NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD"

Transkript

1 R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN and the European Standards for Electromagetic Compatibility (EMC) EN / A2: 2002 and EN :2003. These cover the essential requirements of EEC directives 2006/95/EC and 2004/108/EC.

2 1 T S }NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD LCD NOCeco10LCD, NOCeco15LCD, NOCeco20LCD & NOCeco25LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD T 5 Fin 7/9/11 Fin NOCeco10... C B A NOCeco S NOCeco LCD ON DLY P1 OFF BLK AUTO MAN ON 13 : 17 ADVANCE NOCeco25...

3 DA Kære kunde Læs følgende oplysninger omhyggeligt før anvendelse af apparatet første gang af hensyn til din egen sikkerhed og for at sikre korrekt brug. Bemærk: Apparatet må kun anvendes til normal hjemmebrug og ikke til erhvervsmæssigt formål. Vigtige råd om sikkerhed Apparatet må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen! Anvendelse til andre formål er forbudt! Ved eventuel skade i forbindelse med forkert anvendelse og manglende overholdelse af sikkerhedsoplysningerne bortfalder ansvar og garanti! Alt ansvar fraskrives for enhver form for frostskade forårsaget af en utilstrækkelig opvarmningskapacitet for rummets størrelse, dårlig isolation af rummet, forkert isolation eller force majeure (f.eks. strømsvigt). Tilslut kun apparatet til lysnetkontakter som angivet på mærkepladen! Berør aldrig spændingsførende dele! Livsfare! Betjen aldrig apparatet med våde hænder! Livsfare! Apparatet skal placeres på en måde, så kontrolfunktionerne ikke kan berøres af personer, som tager bad, brusebad eller anvender nogen anden form for vandfyldte apparater. De gældende regler for landet vedrørende installation af elektrisk udstyr skal overholdes! Brug ikke apparatet i rum med bad, bruser eller swimmingpool eller i nærheden af badekar eller vandtilslutninger! Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt! Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. Apparatet må kun opbevares indendørs! Brug aldrig apparatet, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget. Fare for personskader! Efterse jævnligt netledningen for skader. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret værksted eller en lignende kvalificeret person for at undgå en ulykke. Forkert reparation kan udsætte brugeren for alvorlig fare. Apparatet må kun åbnes og repareres af en autoriseret og kvalificeret fagmand. Undlad at opbevare eller bruge brændbare materialer eller væsker i spraydåser i nærheden af apparatet, når det er i brug. Brandfare! Undlad at bruge apparatet i områder med brandfarlig luft (f.eks. i nærheden af brændbare gasser eller spraydåser)! Eksplosion og brandfare! Apparatet må ikke bruges i områder, hvor der er brandfare, for eksempel i bilværksteder, stalde eller træskure. Vigtigt! Anbring ikke fremmedlegemer i apparatets åbninger! Fare for personskader (elektrisk stød) og skader på apparatet! Apparatets luftind-/udtag må ikke blokeres på nogen måde! Placer apparatet således, at det ikke kan berøres utilsigtet. Fare for forbrændinger! Apparatet køler gradvist ned, når det er slukket. Placer ikke beklædningsgenstande, håndklæder eller lignende på apparatet for at tørre! Overophedning og brandfare! Apparaterne er ikke egnet til permanent tilslutning! Tilslut kun apparatet til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Et fejlstrømsrelæ med en tolerance på højst 30 ma yder ekstra beskyttelse. Kontakt en kvalificeret elektriker. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, medmindre de får opsyn eller vejledning i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Stikkontakten skal altid være tilgængelig, så netstikket kan frakobles så hurtigt som muligt. Apparatet er ikke egnet i forbindelse med dyreavl! Instruktionsbrochuren hører sammen med apparatet og skal opbevares et sikkert sted. Hvis apparatet skifter ejer, skal brochuren gives til den nye ejer. VARMEOVNEN ER UDSTYRET MED ADVARSELSSYMBOLET, DER ANGIVER, AT DEN IKKE MÅ TILDÆKKES. Emballering Efter udpakning af apparatet, skal du efterse det for transportskader, og kontrollere, at indholdet er komplet! I tilfælde af skader eller mangelfuld levering skal du kontakte din autoriserede forhandler! Kassér ikke den originale emballage! Den kan anvendes til oplagring og forsendelse for at undgå transportskade! Kassér emballagen på korrekt måde! Plastikposer skal holdes væk fra børn! Sted Apparatet skal holdes i en mindste afstand på 50 cm fra brændbare genstande, vægge eller andre strukturer! Apparatets luftindsugnings- og udblæsningsåbning må ikke være blokeret på nogen måde! Sæt ikke apparatet på ustabile underlag (f.eks. en seng), hvor det kan vælte! Apparatet må ikke placeres under en stikkontakt! Netledning Brug kun en godkendt forlængerledning, som passer til apparatets mærkeplade! Placer netledningen, så man ikke kan falde over den og risikere, at apparatet vælter. Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele! Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen! Flyt aldrig apparatet ved at trække i ledningen eller bruge ledningen til at bære apparatet! Rul aldrig ledningen omkring apparatet! Brug ikke apparatet med sammenrullet ledning! Dette gælder specielt, hvis du anvender en kabelrulle. Undgå at klemme ledningen og trække den over skarpe kanter. Undlad at anbringe den over opvarmede kogeplader eller åben ild! Start Hvis du skal bruge det, skal du sætte stikket i en kontakt. Montering af hjul (se Fig. 2 og 3) Før apparatet tages i brug, skal hjulene monteres! Sæt forsigtigt apparatet på gulvet med undersiden vendt opad. Underlaget må ikke være for hårdt - det kan skade malingen eller apparatet! Monter rullehjulene mellem yderste ribbe på hver ende af radiatoren og den næste ribbe ved hjælp af de medfølgende fjederclips. Spænd fløjmøtrikkerne, og vend forsigtigt radiatoren tilbage på hjulene. Indikatorlampe: Signallyset lyser, når apparatet varmer. Kontakt (S) (se Fig. 5) I II NOCeco W 1000W NOCeco W 1500W NOCeco W 2000W NOCeco W 2500W Termostat (T) (se Fig. 4) For at bevare en bestemt rumtemperatur skal regulatoren indstilles på "max.". Betjen apparatet ved fuld kraft indtil den ønskede rumtemperatur er nået. Stil termostatstyringen tilbage, indtil apparatet slukkes med et hørligt "klik". Denne temperatur vil blive holdt næsten konstant ved, at termostatstyringen tænder og slukker automatisk. Bemærk, at der kun kan tændes for apparatet, når termostatstyringen er højere end rumtemperaturen. Digital tidsstyringsfunktion (LCD) (se Fig. 6) VIGTIGT: Husk at overholde alle sikkerhedsadvarsler, når du betjener varmeovnen på autoindstilling, hvad enten den er overvåget eller uovervåget. Ved hjælp af timeren kan du vælge 'AUTO' eller 'MAN ON' ved at trykke på knappen 'MODE', indtil den ønskede MODE vises nederst på timerens display. 'AUTO' MODE bevirker, at der tændes eller slukkes for varmeovnen i overensstemmelse med en indstillet døgnprogramperiode (se afsnittet 'Indstilling af programmer' nedenfor). 'MAN ON' MODE bevirker, at der kommer strøm til varmeovnen uafhængigt af programindstillingerne. Tastlås: Hvis der trykkes på 'ENTER' og 'MODE' inden for 1 sekund, låses der for tasterne. Brugeren vil vide, at tasterne er låst, da låsesymbolet ' ' vil blive vist i skærmens øverste venstre hjørne. Tastaturet låses op ved at trykke på 'ENTER' og derefter 'MODE' inden for 1 sekund. Den første betjening Første gang varmeovnen skal anvendes, forbindes den med et almindeligt stik til lysnettet, og der tændes for strømmen. Timeren er nu klar til at blive klargjort til brug. Indstilling af aktuel tid 1. Tryk EN gang på knappen 'PROGRAM'. Ursymbolet vises i skærmens øverste venstre side. Brugeren kan nu indstille uret. 2. Timecifferet blinker. Uret stilles med knapperne '-' & '+'. Timecifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. 3. Når der er trykket på 'ENTER', blinker minutterne. Minuttallet stilles med knapperne '-' & '+'. Minutcifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. 4. Timeren vender nu tilbage til standarddisplayet. 5. Forkert tid nulstilles ved at gentage de foregående trin. Når den korrekte tid er indstillet, kan der indstilles i alt fire ON/OFF-tidsprogrammer (tænd/sluk) til betjeningen.

4 DA Indstilling af programmer Tryk på tasten 'PROGRAM' to gange for at indstille programmerne. Du indstiller nu programmerne, der begynder med P1 'ON'. INDSTILLING AF P1 ON TIDSPUNKT (aktiveringstidspunkt): 1. Timen indstilles vha. knapperne '-' & '+'. Timecifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. 2. Minuttallet stilles vha. knapperne '-' & '+'. Minutcifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. Bemærk: Minutter kan kun indstilles i grupper på 10 minutter i program 'MODE'. INDSTILLING AF P1 OFF TIDSPUNKT (afbrydertidspunkt): 3. Timen indstilles vha. knapperne '-' & '+'. Timecifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. 4. Minuttallet stilles vha. knapperne '-' & '+'. Minutcifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. Gentag trin 1 til 4 for at programmere P2, P3 & P4. Når du har programmeret P4 'OFF', kommer du automatisk ud på standarddisplayet. Når du programmerer timeren, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trykke på knappen 'PROGRAM' for at komme ud på standarddisplayet. Bemærk: Hvis 'ON' tidspunktet er det samme som 'OFF' tidspunktet, tilsidesætter apparatet programmet. Funktionen Advance (videre) Hvis knappen '+' trykkes ned i længere tid end 2 sekunder i 'AUTO' MODE, går programmet VIDERE til næste programmerede indstilling, og vender først tilbage til programmet, når den efterfølgende programtid er nået. Når funktionen 'ADVANCE' kører, vises segmentet 'ADVANCE' på LCD-skærmen. Hvis der trykkes på knappen '-', når programmet 'ADVANCE' kører, vil funktionen 'ADVANCE' automatisk blive annulleret, og programmet vil køre normalt. Bemærk - reservebatterier til timerens hukommelse - Når varmeovnen har været tilkoblet tændt kontakt i mindst 72 timer, er timerens reservebatterier fuldt opladede. Hvis timerens batterier er fuldt opladede, og der indtræffer en strømafbrydelse, eller hvis stikket ikke er sat i kontakten i mindre end seks måneder, beholder timeren stadig tiderne, og indstillinger i hukommelsen vil blive ved at være intakte. Men hvis timerens reservebatterier ikke er helt opladede, eller hvis der ikke kommer strøm til varmeovnen i mere end seks måneder, vil tids- og programindstillingerne sandsynligvis gå tabt, og du skal derfor indstille tiden og programmet, før du igen benytter AUTO MODE. Opbevaring af kabel (se Fig. 1) Rengøring Sluk først for apparatet, og træk netstikket ud af kontakten! Rengør huset med en fugtig klud, støvsuger eller børste. Anvend ikke slibende eller basiske rengøringsmidler! Anvend ikke brændbare rengøringsmidler, f.eks. benzin eller sprit til rengøring af apparatet. Nedsænk aldrig apparatet i vand! Livsfare! Luftindsugnings- eller udsugningsområdet skal rengøres jævnligt med en støvsuger. Hvis apparatet ikke i brug i længere perioder, skal det beskyttes mod for meget støv og snavs. Genbrug For elektriske produkter, der sælges i EU. Når det elektriske produkts levetid er udløbet, må det ikke kasseres sammen med husholdningsaffald. Lever apparatet til genbrug, hvor sådanne faciliteter findes. Forhør dig hos din kommune eller forhandler om råd vedrørende genbrug i dit land. Service efter salg Alle reparationer skal foretages af autoriseret personel! Kontakt den lokale forhandler. Hvis der pilles ved apparatet, bortfalder garantien. Reparationer, der udføres forkert og af ukvalificerede personer, kan have alvorlige konsekvenser for brugeren! Af hensyn til yderligere udvikling kan apparatet være underlagt konstruktions- og designmæssige ændringer uden forudgående varsel.

5 FI Hyvä asiakas Lue huolella seuraavat tiedot ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. Näin takaat oman turvallisuutesi ja varmistat, että käytät laitetta oikein. Huomio! Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön eikä teollisuuskäyttöön. Tärkeä turvallisuutta koskeva ohje Tätä laitetta saa käyttää vain käyttöohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen. Käyttö mihinkään muuhun tarkoitukseen on kielletty. Emme ota vastuuta virheellisestä käytöstä tai turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä aiheutuvista vahingoista eikä takuu korvaa niitä. Emme ota vastuuta lämmityksen puutteesta aiheutuvista pakkasvaurioista, jotka johtuvat huoneen kokoon nähden riittämättömästä lämmityskapasiteetista, huoneen heikosta lämmöneristyksestä, laitteen virheellisestä käytöstä tai ylivoimaisesta esteestä (esim. sähkökatko). Laitteen saa liittää vain arvokilvessä ilmoitettuun sähköverkkoon. Älä koskaan koske jännitteisiin osiin. Hengenvaara! Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi ovat märät. Hengenvaara! Laite täytyy asettaa niin, että kylvyssä, suihkussa tai muussa vedellä täytetyssä altaassa oleva henkilö ei pääse koskettamaan ohjauselementteihin. Käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä, jotka koskevat sähkölaitteiden asennusta kyseisiin tiloihin, on noudatettava. Laitetta ei saa käyttää tiloissa, missä on amme, suihku tai uima-allas, eikä pesualtaiden tai vesipisteiden läheisyydessä. Laitetta ei saa altistaa sateelle tai muulle kosteudelle. Laite ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa. Älä koskaan käytä laitetta, jos itse laite tai verkkojohto on vahingoittunut. Henkilövahingon vaara! Tarkista verkkojohto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos verkkojohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on annettava vaaratilanteiden välttämiseksi valmistajan, huoltovaltuutetun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön tehtäväksi. Asiattomat korjaukset voivat aiheuttaa suuren vaaran käyttäjälle. Laitteen saa avata ja korjata ainoastaan pätevä ammattihenkilö. Älä säilytä tai käytä helposti syttyviä materiaaleja tai suihkeita laitteen läheisyydessä silloin, kun se on käytössä. Tulipalovaara! Laitetta ei saa käyttää paloherkässä ympäristössä (esim. räjähtävien kaasujen tai suihkepullojen läheisyydessä). Räjähdys- ja tulipalovaara! Laitetta ei saa käyttää paikoissa, missä on tulipalovaara, esim. autotalleissa, hevostalleissa tai puuvajoissa. Tärkeää! Älä työnnä minkäänlaisia vieraita esineitä laitteen aukkoihin. Loukkaantumisvaara (sähköisku) tai laitevaurion vaara! Laitteen ilmanotto- tai -poistoaukkoja ei saa tukkia millään tavalla. Laite täytyy asettaa niin, ettei kukaan pääse koskemaan siihen vahingossa. Palovammavaara! Laite jäähtyy vähitellen sen jälkeen, kun se on sammutettu. Älä laita vaatteita, pyyhkeitä tai muuta vastaavaa kuivumaan laitteen päälle. Ylikuumenemisen ja tulipalovaara! Laitetta ei saa asentaa sähköverkkoon kiinteästi. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Jäännösvirtakäyttöinen suojalaite, jossa on enintään 30 ma sulake, antaa lisäsuojausta. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistitoiminnoiltaan tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden, kokemattomien ja laitetta tuntemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön ilman, että heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö avustaa tai antaa ohjeita laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Pistorasian on oltava aina ulottuvilla, jotta pistoke voidaan irrottaa mahdollisimman nopeasti. Laite ei sovellu eläinten kasvatustarkoituksiin. Tämä ohjekirjanen kuuluu laitteeseen, ja se tulee säilyttää turvallisessa paikassa. Omistajan vaihtuessa ohjekirjanen täytyy luovuttaa uudelle omistajalle. LÄMMITTIMESSÄ ON VAROITUSMERKINTÄ, JOKA ILMAISEE, ETTEI SITÄ SAA PEITTÄÄ. Pakkaus Kun laite on purettu pakkauksesta, tarkista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksessa ja ettei mitään osia puutu. Jos laite on vahingoittunut tai osia puuttuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Älä hävitä alkuperäistä pakkauslaatikkoa. Sitä voi käyttää varastointiin ja kuljetukseen kuljetusvaurioiden välttämiseksi. Pakkausmateriaali on hävitettävä asianmukaisesti. Muovipusseja ei saa säilyttää lasten ulottuvilla. Sijoitus Laite tulee asettaa vähintään 50 cm:n etäisyydelle tulenaroista esineistä, seinistä ja muista rakenteista. Laitteen aukkoja ei saa tukkia millään tavalla. Laitetta ei saa käyttää epävakaalla alustalla (esim. sängyssä), missä se voi kaatua. Laitetta ei saa asettaa pistorasian alapuolelle. Verkkojohto Laitteessa saa käyttää vain hyväksyttyä jatkojohtoa, joka vastaa laitteen tehoa. Verkkojohto täytyy asettaa niin, ettei siihen voi kompastua, jolloin laite voi mahdollisesti kaatua. Verkkojohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia. Pistoketta ei saa koskaan irrottaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä verkkojohdosta, äläkä kanna laitetta verkkojohdon varassa. Verkkojohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. Laitetta ei saa käyttää, jos verkkojohto on kierretty kelalle. Tämä koskee erityisesti johtokelaa. Verkkojohtoa ei saa puristaa kasaan tai vetää terävien reunojen ylitse. Laitetta ei saa asettaa kuumennettujen sähkölevyjen tai avotulen yläpuolelle. Käynnistys Ota laite käyttöön kytkemällä pistoke pistorasiaan. Pyörien asennus (katso kuvia 2 ja 3) Pyörät täytyy asentaa ennen laitteen käyttöä. Aseta laite varovasti lattialle pohjapuoli ylöspäin. Alusta ei saa olla liian kova, sillä se voi muutoin vaurioittaa maalipintaa tai itse laitetta. Asenna pyörät lämmittimen kummassakin päässä olevien uloimpien ripojen ja niiden vieressä olevien ripojen väliin jousipidikkeillä (kuuluu toimitukseen). Kiristä siipimutterit ja käännä lämmitin varovasti pyörien päälle. Merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun laite lämpiää. Kytkin (S) (katso kuvaa 5) I II NOCeco W 1000W NOCeco W 1500W NOCeco W 2000W NOCeco W 2500W Termostaatti (T)- (katso kuvaa 4) Jos haluat ylläpitää tietyn huoneenlämpötilan, aseta säädin maksimiasentoon. Käytä laitetta täydellä teholla, kunnes haluttu huoneenlämpötila on saavutettu. Säädä termostaattisäädintä taaksepäin, kunnes laite kytkeytyy pois päältä ja kuulet naksahduksen. Tämä lämpötila pysyy lähes vakiona termostaattisäätimen kytkeytyessä automaattisesti päälle ja pois päältä. Huomaa kuitenkin, että laite voidaan kytkeä päälle vain, kun termostaatin asetus on huonelämpötilaa korkeampi. Digitaaliajastimen käyttö (LCD) - (katso kuvaa 6) TÄRKEÄÄ: Muista noudattaa kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia, kun lämmitintä käytetään automaattiasetuksella joko vahingossa tai tarkoituksella. Ajastimella voidaan valita AUTO (automaattinen) tai MAN ON (manuaalinen) painamalla MODE (TILA) -painiketta, kunnes haluttu tila näkyy ajastinnäytön alareunassa. AUTO-tilassa lämmitin voidaan kytkeä päälle tai pois päältä valmiiksi ohjelmoidun 24-tunnin aikajakson mukaisesti (katso alla oleva Ohjelmien asetus -kappale). MAN ON -tilassa lämmitin pysyy toiminnassa jatkuvasti ohjelma-asetuksista riippumatta. Painikelukitus: Jos ENTER- ja MODE-painikkeita painetaan yhden sekunnin sisällä, painikkeet lukkiutuvat. Kun painikkeet on lukittu, näytön vasemmassa yläreunassa näkyy lukon symboli. Painikkeiden lukitus avataan painamalla ENTER- ja MODEpainikkeita yhden sekunnin sisällä. Ensimmäinen käyttökerta Liitä lämmitin ensimmäisellä käyttökerralla tavalliseen seinäpistorasiaan ja kytke virta päälle. Ajastin voidaan nyt asettaa käyttöä varten. Kellonajan asettaminen 1. Paina PROGRAM-painiketta KERRAN. Kellon symboli tulee näkyviin näytön vasempaan yläreunaan. Kellonaika voidaan nyt asettaa. 2. Tunnin numero vilkkuu. Muuta tuntia painikkeilla - ja +. Vahvista numero painamalla ENTER. 3. Kun ENTER -painiketta on painettu, minuutit alkavat vilkkua. Muuta minuutteja painikkeilla - ja +. Vahvista minuutit painamalla ENTER. 4. Ajastin palaa nyt oletusnäyttöön. 5. Jos haluat korjata kellonaikaa, toista edellä annetut vaiheet. Kun kellonaika on asetettu oikein, neljä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-ohjelmaa voidaan määrittää.

6 FI Ohjelmien asetus Paina PROGRAM-painiketta kahdesti asettaaksesi ohjelmat. Asetat nyt ohjelmia, jotka alkavat P1 PÄÄLLÄ. P1 KÄYNNISTYSAJAN ASETTAMINEN: 1. Aseta tunti painikkeilla - ja +. Vahvista numero painamalla ENTER. 2. Aseta minuutit painikkeilla - ja +. Vahvista minuutit painamalla ENTER. Huomautus: Minuutit voidaan säätää vain 10 minuutin jaksoissa ohjelmassa MODE. P1 SAMMUTUSAJAN ASETTAMINEN: 3. Aseta tunti painikkeilla - ja +. Vahvista numero painamalla ENTER. 4. Aseta minuutit painikkeilla - ja +. Vahvista minuutit painamalla ENTER. Toista vaiheet 1-4 asettaaksesi ohjelmat P2, P3 ja P4. Kun olet asettanut P4 SAMMUTUSAJAN, poistut oletusnäytöstä automaattisesti. Voit poistua oletusnäytöstä painamalla PROGRAM-painiketta milloin tahansa ajastinta säätäessäsi. Huomautus: Jos KÄYNNISTYSaika on sama kuin SAMMUTUSaika, laite ei huomioi ohjelmaa. Etenemistoiminto (ADVANCE) Jos painiketta + pidetään painettuna yli kaksi sekuntia AUTO-tilassa, ohjelma ETENEE seuraavaan ohjelmoituun asetukseen ja palaa takaisin ohjelmaan vasta, kun seuraava ohjelma alkaa. Kun etenemistoiminto on käytössä, näytössä näkyy ADVANCE. Jos painiketta - painetaan etenemisohjelman ollessa käynnissä, etenemis toiminto peruuntuu automaattisesti ja ohjelma toimii normaalisti. HUOM! - Ajastimen muistin vara-akku - Kun lämmitin on ollut kytkettynä sähköpistorasiaan vähintään 72 tuntia, ajastimen muistin vara-akut latautuvat täyteen. Kun ajastimen akut on ladattu täyteen ja tulee sähkökatkos tai lämmitin kytketään irti pistorasiasta alle kuudeksi kuukaudeksi, kellonaika pysyy toiminnassa ajastimen avulla ja muistissa olevat asetukset säilyvät muuttumattomina. Jos ajastimen vara-akkuja ei ole ladattu täyteen tai jos lämmittimeen ei tule virtaa yli kuuteen kuukauteen, kellonaika ja ohjelma-asetukset häviävät, jolloin kellonaika ja ohjelma täytyy asettaa uudelleen, ennen kuin AUTO-tilaa voidaan käyttää uudelleen. Johdon säilytys (katso kuvaa 1) Puhdistus Katkaise laitteesta ensin virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Puhdista kotelo kostealla liinalla, imurilla tai harjalla. Älä käytä hankaavia tai emäksisiä puhdistusaineita. Älä käytä tulenarkoja puhdistusaineita, esim. bensiiniä tai spriitä, laitteen puhdistukseen. Älä koskaan upota laitetta veteen. Hengenvaara! Ilmanotto- ja poistoaukot tulee puhdistaa säännöllisesti pölynimurilla. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se täytyy suojata pölyltä ja lialta. Kierrätys Koskee EU-alueella myytyjä sähkölaitteita. Älä hävitä sähkölaitetta kotitalousjätteiden mukana, kun sen käyttöikä päättyy. Kierrätä laite mahdollisuuksien mukaan. Saat lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Myynnin jälkeinen palvelu Korjaustyöt saa tehdä vain valtuutettu korjaaja. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan. Laitteen muuttaminen mitätöi takuun. Väärin tehdyt tai luvattoman henkilön tekemät korjaukset voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Tuotekehittelyn johdosta laitteen rakennetta tai muotoilua voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

7 NO Kjære kunde, Vennligst les følgende informasjon omhyggelig før bruk av apparatet for første gang, sikkerhets skyld og for å sikre riktig bruk. OBS! Apparatet kan kun brukes i vanlige husholdninger og ikke til industrielle formål. Viktige sikkerhetsråd Apparatet må bare brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen! Bruk til ethvert annet formål er forbudt! Enhver skade som er resultat av feil bruk og at sikkerhetsinformasjonen ikke er overholdt, vil ugyldiggjøre ethvert ansvar og garantien! Alt ansvar fraskrives for enhver frostskade som er forårsaket av en oppvarmingskapasitet som er utilstrekkelig for romstørrelsen, dårlig romisolasjon, feil bruk eller force majeure (f.eks. strømbrudd). Tilkoble kun apparatet til strømnett som er spesifisert på typeskiltet! Berør aldri strømførende deler! Livsfare! Bruk aldri apparatet med våte hender! Livsfare! Apparatet må plasseres på en måte slik at kontrollelementene ikke kan berøres av personer som befinner seg i badekaret eller dusjen, eller enhver annen beholder med vann. De riktige forskriftene for landet vedrørende installasjon av elektrisk utstyr på slike områder må følges! Ikke bruk apparatet i rom med bad, dusj eller svømmebasseng eller i nærheten av vasker eller vannkoblinger! Apparatet skal ikke utsettes for regn eller annen fuktighet! Apparatet er ikke beregnet på utendørs bruk. Apparatet må kun lagres innendørs! Ikke bruk apparatet hvis selve apparatet eller ledningen er skadet. Fare for personskade! Kontroller strømledningen regelmessig for skade. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, servicerepresentanten eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå at det oppstår en farlig situasjon. Feil reparasjoner kan utsette brukeren for betydelig fare. Apparatet skal kun åpnes og repareres av autorisert, kvalifisert personale. Ikke oppbevar eller bruk brennbare materialer eller spraymidler nær apparatet når det er i bruk. Brannfare! Ikke bruk apparatet i brennbare atmosfærer (f.eks. i nærheten av brennbare gasser eller spraybokser)! Eksplosjons- og brannfare! Apparatet skal ikke brukes i områder med brannfare, slik som garasjer, staller eller uthus av tre. Viktig! IKKE stikk fremmedlegemer inn i åpningene på apparatet! Fare for personskade (elektrisk støt) og skade på apparatet! Apparatets luftinntak og utløpsåpninger må ikke blokkeres på noen måte! Plasser apparatet slik at det ikke kan berøres tilfeldig. Fare for forbrenninger! Apparatet vil kjøles gradvis ned etter at det er avslått. Ikke plasser noen gjenstander som klær, håndklær eller lignende på apparatet for tørking! Fare for overoppheting og brannfare! Apparatet egner seg ikke for tilkobling til permanent kabling! Apparatet skal kun koples til et riktig installert strømuttak med jordingskontakt. Installeringen av en reststrømsdrevet beskyttelsesenhet med en nominell utløsningsstrøm på maksimalt 30 ma vil gi ekstra beskyttelse. Vennligst ta kontakt med en kvalifisert elektriker. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de gis tilsyn eller instruks om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet! Stikkontakten skal alltid være tilgjengelig, slik at strømstøpselet kan trekkes ut så raskt som mulig! Apparatet egner seg ikke til formål i forbindelse med dyreoppdrett! Instruksjonsheftet tilhører apparatet og skal oppbevares på et trygt sted. Ved skifte av eiere må heftet overleveres til den nye eieren! VARMEAPPARATET ER UTSTYRT MED ADVARSELSYMBOLET SOM BETYR AT DET IKKE SKAL TILDEKKES. Emballasje Etter at apparatet er pakket ut, kontroller det for transportskade, og se til at alt innholdet følger med! I tilfelle skade eller ufullstendig levering, ta kontakt med din autoriserte forhandler! Ikke kast den originale esken! Den kan brukes til oppbevaring og frakt for å unngå transportskade! Kast emballasjen på riktig måte! Plastposer skal oppbevares utilgjengelig for barn! Plassering Apparatet skal plasseres med en minsteavstand på 50 cm fra antennelige gjenstander, vegger og andre konstruksjoner! Apparatets åpninger må ikke blokkeres på noen måte! Ikke plasser apparatet på ustabile overflater (f.eks. en seng), der det kan velte! Apparatet må ikke plasseres under en stikkontakt! Strømledning Bruk kun en godkjent skjøteledning som egner seg til apparatets nominelle verdier! Posisjoner strømledningen slik at det ikke er fare for at noen kan snuble i den og få apparatet til å velte. Strømledningen må ikke komme i kontakt med varme apparatdeler! Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten etter ledningen! Apparatet skal aldri flyttes ved å trekke i ledningen, og ikke bruk ledningen til å bære det! Ikke vikle ledningen rundt apparatet! Ikke bruk apparatet med ledningen oppviklet! Dette gjelder spesielt hvis det brukes en kabeltrommel. Ikke la ledningen bli klemt eller dra den over skarpe kanter. Ikke la den henge over oppvarmede kokeplater eller åpen ild! Oppstart Sett støpselet inn i uttaket for å ta apparatet i bruk. Feste rullehjulene (se Fig. 2 & 3) Før bruk av apparatet må rullehjulene monteres! Sett apparatet forsiktig på gulvet med undersiden vendende opp. Overflaten må ikke være for hard - lakken eller apparatet kan skades! Installer hjulene mellom de ytterste ribbene på hver ende av radiatoren og den tilgrensende ribben ved bruk av fjærklemmene som medfølger. Trekk til vingemutrene og vend forsiktig radiatoren tilbake på rullehjulene. Indikatorlampe Pilotlampen tennes når apparatet varmes opp. Bryter (S) (se Fig. 5) I II NOCeco W 1000W NOCeco W 1500W NOCeco W 2000W NOCeco W 2500W Termostat (T) (se Fig. 4) For å opprettholde en viss romtemperatur, må du sette termostaten på "maks.". Bruk apparatet på full strøm inntil ønsket romtemperatur oppnås. Skru termostaten tilbake til apparatet slås av med et "klikk". Denne temperaturen vil holdes nesten konstant av termostaten som slår seg av og på automatisk. Vær oppmerksom på at apparatet kun kan slås på når termostatinnstillingen er høyere enn romtemperaturen. Digital timeroperasjon (LCD) (se Fig. 6) VIKTIG! Husk å følge alle sikkerhetsadvarsler ved bruk av varmeapparatet på den automatiske innstillingen, enten med tilsyn eller uten tilsyn. Timeren gjør at du kan stille inn "AUTO" eller "MAN ON" ved å trykke på knappen "MODE" inntil den ønskede MODUSEN vises nederst på timervisningen. "AUTO"-MODUS gjør at varmeapparatet kan slås PÅ og AV ifølge en 24-timers programperiode (se avsnittet "Innstilling av programmer" nedenfor). "MAN ON"-MODUSEN gjør at varmeapparatet strømforsynes uten avbrudd av programinnstillingene. Tastelås: Hvis "ENTER" og "MODE" trykkes innen 1 sekund, låses tastene. Brukeren vil vite at tastene er låst når låsesymbolet " " vises øverst i det venstre hjørnet av skjermen. For å låse opp tastaturet, trykk på "ENTER" og deretter "MODE" innen 1 sekund. Første gangs bruk For første gangs bruk, plugg varmeapparatet inn i et vanlig husholdningsstrømuttak og slå det på. Timeren er nå klar til å stilles inn for bruk. Stille inn aktuell tid 1. Trykk på "PROGRAM"-knappen ÉN GANG. Klokkesymbolet vises øverst til venstre på skjermen. Brukeren kan nå stille inn klokken. 2. Timesifferet vil blinke. For å justere timen, bruk knappene "-" og "+". Bekreft timesifferet ved å trykke på "ENTER". 3. Når "ENTER" har blitt trykket, vil minuttene blinke. For å justere minuttene, bruk knappene "-" og "+". Bekreft minuttsifferet ved å trykke på "ENTER". 4. Timeren går nå tilbake til standardvisningen. 5. For å stille tilbake feil tid, gjenta forrige trinn. Når den korrekte tiden er stilt inn, kan totalt fire PÅ/AV-tidsprogrammer stilles inn for drift.

8 NO Innstilling av programmer Trykk på "PROGRAM"-knappen to ganger for å stille inn programmene. Du stiller nå inn programmene som starter med P1 "ON". INNSTILLING AV P1 PÅ-TID: 1. For å stille inn timen, bruk knappene "-" og "+". Bekreft timesifferet ved å trykke på "ENTER". 2. For å stille inn minuttene, bruk knappene "-" og "+". Bekreft minuttsifferet ved å trykke på "ENTER". Merk: Minuttene kan kun stilles inn i 10 minutters blokker i programmet "MODE". INNSTILLING AV P1 AV-TID: 3. For å stille inn timen, bruk knappene "-" og "+". Bekreft timesifferet ved å trykke på "ENTER". 4. For å stille inn minuttene, bruk knappene "-" og "+". Bekreft minuttsifferet ved å trykke på "ENTER". Gjenta trinn 1 til 4 for program P2, P3 og P4. Etter å ha programmert P4 "OFF", går du automatisk til standardvisningen. Når som helst ved programmering av timeren kan du trykke på knappen "PROGRAM" for å avslutte standardvisningen. Merk: Hvis "ON"-tiden er den samme som "OFF"-tiden, vil apparatet ignorere programmet. Fortsett-funksjonen Hvis knappen "+" trykkes i lenger enn 2 sekunder i "AUTO"-MODUSEN, vil programmet FORTSETTE til neste innstilling som er programmert og vil kun gå tilbake til programmet når den etterfølgende programtiden nås. Når funksjonen "ADVANCE" kjører, vil segmentet "ADVANCE" vises på LCD-skjermen. Hvis knappen "-" trykkes når "ADVANCE"-programmet kjører, vil funksjonen "ADVANCE" automatisk kanselleres, og programmet vil gjøre som normalt. Merk - Reservebatterier for timerminne - Når varmeapparatet har stått tilkoblet med uttaket på i minst 72 timer, vil reservebatteriene for timerminnet være fullstendig oppladet. Når timerbatteriene er fulladet, vil timeren fortsette å holde tiden, og innstillingene i minnet vil holdes intakte hvis det oppstår strømbrudd eller hvis varmeapparatet kobles fra strømuttaket i mindre enn seks måneder. Men hvis timerens reservebatterier ikke har blitt fulladet, eller hvis varmeapparatet ikke forsynes med strøm på mer enn seks måneder, vil tids- og programinnstillingene sannsynligvis gå tapt, og du må derfor kanskje måtte tilbakestille tiden og programmet før bruk av AUTO-MODUSEN igjen. Kabellagring (se Fig. 1) Rengjøring Slå først av apparatet og trekk ut støpselet fra stikkontakten! Rengjør kabinettet med en fuktig klut, støvsuger eller kost. Ikke bruk skurende eller etsende rengjøringsmidler! Ikke bruk noen antennelige rengjøringsmidler, slik som f.eks. bensin eller sprit til rengjøringen av apparatet. Dypp aldri apparatet i vann! Livsfare! Luftinntak- og utslippsområdet skal rengjøres med en støvsuger regelmessig. Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid, må det beskyttes mot overdrevent støv og smuss. Gjenvinning Gjelder elektriske produkter som selges innen EU. Når elektriske produkter skal kasseres etter endt bruk, skal de ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Send dem til gjenvinningsanlegg der slike finnes. Forhør deg med lokale myndigheter eller forhandleren om gjenvinning i ditt land. Kundeservice Alle reparasjoner skal henvises til autorisert personale! Forhør deg med din lokale forhandler. Enhver tukling med apparatet vil gjøre garantien ugyldig. Reparasjoner som utføres feil og av ukvalifiserte personer kan ha alvorlige konsekvenser for brukeren! Videre produktutvikling kan medføre konstruksjons- og designmessige endringer uten forvarsel.

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 H30 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer