Lovlighetskontroll av vedtak om å bevilge midler til gransking av enhetsleder i Halden kommune - formannskapets vedtak er gyldig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovlighetskontroll av vedtak om å bevilge midler til gransking av enhetsleder i Halden kommune - formannskapets vedtak er gyldig"

Transkript

1 Halden kommune Postboks HALDEN Juridisk avdeling Deres ref.: 2012/3918 Vår ref.: 2013/ GHJ Vår dato: Lovlighetskontroll av vedtak om å bevilge midler til gransking av enhetsleder i Halden kommune - formannskapets vedtak er gyldig Kommunestyrerepresentantene Per Christian Dahl, Fritjof Dahlen, Per Egil Evensen og Odd A. Sætre har fremmet lovlighetsklage over formannskapets avgjørelse av i sak PS 2013/62 om å bevilge inntil kr ,- til gjennomføring av ekstern undersøkelse av innkomne varsler. Vi mottok dokumentene i saken fra kommunen den Vi beklager den lange saksbehandlingstiden. Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen har kommet til at formannskapets avgjørelse av i sak 2013/62 er gyldig, jf. kommuneloven 59 nr. 4. Lovlighetsklagen har ikke ført frem. Fylkesmannens avgjørelse i saken er endelig og kan ikke påklages. Generelt om lovlighetskontroll Etter kommuneloven 59 er departementet gitt myndighet til å kontrollere avgjørelser fattet av folkevalgt organ og kommunal eller fylkeskommunal administrasjon. Myndigheten til å foreta lovlighetskontroll er delegert til Fylkesmannen, jf. rundskriv H-25/92 og H-6/95. Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av avgjørelsens lovlighet, jf. 59 nr. 1. Lovlighetskontroll er begrunnet i hensynet til rettssikkerhet, faglig kvalitet på forvaltningens avgjørelser, og forvaltningens omdømme. Et krav om lovlighetskontroll må fremmes av minst tre medlemmer av kommunestyret. Videre må klagen fremmes innen tre uker fra avgjørelsen ble truffet, jf. forskrift av 13. januar 1993 nr Som utgangspunkt er det kun avgjørelser som avgjør realiteten i en sak som kan bringes inn for lovlighetskontroll. Videre er det bare de forvaltnings- og offentligrettslige sidene ved en avgjørelse som kan kontrolleres, og ikke de rent privatrettslige sidene. Kontrollen skal ifølge kommuneloven 59 nr. 4 omfatte en undersøkelse av om avgjørelsen Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post:

2 2 a. er innholdsmessig lovlig (materiell kompetanse) b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse (personell kompetanse) c. er blitt til på lovlig måte (prosessuell kompetanse) Lovlighetskontroll innebærer ikke myndighet til å treffe en ny avgjørelse, men bare til å oppheve kommunens avgjørelse dersom den er ugyldig, jf. 59 nr. 4 andre ledd. Ugyldighet er betinget av at det foreligger feil ved den materielle, personelle eller prosessuelle kompetansen. Feil ved den personelle eller prosessuelle kompetansen fører imidlertid ikke automatisk til ugyldighet. Her følges prinsippet i forvaltningsloven 41, om at vedtaket likevel er gyldig dersom det er grunn til å tro at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Bakgrunnen for saken Rådmann Gudrun Grindaker i Halden kommune besluttet den å iverksette nærmere undersøkelser av en enhetsleder i kommunen. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av at kommunen hadde mottatt to anonyme varsler om kritikkverdige forhold knyttet til enhetslederen. Etter en anbudsprosess ga rådmannen oppdraget til advokatfirmaet Hjort DA. Advokat Alexandra Bech Gjørv har ledet arbeidet med granskingen. I brev av fra kommunen til advokatfirmaet, var det fastsatt følgende mandat: Granskingen skal omfatte en gjennomgang av det faktiske og rettslige grunnlaget for to anonyme varsler med anklager mot en enhetsleder i Halden kommune om mulige misligheter/sammenblanding av roller som myndighetsperson og privatperson. Granskerne skal gi anbefaling på overordnet nivå om eventuelle hensiktsmessige tiltak fra kommunens side på bakgrunn av de funn som blir gjort. Resultatene fra granskingen skal sammenfattes i en rapport. Det ene varselet peker konkret på enhetslederens rolle i tre plan- og byggesaker knyttet til tomter som grenser til Grimsrød gård. Gården eies av enhetslederens ektefelle. Mandatet omfatter også en gjennomgang av forholdet mellom enhetslederen og et arkitektfirma, jf. punkt 2 i rapporten. Kostnadsrammene for advokatfirmaet Hjorts undersøkelser overskred rådmannens økonomiske fullmakter, og spørsmålet om bevilgning av midler ble derfor fremlagt for formannskapet. I saksframlegg til formannskapet datert gikk kommunens administrasjon inn for å bevilge inntil kr til granskingen. Formannskapet traff følgende vedtak i møte den i sak PS 2013/62 med 8 mot 7 stemmer: Formannskapet bevilger inntil kr ,- til gjennomføring av ekstern undersøkelse av innkomne varsler. Bevilgningen dekkes inn av formannskapets konto. Kommunestyrerepresentantene Per Christian Dahl, Fritjof Dahlen, Per Egil Evensen og Odd A. Sætre, har fremmet krav om lovlighetskontroll av formannskapets avgjørelse. Lovlighetsklagen er i hovedsak begrunnet med at kommunen tar opp lån som går utover det som er godkjent av Fylkesmannen, jf. brev av fra Fylkesmannen. Videre anføres det at vedtaket er i strid med kommuneloven 47 om årsbudsjettets bindende virkning, ved at det bevilges penger til et formål som kommunen ikke er rettslig forpliktet til å utføre. Klagerne viser også til et brev datert fra advokat Helge Skaaraas til kommunen. Brevet belyser

3 3 etter klagernes oppfatning hvilke personer som ikke er habile i saken, jf. kommuneloven 40 nr. 3 og forvaltningsloven 6. Lovlighetsklagen ble behandlet av formannskapet den som sak 2013/83. Formannskapet besluttet å opprettholde sin avgjørelse, og saken ble derfor oversendt til Fylkesmannen for behandling, jf. kommuneloven 59 nr. 2 andre punktum. Fylkesmannen har også mottatt et brev datert fra advokat Helge Skaaraas i forbindelse med saken. Advokat Skaaraas representerer den nevnte enhetslederen. Skaaraas skriver at han er kjent med at det er inngitt lovlighetsklage på vedtak fattet av formannskapet den Av flere grunner mener Skaaraas at vedtaket om gransking er ugyldig, og at dokumenter vedlagt brevet er med på å belyse hvorfor. Dokumentene er et brev datert med vedlegg fra Skaaraas til granskningsleder Gjørv. Skaaraas mener at de forhold som er tatt opp i brevet til Gjørv bør inngå i Fylkesmannens vurdering av lovlighetsklagen. Av dokumentene går det frem at enhetslederen har reist privat straffesak mot rådmann Grindaker, tidligere rådmann Eivind Hansen og kommuneadvokat Veronica Aam, samt Halden kommune ved ordfører Thor Edquist. Saken er reist for å få erklært ærekrenkende påstander maktesløse og døde etter straffeloven 251. Det er også reist sivilt søksmål hvor enhetslederen krever oppreisning og erstatning av de tre, samt av kommunen. Saken startet med et forberedende rettsmøte i Fredrikstad tingrett , men vil komme opp for retten tidligst i slutten av februar Resultatet av granskingen ble lagt frem for formannskapet i møte den Undersøkelsene gir etter granskernes vurdering grunnlag for skarp kritikk av enhetslederen, for formelle feil, rollesammenblanding og tilsløring av egen aktivitet i saker der han har private økonomiske interesser, jf. side 43 i rapporten. Granskerne anbefaler at kommunen foretar tiltak for å styrke tilliten til enhet for plan, byggesak og geodata. Granskerne avstår fra å foreta en strafferettslig vurdering, og gir ingen anbefaling i så henseende. Når det gjelder tjenestemessige reaksjoner mot enhetslederen, går det frem av punkt 13.1 i rapporten at de ulike forholdene kan gi grunnlag for å vurdere tjenestemessige reaksjoner mot ham. Råd til kommunen om dette er utformet i et eget notat. Ifølge en artikkel i Kommunal Rapport ble enhetslederen suspendert fra sin stilling med øyeblikkelig virkning samme dag. Fylkesmannens vurdering av saken Formelle vilkår Det er formannskapets vedtak av i sak PS 2013/62 om å bevilge midler til gransking som er brakt inn for Fylkesmannen for lovlighetskontroll. Vedtaket anses som en avgjørelse i henhold til kommunelovens 59. Lovlighetsklagen er ikke datert. Ifølge kommunens administrasjon er den mottatt av rådmannen og ordføreren på e-post Klagen er dermed rettidig fremsatt. Også kravet om at klagen skal være fremsatt av minst tre representanter av kommunestyret er oppfylt. Den påklagede avgjørelsen gjelder offentligrettslige forhold. Fylkesmannen finner etter dette at de formelle vilkårene for å prøve spørsmålet om lovlighet etter kommuneloven 59, er oppfylt. Personell kompetanse Lovlighetskontroll av den personelle kompetansen innebærer en kontroll av om avgjørelsen er truffet av noen som har myndighet til å treffe en slik avgjørelse. Som utgangspunkt ligger all rettslig kommunal beslutningsmyndighet hos kommunestyret, jf. kommuneloven 6. Andre organ eller enkeltpersoner har bare myndighet til å treffe beslutninger på kommunens vegne i det omfang det enten følger av særskilt lovbestemmelse

4 4 eller av lovlig delegasjonsvedtak. Det går frem av kommuneloven 8 nr. 3 at formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Det følger av Delegeringsreglement for Halden kommune (iverksatt ) pkt. 6.1 at formannskapet treffer vedtak i prinsipielle økonomi- og næringsspørsmål. Videre er formannskapet gitt ansvar for koordinering og kontroll/styring i økonomisaker. Fylkesmannen legger etter dette til grunn at formannskapet hadde myndighet til å treffe en avgjørelse i saken. Materiell kompetanse Kontroll av den materielle kompetanse retter seg mot vedtakets innhold. Vedtaket må ikke stride mot gjeldende rett. Klagerne hevder at vedtaket er i strid med kommuneloven 47 nr. 1 om årsbudsjettets bindende virkning. Bestemmelsen lyder: Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. 46 nr. 1 tredje punktum. Denne bestemmelsen fastslår at årsbudsjettet er bindende. Som utgangspunkt kan derfor verken administrasjonen eller folkevalgte organer foreta utbetalinger eller pådra kommunen utgifter som ikke er innarbeidet i budsjettet. Unntatt fra kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet, er utgifter kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke. I dette tilfellet har formannskapet besluttet at det skal bevilges kr til en ekstern undersøkelse av innkomne varsler. Bevilgningen skal dekkes inn av formannskapets konto. Spørsmålet er derfor om det er satt av midler til denne typen utgifter i årsbudsjettet. Halden kommunes årsbudsjett for 2013 ble vedtatt av kommunestyret i møte den (sak 2012/164). Fylkesmannen gjennomførte den en lovlighetskontroll av budsjettet med hjemmel i kommuneloven 60. Fylkesmannen konkluderte med at det ikke forelå forhold som tilsa at vedtaket måtte oppheves, men presiserte blant annet at inndekning av underskudd som budsjettert må være overordnet i oppfølgingen av det vedtatte årsbudsjettet. Under overskriften Personal, økonomi, utvikling Rådmann, politisk, fellesfunksjoner på side 10 i årsbudsjettet heter det: Det er viktig at det finnes et lite handlingsrom for eventuelle problemstillinger som ikke er hensyntatt i budsjettet. Det settes derfor av 3 millioner til formannskapets konto for eventuelle forhold. Denne passussen gir formannskapet en nokså vid ramme for hvilke formål formannskapets midler kan brukes til. Forutsatt at rammen ikke var brukt opp på vedtakstidspunktet, og at kommunestyret ikke har trukket bevilgningen tilbake, kan ikke Fylkesmannen se at formannskapets vedtak om bevilgning av kr til gransking er i strid med kommuneloven 47 nr.1. Prosessuell kompetanse Kontroll av den prosessuelle kompetansen innebærer en vurdering av om avgjørelsen er blitt til på lovlig måte, dvs. om saksbehandlingsreglene er fulgt.

5 5 I lovlighetsklagen er det vist til et brev datert fra advokat Helge Skaaraas til ordfører Thor Edquist og formannskapssekretær Martin Vik. Klagerne mener brevet belyser hvilke personer som ikke er habile i saken. I brevet går det blant annet frem at Skaaraas og hans klient reagerer på at formannskapet har gitt rådmannen fullmakt til å utferdige mandat for granskingen. De viser til at hun er part i den rettslige prosessen som er anlagt i forbindelse med ærekrenkende påstander fra blant andre henne. Advokat Skaaraas hevder derfor at rådmannen ikke er habil til å utferdige mandat og gjennom dette lede granskingen, og at hun heller ikke skulle vært til stede under formannskapets behandling av saken. Videre påpeker Skaaraas at megleren i eiendomshandelen som skal granskes, Jan-Erik Herft, deltok ved behandlingen av saken i formannskapet, og at dette ikke kan være riktig. Skaaraas viser også til at ordførerens svoger, byggmester Robin Damgård, var kjøper i den samme handelen. Fylkesmannen forstår henvisningen til brevet fra Skaaraas slik at klagerne mener kommunens administrasjon ikke var habil til å forberede saken om bevilgning av midler til gransking, og at rådmannen ikke skulle vært tilstede i møtet da formannskapet behandlet saken. Videre forstår vi lovlighetsklagen slik at klagerne mener at Jan-Erik Herft og ordfører Edquist ikke var habile til å delta ved avgjørelsen av saken i formannskapet. 1. Generelt om habilitetsreglene Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder generelt for avgjørelser kommunen fatter i forvaltningssaker. Reglene gjelder både for tjenestemenn og folkevalgte, jf. forvaltningsloven 10. Forvaltningsloven 6 første ledd lister opp hvilke tilknytningsformer til en sak som automatisk leder til inhabilitet. Eksisterer en slik tilknytningsform, vil en være inhabil både til å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen, og til å treffe selve avgjørelsen. Dersom inhabilitet ikke inntrer etter første ledd, må tjenestemannen vurdere om det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, jf. 6 annet ledd. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det er tjenestemannen selv som avgjør hvorvidt hun/han er habil eller ikke, jf. forvaltningsloven 8 første ledd. I folkevalgte organer treffes denne avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar ved avstemmingen, jf. 8 annet ledd. 2. Vurdering av rådmannens habilitet Som nevnt ovenfor, har enhetslederen anlagt en privat straffesak mot blant annet rådmann Grindaker. Ifølge en artikkel i Halden Arbeiderblad , ble stevningene sendt Halden tingrett Dette innebærer at rådmannen må ha vært kjent med at hun var stevnet i en privat straffesak da saken om bevilgning av midler til granskingen ble tilrettelagt av administrasjonen, og hun må ha vært kjent med stevningen da hun deltok i formannskapets møte hvor saken ble behandlet. Administrasjonen skriver følgende om rådmannens habilitet i sitt saksframlegg: Rådmannens habilitet som oppdragsgiver for undersøkelsen er avhengig av utfallet i sak om Avtale om dekning av saksomkostninger m.m.. Dersom avtalen godkjennes, vil rådmannen ikke ha personlige interesser av utfallet av undersøkelsen. Rådmannen

6 6 kan derfor være oppdragsgiver med fullmakt til å utforme mandat og ta stilling til eventuelle nye varsler. Dersom formannskapet ikke vedtar avtalen, bør formannskapet engasjere setterådmann som oppdragsgiver for undersøkelsen med mandatfullmakt. Formannskapet behandlet saken om dekning av saksomkostninger i samme møte (sak PS 2013/61) som saken om bevilgning av midler til gransking. Formannskapet fattet vedtak om å bevilge inntil kr fra formannskapets konto til dekning av saksomkostninger for Eivind Hansen, Gudrun H. Grindaker og Veronica Aam. Kommunen synes å legge til grunn at rådmannen ikke kan sies å ha noen personlige interesser i saken om granskning, så lenge hun får utgiftene til den parallelle rettslige prosessen dekket av kommunen. Fylkesmannen er enig i at vedtaket gjør at hun ikke kan sies å ha økonomiske interesser i spørsmålet om gransking. Spørsmålet er om hun kan sies å ha hatt personlige interesser i at det ble bevilget midler til granskingen, og om dette i så fall utgjør slike andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet, jf. forvaltningsloven 6 annet ledd. Ved behandlingen av sak PS 2013/62 hadde formannskapet valget mellom å bevilge midler til granskingen, eller ikke å bevilge midler til slike undersøkelser. Dersom formannskapet hadde falt ned på den siste løsningen, går Fylkesmannen ut fra at dette ville satt en stopper for den eksterne granskingen. Formannskapet hadde altså en mulighet til å reversere rådmannens beslutning om å la et advokatfirma granske forholdene nærmere. Som nevnt ovenfor, konkluderer granskerne i rapporten med at det er grunnlag for skarp kritikk av enhetslederen. Utfallet av rapporten vil kunne få virkning for rettens behandling av spørsmålet om mortifikasjon av påståtte ærekrenkelser, og således kunne innebære en personlig fordel for rådmannen. På det tidspunktet rådmannen tilrettela saken for formannskapet, var det imidlertid usikkert hva som ville bli utfallet av granskingen. Vi kan derfor ikke se at rådmannen kan sies å ha hatt noen direkte interesse, verken økonomisk eller personlig, i at det ble bevilget midler til en ekstern granskning. Fylkesmannen har etter dette kommet til at det ikke foreligger slike særegne forhold som gjør at rådmannen var inhabil etter forvaltningsloven 6 annet ledd til å forberede saken om bevilgning av midler til granskningen, eller til å være tilstede under formannskapets møte den ved behandlingen av sak PS 2013/62. Det er formannskapets avgjørelse i sak PS 2013/62 i møte den som er brakt inn til Fylkesmannen for kontroll. Hvorvidt rådmannen var habil til å ta selve beslutningen om å granske enhetslederen, faller derfor i utgangspunktet utenfor hva som er gjenstand for lovlighetskontroll. Det følger av kommuneloven 59 nr. 5 at Fylkesmannen også på eget initiativ kan ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. Henvendelsen fra Skaaraas kan oppfattes som en oppfordring til Fylkesmannen om å benytte denne adgangen. Kommuneloven 59 nr. 5 gir ingen nærmere anvisning på når denne myndigheten skal benyttes, slik at det i stor grad vil bero på skjønn. I henhold til Kommunal- og regionaldepartementets veileder H-2123 Lovlighetskontroll etter kommuneloven 59, bør adgangen brukes med varsomhet. Generelt kan vi si at det bør hefte usikkerhet ved en avgjørelses gyldighet før myndigheten til lovlighetskontroll av eget tiltak brukes. Ugyldighet er betinget av at det er begått feil når det gjelder den materielle, personelle eller prosessuelle

7 7 kompetansen. I tillegg skal en eventuell feil ha virket bestemmende på avgjørelsens innhold for at ugyldighet skal kunne konstateres. Slik saken fremstår, finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å ta rådmannens avgjørelse om å iverksette gransking opp til lovlighetskontroll av eget tiltak. Vi viser blant annet til at rådmannen, på tidspunktet for denne beslutningen, ennå ikke var stevnet i den private straffesaken. Vi viser også til at rådmannen, som enhetslederens arbeidsgiver, synes å ha fulgt kommunens rutiner i varslingssaker i dette tilfellet, jf. Rutiner for varsling i Halden kommune etter AML 2-4, godkjent av Hovedarbeidsmiljøutvalget I saker hvor det kan bli aktuelt med tjenestemessige reaksjoner, er det naturlig at forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker tilspisser seg. Dersom arbeidstakeren går til privat straffesak for å få mortifisert ærekrenkende påstander fra arbeidsgiveren, kan ikke dette på generelt grunnlag automatisk lede til at arbeidsgiveren blir inhabil til å delta i den videre håndteringen av saken. Vi viser også til siste avsnitt i punkt 4 i granskingsrapporten (s. 6), hvor granskerne opplyser at de i forbindelse med opprettelsen av granskingen utarbeidet en betenkning som konkluderte med at rådmannen var habil til å beslutte gransking, noe som var avgjørende for at advokatfirmaet kunne motta mandat fra henne. Når det gjelder beslutningen om hvilket mandat som skulle ligge til grunn for granskingen, kan vi ikke se at det er en avgjørelse i kommunelovens forstand. Det er ikke en beslutning som avgjør realiteten i saken, og den er således ikke gjenstand for lovlighetskontroll. 3. Vurdering av formannskapsmedlem Jan-Erik Herfts habilitet Skaaraas viser i brevet av til at formannskapsmedlem Jan- Erik Herft var megler i eiendomshandelen som er gjenstand for gransking, og at det ikke kan være riktig at han som direkte involvert skal være med på å bevilge kr for en fornyet gjennomgang av saken. Det er ikke gjengitt noe i protokollen fra møtet i formannskapet som tyder på at spørsmål om Herfts habilitet ble reist under møtet. Det forhold at Herft opptrådte som megler i den ene eiendomshandelen som er omtalt i granskingsrapporten, gjør ikke at Herft kan anses som part i granskingen. Vi kan heller ikke se at det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Vi viser til at mandatet for granskingen er klar på at det er enhetslederen som er subjektet for granskingen. Fylkesmannen har etter dette kommet til at Herft var habil til å delta ved avgjørelsen av sak 013/62 i formannskapets møte den Vurdering av ordfører Thor Edquists habilitet Skaaraas viser i brevet til at ordførerens svoger var kjøper i den nevnte eiendomshandelen, og at dette gjør ordføreren inhabil til å delta ved avgjørelsen av om det skulle bevilges midler til gransking av blant annet denne handelen. Det er ikke gjengitt noe i protokollen som tyder på at spørsmål om ordførerens habilitet ble reist under møtet. Det forhold at ordførerens svoger var kjøper i den ene eiendomshandelen som er omtalt i granskingsrapporten, gjør ikke at denne svogeren kan anses som part i granskingen. Inhabilitet kan derfor ikke inntre etter forvaltningsloven 6 første ledd for ordføreren. Vi kan heller ikke se at det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til ordførerens upartiskhet i dette tilfellet. Vi viser til at mandatet for granskingen er klar på at det er enhetslederen som er subjektet for granskingen. Fylkesmannen har etter dette kommet til at ordfører Edquist var habil til å delta ved avgjørelsen av sak 013/62 i formannskapets møte den

8 8 Fylkesmannen kan etter dette ikke se at ble begått saksbehandlingsfeil i forbindelse med formannskapets avgjørelse om å bevilge kr til gransking av enhetslederen. Konklusjon Fylkesmannen har på bakgrunn av det ovenstående kommet til at formannskapets vedtak av i sak PS 2013/62 er gyldig, og at lovlighetsklagen ikke kan føre frem. Vi ber kommunen sørge for at Fylkesmannens avgjørelse blir oversendt til de kommunestyrerepresentantene som har fremmet lovlighetsklagen. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Trond Rønningen e.f. assisterende fylkesmann Gøril Hjelseth seniorrådgiver Saksbehandler: Gøril Hjelseth Kopi til: Advokat Helge Skaaraas Postboks SARPSBORG

Lovlighetskontroll - Våler kommunestyres vedtak av 16. juni 2016 i sak 28/16 «Kommunereform forslag fra nedsatt styringsgruppe»

Lovlighetskontroll - Våler kommunestyres vedtak av 16. juni 2016 i sak 28/16 «Kommunereform forslag fra nedsatt styringsgruppe» Våler kommune Herredshuset, Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD Juridisk avdeling Deres ref.: 16/1219-4/CL Vår ref.: 2016/4643 323 GHJ Vår dato: 25.11.2016 Lovlighetskontroll - Våler kommunestyres vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. 65, BNR 140 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra

Detaljer

Vedtak - Lovlighetskontroll - Habilitetsvurdering - Lokalisering av Bogen skole - Evenes

Vedtak - Lovlighetskontroll - Habilitetsvurdering - Lokalisering av Bogen skole - Evenes Evenes kommune Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten Saksb.: Erlann Mortensen e-post: fmnoemo@fylkesmannen.no Tlf: 75531609 Vår ref: 2017/4504 Deres ref: 2016/266 Vår dato: 21.11.2017 Deres dato: 22.08.2017

Detaljer

Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyres avgjørelse av habilitetsinnsigelse i sak 16/13 ***

Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyres avgjørelse av habilitetsinnsigelse i sak 16/13 *** Fylkesmarmeni Troms RomssaFyl(kamanni Saksbehandlei Telefc n Vår dato Vår r(.f. Arkivkoie Kristine Sørens-m Ødegård 7764119 03.06 2013 2013/ 360-2 323 Deres dato Derez. ref. 02.0F.2013 201 3/1 38-5249/2013

Detaljer

Vedtak om lovlighetskontroll - Vedtak om inhabilitet

Vedtak om lovlighetskontroll - Vedtak om inhabilitet Deres ref.: 13/1523-14/HAHARV Vår dato: 24.02.2014 Vår ref.: 2013/10708 Arkivnr.: 323 Strand kommune Postboks 115 4126 Jørpeland Att. Arvid Håheim, leder av politisk sekretariat Postadresse: Postboks 59

Detaljer

Lovlighetskontroll etter kommuneloven 59

Lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 Lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 Ulike klageordninger Intern klage fvl. 28 annet ledd - Enkeltvedtak Klage etter særlov - Enkeltvedtak Eksempler: pbl, sosialtjenesteloven, opplæringsloven alkoholloven

Detaljer

Lovlighetskontroll - Eidsvoll kommune - Kommunestyresak 39/16 - overføring av midler - interpellasjon

Lovlighetskontroll - Eidsvoll kommune - Kommunestyresak 39/16 - overføring av midler - interpellasjon Juridisk avdeling Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 Eidsvoll Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Avgjørelse i sak om lovlighetskontroll - Ullensaker kommune - kommunedelplan Jessheim sørøst

Avgjørelse i sak om lovlighetskontroll - Ullensaker kommune - kommunedelplan Jessheim sørøst Juridisk avdeling Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015 Folkevalde i Klepp Kommunelov og andre kjekke ting 16. oktober 2015 0 Deterlovåbrukevet! er vet! Alternativ til 0 er å finna ein annan paragraf Kommunelova 40 3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven

Detaljer

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr.

Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møtedato: Tidspunkt: Forfallsgrunn må oppgis. Til behandling: Sak nr. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Innkalling Saksliste nr: 9/16 Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 15.11.2016 Tidspunkt: Kl 13:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: FEIGB 164/3 17/ Dato: LOVLIGHETSKONTROLL - UTBYGGING JØRSTADMOEN SKOLE

Saksframlegg. Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: FEIGB 164/3 17/ Dato: LOVLIGHETSKONTROLL - UTBYGGING JØRSTADMOEN SKOLE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: FEIGB 164/3 17/7313-19 Dato: 10.08.2017 LOVLIGHETSKONTROLL - UTBYGGING JØRSTADMOEN SKOLE Vedlegg: 1. Samlet saksframlegg Utbygging av

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Lovlighetsklage Aremark kommunestyres høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Kjølen Vindkraft AS

Lovlighetsklage Aremark kommunestyres høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Kjølen Vindkraft AS Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2012/5085 323 GHJ Vår dato: 9.11.2012 Lovlighetsklage Aremark kommunestyres høringsuttalelse til konsesjonssøknad fra Kjølen

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Arkivsaksnr.: 16/2393 Lnr.: 6002/17 Ark.: X22 Saksbehandler: fagleder personal Anders Vik Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe vedtak i sak 13/17, jf. sak 12/17.

Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe vedtak i sak 13/17, jf. sak 12/17. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Torsdag 11. mai 2017 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus, Møterom B Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune

Budsjett Økonomiplan Tysfjord kommune Tysfjord kommune Postboks 104 8591 Kjøpsvik Saksb.: Robert Isaksen e-post: fmnoris@fylkesmannen.no Tlf: 75531612 Vår ref: 2016/8781 Deres ref: 16/663 Vår dato: 29.03.2017 Deres dato: 09.02.2017 Arkivkode:

Detaljer

Lovlighetskontroll - vedtak i bystyresak vedtakspunkt 6a, i) og vi) - Skolebruksplan

Lovlighetskontroll - vedtak i bystyresak vedtakspunkt 6a, i) og vi) - Skolebruksplan Saksbehandler, telefon Line Sperre, 5557 2085 Bergen kommune v/bystyrets kontor Bergen rådhus 5020 BERGEN Vår dato 29.03.2017 Deres dato 08.11.2016 Vår referanse 2017/772 323 Deres referanse Lovlighetskontroll

Detaljer

DES7i3 fs NORDLAND. Budsjett 2013 og okonomiplan I Fylkesmannen F J. Bo kommune Straumsjøen 8475 STRAUMSJ0EN

DES7i3 fs NORDLAND. Budsjett 2013 og okonomiplan I Fylkesmannen F J. Bo kommune Straumsjøen 8475 STRAUMSJ0EN I Fylkesmannen F J NORDLAND H-- - STATSBUDSJErrET2oll 1111111111111111 Dokid: 13009811 (12/551-36) Bo kommune Straumsjøen 8475 STRAUMSJ0EN Z DES7i3 fs Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref:. FCH 03/7595-6 Vår dato: 13.04.2004 Saksbehandler: Kari Bjørsnøs Vår ref.: 2004/885 Arkivnr: 323 Levanger kommune Postboks

Detaljer

2. Stemmegivning skjer ved Østre Gausdal bygdahus og valglokalet holdes åpent fra

2. Stemmegivning skjer ved Østre Gausdal bygdahus og valglokalet holdes åpent fra Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Deres referanse 16/829 Dato 06.07.2016 Vår referanse 2016/3973-3 323 MRU Saksbehandler Mette Rundsveen, tlf. 61 26 60 42 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, sist ved ordførerens brev datert , mottatt her

Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, sist ved ordførerens brev datert , mottatt her Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Renate Kristiansen 77 64 20 63 30.01.2012 2011/6695-5 325.1 Deres dato Deres ref. 01.12.2011 Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu Klage fra avisen Nye

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Vedtak i sak om lovlighetskontroll - Endring av finansreglementet - Gjøvik kommune

Vedtak i sak om lovlighetskontroll - Endring av finansreglementet - Gjøvik kommune Gjøvik kommune Postboks 630 2810 Gjøvik Deres referanse 15/3689 Dato 12.05.2016 Vår referanse 2016/147-6 323 MRU Saksbehandler Mette Rundsveen, tlf. 61 26 60 42 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Inhabilitet. Av Marius Stub

Inhabilitet. Av Marius Stub Inhabilitet Av Marius Stub 1. Innledning Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe galt i det å

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Lovlighetskontroll av Lebesby kommunestyre sitt vedtak i sak 21/16 opphevelse

Lovlighetskontroll av Lebesby kommunestyre sitt vedtak i sak 21/16 opphevelse FYLKESMANNEN I FINNMARK Justis- og samfunnsavdeling FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Justiisa- ja servodatossodat Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 38 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/411-11 Arkiv: 033 &58 Saksbehandler: Kari Jørgensen Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 123/16 - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2017-2020

Detaljer

Vedtak i sak som gjelder klage på reguleringsplan for Lutelandet Energipark (vindmøllepark) i Fjaler kommune

Vedtak i sak som gjelder klage på reguleringsplan for Lutelandet Energipark (vindmøllepark) i Fjaler kommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 06.02.2012 2011/2823-423.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS v/advokatfullmektig

Detaljer

Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim Stift

Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim Stift Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 Oslo Deres ref Vår ref Dato ESA/tjv 6549428.1 16/5759 20.10.2016 126113/87285 Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

Må politikere vite noe om saksbehandling?

Må politikere vite noe om saksbehandling? Folkevalgtopplæring 22. mars 2012 Må politikere vite noe om saksbehandling? Spesialrådgiver Tore Gullichsen Svaret er: JA! Skal se nærmere på: Delegasjon Habilitet Taushetsplikt Åpenhet og offentlighet

Detaljer

Lillehammer kommune vedtak i sak om lovlighetskontroll - fremtidig barnehage- og skolestruktur

Lillehammer kommune vedtak i sak om lovlighetskontroll - fremtidig barnehage- og skolestruktur Lillehammer kommune postmottak@lillehammer.kommune.no Deres referanse Dato 05.09.2016 Vår referanse 2016/2059-7 323 JBH Saksbehandler Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 35 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3286 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/803 I Saksbehandler: Even Ediassen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 038/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 038/13

Detaljer

Lovlighetskontroll 59

Lovlighetskontroll 59 Lovlighetskontroll etter kommuneloven 59. Vedtak som treffes i folkevalgte organ krav til begrunnelse Lovlighetskontroll 59 Et middel for å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domsstolene Videre

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Torbjørn Kayser luridisk enhet Innvalgstelefon

Detaljer

VURDERING AV SPØRSMÅL OM

VURDERING AV SPØRSMÅL OM VURDERING AV SPØRSMÅL OM HABILITET OG PROTOKOLLERING Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Notat 05.08.15 2015-604/SØJ FORORD Dette notatet er et resultat av prosjektet «Vurdering av spørsmål om habilitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.11.2016 Stortrevet, Åmot kulturhus Tidspunkt: 12:00 16:00 Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

Lovlighetskontroll - Moss bystyres vedtak om områderegulering av Moss havn

Lovlighetskontroll - Moss bystyres vedtak om områderegulering av Moss havn Moss kommune Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2016/4642 323 ADH Vår dato: 14.12.2016 Lovlighetskontroll - Moss bystyres vedtak om områderegulering av Moss havn Bystyrerepresentantene Eirik Tveiten

Detaljer

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge FYLKESMANNEN I FINNMARK Justis- og samfunnsavdeling FINNMARKKU FYLKKAMANNI Justiisa- ja servodatossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2014/51 18.06.2014

Detaljer

82 of 108 83 of 108 84 of 108 85 of 108 86 of 108 For: Asbjørn Montelius 87 of 108 Page 1 of 1 Fra: Ola Brekken[o.brekken@haavind.no] Mottatt: 19.12.2008 15:22:31 Til: postmottak Tittel: For: Asbjørn Montelius

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

f' mi' 2""b e-post: til kommunen med kopi hit.

f' mi' 2b e-post: til kommunen med kopi hit. iwm'kom Wifi 'i c NORDLAND Brønnøy Rådhuset F f' mi' 2""b Fylkesmanneni 5/owzz,,,,,.,,.,._.,V, A kommune u2»ézxs4z/>v~ezma.ha Saksb.: Grethe Breimo e-post: fmnogbr@fylrkfes7nåaå1å1e1:g.r1u; 8900BRØNNØYSUND

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

Møteinnkalling. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Revisjonens lokaler

Møteinnkalling. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Revisjonens lokaler Møteinnkalling TID: 20.01.06 kl 13.00 STED: Revisjonens lokaler Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som

Detaljer

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen

Inhabilitet. Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil galt blir det først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen 3 Marius Stub Inhabilitet Hva vil det si å være inhabil? Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet Det er ikke noe suspekt i det å være inhabil

Detaljer

Dato: 11. august Krav om lovlighetskontroll av byrådets vedtak i sak Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011

Dato: 11. august Krav om lovlighetskontroll av byrådets vedtak i sak Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 Dato: 11. august 2011 Byrådssak 1333/11 Byrådet Krav om lovlighetskontroll av byrådets vedtak i sak 1270-11 - Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-190 Hva saken

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Del VI: Habilitet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 101

Del VI: Habilitet. Førstehjelp for lokalpolitikere side 101 Del VI: Habilitet Førstehjelp for lokalpolitikere side 101 Når er du inhabil? Det spørsmålet skal du ikke besvare selv. Det er nemlig organet du er medlem av som skal beslutte om du er habil eller ei.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd August 2012 Habilitetsbestemmelser for Norsk kulturråd Formål Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for medlemmer og ansatte i Norsk kulturråd. Habilitetsreglene gjelder også for medlemmer i utvalg

Detaljer

Kommunelovens formålsparagraf. "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommunelovens formålsparagraf. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." Handler i praksis om rettssikkerhet og likebehandling upartiskhet

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 16. juni 2011 i Oslo.

VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 16. juni 2011 i Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.06.2011 Ref. nr.:11/10175 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2.

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2. Saksfremlegg Saksnr.: 09/4740-2 Arkiv: 424 Sakbeh.: Geir Ove Bakken Sakstittel: KRAV OM LEGALITETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETSVEDTAK I SAK 87/09 ÅREMÅL - FORLENGELSE Planlagt behandling: Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Fredag 17. september 2010 Tid: Kl. 10.00 15.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader BAHR Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Advokat Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO DERES REF. VÅR REF. DATO #3481502/1 12/1683 03.08.12 Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

Settefylkesmann - Ås kommune - gnr 24/1 - Kvestad gård - etablering av deponi / bakkeplanering på eiendommen - klage

Settefylkesmann - Ås kommune - gnr 24/1 - Kvestad gård - etablering av deponi / bakkeplanering på eiendommen - klage Vår dato: 24.06.2015 Vår referanse: 2015/1816 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Ås kommune post@as.kommune.no Innvalgstelefon: 32266670 Settefylkesmann - Ås kommune - gnr

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 22.09.2016 Behandling: Forslag til vedtak fremmet av Birger Austad (H) på vegne av H, SP, FRP og V Kommunestyret tar kontrollutvalgets innstilling til etterretning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer