Rammeavtale. for. lagerserviceoppdrag. inngått mellom. (heretter benevnt oppdragsgiveren) (heretter benevnt tjenesteyteren)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale. for. lagerserviceoppdrag. inngått mellom. (heretter benevnt oppdragsgiveren) (heretter benevnt tjenesteyteren)"

Transkript

1 Rammeavtale for lagerserviceoppdrag inngått mellom [ ] (heretter benevnt oppdragsgiveren) og [ ] (heretter benevnt tjenesteyteren) 1

2 1 Avtalens parter Lagerserviceavtalen inngås mellom tjenesteyteren som skal utføre de avtale lagerservicetjenester, og oppdragsgiveren som har truffet avtale med tjenesteyteren. 2 Avtaleforholdets dokumenter Avtaleforholdet består av følgende dokumenter, og som i tilfelle motstrid skal i rang i denne rekkefølge: (a) bilag 1 til denne avtalen : Særskilte vilkår (b) bilag 2 til denne avtalen : Prisavtale (c) bilag 3 til denne avtalen : Rutinebeskrivelser (d) denne avtalen : Rammeavtale for lagerserviceoppdrag Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser 2000, NSAB 2000, skal komme til anvendelse på avtaleforholdet i den grad de ikke strider mot avtalen. NSAB 2000 anses som vedtatt ved undertegnelse av denne avtale. Det gjøres oppmerksom på at NSAB 2000 har regler som begrenser tjenesteyterens ansvar, og regler om at tjenesteyteren har panterett i gods som er i hans kontroll som sikkerhet for utestående fordringer. 3 Avtalens formål Tjenesteyteren påtar seg å utføre lagerserviceoppdrag for oppdragsgiveren. Tjenesteyteren skal håndtere oppdragsgiverens gods fra det mottas ved lagerhotellet til det utleveres til fraktfører. I det omfang det er avtalt mellom partene, kan oppdraget omfatte blant annet lossing, mottak, mottakskontroll, registrering, lagring, lagerkontroll, ordremottak, ordreplukking, merking, pakking, klargjøring til forsendelse og utlevering til fraktfører. 4 Avtaleperiode Avtaleperioden er angitt i de særskilte vilkårene i bilag 1. 5 Lagringssted Er det avtalt hvor lagerservicetjenestene skal utføres, kan tjenesteyteren kun lagre godset et annet sted, eller flytte godset med oppdragsgiverens samtykke. Er det ikke avtalt hvor tjenesteyteren skal utføre oppdraget, kan han selv velge hvor tjenestene skal utføres. Tjenesteyteren skal kunne flytte godset. Med mindre annet er avtalt, kan tjenesteyteren leie lagerplass hos andre tjenesteytere for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. Tjenesteyteren skal uavhengig av bestemmelsene i dette punkts første og annet ledd kunne flytte godset for oppdragsgiverens regning, der flyttingen er nødvendig på grunn av offentligrettslige reguleringer eller omstendigheter utenfor tjenesteyterens kontroll. Der gods blir flyttet mellom ulike lagre, skal tjenesteyteren gi oppdragsgiveren opplysning om dette uten ugrunnet opphold. 6 Lagringsbetingelser Tjenesteyteren plikter til enhver tid å stille til rådighet for oppdragsgiveren den lagerkapasitet som er angitt i de særskilte vilkårene i bilag 1. Avtalen omfatter den type og den mengde gods som partene angir i de særskilte vilkårene i bilag 1. Der oppdragsgiveren får større lagerbehov skal tjenesteyteren søke å løse dette i egne lagre. Tjenesteyteren fastsetter prisen for tilleggstjenestene i tråd med de priser som gjelder etter denne avtale. Tjenesteyteren kan kreve høyere pris der dette er rimelig. Er ikke annet opplyst kan tjenesteyteren lagre og håndtere godset på den måte som er vanlig for vedkommende type gods. Det benyttes flytende lokasjoner. Med mindre annet er avtalt er maks kg pr. pall 600 kg. 2

3 7 Lagring av farlig gods Oppdraget omfatter ikke lagring av farlig gods, med mindre det er særskilt avtalt. Der det avtales at farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge parter oppfylle sine forpliktelser i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverket for farlig gods. For tiden er dette blant annet Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane av 8. mai 2001, samt ADR/RID gjeldende fra 1. juli 2001 og IMDG gjeldende fra 1. januar Oppdragsgiveren skal i henhold til dette regelverket blant annet gi tjenesteyteren de nødvendige opplysninger for at tjenesteyteren skal kunne utføre sine plikter i henhold til regelverket for farlig gods, herunder gi nøyaktig opplysning om hvori faren består og om nødvendig hvilke forsiktighetsregler som må følges. Enhver ekstra kostnad som påløper som følge av at oppdragsgiveren ikke oppfyller eller bryter pliktene etter de nevnte bestemmelser belastes oppdragsgiveren. Der tjenesteyteren kommer i ansvar overfor offentlige myndigheter eller tredjemenn på grunn av forhold som kan tilbakeføres til oppdragsgiveren, kan tjenesteyteren kreve regress av oppdragsgiveren. 8 Gods som kan medføre skade Hvis lagret gods på grunn av sin beskaffenhet kan medføre skade, plikter oppdragsgiveren omgående å hente godset fra lageret. Henter ikke oppdragsgiveren godset, har tjenesteyteren rett til for oppdragsgiverens regning og risiko å ødelegge eller uskadeliggjøre godset, der det er grunn til å anta at faren ikke kan avverges ved mindre inngripende tiltak. 9 Lagerets åpningstid Mottak, utlevering og øvrige tjenester skal utføres innenfor lagerets offisielle åpningstid, angitt i de særskilte vilkårene i bilag 1. Tjenesteyteren har ikke plikt til å påta seg å utføre tjenester ut over åpningstiden. Det gjelder egne priser for overtidsarbeid, jf prisavtalen i bilag Lossing Er ikke annet avtalt, skal tjenesteyteren forestå lossing fra transportmiddelet. 11 Mottak, registrering og plassering av gods på lageret Alle vareinnganger skal, med mindre annet er avtalt, meldes til tjenesteyteren innen kl 12 dagen før forventet ankomst. Tjenesteyteren skal motta godset når de nødvendige dokumenter fremlegges, og godset leveres på avtalt sted, tid og tilstand. Oppdragsgiveren er ansvarlig for ekspedert gods som har ankommet ufortollet. Tjenesteyteren skal kontrollere og kvittere for hele kolli mot transportdokument, og rapportere skriftlig til oppdragsgiveren ved avvik. Der hele kolli brytes etter mottakelsen, skal tjenesteyteren omgående reklamere feil og skader han observerer eller burde ha observert. Tjenesteyteren er ikke ansvarlig for avvik som ikke er synlige. Der paller har feil eller mangler, omlastes godset på nye paller for oppdragsgiverens regning. Tjenesteyteren skriver avviksmelding, som sendes oppdragsgiveren for oppfølging mot fraktfører eller avsender. Sorteringsarbeid på grunn av feilpakking utføres mot vederlag fastsatt i prisavtalen. Er ikke annet avtalt, skal tjenesteyteren holde rekvisita for ordreekspederingen, herunder nødvendig emballasje, paller, tape, merkelapper og etiketter. Oppdragsgiveren faktureres for den mengde som er brukt. Håndtering av avfall fra godshåndtering og godsekspedering belastes oppdragsgiveren i henhold til prisavtalen i bilag 2. Godset skal merkes og registreres fortløpende i det avtalte lagerstyringssystemet. Dersom ikke annet er avtalt skal tjenesteyteren ha ansvar for registrering på kolli- og kartongnivå. Oppdragsgiveren skal ha ansvar for lagerstyring på artikkelnivå. 12 Ordrebehandling Oppdragsgiveren skal oversende ordrene skriftlig, enten over data eller faks. Det er en forutsetning at det skjer en jevn ordreinngang. Mottatte ordre sorteres og ekspederes fortløpende. Instruksjon om annen prioritering av ordrene skal gis skriftlig. Det skal skrives ut plukkliste som danner grunnlaget for klargjøring og utføring av ordren. 3

4 Følgende tjenester omfattes i den grad de er nødvendige; plukking, veiing, merking av forsendelsen, emballering, utstedelse av pakkseddel og fraktdokumenter, utlevering av godset til fraktfører eller kunde som henter direkte på lager. Gods utleveres etter first in, first out-prinsippet. 13 Utlevering og lasting på transportmiddel Tjenesteyteren skal utlevere godset til avtalt tid. Er det ikke avtalt tidspunkt for utlevering, kan oppdragsgiveren kreve ordren utlevert innen rimelig etter at ordren er levert. Tjenesteyteren plikter å sørge for nødvendig utleveringskontroll. Er ikke annet avtalt, skal tjenesteyteren forestå lasting på transportmiddelet. 14 Tjenesteyterens informasjonsplikt Tjenesteyteren plikter å informere oppdragsgiveren umiddelbart om forhold knyttet til oppdraget som tjenesteyteren skjønte eller burde skjønne var av betydning for oppdragsgiveren, herunder opplysninger om manko, tyveri og beskadigelse. 15 Transport til og fra lageret 15.1 Tjenesteyteren som formidler av transportoppdrag Der oppdragsgiveren ønsker det, kan tjenesteyteren formidle transport. Oppdragsgiveren velger selv fraktfører. Dersom oppdragsgiveren ikke utpeker en fraktfører, velger tjenesteyteren fraktfører på vegne av oppdragsgiveren. Tjenesteyteren er i disse tilfeller ikke å anse som kontraherende eller utøvende fraktfører. For tjenesten tar tjenesteyteren formidlingshonorar Tjenesteyteren som transportør ved transportoppdrag Der tjenesteyteren skal utføre transport til og/eller fra lageret, kan dette reguleres av egen transport- og distribusjonsavtale. I henhold til den bindende transportlovgivning anses fraktføreransvaret som avsluttet når transportmiddelet har stanset ved lagerhotellet og er klar til lossing. Ved distribusjon fra lageret anses fraktføreransvaret inntrådt når godset er ferdig lastet på transportmiddelet. For øvrig reguleres ansvaret av denne avtalen. 16 Tilleggsytelser Tilleggsytelser ut over det som er avtalt i denne avtalen og de særskilte vilkårene i bilag 1, skal avtales særskilt. Tjenestene faktureres i henhold til prisavtalen i bilag 2, i den grad disse passer. Dersom tilleggstjenesten ikke er definert i disse bilagene, fastsetter tjenesteyteren prisen i henhold til det som er rimelig. 17 Oppdragsgiverens adgang til lageret og godset Oppdragsgiveren eller den oppdragsgiveren utpeker har rett til å inspisere lagerlokalene før kontraktsperioden starter i henhold til punkt 4 jf de særskilte vilkårene i bilag 1, og lagerlokalene og godset i kontraktsperioden. Inspisering skal meldes med rimelig frist. Tjenesteyteren skal være til stede under inspeksjonen. Oppdragsgiveren skal betale omkostningene. 18 Reklamasjoner fra oppdragsgiverens kunder og retur av gods Reklamasjoner på gods som omfattes av avtalen behandles av oppdragsgiveren. Returer registreres og meldes til oppdragsgiveren. Returnerte/ukurante varer merkes og lagres slik at de holdes atskilt fra øvrig gods som omfattes av avtalen. 19 Særskilt om oppdragsgiverens plikter 19.1 Informasjon til tjenesteyteren Oppdragsgiveren skal gi tjenesteyteren de nødvendige opplysninger og dokumenter han har eller burde hatt, som vil ha betydning for utførelsen av tjenesteyterens plikter, herunder: (a) om godset og dets egenskaper, (b) påkrevde håndteringsrutiner, (c) særskilte klimavilkår lageret skal overholde og (d) offentlige reguleringer. 4

5 19.2 Eksklusivitet Oppdragsgiveren kan ikke benytte andre tjenesteytere til tjenester som omfattes av oppdraget. 20 Lagertelling Lagertelling foretas i henhold til de særskilte vilkårene i bilag 1, minimum 1 gang pr år. Krav om lagertelling skal varsles i rimelig tid, med minimum 2 ukers varsel. Tjenesteyterens medvirkning i lagertellingen belastes etter gjeldende timepriser. 21 Henvendelser og kontaktpersoner Oppdragsgiveren skal senest ved innlagringen meddele tjenesteyteren til hvilken adresse, og eventuelt hvilken kontaktperson meddelelser om godset skal sendes, og hvor instruksjoner skal hentes fra. Oppdragsgiveren plikter å underrette tjenesteyteren omgående ved eventuelle endringer. Tjenesteyteren skal oppgi en særskilt kontaktperson for oppdragsgiveren. 22 Taushetsplikt Hver av partene forplikter seg til å behandle informasjon tilknyttet oppdraget konfidensielt. Tilgjengelig informasjon skal kun benyttes i forbindelse med utførelsen av kontraktsforpliktelsene. 23 Prisendringer I løpet av kontraktsperioden har tjenesteyteren rett til å heve prisene en gang i året, i henhold til økningen i konsumprisindeksen fastsatt av Statistisk Sentralbyrå. Prisøkningen kan gjøres gjeldende 1 måned etter at varsel er sendt. Dersom det oppstår ekstraordinære kostnader, kan tjenesteyteren øke prisene tilsvarende. 24 Fakturering Kostnader ved etableringen av avtaleforholdet som skal faktureres oppdragsgiveren, faktureres etter avtalesigneringen. Vederlag for utførte tjenester faktureres i henhold til pris- og faktureringsbestemmelsene i bilag 2. Dokumenterte utlegg faktureres fortløpende med den i prisavtalen fastsatte utleggsprovisjon. Øvrige gebyrer fremkommer av prisavtalen. For uforutsette tjenester og tjenester som tar uventet lang tid og/eller mye ressurser, kan det faktureres særskilt. 25 Betalingsbetingelser Betaling av tjenesteyterens tjenester skal skje innen den frist som er fastsatt i fakturaen, og på den måten og til den kontoen som er oppgitt av tjenesteyteren. Ved for sen betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. 26 Fornyelse Kontrakten fornyes automatisk i en ny kontraktsperiode tilsvarende den opprinnelige, med mindre det er varslet terminering 3 måneder før uløpet av kontraktsperioden. 27 Oppsigelse Avtalen kan ikke sies opp, med mindre annet er avtalt. 28 Force majeure Inntreffer en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som regnes som force majeure, skal motparten varsles uten ugrunnet opphold. Partenes forpliktelser etter avtalen suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Foreligger force majeure, kan en part terminere avtalen uten oppsigelsesfrist der situasjonen varer eller antas å vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunkt force majeure-situasjonen oppstod. 29 Tjenesteyterens ansvar. Ansvarsbegrensninger Tjenesteyteren er ansvarlig; (a) for handlinger som medfører skade og tap av godset som oppstår mens godset er i tjenesteyterens varetekt, (b) for manko som påvises mellom de to siste foretatte vareopptellinger. Det forutsettes at oppdragsgiveren ikke har tilgang til å foreta registreringer eller endringer i lagerstyringssystemet, (c) for forsinket mottak eller utlevering og 5

6 (d) ved øvrige kontraktsbrudd for sine uaktsomme handlinger. Tjenesteyteren er likevel ikke ansvarlig dersom han godtgjør at kontraktsbruddet ikke skyldes feil eller forsømmelse av tjenesteyteren selv, eller noen tjenesteyteren svarer for. Tjenesteyterens ansvar er begrenset til det direkte økonomiske tap. Dette medfører at tjenesteyterens ansvar ikke omfatter konsekvensskader og følgeskader. Ved tap, manko eller skade på godset er ansvaret begrenset til SDR 8,33 pr. kilo bruttovekt for den del av godset som er tapt, mangler eller er skadet. Ved erstatningsberegningen legges til grunn godsets verdi da det ble lagt inn på lageret. Erstatningen skal i ingen tilfelle overstige SDR Der en tjenesteyter har flere oppdragsgivere, skal det samlede erstatningsbeløp, i forhold til samtlige oppdragsgivere, ikke overstige SDR for skader som inntreffer ved ett og samme tilfelle. Fordelingen mellom oppdragsgiverne skjer ut fra en forholdsmessig andel av det godsvolum vedkommende oppdragsgiver hadde på lageret på skadetidspunktet. For tjenester som formidles gjelder bestemmelsene i NSAB Oppdragsgiverens ansvar Oppdragsgiveren skal holde tjenesteyteren skadesløs for skade og tap tjenesteyteren påføres av oppdragsgiveren. Der oppdragsgiveren har meldt om levering eller henting av gods til et gitt tidspunkt og/eller en bestemt mengde, skal oppdragsgiveren holde tjenesteyteren skadesløs for ekstrakostnader der leveringen eller hentingen ikke utføres i henhold til det avtalte. 31 Forsikring Oppdragsgiverens undertegnelse av denne avtalen anses som skriftlig instruksjon om at tjenesteyteren ikke skal tegne forsikring for brann, vannskade og innbrudd i henhold til NSAB bokstav C nr. 3. Oppdragsgiveren har selv ansvar for å vurdere sitt forsikringsbehov som en følge av blant annet denne kontraktens regulering av tjenesteyterens ansvar, jf punkt Kontraktsbrudd og forventet kontraktsbrudd Dersom en part ikke oppfyller en vesentlig del av sine plikter, eller det fremgår av en parte handlemåte eller av en alvorlig svikt i hans kredittverdighet at parten ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter, kan den annen part innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake. Motparten må varsles uten ugrunnet opphold. 33 Heving Der en kontraktspart vesentlig har misligholdt sine kontraktsforpliktelser, kan den annen part skriftlig heve avtalen. Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre kontraktsbrudd som vil gi den annen part hevingsrett etter første ledd, kan han heve avtalen før tiden for oppfyllelsen. Hevingen kan avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet for sin oppfyllelse. 34 Opphørvederlag Dersom kontrakten heves på grunn av kontraktsbrudd fra oppdragsgiverens side, har tjenesteyteren rett til opphørvederlag. Vederlaget fastsettes til tre måneders vederlag utmålt på bakgrunn av kontraktsforholdets omfangsangivelse i de særskilte vikårene i bilag 1. Det skal ikke betales opphørvederlag der kontraktsforholdet opphører på grunn av force majeure-situasjoner. 35 Gjennomføring av kontraktsopphør Fornyes ikke kontrakten ved kontraktsperiodens utløp, skal oppdragsgiveren hente godset siste arbeidsdag i kontraktsperioden. Henter ikke oppdragsgiveren godset innen utløpet av en fastsatt rimelig frist, kan tjenesteyteren selge godset etter reglene som gjelder for salg ved sikkerhetsrett, jf punkt 36. 6

7 36 Reklamasjon Reklamasjoner skal skriftlig fremsettes innen 14 dager etter den dag da oppdragsgiveren fikk, eller burde ha fått, kjennskap til de forhold som kan begrunne tjenesteyterens ansvar. Oppdragsgiveren har tapt sin rett til søksmål, dersom slik reklamasjon ikke har funnet sted. Reklamasjoner på faktura må, for å kunne gjøres gjeldende, fremsettes senest innen forfallsdato. 37 Sikkerhetsretter Tjenesteyteren har rett til å selge varene gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg så langt de passer. Salg kan begjæres 14 dager etter at skriftlig varsel er sendt oppdragsgiveren. Tjenesteyteren kan likeledes gjennom namsmannen selge lite holdbare varer, eller varer som holder på å bli ødelagt. Hvis det anses som nødvendig, kan varen i stedet tilintetgjøres. Oppdragsgiveren skal i slike tilfeller så vidt mulig varsles på forhånd. Tjenesteyteren har rett til vederlag for arbeid og utlegg i forbindelse med tvangssalget. NSAB gjelder så langt den ikke strider mot denne bestemmelsen. 38 Tvister Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke lykkes, avgjøres tvisten ved ordinær domstol. Avtalt verneting er tjenesteyterens forretningssted. [oppdragsgiveren] [tjenesteyteren] 7

8 Bilag 1 Særskilte vilkår for lagerserviceoppdrag 1 Lagerspesifikasjoner 1.1 Lokalisering 1.2 Kvaliteter 2 Godset og godsbehandling 2.1 Godstyper 2.2 Angivelse av offentlige reguleringer knyttet til godset og godsbehandlingen 2.3 Angivelse av andre sikkerhetsforanstaltninger som skal ivaretas 3 Omfangsangivelse Prisene i pris- og faktuereringsbestemmelsene i bilag 2 er gitt under forutsetning at oppdragsgiveren benytter tjenesteyteren i følgende omfang: 4 Avtaleperiode Avtaleperioden er fra og med [ddmmåå] til og med [ddmmåå]. Perioden fra og med [ddmmåå] til og med [ddmmåå] er en prøveperiode. Tjenesteyteren skal være klar til å ta i mot godset fra og med [ddmmåå]. Oppdragsgiveren skal senest begynne å levere gods til lageret fra og med [ddmmåå]. 5 Lagerets åpningstid Lagerets ordinære åpningstid er fra kl til kl. 6 Lagertellingsprosedyre Hvor ofte. Hvem og hvor mange skal delta. 7 Datasystemer Hvem sitt datasystem som skal anvendes. Kostnader ved installering, opplæring, vedlikehold og oppgradering. Ansvar ved datafeil som ikke kan tilskrives noen av partene/anonyme feil. 8 Kontaktpersoner For tjenesteyteren: For oppdragsgiveren: [oppdragsgiveren] [tjenesteyteren] 8

9 Bilag 2 Prisavtale 1. Priser 1.1 Priser for lagerservicetjenester 1.2 Priser for øvrige tjenester Overtid Feilpakking Avfallshåndtering Lagertelling Utleggsprovisjon Øvrige gebyrer Annet 2. Fakturering og betalingsbetingelser Følgende tjenester faktureres på den angitte måte, og skal betales innen den angitte frist: *Lagerleie *Øvrige tjenester *Utlegg 3. Øvrige bestemmelser [oppdragsgiveren] [tjenesteyteren] 9

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) C:\Users\lkberg\AppData\Local\Temp\transportavtale[1].internasjonal.doc

Detaljer

Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) 1 1 Avtalens parter Avtalen inngås mellom

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 1. Omfang Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 Alle oppdrag som Loadmaster Oslofrakt utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme.

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som AS Moss Transportforum utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

AVTALE. mellom. Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: heretter kalt Oppdragsgiver og. Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter.

AVTALE. mellom. Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: heretter kalt Oppdragsgiver og. Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter. AVTALE mellom Navn: Uninett Norid AS Org.nr.: Adresse: NO-7465 TRONDHEIM heretter kalt Oppdragsgiver og Navn: x Org.nr.: Adresse: heretter kalt Tjenesteyter. 1. AVTALENS FORMÅL OG OMFANG Denne avtalen

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9):

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9): Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Ontime Logistics Norge AS (Ontime Logistics) utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler (VFL) og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) (heretter kalt leverandør)

AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) (heretter kalt leverandør) Vedlegg 7 AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) og (heretter kalt leverandør) For oppdragsgiver: [Sted/dato] [Navn m. blokkbokstaver]

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør

RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Leverandør Vedlegg 3 RAMMEAVTALE OM LEVERING AV Blikkenslager og takvedlikehold Tjenester med tilhørende materiell MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: KONTRAKT STORTINGET Eksemplar nummer 1 av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: [xx-xx] Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Kontrakt for tiltak i verneområde

Kontrakt for tiltak i verneområde Kontrakt for tiltak i verneområde mellom Statens naturoppsyn og TESTLEVERANDØR Kontraktsnummer: 16180288 Kontraktsnavn: Tiltak i verneområde ephorte-/saksnummer: 2016/9042 Innholdsfortegnelse 1. Parter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

RAMMEAVTALE. Vedlegg 2. Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. Vedlegg 2 RAMMEAVTALE Om henting, transport og avsetning av GROT, saknr: 12-006 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 2 av 7 1 AVTALENS PARTER Det er

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012. mellom. Firmanavn: Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Rammeavtale distribusjonstjenester 13/012 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en

Detaljer

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE

LEVERING AV DAGLIG LEDELSE AVTALE OM LEVERING AV DAGLIG LEDELSE MELLOM Horten bompengeselskap RV 19 AS Oppdragsgiver Leverandør 1 Det er i dag inngått avtale om levering av daglig ledelse mellom Oppdragsgiver: Horten bompengeselskap

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

[Fyll inn leverandør]

[Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rådgivende ingeniørtjenester Statens vegvesen Region sør, avdeling Buskerud mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

AVTALE OM. Avtale om partsforpliktelser. mellom:

AVTALE OM. Avtale om partsforpliktelser. mellom: AVTALE OM Kjøp av rens og oljing av parkett, Universitetet i Nordland, campus Bodø Avtale om partsforpliktelser mellom: org.nr. 970 940 243 8049 BODØ, heretter kalt oppdragsgiver og org.nr....... heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer