NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD"

Transkript

1 R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN and the European Standards for Electromagetic Compatibility (EMC) EN / A2: 2002 and EN :2003. These cover the essential requirements of EEC directives 2006/95/EC and 2004/108/EC.

2 1 T S }NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD LCD NOCeco10LCD, NOCeco15LCD, NOCeco20LCD & NOCeco25LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD T 5 Fin 7/9/11 Fin NOCeco10... C B A NOCeco S NOCeco LCD ON DLY P1 OFF BLK AUTO MAN ON 13 : 17 ADVANCE NOCeco25...

3 DA Kære kunde Læs følgende oplysninger omhyggeligt før anvendelse af apparatet første gang af hensyn til din egen sikkerhed og for at sikre korrekt brug. Bemærk: Apparatet må kun anvendes til normal hjemmebrug og ikke til erhvervsmæssigt formål. Vigtige råd om sikkerhed Apparatet må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen! Anvendelse til andre formål er forbudt! Ved eventuel skade i forbindelse med forkert anvendelse og manglende overholdelse af sikkerhedsoplysningerne bortfalder ansvar og garanti! Alt ansvar fraskrives for enhver form for frostskade forårsaget af en utilstrækkelig opvarmningskapacitet for rummets størrelse, dårlig isolation af rummet, forkert isolation eller force majeure (f.eks. strømsvigt). Tilslut kun apparatet til lysnetkontakter som angivet på mærkepladen! Berør aldrig spændingsførende dele! Livsfare! Betjen aldrig apparatet med våde hænder! Livsfare! Apparatet skal placeres på en måde, så kontrolfunktionerne ikke kan berøres af personer, som tager bad, brusebad eller anvender nogen anden form for vandfyldte apparater. De gældende regler for landet vedrørende installation af elektrisk udstyr skal overholdes! Brug ikke apparatet i rum med bad, bruser eller swimmingpool eller i nærheden af badekar eller vandtilslutninger! Udsæt ikke apparatet for regn eller fugt! Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. Apparatet må kun opbevares indendørs! Brug aldrig apparatet, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget. Fare for personskader! Efterse jævnligt netledningen for skader. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret værksted eller en lignende kvalificeret person for at undgå en ulykke. Forkert reparation kan udsætte brugeren for alvorlig fare. Apparatet må kun åbnes og repareres af en autoriseret og kvalificeret fagmand. Undlad at opbevare eller bruge brændbare materialer eller væsker i spraydåser i nærheden af apparatet, når det er i brug. Brandfare! Undlad at bruge apparatet i områder med brandfarlig luft (f.eks. i nærheden af brændbare gasser eller spraydåser)! Eksplosion og brandfare! Apparatet må ikke bruges i områder, hvor der er brandfare, for eksempel i bilværksteder, stalde eller træskure. Vigtigt! Anbring ikke fremmedlegemer i apparatets åbninger! Fare for personskader (elektrisk stød) og skader på apparatet! Apparatets luftind-/udtag må ikke blokeres på nogen måde! Placer apparatet således, at det ikke kan berøres utilsigtet. Fare for forbrændinger! Apparatet køler gradvist ned, når det er slukket. Placer ikke beklædningsgenstande, håndklæder eller lignende på apparatet for at tørre! Overophedning og brandfare! Apparaterne er ikke egnet til permanent tilslutning! Tilslut kun apparatet til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Et fejlstrømsrelæ med en tolerance på højst 30 ma yder ekstra beskyttelse. Kontakt en kvalificeret elektriker. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, medmindre de får opsyn eller vejledning i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Stikkontakten skal altid være tilgængelig, så netstikket kan frakobles så hurtigt som muligt. Apparatet er ikke egnet i forbindelse med dyreavl! Instruktionsbrochuren hører sammen med apparatet og skal opbevares et sikkert sted. Hvis apparatet skifter ejer, skal brochuren gives til den nye ejer. VARMEOVNEN ER UDSTYRET MED ADVARSELSSYMBOLET, DER ANGIVER, AT DEN IKKE MÅ TILDÆKKES. Emballering Efter udpakning af apparatet, skal du efterse det for transportskader, og kontrollere, at indholdet er komplet! I tilfælde af skader eller mangelfuld levering skal du kontakte din autoriserede forhandler! Kassér ikke den originale emballage! Den kan anvendes til oplagring og forsendelse for at undgå transportskade! Kassér emballagen på korrekt måde! Plastikposer skal holdes væk fra børn! Sted Apparatet skal holdes i en mindste afstand på 50 cm fra brændbare genstande, vægge eller andre strukturer! Apparatets luftindsugnings- og udblæsningsåbning må ikke være blokeret på nogen måde! Sæt ikke apparatet på ustabile underlag (f.eks. en seng), hvor det kan vælte! Apparatet må ikke placeres under en stikkontakt! Netledning Brug kun en godkendt forlængerledning, som passer til apparatets mærkeplade! Placer netledningen, så man ikke kan falde over den og risikere, at apparatet vælter. Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele! Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen! Flyt aldrig apparatet ved at trække i ledningen eller bruge ledningen til at bære apparatet! Rul aldrig ledningen omkring apparatet! Brug ikke apparatet med sammenrullet ledning! Dette gælder specielt, hvis du anvender en kabelrulle. Undgå at klemme ledningen og trække den over skarpe kanter. Undlad at anbringe den over opvarmede kogeplader eller åben ild! Start Hvis du skal bruge det, skal du sætte stikket i en kontakt. Montering af hjul (se Fig. 2 og 3) Før apparatet tages i brug, skal hjulene monteres! Sæt forsigtigt apparatet på gulvet med undersiden vendt opad. Underlaget må ikke være for hårdt - det kan skade malingen eller apparatet! Monter rullehjulene mellem yderste ribbe på hver ende af radiatoren og den næste ribbe ved hjælp af de medfølgende fjederclips. Spænd fløjmøtrikkerne, og vend forsigtigt radiatoren tilbage på hjulene. Indikatorlampe: Signallyset lyser, når apparatet varmer. Kontakt (S) (se Fig. 5) I II NOCeco W 1000W NOCeco W 1500W NOCeco W 2000W NOCeco W 2500W Termostat (T) (se Fig. 4) For at bevare en bestemt rumtemperatur skal regulatoren indstilles på "max.". Betjen apparatet ved fuld kraft indtil den ønskede rumtemperatur er nået. Stil termostatstyringen tilbage, indtil apparatet slukkes med et hørligt "klik". Denne temperatur vil blive holdt næsten konstant ved, at termostatstyringen tænder og slukker automatisk. Bemærk, at der kun kan tændes for apparatet, når termostatstyringen er højere end rumtemperaturen. Digital tidsstyringsfunktion (LCD) (se Fig. 6) VIGTIGT: Husk at overholde alle sikkerhedsadvarsler, når du betjener varmeovnen på autoindstilling, hvad enten den er overvåget eller uovervåget. Ved hjælp af timeren kan du vælge 'AUTO' eller 'MAN ON' ved at trykke på knappen 'MODE', indtil den ønskede MODE vises nederst på timerens display. 'AUTO' MODE bevirker, at der tændes eller slukkes for varmeovnen i overensstemmelse med en indstillet døgnprogramperiode (se afsnittet 'Indstilling af programmer' nedenfor). 'MAN ON' MODE bevirker, at der kommer strøm til varmeovnen uafhængigt af programindstillingerne. Tastlås: Hvis der trykkes på 'ENTER' og 'MODE' inden for 1 sekund, låses der for tasterne. Brugeren vil vide, at tasterne er låst, da låsesymbolet ' ' vil blive vist i skærmens øverste venstre hjørne. Tastaturet låses op ved at trykke på 'ENTER' og derefter 'MODE' inden for 1 sekund. Den første betjening Første gang varmeovnen skal anvendes, forbindes den med et almindeligt stik til lysnettet, og der tændes for strømmen. Timeren er nu klar til at blive klargjort til brug. Indstilling af aktuel tid 1. Tryk EN gang på knappen 'PROGRAM'. Ursymbolet vises i skærmens øverste venstre side. Brugeren kan nu indstille uret. 2. Timecifferet blinker. Uret stilles med knapperne '-' & '+'. Timecifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. 3. Når der er trykket på 'ENTER', blinker minutterne. Minuttallet stilles med knapperne '-' & '+'. Minutcifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. 4. Timeren vender nu tilbage til standarddisplayet. 5. Forkert tid nulstilles ved at gentage de foregående trin. Når den korrekte tid er indstillet, kan der indstilles i alt fire ON/OFF-tidsprogrammer (tænd/sluk) til betjeningen.

4 DA Indstilling af programmer Tryk på tasten 'PROGRAM' to gange for at indstille programmerne. Du indstiller nu programmerne, der begynder med P1 'ON'. INDSTILLING AF P1 ON TIDSPUNKT (aktiveringstidspunkt): 1. Timen indstilles vha. knapperne '-' & '+'. Timecifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. 2. Minuttallet stilles vha. knapperne '-' & '+'. Minutcifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. Bemærk: Minutter kan kun indstilles i grupper på 10 minutter i program 'MODE'. INDSTILLING AF P1 OFF TIDSPUNKT (afbrydertidspunkt): 3. Timen indstilles vha. knapperne '-' & '+'. Timecifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. 4. Minuttallet stilles vha. knapperne '-' & '+'. Minutcifferet bekræftes ved tryk på 'ENTER'. Gentag trin 1 til 4 for at programmere P2, P3 & P4. Når du har programmeret P4 'OFF', kommer du automatisk ud på standarddisplayet. Når du programmerer timeren, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trykke på knappen 'PROGRAM' for at komme ud på standarddisplayet. Bemærk: Hvis 'ON' tidspunktet er det samme som 'OFF' tidspunktet, tilsidesætter apparatet programmet. Funktionen Advance (videre) Hvis knappen '+' trykkes ned i længere tid end 2 sekunder i 'AUTO' MODE, går programmet VIDERE til næste programmerede indstilling, og vender først tilbage til programmet, når den efterfølgende programtid er nået. Når funktionen 'ADVANCE' kører, vises segmentet 'ADVANCE' på LCD-skærmen. Hvis der trykkes på knappen '-', når programmet 'ADVANCE' kører, vil funktionen 'ADVANCE' automatisk blive annulleret, og programmet vil køre normalt. Bemærk - reservebatterier til timerens hukommelse - Når varmeovnen har været tilkoblet tændt kontakt i mindst 72 timer, er timerens reservebatterier fuldt opladede. Hvis timerens batterier er fuldt opladede, og der indtræffer en strømafbrydelse, eller hvis stikket ikke er sat i kontakten i mindre end seks måneder, beholder timeren stadig tiderne, og indstillinger i hukommelsen vil blive ved at være intakte. Men hvis timerens reservebatterier ikke er helt opladede, eller hvis der ikke kommer strøm til varmeovnen i mere end seks måneder, vil tids- og programindstillingerne sandsynligvis gå tabt, og du skal derfor indstille tiden og programmet, før du igen benytter AUTO MODE. Opbevaring af kabel (se Fig. 1) Rengøring Sluk først for apparatet, og træk netstikket ud af kontakten! Rengør huset med en fugtig klud, støvsuger eller børste. Anvend ikke slibende eller basiske rengøringsmidler! Anvend ikke brændbare rengøringsmidler, f.eks. benzin eller sprit til rengøring af apparatet. Nedsænk aldrig apparatet i vand! Livsfare! Luftindsugnings- eller udsugningsområdet skal rengøres jævnligt med en støvsuger. Hvis apparatet ikke i brug i længere perioder, skal det beskyttes mod for meget støv og snavs. Genbrug For elektriske produkter, der sælges i EU. Når det elektriske produkts levetid er udløbet, må det ikke kasseres sammen med husholdningsaffald. Lever apparatet til genbrug, hvor sådanne faciliteter findes. Forhør dig hos din kommune eller forhandler om råd vedrørende genbrug i dit land. Service efter salg Alle reparationer skal foretages af autoriseret personel! Kontakt den lokale forhandler. Hvis der pilles ved apparatet, bortfalder garantien. Reparationer, der udføres forkert og af ukvalificerede personer, kan have alvorlige konsekvenser for brugeren! Af hensyn til yderligere udvikling kan apparatet være underlagt konstruktions- og designmæssige ændringer uden forudgående varsel.

5 FI Hyvä asiakas Lue huolella seuraavat tiedot ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. Näin takaat oman turvallisuutesi ja varmistat, että käytät laitetta oikein. Huomio! Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön eikä teollisuuskäyttöön. Tärkeä turvallisuutta koskeva ohje Tätä laitetta saa käyttää vain käyttöohjeissa ilmoitettuun tarkoitukseen. Käyttö mihinkään muuhun tarkoitukseen on kielletty. Emme ota vastuuta virheellisestä käytöstä tai turvallisuusohjeiden laiminlyömisestä aiheutuvista vahingoista eikä takuu korvaa niitä. Emme ota vastuuta lämmityksen puutteesta aiheutuvista pakkasvaurioista, jotka johtuvat huoneen kokoon nähden riittämättömästä lämmityskapasiteetista, huoneen heikosta lämmöneristyksestä, laitteen virheellisestä käytöstä tai ylivoimaisesta esteestä (esim. sähkökatko). Laitteen saa liittää vain arvokilvessä ilmoitettuun sähköverkkoon. Älä koskaan koske jännitteisiin osiin. Hengenvaara! Älä koskaan käytä laitetta, kun kätesi ovat märät. Hengenvaara! Laite täytyy asettaa niin, että kylvyssä, suihkussa tai muussa vedellä täytetyssä altaassa oleva henkilö ei pääse koskettamaan ohjauselementteihin. Käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä, jotka koskevat sähkölaitteiden asennusta kyseisiin tiloihin, on noudatettava. Laitetta ei saa käyttää tiloissa, missä on amme, suihku tai uima-allas, eikä pesualtaiden tai vesipisteiden läheisyydessä. Laitetta ei saa altistaa sateelle tai muulle kosteudelle. Laite ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa. Älä koskaan käytä laitetta, jos itse laite tai verkkojohto on vahingoittunut. Henkilövahingon vaara! Tarkista verkkojohto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos verkkojohto vahingoittuu, sen vaihtaminen on annettava vaaratilanteiden välttämiseksi valmistajan, huoltovaltuutetun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön tehtäväksi. Asiattomat korjaukset voivat aiheuttaa suuren vaaran käyttäjälle. Laitteen saa avata ja korjata ainoastaan pätevä ammattihenkilö. Älä säilytä tai käytä helposti syttyviä materiaaleja tai suihkeita laitteen läheisyydessä silloin, kun se on käytössä. Tulipalovaara! Laitetta ei saa käyttää paloherkässä ympäristössä (esim. räjähtävien kaasujen tai suihkepullojen läheisyydessä). Räjähdys- ja tulipalovaara! Laitetta ei saa käyttää paikoissa, missä on tulipalovaara, esim. autotalleissa, hevostalleissa tai puuvajoissa. Tärkeää! Älä työnnä minkäänlaisia vieraita esineitä laitteen aukkoihin. Loukkaantumisvaara (sähköisku) tai laitevaurion vaara! Laitteen ilmanotto- tai -poistoaukkoja ei saa tukkia millään tavalla. Laite täytyy asettaa niin, ettei kukaan pääse koskemaan siihen vahingossa. Palovammavaara! Laite jäähtyy vähitellen sen jälkeen, kun se on sammutettu. Älä laita vaatteita, pyyhkeitä tai muuta vastaavaa kuivumaan laitteen päälle. Ylikuumenemisen ja tulipalovaara! Laitetta ei saa asentaa sähköverkkoon kiinteästi. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Jäännösvirtakäyttöinen suojalaite, jossa on enintään 30 ma sulake, antaa lisäsuojausta. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistitoiminnoiltaan tai henkisesti rajoittuneiden henkilöiden, kokemattomien ja laitetta tuntemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön ilman, että heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö avustaa tai antaa ohjeita laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella. Pistorasian on oltava aina ulottuvilla, jotta pistoke voidaan irrottaa mahdollisimman nopeasti. Laite ei sovellu eläinten kasvatustarkoituksiin. Tämä ohjekirjanen kuuluu laitteeseen, ja se tulee säilyttää turvallisessa paikassa. Omistajan vaihtuessa ohjekirjanen täytyy luovuttaa uudelle omistajalle. LÄMMITTIMESSÄ ON VAROITUSMERKINTÄ, JOKA ILMAISEE, ETTEI SITÄ SAA PEITTÄÄ. Pakkaus Kun laite on purettu pakkauksesta, tarkista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksessa ja ettei mitään osia puutu. Jos laite on vahingoittunut tai osia puuttuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Älä hävitä alkuperäistä pakkauslaatikkoa. Sitä voi käyttää varastointiin ja kuljetukseen kuljetusvaurioiden välttämiseksi. Pakkausmateriaali on hävitettävä asianmukaisesti. Muovipusseja ei saa säilyttää lasten ulottuvilla. Sijoitus Laite tulee asettaa vähintään 50 cm:n etäisyydelle tulenaroista esineistä, seinistä ja muista rakenteista. Laitteen aukkoja ei saa tukkia millään tavalla. Laitetta ei saa käyttää epävakaalla alustalla (esim. sängyssä), missä se voi kaatua. Laitetta ei saa asettaa pistorasian alapuolelle. Verkkojohto Laitteessa saa käyttää vain hyväksyttyä jatkojohtoa, joka vastaa laitteen tehoa. Verkkojohto täytyy asettaa niin, ettei siihen voi kompastua, jolloin laite voi mahdollisesti kaatua. Verkkojohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia. Pistoketta ei saa koskaan irrottaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä verkkojohdosta, äläkä kanna laitetta verkkojohdon varassa. Verkkojohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. Laitetta ei saa käyttää, jos verkkojohto on kierretty kelalle. Tämä koskee erityisesti johtokelaa. Verkkojohtoa ei saa puristaa kasaan tai vetää terävien reunojen ylitse. Laitetta ei saa asettaa kuumennettujen sähkölevyjen tai avotulen yläpuolelle. Käynnistys Ota laite käyttöön kytkemällä pistoke pistorasiaan. Pyörien asennus (katso kuvia 2 ja 3) Pyörät täytyy asentaa ennen laitteen käyttöä. Aseta laite varovasti lattialle pohjapuoli ylöspäin. Alusta ei saa olla liian kova, sillä se voi muutoin vaurioittaa maalipintaa tai itse laitetta. Asenna pyörät lämmittimen kummassakin päässä olevien uloimpien ripojen ja niiden vieressä olevien ripojen väliin jousipidikkeillä (kuuluu toimitukseen). Kiristä siipimutterit ja käännä lämmitin varovasti pyörien päälle. Merkkivalo Merkkivalo syttyy, kun laite lämpiää. Kytkin (S) (katso kuvaa 5) I II NOCeco W 1000W NOCeco W 1500W NOCeco W 2000W NOCeco W 2500W Termostaatti (T)- (katso kuvaa 4) Jos haluat ylläpitää tietyn huoneenlämpötilan, aseta säädin maksimiasentoon. Käytä laitetta täydellä teholla, kunnes haluttu huoneenlämpötila on saavutettu. Säädä termostaattisäädintä taaksepäin, kunnes laite kytkeytyy pois päältä ja kuulet naksahduksen. Tämä lämpötila pysyy lähes vakiona termostaattisäätimen kytkeytyessä automaattisesti päälle ja pois päältä. Huomaa kuitenkin, että laite voidaan kytkeä päälle vain, kun termostaatin asetus on huonelämpötilaa korkeampi. Digitaaliajastimen käyttö (LCD) - (katso kuvaa 6) TÄRKEÄÄ: Muista noudattaa kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia, kun lämmitintä käytetään automaattiasetuksella joko vahingossa tai tarkoituksella. Ajastimella voidaan valita AUTO (automaattinen) tai MAN ON (manuaalinen) painamalla MODE (TILA) -painiketta, kunnes haluttu tila näkyy ajastinnäytön alareunassa. AUTO-tilassa lämmitin voidaan kytkeä päälle tai pois päältä valmiiksi ohjelmoidun 24-tunnin aikajakson mukaisesti (katso alla oleva Ohjelmien asetus -kappale). MAN ON -tilassa lämmitin pysyy toiminnassa jatkuvasti ohjelma-asetuksista riippumatta. Painikelukitus: Jos ENTER- ja MODE-painikkeita painetaan yhden sekunnin sisällä, painikkeet lukkiutuvat. Kun painikkeet on lukittu, näytön vasemmassa yläreunassa näkyy lukon symboli. Painikkeiden lukitus avataan painamalla ENTER- ja MODEpainikkeita yhden sekunnin sisällä. Ensimmäinen käyttökerta Liitä lämmitin ensimmäisellä käyttökerralla tavalliseen seinäpistorasiaan ja kytke virta päälle. Ajastin voidaan nyt asettaa käyttöä varten. Kellonajan asettaminen 1. Paina PROGRAM-painiketta KERRAN. Kellon symboli tulee näkyviin näytön vasempaan yläreunaan. Kellonaika voidaan nyt asettaa. 2. Tunnin numero vilkkuu. Muuta tuntia painikkeilla - ja +. Vahvista numero painamalla ENTER. 3. Kun ENTER -painiketta on painettu, minuutit alkavat vilkkua. Muuta minuutteja painikkeilla - ja +. Vahvista minuutit painamalla ENTER. 4. Ajastin palaa nyt oletusnäyttöön. 5. Jos haluat korjata kellonaikaa, toista edellä annetut vaiheet. Kun kellonaika on asetettu oikein, neljä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-ohjelmaa voidaan määrittää.

6 FI Ohjelmien asetus Paina PROGRAM-painiketta kahdesti asettaaksesi ohjelmat. Asetat nyt ohjelmia, jotka alkavat P1 PÄÄLLÄ. P1 KÄYNNISTYSAJAN ASETTAMINEN: 1. Aseta tunti painikkeilla - ja +. Vahvista numero painamalla ENTER. 2. Aseta minuutit painikkeilla - ja +. Vahvista minuutit painamalla ENTER. Huomautus: Minuutit voidaan säätää vain 10 minuutin jaksoissa ohjelmassa MODE. P1 SAMMUTUSAJAN ASETTAMINEN: 3. Aseta tunti painikkeilla - ja +. Vahvista numero painamalla ENTER. 4. Aseta minuutit painikkeilla - ja +. Vahvista minuutit painamalla ENTER. Toista vaiheet 1-4 asettaaksesi ohjelmat P2, P3 ja P4. Kun olet asettanut P4 SAMMUTUSAJAN, poistut oletusnäytöstä automaattisesti. Voit poistua oletusnäytöstä painamalla PROGRAM-painiketta milloin tahansa ajastinta säätäessäsi. Huomautus: Jos KÄYNNISTYSaika on sama kuin SAMMUTUSaika, laite ei huomioi ohjelmaa. Etenemistoiminto (ADVANCE) Jos painiketta + pidetään painettuna yli kaksi sekuntia AUTO-tilassa, ohjelma ETENEE seuraavaan ohjelmoituun asetukseen ja palaa takaisin ohjelmaan vasta, kun seuraava ohjelma alkaa. Kun etenemistoiminto on käytössä, näytössä näkyy ADVANCE. Jos painiketta - painetaan etenemisohjelman ollessa käynnissä, etenemis toiminto peruuntuu automaattisesti ja ohjelma toimii normaalisti. HUOM! - Ajastimen muistin vara-akku - Kun lämmitin on ollut kytkettynä sähköpistorasiaan vähintään 72 tuntia, ajastimen muistin vara-akut latautuvat täyteen. Kun ajastimen akut on ladattu täyteen ja tulee sähkökatkos tai lämmitin kytketään irti pistorasiasta alle kuudeksi kuukaudeksi, kellonaika pysyy toiminnassa ajastimen avulla ja muistissa olevat asetukset säilyvät muuttumattomina. Jos ajastimen vara-akkuja ei ole ladattu täyteen tai jos lämmittimeen ei tule virtaa yli kuuteen kuukauteen, kellonaika ja ohjelma-asetukset häviävät, jolloin kellonaika ja ohjelma täytyy asettaa uudelleen, ennen kuin AUTO-tilaa voidaan käyttää uudelleen. Johdon säilytys (katso kuvaa 1) Puhdistus Katkaise laitteesta ensin virta ja irrota pistoke pistorasiasta. Puhdista kotelo kostealla liinalla, imurilla tai harjalla. Älä käytä hankaavia tai emäksisiä puhdistusaineita. Älä käytä tulenarkoja puhdistusaineita, esim. bensiiniä tai spriitä, laitteen puhdistukseen. Älä koskaan upota laitetta veteen. Hengenvaara! Ilmanotto- ja poistoaukot tulee puhdistaa säännöllisesti pölynimurilla. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se täytyy suojata pölyltä ja lialta. Kierrätys Koskee EU-alueella myytyjä sähkölaitteita. Älä hävitä sähkölaitetta kotitalousjätteiden mukana, kun sen käyttöikä päättyy. Kierrätä laite mahdollisuuksien mukaan. Saat lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Myynnin jälkeinen palvelu Korjaustyöt saa tehdä vain valtuutettu korjaaja. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan. Laitteen muuttaminen mitätöi takuun. Väärin tehdyt tai luvattoman henkilön tekemät korjaukset voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Tuotekehittelyn johdosta laitteen rakennetta tai muotoilua voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

7 NO Kjære kunde, Vennligst les følgende informasjon omhyggelig før bruk av apparatet for første gang, sikkerhets skyld og for å sikre riktig bruk. OBS! Apparatet kan kun brukes i vanlige husholdninger og ikke til industrielle formål. Viktige sikkerhetsråd Apparatet må bare brukes slik som beskrevet i bruksanvisningen! Bruk til ethvert annet formål er forbudt! Enhver skade som er resultat av feil bruk og at sikkerhetsinformasjonen ikke er overholdt, vil ugyldiggjøre ethvert ansvar og garantien! Alt ansvar fraskrives for enhver frostskade som er forårsaket av en oppvarmingskapasitet som er utilstrekkelig for romstørrelsen, dårlig romisolasjon, feil bruk eller force majeure (f.eks. strømbrudd). Tilkoble kun apparatet til strømnett som er spesifisert på typeskiltet! Berør aldri strømførende deler! Livsfare! Bruk aldri apparatet med våte hender! Livsfare! Apparatet må plasseres på en måte slik at kontrollelementene ikke kan berøres av personer som befinner seg i badekaret eller dusjen, eller enhver annen beholder med vann. De riktige forskriftene for landet vedrørende installasjon av elektrisk utstyr på slike områder må følges! Ikke bruk apparatet i rom med bad, dusj eller svømmebasseng eller i nærheten av vasker eller vannkoblinger! Apparatet skal ikke utsettes for regn eller annen fuktighet! Apparatet er ikke beregnet på utendørs bruk. Apparatet må kun lagres innendørs! Ikke bruk apparatet hvis selve apparatet eller ledningen er skadet. Fare for personskade! Kontroller strømledningen regelmessig for skade. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, servicerepresentanten eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå at det oppstår en farlig situasjon. Feil reparasjoner kan utsette brukeren for betydelig fare. Apparatet skal kun åpnes og repareres av autorisert, kvalifisert personale. Ikke oppbevar eller bruk brennbare materialer eller spraymidler nær apparatet når det er i bruk. Brannfare! Ikke bruk apparatet i brennbare atmosfærer (f.eks. i nærheten av brennbare gasser eller spraybokser)! Eksplosjons- og brannfare! Apparatet skal ikke brukes i områder med brannfare, slik som garasjer, staller eller uthus av tre. Viktig! IKKE stikk fremmedlegemer inn i åpningene på apparatet! Fare for personskade (elektrisk støt) og skade på apparatet! Apparatets luftinntak og utløpsåpninger må ikke blokkeres på noen måte! Plasser apparatet slik at det ikke kan berøres tilfeldig. Fare for forbrenninger! Apparatet vil kjøles gradvis ned etter at det er avslått. Ikke plasser noen gjenstander som klær, håndklær eller lignende på apparatet for tørking! Fare for overoppheting og brannfare! Apparatet egner seg ikke for tilkobling til permanent kabling! Apparatet skal kun koples til et riktig installert strømuttak med jordingskontakt. Installeringen av en reststrømsdrevet beskyttelsesenhet med en nominell utløsningsstrøm på maksimalt 30 ma vil gi ekstra beskyttelse. Vennligst ta kontakt med en kvalifisert elektriker. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de gis tilsyn eller instruks om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet! Stikkontakten skal alltid være tilgjengelig, slik at strømstøpselet kan trekkes ut så raskt som mulig! Apparatet egner seg ikke til formål i forbindelse med dyreoppdrett! Instruksjonsheftet tilhører apparatet og skal oppbevares på et trygt sted. Ved skifte av eiere må heftet overleveres til den nye eieren! VARMEAPPARATET ER UTSTYRT MED ADVARSELSYMBOLET SOM BETYR AT DET IKKE SKAL TILDEKKES. Emballasje Etter at apparatet er pakket ut, kontroller det for transportskade, og se til at alt innholdet følger med! I tilfelle skade eller ufullstendig levering, ta kontakt med din autoriserte forhandler! Ikke kast den originale esken! Den kan brukes til oppbevaring og frakt for å unngå transportskade! Kast emballasjen på riktig måte! Plastposer skal oppbevares utilgjengelig for barn! Plassering Apparatet skal plasseres med en minsteavstand på 50 cm fra antennelige gjenstander, vegger og andre konstruksjoner! Apparatets åpninger må ikke blokkeres på noen måte! Ikke plasser apparatet på ustabile overflater (f.eks. en seng), der det kan velte! Apparatet må ikke plasseres under en stikkontakt! Strømledning Bruk kun en godkjent skjøteledning som egner seg til apparatets nominelle verdier! Posisjoner strømledningen slik at det ikke er fare for at noen kan snuble i den og få apparatet til å velte. Strømledningen må ikke komme i kontakt med varme apparatdeler! Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten etter ledningen! Apparatet skal aldri flyttes ved å trekke i ledningen, og ikke bruk ledningen til å bære det! Ikke vikle ledningen rundt apparatet! Ikke bruk apparatet med ledningen oppviklet! Dette gjelder spesielt hvis det brukes en kabeltrommel. Ikke la ledningen bli klemt eller dra den over skarpe kanter. Ikke la den henge over oppvarmede kokeplater eller åpen ild! Oppstart Sett støpselet inn i uttaket for å ta apparatet i bruk. Feste rullehjulene (se Fig. 2 & 3) Før bruk av apparatet må rullehjulene monteres! Sett apparatet forsiktig på gulvet med undersiden vendende opp. Overflaten må ikke være for hard - lakken eller apparatet kan skades! Installer hjulene mellom de ytterste ribbene på hver ende av radiatoren og den tilgrensende ribben ved bruk av fjærklemmene som medfølger. Trekk til vingemutrene og vend forsiktig radiatoren tilbake på rullehjulene. Indikatorlampe Pilotlampen tennes når apparatet varmes opp. Bryter (S) (se Fig. 5) I II NOCeco W 1000W NOCeco W 1500W NOCeco W 2000W NOCeco W 2500W Termostat (T) (se Fig. 4) For å opprettholde en viss romtemperatur, må du sette termostaten på "maks.". Bruk apparatet på full strøm inntil ønsket romtemperatur oppnås. Skru termostaten tilbake til apparatet slås av med et "klikk". Denne temperaturen vil holdes nesten konstant av termostaten som slår seg av og på automatisk. Vær oppmerksom på at apparatet kun kan slås på når termostatinnstillingen er høyere enn romtemperaturen. Digital timeroperasjon (LCD) (se Fig. 6) VIKTIG! Husk å følge alle sikkerhetsadvarsler ved bruk av varmeapparatet på den automatiske innstillingen, enten med tilsyn eller uten tilsyn. Timeren gjør at du kan stille inn "AUTO" eller "MAN ON" ved å trykke på knappen "MODE" inntil den ønskede MODUSEN vises nederst på timervisningen. "AUTO"-MODUS gjør at varmeapparatet kan slås PÅ og AV ifølge en 24-timers programperiode (se avsnittet "Innstilling av programmer" nedenfor). "MAN ON"-MODUSEN gjør at varmeapparatet strømforsynes uten avbrudd av programinnstillingene. Tastelås: Hvis "ENTER" og "MODE" trykkes innen 1 sekund, låses tastene. Brukeren vil vite at tastene er låst når låsesymbolet " " vises øverst i det venstre hjørnet av skjermen. For å låse opp tastaturet, trykk på "ENTER" og deretter "MODE" innen 1 sekund. Første gangs bruk For første gangs bruk, plugg varmeapparatet inn i et vanlig husholdningsstrømuttak og slå det på. Timeren er nå klar til å stilles inn for bruk. Stille inn aktuell tid 1. Trykk på "PROGRAM"-knappen ÉN GANG. Klokkesymbolet vises øverst til venstre på skjermen. Brukeren kan nå stille inn klokken. 2. Timesifferet vil blinke. For å justere timen, bruk knappene "-" og "+". Bekreft timesifferet ved å trykke på "ENTER". 3. Når "ENTER" har blitt trykket, vil minuttene blinke. For å justere minuttene, bruk knappene "-" og "+". Bekreft minuttsifferet ved å trykke på "ENTER". 4. Timeren går nå tilbake til standardvisningen. 5. For å stille tilbake feil tid, gjenta forrige trinn. Når den korrekte tiden er stilt inn, kan totalt fire PÅ/AV-tidsprogrammer stilles inn for drift.

8 NO Innstilling av programmer Trykk på "PROGRAM"-knappen to ganger for å stille inn programmene. Du stiller nå inn programmene som starter med P1 "ON". INNSTILLING AV P1 PÅ-TID: 1. For å stille inn timen, bruk knappene "-" og "+". Bekreft timesifferet ved å trykke på "ENTER". 2. For å stille inn minuttene, bruk knappene "-" og "+". Bekreft minuttsifferet ved å trykke på "ENTER". Merk: Minuttene kan kun stilles inn i 10 minutters blokker i programmet "MODE". INNSTILLING AV P1 AV-TID: 3. For å stille inn timen, bruk knappene "-" og "+". Bekreft timesifferet ved å trykke på "ENTER". 4. For å stille inn minuttene, bruk knappene "-" og "+". Bekreft minuttsifferet ved å trykke på "ENTER". Gjenta trinn 1 til 4 for program P2, P3 og P4. Etter å ha programmert P4 "OFF", går du automatisk til standardvisningen. Når som helst ved programmering av timeren kan du trykke på knappen "PROGRAM" for å avslutte standardvisningen. Merk: Hvis "ON"-tiden er den samme som "OFF"-tiden, vil apparatet ignorere programmet. Fortsett-funksjonen Hvis knappen "+" trykkes i lenger enn 2 sekunder i "AUTO"-MODUSEN, vil programmet FORTSETTE til neste innstilling som er programmert og vil kun gå tilbake til programmet når den etterfølgende programtiden nås. Når funksjonen "ADVANCE" kjører, vil segmentet "ADVANCE" vises på LCD-skjermen. Hvis knappen "-" trykkes når "ADVANCE"-programmet kjører, vil funksjonen "ADVANCE" automatisk kanselleres, og programmet vil gjøre som normalt. Merk - Reservebatterier for timerminne - Når varmeapparatet har stått tilkoblet med uttaket på i minst 72 timer, vil reservebatteriene for timerminnet være fullstendig oppladet. Når timerbatteriene er fulladet, vil timeren fortsette å holde tiden, og innstillingene i minnet vil holdes intakte hvis det oppstår strømbrudd eller hvis varmeapparatet kobles fra strømuttaket i mindre enn seks måneder. Men hvis timerens reservebatterier ikke har blitt fulladet, eller hvis varmeapparatet ikke forsynes med strøm på mer enn seks måneder, vil tids- og programinnstillingene sannsynligvis gå tapt, og du må derfor kanskje måtte tilbakestille tiden og programmet før bruk av AUTO-MODUSEN igjen. Kabellagring (se Fig. 1) Rengjøring Slå først av apparatet og trekk ut støpselet fra stikkontakten! Rengjør kabinettet med en fuktig klut, støvsuger eller kost. Ikke bruk skurende eller etsende rengjøringsmidler! Ikke bruk noen antennelige rengjøringsmidler, slik som f.eks. bensin eller sprit til rengjøringen av apparatet. Dypp aldri apparatet i vann! Livsfare! Luftinntak- og utslippsområdet skal rengjøres med en støvsuger regelmessig. Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid, må det beskyttes mot overdrevent støv og smuss. Gjenvinning Gjelder elektriske produkter som selges innen EU. Når elektriske produkter skal kasseres etter endt bruk, skal de ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Send dem til gjenvinningsanlegg der slike finnes. Forhør deg med lokale myndigheter eller forhandleren om gjenvinning i ditt land. Kundeservice Alle reparasjoner skal henvises til autorisert personale! Forhør deg med din lokale forhandler. Enhver tukling med apparatet vil gjøre garantien ugyldig. Reparasjoner som utføres feil og av ukvalifiserte personer kan ha alvorlige konsekvenser for brukeren! Videre produktutvikling kan medføre konstruksjons- og designmessige endringer uten forvarsel.

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK A B C D E F 1 2 3 SIKKERHET Vennligst les denne instruksjonsmanulen grundig før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm INDUSTRY-LINE BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE INDUSTRY-LINE 5000/9000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX RC 1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX RC 1500 i bruksanvisningen

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Bruksanvisning Infrarøde varmelister

Bruksanvisning Infrarøde varmelister NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V2/0315 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning Varmeskap

Bruksanvisning Varmeskap NO Bruksanvisning Varmeskap 103063 103064 103122 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer