MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/11 11/732 VALG TIL DIVERSE UTVALG OG VERV - DEL 2 80/11 11/793 ENDRING AV NAVN PÅ NORASENTERET IKS 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS 82/11 11/552 ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT 83/11 11/551 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 84/11 11/481 KJØP AV EIENDOM MED FLYTEBRYGGER 85/11 11/769 NY EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BÅTSFJORD SENTRALFRYSELAGER AS 86/11 11/770 BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN FOR BÅTSFJORD HAVNEVESEN 87/11 11/773 PRISER OG AVGIFTER 2012 I BÅTSFJORD KOMMUNE

2 88/11 11/550 ØKONOMIPLAN FOR OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Båtsfjord, Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

3 Sak 79/11 VALG TIL DIVERSE UTVALG OG VERV - DEL 2 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/732 Saksnr.: Utvalg Møtedato 79/11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Saksutredning: Kommunestyret valgte i sitt møte personer til en del kommunal utvalg og verv. Det legges opp til at de valg som gjenstår gjøres i dette møtet. Vedlagte oversikt viser de valgene som gjenstår, hvem som har sittet foregående periode, forslag på nye medlemmer og hvem som har sagt fra at de ikke ønsker gjenvalg. Side 3

4 Sak 80/11 ENDRING AV NAVN PÅ NORASENTERET IKS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 11/793 Saksnr.: Utvalg Møtedato 80/11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunestyret slutter seg til og godkjenner styret og representantskapet i Norasenteret sitt vedtak om følgende navneendring i selskapet: Norasenteret IKS, krise- og incestsenter endrer navn til Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark Innstilling: Båtsfjord kommunestyret slutter seg til og godkjenner styret og representantskapet i Norasenteret sitt vedtak om følgende navneendring i selskapet: Norasenteret IKS, krise- og incestsenter endrer navn til Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark Saksutredning: Jeg viser til vedlagte brev fra styret/ representantskapet i Norasenteret IKS der de ber eierkommunene om å slutte seg til deres vedtak om navneendring. Side 4

5 Sak 81/11 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/823 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunestyre slutter seg til styret i Kontrollutvalgan IS sitt vedtak om å endre vedtektene pkt. 6.2 i samsvar med saksframleggets alternativ 1. Innstilling: Båtsfjord kommunestyre slutter seg til styret i Kontrollutvalgan IS sitt vedtak om å endre vedtektene pkt. 6.2 i samsvar med saksframleggets alternativ 1. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte vedtak i styret for Kontrollutvalgan IS om endring av pkt. 6.2 i vedtektene. Dette krever godkjenning i alle kommunestyrene for å være gyldig. Kontrollutvalgan IS er et interkommunalt samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune og Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Tana, Nesseby, Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Sør-Varanger kommuner. De utgjør sekretariat for kontrollutvalgene i alle disse kommunene. Jeg viser til vedtak fra styret med tilhørende saksframlegg hvor to alternativer er utredet når det gjelder endret kostnadsfordeling. Alternativ 1 fikk flertall i styret. Dette innebærer ingen endring av nåværende utgiftsfordeling for Båtsfjord sin del. Vedlagt følger også en uttalelse fra Tana kommunestyret som Båtsfjord kommunestyre bør vurdere om de skal slutte seg til. Side 5

6 Sak 82/11 ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 11/552 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/11 Administrasjonsstyret /11 Administrasjonsstyret /11 Kommunestyret /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den sak 23/11 Behandling: BAP v/geir Knutsen foreslår at saken utsettes. Avstemming: BAP sitt forslag vedtas enstemmig. Saken utsettes. Behandling/vedtak i Administrasjonsstyret den sak 24/11 Behandling: Forslag fra Gunn Marit Nilsen: Rådmannens innstilling vedtas med følgende tilføyelse til under pkt. 2 i nytt forslag til tilsettingsreglement: Ved uenighet mellom de ansattes organisasjoner og rådmannen skal saken avgjøres av administrasjonsstyret. Forslag fra Båtsfjord arbeiderparti v/ Geir Knutsen: Dagens reglement opprettholdes. Avstemning: Forslag fra Gunn Marit Nilsen: 4 stemmer Forslag fra Geir Knutsen: 3 stemmer Side 6

7 Sak 82/11 Pkt 2 og 3 i Båtsfjord kommunes tilsettingsreglement endres til: 2.Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger Rådmannen treffer vedtak om å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor rammene av vedtatt budsjett. Vedtaket refereres på første møte i administrasjonsstyret. Ved uenighet mellom de ansattes organisasjoner og rådmannen skal saken avgjøres av administrasjonsstyret. 3.Stillingsvurdering Ved ledighet i eller ved oppretting av stilling skal stillingens innhold og krav til stillingsinnehaver vurderes. Ved ledighet skal det vurderes om stillingen kan omorganiseres eller omgjøres. Så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, skal også nedleggelse av stillingen vurderes. Før rådmannen fatter endelig vedtak om nedleggelse eller omorganisering/ omgjøring, skal tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg ha anledning til å uttale seg. Tillitsvalgte skal også få uttale seg ved opprettelse av stilling. Behovet for nytilsettinger i ledige stillinger skal vurderes grundig. Når stillinger er ledig for mer enn 6 mnd. skal det utarbeides en utredning av behovet for stillingen. Denne utredningen skal inneholde følgende opplysninger: - begrunnelse for stillingen - muligheter for å besette stillingen i redusert prosent - muligheter for omplassering av andre personer (NB! Herunder kompetansekrav) - muligheten for å tillegge funksjonen til andre personer i andre stillinger Disse stillingsvurderingene refereres fortløpende for administrasjonsstyret. Pkt. 11 i tilsettingsreglementet endres som følger: 11.Myndighet i tilsettingssaker Følgende strykes: Administrasjonsstyret tilsetter assisterende rådmann, kontorsjef, økonomisjef, personalsjef og virksomhetsledere. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 67/11 Behandling: Anne Olavson erklærte seg innhabil i saken. Ingen inntrer. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Reglementene endres ikke. Tilleggsforslag fra H v/ordfører: Side 7 av 43

8 Sak 82/11 Rådmannens innstilling vedtas med følgende tilføyelse under pkt. 2 i nytt forslag til tilsettingsreglement: Ved uenighet mellom de ansattes organisasjoner og rådmannen skal saken avgjøres av administrasjonsstyret. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag settes opp mot forslag fra BAP: Innstilling med tilleggsforslag vedtatt 8 mot 5 stemmer. Pkt 2 og 3 i Båtsfjord kommunes tilsettingsreglement endres til: 2.Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger Rådmannen treffer vedtak om å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor rammene av vedtatt budsjett. Vedtaket refereres på første møte i administrasjonsstyret. Ved uenighet mellom de ansattes organisasjoner og rådmannen skal saken avgjøres av administrasjonsstyret. 3.Stillingsvurdering Ved ledighet i eller ved oppretting av stilling skal stillingens innhold og krav til stillingsinnehaver vurderes. Ved ledighet skal det vurderes om stillingen kan omorganiseres eller omgjøres. Så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, skal også nedleggelse av stillingen vurderes. Før rådmannen fatter endelig vedtak om nedleggelse eller omorganisering/ omgjøring, skal tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg ha anledning til å uttale seg. Tillitsvalgte skal også få uttale seg ved opprettelse av stilling. Behovet for nytilsettinger i ledige stillinger skal vurderes grundig. Når stillinger er ledig for mer enn 6 mnd. skal det utarbeides en utredning av behovet for stillingen. Denne utredningen skal inneholde følgende opplysninger: - begrunnelse for stillingen - muligheter for å besette stillingen i redusert prosent - muligheter for omplassering av andre personer (NB! Herunder kompetansekrav) - muligheten for å tillegge funksjonen til andre personer i andre stillinger Disse stillingsvurderingene refereres fortløpende for administrasjonsstyret. Pkt. 11 i tilsettingsreglementet endres som følger: 11.Myndighet i tilsettingssaker Følgende strykes: Administrasjonsstyret tilsetter assisterende rådmann, kontorsjef, økonomisjef, personalsjef og virksomhetsledere. Side 8 av 43

9 Sak 82/11 Saksutredning til møtet i kommunestyret : Ordfører har bedt om at denne saken settes på sakskartet for kommunestyret i den hensikt å endre tilsettingsreglementet tilbake til den ordlyd den hadde før vedtak i kommunestyret Nedenfor følger saksframlegg til behandling i kommunestyret Dette gir begrunnelse og bakgrunn for saken. Vedlagt følger et notat fra rådmannen med oversikt over tilsettingsreglement vedtatt før , reglement vedtatt og kommentarer. Saksutredning til møtet i kommunestyret : Jeg viser til nylig inngått lederavtale mellom Båtsfjord kommune og rådmann i forbindelse med tilsetting av rådmann. Følgende punkter i lederavtalen er gjort med forbehold om kommunestyrets godkjenning: 3.Krav og forventninger til rådmannen fra Båtsfjord kommune Ansvar For den samlede administrasjon og tjenesteyting i Båtsfjord kommune er rådmannen: o Øverste administrative og faglige leder (formelt ansvar) o Leder og overordnet for alle ansatte (personalansvar). Dette betyr bl.a. at: - For alle øvrige stillinger gis rådmannen tilsettingsmyndighet, samt myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor vedtatte budsjettramme. o Ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø og et lavest mulig sykefravær (organisasjonsansvar) o Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver kommunen har, slik de framgår av kommunens vedtatte planer og andre styringsdokumenter (resultatansvar) o Ansvar for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglementer (økonomiansvar). Dette betyr bl.a. at: - Rådmannen delegeres å budsjettregulere innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. o Ansvarlig for en bruker-og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester (serviceansvar) o Samarbeide med politisk nivå om Båtsfjord kommunes eierstyring i henhold til prinsipper i vedtatt eiermelding. Dette betyr bl.a. at: - Rådmannen er sekretær og medlem av Båtsfjord kommunes eiersekretariat Det som skal godkjennes er understreket. Følgende formulering i denne lederavtalen er i strid med gjeldende tilsettingsreglement: o Leder og overordnet for alle ansatte (personalansvar). Dette betyr bl.a. at: - For alle øvrige stillinger gis rådmannen tilsettingsmyndighet, samt myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor vedtatte budsjettramme. Dette dreier seg om følgende to forhold: Side 9 av 43

10 Sak 82/11 1.Tilsettingsmyndighet for stabsledere og virksomhetsledere Jeg mener at det er urimelig at virksomhetslederne og stabslederne har delegert myndighet til å tilsette sine nærmeste medarbeidere, mens rådmannen ikke har det. Rådmannen har tidligere hatt denne myndigheten. Dette krever følgende endring i tilsettingsreglementet: 11.Myndighet i tilsettingssaker Følgende strykes: Administrasjonsstyret tilsetter assisterende rådmann, kontorsjef, økonomisjef, personalsjef og virksomhetsledere. 2.Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger Nåværende tilsettingsreglement for Båtsfjord kommune har følgende bestemmelse når det gjelder opprettelse, omgjøring og nedleggelse av stillinger i Båtsfjord kommune: 2.Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger Administrasjonsstyret treffer vedtak om å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor rammene av vedtatt budsjett. Rådmannen tillates innenfor prosjekter å gjøre midlertidige endringer i stillinger oppretting, nedlegging og omgjøring. Dersom endringene skal gjøres på permanent basis, skal saken behandles i administrasjonsstyret. Når det gjelder stillingsendringer i forhold til spesialundervisning i skoler og barnehager, skal stillingsendringer som hovedregel behandles av administrasjonsstyret. I særlige tilfeller hvor saken haster særskilt, og det gir konsekvenser for brukere dersom tilsetting ikke skjer raskt, kan administrasjonen gjennomføre stillingsendringen, under forutsetning av at det er innenfor budsjettets rammer. Slike stillingsendringer skal refereres i administrasjonsstyret. Midlertidige stillingsendringer i forhold til bruk av 10%-midler, kan gjøres administrativt, så lenge de er innenfor de økonomiske rammer, og i tråd med gjeldende retningslinjer for bruk av denne ressursen. Videre sier tilsettingsreglementet følgende om hva som skal før en ledig stilling evt. kan lyses ut: 3.Stillingsvurdering Ved ledighet i eller ved oppretting av stilling skal stillingens innhold og krav til stillingsinnehaver vurderes. Ved ledighet kan det vurderes om stillingen skal omorganiseres eller omgjøres. Så langt lov eller avtale ikke er til hinder for det, kan også inndraging av stillingen vurderes. Før administrasjonsstyret fatter endelig vedtak om inndraging eller omorganisering/ omgjøring, skal tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalg ha anledning til å uttale seg. Tillitsvalgte skal også få uttale seg ved opprettelse av stilling. Behovet for nytilsettinger i ledige stillinger skal vurderes grundig. Side 10 av 43

11 Sak 82/11 Når stillinger er ledig for mer enn 6 mnd. skal det utarbeides en utredning av behovet for stillingen. Denne utredningen skal inneholde følgende opplysninger: - begrunnelse for stillingen - muligheter for å besette stillingen i redusert prosent - muligheter for omplassering av andre personer (NB! Herunder kompetansekrav) - muligheten for å tillegge funksjonen til andre personer i andre stillinger Før stillingen lyses ut, skal denne utredningen behandles av adm.styret. Følgende ledige stillinger kan likevel lyses ut, uten at det har vært realitetsbehandlet i administrasjonsstyret: - Leger - Sykepleiere og psykiatriske sykepleiere - Lærere og førskolelærere - Assistenter/ miljøarbeidere i skolene - Assistenter/ fagarbeidere i barnehagene - Hjemmehjelper/ pleiemedarbeidere/ fagarbeidere/hjelpepleiere innen pleie og omsorg - Kokker/ kokkemedarbeidere på kjøkken helsesenter - Fagstillinger på sosialkontor, barnevern, helsestasjon og PPT-kontor - Renholdere - Biblioteksjef Behovet for disse stillingene skal også utredes, se forrige avsnitt. Utredningen refereres for administrasjonsstyret. Rådmannen gis tillatelse til konstituering i stillinger der dette er nødvendig av hensyn til driften. Det gis tilsvarende anledning til å ta inn vikar i inntil 6 mnd. Rådmannen avgjør ved tvilstilfeller. Rådmannen gis også tillatelse til å ansette skoleungdom i sommermånedene til utplanting/ vedlikehold av plener og lignende. Rådmannen oppfatter disse bestemmelsene som tungvinte i forhold til en mest mulig effektiv drift av Båtsfjord kommune. Det tungvinte består i at man må vente på politisk vedtak i administrasjonsstyret for å kunne tilpasse driften på en smidig og effektiv måte. Rådmannen er derfor av den oppfatning at politikerne bør vise rådmannen den tillit at han får fullmakt til å styre Båtsfjord kommune som driftsorganisasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. En sentral del av denne styringsfullmakten bør være å avgjøre hva slags stillinger det til enhver tid er behov for. Jeg foreslår derfor at punkt 2 og 3 i tilsettingsreglementet endres slik at rådmannen gis fullmakt til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor vedtatt budsjett. Dersom det kreves tilleggsbevilgning for å opprette en stilling skal dette behandles politisk som en sak om tilleggsbevilgning. Denne saken fremmes nå for administrasjonsstyret som gir innstilling til kommunestyret. I tillegg sendes saken på høring til fagforeningene og den behandles på hovedtillitsvalgt-møte før endelig behandling i kommunestyret. Side 11 av 43

12 Sak 83/11 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 11/551 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 43/11 Behandling: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Saken utsettes. Avstemming: Forslag fra BAP falt 2 mot 3 stemmer. Avstemming: Innstilling vedtatt 3 mot 2 stemmer. Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement endres som følger: 6.1 Administrasjonsstyre Følgende strykes: Ansette stabs- og virksomhetsledere. Omgjøre, opprette og nedlegge stillinger. Avgjøre om ledige stillinger skal lyses ut. 8.7 Endres til: Rådmannen delegeres myndighet i ansettelsessaker i henhold til Båtsfjord kommunes tilsettingsreglement. 5 Formannskapet Følgende strykes: Side 12

13 Sak 83/11 De fullmakter til å foreta budsjettendringer som er gitt hovedutvalgene under pkt. 6 tillegges formannskapet for poster på øvrige kapitler som faller utenfor hovedutvalgenes myndighetsområder. 6.0 Myndighetsområde for hovedutvalgene Følgende strykes: Med hjemmel i KL 10 og budsjettforskriftene gir kommunestyret hovedutvalgene fullmakt til å: Disponere vedtatt budsjett innenfor nettoramme, med unntak av lønnsmidler til stillinger som står vakant i mer enn et halvt år. Disse midlene disponeres av formannskapet. Alle ekstrainntekter/ mindreutgifter disponeres av hovedutvalget. Formannskapet og rådmannen skal ha særutskrift av alle budsjettreguleringsvedtak. 6.6 Kultur og oppvekst og samordna hjelpetjeneste Følende strykes: Gjelder også fastsettelse av følgende innenfor de økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret: Fordeler ressurser mellom de enkelte skoler, barnehager, samordna hjelpetjeneste og kultur, og vurderer delingstall for klasser og andre relevante forhold for skoler og barnehager. 6.8 Teknisk Følende strykes: HT får myndighet til å anta anbud innenfor sitt område for utbyggingsoppgaver som er vedtatt igangsatt. Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet. Styret kan delegere til rådmannen å anta anbud for mindre utbyggingsprosjekter Her tilføyes: Rådmannen budsjettregulerer innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. Nytt pkt Der skal det stå: Rådmannen får myndighet til å anta anbud for tiltak som er vedtatt igangsatt. Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet. Gammelt pkt blir nytt pkt Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 68/11 Behandling: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Side 13 av 43

14 Sak 83/11 Reglementene endres ikke. Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag fra BAP. Innstilling vedtatt 8 mot 6 stemmer. Båtsfjord kommunes delegasjonsreglement endres som følger: 6.1 Administrasjonsstyre Følgende strykes: Ansette stabs- og virksomhetsledere. Omgjøre, opprette og nedlegge stillinger. Avgjøre om ledige stillinger skal lyses ut. 8.7 Endres til: Rådmannen delegeres myndighet i ansettelsessaker i henhold til Båtsfjord kommunes tilsettingsreglement. 5 Formannskapet Følgende strykes: De fullmakter til å foreta budsjettendringer som er gitt hovedutvalgene under pkt. 6 tillegges formannskapet for poster på øvrige kapitler som faller utenfor hovedutvalgenes myndighetsområder. 6.0 Myndighetsområde for hovedutvalgene Følgende strykes: Med hjemmel i KL 10 og budsjettforskriftene gir kommunestyret hovedutvalgene fullmakt til å: Disponere vedtatt budsjett innenfor nettoramme, med unntak av lønnsmidler til stillinger som står vakant i mer enn et halvt år. Disse midlene disponeres av formannskapet. Alle ekstrainntekter/ mindreutgifter disponeres av hovedutvalget. Formannskapet og rådmannen skal ha særutskrift av alle budsjettreguleringsvedtak. 6.6 Kultur og oppvekst og samordna hjelpetjeneste Følende strykes: Gjelder også fastsettelse av følgende innenfor de økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret: Fordeler ressurser mellom de enkelte skoler, barnehager, samordna hjelpetjeneste og kultur, og vurderer delingstall for klasser og andre relevante forhold for skoler og barnehager. 6.8 Teknisk Følende strykes: Side 14 av 43

15 Sak 83/11 HT får myndighet til å anta anbud innenfor sitt område for utbyggingsoppgaver som er vedtatt igangsatt. Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet. Styret kan delegere til rådmannen å anta anbud for mindre utbyggingsprosjekter Her tilføyes: Rådmannen budsjettregulerer innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. Nytt pkt Der skal det stå: Rådmannen får myndighet til å anta anbud for tiltak som er vedtatt igangsatt. Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet. Gammelt pkt blir nytt pkt Saksutredning til møtet i kommunestyret : Ordfører har bedt om at denne saken settes på sakskartet for kommunestyret i den hensikt å endre delegasjonsreglementet tilbake til den ordlyd det hadde før vedtak i kommunestyret Nedenfor følger saksframlegg til behandling i kommunestyret Dette gir begrunnelse og bakgrunn for saken. Vedlagt følger et notat fra rådmannen med oversikt over delegasjonsreglement vedtatt før , reglement vedtatt og kommentarer. Saksutredning til møtet i kommunestyret : Jeg viser til nylig inngått lederavtale mellom Båtsfjord kommune og rådmann i forbindelse med tilsetting av rådmann. Følgende punkter i lederavtalen er gjort med forbehold om kommunestyrets godkjenning: 3.Krav og forventninger til rådmannen fra Båtsfjord kommune Ansvar For den samlede administrasjon og tjenesteyting i Båtsfjord kommune er rådmannen: o Øverste administrative og faglige leder (formelt ansvar) o Leder og overordnet for alle ansatte (personalansvar). Dette betyr bl.a. at: - For alle øvrige stillinger gis rådmannen tilsettingsmyndighet, samt myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor vedtatte budsjettramme. o Ansvarlig for en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø og et lavest mulig sykefravær (organisasjonsansvar) o Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver kommunen har, slik de framgår av kommunens vedtatte planer og andre styringsdokumenter (resultatansvar) o Ansvar for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglementer (økonomiansvar). Dette betyr bl.a. at: Side 15 av 43

16 Sak 83/11 - Rådmannen delegeres å budsjettregulere innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. o Ansvarlig for en bruker-og serviceorientert utvikling av kommunens tjenester (serviceansvar) o Samarbeide med politisk nivå om Båtsfjord kommunes eierstyring i henhold til prinsipper i vedtatt eiermelding. Dette betyr bl.a. at: - Rådmannen er sekretær og medlem av Båtsfjord kommunes eiersekretariat Det som skal godkjennes er understreket. Det dreier seg om følgende forhold som rådmannen ønsker konkretisert med henblikk på hva som er delegert til rådmannen, innenfor følgende tre ansvarsområder: 1.Personalansvar: o Personansvaret innebærer at rådmannen tilsetter i alle stillinger, også virksomhetsledere og stabsledere. I henhold til Båtsfjord kommunes tilsettingsreglement er det administrasjonsstyret som tilsetter virksomhetsledere og stabsledere ( kontorsjef og økonomisjef) i dag. o Personalansvaret innebærer at rådmannen gis myndighet til å topprette, nedlegge og omgjøre stillinger innenfor vedtatt budsjett. I henhold til Båtsfjord kommunes tilsettingsreglement er det administrasjonsstyret som har denne myndigheten i dag. Disse to endringene krever at tilsettingsreglementet endres. Det lages egen sak på dette hvor administrasjonsstyret innstiller overfor kommunestyret. Saken sendes også på høring hos fagforeningene og tas opp på hovedtillitsvalgt-møte før kommunestyret gjør endelig vedtak. Dersom tilsttingsreglementet endres på disse punktene vil det også medføre endringer i delegasjonsreglementet. Disse forslagene til endringer er som følger: 6.1 Administrasjonsstyre Følgende strykes: Ansette stabs- og virksomhetsledere. Omgjøre, opprette og nedlegge stillinger. Avgjøre om ledige stillinger skal lyses ut. 8.7 Endres til: Rådmannen delegeres myndighet i ansettelsessaker i henhold til Båtsfjord kommunes tilsettingsreglement. 2.Økonomiansvar: o Økonomiansvaret innebærer at rådmannen budsjettregulerer innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. Dette krever følgende endringer i delegasjonsreglementet: Side 16 av 43

17 Sak 83/11 5 Formannskapet Følgende strykes: De fullmakter til å foreta budsjettendringer som er gitt hovedutvalgene under pkt. 6 tillegges formannskapet for poster på øvrige kapitler som faller utenfor hovedutvalgenes myndighetsområder. 6.0 Myndighetsområde for hovedutvalgene Følgende strykes: Med hjemmel i KL 10 og budsjettforskriftene gir kommunestyret hovedutvalgene fullmakt til å: Disponere vedtatt budsjett innenfor nettoramme, med unntak av lønnsmidler til stillinger som står vakant i mer enn et halvt år. Disse midlene disponeres av formannskapet. Alle ekstrainntekter/mindreutgifter disponeres av hovedutvalget. Formannskapet og rådmannen skal ha særutskrift av alle budsjettreguleringsvedtak. 6.6 Kultur og oppvekst og samordna hjelpetjeneste Følende strykes: Gjelder også fastsettelse av følgende innenfor de økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret: Fordeler ressurser mellom de enkelte skoler, barnehager, samordna hjelpetjeneste og kultur, og vurderer delingstall for klasser og andre relevante forhold for skoler og barnehager. 6.8 Teknisk Følende strykes: HT får myndighet til å anta anbud innenfor sitt område for utbyggingsoppgaver som er vedtatt igangsatt. Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet. Styret kan delegere til rådmannen å anta anbud for mindre utbyggingsprosjekter Her tilføyes: Rådmannen budsjettregulerer innenfor driftsbudsjettets rammer, dvs. innenfor de enkelte og mellom forskjellige budsjettansvar. Nytt pkt Der står: Rådmannen får myndighet til å anta anbud for utbyggingsoppgaver som er vedtatt igangsatt. Det er et vilkår at anbudene holdes innenfor den bevilgede ramme for prosjektet. Gammelt pkt blir nytt pkt Side 17 av 43

18 Sak 83/11 3.Eierstyringsansvar: Nødvendige endringer i delegasjonsreglementet for å være i tråd med lederavtalens formuleringer ble gjort av kommunestyret Dette framgår av delegasjonsreglementets pkt Jeg viser til vedlagte delegasjonsreglement etter endringer Side 18 av 43

19 Sak 84/11 KJØP AV EIENDOM MED FLYTEBRYGGER Saksbehandler: Odd Jarle Jensen Arkiv: P28 &50 Arkivsaksnr.: 11/481 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/11 Havnestyret /11 Havnestyret /11 Kommunestyret /11 Havnestyret /11 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunestyret delegerer til havnestyret å fatte beslutning om de finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at kjøpet vil lønne seg. Denne avgjørelsen må tas snarest mulig og senest innen En evt. avtale om kjøp gjøres med Polarpor uten utlysning på Doffin og innenfor de kostnadsrammer som kommunestyret satte i sitt vedtak Innstilling: Kommunestyret delegerer til havnestyret å fatte beslutning om de finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at kjøpet vil lønne seg. Denne avgjørelsen må tas snarest mulig og senest innen En evt. avtale om kjøp gjøres med Polarpor uten utlysning på Doffin og innenfor de kostnadsrammer som kommunestyret satte i sitt vedtak Behandling/vedtak i Havnestyret den sak 13/11 Behandling: Enstemmig. Vedta innstilling + tilleggsforslag fra BAP: Det tas forbehold om at det fremlegges intensjonsavtaler med russiske rederi om å bruke Båtsfjord havn før behandling i kommunestyret. Enstemmig. Søke om lånefinansiering for flytebrygger Polarpor med ett kapitalbehov på NOK ,- MVA ,- NOK ,- Løpetid 15 år Bank prioritet 1. Kommunalbanken. Bank prioritet 2. Sparebanken 1 Nord-Norge. Før kjøp (kontrakt) skal det være foretatt en tilstandsrapport på bryggene 3- stykker + Side 19

20 Sak 84/11 landgang og hele det elektriske anlegget. Medfølgende eiendommer skal være ferdig oppmålt før overtakelse. Tilleggsforslag fra BAP: Det tas forbehold om at det fremlegges intensjonsavtaler med russiske rederi om å bruke Båtsfjord havn før behandling i kommunestyret. Behandling/vedtak i Havnestyret den sak 14/11 Behandling: Båtsfjord havnevesen søker Båtsfjord kommunestyre om å kjøpe flytebrygger fra Polapor AS. Kjøpesum er satt til NOK ,- Åttemillionerfemhundretusenkroner.00/100,- + MVA og omkostninger med ett totalt lånebehov på NOK ,-. Det tas forbehold om at det skal foreligge en godkjent tilstandsrapport på bryggene 3- stykker + landgang og hele det elektriske anlegget. Medfølgende eiendommer skal være ferdig oppmålt før overtakelse. Intensjonsavtaler med ett tilfredstillende antall fartøy / kunder skal også være underskrevet /signert. Båtsfjord havnevesen søker Båtsfjord kommunestyre om å kjøpe flytebrygger fra Polapor AS. Kjøpesum er satt til NOK ,- Åttemillionerfemhundretusenkroner.00/100,- + MVA og omkostninger med ett totalt lånebehov på NOK ,-. Det tas forbehold om at det skal foreligge en godkjent tilstandsrapport på bryggene 3- stykker + landgang og hele det elektriske anlegget. Medfølgende eiendommer skal være ferdig oppmålt før overtakelse. Intensjonsavtaler med ett tilfredstillende antall fartøy / kunder skal også være underskrevet /signert. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 64/11 Behandling: Forslag fra H, SP, Frp og Pål Forbergskog: Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord havn investerer inntil totalt 10 millioner kroner til flytebryggeanlegg i Neptunbukta. Tiltaket lånefinansieres evt. tilskudd brukes til å betale ned deler av gjenstående gjeld. Kommunestyret forutsetter at lov om offentlige anskaffelser, med forskrifter følges. Før det lyses ut på Doffin skal intensjonsavtaler være på plass. Og det tas forbehold om at det skal foreligge en godkjent tilstandsrapport på bryggene. Avstemming: Forslag enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommunestyre godkjenner at Båtsfjord havn investerer inntil totalt 10 millioner kroner til flytebryggeanlegg i Neptunbukta. Tiltaket lånefinansieres evt. tilskudd brukes til å betale ned deler av gjenstående gjeld. Side 20 av 43

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer