PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ VEI MOT 2020! KURS BANK OG FINANS"

Transkript

1 KURS BANK OG FINANS PÅ VEI MOT 2020! Det stilles stadig større krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den internasjonale konkurransen blir tøffere. Store deler av den norske nasjonalformuen består av menneskelige ressurser. Det betyr at praktisk erfaring og formell læring gjennom hele livet er av avgjørende betydning for samfunnet, din arbeidsgivers konkurransefortrinn, og hver enkelt av oss. Kravene til endring skaper behov for en arbeidsstyrke som er fleksibel og som er i stand til å skaffe seg ny kompetanse. UTVIKLINGEN I FINANSNÆRINGEN I BIs eget forskningsprosjekt, «Et kunnskapsbasert Norge», framheves finansnæringen som en av Norges mest lønnsomme næringer med imponerende vekst og verdiskapning, tross finanskrisen. Rammebetingelsene for en bærekraftig finansnæring er i endring både nasjonalt og internasjonalt. Globalisering, endrede regelverk med styrkede soliditetskrav, samt utviklingen av elektroniske hjelpemidler setter viktige premisser for fremtiden. Ny leder i Finansforbundet, Pål Hellmann, sier det slik: Det er en turbulent, men også spennende tid for ansatte i finans. Ny teknologi, fusjoner, nye måter å møte kundene på, samt omstillinger og nedbemanninger er blitt en del av vår hverdag. Resultatet av dette er en effektiv og tilpasningsdyktig næring som vi kan være stolte av. Denne utviklingen vil fortsette. (.) En del av Finansforbundets svar på dette er fullt fokus på kompetanseheving fremfor kompetansebytte. På Finansnæringens dag 2013 var kompetanseutvikling og omdømmebygging blant fokusområdene. UTVIKLINGEN I UNDERVISNINGSSEKTOREN Også i undervisningssektoren skjer det store endringer. Ny teknologi muliggjør læring og undervisning som i større grad er uavhengig av tid, sted, frekvens og individuelle forskjeller. Møtet mellom foreleser og student vil skje på flere måter enn den tradisjonelle forelesningen som har høy grad av monolog. BI har utarbeidet tre scenarier for 2020 som har følgende fellestrekk: Digital teknologi muliggjør fleksibilitet i tid og rom. Geografiske avstander blir mindre. Spredning og demokratisering av kunnskap skjer via digitale kanaler. Foreleseren er ikke lenger alene om å definere kunnskapen og undervisning. Læring og dokumentasjon skal reflektere næringslivets behov for «21st century skills». Undervisning slik den oppleves i dag tar nye former: Pensum er digitalt og vi får nye tilbud innenfor Massive Open Online Course (MOOC) som utfordrer de etablerte utdanningsformene. BI BANK OG FORSIKRING EN BRANSJERETTET AVDELING I BI EXECUTIVE På BI finner du fleksible løsninger som gjør det mulig å kombinere arbeid og utdanning. BI Bank og Forsikring leverer kurs og programmer som er spisset inn mot bank-, finans- og forsikringsbransjen, herunder fem ulike autorisasjonsordninger. Vi arbeider fortløpende med digitalisering av mange av kursene, slik at de blir lettere tilgjengelige både i forhold til tid og sted. BIs visjon er å være en handelshøyskole som er blant de ledende i Europa, der kombinasjonen av faglig tyngde og relevans for studenter og næringsliv er det fremste kjennetegn. BI Bank og Forsikring har sitt opphav i finansnæringens egne organisasjoner, og jobber tett sammen med næringen. Det sikrer deg den mest bransjerelevante etterutdanningen. Ønsker du bransjebytte, vil utdanningen du har tatt innenfor bank og forsikring kunne innpasses i øvrige studiemodeller ved BI Executive effektivt og fleksibelt for deg! Foto: Nicolas Tourrenc Vi ønsker deg velkommen som student hos oss! Katrine F. Kirkebø Direktør BI Bank og Forsikring 3

2 BI BANK OG FORSIKRING KUNNSKAP STYRKER DINE KARRIEREMULIGHETER Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge den som gir deg best mulighet for å nå dine fremtidige karrieremål. Videreutdanning er en god investering. Det viser resultatene fra vår spørreundersøkelse blant studenter som tok videreutdanning på BI i Hele ni av ti svarte at utdanningen har forbedret karrieremulighetene deres. Videreutdanning er altså en solid og inspirerende investering i egen fremtid enten du trenger faglig påfyll i nåværende jobb, eller du vil oppdatere deg for å komme videre i karrieren. HVORFOR BI BANK OG FORSIKRING? Vi er en felles tilbyder av kurs og kompetanse innenfor fagområdene bank, finans og forsikring, og har vårt opphav i finansog forsikringsnæringens egne organisasjoner. Vårt fremste kjennetegn er kombinasjonen av faglig tyngde og relevans for både studenter og næringsliv. Våre studenter opplever personlig og faglig utvikling. Utdanningen er direkte relevant for din jobbhverdag, da du tilegner deg ny kunnskap som raskt kan tas i bruk i jobben. VIDEREUTDANNING PÅ BACHELORNIVÅ 95% styrkede karrieremuligheter 58% økt høyere stilling 82% jobbtilfredshet 63% økt lønn GJENNOMFØRING Kursene er tilrettelagt for deg som er i full jobb. Hvert enkelt kurs gjennomføres over ett semester. Undervisningen er lagt opp slik at du kan studere uten å følge forelesninger til faste tider, og er en kombinasjon av selvstudium og studiesamlinger. I tillegg kan du treffe forelesere og medstudenter i diskusjonsgrupper og kollokvier på vår undervisningsplattform på nettet. INSPIRERENDE NETTVERK På kursene møter du mennesker som er i samme situasjon som deg selv. De har jobb, familie og en travel hverdag. Felles for alle er at de har et ønske om å øke sin kompetanse og utvikle seg. Studentene har variert bakgrunn, noe som gir en ekstra dimensjon for forelesningene som blir lærerike og inspirerende gjennom kunnskapsdeling. I tillegg knytter du nettverk som kan være nyttige for fremtiden. Læring og ny kunnskap gir deg tyngden du trenger 4

3 BI BANK OG FORSIKRING VIDEREUTDANNING EN GOD INVESTERING Faglig oppgradering kan føre til at du trives bedre på jobb, får bedre karrieremuligheter og høyere lønn. Også for bedriften er kompetanseutvikling viktig. BIs videreutdanning er direkte relevant for din jobbhverdag, for at du skal ha reell nytte av kunnskapen så snart du er tilbake på kontoret. Det er i bedriften ny kunnskap omsettes i verdiskaping, nyutvikling og økt effektivitet. HVORDAN FINANSIERE UTDANNINGEN? Mange arbeidsgivere er positive til å finansiere utdanning for medarbeidere som ønsker kompetanseheving. Det finnes også alternative løsninger: Arbeidsgiver kan dekke deler av kostnaden. Du kan søke noe studiepermisjon og la arbeidsgiver dekke kurskostnaden. Vis gjerne arbeidsgiver regneeksempelet til høyre. Tar du minst 15 studiepoeng pr semester, kan du søke lån og stipend fra Statens lånekasse. Detaljer på lanekassen.no. Uansett hvordan du finansierer studiene, er videre - utdanning en investering du vil ha direkte glede av i din videre karriere. ET REGNESTYKKE FOR VINN-VINN: La oss si du har en årslønn inkl. feriepenger på kr og tar et års bachelorprogram til kr Du søker 10 % studiepermisjon, og arbeidsgiver dekker kostnadene for studiet. DITT INNTEKTSBORTFALL: Brutto lønn inkl. feriepenger: kr Skatt (35,8 % ) kr Samlet reduksjon etter skatt: kr For deg blir nettokostnaden ca kr lavere enn om du skulle betalt kurset selv. I tillegg får du en studiedag hver 14.dag. Og som bonus, en solid investering i egen fremtid! ARBEIDSGIVER SPARER: Lønn inkl feriepenger: kr Arb.giveravgift (14.1 %): kr Samlet lønnsbesparelse: kr Arbeidsgiver sparer altså mer enn kurset koster (ikke hensyntatt 10 % produksjonstap). 5

4 BI BANK OG FORSIKRING BACHELOR OF MANAGEMENT med fordypning i bank og forsikring Du kan være nærmere en bachelorgrad enn du tror. BI tilbyr: Bachelor of Management hvor du kan fordype deg innen bank og forsikring Kjernefag 30 studiepoeng Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring Nye tider krever nye og tilpassede løsninger. Det gjelder også etterutdanning for ansatte innen bank- og forsikringsnæringen. BI Bank og Forsikring presenterer en Bachelor of Managementmodell som er fleksibel, men likevel spesielt tilpasset for bank-, finans- og forsikringsbransjen. Prinsippet er at du kan bygge videre på studiepoenggivende utdanning du har fra før. For mange som jobber i bank og forsikring er det ikke uvanlig å ha en utdanning som Bedriftsøkonom fra før. I tillegg har du kanskje tatt enkeltkurs eller en autorisasjonsutdanning ved BI Bank og Forsikring (tidligere henholdsvis Bankakademiet og Forsikringsakademiet)? Studiepoeng fra andre BI-kurs/studier eller kurs fra andre høyskoler eller universiteter som BI godkjenner, kan benyttes som frie studiepoeng. Ta kontakt med oss for å få en vurdering av hva som skal til for at du kan oppnå Bachelor of Management med fordypning i bank og forsikring. Kontakt oss på e-post eller ring oss på for å få en gjennomgang av hva du mangler for å oppnå Bachelor of Management-graden med fordypning i bank og forsikring. 6

5 BI BANK OG FORSIKRING Kjernefag Kjernefagene består av fire kurs innenfor utvalgte fagområder, som sammen skal sikre deg et faglig grunnlag for videre fordypning. Følgende fagområder må være dekket i kjernefagene hvert kurs gir 7,5 studiepoeng: Ett høyskole- eller spesialkurs innenfor fagområdet bedriftsøkonomi. Ett høyskole- eller spesialkurs innenfor fagområdet markedsføring. To høyskole- eller spesialkurs innenfor fagområdet organisasjon og ledelse. Alternativt kan et av kursene erstattes med et kurs i prosjektledelse eller strategi. Kjernefag 30 studiepoeng Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring Kursene i Grunnutdanning i ledelse dekker også fagkravene til kjernefagene. Se bi.no/grul Valgfritt bachelorprogram eller fordypning Bachelorprogrammene gir faglig fordypning og spisskompetanse innenfor fagområdene bank, finans og forsikring. Hvert program er totalt 30 studiepoeng. Som valgfritt bachelorprogram eller fordypning kan du velge mellom: Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng BANK PRIVATMARKED FORDYPNING Privatøkonomi med jus del II Plasseringsrådgivning Se side 15. RISK AND INSURANCE (tidligere Høyere forsikringseksamen) Risk Management Forsikringsøkonomi Underwriting Norsk og internasjonal forsikring Se side 23. BANK BEDRIFTSMARKED FORDYPNING Kredittvurdering I Kreditt- og depotjus Se side 14. CREDIT MANAGEMENT Økonomi og ledelse IT i kredittstyring Kredittjus Risikostyring og kreditt Se side 13. Kjernefag 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring Avsluttende program Leadership in Action Målet med graden Bachelor of Management er å gi deg en helhetlig og reflektert utdanning innenfor ledelse. Det avsluttende programmet Leadership in Action knytter sammen alle fagområdene du har vært gjennom, og gir deg en solid lederkompetanse. Her får du en praktisk tilnærming med forankring i moderne ledelsesteorier. Ledelse i perspektiv Strategisk ledelse og organisering Personlig og kompetent ledelse Samspill og ledelse i nettverk Ledelse i aksjon Kjernefag 30 studiepoeng Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring Resterende 90 studiepoeng 90 av de 180 studiepoengene i Bachelor of Management-graden er valgfrie. Det betyr at du kan innpasse inntil 90 offentlig godkjente studiepoeng fra BI eller andre høyskoler/universiteter i graden. Her kan du nyttiggjøre deg av kurs med godkjente studiepoeng som du tidligere har tatt innen bank, finans eller forsikring. Dersom du ønsker å ta kurs fra BI i Bank og Forsikring sin portefølje, finner du disse omtalt i denne brosjyren og på bi.no/bankogforsikring. Kjernefag 30 studiepoeng Valgfritt bachelorprogram/ fordypning i bank eller forsikring 30 studiepoeng Avsluttende bachelorprogram Leadership in Action 30 studiepoeng 90 valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner. Herav minst 30 studiepoeng innen bank, finans eller forsikring 7

6 BI BANK OG FORSIKRING «Videreutvikling av kompetanse bør være finansnæringens svar på skjerpede krav til finansiell rådgivning. Aktiv og målrettet kompetansebruk skal sikre god og forutsigbar kundebehandling i tråd med god rådgivningsskikk. Det vil gi gode resultater for kunden og for banken». Høyskolelektor Dag Jørgen Hveem 8

7 BI BANK OG FINANS KURSTILBUD BANK OG FINANS ØNSKER DU STUDIEVEILEDNING? Dersom du er usikker på hvilket kurs du skal melde deg på kan det være nyttig å snakke med en studieveileder. Veiledningen kan foregå på BI eller på telefonen. Kontakt oss for studieveiledning på e-post: eller ring

8 BANK OG FINANS HVA PASSER FOR DEG SOM JOBBER I BANK? Vi tilbyr en bred portefølje av kurs for deg som jobber som rådgiver (både privat- og bedriftsmarked) i bank, eller som medarbeider innenfor kreditt- og fordringsadministrasjon. Kursporteføljen omfatter kurs på både bachelor- og masternivå samt ikke-studiepoenggivende kurs knyttet til Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Kursene er spesielt utviklet for deg som har jobberfaring. Kursene er praktisk orientert, og har fokus på et begrenset fagområde. Kursene passer for deg som ønsker ny kunnskap og oppdatering innenfor ett eller flere fagområder uten å binde deg til et fast studium. Samtidig vil de aller fleste av våre kurs kunne brukes til å bygge en grad som for eksempel Bachelor of Management. Her følger en overordnet oversikt over våre kurs på ulike nivåer: MASTERPROGRAM FINANSIELL RÅDGIVNING 30 SP BACHELORPROGRAM KOMBINASJONER AV KURS SOM KAN INNGÅ SOM FORDYPNING I BACHELOR OF MANAGEMENT-MODELLEN. BANK PRIVATMARKED FORDYPNING Plasseringsrådgivning 15 sp Privatøkonomi med jus del II 15 sp BANK BEDRIFTSMARKED FORDYPNING Kredittvurdering I 15 sp Kreditt- og depotjus 15 sp BACHELORPROG. CREDIT MANAGEMENT Økonomi og ledelse 7,5 sp IT i kredittstyring 7,5 sp Kredittjus 7,5 sp Risikostyring og kreditt 7,5 sp KURS SOM KAN INNGÅ SOM VALGFRIE STUDIEPOENG I BACHELOR OF MANAGEMENT-MODELLEN Regelverk for finansiell rådgivning 7,5 sp Sparing og plassering 7,5 sp Etiske utfordr. i finansnæringen 7,5 sp Påbygning for AFR-autoriserte 30 sp Kunnskapsprøven AFR gir uttelling i dette kurset Privatøkonomi med jus del I 15 sp IKKE-STUDIEPOENGGIVENDE KURS Veien til kunnskapsprøven AFR Forkurs i finans (nettkurs) Forberedelse kunnskapsprøven AFR (e-læring) Faglig oppdatering AFR (e-læring) 10

9 BANK OG FINANS AUTORISERT FINANSIELL RÅDGIVER AFR Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Dette gjøres ved at rådgiverne må dokumentere sin kompetanse gjennom en kunnskapsprøve og en omfattende praktisk prøve. Veien til kunnskapsprøven AFR Få den kompetansen du trenger til kunnskapsprøven for finansielle rådgivere. Kunnskapsprøven er en nettbasert prøve med flervalgsspørsmål, som består av 110 spørsmål fordelt på seks emneområder. For å bestå kunnskapsprøven må kandidaten oppnå minst 70 % korrekte svar, og ha minst 50 % korrekte svar på hvert enkelt av de seks emneområdene. Les mer om autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere her: Veien til kunnskapsprøven AFR er vårt mest komplette tilbud til deg som skal ta kunnskapsprøven og bli autorisert finansiell rådgiver. Kurset følger en fast struktur som kombinerer klasseromsundervisning og e-læring. SOM DELTAKER FÅR DU: Delta i en fast klasse som jobber sammen mot målet Kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring Dedikerte fagpersoner som følger opp gjennom hele kurset Obligatoriske oppgaver med løsningsgjennomgang via videoforelesninger 12 fagdager ved Handelshøyskolen BI i Oslo som dekker alle seks fagområdene som inngår i AFR sin kunnskapsprøve Kartleggingstest med 110 spørsmål tilsvarende selve kunnskapsprøven Faglitteratur og forelesningsmateriell Pris kr bi.no/vtk Faglig oppdatering for fi nansielle rådgivere (e-læring) Få faglig oppdatering i henhold til den årlige fagplanen til AFR. Opplæringen er nettbasert og består av videoforelesninger, skriftlig materiell (PDF-filer) og testspørsmål. Pris for e-læring, kr per deltaker (tilgang gjelder for 6 mnd.). Ved bestilling av mer enn 10 brukere, ta kontakt for pristilbud. bi.no/afroppdatering Påbygning for AFR-autoriserte Er du autorisert finansiell rådgiver? Da har du grunnlaget som trengs for å ta vårt påbygningskurs som sammen med din kompetanse fra AFR gir 30 studiepoeng på bachelornivå. Kurset gir ytterligere kompetanse innenfor de sentrale fagområdene personlig økonomi og jus, finans og makroøkonomi. Kurset åpner for trening i praktisk anvendelse av kunnskap i de ulike fagområdene, spesielt i tilknytning til den obligatoriske prosjektoppgaven hvor kandidatene kan trekke inn relevante problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Les mer side 16. bi.no/afr 30 sp fra BI Påbygning for AFR-autoriserte AFR-autorisasjon Kurset gir deg mulighet til å bygge videre på kompe tansen du har tilegnet deg gjennom AFR-autorisa sjonen. Du får uttelling i form av 30 studiepoeng. 11

10 KURS BANK OG FINANS EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT FINANSIELL RÅDGIVNING 30 sp Oppstart høst samlinger à 4 dager Pris: kr bi.no/mmg1 Dette er et masterprogram som kan inngå som ett av tre programmer for å oppnå en erfaringsbasert mastergrad. Programmet er spesielt utviklet for deg som jobber i bank- og finansbransjen. Det kan gjennomføres parallelt med jobb, og dine erfaringer trekkes direkte inn i læringen. Programmet retter seg mot investeringsrådgivere og finansielle rådgivere som trenger spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt. Programmet vil gi deg innsikt i og kunnskap om, økonomiske, finansielle og juridiske forhold som grunnlag for finansiell rådgivning på person- og bedriftsmarkedet, i tråd med god rådgivningsskikk og etiske standarder. Det legges vekt på hvordan kunnskapen kan få praktisk anvendelse i rådgivningsprosessen. Du vil få innsikt i ulike finansielle instrumenter og markeder, herunder aksje- og obligasjonsmarkedet. Du skal også få for- ståelse for makroøkonomiske forhold som er av betydning for fastsettelse av renter og aktivakurser. Videre skal du få innsikt i juridiske spørsmål som har relevans for rådgivning på person- og bedriftsmarkedet. Gjennom utstrakt bruk av rådgivningscase får du utviklet faglig forståelse og trening i å se etiske dilemma i finansielle beslutninger. Tillit, integritet og samfunnsansvar Makroøkonomi modeller og utviklingstrekk Porteføljeteori og finansielle produkter Relevant rådgivningsjus STED OG OPPSTART: Oslo høst 2014 Kurset er svært relevant i min jobb som investeringsrådgiver innenfor privat- og bedriftsmarkedet i Nordea. Det at jeg treffer bransjekollegaer som kan dele av sine erfaringer, utfordringer og suksesser har vært nyttig for meg. Inge Pedersen Nordea kursdeltaker Finansiell rådgivning 12

11 KURS BANK OG FINANS KURSENE I ALFABETISK REKKEFØLGE CREDIT MANAGEMENT 30 sp Oppstart høst 6 samlinger (totalt 19 dager) Pris: kr bi.no/cm Programmet er beregnet på medarbeidere innenfor kreditt- og fordringsadministrasjon, og for ansatte i bank og finansnæringen. Credit Management kan inngå som bachelorprogram i Bachelor of Management. Kursene kan tas enkeltvis eller som helt program. Programmet går over to semestre. ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNÆRINGEN PROGRAMMET BESTÅR AV FØLGENDE KURS Økonomi og ledelse IT i kredittstyring Kredittjus Risikostyring og kreditt 7,5 sp Gjennomføres høst og vår 2 samlinger (2+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu1489 Kurset gir økt bevissthet om etiske utfordringer og dilemma i vår egen tid. Teorier blir belyst i den grad de kan hjelpe deg til å håndtere slike oppgaver ved å begrunne egne etiske standpunkter. Etter gjennomført kurs skal du ha opparbeidet et sett med kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kurset inngår som et obligatorisk kurs i alle autorisasjonsutdanningene til Finans Norge (FNO). Det kan også brukes som valgfritt kurs til Forsikringseksamen og som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Teoretiske perspektiver med relevans for finansnæringen Rådgivning som etisk kommunikasjon Finansnæringens avkastningskrav som kontekst for etisk refleksjon Bruk av etisk refleksjon til å analysere og drøfte case Kilder til god etisk dømmekraft Maktekspansjon og maktutjevning i mellommenneskelige relasjoner Etiske regelverk i bank og forsikring Spesielle emner for forsikringsnæringen FAGLIG OPPDATERING AFR 0 sp Løpende påmelding Ingen samlinger Pris: kr bi.no/afroppdatering Nettbasert kurs for finansielle rådgivere som kan brukes for å oppfylle kravet om den årlige faglige oppdateringen i autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. KURSET ER BASERT PÅ FAGPLAN FRA AFR FOR 2013 OG INNEHOLDER: Videoforelesninger Skriftlige kompendier (PDF-format) Testspørsmål til hvert tema i fagplanen Årets kunnskapsquiz (30 spørsmål) Rådgiverkanalen FORBEREDELSE TIL KUNNSKAPSPRØVEN AFR 0 sp Løpende påmelding Ingen samlinger Pris: kr bi.no/sem2914 Nettbasert kurs som kan brukes som opplæring og forberedelse frem mot kunnskapsprøven (som er en teoretisk prøve). Dette er første del av autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. FORKURS I FINANS Personlig økonomi Regelverk Makroøkonomi Finansmarkeder Produktgrupper Etikk BIs øvings- og kartleggingstest, 110 flervalgsspørsmål 0 sp Løpende påmelding Ingen samlinger Pris: kr bi.no/sem2910 Nettbaset kurs som skal gi tilstrekkelige forkunnskaper for å gjennomføre kursene Privatøkonomi med jus del II og Sparing og plassering. Introduksjon til renteregning Beregning av nåverdi, annuiteter og sluttverdier Budsjettering av kontantstrømmer, lønnsomhetsvurdering med nåverdi- og internrentemetoden Grunnleggende innføring i bruk av finanskalkulatoren Texas Instrument BA II + 13

12 KURS BANK OG FINANS IT I KREDITTSTYRING 7,5 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (1+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu1488 Kurset skal gi deg en grunnleggende forståelse for utfordringer og problematikk knyttet til bruk av informasjonssystemer (IS) og informasjonsteknologi (IT) i forbindelse med kredittadministrasjon. Det er utarbeidet en casesamling med eksempler fra norske bedrifter. Sammen med den øvrige obligatoriske litteraturen vil casesamlingen brukes til å belyse utvalgte emner. Kurset er en del av Credit Management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Anvendelse av IS/IT i kredittvurdering Spredning/adapsjon av nye teknologiske løsninger hos bransjen og hos kundene Trender i bruk av IT i kredittvirksomhet Etikk, sikkerhet og personvern Ledere/brukere sitt behov for forretningsinformasjon Verdiskapning i bedriften Lederes behov for informasjon Informasjonskvalitet Bruk av IS/IT til innovasjon og endring av virksomhetsprosesser KREDITT- OG DEPOTJUS 15 sp Gjennomføres vår 3 samlinger (2+3+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu2990 Kurset behandler rettsregler som har særlig betydning for den sikkerhet som kreves for bankenes utlån. Det tar også opp regler som har betydning for bankenes rettigheter og interesser i konkurranse med andre rettighetshavere. Hovedvekten er lagt på panteretten og konkursretten. Kurset kan i kombinasjon med Kredittvurdering I inngå som fordypning i Bachelor of Management. Pengekravsrett Panterett Tinglysning og registrering Tvangsfullbyrdelse Konkurs/akkord (gjeldsforhandling) KREDITTJUS 7,5 sp Gjennomføres vår 2 samlinger (1+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu1490 Kurset skal gi deg kunnskaper innenfor juridiske fagområder av stor betydning for kvaliteten på kredittarbeidet og tilstøtende områder. Kurset er en del av Credit Management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Rettskildelære Mekanismene i avtalerett Avtalerettslig ugyldighet Pengekravsrett Panterett Tingsrett Selskapsrett (ANS/DA og AS/ASA) Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs KREDITTVURDERING I 15 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (3+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu2987 Kurset har som mål å skape forståelse i forhold til de problemstillinger man står overfor ved vurdering av kredittrisiko ved næringslivsengasjementer. Kurset kan i kombinasjon med Kreditt- og depotjus inngå som fordypning i Bachelor of Management. Korrigering og verdivurdering av regnskapet før analyse Strømningsanalyser Fremtidig kapitalbehov og dekningsmuligheter Krav til fremtidig inntjening Analyse av ikke-finansielle forhold Modeller for risikoklassifisering og konkursprediksjon Porteføljestrategi og kredittvurdering Engasjementsoppfølging God praksis på kredittområdet 14

13 KURS BANK OG FINANS PLASSERINGSRÅDGIVNING 15 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (4+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu1410 Fusjoner, allianser og samarbeidsavtaler innenfor bank, finans og forsikring gir klare signaler om en næring i sterk endring. Dette medfører store krav til kompetanse blant medarbeiderne. Utviklingen viser også at verdipapirmarkedet er i fokus, og at kravet til solid og helhetlig rådgivning øker. For å reflektere dette behovet tilbys dette kurset som er rettet mot plasseringsrådgivere i bank. Kurset kan i kombinasjon med Privatøkonomi med jus del II inngå som fordypning i Bachelor of Management. Rentens terminstruktur Sammenheng mellom renter og valutakurs Inflasjon, og begrepet reell valutakurs Pengepolitikk Euroen. Det internasjonale betalingssystem Obligasjons-, valuta- og pengemarkedet Valutamarkedet Sammenhengen mellom risiko og avkastning i aksjemarkedet Ulike risikobegrep Porteføljesammensetning Finansielle produkter: Bank, aksjer, fond, forsikring, opsjoner, sammensatte produkter Skatt på finansiell formue og inntekt PRIVATØKONOMI MED JUS DEL I 15 sp Gjennomføres høst og vår 2 samlinger (2+2 dager) Pris kr bi.no/sfu0690 Kurset gir en praktisk rettet innføring i personlig økonomi/familieøkonomi. I tillegg kommer juridiske emner og forbrukeratferd som er av betydning for kvaliteten på privatøkonomisk rådgivning og saksbehandling. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Familiebudsjett Relevante privatøkonomiske spørsmål i ulike livsfaser Kort om studiefinansiering Ulike finansielle plasseringer Innføring i kjøp og finansiering av bolig Innføring i finansmatematikk Betydningen av risiko og usikkerhet, preferanser og irrasjonell atferd i privatøkonomi PRIVATØKONOMI MED JUS DEL II 15 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (2+2 dager) Pris kr bi.no/sfu0593 Kurset bygger på Privatøkonomi med jus del I. Hovedvekten i del II legges på kredittvurdering, investerings- og finansieringsrådgivning, samt kartlegging og oppfølging av problemengasjementer. Kurset kan i kombinasjon med Plasseringsrådgivning inngå som fordypning i Bachelor of Management. Kjøp og finansiering av bolig og forbruksgoder, herunder vurdering av firmabil kontra egen bil Lånebetingelser, lånekostnader, lånetyper og kredittverdighet Effektiv rente for ulike typer lån Vurdering av risiko og fastsettelse av rentevilkår for lån Lønnsomhet for investeringsprosjekter under ulike forutsetninger Avkastningsberegninger og risikovurdering for finansielle investeringer Arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad og økonomisk sosialhjelp Kredittvurdering og lånebehandling Oppfølging av problemengasjementer Strategiske avveininger ved valg av marked Heuristikk i beslutninger, beslutninger som har langsiktige konsekvenser, hvordan følelser påvirker beslutninger 15

14 KURS BANK OG FINANS PÅBYGNING FOR AFR-AUTORISERTE 30 sp Gjennomføres høst og vår 2 samlinger (2+3 dager) Pris: kr bi.no/afr Kurset gir deg mulighet til å bygge videre på kompetansen du har tilegnet deg gjennom autorisasjonen for finansielle rådgivere (AFR), og gir ytterligere kompetanse innenfor de sentrale fagområdene personlig økonomi og jus, finans og makroøkonomi. Det legges opp til trening i praktisk anvendelse av kunnskap i de ulike fagområdene, spesielt i tilknytning til den obligatoriske prosjektoppgaven hvor du kan trekke inn praktiske problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Privatøkonomi (inkl. produkter) Makroøkonomi Finans (inkl. produkter) Regelverk Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. REGELVERK FOR FINANSIELL RÅDGIVNING 7,5 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (2+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu1493 Kurset gir kompetanse i regelverket for finansiell rådgivning, herunder forholdet mellom rådgiver/selger og retter seg blant annet mot deg som arbeider som finansiell rådgiver eller som leder slik virksomhet. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Sentrale lover og lovens krav til god forretningsskikk (MiFIDreglene) Verdipapirhandellovens definisjoner av sentrale begreper og anvendelsesområde Betydningen av kundeklasser og vilkår for omklassifisering Interessekonflikter Informasjons- og dokumentasjonskrav Verdipapirfond Personopplysningsloven Hovedreglene for angrerett ved kjøp av finansielle tjenester Hovedreglene i hvitvaskingsregelverkets undersøkelsesplikt Bankklagenemndas rolle og rettslige betydning RISIKOSTYRING OG KREDITT 7,5 sp Gjennomføres vår 2 samlinger (2+3 dager) Pris: kr bi.no/sfu1491 Etter endt kurs skal du kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy knyttet til problemstillinger i kredittpolitikk, kredittbetingelser etc. Kurset er en del av Credit Management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. SPARING OG PLASSERING Finansielle konsekvenser av kredittstyring Kontantstrøm og resultat Beregning av økonomiske indikatorer Kredittpolitikk og organisasjon Organisering av kreditvurderingsprosessen Kredittpolitikk i henhold til kundeklassifisering Kredittbetingelser og salgsbetingelser Vurdering av risikoen knyttet til porteføljen Porteføljeteori Fremgangsmåte ved risikoanalyser 7,5 sp Gjennomføres vår 2 samlinger (2+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu2900 Målet for kurset er at du skal være i stand til å gi mer kvalifisert finansiell rådgivning, forankret i finansiell teori, bransjens egen standard for God rådgivningsskikk og lov om verdipapirhandel (MiFID). Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. God rådgivningsskikk Hvordan måle avkastning på finansielle produkter? Hvordan måle risiko i finansielle produkter? Porteføljeteori og -sammensetning Produkter: Aksjer, obligasjoner, fond, opsjoner, nye finansielle produkter Beskatning av finansielle produkter Rangering og klassifisering av fond Bruk av sentrale nøkkeltall og informasjon fra regnskapet 16

15 KURS BANK OG FINANS VEIEN TIL KUNNSKAPSPRØVEN 0 sp Gjennomføres høst og vår 4 samlinger a 3 dager Pris: kr bi.no/sem2906 Kurset består av studiesamlinger, oppgaveløsing og nettbasert læring som leder deltakerne frem til kunnskapsprøven (AFR). Personlig økonomi Finansmarkeder Produktgrupper Makroøkonomi Etikk Regelverk ØKONOMI OG LEDELSE 7,5 sp Gjennomføres høst 2 samlinger (3+2 dager) Pris: kr bi.no/sfu1487 Kurset skal gi deg innsikt i sentrale samfunnsøkonomiske begrep og sammenhenger, og kunnskap om hvordan en økonomi som den norske fungerer. Kurset er en del av Credit Management, men kan også tas som enkeltkurs. Kurset kan inngå som valgfrie studiepoeng i Bachelor of Management. Nasjonalregnskap og økonomisk vekst Makroøkonomisk politikk i åpne økonomier Finansiell stabilitet Rentedannelse i finansmarkeder Markedsteori Sentrale teorier og problemstillinger innenfor ledelse Fallgruver i beslutningsprosesser Innsikt i team- og selvledelse De gode foreleserne gjorde at undervisningen ble nyttig for meg. De initierte til diskusjoner, og med engasjerte medelever ble det gode diskusjoner som bidro til å gi undervisningen det lille ekstra. Leif Vassli Banksjef Nordeas Bank filial i Stjørdal i Nord-Trøndelag 17

16 «Handelshøyskolen BI er en av få utdanningsinstitusjoner som tilbyr forsikringsutdanning med studiepoeng. Vi mener at formalisert kompetanse er viktig, både for studentene, de ansatte i næringen og for næringens omdømme generelt». Høyskolelektor Ina Due-Tønnessen 18

17 FORSIKRING KURSTILBUD FORSIKRING ØNSKER DU STUDIEVEILEDNING? Dersom du er usikker på hvilket kurs du skal melde deg på kan det være nyttig å snakke med en studieveileder. Veiledningen kan foregå på BI eller på telefonen. Kontakt oss for studieveiledning på e-post: eller ring

18 FORSIKRING AUTORISASJONSORDNINGER I FORSIKRING GENERELT Målet med autorisasjonsordningene er å sikre et høyt faglig nivå blant de ansatte i næringen, til nytte for både kunder og selskap. Det er fire autorisasjonsordninger i norsk forsikring. Tre av ordningene eies av Finans Norge (FNO) og én av Norske Forsikringsmegleres Forening. Ordningene har styringsgrupper med representanter fra næringen. Styringsgruppene behandler søknader om autorisasjon med utgangspunkt i de bestemmelsene som gjelder for den spesifikke ordningen. Autorisasjonsordningene bygger på en kombinasjon av fagutdanning og praksis, der utdanningen består av kurs som tilbys av BI Bank og Forsikring. Noen kurs er felles for flere av autorisasjonsordningene. Dette gjør det enkelt å bytte til en annen ordning underveis eller om du får nye arbeidsoppgaver. Utdanningsløpene er laget slik at du starter med kurset Innføring i forsikring, og bygger på med kurs til du har oppnådd den spesialiseringen du ønsker. Kursene tas enkeltvis. For å bli autorisert må du fullføre utdanningen med karakter C eller bedre på samtlige kurs. Når alle kurs er fullført, og krav til praksis er oppfylt, kan selskapet søke om å få deg autorisert. Se mer under hver ordning nedenfor. Kursene som inngår i autorisasjonsordningene, kan også brukes til å bygge opp Forsikringseksamen og/eller Risk and Insurance (se side 23). De kan også inngå i Bachelor of Management (se side 7). Alle kurs er på 7,5 studiepoeng. Autorisasjon for forsikringsrådgivere Denne autorisasjonsordningen har fire spesialiseringer. To kurs er felles og gir det faglige grunnlaget for alle spesialiseringene. I tillegg til kursene kreves det tre års praksis. Av dette må minst ett år være i den bransjen du søker autorisasjon for. Det er mulig å bli autorisert innen flere spesialiseringer. Mer om bestemmelsene for ordningen og søknadsskjema finner du på bi.no/radgiver SPESIALISERINGER TING PRIVAT PERSON PRIVAT TING BEDRIFT PERSON BEDRIFT BRANN- OG KOMBINERT PERSONFORSIKRING BEDRIFTSFORSIKRING PERSONFORSIKRING FORSIKRING PRIVAT (7,5 sp) (7,5 sp) SKADE (7,5 sp) (7,5 sp) MOTORVOGNFORSIKRING SPARING OG PLASSERING RISK MANAGEMENT PRIVAT TJENESTEPENSJON* (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) FORSIKRING (7,5 sp) FELLESKURS ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNÆRINGEN (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) * Kurset het tidligere Kollektiv pensjonsforsikring 20

19 FORSIKRING Autorisasjon for skadebehandlingskonsulenter Denne autorisasjonsordningen har syv spesialiseringer, hvorav tre i reiseforsikring. To kurs er felles og gir det faglige grunnlaget for alle spesialiseringene. I tillegg til kursene kreves det tre års praksis i den bransjen du søker autorisasjon for. Du kan bare være autorisert i én av spesialiseringene. Mer om bestemmelsene for ordningen og søknadsskjema finner du på bi.no/skadebehandler SPESIALISERING BRANN- OG AUTO PERSON- REISE REISE REISE GENERALIST KOMBINERT SKADE MOTORVOGN BRANN PERSON Skadeoppgjør Skadeoppgjør Personskade- Skadeoppgjør Skadeoppgjør Person- SM del A, SBK brann- og kombinert motorvogn- oppgjør del II motorvogn- brann/kombinert forsikring privat eller Personskadeforsikring (SBK) forsikring del B (7,5 sp) forsikring del A forsikring (7,5 sp) oppgjør del I (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) Skadeoppgjør Personskade- Motorvogn- Brann/kombinert Brann- og kombinert motorvogn- oppgjør del I forsikring forsikring privat forsikring privat forsikring del A (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) Brann- og Motorvogn- Reise- og ulykkesforsikring (7,5 sp) Motorvogn kombinert forsikring forsikring forsikring privat (7,5 sp) (7,5 sp) (7,5 sp) FELLESKURS ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNÆRINGEN (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) Autorisasjon for personforsikringskonsulenter Denne autorisasjonsordningen består av fire kurs som utgjør autorisasjonskursene for Avtale/service og oppgjør Privat. For å bli autorisert innen Avtale/service og oppgjør Bedrift, må du i tillegg ta kurset Privat tjenestepensjon. Det er mulig å være autorisert i begge retningene. I tillegg til kursene kreves det minst tre års praksis i en avtale-/serviceavdeling eller oppgjørsavdeling. Mer om bestemmelsene for ordningen og søknadsskjema finner du på bi.no/person AVTALE/SERVICE OG OPPGJØR PRIVAT Felleskursene utgjør hele utdanningen AVTALE/SERVICE OG OPPGJØR BEDRIFT PRIVAT TJENESTEPENSJON* (7,5 sp) FELLESKURS AVTALE, SERVICE OG OPPGJØR I PENSJONSFORSIKRING (7,5 sp) PERSONFORSIKRING (7,5 sp) ETISKE UTFORDRINGER I FINANSNÆRINGEN (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) * Kurset het tidligere Kollektiv pensjonsforsikring 21

20 FORSIKRING Autorisasjon for forsikringsmeglere Det er to autorisasjonsutdanninger for forsikringsmeglere. Den ene er for meglere innenfor marine forsikringer og den andre for meglere innenfor non-marine forsikringer, der du spesialiserer deg enten i livs- eller skadeforsikringer. I tillegg til kursene som inngår i utdanningen, er det også krav til tre års allsidig forsikringspraksis, av dette minimum ett års erfaring fra selvstendig kundebetjening i et meglerforetak. Mer om bestemmelsene for ordningen og søknadsskjema finner du på bi.no/megler MEGLERE LIVS- OG SKADEFORSIKRINGER Denne autorisasjonsordningen har fem felleskurs og ett kurs du velger ut fra hvilken spesialisering du ønsker. SPESIALISERING LIV PRIVAT TJENESTEPENSJON* (7,5 sp) SPESIALISERING SKADE UNDERWRITING (7,5 sp) FELLESKURS RISK MANAGEMENT (7,5 sp) FORSIKRINGSMEGLING (7,5 sp) BEDRIFTSFORSIKRING SKADE (7,5 sp) PERSONFORSIKRING (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) * Kurset het tidligere Kollektiv pensjonsforsikring MEGLERE MARINE FORSIKRINGER Denne utdanningen består av følgende kurs: MEGLERE MARINE FORSIKRINGSMEGLING (7,5 sp) UNDERWRITING (7,5 sp) RISK MANAGEMENT (7,5 sp) MARITIME LAW AND INSURANCE (7,5 sp) INNFØRING I FORSIKRING (7,5 sp) 22

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring : InnHOLD DEL 1 1.1. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 4 1.2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 1.3. KRAV TIL BESTÅTT OG TIDSBEGRENSNING 5 1.4. OPPLÆRINGSMATERIELL

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

kreditt privatmarked for kredittrådgivere

kreditt privatmarked for kredittrådgivere kreditt privatmarked for kredittrådgivere : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER Å BENYTTE KOMPETANSEN I KUNDEMØTER

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA FINANS NORGE FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET Kunnskap gir kontroll, sier Kristina Picard, programleder i Teenage Boss. Forbrukerombudet og Finans Norge går sammen om

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Sammendrag sterke sider Svake sider Trusler Muligheter

Sammendrag sterke sider Svake sider Trusler Muligheter Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å gi svar på spørsmålene om det finnes vekstmuligheter for SpareBank 1 SR-Bank (SR-Bank) i Midt-Rogaland, eventuelt hvor og på hvilken måte kan man utnytte disse

Detaljer