TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE D OG E BETONGELEMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE D OG E BETONGELEMENTER"

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE D OG E BETONGELEMENTER APRIL 1997 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon Telefaks E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnr MVA

2 Side 2 av 17 Innholdsfortegnelse 0. Generelt Produktspekter Kvalitetssystem Gjeldende tekniske spesifikasjoner Organisasjon Utstyr Delmaterialer Resepter Fremstilling Egenkontroll Registrering og oppbevaring av data Statistiske teknikker Uttak for ekstern prøving Dispensasjoner...17 Tabeller Tabell 1 - Utmålingsutstyrets nøyaktighet...8 Tabell 2 - Nøyaktighet ved dosering av delmaterialer...8 Tabell 3 - Kontroll av utstyr...13 Tabell 4 - Kontroll av delmaterialenes egenskaper...14 Tabell 5 - Forhåndsvurdering av betongsammensetning...15 Tabell 6 - Fortløpende prøving av betong...15 Vedlegg Vedlegg 1: Oversikt over tekniske spesifikasjoner

3 Side 3 av Generelt Foreliggende tekniske bestemmelser er basert på revisjon av Kontrollrådets "Bestemmelser for klasse D og E - Juni 1989". Som tidligere har NS 3420 og NS 3473 vært viktige grunnlagsdokumenter under revisjonen. Bestemmelsene henviser til, og gjør dermed gjeldende, de krav i disse standarder som er relevante for produksjon av betongelementer. Dette innebærer at en produsent av betongelementer som tilfredsstiller etterfølgende bestemmelser, også vil tilfredsstille krav til slik produksjon angitt i NS 3420 og NS Det presiseres forøvrig at dimensjonering, transport og montasje av betongelementer ikke omfattes av etterfølgende tekniske bestemmelser. For montasje av betongelementer har Kontrollrådet imidlertid utarbeidet egne tekniske bestemmelser med klassebetegnelsen T. Etterfølgende tekniske bestemmelser må forøvrig benyttes sammen med Kontrollrådets "Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten". De administrative bestemmelsene regulerer forhold omkring søknad, saksbehandlingsprosedyrer, anke- og klagemuligheter, bruk av K-merket samt avgifter innenfor sertifiseringsvirksomheten. Under revisjonsarbeidet har man så langt som mulig også forsøkt å ta hensyn til nye krav som forventes å bli stilt gjennom følgende dokumenter : NS-ENV 206 med nasjonalt forord NS-ENV med nasjonalt forord Teknisk Forskrift 97 NS-EN ISO 9000-serien Under den revisjon som fant sted mars 2000 ble det bestemt at produksjon av enkle armerte produkter iht. Kontrollrådets klasse B varegruppe 4 skulle legges inn under bestemmelsene for klasse D og E. 1. Produktspekter Produksjon av betongelementer er delt i nedenstående produktklasser : Klasse D - Slakkarmerte betongelementer Klasse E - For- og etterspente betongelementer Produsenter godkjent i nevnte produktklasser kan produsere og levere betongelementer iht. alle kontrollklasser angitt i norsk standard. Merknad: Produsentene kan godkjennes eller sertifiseres for et begrenset produktspekter eller kun for produksjon i normal kontroll. Bedriften skal i slike tilfeller beskrive i sitt kvalitetssystem hvilket produktspekter man har og hvilke kontrollklasser man kan produsere i. Det vil i slike tilfeller fremgå av bedriftens godkjenning eller sertifikat hvilke begrensninger som bedriften har vedr. produktspekter eller kontrollklasser.

4 Side 4 av Kvalitetssystem 2.1 Generelt Produsenten skal utarbeide og følge en kvalitetshåndbok som dekker kravene i disse bestemmelsene. Kvalitetshåndboken skal som et minimum inneholde eller referere til følgende ; a) produsentens kvalitetspolitikk og mål b) ansvar, myndighet og samarbeidsforhold iht. pkt. 4.2 c) kvalitetssystemets prosedyrer, rutiner og instrukser iht. pkt. 2.2 d) vedlikehold av produsentens kvalitetssystem iht. pkt. 2.4 Det skal beskrives på hvilken måte og av hvem dokumentene i kvalitetssystemet er godkjent. Produsenten skal ha en representant som er gitt nødvendig myndighet og ressurser til å; sikre at krav til kvalitetssystemet blir etablert, iverksatt og holdt vedlike rapportere om virkningen av kvalitetssystemet til ledelsen Vedkommende skal ha tilstrekkelig kompetanse innen kvalitetssikring og kvalitetsledelse. 2.2 Prosedyrer, rutiner og instrukser Produsenten skal utarbeide og iverksette prosedyrer, rutiner og instrukser i overensstemmelse med krav i disse bestemmelsene. Der det i disse bestemmelser er spesielt angitt skal disse være skriftlige eller beskrevet. 2.3 Kvalitetsplanlegging Produsenten skal ha et beskrevet system for å avdekke om det i konkrete prosjekter eller leveranser er stilt tilleggskrav i forhold til disse bestemmelsene. Videre kvalitetsplanlegging ut fra en slik gjennomgang, skal stemme overens med alle andre krav i produsentens kvalitetssystem og dokumenteres i en form som passer produsentens driftsmetoder. 2.4 Vedlikehold av kvalitetssystemet Ledelsens gjennomgang Produsentens toppledelse har ansvaret for å påse at systemet til enhver tid er hensiktsmessig og effektivt mht. å tilfredsstille kravene i disse bestemmelser og produsentens kvalitetspolitikk og mål. Ledelsens gjennomgang skal være beskrevet og utføres minimum en gang pr. år. Resultatene fra slike gjennomganger skal registreres Interne kvalitetsrevisjoner Produsenten skal regelmessig foreta en gjennomgang av sitt kvalitetssystem for å påse at dette virker etter sin hensikt og er effektivt mht. å sikre foreskreven kvalitet. Slike interne revisjoner skal foregå etter en oppsatt plan og selve gjennomføringen skal være beskrevet. Interne revisjoner skal dog utføres minimum en gang pr. år. Resultatene fra slike interne revisjoner skal registreres.

5 Side 5 av Dokumentstyring. Produsenten skal utarbeide, beskrive og iverksette et system som sikrer at de til enhver tid gjeldende dokumenter iht. disse bestemmelser er tilgjengelig på alle steder der det er nødvendig for at kvalitetssystemet skal fungere effektivt. 2.5 Avviksbehandling og korrigerende tiltak Det skal foreligge skriftlige prosedyrer for å iverksette tiltak når et avvik er konstatert. Prosedyren skal omfatte avviksbehandling og korrigerende tiltak samt varsling av kunde dersom det er levert produkt med avvik fra spesifikasjon. Slik varsling skal registreres. Avviksbegrepet omfatter i denne sammenheng også reklamasjonsbehandling. Avvik skal registreres. 3. Gjeldende tekniske spesifikasjoner De spesifikasjoner, bestemmelser og standarder som minimum gjelder er angitt i Vedlegg 1 til disse bestemmelsene. Produsenten skal ha de til enhver tid gjeldende bestemmelser og standarder som vedrører produksjonen. Disse dokumentene skal være angitt i et eget register som skal holdes oppdatert. 4. Organisasjon 4.1 Generelt Produsenten skal klarlegge ressursbehovene og skaffe til veie tilstrekkelige ressurser; innbefattet utpeking av kompetent personell til å lede, utføre og kontrollere aktivitetene. 4.2 Ansvar og myndighet Ansvar, myndighet og samarbeidsforhold skal fastlegges skriftlig gjennom en organisasjonsplan og stillingsbeskrivelser for alt personell som har en ledende funksjon mht. utførelse og kontroll av arbeid som innvirker på kvalitet. Som et minimum skal dette omfatte personell hvor det er satt krav til kompetanse i disse bestemmelsene. 4.3 Teknisk personell Generelt I det etterfølgende er det stillet en del krav til kompetanse og erfaring for ulike kategorier teknisk personell. Personell med annen relevant utdanning og praksis kan godkjennes etter søknad til Kontrollrådet. Selv om det er angitt krav til en rekke stillingsfunksjoner, er det intet til hinder for at samme person kan inneha flere av de etterfølgende funksjoner. Dette under forutsetning av at vedkommende fyller kompetansekravene for hver enkelt funksjon og har avsatt tilstrekkelig tid til å ivareta disse på en tilfredsstillende måte.

6 Side 6 av Produksjonsansvarlig Produksjonsansvarlig skal lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen. Produksjonsansvarlig skal være ingeniør med relevant erfaring og kunnskap om betongelementfremstilling. Når produksjonsansvarlig ikke er tilstede, skal produksjonen ledes av en stedfortreder med minst ett års erfaring med fremstilling av betongelementer samt kompetanse minst tilsvarende fagbrev som betongindustriarbeider Kontrollansvarlig Den samlede kontrollvirksomhet skal overvåkes av en person som er gitt nødvendig myndighet og ressurser til å sørge for at kravene i disse bestemmelser oppfylles og etterleves. Vedkommende skal være ingeniør med tilstrekkelig kjennskap til betongteknologi, til beregning og utførelse av betongkonstruksjoner samt erfaring i betong- og produksjonskontroll Produksjonspersonell Det daglige arbeid innenfor følgende områder; a) blanding av betong b) laboratoriearbeid c) fremstillingskontroll d) støpearbeider e) oppspenningsarbeider f) armeringsarbeider g) formarbeider skal ledes og utføres av personell med kompetanse iht. NS Sveisere Produsentens sveisere skal ha sertifikat iht. NS-EN 287 Del 1 relevant for det konstruktive sveisearbeid som utføres. Alt sveisearbeid skal foregå etter godkjent sveiseprosedyrespesifikasjon iht NS-EN For heftsveising av armering skal bedriften sørge for tilfredsstillende opplæring av sitt sveisepersonell. Denne opplæring skal foregå etter en skriftlig prosedyre. Sveisepersonellet skal dokumentere sine kunnskaper gjennom en utført sveiseprøve som gjennomføres med en hyppighet iht. pkt. 10 i NS-EN 287 Del 1. All heftsveising av armering skal foregå etter en skriftlig prosedyre.

7 Side 7 av Annet personell Annet personell ansvarlig for funksjoner som mottak av delmaterialer, bestillinger og vedlikehold skal være gitt opplæring i de arbeidsoppgaver de skal utføre. I nødvendig grad skal det være utarbeidet prosedyrer eller arbeidsinstrukser for de oppgaver som utføres. 4.4 Opplæring Produsenten skal klarlegge opplæringsbehov og sørge for opplæring av alt personell. Kravet omfatter også oppdatering av kunnskaper hos det tekniske personellet som er angitt i bestemmelsene. Hensiktsmessig registrering fra opplæring og oppdatering av kunnskaper skal foretas. 5. Utstyr 5.1 Blandeanlegg Lokaler Betongblanderiet skal være innebygget og oppvarmet slik at temperaturen til enhver tid holdes over null grader Lagring av betongens delmaterialer Materialbeholdningen skal være tilstrekkelig stor til å sikre at den planlagte produksjon og levering kan opprettholdes. Forskjellige materialer skal lagres slik at sammenblanding, forurensning eller forringelse av egenskapene unngås. Ved bakkelagring av tilslag skal det være fast underlag. Om nødvendig skal det være fysiske skillevegger mellom de ulike fraksjoner. Pulversiloer og tanker for tilsetningsstoffer skal være tydelig merket slik at det ikke kan oppstå forveksling. Forøvrig skal lagring og bruk foregå i samsvar med leverandørens spesifikasjoner. Dersom det benyttes silika i slurryform skal det i lagertank være installert en tilfredsstillende form for omrøring. Anlegget skal være utstyrt med siloer for sement og tilslag Blandemaskin Betongen skal blandes i en stasjonær satsblander som kan fordele delmaterialene jevnt og gi en jevn bearbeiding av blandingen i løpet av blandeperioden og gjennom blandeprosessen.

8 Side 8 av Utmålingsutstyr Nøyaktigheten til utmålingsutstyret skal tilfredsstille verdiene i tabell 1 : Tabell 1 - Utmålingsutstyrets nøyaktighet MÅLEOMRÅDE ved installering Tilsetningsmaterialer og tilsetningsstoffer Sement, vann og tilslag NØYAKTIGHET ved senere kontroller Tilsetningsmaterialer og tilsetningsstoffer Sement, vann og tilslag 0 til ¼ full skala eller ±0,5 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,5 % visningsområde av ¼ skala eller ¼ områdeverdi ¼ til full skala eller ±0,5 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,5 % visningsområde av avlest verdi Utmålingsutstyret med tilhørende innretninger skal virke slik at det under praktiske driftsforhold oppnås den doseringsnøyaktighet som er angitt i tabell 2 : Tabell 2 - Nøyaktighet ved dosering av delmaterialer DELMATERIAL Sement Vann Tilslag, sand/grus hhv. pukk/singel For innveiing av mengder < 200 kg/m 3 Tilsetningsmaterialer Tilsetningsstoffer NØYAKTIGHET ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde Sement, tilslag og tilsetningsmaterialer i pulverform skal veies. Vann og delmaterialer i væskeform kan veies eller utmåles etter volum. 5.2 Produksjonsanlegg Lokaler Fremstilling av betongelementer skal foregå i ryddige og egnede lokaler. Lokalene skal være oppvarmet når det foregår produksjon i den kalde årstid. Ingen støpeplass skal ha lavere temperatur enn +2 C. I spesielle tilfeller kan det foretas produksjon utendørs. Slik produksjon skal gjennomføres etter skriftlige prosedyrer Utstyr Utstyr som benyttes i produksjonen skal være tilpasset formålet og holdes i god stand Lagring av materialer og utstyr Materialer som inngår i elementproduksjonen (armeringsstål, isolasjon, innstøpingsgods, armeringsstoler, formolje etc.) skal lagres på en slik måte at egenskapene ikke forringes og at forveksling ikke kan skje. Formutstyr, utstøpingsutstyr og utstyr for opp- og nedspenning skal likeledes lagres på en slik måte at de holdes i god stand og er egnet til bruk.

9 Side 9 av Laboratorium og utstyr Lokaler Produsenten skal ha avdelt et eget laboratorium som er innredet og drevet slik at prøving kan foregå i samsvar med norsk standard og beskrevne prøvingsmetoder. Laboratoriet skal til enhver tid holdes ryddig. Det skal ikke benyttes til andre formål enn prøving og forsøksvirksomhet. Det skal finnes vaskeplass for laboratorieutstyret i eller i umiddelbar nærhet av laboratoriet Prøveutstyr Prøveutstyret skal tilfredsstille kravene i aktuell prøvingsstandard eller prøvingsmetode. Det skal finnes prøveutstyr for all prøving som bedriften selv utfører i samsvar med disse bestemmelser. For prøving av betongens trykkfasthet kreves en trykkprøvingsmaskin med tilstrekkelig kapasitet i forhold til de resepter som anvendes. Utstyr for måling av betongelementenes hovedmål og armeringsoverdekning skal ha en nøyaktighet minst tilsvarende ¼ av toleransen på det mål som kontrolleres. Spennkraftmålere skal ha kapasitet for måling av den maksimale spennkraft som benyttes. Måle- og avlesningsnøyaktighet skal være 1,0 % av full last. 5.4 Utstyr for intern transport Utstyr for intern transport av betong skal være utformet slik at kvaliteten på betongen ikke forringes fra blanderiet til støpeplass. Utstyr for løfting og transport av betongelementer skal være utformet slik at betongelementene ikke skades. 5.5 Vedlikehold av utstyr Det skal foreligge skriftlige prosedyrer for systematisk vedlikehold av prosess-, prøvings- og kontrollutstyr. 6. Delmaterialer. Etterfølgende krav er basert på kravene i NS 3420 og Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 21 og de dokumenter disse henviser til. Produsenten skal ha etablert et register over sine delmaterialleverandører. Dersom det benyttes delmaterialleverandører som ikke er underlagt uavhengig tredjepartskontroll, skal produsenten selv etablere et system for å sikre at delmaterialene tilfredsstiller angitte krav. I den grad et slikt system er beskrevet i en eksisterende produktstandard, anses det for tilfredsstillende at et slikt beskrevet system følges. I motsatt fall må produsenten selv beskrive et system for oppfølging i form av skriftlige prosedyrer for de aktuelle delmaterialer, med unntak av tilslag hvor hyppighet og omfang er angitt i tabell 4.

10 Side 10 av Resepter 7.1 Reseptdata Betongen skal alltid settes sammen etter godkjente resepter, jfr. pkt Reseptene skal inneholde følgende grunnlagsdata : a) fasthetsklasse b) miljøklasse c) masseforhold d) sement - type og leverandør - mengde e) tilsetningsmaterialer - type og leverandør - mengder f) tilsetningsstoffer - type og leverandør - mengde g) tilslag - type, fraksjon og leverandør - mengder h) total vannmengde Reseptene skal settes opp for de aktuelle satsstørrelser som benyttes i produksjonen, med unntak for anlegg hvor reseptene er lagt inn og delmaterialmengdene justeres automatisk ut fra bestilt satsstørrelse. 7.2 Tilleggsdata Dersom det er stilt spesielle krav til betongens egenskaper, f.eks krav til densitet, luftinnhold, frostbestandighet etc., skal disse også fremgå av resepten. 7.3 Reseptutvikling, - styring og - justering Produsenten skal ha skriftlig prosedyre for utvikling av nye resepter. Prosedyren skal angi hvem som har ansvar for utvikling av resepter, arbeidsmetodikk og hvem som har myndighet til å godkjenne resepten for produksjon. Ingen resepter må tas i bruk før de er dokumentert å gi betong med de krevde egenskaper. Produsenten skal ha skriftlig prosedyre for hvordan den daglige styring av sine resepter skal finne sted. I prosedyren skal det fremgå hvilke delmaterialer som kan korrigeres, hvor store toleransegrenser (mengdeavvik) som kan aksepteres i forhold til resept, samt hvilke tiltak som skal iverksettes hvis mengdene ligger utenfor de beskrevne toleransegrenser. Produsenten skal ha skriftlig prosedyre for justering av reseptene basert på de prøveresultater som er forlangt i pkt Prosedyren skal angi hvem som har ansvar og myndighet til å foreta reseptjusteringer samt arbeidsmetodikk.

11 Side 11 av Fremstilling 8.1 Betongfremstilling Blandemaskinoperatør skal produsere betongen etter godkjente resepter. Blandemaskinoperatør skal videre kunne kontrollere at alle delmaterialer er kommet med i satsen og ha mulighet for å se den ferdige betongen i eller idet den forlater blandemaskinen. Betongen skal blandes til den er homogen og alle tilsetninger har oppnådd ønsket effekt, dog i minst 60 sekunder etter at alle delmaterialer er kommet i satsen. Kortere blandetid enn angitt må være dokumentert å gi en homogen og tilfredsstillende betong. Anlegget skal videre være utstyrt med instrument for kontinuerlig kontroll av konsistensen. 8.2 Produktfremstilling Produksjonsunderlag (tegninger, arbeidsbeskrivelser og spesifikasjoner) Som grunnlag for innkjøp av delmaterialer, utførelse og kontroll av produksjon skal det foreligge et produksjonsunderlag. Produksjonsunderlaget skal angi alle data som er nødvendige for produksjon, kontroll, håndtering, merking, intern transport og lagring. Produksjonsunderlaget skal være datert og underskrevet av den som har utarbeidet det og den som har kontrollert det. Endringer i produksjonsunderlaget skal alltid signeres med dato og navn på den som har godkjent endringene. Det skal være utarbeidet skriftlige prosedyrer for distribusjon av produksjonsunderlaget til de aktuelle steder i produksjonen. Prosedyrene skal også omhandle hvordan det sikres at endret/oppdatert produksjonsunderlag distribueres til og benyttes i produksjonen. Følgende data skal fremgå av produksjonsunderlaget: a) elementbetegnelse b) materialer c) kontrollklasse d) miljøklasse e) toleranseklasse f) betongens fasthetsklasse samt min. fasthet ved påføring av spennkrefter eller utløfting g) tilslagets kornstørrelse D 100 h) særkrav til materialer og utførelse av arbeidet i) prøvingsmetoder og kontrollregler dersom det stilles krav til egenskaper som ikke kan kontrolleres med prøvingsmetoder i norsk standard j) elementenes mål k) entydig spesifikasjon mht. plassering og type av løfteinnretninger l) innstøpte deler med entydig angivelse av kvalitet og plassering m) sveisedimensjoner, a- og L-mål samt stålkvalitet på sveisegods n) utsparingers dimensjon og plassering o) mål for kapping og bøying p) mål for montering av armering samt stålkvaliteter q) krav til overdekning r) oppspenningsrekkefølge, oppspenningskrefter, forlengelse og nedspenning s) spesielle herdetiltak dersom det er krav til dette t) elementvekt u) understøttingspunkter ved lagring og transport

12 Side 12 av Formarbeider Støpeformene skal ha en slik oppbygging og stivhet at kravene til det ferdige element er ivaretatt. Det skal foreligge prosedyre for kontroll og vurdering av formenes brukbarhet Armeringsarbeider Verksted og lager for armering og innstøpingsdeler skal ha utstyr og arbeidsrutiner som sikrer at det fremstilles korrekte og ensartede produkter. Det skal foreligge rutiner som sikrer at innbyrdes forveksling av armering, armeringskomponenenter eller innstøpingsdeler unngås. Om nødvendig skal det, for å unngå forveksling, anvendes betegnelser, nummerering og merking. Ved produksjon av forspente betongelementer skal opp- og nedspenningsarbeider foregå etter skriftlig prosedyre Støpearbeider Støpearbeider skal utføres på en fagmessig måte iht. gjeldende standard. Spesielle støpearbeider bør beskrives i egen prosedyre Herding og lagring Betongelementene skal beskyttes mot skadelige påvirkninger før, under og i den første tiden etter avforming. Spesielle herdetiltak skal være beskrevet. Intern transport, lagring og opplasting skal skje slik at elementene ikke skades. Lagerplassen for elementene skal være jevn, plan, ha nødvendig bæreevne og være tilstrekkelig stor slik at de forskjellige elementtyper kan lagres uten å ta skade. Det skal i nødvendig grad være utarbeidet prosedyrer for intern transport, lagring og opplasting Merking av produkter Hvert element skal være merket og merkingen skal være godt synlig til elementene er montert. Merkingen skal utføres så tidlig som mulig og senest når elementene settes til lagring. Følgende skal fremgå av merkingen : a) K-merket, Kontrollrådets registrerte varemerke b) produsentens navn, evt reg.nr. i Kontrollrådet c) betegnelse i overensstemmelse med tegning eller beskrivelse d) produksjonsdato/år e) vekt f) riktig orientering under lagring og transport g) riktig orientering i endelig stilling i bygget Punktene a), b), c), d) og e) skal alltid fremgå av merkingen. Punktene f) og g) kan unnlates dersom disse opplysninger kan gis sikkert på annen måte. For mindre standardprodukter kan merkingen pr. produkt etter avtale reduseres og erstattes med merking pr. pall eller bunt.

13 Side 13 av Egenkontroll 9.1 Generelt Produsentens egenkontroll skal tilrettelegges og gjennomføres slik at det gis en reell mulighet for styring av alle ledd i produksjonen. De etterfølgende krav til egenkontroll er et minimum alle produsenter skal overholde og forutsetter en dokumentert styring av kvaliteten i alle ledd. Under andre forhold enn forutsatt, må egenkontrollen økes inntil stabile forhold igjen er etablert og dokumentert. Alle resultater fra egenkontroll skal registreres. 9.2 Kontroll av utstyr Det skal foreligge skriftlige prosedyrer for systematisk kontroll av prøvings- og kontrollutstyr. Kontroll av utstyret skal gjennomføres i samsvar med kravene i tabell 3. Der det i tabellen ikke er stilt spesifikke krav til hyppighet, må produsenten selv ta stilling til denne. Hyppighet, gjennomføring og akseptkriterier skal være angitt i de skriftlige prosedyrene. Tabell 3 - Kontroll av utstyr UTSTYR KONTROLL/PRØVING HENSIKT MINSTE HYPPIGHET Utmålingsutstyr Prøving av nøyaktighet Kontrollere at nøyaktigheten er i samsvar med tabell 1 Ved installering Hvert halvår Utstyr for kontinuerlig kontroll av vanninnhold i sand Sammenligning av faktisk mengde og verdi angitt av måleinstrument Kontrollere nøyaktighet Ved installering Deretter månedlig eller etter leverandørens anvisning Utmålingsutstyr med tilhørende innretninger (doseringsanlegg) Prøvings- og kontrollutstyr Sammenligning av faktisk mengde av delmaterialer med den tilsiktede massen ved egnet metode avhengig av doseringsanlegg Prøving etter standard eller nærmere spesifisert prøvemetode Kontrollere at doseringsnøyaktigheten er i samsvar med tabell 2 Kontrollere samsvar Ved installering Månedlig Jevnlig, avhengig av type utstyr og bruksomfang, men minst hvert år Ved kontroll av blandeanleggets vekter skal disse kontrolleres for minst 5 lasttrinn fra 0 til maks. last ifølge blandetabell. Vektkontrollen skal gjennomføres iht. skriftlig prosedyre. Ved bruk av kontrollodd skal disse være merket med vekt og ha en vektnøyaktighet på ±0,25 %. Kontrollodd skal lagres på en slik måte at de ikke tar skade. Kontrollodd av betong skal kontrolleres mht. vektnøyaktighet hvert andre år og kontrollodd av stål minst hvert 10. år. Kontrollen skal gjennomføres iht. skriftlig prosedyre. 9.3 Kontroll av delmaterialer Kontroll av delmaterialer skal utføres med hyppighet og omfang som angitt i etterfølgende tabell 4 :

14 Side 14 av 17 Tabell 4 - Kontroll av delmaterialenes egenskaper MATERIALER KONTROLL/PRØVING HENSIKT MINSTE HYPPIGHET Sement Kontroll av følgeseddel Kontrollere at leveransen er som bestilt Tilslag 1) Kontroll av leveranse og Kontrollere at leveransen er følgeseddel som bestilt og av riktig forekomst. Sammenligne med vanlig utseende mht. gradering, form og urenheter. Tilsetningsstoffer Prøving ved sikteanalyse NS 427A Del 2 Blad 2.6 Prøving mht. absorbert vann NS 427A Del 2 Blad 2.3 Prøving mht. humus og slam NS 427A Del 2 Blad 2.4/2.5 Prøving mht. spesifikk vekt (densitet) NS 427A >Del 2 Blad 2.1 Petrografisk analyse med tynnslip Kontroll av leveranse og følgeseddel Kontrollere samsvar med avtalt gradering Kontrollere mengde absorbert vann. Beregnes ut fra et gjennomsnitt av tre prøver tatt fra samme parti. Kontrollere forekomst av og ev. mengde urenheter Kontrollere spesifikk vekt mht. masseberegning av betong Kontrollere bergartssammensetning og innhold av potensielt skadelige bergarter Kontrollere at partiet er som bestilt og riktig merket. Sammenligne ved vanlig utseende. Tilsetningsmaterialer Kontroll av følgeseddel Kontrollere at leveransen er som bestilt Vann Prøving av prøvelegemer av Kontrollere størkning og betong eller mørtel etter fasthet mot prøvelegemer ISO 2736 fremstilt av vann med kjente egenskaper Armeringsstål Innstøpingsgods 3) Andre materialer Kontroll av leveranse og følgeseddel Kontroll av leveranse og følgeseddel Kontroll av leveranse og følgeseddel Kontrollere at partiet er som bestilt og riktig merket. Visuell kontroll av utseende. Kontrollere at partiet er som bestilt og riktig merket. Kontrollere at partiet er som bestilt og riktig merket. Hver levering Hver levering Ved godkjent tilslagsprodusent : SAND : En prøve pr. fraksjon pr. mnd. STEIN : Halve hyppigheten av sand Ikke godkjent tilslagsprodusent : SAND: 2 prøver pr. fraksjon pr. produksjonsuke. STEIN : Halve hyppigheten av sand Dersom det ikke benyttes godkjent tilslagsprodusent skal prøving foretas hvert halvår, ellers ikke. Krav som for sikteanalyse Krav som for absorbert vann Ved godkjent tilslagsprodusent : Ingen krav til prøving hos produsenten Ikke godkjent tilslagsprodusent : Ifølge krav i KRs tekniske bestemmelser for klasse P. 2) Hver leveranse Hver leveranse Hvis vann ikke tas fra offentlig forsyning : - før vannet tas i bruk - videre etter avtale Hver leveranse Hver leveranse Hver leveranse 1) Kontroll mht. kontroll av fukt i tilslag er angitt i pkt Tabell 6 2) Med mindre mulig alkalireaktivitet er dokumentert ivaretatt ifølge Norsk Betongforenings publikasjon nr ) Gjelder ved innkjøpt innstøpingsgods

15 Side 15 av Kontroll av betong Kontroll av betong skal gjennomføres med omfang og hyppighet som angitt i tabell 5 og 6. For elementprodusenter som kjøper betong til produksjonen, gjelder i prinsipp også kravene i tabell 5 og 6. I tillegg må det ved mottak av betongen utføres visuell kontroll og kontroll av følgeseddel. Tabell 5 - Forhåndsvurdering av betongsammensetning VURDERING AV KONTROLL/PRØVING HENSIKT MINSTE HYPPIGHET Alkalireaktivitet Forhåndsvurdering Sikre at kravene i NS 3420 er oppfylt som angitt i Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 21 Kloridinnhold Forhåndsvurdering Sikre at største kloridinnhold ikke overstiger kravene i NS 3420 Tabell 6 - Fortløpende prøving av betong Forhåndsvurdering av resepter og ved bytte av delmaterialer Forhåndsvurdering av resepter og ved bytte av delmaterialer TYPE PRØVING KONTROLL/PRØVING HENSIKT MINSTE HYPPIGHET Vanninnhold i tilslag Kontinuerlig målesystem eller tørkeprøving Bestemme nødvendig mengde tilsatt blandevann Hvis ikke kontinuerlig, daglig eller oftere avhengig av lagring og værmessige forhold. Ved fasthetsprøving. Betongens konsistens ved spesifiserte krav til denne Konsistensprøving etter NS 3662, NS 3663 eller NS 3664 Bedømme samsvar med spesifisert konsistens Ved fasthetsprøving Prøving av trykkfasthet Prøving etter NS 3668 Bedømme samsvar med bestemt fasthetsklasse En prøve pr. fasthetsklasse pr. produksjonsdag Densitet til herdet betong Prøving etter NS 3673 Bedømme densiteten Ved fasthetsprøving Betongens Beregning ut fra innveide Bedømme samsvar med Ved fasthetsprøving masseforhold 1) mengder spesifisert masseforhold Luftinnhold i fersk betong ved spesifisert krav til luftinnhold Prøving etter NS 3659 Bedømme samsvar med spesifisert luftinnhold 3 ganger daglig. Alltid ved fasthetsprøving. Herdekontroll Prøving etter NS 3668, NS 3670, NS 3677, NS 3681 eller andre anerkjente metoder for herdekontroll Andre egenskaper Etter aktuelle standarder eller beskrevne prøvingsmetoder Bedømme samsvar med forutsatt fasthet Bedømme samsvar med de krevde egenskaper Før spennkraft påføres. Forøvrig etter behov. Etter avtale når det er stilt krav til spesielle egenskaper 1) Masseforholdet skal beregnes på grunnlag av fritt vanninnhold i betongen samt innveid mengde sement og eventuelt silika. Beregningene skal baseres på faktiske innveide mengder delmaterialer. Med fritt vanninnhold i betongen skal forstås summen av vanninnhold i tilslag, tilsetningsstoffer, tilsetningsmaterialer samt tilsatt vann inklusive spedevann. Med vanninnhold i tilslag forstås totalt vanninnhold i tilslaget fratrukket absorbert vann. Produsenten skal beregne betongens karakteristiske trykkfasthet og krav til masseforhold en gang pr. måned. I en slik beregning kan resultatene fra de siste tre måneder inngå. Ved bevisst endring av betongens masseforhold eller trykkfasthetsnivå, skal ny beregning startes fra endringstidspunktet. Beregningene skal utføres iht. NS 3420 og resultatene skal sammenholdes med kravene i denne. Behov for justeringer av resepten skal vurderes.

16 Side 16 av Kontroll av produktfremstilling Med grunnlag i produksjonsunderlaget skal det utarbeides skriftlige kontrollrutiner for vesentlige ledd i produksjonsprosessen. Kontrollrutinene må minimum dekke følgende : a) formarbeider b) armerings- og sveisearbeider c) støpearbeider d) opp- og nedspenningsarbeider Kontrollrutinene skal beskrive hva som skal kontrolleres, kontrollhyppighet, hvem som er ansvarlig for å utføre de ulike kontroller og rapporteringsrutiner. Kontrollrutinene skal være basert på foretatt forhåndsdokumentasjon innenfor hver produktkategori. De enkelte rutiner skal regelmessig være gjenstand for vurdering basert på resultatene fra utført kontroll, jfr. de forutsetninger som er angitt innledningsvis i pkt Kontroll og prøving av hulldekkelementer skal foretas i samsvar med tilleggskrav til disse bestemmelsene, kfr. Kontrollrådets "Regler for kontroll av forspente ekstruderte hulldekkelementer". Den samlede kontroll skal registreres. Registreringen skal foreligge i en slik form at den gir oversikt over hva som er produsert, hvilke kontroller som er utført og resultatene fra kontrollene vurdert mot de krav som er stilt til de aktuelle produkter. 10. Registrering og oppbevaring av data Produsenten skal utarbeide og holde vedlike skriftlige prosedyrer for innsamling, arkivering og lagring av registreringer. Registreringene skal oppbevares for å påvise overensstemmelse med spesifiserte krav og at kvalitetssystemet virker effektivt. Aktuelle registreringer fra underleverandører skal utgjøre en del av disse data. Som et minimum skal data mht. produksjonsunderlag, grunnresepter, resultater fra egenkontroll, interne kvalitetsrevisjoner, ledelsens gjennomgang og avviksbehandling inngå i registreringssystemet. Oppbevaringstid for registreringer skal fastlegges og nedtegnes. For grunnresepter, resultater fra avviksbehandling og fra egenkontrollen skal oppbevaringstiden være minimum fem år.

17 Side 17 av Statistiske teknikker Tidligere i bestemmelsene er det satt krav om bruk av statistiske teknikker for beregning av karakteristisk trykkfasthet og middelverdi av masseforhold. Produsenten skal avklare om det er ytterligere behov for å bruke statistiske teknikker for å styre prosessens evne til å frembringe produkter av tilfredsstillende kvalitet. Dersom det finnes et behov for å benytte slike statistiske teknikker, skal det utarbeides skriftlige prosedyrer for å styre bruken av disse. Slike statistiske teknikker kan også anvendes i forbindelse med systematisk (forebyggende) vedlikehold, analyse av feilårsaker, kartlegging av kvalitetsvariasjoner, prosesskontroll etc. 12. Uttak for ekstern prøving Kontrollrådet kan ved sine besøk ta ut prøver av benyttede delmaterialer og betong for prøving ved bedriften eller et eksternt laboratorium. Produsenten skal være behjelpelig med prøveuttaket og foreta forsendelse i rett tid til det aktuelle prøvelaboratoriet som angis dersom ekstern prøving velges. 13. Dispensasjoner Kontrollrådet kan gi dispensasjon fra disse bestemmelser. Dispensasjon vil kun bli gitt dersom produsenten kan dokumentere at han med dispensasjon vil kunne produsere elementer med tilfredsstillende kvalitet under betryggende kontroll. Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig til Kontrollrådet. Den skal være begrunnet og som bilag skal vedlegges dokumentasjon iht. ovenstående. En gitt dispensasjon kan tilbakekalles med øyeblikkelig virkning dersom det viser seg at den er gitt på uriktig grunnlag eller at den misligholdes.

18 Side 1 av 1 Vedlegg 1 VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER TEKNISKE SPESIFIKASJONER STANDARDER NS 427A Del 2 Prøvingsregler (tilslag) NS 3045 Silikastøv til betong NS 3046 Betongelementer. Betongpeler med kvadratiske tverrsnitt NS 3086 Sement NS 3420-L Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner. Del L: Betong NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonsregler NS Armeringsstål. Mål og egenskaper. Del 1: Kamtråd B500A NS Armeringsstål. Mål og egenskaper. Del 2: Kamstenger B500B NS Armeringsstål. Mål og egenskaper. Del 3: Kamstenger B500C NS Armeringsstål. Mål og egenskaper. Del 4: Sveiste armeringsnett NS 3658 Betongprøving. Fersk betong. Prøvetaking NS 3659 Betongprøving. Fersk betong. Luftinnhold NS 3660 Betongprøving. Fersk betong. Densitet NS 3661 Betongprøving. Fersk betong. Størkning NS 3662 Betongprøving. Fersk betong. Konsistens. Synkmål NS 3663 Betongprøving. Fersk betong. Konsistens. Vebetall NS 3664 Betongprøving. Fersk betong. Konsistens. Utbredning NS 3666 Betongprøving. Fersk betong. Kloridinnhold NS 3667 Betongprøving. Herdet betong. Prøvelegemers mål NS 3668 Betongprøving. Herdet betong. Trykkfasthet NS 3669 Betongprøving. Herdet betong. Støping og lagring av prøvelegemer til å bestemme fasthet. NS 3670 Betongprøving. Herdet betong. Utboring og behandling av sylindre til å bestemme fasthet. NS 3671 Betongprøving. Herdet betong. Kloridinnhold NS 3673 Betongprøving. Herdet betong. Densitet NS 3674 Betongprøving. Herdet betong. Strekkfasthet NS 3675 Betongprøving. Herdet betong. Trykkfasthet bestemt etter akselerert herding i 24 timer NS 3677 Betongprøving. Herdet betong. Slaghammerverdi NS 3679 Betongprøving. Herdet betong. Uttrekksprøving NS 3681 Betongprøving. Herdet betong. Bruddprøving NS-EN Godkjenning av sveisere NS-EN Spesifisering/godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske materialer NS-EN 729 Kvalitetskrav for sveising ISO 2736 Concrete tests - Making of test specimens ANDRE REFERERTE DOKUMENTER Norsk Betongforening Publikasjon nr. 21. Bestandig betong med alkaliereaktivt tilslag Kontrollrådet Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten Kontrollrådet Regler for kontroll av forspente ekstruderte hulldekkelementer Kontrollrådet Tekniske bestemmelser for klasse P - Betongtilslag

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN DESEMBER 1996 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE H LABORATORIER MARS 2000 Revidert juni 2010 (revisjon 4) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER JANUAR 2002 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN JUNI 1996 Revidert desember 2006 (revisjon 5) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca.

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper Erfaringer fra betongleverandøren Øyvind Sæter og Berit G. Petersen 27. april 2010 2 Unicon i Norge 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus Ca.

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 84352110 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 6. 10. oktober 2008 Kurs nr. 84352110 Tid: 6.

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN APRIL 2015 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder MANDAG 1100 (1) Åpning - innledning - Velkommen - Registrering (m/kaffe) - Kursets form, hensikt

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen

NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner. Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner Reidar Kompen, TMT Tunnel og Betongseksjonen NS-EN 13670 NS-EN 13670 erstatter NS 3465 som kom i 2003 NS 3465 var en norsk gjendiktning av pren13670, det blir

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter

Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter NCS P-100 4. utgave juli 2008 Erstatter 3. utgave Mai 2006 Generelle bestemmelser for sertifisering av produkter Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96 03 30 FAX

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Kva bør ein rådgivande ingeniør ha kunnskap

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 4. 8. oktober 2010 (A2) Videregående kurs i betongteknologi

Detaljer

Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette

Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette Per Arne Dahl Seniorforsker SINTEF Byggforsk Oktober 2012 Byggforsk 1 Hva er alkalireaksjoner? En kjemisk - fysisk prosess, hvor visse silika(kvarts-)holdige

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN MAI 2008 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005)

SBC NO utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) SBC NO 063 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Konstruksjoner sammensatt på byggeplass Brannteknisk

Detaljer

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning Vi ble anmeldt for forurensning Saken ble henlagt. Men det var en vekker for oss. Vi bestemte oss for å gi miljøspørsmål enda høyere prioritet. Realitet DET GÅR RYKTER NOEN SIER VI FORURENSER VI GJØR NOE

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 Comfort Hotel Grand, Gjøvik, 6. 10. februar 2012 Kurs nr. 1211302 Tid: 6. 10.

Detaljer

4.1 Underleverandører

4.1 Underleverandører Side 1 av 5 Innkjøp, underleverandører 4.1 Underleverandører 4.1.1 Under leveranse av prøveuttak og kalibrering. Det er i organisasjonen ikke lagt opp til bruk av underleverandør for utførelse av prøveuttaket.

Detaljer

3.1 Godkjenning personell knyttet til akkreditert prøvetaking

3.1 Godkjenning personell knyttet til akkreditert prøvetaking Side 1 av 8 Godkjenning personell og anlegg, opplæring 3.1 Godkjenning personell knyttet til akkreditert prøvetaking 3.1.1 Kontrahert personell Bemyndiget til bruk av utstyr. Kontrahert personell skal

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1411301 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 13. 17. januar 2014 Kurs nr. 1411301 Tid: 13. 17. januar

Detaljer

(9) Mottak og utstøping

(9) Mottak og utstøping (9) Mottak og utstøping Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 8 Støping 8.1 Krav til betong (1) Betongen

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker

Statens vegvesen. 14.713 Trykkstyrke av skumplast. Utstyr. Omfang. Fremgangsmåte. Referanser. Prinsipp. Vedlikehold. Tillaging av prøvestykker Statens vegvesen 14.4 Andre materialer 14.71 Lette masser/frostisloasjon 14.713 - side 1 av 5 14.713 Trykkstyrke av skumplast Gjeldende prosess (nov. 1996): NY Omfang Prinsipp Metode for bestemmelse av

Detaljer

Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning

Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning Side 1 av 6 Utstedt: 04.11.1999 Revidert: 04.04.2016 Prosjektleder: Marius Kvalvik Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning Radonmembraner 1. Generell orientering om SINTEF Teknisk Godkjenning Generell

Detaljer

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard - NS-INSTA 142 Visuelt sortert trelast - NS-EN

Detaljer

INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG

INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG 2004/277 Rundskriv 1/04 Til godkjente/sertifiserte produsenter i klasse P INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG Generelt De nye europeiske produktstandardene for tilslag skal formelt

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 20 kg tilslag.

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 20 kg tilslag. s Oppdragsgiver(e) Toverud Pukk og Deponi AS Oppdragsgivers referanse Bjørn Terje Laingen Oppdragets art Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder Prøvematerialet 0-4 mm fra Toverud Løsmassetak Rapportnummer

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kvalitetssikring - Kontroll

Kvalitetssikring - Kontroll Sprøytebetong til bergsikring Kvalitetssikring - Kontroll Reidar Kompen TMT Tunnel og Betongseksjonen Vegdirektoratet Kvalitetssikring Viktigste momenter 1. Kompetent personell 2. Kvalitet av materialer

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast SBC NO 095 1. utgave oktober 2011 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS 2971 - Kabeldekkplater (overdekningsbord) av termoplast Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Vedlegg F. Kontrollplan. Kuttbeskyttende hansker

Vedlegg F. Kontrollplan. Kuttbeskyttende hansker Vedlegg F Kontrollplan Kuttbeskyttende hansker 201300064 1 INNLEDNING... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 PRINSIPP... 3 4 FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL... 3 4.1 GENERELT...3 4.2 EKSEMPEL PÅ DETALJER SOM SKAL

Detaljer

Vedlegg E. Kontrollplan. Distinksjoner og tilbehør

Vedlegg E. Kontrollplan. Distinksjoner og tilbehør Vedlegg E Kontrollplan Distinksjoner og tilbehør 201100316 1 INNLEDNING... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 PRINSIPP... 3 4 FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL... 3 4.1 GENERELT...3 4.2 EKSEMPEL PÅ DETALJER SOM SKAL

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 4 Dato: Mai 14 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Luft i betong. Frostskader og praktiske utfordringer. Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen

Luft i betong. Frostskader og praktiske utfordringer. Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen Luft i betong Frostskader og praktiske utfordringer Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen Presentasjonens innhold Hvordan skades betong av frost? Luft i betong Luft og frostmostand Hvor

Detaljer

Reseptutvikling/dokumentasjonsprogram Sørenga

Reseptutvikling/dokumentasjonsprogram Sørenga Reseptutvikling/dokumentasjonsprogram Sørenga Bernt Kristiansen AF Gruppen Norge AS Byggemetode TAKPLATE Støpt på mark og henger på slisseveggene Lengde: 18-24 m Bredde: 32-40 m. Tykkelse: 1,2 m, og vouter

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411351 Quality Hotel Fredrikstad, 15. 19. september 2014 Kurs nr.: 1411351 Tid: 15. 19.

Detaljer

TEKNOLOGIDAGENE 2011

TEKNOLOGIDAGENE 2011 TEKNOLOGIDAGENE 2011 BETONG FOR BRU OG TUNNEL Import og bruk av byggematerialer fra utlandet regler og sertifisering Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring gjennom 40 år Dokumentasjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder SBC NO 069 3. utgave mai 2011 (Erstatter 2. utgave av juni 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan søke om stikkprøvebasert egenkontroll av ferdigpakninger? Innhold

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kursnr.: 1511301 Rica City Hotel, Fredrikstad, 19. 23. januar 2015 Kursnr.: 1511301 Tid: 19. 23. januar

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

«Sprøytebetong til bergsikring» - revidert utgave

«Sprøytebetong til bergsikring» - revidert utgave Norsk betongforenings publikasjon nr. 7 «Sprøytebetong til bergsikring» - revidert utgave Teknologidagene 2011 Synnøve A. Myren Tunnel- og betongseksjonen Ny NB7 Ny revidert utgave i august i år, avløser

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Geometriske toleranser

Geometriske toleranser Geometriske toleranser (11) Kursdagene i Trondheim 2013 Steinar Helland 1 Behandles i NS-EN 13670 + NA Geometriske toleranser med betydning for sikkerhet (kapittel 10) Geometriske toleranser uten direkte

Detaljer

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket

Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Betongrehabilitering ny veiledning i bruk av standardverket Eva Rodum Tunnel- og betongseksjonen, TMT Teknologidagene, 2011-10-13 Innhold Bakgrunn bestandighetsproblematikk og skader Betongrehabilitering

Detaljer

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk Forskrift om krav til elektrisitetsmålere under bruk (Fastsatt av Justervesenet 22.10.2004 i medhold av lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt 9 og forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering 23

Detaljer

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering

Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering Teknologidagene 2014: Hvordan kan vi oppnå kvalitet? Spennarmering CV Gaute Nordbotten Født i 1970, ugift, ingen barn Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av

Detaljer

Resultater. Trykking av prøvene. Saging og sliping. Beregninger, generelt. Vannlagring. 1. Støpte prøver (terninger etc.) 14.

Resultater. Trykking av prøvene. Saging og sliping. Beregninger, generelt. Vannlagring. 1. Støpte prøver (terninger etc.) 14. Statens vegvesen 14.6 Betong og materialer til betong 14.63 Undersøkelse av herdet betong 14.631 - side 1 av 6 14.631 Trykkfasthet, terning og sylinder Gjeldende prosess (nov. 1996): NY Omfang Beskrivelsen

Detaljer

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007)

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 351, del 1 og del 2 Tre og trebaserte

Detaljer

Del 2 Vedlegg E Kontrollplan prinsipper for gjennomføring 1 INNLEDNING PRINSIPP FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL...

Del 2 Vedlegg E Kontrollplan prinsipper for gjennomføring 1 INNLEDNING PRINSIPP FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL... 1 INNLEDNING... 2 2 PRINSIPP... 2 3 FEILKLASSIFISERING OG KONTROLLMÅL... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Eksempel på detaljer som skal feilklassifiseres / kontrolleres... 2 3.3 Kontrollmål i henhold til oppgitte

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer