavere vekst. Det er ikke spesielle problemer i eksportsektoren. Etterspørselen fra oljesektoren er høy, men mange oppdrag har gått til utenlandske leverandører i det siste, dels fordi verftene har begrenset kapasitet, men nok også fordi de norske leverandørene har blitt svært kostbare. Bedriftene i leverandørindustrien rapporterer noe lavere vekst. Boligbyggingen er høy i følge SSBs statistikker. Igangsettingen av andre bygg har vært lav de siste månedene, uten at entreprenørbransjen har meldt om problemer. Veksten i privat forbruk var lav gjennom fjoråret, men starten på 2013 har vært klart bedre. Veksten i sysselsettingen har dabbet av de siste månedene, fra underliggende rundt 2 prosent til under 1 prosent. Gitt arbeidsinnvandringen er dette lavt, og sysselsettingsandelen har falt noe. AKU-ledigheten har steget til 3,6 prosent, fra 3 prosent i fjor sommer. Arbeidsledigheten ved arbeidskontorene har også steget noe de siste månedene og antallet ledige stillinger har falt. Bedriftsundersøkelsene indikerer en vekst i sysselsettingen i overkant av det som er registrert de siste månedene, men langt lavere enn hva som er normalt i oppgangskonjunkturer. LO og NHO overrasket med et mer moderat lønnsoppgjør enn ventet. De anslår selv rammen for oppgjøret til knapt 3,5 prosent, ned fra vel 4 prosent i fjor. Det endelige utfallet kan bli noe høyere, men trolig under de 4 prosent som mange hadde lagt til grunn. Partene erkjenner nok at det norske kostnadsnivået har blitt høyt i forhold til andre land og den ekstra lønnsveksten i Norge vs. utlandet blir nå bare vel ett prosentpoeng i år. Inflasjonen er fortsatt lav, og Norges Bank venter at den forblir under prismålet til 2017, etter å ha ligget under prismålet de foregående tre årene. Kjøpekraften stiger dermed bra, selv med lav lønnsvekst. På den annen side blir nok prisjusteringen av leiekontrakter generelt lavere enn det mange har lagt til grunn i en lang periode. Husholdningenes gjeldsvekst er høyere enn både den faktiske og den langsiktige inntektsveksten. Boligprisene stiger videre selv om det ikke var særlig vekst gjennom første kvartal, etter et løft i sluttet av fjerde kvartal. Norges Bank holdt renten uendret på sitt møte i mars, men senket rentebanen mer enn ventet dog ikke helt ned til markedets forventninger. Markedsrentene falt likevel av en myk Norges Bank. Kronekursen falt også og den har også fått hjelp (nedover) av oljeprisen i det siste. På tross av at rentebanen ble senket, signaliserte ikke Norges Bank at renten skulle kuttes, den skulle holdes undret lengre enn tidligere antatt Lavere vekst i konsumprisene, lavere lønnsvekst og en liten nedgang i renteforventningene ute kan tilsi at

11 Norges Bank kutter renten i mai. På den annen side har kronekursen svekket seg markert. og vi venter at banken holder renten uendret i mai, trolig også i juni Avkastning på norsk eiendom Transaksjonsvolumet i Norge endte på i overkant av NOK 50 milliarder i Dette volumet ble drevet av noen store transaksjoner. De største transaksjonene som ble gjennomført i 2012 var salget av Sektor Eiendom til ca NOK 7,3 milliarder, DNB byggene i Bjørvika til ca NOK 4,8 milliarder og det børsnoterte eiendomsselskapet Fornebu Utvikling (primært tomter) til ca NOK 3,9 milliarder. I historisk sammenheng opplevde vi et godt transaksjonsmarked i Dette på tross av at bankene har strammet inn på utlånene til næringseiendom både når det gjelder volum og vilkår. Selv om det den siste tiden har kommet signaler fra enkelte banker at de ønsker å øke sin utlånsaktivitet i 2013, har antall transaksjoner vært noe begrenset så langt i år. Akershus Eiendom rapporterer om en omsetning av næringseiendom på ca NOK 8 milliarder så langt i Volumet har i stor grad kommet innenfor handel, som er et segment som får mye oppmerksomhet om dagen. Sektor Holding har 1 Akershus Eiendom, presentasjon Swedbank First 23. mai 2013 i løpet av første kvartal økt sin portefølje gjennom kjøp av Buskerud Storsenter, Krokstad Senter, Magasinet Drammen og Down Town Porsgrunn. Det rapporteres om en kjøpesum på ca NOK 1,8 milliarder. I tillegg har Reitan og Thon samarbeidet om et nytt kjøpesenterselskap og kjøpt kjøpesentrene Amfi Moss, Mosseporten og Sandens i Kristiansand. Kjøpesummen for disse sentrene oppgis også til ca NOK 1,8 milliarder. Når det gjelder prisene for eiendommene med best beliggenhet ser ut til å holde seg, prime yield er fortsatt estimert til 5,25 prosent 2 i Oslo området. Norsk økonomi er fortsatt i en særstilling, og skiller seg fra utviklingen i Europa på en rekke områder. BNP-veksten holder god marsjfart, og arbeidsmarkedet er sterkt med solid sysselsetting. Dette preger aktiviteten i kontorutleiemarkedet som i Oslo fortsatt er høy. Til tross for en tilførsel av ca kvm nye kontorbygg i Stor-Oslo i 2012, og et estimat på for 2013 holder ledigheten seg på lave nivåer 3. Akershus Eiendom anslår arealledigheten i Oslo og Asker & Bærum til å ha falt fra 7,5 prosent i 2012 til 7 prosent så langt i Hovedforklaringen 2 Akershus Eiendom presentasjon Swedbank First 23, mai DnB Næringsmegling Markedsrapport 2H Akershus Eiendom presentasjon Swedbank First 23, mai 2013 Leierpriser pr. første kvartal Vika-Aker Brygge Skøyen Nydalen Oslo ytre vest Indre by sentrum Lysaker Bryn-Helsfyr Kilde: Eiendomsverdi Næring AS, gjennomsnitt leiepris per sone (nom.kr/ kvm) 11

12 er en positiv brutto arealabsorbsjon drevet av god vekst i kontorsysselsettingen i Oslo, konvertering av kontorarealer til bolig og annen type bruk, og kanskje det viktigste omfattende rehabiliteringer av fraflyttede eiendommer tar store arealer ut av markedet. Effekten etter terrorangrepet på regjeringskvartalet den 22. juli 2011 har blitt betydelig større enn tidligere antatt. Leieprisene i prime-segmentet steg markant i andre halvår 2012, se grafen over. I følge Eiendomsverdi Næring har denne veksten avtatt i første kvartal Selv om prisutviklingen i prime-segmentet har flatet ut, har snittprisene for Oslo og Akershus styrket seg gjennom første kvartal. Eiendomsverdi Næring rapporterer om at snitt prisen for signerte kontrakter er opp 6 prosent i kvartalet. Det rapporteres om god aktivitet innen utleie av næringseiendom, og antall signerte kontrakter ligger på nivå med det foregående kvartalet. Derimot ble volumet noe lavere, da snittstørrelse på de signerte kontraktene gikk ned. I randsonene har det vært litt ulik utvikling i kvartalet. Prisene på Skøyen er tilbake i underkant av 2000 kr pr kvadratmeter, noe som bekrefter mistanken til Eiendomsverdi Næring om at fallet i forrige kvartal bar preg av utvalgseffekter. I Indre by sentrum registrerer vi at nedgangen vi så mot slutten av 2012 har fortsatt inn i Dette bekrefter antagelsen om at den økte etterspørsel i dette området som en følge av behov for erstatningslokaler etter terrorangrepet på regjeringskvartalet i 2011 er i ferd med å stabilisere seg. Sverige BNP steg med 1 prosent i 2012, klart lavere enn ved inngangen til året. Anslagene for 2013 er også moderate med 1,3 prosent (Consensus Economics), men samlet sett er korttidsstatistikken litt bedret de siste månedene. Sysselsettingen stiger nok til å holde ledigheten i sjakk. Forbrukertilliten har steget de siste fire månedene. Industrien melder ikke lenger om nedgang i aktiviteten. Boligprisene har steget de siste månedene og kreditten til husholdningene flyter litt letter. Detaljhandler har tatt seg opp de siste månedene. Landet er likevel mer avhengig av den europeiske konjunkturen enn Norge og videre nedgang i Eurosonen vil påvirke mange svenske virksomheter. Bankene er fortsatt ganske tilbakeholdne med lån til bedriftene. På den positive siden for forbrukerne tar vi med at prisveksten er svært lav. Årsveksten for KPI samlet er 0 og rundt 1 prosent om vi holder noen volatile elementer utenom. Det ventes svært lav prisvekst for 2013 samlet, men så opp til 1,7 prosent i Prisveksten er dermed langt under prismålet på 2 prosent. Husholdningenes realinntekter stiger dermed bra, selv om lønnsveksten er lav. Boligbyggingen er svært lav. Balansemessig er Sverige i god stand. Landet har ikke noe budsjettunderskudd, har lav statsgjeld og husholdningene sparer mye selv om de også har mye gjeld. Landet går med et stort overskudd på driftsbalansen, selv om landet importerer dyr olje. Handlefriheten i finanspolitikken er stor. Det vurderes å gjennomføre betydelige skattelettelser for bedriftene de neste årene, i all fall med en reduksjon i skattesatsen. Riksbanken kuttet signalrenten til 1 prosent i desember Den svenske kronen har vært meget sterk, inflasjonen lav og vekstutsiktene usikre. I forhold til inflasjon og ledighet er dette et rimelig rentenivå for landet. Det vil ta lang tid før renten kommer opp til et normalt nivå igjen og Riksbanken skyver som andre sentralbanker renteoppgangen ut i tid. Avkastning på svensk eiendom Transaksjonsvolumet i det svenske eiendomsmarkedet endte på SEK 115 milliarder i , med et veldig sterkt fjerde kvartal. En treg start på året ble avløst av en sterk sluttspurt med et omsetningsvolum i Sverige på hele SEK 49 milliarder i fjerde kvartal. Denne sterke sluttspurten førte til at omsetningen for 2012 opplevde en økning på nesten 11 prosent fra I likhet med Norge har starten på 2013 vært moderat. Pangea Property Partners 7 kan rapportere om et bra volum i mars på nesten SEK 10, milliarder, som falt til bake til SEK 3,3 milliarder i april. De svenske aktørene har dominert i det svenske markedet de siste årene. De mest aktive investorkategoriene har vært de institusjonelle samt de noterte og private eiendomsselskapene. Investorene 12 5 Eiendomsverdi Næring, første kvartal Fasttighetssverige.se. 7 Pangea Property Partners, Monthly Update May 2013

13 foretrekker fortsatt Stockholm, men porteføljer spredt ut over flere regioner og eiendommer utenfor de tre største regionene har også tiltrukket seg en andel av investeringsvolumet. I tredje kvartal ble f. eks en nasjonal portefølje bestående 140 eiendommer med Bilprovningen (Biltilsynet) som leietaker omsatt. Salget av vår egen portefølje med 71 eiendommer spredt over store deler av Sverige i mai 2013 bekrefter dette bildet. I en rapport som ble lansert av DTZ i mars 2013 kom det frem at Sverige befester sin posisjon som det mest likvide eiendomsmarkedet i Europa. Hele 9,2 % av de kommersielle eiendommene i Sverige skiftet eiere i Når det gjelder leiemarkedet i Stockholm rapporterer Jones Lang LaSalle i sin fjerde kvartalsrapport om at ledigheten nå er på vei ned og indikerer en ledighet på 9,6 prosent i Stockholm ved utgangen i DTZ indikerer at leieprisene i det svenske CBD-markedet økte svakt i 2012, og forventer at de vil fortsette å øke på grunn av lav ledighet og sterk etterspørsel i dette markedet. Ledigheten i CBD- området ligger fremdeles i følge DTZ på lave 4 prosent. I sekundære områder og eldre bygninger forventes leiene å holde seg stabile eller falle svakt. Når det gjelder leienivået fremover indikerer Jones Lange LaSalle sin Property Clock at veksten i Stockholm vil fortsette å avta. I Göteborg estimerer samme analysebyrå at veksten vi har sett de siste kvartalene nå vi avta, mens i Malmö anslår de at det ligger en leieprisvekst foran oss. 8 Jones Lang LaSalle, Nordic Office Market, February

14 7. Definisjoner: BNP CBD Direkteavkastning Eiendomsfond/-selskap EM EMU Investeringsselskap IPD IRR Netto leieinntekter NIBOR PIGS SPV Tegningskurs/ anbefalt omsetningskurs VEK Yield/avkastningskrav Bruttonasjonalprodukt. Den samlede verdiskapningen i et land Central Business District. Det mest sentrale området for forretningsbygg. Netto leieinntekter for perioden dividert på eiendommenes markedsverdi. Nordisk Areal I AS. Emerging Markets. Fellesbetegnelse for land med fremvoksende økonomier. European Monetary Union, euro-området Nordisk Areal Invest AS. Investment Property Databank Ltd. Uavhengig bransjeorgan som utarbeider eiendomsindekser for blant annet den nordiske eiendomssektoren. Prosentvis årlig avkastning på investert kapital over investeringsperioden. Brutto leieinntekter fratrukket gårdeiers direkte kostnader. Norwegian Interbank Offered Rate er den rente norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode. Forkortelse for Portugal, Irland, Hellas og Spania Single Purpose Vehicle Et selskap etablert med eneste formål å eie en eiendom. Tegningskursen i investeringsselskapenes emisjoner tilsvarer VEK pr. aksje tillagt kostnader knyttet til eiendomskjøp samt etablerings- og tilretteleggingshonorarer. Verdijustert egenkapital. Beregnes ved å ta utgangspunkt i eiendommenes markedsverdi, fratrukket gjeld, tillagt/fratrukket over-/underkurs for fondets gjeld, beregnet latent skatt og avsetning for suksesshonorar til forvalter. Alternativ rente som blir benyttet i verdivuderinger, og som gir uttrykk for summen av risikofri realrente og risikopremie. 14

15

16 Design og trykk: Nordisk Areal Invest AS c/o Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1 PB 1441 Vika, 0115 Oslo Telefon: Newsec Asset Management AS Lysaker Torv 8 PO Box Lysaker Telefon:

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2013 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2011 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 3. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 30. september 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 30.september 2015 Innhold 1. Hovedpunkter tredje kvartal

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30.JUNI 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 2. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2011 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 1. kvartal 2011.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i fjerde kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2014 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2014 INNHOLD 1. Hovedpunkter i andre kvartal 2014 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 1. KVARTAL RAPPORT PR. 31. MARS 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter 1. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2010 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010 1. SAMMENDRAG AV KVARTALET Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 3. kvartal

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 30. september 2007 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 30. september 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS. Rapport pr. 31. desember 2007 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. desember 2007 1 Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009

Nordisk Areal I AS. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 4. KVARTAL RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 4. KVARTAL Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS RAPPORT PR. 31. DESEMBER 2009 1. INNLEDNING Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 09 3. KVARTAL Rapport pr. 30. SEPTEMBER 2009 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 2. KVARTAL Rapport pr. 30. juni 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport september 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning og finansiering

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 4. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31.12.2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.desember 2015 Innhold 1. Hovedpunkter fjerde kvartal 2015... 3

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport september 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Skipsholding 2 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer