Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon."

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF Revisoren i Helgelandssykehuset HF Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Styremøte 6. juni 28 Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 28 per telefon. Program: 1: 12: Styremøte Styresakene følger vedlagt i dette dokument. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post: STYREDOKUMENT Side 1 av 51

2 Styresak 28/28: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Telefon Saksliste 28/28: Godkjenning av saksliste. 29/28: Styreprotokoll /28: Tertialrapport 1. tertial /28: Møteplan. 32/28: Eventuelt. VEDTAKSFORSLAG: Godkjent. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 2 av 51

3 Styresak 29/28: Styreprotokoll 11. april 28 Møtedato: Møtested: Telefon Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Mo i Rana Tilstede: Styreleder: Nestleder: Styrerepresentanter: Frode Mellemvik Christine Trones Turid H. Næss, John Aslak Kappfjell, Karen Hagland Amundsen, Åshild Nordnes, Ansatterepresentanter: George André Milne, Bjørg Riisem Edvardsen, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen Meldt forfall: Administrasjonen: Per Iver Øksne Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Ivar Johan Kirkfjell, Per Martin Knutsen, Jan Inge Pettersen, Tore Enga Revisor Tove Kronstad Sundstrøm, Ernst & Young, deltok under sak 25/28 Observatør - Brukerutvalget: Ernly Eriksen 2/28: Lønnsoppgjør. Vedtak: Styret tar saken til orientering. 21/28: Godkjenning av saksliste. Vedtak: Godkjent. 22/28: Styreprotokoll Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte 29. februar 28 godkjennes. 23/28: Mål og resultat Vedtak: Styret tar saken til orientering. 24/28: Resultatrapport per februar 28. Vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til driftsresultatet per februar som samlet sett er det mest solide i helseforetakets historie. Imidlertid er det et negativt avvik i forhold til resultatkravet og interne forskjeller i helseforetaket som gir grunn til bekymring. 2. Styret ber om at tiltaksarbeidet får enda større prioritet på resultatområder der det er store negative avvik. Styret ber også om at innleid konsulentbistand i regi av Helse Nord RHF tas i bruk og settes inn på organisasjonsenheter der det framkommer stor ubalanse mellom budsjett og regnskap (jfr. styresak 4/28 Budsjett og tiltaksplan 28). 3. Styret godkjenner bruk av avsatt reserve investeringsramme på fellesområdet til ny ambulansebil med en ramme på 1,4 mill. kr. STYREDOKUMENT Side 3 av 51

4 4. Styret viser til omfattende bygningsskade i Sandnessjøen. Styret vil understreke at reparasjonsarbeidet må gjennomføres. Styret forutsetter at Helse Nord RHF justerer resultatkravet for helseforetaket tilsvarende. Styret forutsetter at Helse Nord gjennomfører de nødvendige forhandlinger med forsikringsselskapet, og videre at utgifter som påløper som følge av dette reparasjonsarbeidet justeres i resultatkravet for helseforetaket. 5. Styret viser til den demografiske utviklingen, herunder økt antall eldre og kronikere, som vil bli en stor utfordring for sykehusene. Denne utfordringen kan bl.a. løses i bedre samhandling med primærhelsetjenesten, økt ambulering, bruk av prioriteringsforskriften og omlegging fra døgn til dag. Styret ønsker flere samhandlingsprosjekter med primærhelsetjenesten, spesielt på Ytre Helgeland som tradisjonelt har hatt et stort sykehusforbruk. 25/28: Årsrapporter 27. Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen for /28: Møteplan. Vedtak: Møteplan for 28 godkjennes. Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 28: Helgelandssykehuset HF Styremøte Rapporteringer Helse Nord RHF Fredag Mosjøen Torsdag Mo i Rana Mandag Sandnessjøen Onsdag Tromsø Mandag Mosjøen Torsdag 11. fredag Mo i Rana Styreseminar Helse Nord mai 28 Bodø Tertialrapporter administrativ frist Helse Nord Tertialrapport adm. frist Helse Nord Styreseminar Helse Nord Tromsø 27/28: Eventuelt. Orientering om følgende punkter: Lønnspolitiske planer for Helgelandssykehuset HF Administrasjonen skal arbeide videre med dette. Samisk logo på ambulanser i Helgelandssykehuset HF Administrasjonen ser videre på dette i samarbeid med Helse Nord Status Samisk representant i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF Administrasjonen kommer tilbake til dette etter oppnevning av nytt styre. Status forberedelse sommeravvikling 28 Orientering om samhandling med kommunene og erfaringer fra 27. STYREDOKUMENT Side 4 av 51

5 VEDTAKSFORSLAG: Protokoll fra styremøte 11. april 28 godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT Side 5 av 51

6 Styresak 3/28: Tertialrapport per 1. tertial 28. Møtedato: Møtested: Telefon Innledning Driftsresultatet per april er historisk for Helgelandssykehuset HF. For første gang i foretaksperioden viser det akkumulerte resultatet et overskudd. Overskuddet er på 1,133 mill. kr. Til sammenligning var resultatet på samme tid i fjor et underskudd på 8,87 mill. kr. Alle tre sykehusenhetene har en flott forbedring sammenlignet med forrige måned, mens fellesområdet viser en forverring. Driftsresultatet per april for de fire store resultatområdene (marsresultatet i parentes) og resultatkravet for 28: Resultatområde Driftsresultat akkumulert per april 28 Resultatkrav 28 Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgelandssykehuset Mosjøen Helgelandssykehuset Sandnessjøen Helgelandssykehuset Fellesområde + 3,682 mill. kr. (+,339 mill. kr.) - 2,14 mill. kr. (- 3,259 mill. kr.) - 1,614 mill. kr. (- 2,733 mill. kr.) + 1,25 mill. kr. (+ 2,723 mill. kr.) mill. kr. - 5 mill. kr. mill. kr. + 1 mill. kr. Helgelandssykehuset HF + 1,133 mill. kr. (- 2,93 mill. kr.) + 5 mill. kr. Driftsresultatet er inklusiv inntektsføring av feriepengeavsetning på 2, mill. kr. og eksklusiv ekstraordinære kostnader som pensjon på 14,967 mill. kr. og bygningskostnad i Sandnessjøen på,92 mill. kr. Pensjonskostnadene er unntatt fra resultatkravet i alle helseforetak og vil ventelig finne sin løsning i revidert nasjonalbudsjett som legges fram for Stortinget 15. mai. Helse Nord RHF er bedt om å unnta også bygningskostnadene fra resultatkravet. Fellesområdet består bl.a. av ambulanse, syketransport, behandlingshjelpemidler, gjestepasienter, felles IKT-system, foretaksadministrasjon, avsatte reserver m.m. Tiltaksarbeidet fortsetter Mo i Rana har et betydelig overskudd som kan brukes til nødvendige tiltak, deriblant Helseparken. Mosjøen og Sandnessjøen har ikke større underskudd enn at dette bør kunne håndteres. Utviklingen på fellesområdet er mer bekymringsfullt da overskuddskravet er på 1 mill. kr. som skal finansiere tillatt underskudd i Mosjøen på 5 mill. kr. og overskuddskrav fra Helse Nord RHF på 5 mill. kr. Innleid konsulentbistand fra Helse Nord RHF ProsessPartner har allerede startet opp arbeidet med å identifisere nye tiltak. De hadde møte med ledergruppen i helseforetaket 8. mai. Oppstart i Sandnessjøen 13. mai. Og før sommeren har de også hatt en gjennomgang i Mosjøen og Mo i Rana. Samtidig er det satt i gang et arbeid for bedre pasientstyring mellom de tre sykehusenhetene. Et lønnsoppgjør utover 5 % vil tvinge fram nye effektiviseringstiltak. Vi har avsatt 18 mill. kr. for å dekke økte lønnskostnader andre halvår. Et lønnsoppgjør på 6 % betyr en økt kostnad utover dette på 2 til 3 mill. kr. som det ikke finnes dekning for i dag annet enn gjennom nye kutt. Og som tidligere understreket: Økonomisk balanse gir oss handlefrihet for å kunne investere i bygg, utstyr, ansatte og pasienttilbud. Økonomistyring (god kostnadskontroll) gir resultater og oppnås gjennom bedre aktivitetsstyring (sykehusforbruk) og personellstyring (årsverksforbruk). Fag (kvalitet) og økonomi (effektivitet) må ha like stort fokus fra alle ledere og tillitsvalgte. VEDTAKSFORSLAG: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vil samtid berømme alle ledere, tillitsvalgte og ansatte som har bidratt til det gode tertialresultatet. Tiltaksarbeidet må imidlertid fortsette med ufortminsket styrke. STYREDOKUMENT Side 6 av 51

7 Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Foretaksdirektør Jan Erik Furunes, medisinsk direktør Fred A. Mürer og økonomisjef Terje Hanssen Vedlegg 1 Tertialrapport per 1. tertial 28 2 Resultat per 4/28 tabeller/grafer STYREDOKUMENT Side 7 av 51

8 Vedlegg 1 Tertialrapport 1.tertial 28 til Helse Nord RHF STYREDOKUMENT Side 8 av 51

9 Innhold 1. Sammendrag Rapportering styringsindikatorer og oppdragsdokument Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helse Antall pasienter i korridor somatikk Sykehusinfeksjoner Strykninger fra planlagt operasjon Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 1 i barne- og ungdomspsykiatri Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Brukermedvirkning Produktivitet psykisk helse Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær Årsverksutvikling Aktivitet Somatikk Psykisk helse Rusomsorg Økonomi Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet Rapportering hvert tertial/årlig melding Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Funksjonsregnskap... 2 vedlegg 1: Personell fravær... 6 vedlegg 2: Resultatrapport... 8 vedlegg 3: ØBAK vedlegg 4: Omstillingstiltak vedlegg 5: Ventelister STYREDOKUMENT Side 9 av 51

10 1 Sammendrag Det vises til resultatrapport og innrapporterte data i ØBAK. Driftsresultatet per april er historisk for Helgelandssykehuset HF. For første gang i historien viser det akkumulerte resultatet et overskudd. Til sammenligning var resultatet på samme tid i fjor et underskudd på 8.8 mill. kr. Et lønnsoppgjør på over 5% vil imidlertid tvinge frem effektiviseringstiltak. Aktiviteten målt i DRG-poeng er under plantall, mens aktiviteten vedrørende polikliniske konsultasjoner er over plantall. Bedret kostnadskontroll i forhold til aktivitet. Økte ventetider i 3. tertial er en naturlig følge av dette, men det er fortsatt nødvendig med økt fokus på arbeid med prioritering siden andel nyhenviste med rett til nødvendig helsehjelp fortsatt er lav sammenliknet med øvrige HF er. Som det fremgår av rapportene og kommentarene har Helgelandssykehuset HF fortsatt utfordringer knyttet til flere av kvalitetsindikatorene. Helseforetaket har detaljerte tiltaksplaner for 28, og oppfølging i forhold til flere av indikatorene er en del av dette arbeidet. Med hensyn til selve rapporteringen er det for lite samsvar mellom kommentar-malen og rapporterings-malen i ØBAK. Med hensyn til kvalitetsindikatorene, bør det klargjøres hvilke tertialer det skal sammenliknes med, siste tertial eller tilsvarende tertial siste år eller begge. Det bør likeledes klargjøres om det per tertial skal brukes akkumulerte tall eller per enkelt tertial (2. og 3. tertial) 2 Rapportering styringsindikatorer og oppdragsdokument 2.1 Kvalitet/pasient/bruker Ventetider er økt fra 3. tertial 26 til 27, unntatt de som venter per 3. tertial barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Økte ventetider tas som et uttrykk for en tilpassing av aktivitet til ressursene Ventetider Rapporteringen er basert på ventelistedata 3. tertial 27. Data fra Norsk Pasientdata (NPR) eller egne data for 1. tertial 28, er ikke klare enda. Det vises til vedlagte oversikt over gjennomsnittlig ventetid, for ventende og avviklet og antall ventende og antall ordinære avviklet, regionalt helseforetak (RHF) og helseforetak (HF). Data er sammenliknet med 3. tertial 26. For alle fagområder samlet er det en økning i antall nyhenviste på 3,1 % og en økning i antall ordinært avviklet på 6,5 %, mens de er nedgang i disse parametre i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid avviklet er økt fra 74 til 85 døgn, men det er økt fra 75 til 83 i Helse Nord. Antall ventende er økt med 18,2 % mens tilsvarende økning i Helse Nord er 8, %. Gjennomsnittlig ventetid ventende er økt fra 83 til 97 døgn, tilsvarende for Helse Nord er økning fra døgn. Somatikk helseforetak (HF): Gjennomsnittlig ventetid for de som er avviklet er økt fra 74 til 84 dager Antall ventende økt med 18,9%, og gjennomsnittlig ventetid for ventende har økt fra 82 til 98 dager. Samme tendens i Helse Nord, men økningen i antall ventende er lavere, 7,6%. Antall nyhenviste og antall ordinært avviklet har økt, mens det er en nedgang i Helse Nord for begge parametre. Voksenpsykiatri (VOP) HF: Gj.sn. ventetid for de som er avviklet er økt fra 49 til 56 dager. Antall ventende økt med 1%, gjennomsnittlig ventetid ventende økt fra 6 til 62 dager. Samme tendens i Helse Nord. Antall nyhenviste og antall ordinært avviklet har økt, mens det er en nedgang i Helse Nord for begge parametere. STYREDOKUMENT Side 1 av 51

11 BUP HF: Gjennomsnittlig ventetid for de som er avviklet er økt fra 13 til 16 dager. Antall ventende har økt, nedgang i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid ventende redusert fra 16 til 84 dager, dette er større reduksjon enn i Helse Nord. Vi har ikke egne data på oppfølging av ny ventetidsgaranti barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern 1.tertial 28 68,3% som er en bedring fra både 3. tertial og 1. tertial 27. Det lar seg foreløpig ikke fremskaffe data på indikatorene andel med individuell plan hyperkinetisk forstyrrelse BUP (nasjonal kvalitetsindikator) og andel med individuell plan schizofreni VOP (nasjonal kvalitetsindikator) Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk 1. tertial 28: 65,8%, som er omtrent uforandret fra 3. tertial 27, men en tydelig økning i forhold til 1. tertial 27. Det arbeides kontinuerlig med å bedre denne indikatoren. Indikatoren andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager er ikke utviklet Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helse VOP og BUP samlet. 1. tertial 28: 37,2 % Dette er omtrent uforandret siden 3. tertial 27, men bedring siden 1. tertial 27. Den manglende måloppnåelse skyldes lav andel epikriser innen 7 dager i VOP. Fokus på dette fortsatt Antall pasienter i korridor somatikk 1. tertial 28: 4,8 %. Dette er en lett økning siden 3. tertial 27, men en nedgang siden 1. tertial 27. Skyldes høyt antall innleggelser kirurgisk avdeling i Sandnessjøen og økning i antall utskrivingsklare pasienter Sykehusinfeksjoner IT-tekniske problemer med å få frem NOIS-rapporter, de ettersendes. Ikke nasjonale prevalensundersøkelser i 1. tertial, første Strykninger fra planlagt operasjon 1. tertial 28: 1,2 %. Dette er en nedgang fra 3. tertial 27, men noe høyere enn 1. tertial 27. Reduksjon av strykninger er en del av tiltaksplanene Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Per utgangen av 1.tertial var det totalt 9 utskrivingsklare pasienter innlagt i Helgelandssykehuset HF. Gjennom tertialet har det vært en økning i antall pasienter og antall liggedøgn for denne pasientgruppen. Fokuseres i møter med kommunene, og spesielt mtp. sommeravviklingen Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 1 i barne- og ungdomspsykiatri 1. tertial 28: 48,4 %. Dette er en liten bedring siden 3. tertial 27, men en liten nedgang siden 1. tertial Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Det har i tertialet vært tilsyn fra Helsetilsynet ved distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i Mosjøen og Mo i Rana. Ved begge tilsynene ble det registrert 2 avvik og 3 resp. 2 merknader. Det arbeides med lukking av avvikene, men fristene er ikke gått ut enda. Ingen andre tilsyn i tertialet Brukermedvirkning Brukerutvalget har med virkning fra 28 observatørstatus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter. Brukerutvalget er fra juni 28 utvidet med representant fra samisk befolkning på Helgeland. STYREDOKUMENT Side 11 av 51

12 Produktivitet psykisk helse Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker 1. tertial 28: 1,8 konsultasjoner pr. virkedager pr. årsverk. Dette er omtrent uforandret fra 3. tert. 27, men fortsatt for lavt. Fortsatt ikke avklart med RHF usikkerhet med telling av fravær ved ambulering, kurs, undervisning etc. Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 1.tertial 28: 2,5. Dette er en økning fra 3. tertial 27 og over normtallet. 2.2 Personal Se vedlegg 1: personell - fravær Samlet sykefravær og langtidsfravær Det gjennomsnittlige sykefravær i årets tre første måneder er redusert med,2 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor, fra 8,8 til 8,6 %. Vi er på rett vei, men det blir en stor utfordring i 28 å klare en reduksjon i fraværet tilsvarende de kravene som fremgår av oppdragsdokumentet. Ett prosentpoeng reduksjon for oss vil tilsvare en reduksjon i sykefraværet på om lag 13,5 %. Med de endringer som er gjort i organisering av HMS-arbeidet, ytterligere fokus på reduksjon i fraværet samt effekt av Arbeidsgledeprosjektet har vi håp og tro på at vi skal bidra til måloppnåelsen. I og med at vi har tre sykehusenheter skiller vi en del på oppgavene mellom enhetsnivå og foretaksnivå. På enhetsnivå jobbes det godt med IA-oppfølging av sykefravær. Det er stort fokus på å forebygge, følge opp og redusere sykefravær. Hver avdelingsleder får månedlig tilsendt statistikk for sin avdeling. De må videre gjennom resultatoppfølgingen beskrive hvilke tiltak som er iverksatt på egen avdeling for å påvirke sykefraværet i riktig retning samt hvordan IAoppfølgingen foregår. På foretaksnivå jobbes det aktivt med Arbeidsgledeprosjektet prosjektet som har spesielt fokus på langtidssykemeldte er nå i sluttfasen. Utviklingen i langtidssykefraværet går sakte i riktig retning. Ledersamlinger avvikles og veiledning av medarbeidere i målgruppen pågår. Det blir spennende å se resultatene av dette arbeidet. Som et ledd i å styrke arbeidsmiljøarbeidet generelt og sykefraværsfokuset spesielt har rådgiver fra NAV informert hovedarbeidsmiljøutvalget om sykefraværsoppfølging tidligere i vår. I Juni avvikler vi grunnopplæring i HMS for verneombud og ledere Årsverksutvikling Det totale årsverksforbruket første tertial 28 har økt med 4 (fire), eller,8 %. Vi betrakter dette som at vi har utviklingen under kontroll. Fortsatt har vi imidlertid stort overtidsforbruk innenfor enkelte avdelinger. Lederne i linja jobber tettere sammen for å finne løsninger slik at dette er under kontroll. Tiltakene som er satt i verk for å styre og begrense personalforbruket er følgende: Ansettelsesstopp utenom de øremerkede områdene Intensivert arbeide med sykefraværsoppfølging (bedre statistikk og fokusert tilnærming) Satt fokus på overtidsbruken spesielt overfor alle ledere, men også foretakstillitsvalgte (bedre statistikk, bedre informasjon, flere arenaer brukes, ledersamling) Satt fokus på bruken av billigere arbeidskraft (informasjon, innføring av GAT). Større bevisstgjøring på aktivitetsstyring Enhetsledere mottar jevnlig oversikter over overtidsforbruk i enheten Månedlig budsjettoppfølging fra overordnet leder av alle ledere med personal- og budsjettansvar STYREDOKUMENT Side 12 av 51

13 Egen rutine utarbeidet og lagt ut på intranett vedrørende overtid i relasjon til HMSperspektivet Se vedlegg Aktivitet Se underpunktene, tabeller i vedlegg Somatikk Aktiviteten i DRG-poeng, døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner med DRGrefusjon (dagkirurgi), er mindre enn budsjettert, (inklusive DRG 47). Dette skyldes blant annet mindre døgnopphold kirurgi Mo i Rana som ledd i kostnadskontroll og at dagkirurgisk aktivitet i Mosjøen ikke er kommet opp på forutsatt nivå. Denne mindreaktiviteten kompenseres med økning i polikliniske inntekter på ca. 4%. Avviket ift. 27 i DRG-refundert aktivitet er mindre enn ift. plantall, men det er 11,5 % økning av polikliniske konsultasjoner med NAV-refusjon ift. 27. Foreløpig er vridningen fra døgnbehandling til dagbehandling liten, men den forventes fortsatt å øke pga forventet økt dagkirurgisk aktivitet i Mosjøen og fokus på en slik vridning særlig i Sandnessjøen Psykisk helse Aktivitetsutviklingen innen BUP er foran plantallene. Aktivitetsutviklingen innen VOP er omtrent på plantallene (1,1 % under) Rusomsorg Det rapporteres ikke egne data på rusomsorg 2.4 Økonomi Se vedlegg 2: Resultatrapport 3 Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet I tillegg til rapportering i henhold til indikatorene i målekortet og i oppdragsdokumentet, skal helseforetakene rapportere i tertialrapporter og årlig melding for 28 om oppfølgingen av tiltakene nedenfor (det vises til oversikt over rapporteringspunkter vedlagt for fullstendig tekst for hvert krav): Krav som ikke skal rapporteres i aktuell rapport tas ut av rapporten som leveres! 3.1 Rapportering hvert tertial/årlig melding Overvåking av overbelegg og tidlig utskrivning ved akuttavdelingene (UNN, NLSH) Fokus på kostnadseffektiv ambulansedrift gjennom kontinuerlig arbeid med tilpasninger og samhandling mellom ulike ressurser, avdelinger, sykehus og primærhelsetjeneste (ikke apotek) Det foreligger en rekke tiltak vedrørende ambulansedriften i tiltaksplanen 28. Det nevnes blant annet samhandling med kommuner etter ny modell (Vega-modellen), flåtestyring, redusert bruk av overtid og mer detaljerte planer knyttet til enkelte ambulansestasjoner. Det arbeides også med kostnadsreduserende tiltak innen båtambulansene som ledd i tiltaksplanen. 3.2 Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Samarbeidet med kommunene om pasientrettede samhandlingstiltak (ikke apotek). Regelmessige dialogmøter med kommunene knyttet til samarbeidsavtalene. Konkret uforming av avtale med kommunene på Sør-Helgeland om Klinisk samarbeidsutvalg og Overordnet samarbeidsorgan for forvaltning samarbeidsavtalen. Fortsatt mangler endelig behandling av samarbeidsavtalene fra flere kommuner. Kontinuerlig samarbeid vedr. Helsepark-prosjektet i Mo i Rana og Felles Akuttmottak (FAM) i Mosjøen. STYREDOKUMENT Side 13 av 51

14 Arbeidet med samlet plan for psykisk helsevern (ikke apotek). Utkast tilplan foreligger, men intern behandling er blitt forsinket pga. andre presserende oppgaver. Påregner styrebehandling ila. høsten 28. Formalisering av samarbeidet mellom DPS på Helgeland og akuttavdelingen i Bodø (Helgeland, NLSH). Ikke formalisert samarbeidsavtale vedr. overflytting av pasienter etter akuttbehandling i 1. tertial, men ferdigstillelse av en slik avtale er nært forestående. Levere tjenester til pasienter med sykelig overvekt i tråd med nasjonale retningslinjer (NLSH). Samarbeidet med NLSH om en mest mulig effektiv bruk av den samlede intensivkapasiteten, evt. løsningsalternativer på kort sikt (UNN). Tiltak for å øke andel heltidsstillinger. Gjennomføre ROS-analyse på samtlige systemer som inneholder sensitiv informasjon. Ikke gjennomført ROS-analyser i 1. tertial, men det vil bli gjennomført ROS-analyser på DIPS, PACS/RIS/røntgen og Lab/blodbank systemene før sommerferien med fokus på informasjonssikkerhet. Innen 1.mars 28 rapportere hvilke utviklingsprosjekter knyttet til IKT som er under planlegging. Helgelandssykehuset har ingen egeninitierte utviklingsprosjekter knyttet til IKT under planlegging. Planlegging og implementering i 28 av IKT-systemer som RHF tidligere har gjort avtale på (ephorte, Arkidis, Blodbank m.fl.). STYREDOKUMENT Side 14 av 51

15 Vedlegg 1: Personell - fravær Månedsverk: Antall månedsverk 7-8 Finnmark jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Ambulanse Psykisk helsevern Sum forklaring Uforklart UNN jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Endring registrering tillegg Raskere tilbake Barnehager Endring på diverse avd og etterslep fra januar Sum forklaring Uforklart NLSH jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Ambulanse Barneavdelingen Barne- og ungdomspsykiatrien Øre/Nese/Hals Drift og teknisk avdeling (tekstil, gartneri, bhage) Generell økning Vesterålen Merforbruk labanalyse Sum forklaring Uforklart Helgeland jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Økt overtid og vikarbruk 29 2 Sum forklaring 29 2 Uforklart STYREDOKUMENT Side 15 av 51

16 11,5% 9,2% 9,4% 8,7% 2,8% Fravær: 2,3% 8,4% 9,1% 9,2% 9,4% 6,2% 2,5% 3,5% 4,2% 9,% 4,9% 5,1% 4,7%,4% 2,1% 4,8% Mars 27 Mars 28 Endring Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær over Fravær over Fravær over Totalt fravær under 56 under 16 Totalt fravær under 56 under 16 Totalt fravær under 56 under dager 56 dager 56 dager dager dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 5,2 % 4,% 2,1 % 4,2% 1,9 % -,8 % -1, %,2 % -,2 % Nordlandssykehuset HF 4,6 % 4,9% 3,3 % 4,2% 2,6 % -,4 %,3 % -,7 % -,7 % Universitetssykehuset HF 9,9 % 4,8 % 5,2% 3,2 % 4,2% 2,6 % -,7 %,3 % -1, % -,6 % Helse Finnmark HF 3,7 % 5,% 3,1 % 4,7% 2,8 %,8 % 1, % -,3 % -,3 % Sykehusapotek Nord HF 4,7 % 6,7% 4,1 % 4,1% 2,9 % -5,3 % -2,6 % -2,6 % -1,3 % Helse Nord IKT,9 % 1,9% 1, % 2,1% 1,5 % -,2 % -,5 %,2 %,5 % Helse Nord RHF,4 % 1,8% 1,8 % 1,4%,1 % 1,2 % 1,6 % -,4 % -1,7 % SUM Helse Nord 9,5 % 4,6 % 4,9% 3,1 % 4,2% 2,5 % -,5 %,2 % -,7 % -,5 % Totalt Langtid >56 Totalt Langtid >56 Totalt Langtid sykefravær dager Korttid sykefravær dager Korttid sykefravær >56 dager Korttid Helgelandssykehuset HF 8,1% 4,5% 3,6% 7,7% 4,3% 3,4% 7,9% 4,2% 3,7% Universitetssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,4% 9,2% 4,6% 4,6% 9,2% 4,5% 4,8% Nordlandssykehuset HF 9,% 4,7% 4,3% 8,7% 4,4% 4,3% 9,2% 4,8% 4,4% Helse Finnmark HF 9,3% 4,6% 4,7% 9,2% 4,2% 4,9% 9,2% 4,3% 4,9% Sykehusapotek Nord HF 8,1% 4,% 4,1% 9,5% 4,8% 4,8% 1,% 4,2% 5,8% Helse Nord IKT 4,9% 1,5% 3,4% 5,6% 2,1% 3,5% Helse Nord RHF 2,4%,9% 1,5% 1,7%,5% 1,2% 2,7% 1,8%,9% SUM Helse Nord 9,% 4,7% 4,4% 8,9% 4,4% 4,4% 9,% 4,5% 4,6% Januarfraværet Januar 27 Januar 28 Totalt 27 Fraværsprosent > 56 dager Fraværsprosent > 56 dager Februar 27 Februar 28 Endring Fraværs- Korttidssykefravær Fraværs- Korttids- Totalt Langtid Korttids- Foretak prosent prosent sykefravær sykefravær >56 dager sykefravær Helgelandssykehuset HF 7,7% 4,3% 3,3% 8,% 3,8% 4,1% 7,9% 4,2% 3,7% Nordlandssykehuset HF 8,8% 4,6% 4,3% 9,1% 4,6% 4,5% 9,2% 4,8% 4,4% Universitetssykehuset HF 9,3% 4,2% 5,1% 9,7% 5,% 4,7% 9,2% 4,5% 4,8% Helse Finnmark HF 8,7% 3,9% 4,8% 9,7% 4,7% 4,9% 9,2% 4,3% 4,9% Sykehusapotek Nord HF 7,7% 3,6% 4,1% 7,2% 2,5% 4,7% 1,% 4,2% 5,8% Helse Nord IKT 6,7%,9% 5,8% 6,% 3,5% 2,5% 5,6% 2,1% 3,5% Helse Nord RHF,9%,%,9% 2,7% 1,2% 1,5% 2,7% 1,8%,9% SUM Helse Nord 8,9% 4,2% 4,7% 9,3% 4,7% 4,6% 9,% 4,5% 4,6% Fraværs- Fraværsprosent > Korttidssykefravær Fraværs- Fraværsprosent > Korttids- Totalt Langtid Korttids- Foretak prosent 56 dager prosent 56 dager sykefravær sykefravær >56 dager sykefravær Helgelandssykehuset HF 9,6% 4,6% 5,% 9,6% 4,5% 5,1%,% -,1%,1% Nordlandssykehuset HF 1,5% 4,6% 5,9% 9,6% 4,9% 4,7% -,9%,3% -1,2% Universitetssykehuset HF 1,% 4,5% 5,4% 9,9% 4,8% 5,1% -,1%,3% -,3% Helse Finnmark HF 9,5% 3,4% 6,2% 1,7% 4,9% 5,8% 1,2% 1,5% -,4% Sykehusapotek Nord HF 1,6% 3,6% 7,% 9,3% 2,2% 7,1% -1,3% -1,4%,1% Helse Nord IKT 5,2% 1,3% 3,9% 4,7% 1,8% 2,9% -,5%,5% -1,% 11,5% 9,2% 9,4% 8,7% Helse Nord RHF,7%,%,7% 4,1%,7% 3,4% 3,4%,7% 2,7% SUM Helse Nord 2,8% 9,9% 4,4% 5,5% 9,8% 4,7% -,1%,3% -,4% 2,3% 8,4% 9,1% 9,2% 9,4% 6,2% 2,5% 3,5% 4,2% 9,% 4,9% 5,1% 4,7%,4% 2,1% 4,8% Mars 27 Mars 28 Endring Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær over Fravær over Fravær over Totalt fravær under 56 under 16 Totalt fravær under 56 under 16 Totalt fravær under 56 under dager 56 dager 56 dager dager dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 5,2 % 4,% 2,1 % 4,2% 1,9 % -,8 % -1, %,2 % -,2 % Nordlandssykehuset HF 4,6 % 4,9% 3,3 % 4,2% 2,6 % -,4 %,3 % -,7 % -,7 % Universitetssykehuset HF 9,9 % 4,8 % 5,2% 3,2 % 4,2% 2,6 % -,7 %,3 % -1, % -,6 % Helse Finnmark HF 3,7 % 5,% 3,1 % 4,7% 2,8 %,8 % 1, % -,3 % -,3 % Sykehusapotek Nord HF 4,7 % 6,7% 4,1 % 4,1% 2,9 % -5,3 % -2,6 % -2,6 % -1,3 % Helse Nord IKT,9 % 1,9% 1, % 2,1% 1,5 % -,2 % -,5 %,2 %,5 % Helse Nord RHF,4 % 1,8% 1,8 % 1,4%,1 % 1,2 % 1,6 % -,4 % -1,7 % SUM Helse Nord 9,5 % 4,6 % 4,9% 3,1 % 4,2% 2,5 % -,5 %,2 % -,7 % -,5 % STYREDOKUMENT Side 16 av 51

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte tirsdag 8. juli 2008 kl 16:00 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte tirsdag 8. juli 2008 kl 16:00 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Møtedato: 21.02.2014 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultat Resultatet for desember er positivt og viser et overskudd på 5,1 mill.kr noe som gir et negativt

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak 36/2006: Tertialrapport 2. tertial 2006

Styresak 36/2006: Tertialrapport 2. tertial 2006 Styresak 36/2006: Tertialrapport 2. tertial 2006 Møtedato: 25.09.2006 Møtested: Mosjøen Tertialrapport 2. tertial 2006 Det vises til Tertialrapport for 2. tertial 2006 med regnskapstall, aktivitetsdata

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. september 2008

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. september 2008 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 31. mai 2010 21.05.2010

STYREDOKUMENT. Styremøte 31. mai 2010 21.05.2010 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi

Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/ økonomi Styresak 08/2012: Resultat og tiltaksrapport per 01/2012 - økonomi Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for januar 2012 som oppsummerer resultatene fra

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Skjemstad/ Erling Bang Dato: 18.6.2010 Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 3.12.29 Emne: Rapportering per. november 29 Generelt Denne rapporten er basert på rapportering frå helseføretaka

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer