U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS"

Transkript

1 Å R S M E L D I N G U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

2 «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Organisasjonen har derfor en bred formålsparagraf, som følges opp av et mer konkret arbeidsprogram. Organisasjonen bistår kommunene i spørsmål bl.a. om forvaltning av utmark, forvaltning av rovdyr og forholdet mellom sentrale og lokale myndigheter i saker om vern av land og vann. Også lokale myndigheters rolle i alt regelverk om arealdisponering, så som naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. er spørsmål USS er sterkt involvert i. USS er videre et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og gjør det mulig for kommunene å opptre samlet overfor disse. USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. Ved utgangen av 2013 hadde USS 88 medlemskommuner fra 16 fylker. Medlemsmassen strekker seg fra Hægebostad kommune i sør til Kvalsund kommune i nord. Organisasjonen er bygget opp slik: Landsmøtet Landsmøtet er USS øverste organ, og holdes en gang i året. Alle medlemskommuner har rett til å delta. Landsstyret Landsstyret består av en representant fra hvert fylke og leder valgt av landsmøtet. Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av medlemskommunene innen hvert fylke på årsmøtet. Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av fem medlemmer. Leder velges av landsmøtet og fire medlemmer velges av og blant landsstyremedlemmene. Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike landsdeler. Sekretariatet Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner. 2 USS årsmelding 2013

3 innhold Lederen har ordet... 4 Aktuelle saker Rovdyr... 5 Motorferdsel... 6 Verneområdeforvaltning... 6 Økosystemtjenester... 7 Arealforvaltning og regionale planer for villrein og bygdeutvikling... 7 Mineralkommuner... 8 Organisasjonssaker... 9 Informasjonsvirksomhet... 9 Medlemskommunene... 9 Landsmøtet Landsstyret Arbeidsutvalget Valgkomité Mineralkommunene og mineralutvalget (arbeidsutvalg) Sekretariatet Regnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Budsjett USS årsmelding

4 LEDEREN HAR ORDET Ved utgangen av 2013 er 88 kommuner over hele landet medlemmer i USS. Det er medlemsrekord! Organisasjonen har eksistert i 18 år som interesseorganisasjon for utmarksrelaterte saker. På landsmøtet i 2013 ble organisasjonens vedtekter modernisert med en del endringer, særlig hva gjelder valg av tillitsvalgte. Heretter skal lederen velges direkte på landsmøtet. Det har også i 2013 vært mye aktivitet i USS med mange viktige saker på dagsorden. Mange høringsuttalelser er behandlet og sendt til de respektive høringsinstansene. I 2013 ble også arbeidet med mineralforekomster i kommunene satt på dagsorden. Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013, og det ble i stiftelsesmøtet oppnevnt et arbeidsutvalg for Mineralkommunene. Det er i tillegg avholdt to seminarer om dette temaet, med god oppslutning. Mineralutvinning opptar mange kommuner og mineraler er en betydelig ressurs i hele Norge. Begrepet mineraler og Mineralkommunenes arbeidsområde er omfattende og dekker byggeråstoffer (pukk, grus mv.), naturstein, industrimineraler, energimineraler og metalliske malmer, både i gruvedrift og dagbrudd. Det er avholdt møter med Miljøverndepartementet samt andre organisasjoner. Formålet med disse møtene er å få gjensidig informasjon samt å forsøke å påvirke i viktige saker USS er opptatt av. Vi registrerer at flere av våre synspunkter blir hørt. Miljøvernminister Solhjell gjestet landsmøte 2013 og det ble arrangert paneldebatt mellom stortingsrepresentanter. USS har også vært aktive i forbindelse med stortingsvalget. USS hadde en gjennomgang av alle programutkastene til partiene, og vi uttalte oss til partienes programforslag i USS relaterte saker. Vi fikk ny regjering i høst og ny politikk skal utformes. Det blir derfor viktig å søke kontakt med den nye regjeringen samt Stortinget da regjeringen nå er en mindretallsregjering. Det er mange saker som vil komme til behandling i regjeringen og Stortinget i tiden som kommer som USS aktivt må forsøke å påvirke i vår retning. Nye beslutninger i rovdyrforvaltningen i vårt naboland Sverige vil også få stor betydning for rovdyrsituasjonen i Norge, særlig mot grensa. Det er derfor viktig å ha god kontakt med vårt naboland i disse spørsmålene. Landsstyret har diskutert et nærmere samarbeid med aktuelle organisasjoner i Sverige. Jeg vil takke sekretariatet vårt for flott utført jobb. Takk til medlemmene våre samt landsstyrets medlemmer og arbeidsutvalg for et godt samarbeid. Jeg ønsker alle lykke til med året som har begynt, og hvor mange viktige USS saker står på dagsorden. Knut J. Herland Leder 4 USS årsmelding 2013

5 AKTUELLE SAKER Nedenfor gis en kort orientering om de viktigste sakene USS har arbeidet med i Orienteringen er ikke uttømmende, men gir et innblikk i hva organisasjonen har prioritert. Landsmøtet legger gjennom budsjett og arbeidsprogram rammene for virksomheten fra år til år. Innblikk i den løpende virksomheten i USS fås gjennom USS-nytt som legges ut på hjemmesidene og ved å følge organisasjonens Facebook-profil. Rovdyr USS er opptatt av en rovviltforvaltning med lavest mulig konfliktnivå og best mulig balanse mellom hensynet til rovviltbestander, beitebruk og andre samfunnshensyn. USS er særlig opptatt av å ivareta grunnlaget for utmarksbasert beitenæring, som et viktig næringsgrunnlag i mange utmarkskommuner og med viktig bidrag til ivaretakelsen av kulturlandskapet. Foto: Ingrid Apollon I 2013 har oppfølging av rovviltforlikets forutsetning om en tydeligere soneinndeling mellom beiteområder og yngleområder for rovvilt vært særlig aktuelt. I rovviltforliket står det at det ikke skal være rovdyr som utgjør skadepotensial i prioriterte beiteområder og i kalvingsområder for tamrein, og rovviltforvaltningen skal utøves slik at det ikke er behov for beitenekt i prioriterte beiteområder. Mattilsynet fremholdt i mars 2013 at få områder kan anses som prioriterte beiteområder uten forekomst av rovvilt, og at det var en uakseptabel risiko for dårlig dyrevelferd også i disse områdene. Landbruksdepartementet har også kritisert miljøforvaltningen for ikke å trekke inn landbruksfaglige vurderinger i rovviltforvaltningen. USS har vært enig i kritikken av at det ikke i tilstrekkelig grad er gitt prioritet til beiteinteressene i prioriterte beiteområder, og at soneinndelingen har vært for svak. USS har blant annet uttalt seg om behovet for økt uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen i nærheten av viktige beiteområder, og gitt innspill til ulvesoneutvalgets rapport som var på høring i USS har ikke tatt stilling for eller imot ulvesone, men under forutsetning av fortsatt ulvesone støtter USS utvalgsflertallets syn om at grenserevir må telles inn i det norske bestandsmålet, og at det skal være raskere uttak av ulv utenfor sonen. USS støtter videre forslaget om kompensasjonsordninger til kommuner med familiegrupper av ulv. Miljøverndepartementet har i 2013 fastsatt instruks om tidsfrister for behandling av søknader og klager for rovviltsaker. Dette er positivt. Mange medlemskommuner i USS har vært opptatt av at søknads- og klagebehandling i saker om skadefelling, lisensfelling og kvotejakt må avgjøres mens saken fortsatt har aktualitet. I rettsapparatet har landbruksorganisasjonene prøvd en prinsipiell sak om erstatning for tap av husdyr. Landbruksnæringen vant frem i lagmannsretten i et viktig spørsmål om rovvilterstatning for den andel dyr som ikke lar seg gjenfinne i utmarka. USS er enig i at det er viktig å sikre retten til full erstatning for skade og tap til rovvilt. Leder Knut Herland har i 2013 representert USS i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning, og han har vært nestleder for dette utvalget. Utvalget har hatt 2 møter i 2013, herunder en studietur til Sverige. USS årsmelding

6 AKTUELLE SAKER Foto: Ingrid Apollon MOTORFERDSEL Etter mange år med stillstand i saken om lokal forvaltning av motorferdselen, har det i 2013 skjedd mye. Den rødgrønne regjeringen foreslo i mars å innføre en ny forsøksordning for fire nye år med adgang til å etablere rekreasjonsløyper. 40 kommuner skulle få delta i forsøket etter søknad. Videre at det skulle åpnes for tilførselsløyper fra grensekommunene til det svenske løypenettet. USS uttalte seg kritisk til å iverksette enda en forsøksordning, og mente det var tilstrekkelige erfaringer fra første forsøk til å gå videre med et lovarbeid. Videre at det var svært uheldig å videreføre en situasjon med ulike forvaltningsregimer mellom kommuner. I mai fremmet regjeringen forslag til ny forskrift for forsøksordningen, og forutsetninger for tilførselsløyper til Sverige. USS avgav høringsuttalelse, og oppfordret også flest mulig medlemskommuner til å søke om å få være med i det nye forsøket. USS mente det var viktig at en ny forsøksordning ville bestå av et mest mulig representativt utvalg av kommuner. 108 kommuner søkte om å få delta. Med ny regjering etter stortingsvalget ble det varslet ny skuterpolitikk med lokal forvaltning av skuterferdselen. I første omgang gikk regjeringen vekk fra at forsøksordningen skulle begrenses til 40 kommuner, og det ble åpnet for at alle de 108 kommunene som hadde søkt, skulle få anledning til å delta inntil et nytt regelverk for lokal forvaltning av motorferdselen var på plass. USS har ment at regjeringen i stedet bør prioritere å iverksette nødvendige lovendringer for lokal forvaltning over i mer ordnede former, slik det nå er lovet. Når kommunene skal overta forvaltningen av motorferdselen er det videre ønskelig at det føres tilstrekkelig kontroll med at den motorferdselsforvaltningen som er bestemt lokalt blir overholdt. USS har påpekt at det er behov for god og effektiv kontroll for å hindre ulovlig kjøring, og uttalte seg kritisk til at den nye regjeringen kuttet i bevilgningene til dette i statsbudsjettet for VERNEOMRÅDEFORVALTNING USS jobber for at den lokale forvaltingsmodellen for verneområdene sikrer lokal medvirkning, og at viktige avveiinger innenfor verneforskriftene gjøres lokalt. USS mener statlige klageinstanser bør være tilbakeholdne med å påklage vedtak fattet lokalt, så lenge vedtak ligger innenfor det handlingsrommet verneforskriften gir adgang til. Selv om mange av de lokale vedtakene blir stadfestet av overordnet klageinstans, vil lokal forvaltning få mer begrenset betydning og iverksettelsen av vedtakene vil bli forsinket dersom staten går aktivt inn og overprøver de lokale avveiingene. I 2013 endret Miljøverndepartementet vedtektene for alle nasjonalparkstyrene på et viktig punkt, da styrene fikk adgang til å delegere til forvalteren å treffe vedtak i alle saker som gjelder søknad om dispensasjon fra verneforskriftens bestemmelser om ferdsel. Dette skjedde etter innspill fra både USS og mange verneområdestyrer, som opplevde at nasjonalparkstyrets tid i for stor grad gikk med til saksbehandling av enkeltsaker fremfor mer overordnede forvaltningsoppgaver. USS satte pris på at dette ble fulgt opp av miljømyndighetene, og mener denne endringen bidrar til en mer effektiv saksbehandling og frigjøring av tid for verneområdestyrene til mer sentrale og overordnede forvaltningsoppgaver. 6 USS årsmelding 2013

7 AKTUELLE SAKER USS har også påpekt at det bør klargjøres en tydelig ansvars- og oppgavefordeling mellom SNO og verneområdestyrene. Ved vedtakelsen av naturoppsynsloven ble det i sin tid påpekt at loven og SNOs virksomhet måtte tilpasses nye forvaltningsregimer, og at det ved opprettelse av et nytt forvaltningsorgan er viktig å foreta en hensiktsmessig grensedragning. USS er opptatt av at beslutninger om skjøtsel, informasjon og tilrettelegging er en naturlig del av verneområdestyrenes forvaltningsoppgaver. ØKOSYSTEMTJENESTER USS har i 2013 fulgt arbeidet med NOU 2013:10 Naturens goder - om verdien av økosystemtjenester, og har skrevet høringsuttalelse til denne utredningen. Spørsmål om verdsettelse av naturens tjenester er svært relevant for mange USS-saker, herunder spørsmål om betaling for bruk av natur og incentiver for vern. Mange av forslagene fra utvalget er relevant ved både mineralutvinning, energiutbygging, verneområder, rovviltforvaltning m.m., som er blant de temaer som er berørt i uttalelsen fra USS. AREALFORVALTNING OG REGIONALE PLANER FOR VILLREIN OG BYGDEUTVIKLING USS er opptatt av å ivareta den lokale arealmyndigheten. USS har det siste året særlig fulgt debatten om de regionale planene for villrein og bygdeutvikling, og har hatt på trykk kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen og Kommunal Rapport om dette. USS har støttet opprettelsen av et tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune, og i regjeringsplattformen til den nye regjeringen ble det også lovt at et slikt organ skal opprettes. Foto: Ingrid Apollon USS årsmelding

8 AKTUELLE SAKER MINERALKOMMUNER Mineralutvinning og gruvedrift er et viktig utmarksspørsmål. I løpet av året 2013 har ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen, sammen med landsstyret tatt initiativ til å samle mineralkommuner i USS. Det ble avholdt et seminar i Tromsø 9. april 2013, der sytten kommuner fra de tre nordligste fylkene deltok, i tillegg til Nome kommune i Telemark. Under USS sitt landsmøte april ble det vedtatt en resolusjon med følgende tekst: «Landsmøtet ber derfor Landsstyret ta ytterligere initiativ til en samling av mineralkommunenes interesser.» Mineralkommunene ble stiftet 2. september 2013 av fjorten ordførere. Det ble nedsatt et arbeidsutvalg med fire medlemmer, to fra det nordafjelske, en fra det østafjelske og en fra det vestafjelske. Mineralkommunene har allerede blitt anerkjent av bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, som et talerør for mineralkommuner. Sekretariatet har deltatt på konferanser om mineralspørsmål i Trondheim og Oslo, og har bidratt med foredrag og innspill i debatter under disse. Videre har USS arrangert tre mineralseminarer, med godt oppmøte, og innlegg bl.a. fra daværende statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet og fra fagpersoner ved Norges Geologiske Undersøkelse. I året som har gått har det vært særlig fokus på bruk av statlig plan, når kommuner sier nei til å regulere til mineralutvinningsformål. USS har fastholdt at denne reguleringsretten og arealmyndigheten må ligge lokalt. Videre har Økosystemtjenesteutvalget, som la fram sin utredning i august 2013, påpekt at mineralnæringen er en av de næringer der det bør utredes en grunnrenteskatt. USS vil jobbe videre med et forslag om en lokal kompensasjon og en andel av verdiskapingen til de kommuner som blir berørt av mineralutvinning. Som en følge av at USS nå jobber med mineralspørsmål, har USS fått flere nye medlemmer, og det ble dermed satt ny medlemsrekord i Foto: Ingrid Apollon Foto: Ingrid Apollon 8 USS årsmelding 2013

9 OrganisasjonSSAKER Informasjonsvirksomhet Mesteparten av USS informasjonsvirksomhet både eksternt og overfor medlemskommunene skjer på våre hjemmesider: På hjemmesidene oppdateres faglige artikler om USS-relevante tema, hvorav deler av fagartiklene er forbeholdt USS sine medlemskommuner på egne medlemssider. Det ble i 2013 publisert 44 USS-nytt om aktuelle nyheter og temaer. På hjemmesidene har også USS en nyhetsfeed som formidler dagens aktuelle mediesaker som berører forvaltning av utmarksressurser. USS-nytt og annen informasjon om aktuelle saker blir også publisert på vår Facebook-profil. Medlemskommunene Det bærende grunnlaget for USS virksomhet og gjennomslagskraft er medlemskommunene. Organisasjonens mulighet for å nå frem i aktuelle saker avhenger av en bred oppslutning fra kommuner med berørte utmarksområder. I år har USS også fått flere medlemskommuner i Finnmark. Organisasjonen har hatt følgende medlemmer i 2013: Organisasjonen har hatt følgende medlemmer i 2012: Østfold Aremark, Eidsberg, Rakkestad Hedmark Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil, Tynset, Våler, Åmot Oppland Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå Buskerud Flå, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal Telemark Hjartdal, Nome, Tinn, Tokke, Vinje Aust-Agder Bygland, Bykle, Valle, Åmli Vest-Agder Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Rogaland Forsand, Hjelmeland, Suldal Hordaland Eidfjord, Odda, Ullensvang, Ulvik Sogn og Fjordane Luster Møre og Romsdal Nesset, Norddal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal Sør-Trøndelag Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal Nord-Trøndelag Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Stjørdal Nordland Ballangen, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal, Sørfold, Vefsn Troms Bardu, Kåfjord, Målselv, Storfjord Finnmark Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Sør-Varanger USS årsmelding

10 10 USS årsmelding 2013 Bilder fra landsmøtet i Stjørdal, 2013.

11 OrganisasjonSSAKER Landsmøtet USS avholdt sitt landsmøte april på Rica Hell Hotell i Stjørdal. 116 delegater og 18 foredragsholdere og gjester deltok på møtet. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell innledet for landsmøtet om regjeringens syn på USS saker. Stortingsrepresentantene Lars Egeland (SV), Siri Meling (H), Erling Sande (Sp), Oskar Grimstad (Frp), Tor Arne Strøm (Ap) og Lars Egeland (SV) stilte i politisk paneldebatt på landsmøtet. Jan Erling Klausen, forsker på NIBR holdt foredrag lokaldemokratiets stilling særlig om forvaltningsdomstol som tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune og Paul Olai-Olsen ga landsmøtet engasjerende reiseskildringer fra sine reiser over hele verden. I tillegg holdt direktør Janne Sollie, DN foredrag om «Naturmangfold og klima kan vi ta vare på begge? og Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre orienterte om nasjonalparkkommunene. Sekretariatet holdt faglige foredrag om USS-aktuelle saker. Foto: Ingrid Apollon Ordinære organisasjonssaker for landsmøtet ble behandlet, og etter at det var gjort en total gjennomgang av vedtektene ble det vedtatt nye vedtekter for USS. Landsmøtet vedtok også en enstemmig resolusjon: «Motorferdsel i utmark Landsmøtet ser positivt på at Regjeringen har varslet endringer i gjeldende regelverk for bruk av snøscooter, etter at saken har ligget i dødvannet en årrekke. USS har i mange år bedt om en demokratisering av motorferdselen ved å innlemme den i plan- og bygningsloven, og hvor bruk av snøscooter blir avveid i lokale, konkrete interesseavveininger sammen med all annen arealbruk. Gjennom statlige planretningslinjer, statlig arealplan og innsigelsesinstituttet har staten likevel en samlet kontroll over arealforvaltningen og uinnskrenket adgang til å ivareta nødvendige regionale og nasjonale interesser. Den avveiningen loven bygger på mellom det lokaldemokratiske nivå og staten virker tilfredsstillende på andre samfunnssektorer. Landsmøtet beklager at Regjeringen, etter mange års vellykkede prøveprosjekt, grundige evalueringer og syv års betenkningstid, fortsatt skyver det prinsipielle spørsmålet om å innlemme motorferdselen i den generelle areallovgivningen ut i tid. Landsmøtet er kritisk til de varslede endringer, som i hovedsak er en iverksetting av et nytt prøveprosjekt for noen få kommuner. Landsmøtet anser likevel Regjeringens forslag som et skritt i riktig retning og imøteser at prøveordningen gjøres permanent og gjeldende for alle kommuner i landet. Lokal forvaltning av verneområder Reformen med lokal forvaltning av store verneområder har styrket både lokaldemokratiet og naturvernet. Landsmøtet finner det imidlertid nødvendig at oppgavefordelingen mellom statlige organer og områdestyrene snarest endres i tråd med den nye forvaltningsreformen, slik at områdestyrene gis myndighet og mulighet til en reell lokal forvaltning. Det krever blant annet at grensesnittet mellom SNOs, fjellstyrenes og områdestyrenes arbeidsoppgaver for så vidt gjelder skjøtsel, informasjon og tilrettelegging endres og at enklere forvaltningsoppgaver delegeres til forvaltningssekretariatene. En videre vekst i SNO bør ikke skje uten at en slik grenseoppgang foretas. USS årsmelding

12 OrganisasjonSSAKER Foto: Ingrid Apollon Kommuner og mineralforekomster Regjeringen har nylig presentert sin mineralstrategi, som avdekker enorme mineralforekomster og store potensielle verdier i utmarkskommuner, spredt over hele landet. Som ledd i sin mineralstrategi varsler Regjeringen bruk av statlig arealplan i de tilfelle kommuner med verdifulle forekomster av ulike grunner ikke ønsker mineralutvinning. Landsmøtet vil vise til at et samlet politikerpanel på landsmøtet ga sin tilslutning til følgende grunnprinsipper ved naturressursutnyttelse: Kommuner som avstår verdifulle naturressurser til storsamfunnet har en legitim rett til en andel av verdiskapingen Kommunen er arealplanmyndighet, og bare når viktige regionale eller nasjonale hensyn krever det bør denne myndigheten overtas av staten Det er Landsmøtets syn at verken mineralloven av 2009 eller Regjeringens mineralstrategi ivaretar de berørte kommuners behov for nødvendig deltakelse i konsesjonsprosessene, samordning av infrastrukturtiltak og andel av den samlede verdiskapingen. Landsmøtet ber derfor Landsstyret ta ytterligere initiativ til en samling av mineralkommunenes interesser. Gjerdeplikt for jernbanen Det er et fundamentalt rettsprinsipp at grunneiere som må avstå grunn til infrastrukturtiltak har rett på erstatning for de ulemper som følger av inngrepet. Høyesterett har i Dovrebanesaken kommet til at selv om grunneierne ikke har fått erstatning kan Jernbaneverket ikke forpliktes til å holde gjerder - slik det var forutsatt i skjønnene og avtalene med kommunene. Høyesterett mener at forpliktelsen ikke går lenger enn at departementet selv kan vurdere behovet for gjerder. - Ved vedtakelsen av jernbaneloven i 1992 ble det ikke funnet nødvendig med en lovbestemmelse om gjerdeplikt fordi dette vil følge av avtale eller skjønn. Når Høyesterett har kommet til at avtaler og skjønn ikke gir grunnlag for gjerdeplikt in natura, kun erstatning, ber Landsmøtet om at jernbaneloven endres slik at Jernbaneverket blir forpliktet til å gjerde langs landets jernbaner der det er behov av hensyn til folk og dyr. Rovdyr Ifølge rovviltforliket skal det ikke være rovdyr som utgjør skadepotensial i prioriterte beiteområder og i kalvingsområder for tamrein. Rovviltforvaltningen skal utøves slik at det ikke er behov for beitenekt i prioriterte beiteområder. Mattilsynet har fremholdt at få områder kan anses som prioriterte beiteområder uten forekomst av rovvilt, og at dette uten flere uttak av rovvilt skaper en uakseptabel risiko for dårlig dyrevelferd. Uten økt rovviltuttak varsler Mattilsynet beitenekt i prioriterte beiteområder, noe som vil være i strid med rovviltforliket. Landsmøtet ber regjeringen etterkomme Mattilsynets anmodning om økt rovviltuttak i forkant av årets beitesesong og kalvingstid for tamrein. Landsmøtet krever at miljøforvaltningen iverksetter store nok ekstraordinære uttak når rovdyrbestanden er over bestandsmålet. Samerettsutvalg II Lokal forvaltning av utmarka gjennom innføring av Fjelloven i Nordland og Troms har helt siden stiftelsen vært en sentral sak for USS. Saken ble lagt til utredning i Samerettsutvalg II, hvor et bredt flertall støttet forslaget om en modell med lokal forvaltning gjennom interkommunale organer. Siden innstillingen forelå i 2007, har det ikke skjedd noe. Landsmøtet etterlyser oppfølging av flertallsforslaget.» 12 USS årsmelding 2013

13 Landsstyret Landsstyrets representanter etter valgene i fylkesmøtene på landsmøtet: Fylke Representanter: Mob Epost Østfold Kommunestyremedlem Knut Herland, Eidsberg Hedmark Kommunestyremedlem Jan Lie, Rakkestad (vara) Formannskapsmedlem Terje Hoffstad, Stor-Elvdal Ordfører Lars Erik Hyllvang, Engerdal (vara) Oppland Varaordfører Anita Sletten Nuvstad, Sel Ordfører Lars Kvissel, Vestre Slidre (vara) Buskerud Ordfører Dag Lislien, Rollag Formannskapsmedlem Sigrid Simensen Ilsøy (vara) Telemark Ordfører Steinar Bergsland, Tinn Ordfører Hilde Alice Vågslid, Tokke (vara) Aust-Agder Kommunestyremedlem Heming F. Hansen Ordfører Reidar Saga, Åmli Vest-Agder Arna Berg, Åseral Formannskapsmedlem Thor Jørgen Tjørhom, Sirdal (vara) Rogaland Ordførar Torkel Myklebust, Suldal Varaordførar Håkon Helgøy (vara) Hordaland Ordfører Solfrid Borge, Ullensvang Ordfører John Opdal, Odda (vara) Sogn og Fjordane Kommunestyremedlem Olaug Høyheim, Luster Ordfører Ivar Kvalen, Luster (vara) Møre og Romsdal Kommunestyremedlem Gunhild Bøklep Bøe, Surnadal Ordfører Roger Magne Osen, Smøla (vara) Sør-Trøndelag Formannskapsmedlem Anne Haave, Selbu Kommunestyremedl. Gro Anette Kirkhus Hågensen, Selbu (vara) Nord-Trøndelag Ordfører Bård Langsåvold, Meråker Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo, Snåsa (vara) Nordland Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik Varaordfører Siv Mossleth, Saltdal (vara) Troms Ordfører Arne Nysted, Bardu Ordfører Sigmund Steinnes Storfjord (vara) USS årsmelding

14 OrganisasjonSSAKER Foto: Ingrid Apollon Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Kommunestyremedlem Knut Herland, Eidsberg, leder Ordfører Solfrid Borge, nestleder Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik, Hemnes Ordfører Dag Lislien, Rollag Formannskapsmedlem Anne Haave, Selbu Østfold Hordaland Nordland Buskerud Sør-Trøndelag Valgkomité Dag Rønning, Engerdal (valgt for ett år på landsmøtet i 2013 for å erstatte Terje Hoffstad som ble valgt inn i landsstyret) Oddvar Bjørnsen, Bardu (gjenvalgt for tre nye år på landsmøtet i 2012) Margit Smeland, Åmli (gjenvalgt for tre nye år på landsmøtet i 2013) Mineralutvalget Cecilie Hansen, Sør-Varanger, leder Stian Brekkvassmo, Namsskogan Rolf Jonas Hurlen, Nesset Bjørg Tveito Lundefaret, Nome Varamedlemmer: Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok Kai Henriksen, Rana Trine L. Danielsen, Hjelmeland Tor Helge Flåto, Tinn Sekretariatet USS sekretariat har fra stiftelsen ligget til advokatene Caroline Lund og Stein Erik Stinessen. De to advokatene er partnere i Advokatfirmaet Lund & Co DA. Advokatfirmaet Lund & Co er et privatpraktiserende advokatfirma som har spesialisert seg på blant annet energi-, miljø- og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, og forvaltningsrett. Partnerne Stein Erik Stinessen, Caroline Lund og Ulf Larsen som alle er advokater med møterett i Høyesterett har mangeårig praksis både i rettspolitisk arbeid, prosedyre og forhandlinger. Lund & Co har for tiden 22 ansatte og flere av firmaets advokater og advokatfullmektiger bistår i arbeidet for USS. I 2013 har sekretariatsarbeidet i hovedsak vært utført av advokatene Stein Erik Stinessen, Caroline Lund, Tine Larsen og Karianne Aamdal Lundgaard. Den daglige medlemskontakten har vært ivaretatt av organisasjonskoordinator Vigdis Ekeland. 14 USS årsmelding 2013

15 Landsstyrets sommermøte i Nordland, hvor landsstyret besøkte kommunene Mo i Rana, Hemnes og Haltfjelldal, samt Storuman kommune i Sverige. USS årsmelding

16 RESULTATREGNSKAP pr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad 0 0 Sum finanskostnader 0 0 NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 4 ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) 16 USS årsmelding 2013

17 BALANSE pr Note EIENDELER Omløpsmidler Filmprosjekt Filmprosjekt 262 USS Motkonto filmprosjekt 262 USS ( ) ( ) Sum filmprosjektet (141) (141) Fordringer Kundefordringer (800) Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD USS årsmelding

18 NOTER 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Pensjonsforpliktelser Selskapet er ikke pliktig å tegne pensjonsavtale. Note 1 Inntekter Seminaravgift Medlemskontingent Landsmøte Tilskudd Sum Inntekter Medlemskontingenten er USS hovedinntektskilde, og utgjør kr pr. medlemskommune. Landsmøte Inntektene stammer fra deltakeravgift fra medlemskommunene på USS landsmøte. Inntektene motsvares av utgifter som er henført under USS organisasjonskostnader. Note 2 Lønnskostnad Organisasjonen har hatt 0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Totalt USS årsmelding 2013

19 Ytelser til ledende personer og revisor Styreleder Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Andre tjenester Samlet honorar til revisor Note 3 Annen driftskostnad I denne posten ligger bl. a. utgifter i forbindelse med landsmøtet, alle landsstyremøter, arbeidsutvalgsmøter og seminarer, samt utgifter til sekretariat, juridisk bistand, trykking, data mv. Note 4 Annen egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Tilført fra årsresultat 0 0 Årets underskudd ( ) ( ) Andre transaksjoner 0 0 Pr Note 5 Filmprosjekt Filmprosjekt 262 USS Motkonto filmprosjekt 262 USS ( ) ( ) DnB Filmprosjekt Sum Filmprosjekt 0 0 USS er av initiativtakerne til filmprosjektet «Skal Norge gro igjen?» anmodet om å stå som søker av bidrag til finansieringen av prosjektet. Bevilgede midler blir plassert på egen konto for filmprosjektet, og midlene er øremerket dette formålet fullt ut. Filmprosjektet er en programserie for norsk TV som tar sikte på å synliggjøre endringer i kulturlandskapet og konsekvenser av pågående endringer. Ingen aktivitet i USS årsmelding

20 Note 6 Andre fordringer Oppgjørskonto merverdiavgift Sum andre fordringer Note 7 Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr USS årsmelding 2013

21 REVISJONSBERETNING USS årsmelding

22 REVISJONSBERETNING 22 USS årsmelding 2013

23 BUDSJETT Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Driftsinntekter Inntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (28 000) ( ) Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT ( ) USS årsmelding

24 Lyngenfjorden, med deler av Lyngsalpene. Kåfjord kommune, Troms fylke. Foto: Willy Haraldsen / NTB scanpix «Utmarkskommunenes Sammenslutning skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier.» U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Sekretariat: Advokatfirmaet Lund & Co DA Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Tlf Faks

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift.

Kontingenten i USSble fra 2014 indeksregulert til kr pr år pluss merverdiavgift. :vr ;:EB?,014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING Verdal kommune v/ordfører Bjørn Iversen Postboks 24 7651 VERDAL Deres ref: Vår ref: 118562-1418 Oslo, 3. februar 2014 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING - MEDLEMSKAP

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» Dette er

Detaljer

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS

U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 U t m a r k s k o m m u n e n e s S a m m e n s l u t n i n g USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS HORDALAND I^I.KESKOMMUNF. Saknr. 3.eC>SOHS5^rx,k.ru t3 Til Aksjonærene Arkivni. SS:*V Eksp. U.off. Saksh.MSSC Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 20. juni 2011 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS' hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING USS «USS hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.» DETTE ER UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer