Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon."

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF Revisoren i Helgelandssykehuset HF Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Styremøte 6. juni 28 Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 28 per telefon. Program: 1: 12: Styremøte Styresakene følger vedlagt i dette dokument. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post: STYREDOKUMENT Side 1 av 51

2 Styresak 28/28: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Telefon Saksliste 28/28: Godkjenning av saksliste. 29/28: Styreprotokoll /28: Tertialrapport 1. tertial /28: Møteplan. 32/28: Eventuelt. VEDTAKSFORSLAG: Godkjent. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 2 av 51

3 Styresak 29/28: Styreprotokoll 11. april 28 Møtedato: Møtested: Telefon Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Mo i Rana Tilstede: Styreleder: Nestleder: Styrerepresentanter: Frode Mellemvik Christine Trones Turid H. Næss, John Aslak Kappfjell, Karen Hagland Amundsen, Åshild Nordnes, Ansatterepresentanter: George André Milne, Bjørg Riisem Edvardsen, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen Meldt forfall: Administrasjonen: Per Iver Øksne Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Ivar Johan Kirkfjell, Per Martin Knutsen, Jan Inge Pettersen, Tore Enga Revisor Tove Kronstad Sundstrøm, Ernst & Young, deltok under sak 25/28 Observatør - Brukerutvalget: Ernly Eriksen 2/28: Lønnsoppgjør. Vedtak: Styret tar saken til orientering. 21/28: Godkjenning av saksliste. Vedtak: Godkjent. 22/28: Styreprotokoll Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte 29. februar 28 godkjennes. 23/28: Mål og resultat Vedtak: Styret tar saken til orientering. 24/28: Resultatrapport per februar 28. Vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til driftsresultatet per februar som samlet sett er det mest solide i helseforetakets historie. Imidlertid er det et negativt avvik i forhold til resultatkravet og interne forskjeller i helseforetaket som gir grunn til bekymring. 2. Styret ber om at tiltaksarbeidet får enda større prioritet på resultatområder der det er store negative avvik. Styret ber også om at innleid konsulentbistand i regi av Helse Nord RHF tas i bruk og settes inn på organisasjonsenheter der det framkommer stor ubalanse mellom budsjett og regnskap (jfr. styresak 4/28 Budsjett og tiltaksplan 28). 3. Styret godkjenner bruk av avsatt reserve investeringsramme på fellesområdet til ny ambulansebil med en ramme på 1,4 mill. kr. STYREDOKUMENT Side 3 av 51

4 4. Styret viser til omfattende bygningsskade i Sandnessjøen. Styret vil understreke at reparasjonsarbeidet må gjennomføres. Styret forutsetter at Helse Nord RHF justerer resultatkravet for helseforetaket tilsvarende. Styret forutsetter at Helse Nord gjennomfører de nødvendige forhandlinger med forsikringsselskapet, og videre at utgifter som påløper som følge av dette reparasjonsarbeidet justeres i resultatkravet for helseforetaket. 5. Styret viser til den demografiske utviklingen, herunder økt antall eldre og kronikere, som vil bli en stor utfordring for sykehusene. Denne utfordringen kan bl.a. løses i bedre samhandling med primærhelsetjenesten, økt ambulering, bruk av prioriteringsforskriften og omlegging fra døgn til dag. Styret ønsker flere samhandlingsprosjekter med primærhelsetjenesten, spesielt på Ytre Helgeland som tradisjonelt har hatt et stort sykehusforbruk. 25/28: Årsrapporter 27. Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen for /28: Møteplan. Vedtak: Møteplan for 28 godkjennes. Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 28: Helgelandssykehuset HF Styremøte Rapporteringer Helse Nord RHF Fredag Mosjøen Torsdag Mo i Rana Mandag Sandnessjøen Onsdag Tromsø Mandag Mosjøen Torsdag 11. fredag Mo i Rana Styreseminar Helse Nord mai 28 Bodø Tertialrapporter administrativ frist Helse Nord Tertialrapport adm. frist Helse Nord Styreseminar Helse Nord Tromsø 27/28: Eventuelt. Orientering om følgende punkter: Lønnspolitiske planer for Helgelandssykehuset HF Administrasjonen skal arbeide videre med dette. Samisk logo på ambulanser i Helgelandssykehuset HF Administrasjonen ser videre på dette i samarbeid med Helse Nord Status Samisk representant i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF Administrasjonen kommer tilbake til dette etter oppnevning av nytt styre. Status forberedelse sommeravvikling 28 Orientering om samhandling med kommunene og erfaringer fra 27. STYREDOKUMENT Side 4 av 51

5 VEDTAKSFORSLAG: Protokoll fra styremøte 11. april 28 godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT Side 5 av 51

6 Styresak 3/28: Tertialrapport per 1. tertial 28. Møtedato: Møtested: Telefon Innledning Driftsresultatet per april er historisk for Helgelandssykehuset HF. For første gang i foretaksperioden viser det akkumulerte resultatet et overskudd. Overskuddet er på 1,133 mill. kr. Til sammenligning var resultatet på samme tid i fjor et underskudd på 8,87 mill. kr. Alle tre sykehusenhetene har en flott forbedring sammenlignet med forrige måned, mens fellesområdet viser en forverring. Driftsresultatet per april for de fire store resultatområdene (marsresultatet i parentes) og resultatkravet for 28: Resultatområde Driftsresultat akkumulert per april 28 Resultatkrav 28 Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgelandssykehuset Mosjøen Helgelandssykehuset Sandnessjøen Helgelandssykehuset Fellesområde + 3,682 mill. kr. (+,339 mill. kr.) - 2,14 mill. kr. (- 3,259 mill. kr.) - 1,614 mill. kr. (- 2,733 mill. kr.) + 1,25 mill. kr. (+ 2,723 mill. kr.) mill. kr. - 5 mill. kr. mill. kr. + 1 mill. kr. Helgelandssykehuset HF + 1,133 mill. kr. (- 2,93 mill. kr.) + 5 mill. kr. Driftsresultatet er inklusiv inntektsføring av feriepengeavsetning på 2, mill. kr. og eksklusiv ekstraordinære kostnader som pensjon på 14,967 mill. kr. og bygningskostnad i Sandnessjøen på,92 mill. kr. Pensjonskostnadene er unntatt fra resultatkravet i alle helseforetak og vil ventelig finne sin løsning i revidert nasjonalbudsjett som legges fram for Stortinget 15. mai. Helse Nord RHF er bedt om å unnta også bygningskostnadene fra resultatkravet. Fellesområdet består bl.a. av ambulanse, syketransport, behandlingshjelpemidler, gjestepasienter, felles IKT-system, foretaksadministrasjon, avsatte reserver m.m. Tiltaksarbeidet fortsetter Mo i Rana har et betydelig overskudd som kan brukes til nødvendige tiltak, deriblant Helseparken. Mosjøen og Sandnessjøen har ikke større underskudd enn at dette bør kunne håndteres. Utviklingen på fellesområdet er mer bekymringsfullt da overskuddskravet er på 1 mill. kr. som skal finansiere tillatt underskudd i Mosjøen på 5 mill. kr. og overskuddskrav fra Helse Nord RHF på 5 mill. kr. Innleid konsulentbistand fra Helse Nord RHF ProsessPartner har allerede startet opp arbeidet med å identifisere nye tiltak. De hadde møte med ledergruppen i helseforetaket 8. mai. Oppstart i Sandnessjøen 13. mai. Og før sommeren har de også hatt en gjennomgang i Mosjøen og Mo i Rana. Samtidig er det satt i gang et arbeid for bedre pasientstyring mellom de tre sykehusenhetene. Et lønnsoppgjør utover 5 % vil tvinge fram nye effektiviseringstiltak. Vi har avsatt 18 mill. kr. for å dekke økte lønnskostnader andre halvår. Et lønnsoppgjør på 6 % betyr en økt kostnad utover dette på 2 til 3 mill. kr. som det ikke finnes dekning for i dag annet enn gjennom nye kutt. Og som tidligere understreket: Økonomisk balanse gir oss handlefrihet for å kunne investere i bygg, utstyr, ansatte og pasienttilbud. Økonomistyring (god kostnadskontroll) gir resultater og oppnås gjennom bedre aktivitetsstyring (sykehusforbruk) og personellstyring (årsverksforbruk). Fag (kvalitet) og økonomi (effektivitet) må ha like stort fokus fra alle ledere og tillitsvalgte. VEDTAKSFORSLAG: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vil samtid berømme alle ledere, tillitsvalgte og ansatte som har bidratt til det gode tertialresultatet. Tiltaksarbeidet må imidlertid fortsette med ufortminsket styrke. STYREDOKUMENT Side 6 av 51

7 Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Foretaksdirektør Jan Erik Furunes, medisinsk direktør Fred A. Mürer og økonomisjef Terje Hanssen Vedlegg 1 Tertialrapport per 1. tertial 28 2 Resultat per 4/28 tabeller/grafer STYREDOKUMENT Side 7 av 51

8 Vedlegg 1 Tertialrapport 1.tertial 28 til Helse Nord RHF STYREDOKUMENT Side 8 av 51

9 Innhold 1. Sammendrag Rapportering styringsindikatorer og oppdragsdokument Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helse Antall pasienter i korridor somatikk Sykehusinfeksjoner Strykninger fra planlagt operasjon Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 1 i barne- og ungdomspsykiatri Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Brukermedvirkning Produktivitet psykisk helse Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Årsverksutvikling Aktivitet Somatikk Psykisk helse Rusomsorg Økonomi Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet Rapportering hvert tertial/årlig melding Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Funksjonsregnskap... 2 vedlegg 1: Personell fravær... 6 vedlegg 2: Resultatrapport... 8 vedlegg 3: ØBAK vedlegg 4: Omstillingstiltak vedlegg 5: Ventelister STYREDOKUMENT Side 9 av 51

10 1 Sammendrag Det vises til resultatrapport og innrapporterte data i ØBAK. Driftsresultatet per april er historisk for Helgelandssykehuset HF. For første gang i historien viser det akkumulerte resultatet et overskudd. Til sammenligning var resultatet på samme tid i fjor et underskudd på 8.8 mill. kr. Et lønnsoppgjør på over 5% vil imidlertid tvinge frem effektiviseringstiltak. Aktiviteten målt i DRG-poeng er under plantall, mens aktiviteten vedrørende polikliniske konsultasjoner er over plantall. Bedret kostnadskontroll i forhold til aktivitet. Økte ventetider i 3. tertial er en naturlig følge av dette, men det er fortsatt nødvendig med økt fokus på arbeid med prioritering siden andel nyhenviste med rett til nødvendig helsehjelp fortsatt er lav sammenliknet med øvrige HF er. Som det fremgår av rapportene og kommentarene har Helgelandssykehuset HF fortsatt utfordringer knyttet til flere av kvalitetsindikatorene. Helseforetaket har detaljerte tiltaksplaner for 28, og oppfølging i forhold til flere av indikatorene er en del av dette arbeidet. Med hensyn til selve rapporteringen er det for lite samsvar mellom kommentar-malen og rapporterings-malen i ØBAK. Med hensyn til kvalitetsindikatorene, bør det klargjøres hvilke tertialer det skal sammenliknes med, siste tertial eller tilsvarende tertial siste år eller begge. Det bør likeledes klargjøres om det per tertial skal brukes akkumulerte tall eller per enkelt tertial (2. og 3. tertial) 2 Rapportering styringsindikatorer og oppdragsdokument 2.1 Kvalitet/pasient/bruker Ventetider er økt fra 3. tertial 26 til 27, unntatt de som venter per 3. tertial barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Økte ventetider tas som et uttrykk for en tilpassing av aktivitet til ressursene Ventetider Rapporteringen er basert på ventelistedata 3. tertial 27. Data fra Norsk Pasientdata (NPR) eller egne data for 1. tertial 28, er ikke klare enda. Det vises til vedlagte oversikt over gjennomsnittlig ventetid, for ventende og avviklet og antall ventende og antall ordinære avviklet, regionalt helseforetak (RHF) og helseforetak (HF). Data er sammenliknet med 3. tertial 26. For alle fagområder samlet er det en økning i antall nyhenviste på 3,1 % og en økning i antall ordinært avviklet på 6,5 %, mens de er nedgang i disse parametre i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid avviklet er økt fra 74 til 85 døgn, men det er økt fra 75 til 83 i Helse Nord. Antall ventende er økt med 18,2 % mens tilsvarende økning i Helse Nord er 8, %. Gjennomsnittlig ventetid ventende er økt fra 83 til 97 døgn, tilsvarende for Helse Nord er økning fra døgn. Somatikk helseforetak (HF): Gjennomsnittlig ventetid for de som er avviklet er økt fra 74 til 84 dager Antall ventende økt med 18,9%, og gjennomsnittlig ventetid for ventende har økt fra 82 til 98 dager. Samme tendens i Helse Nord, men økningen i antall ventende er lavere, 7,6%. Antall nyhenviste og antall ordinært avviklet har økt, mens det er en nedgang i Helse Nord for begge parametre. Voksenpsykiatri (VOP) HF: Gj.sn. ventetid for de som er avviklet er økt fra 49 til 56 dager. Antall ventende økt med 1%, gjennomsnittlig ventetid ventende økt fra 6 til 62 dager. Samme tendens i Helse Nord. Antall nyhenviste og antall ordinært avviklet har økt, mens det er en nedgang i Helse Nord for begge parametere. STYREDOKUMENT Side 1 av 51

11 BUP HF: Gjennomsnittlig ventetid for de som er avviklet er økt fra 13 til 16 dager. Antall ventende har økt, nedgang i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid ventende redusert fra 16 til 84 dager, dette er større reduksjon enn i Helse Nord. Vi har ikke egne data på oppfølging av ny ventetidsgaranti barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern 1.tertial 28 68,3% som er en bedring fra både 3. tertial og 1. tertial 27. Det lar seg foreløpig ikke fremskaffe data på indikatorene andel med individuell plan hyperkinetisk forstyrrelse BUP (nasjonal kvalitetsindikator) og andel med individuell plan schizofreni VOP (nasjonal kvalitetsindikator) Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk 1. tertial 28: 65,8%, som er omtrent uforandret fra 3. tertial 27, men en tydelig økning i forhold til 1. tertial 27. Det arbeides kontinuerlig med å bedre denne indikatoren. Indikatoren andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager er ikke utviklet Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helse VOP og BUP samlet. 1. tertial 28: 37,2 % Dette er omtrent uforandret siden 3. tertial 27, men bedring siden 1. tertial 27. Den manglende måloppnåelse skyldes lav andel epikriser innen 7 dager i VOP. Fokus på dette fortsatt Antall pasienter i korridor somatikk 1. tertial 28: 4,8 %. Dette er en lett økning siden 3. tertial 27, men en nedgang siden 1. tertial 27. Skyldes høyt antall innleggelser kirurgisk avdeling i Sandnessjøen og økning i antall utskrivingsklare pasienter Sykehusinfeksjoner IT-tekniske problemer med å få frem NOIS-rapporter, de ettersendes. Ikke nasjonale prevalensundersøkelser i 1. tertial, første Strykninger fra planlagt operasjon 1. tertial 28: 1,2 %. Dette er en nedgang fra 3. tertial 27, men noe høyere enn 1. tertial 27. Reduksjon av strykninger er en del av tiltaksplanene Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Per utgangen av 1.tertial var det totalt 9 utskrivingsklare pasienter innlagt i Helgelandssykehuset HF. Gjennom tertialet har det vært en økning i antall pasienter og antall liggedøgn for denne pasientgruppen. Fokuseres i møter med kommunene, og spesielt mtp. sommeravviklingen Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 1 i barne- og ungdomspsykiatri 1. tertial 28: 48,4 %. Dette er en liten bedring siden 3. tertial 27, men en liten nedgang siden 1. tertial Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Det har i tertialet vært tilsyn fra Helsetilsynet ved distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i Mosjøen og Mo i Rana. Ved begge tilsynene ble det registrert 2 avvik og 3 resp. 2 merknader. Det arbeides med lukking av avvikene, men fristene er ikke gått ut enda. Ingen andre tilsyn i tertialet Brukermedvirkning Brukerutvalget har med virkning fra 28 observatørstatus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter. Brukerutvalget er fra juni 28 utvidet med representant fra samisk befolkning på Helgeland. STYREDOKUMENT Side 11 av 51

12 Produktivitet psykisk helse Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker 1. tertial 28: 1,8 konsultasjoner pr. virkedager pr. årsverk. Dette er omtrent uforandret fra 3. tert. 27, men fortsatt for lavt. Fortsatt ikke avklart med RHF usikkerhet med telling av fravær ved ambulering, kurs, undervisning etc. Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 1.tertial 28: 2,5. Dette er en økning fra 3. tertial 27 og over normtallet. 2.2 Personal Se vedlegg 1: personell - fravær Samlet sykefravær og langtidsfravær Det gjennomsnittlige sykefravær i årets tre første måneder er redusert med,2 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor, fra 8,8 til 8,6 %. Vi er på rett vei, men det blir en stor utfordring i 28 å klare en reduksjon i fraværet tilsvarende de kravene som fremgår av oppdragsdokumentet. Ett prosentpoeng reduksjon for oss vil tilsvare en reduksjon i sykefraværet på om lag 13,5 %. Med de endringer som er gjort i organisering av HMS-arbeidet, ytterligere fokus på reduksjon i fraværet samt effekt av Arbeidsgledeprosjektet har vi håp og tro på at vi skal bidra til måloppnåelsen. I og med at vi har tre sykehusenheter skiller vi en del på oppgavene mellom enhetsnivå og foretaksnivå. På enhetsnivå jobbes det godt med IA-oppfølging av sykefravær. Det er stort fokus på å forebygge, følge opp og redusere sykefravær. Hver avdelingsleder får månedlig tilsendt statistikk for sin avdeling. De må videre gjennom resultatoppfølgingen beskrive hvilke tiltak som er iverksatt på egen avdeling for å påvirke sykefraværet i riktig retning samt hvordan IAoppfølgingen foregår. På foretaksnivå jobbes det aktivt med Arbeidsgledeprosjektet prosjektet som har spesielt fokus på langtidssykemeldte er nå i sluttfasen. Utviklingen i langtidssykefraværet går sakte i riktig retning. Ledersamlinger avvikles og veiledning av medarbeidere i målgruppen pågår. Det blir spennende å se resultatene av dette arbeidet. Som et ledd i å styrke arbeidsmiljøarbeidet generelt og sykefraværsfokuset spesielt har rådgiver fra NAV informert hovedarbeidsmiljøutvalget om sykefraværsoppfølging tidligere i vår. I Juni avvikler vi grunnopplæring i HMS for verneombud og ledere Årsverksutvikling Det totale årsverksforbruket første tertial 28 har økt med 4 (fire), eller,8 %. Vi betrakter dette som at vi har utviklingen under kontroll. Fortsatt har vi imidlertid stort overtidsforbruk innenfor enkelte avdelinger. Lederne i linja jobber tettere sammen for å finne løsninger slik at dette er under kontroll. Tiltakene som er satt i verk for å styre og begrense personalforbruket er følgende: Ansettelsesstopp utenom de øremerkede områdene Intensivert arbeide med sykefraværsoppfølging (bedre statistikk og fokusert tilnærming) Satt fokus på overtidsbruken spesielt overfor alle ledere, men også foretakstillitsvalgte (bedre statistikk, bedre informasjon, flere arenaer brukes, ledersamling) Satt fokus på bruken av billigere arbeidskraft (informasjon, innføring av GAT). Større bevisstgjøring på aktivitetsstyring Enhetsledere mottar jevnlig oversikter over overtidsforbruk i enheten Månedlig budsjettoppfølging fra overordnet leder av alle ledere med personal- og budsjettansvar STYREDOKUMENT Side 12 av 51

13 Egen rutine utarbeidet og lagt ut på intranett vedrørende overtid i relasjon til HMSperspektivet Se vedlegg Aktivitet Se underpunktene, tabeller i vedlegg Somatikk Aktiviteten i DRG-poeng, døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner med DRGrefusjon (dagkirurgi), er mindre enn budsjettert, (inklusive DRG 47). Dette skyldes blant annet mindre døgnopphold kirurgi Mo i Rana som ledd i kostnadskontroll og at dagkirurgisk aktivitet i Mosjøen ikke er kommet opp på forutsatt nivå. Denne mindreaktiviteten kompenseres med økning i polikliniske inntekter på ca. 4%. Avviket ift. 27 i DRG-refundert aktivitet er mindre enn ift. plantall, men det er 11,5 % økning av polikliniske konsultasjoner med NAV-refusjon ift. 27. Foreløpig er vridningen fra døgnbehandling til dagbehandling liten, men den forventes fortsatt å øke pga forventet økt dagkirurgisk aktivitet i Mosjøen og fokus på en slik vridning særlig i Sandnessjøen Psykisk helse Aktivitetsutviklingen innen BUP er foran plantallene. Aktivitetsutviklingen innen VOP er omtrent på plantallene (1,1 % under) Rusomsorg Det rapporteres ikke egne data på rusomsorg 2.4 Økonomi Se vedlegg 2: Resultatrapport 3 Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet I tillegg til rapportering i henhold til indikatorene i målekortet og i oppdragsdokumentet, skal helseforetakene rapportere i tertialrapporter og årlig melding for 28 om oppfølgingen av tiltakene nedenfor (det vises til oversikt over rapporteringspunkter vedlagt for fullstendig tekst for hvert krav): Krav som ikke skal rapporteres i aktuell rapport tas ut av rapporten som leveres! 3.1 Rapportering hvert tertial/årlig melding Overvåking av overbelegg og tidlig utskrivning ved akuttavdelingene (UNN, NLSH) Fokus på kostnadseffektiv ambulansedrift gjennom kontinuerlig arbeid med tilpasninger og samhandling mellom ulike ressurser, avdelinger, sykehus og primærhelsetjeneste (ikke apotek) Det foreligger en rekke tiltak vedrørende ambulansedriften i tiltaksplanen 28. Det nevnes blant annet samhandling med kommuner etter ny modell (Vega-modellen), flåtestyring, redusert bruk av overtid og mer detaljerte planer knyttet til enkelte ambulansestasjoner. Det arbeides også med kostnadsreduserende tiltak innen båtambulansene som ledd i tiltaksplanen. 3.2 Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Samarbeidet med kommunene om pasientrettede samhandlingstiltak (ikke apotek). Regelmessige dialogmøter med kommunene knyttet til samarbeidsavtalene. Konkret uforming av avtale med kommunene på Sør-Helgeland om Klinisk samarbeidsutvalg og Overordnet samarbeidsorgan for forvaltning samarbeidsavtalen. Fortsatt mangler endelig behandling av samarbeidsavtalene fra flere kommuner. Kontinuerlig samarbeid vedr. Helsepark-prosjektet i Mo i Rana og Felles Akuttmottak (FAM) i Mosjøen. STYREDOKUMENT Side 13 av 51

14 Arbeidet med samlet plan for psykisk helsevern (ikke apotek). Utkast tilplan foreligger, men intern behandling er blitt forsinket pga. andre presserende oppgaver. Påregner styrebehandling ila. høsten 28. Formalisering av samarbeidet mellom DPS på Helgeland og akuttavdelingen i Bodø (Helgeland, NLSH). Ikke formalisert samarbeidsavtale vedr. overflytting av pasienter etter akuttbehandling i 1. tertial, men ferdigstillelse av en slik avtale er nært forestående. Levere tjenester til pasienter med sykelig overvekt i tråd med nasjonale retningslinjer (NLSH). Samarbeidet med NLSH om en mest mulig effektiv bruk av den samlede intensivkapasiteten, evt. løsningsalternativer på kort sikt (UNN). Tiltak for å øke andel heltidsstillinger. Gjennomføre ROS-analyse på samtlige systemer som inneholder sensitiv informasjon. Ikke gjennomført ROS-analyser i 1. tertial, men det vil bli gjennomført ROS-analyser på DIPS, PACS/RIS/røntgen og Lab/blodbank systemene før sommerferien med fokus på informasjonssikkerhet. Innen 1.mars 28 rapportere hvilke utviklingsprosjekter knyttet til IKT som er under planlegging. Helgelandssykehuset har ingen egeninitierte utviklingsprosjekter knyttet til IKT under planlegging. Planlegging og implementering i 28 av IKT-systemer som RHF tidligere har gjort avtale på (ephorte, Arkidis, Blodbank m.fl.). STYREDOKUMENT Side 14 av 51

15 Vedlegg 1: Personell - fravær Månedsverk: Antall månedsverk 7-8 Finnmark jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Ambulanse Psykisk helsevern Sum forklaring Uforklart UNN jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Endring registrering tillegg Raskere tilbake Barnehager Endring på diverse avd og etterslep fra januar Sum forklaring Uforklart NLSH jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Ambulanse Barneavdelingen Barne- og ungdomspsykiatrien Øre/Nese/Hals Drift og teknisk avdeling (tekstil, gartneri, bhage) Generell økning Vesterålen Merforbruk labanalyse Sum forklaring Uforklart Helgeland jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Økt overtid og vikarbruk 29 2 Sum forklaring 29 2 Uforklart STYREDOKUMENT Side 15 av 51

16 11,5% 9,2% 9,4% 8,7% 2,8% Fravær: 2,3% 8,4% 9,1% 9,2% 9,4% 6,2% 2,5% 3,5% 4,2% 9,% 4,9% 5,1% 4,7%,4% 2,1% 4,8% Mars 27 Mars 28 Endring Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær over Fravær over Fravær over Totalt fravær under 56 under 16 Totalt fravær under 56 under 16 Totalt fravær under 56 under dager 56 dager 56 dager dager dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 5,2 % 4,% 2,1 % 4,2% 1,9 % -,8 % -1, %,2 % -,2 % Nordlandssykehuset HF 4,6 % 4,9% 3,3 % 4,2% 2,6 % -,4 %,3 % -,7 % -,7 % Universitetssykehuset HF 9,9 % 4,8 % 5,2% 3,2 % 4,2% 2,6 % -,7 %,3 % -1, % -,6 % Helse Finnmark HF 3,7 % 5,% 3,1 % 4,7% 2,8 %,8 % 1, % -,3 % -,3 % Sykehusapotek Nord HF 4,7 % 6,7% 4,1 % 4,1% 2,9 % -5,3 % -2,6 % -2,6 % -1,3 % Helse Nord IKT,9 % 1,9% 1, % 2,1% 1,5 % -,2 % -,5 %,2 %,5 % Helse Nord RHF,4 % 1,8% 1,8 % 1,4%,1 % 1,2 % 1,6 % -,4 % -1,7 % SUM Helse Nord 9,5 % 4,6 % 4,9% 3,1 % 4,2% 2,5 % -,5 %,2 % -,7 % -,5 % Totalt Langtid >56 Totalt Langtid >56 Totalt Langtid sykefravær dager Korttid sykefravær dager Korttid sykefravær >56 dager Korttid Helgelandssykehuset HF 8,1% 4,5% 3,6% 7,7% 4,3% 3,4% 7,9% 4,2% 3,7% Universitetssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,4% 9,2% 4,6% 4,6% 9,2% 4,5% 4,8% Nordlandssykehuset HF 9,% 4,7% 4,3% 8,7% 4,4% 4,3% 9,2% 4,8% 4,4% Helse Finnmark HF 9,3% 4,6% 4,7% 9,2% 4,2% 4,9% 9,2% 4,3% 4,9% Sykehusapotek Nord HF 8,1% 4,% 4,1% 9,5% 4,8% 4,8% 1,% 4,2% 5,8% Helse Nord IKT 4,9% 1,5% 3,4% 5,6% 2,1% 3,5% Helse Nord RHF 2,4%,9% 1,5% 1,7%,5% 1,2% 2,7% 1,8%,9% SUM Helse Nord 9,% 4,7% 4,4% 8,9% 4,4% 4,4% 9,% 4,5% 4,6% Januarfraværet Januar 27 Januar 28 Totalt 27 Fraværsprosent > 56 dager Fraværsprosent > 56 dager Februar 27 Februar 28 Endring Fraværs- Korttidssykefravær Fraværs- Korttids- Totalt Langtid Korttids- Foretak prosent prosent sykefravær sykefravær >56 dager sykefravær Helgelandssykehuset HF 7,7% 4,3% 3,3% 8,% 3,8% 4,1% 7,9% 4,2% 3,7% Nordlandssykehuset HF 8,8% 4,6% 4,3% 9,1% 4,6% 4,5% 9,2% 4,8% 4,4% Universitetssykehuset HF 9,3% 4,2% 5,1% 9,7% 5,% 4,7% 9,2% 4,5% 4,8% Helse Finnmark HF 8,7% 3,9% 4,8% 9,7% 4,7% 4,9% 9,2% 4,3% 4,9% Sykehusapotek Nord HF 7,7% 3,6% 4,1% 7,2% 2,5% 4,7% 1,% 4,2% 5,8% Helse Nord IKT 6,7%,9% 5,8% 6,% 3,5% 2,5% 5,6% 2,1% 3,5% Helse Nord RHF,9%,%,9% 2,7% 1,2% 1,5% 2,7% 1,8%,9% SUM Helse Nord 8,9% 4,2% 4,7% 9,3% 4,7% 4,6% 9,% 4,5% 4,6% Fraværs- Fraværsprosent > Korttidssykefravær Fraværs- Fraværsprosent > Korttids- Totalt Langtid Korttids- Foretak prosent 56 dager prosent 56 dager sykefravær sykefravær >56 dager sykefravær Helgelandssykehuset HF 9,6% 4,6% 5,% 9,6% 4,5% 5,1%,% -,1%,1% Nordlandssykehuset HF 1,5% 4,6% 5,9% 9,6% 4,9% 4,7% -,9%,3% -1,2% Universitetssykehuset HF 1,% 4,5% 5,4% 9,9% 4,8% 5,1% -,1%,3% -,3% Helse Finnmark HF 9,5% 3,4% 6,2% 1,7% 4,9% 5,8% 1,2% 1,5% -,4% Sykehusapotek Nord HF 1,6% 3,6% 7,% 9,3% 2,2% 7,1% -1,3% -1,4%,1% Helse Nord IKT 5,2% 1,3% 3,9% 4,7% 1,8% 2,9% -,5%,5% -1,% 11,5% 9,2% 9,4% 8,7% Helse Nord RHF,7%,%,7% 4,1%,7% 3,4% 3,4%,7% 2,7% SUM Helse Nord 2,8% 9,9% 4,4% 5,5% 9,8% 4,7% -,1%,3% -,4% 2,3% 8,4% 9,1% 9,2% 9,4% 6,2% 2,5% 3,5% 4,2% 9,% 4,9% 5,1% 4,7%,4% 2,1% 4,8% Mars 27 Mars 28 Endring Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær over Fravær over Fravær over Totalt fravær under 56 under 16 Totalt fravær under 56 under 16 Totalt fravær under 56 under dager 56 dager 56 dager dager dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 5,2 % 4,% 2,1 % 4,2% 1,9 % -,8 % -1, %,2 % -,2 % Nordlandssykehuset HF 4,6 % 4,9% 3,3 % 4,2% 2,6 % -,4 %,3 % -,7 % -,7 % Universitetssykehuset HF 9,9 % 4,8 % 5,2% 3,2 % 4,2% 2,6 % -,7 %,3 % -1, % -,6 % Helse Finnmark HF 3,7 % 5,% 3,1 % 4,7% 2,8 %,8 % 1, % -,3 % -,3 % Sykehusapotek Nord HF 4,7 % 6,7% 4,1 % 4,1% 2,9 % -5,3 % -2,6 % -2,6 % -1,3 % Helse Nord IKT,9 % 1,9% 1, % 2,1% 1,5 % -,2 % -,5 %,2 %,5 % Helse Nord RHF,4 % 1,8% 1,8 % 1,4%,1 % 1,2 % 1,6 % -,4 % -1,7 % SUM Helse Nord 9,5 % 4,6 % 4,9% 3,1 % 4,2% 2,5 % -,5 %,2 % -,7 % -,5 % STYREDOKUMENT Side 16 av 51

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer