KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s."

Transkript

1 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. 10

2 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Ansvarlig redaktør: Jan Rudy Kristensen Redaksjonskomité: Ingrid Sagranden Rachel Lørum Mari Aaby West Tilrettelegging: Maria Hevzy Innholdet i bladet representerer nødvendigvis ikke redaksjonens syn Har du innspill på stoff i bladet, kan dette sendes på e-post til forbundskontoret Redaksjonsarbeidet avsluttet 2. april 2013 Postadresse: Postboks 8779 Youngstorget 0028 Oslo Besøksadresse: Youngstorget 2a 5. etasje Oslo E-post: Telefon: Forbundssekretærer: Mari Aaby West María Hevzy Konti: Magasinet: Forbundet: Layout og trykk: 07 Media, Oslo ISSN Barn er investering i framtida Foto: María Hevzy Et samfunn uten barn, er et samfunn i stagnasjon. Et samfunn med framtidshåp og som bygger for framtida, vil alltid gjøre dette med sine barn og barnebarn i tankene. Barna er en velsignelse for foreldrene, familien ellers og for hele samfunnet. Det er også slik at noen av oss får egne barn, andre ikke. Men vi er alle avhengige av at fellesskapet vi er en del av får barn. I det siste har det pågått en håpløs debatt om hva som er mest verdifullt, det å være i arbeid eller det å ha tid til å være sammen med sine barn. Hva er verdiskaping, å utføre ditt yrke eller å ta vare på dine barn? Folk med forskjellige oppfatninger har klatra ned i sine trygge tradisjonelle skyttergraver og kaster gamle argumenter på hverandre. Vi er ikke interessert i å stoppe noen debatter, men vi mener det er nødvendig å rydde i argumentasjonen. For det første er det vel liten tvil om at vi alle må bidra i yrkeslivet hvis vi skal få nok bidragsytere til å løse de viktige oppgavene som står foran oss. Vi skal ha folk til å produsere varer og tjenester, og vi skal ha folk til å arbeide i skole, omsorg og sykehus. Det blir kamp om arbeidskraften, og det er helt nødvendig at alle deltar. Når noen velger bort å delta for fullt i arbeidslivet går dette på bekostning av alle andre. Dette ser vi mange eksempler på med de store problemene vi har med mange deltidsstillinger i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Prinsippet om å ha hele folket i arbeid er den viktigste forutsetningen for å bygge det gode trygge samfunnet vi har. Hva så med barna? Vi tror at alle ønsker å gi sine barn en god oppvekst, og som en del av dette ønsker vi å bruke mye tid på å ta vare på dem. Vi vil være mye sammen med våre egne barn! Dette har Arbeiderpartiet tatt på alvor. Ingen andre regjeringer har foreslått så familievennlige ordninger som de Arbeiderpartiet har stått i spissen for. Vi har sikra ett års foreldrepermisjon, med andel for både far og mor. Med lønn! Vi har tatt initiativ til ammefri. De fleste tariffavtaler har sikra lønn til dette, men nå har dette blitt lovfesta for å sikre alle. Arbeiderbevegelsen er altså FOR at foreldre skal ha tid med sine barn, og har vist dette gjennom konkrete tiltak. Dette har skjedd fordi vi alle mener dette er verdifullt og viktig. For barna, for foreldrene og for samfunnet. Det er arbeiderbevegelsen som har sørga for alle forkortinger av arbeidstida. Først åttetimersdagen, så gradvis kortere arbeidsdag til det vi har i dag. Fordi fritid også betyr noe, ikke minst for forholdet til barna. Arbeiderbevegelsen er den eneste bevegelsen som tar hensyn både til et bærekraftig samfunn og til gode forhold for familiene. Det vil være arbeiderbevegelsens oppgave å føre dette viktige arbeidet videre. Det bør settes konkrete mål, basert på at alle arbeider full stilling og bidrar på denne måten. Kontantstøtta må avskaffes. Det er på tide å arbeide for en gradvis utvidelse av foreldrepermisjonen til barnet er to år og det er på tide å innføre sekstimersdagen for småbarnsforeldre. Hvis vi ønsker et familievennlig samfunn er det bare arbeiderbevegelsen som kan få virkeliggjort dette. Vi må være førende i denne debatten, og ikke la konservative krefter ta våre poeng. Utvida foreldrepermisjon og sekstimersdagen burde være paroler å samle folk under første mai! 2

3 FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT FORBUNDSNYTT Kristne Arbeideres Landsmøte 2013 Landsmøte 2013 vil bli avholdt i Oslo oktober Alle medlemmer av Kristne Arbeidere med gyldig kontingent kan møte. Utgiftene med avholdelse av selve landsmøtet dekkes av forbundet. Det enkelte organisasjonsledd kan dekke øvrige utgifter for sine representanter. Dersom du har lyst å delta, ta kontakt med organisasjonsleddet der du bor. Kontaktinformasjon finnes på våre hjemmesider Saker til landsmøtet sendes Kristne Arbeideres sentralstyre senest tre måneder før landsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må også være sendt sentralstyret innen 3 måneder før landsmøtet. Kun vedtektsforslag som er innsendt i rett tid kan behandles av landsmøtet. De forslag som er kommet inn, sammen med forslag til saksliste, sendes påmeldte delegater, kretsene og lokallagene senest 2 uker før landsmøtet. Påmelding av deltakere på landsmøtet må være kommet inn til Kristne Arbeideres kontor innen 17. september. Påmeldinger og forslag kan sendes til eller til: Kristne Arbeidere Pb Youngstorget 0028 Oslo Partisekretær Raymond Johansen deltar på Sarons Dals sommerstevne 2013 Søndag 14. juli kl skal partisekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, delta på en stor politikermønstring under sommerstevnet i Sarons Dal, Kvinesdal. Du kan lese mer om sommerstevnet på 3

4 ET PÅSKEDRAMA JUDAS OG PETER Foto: ScanStockPhoto Vi har lagt påsken bak oss. Der har vi møtt mange personer, deriblant Judas, han som forrådte Jesus. Og Peter, som fornektet ham. Det er et menneskelig drama som møter oss. 4 Hva skjedde etter at Judas hadde forrådt Mesteren? I Matteusevangeliet kapittel 27 v. 3 og følgende forteller:»men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk tilbake til øversteprestene og de eldste med de tretti sølvpengene og sa:» Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden. «Hva angår det oss», svarte de. Det blir din sak.» Da kastet han pengene inn i tempelet, og gikk deretter bort og hengte seg. JUDAS ANGRER Judas er modig, for han omtaler sin egen handling og forteller sannheten at han

5 Av: Yngvar Langås angrer. Han oppsøker sågar dem som har betalt ham for å forråde Jesus. Han hverken bortforklarer eller unnskylder seg. Å MOTTA EN BEKJENNELSE Når Judas oppsøker dem som har fått ham til å forråde Jesus, er det et intenst øyeblikk. Det svaret han får, er så avgjørende for livet hans videre. Hvordan kommer han ut av situasjonen han er kommet inn i? Kan de han går til bli til støtte for ham? Han er sårbar og spent. Hvem av oss har ikke minner og erfaringer fra slike situasjoner? Vi ble lukket inn i andres liv gjennom det vi ble fortalt. Tok vi imot dem og fortellingen deres? Ble det vi ble fortalte tatt imot av oss slik at det ble til støtte for dem? Ble det en god samtalesituasjon? Vi minnes sikkert også selv situasjoner der vi lukket andre inn i eget liv og egne krevende opplevelser. Vi hadde stort behov for andres forståelse og hjelp. Hvordan gikk det? Vi trenger alle venner og støtte. Vi er ensomme alene. Hadde Judas skjebne blitt annerledes om han hadde møtte mennesker som hadde vist ham kjærlighet og forståelse og ikke avvist ham? Kanskje. Noen ganger henger et menneskes liv og velferd i en tynn tråd. INGEN BRYR SEG! Judas møter ingen forståelse hos overprestene og de eldste «hva angår det oss» er svaret de gir. Det var et hardt svar. Ubarmhjertig. De ville ikke stå ved hans side i vel hans mørkeste øyeblikk. Ingen barmhjertighet! Kanskje forteller det noe om deres eget livssyn et livssyn der barmhjertighet ikke hørte med. Mon vi ikke selv og hele vårt samfunn ofte handler slik: Vi bryr oss ikke, men snur ryggen til. Mange kunne ha fått et bedre liv og en blidere skjebne om noen hadde brydd seg! KRISTUS REAGERER MED NÅDE! Kristus bryr seg! Han gir oss et annet svar en overprestene gir. For kristendommen er nådens religion. Selv om vi dens tilhengere langt fra alltid gir nåde der det er mulig, eller synes å leve av nåden. Et menneskes fortvilelse angår oss. Jesus viste det gjennom hele sitt liv. Han gav tilgivelse til dem som trengte det og viste solidaritet med dem som hadde et slikt behov. Jesus gir håp der håpet er borte. Selv på korset viser han kjærlighet når han forteller en av røverne at i dag skal han bli med ham i Paradis. KJÆRLIGHETEN ER REDNINGEN Peters skjebne i påskedramaet blir så annerledes enn Judas sin historie. Han nektet jo at han kjenner Jesus. Og han angrer slik Judas gjør. Judas er forræder. Peter fornekter. Er ikke begge deler like ille? Hva er forskjellen? Mon det ikke er at Judas møter ubarmhjertighet og avvisning mens Peter møter nåde og kjærlighet? Forskjellen ligger altså utenfor dem selv. Peter møter Kristus igjen, får tilgivelse og oppreisning. Han møter kjærligheten som fornyer ham og gir han en god framtid. I kapittel 21 i Johannesevangeliet fortelles det om dette møtet mellom Jesus og Peter der han får spørsmålet om han elsker Jesus, og svarer bekreftende på det når han sier:»herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær». VIS MEDFØLELSE Vi vil gjerne bidra til en rettferdig verden og gode liv for hverandre. «Vis medfølelse, elsk hverandre som søsken. Vis hjertelag og ydmykhet», oppfordres vi til i 1. Peters brev 3.8. Peter visste nok hva han snakket om, han hadde selv opplevd medfølelsen. Slik vil vi også gjerne selv leve til beste for medmenneskene og oss selv. Den som gir medfølelse er viktig. Den som får medfølelse er heldig. Vi sier med salmedikteren Liv Nordhaug: «Vi vil slippe våre stener. Vi vil rekke frem vår hånd. Kristus mildner våre øyne Når han gir oss av sin ånd. Vi har alle falt i støvet. Alle trenger vi en bror. Han som elsket, ber oss prøve Å gi varme til vår jord.» NOS nr

6 Arbeiderpartiet er det store familiepartiet Av: María Hevzy Undersøkelser fra SSB viser at kvinner og menn i dag deler mer på arbeid både ute og hjemme. Fedre med små barn bruker klart mindre tid til yrkesarbeid i dag enn på begynnelsen av 1980-tallet, mens tiden til husog omsorgsarbeid har økt betraktelig. - God likestillingspolitikk er også god familiepolitikk, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Arbeider bevegelsen er de som virkelig har sørget for mer frihet til familiene, og familiene har fått mulighet til å være mer sammen enn tidligere. -Dette har ikke kommet av seg sjøl, sier Huitfeldt. De endringene vi ser i dag er et resultat av en villet politikk, og en rekke reformer som har endret rammene for foreldres tilpasninger mellom yrkesarbeid og familie. Huitfeldt er sjøl et levende eksempel på at det går an å kombinere familieliv og yrkesliv. Hun fikk tre barn på fem år, samtidig som hun jobbet som forsker. Foreldrepermisjonen som Arbeiderpartiet har jobba fram i regjeringa gjorde dette mulig, sier arbeidsministeren. Mens vi har sittet i regjering har vi utvida foreldrepermisjonen til 49 uker med fullt uttak av lønn. 14 uker er forbeholdt far, og de fleste menn tar ut fedrekvota. Denne ordninga gir foreldre stadig mer tid til å være hjemme med barna når de er små. I tillegg har vi nå valgt å lovefeste ammefri med lønn, noe som gjør det enda enklere for mor å fortsette amminga og være i jobb, forteller Huitfeldt. -At kvinner jobber er bra både i et samfunnsøkonomisk perspektiv og i et familieperspektiv, påpeker Huitfeldt. Det at så mange kvinner i Norge er yrkesaktive er verdt mer enn hele oljeformuen til sammen. Norge er på topp i verden når det gjelder likestilling, og vi har i tillegg gjort det mulig for norske kvinner å kombinere arbeid og relativt høye fødselstall i europeisk sammenheng. Vi er også kåra av Redd Barna til verdens beste mammaland. Det er vi stolte av! Foto: Arbeiderpartiet Du har uttalt at de store likestillingsutfordringene nå ligger i arbeidslivet. Hvorfor mener du det? -For 30 år siden var under halvparten av norske kvinner sysselsatte eller arbeids 6

7 Markering av utvida pappakvote. Alle foto: Arbeiderpartiet søkere. I dag er nesten like mange kvinner som menn i jobb, begynner Huitfeldt. Denne utviklingen har også ført til en endring av arbeidsdelingen i hjemmet, som vi har snakket om allerede. Utvidelsen av foreldrepermisjonen og fedrekvoten har ført til en jevnere fordeling av foreldrepermisjonen enn tidligere. I dag er vi nær ved å nå våre likestillingspolitiske mål om full barnehagedekning halvering av barnehageprisene, ett års fødselspermisjon og tre måneders pappakvote, fortsetter Huitfeldt. - Fremtidens likestillingspolitikk må derfor handle om mer enn familiereformer. Vi ser at det er store likestillingspolitiske utfordringer i dagens arbeidsliv, forklarer hun. Hva er det som gjenstår? -I dag jobber 40 prosent av sysselsatte kvinner deltid, mens godt under 10 prosent av mennene gjør det samme. Deltid gir både lavere lønn og lavere pensjon, dette er ikke kvinnene tjent med, forteller hun. - Kvinner tjener bare 86,5 prosent av det menn gjør, påpeker Huitfeldt. Det er også mye å gjøre på sykefraværssida, fortsetter hun. -Siden 1979 har syke fraværet blant menn vært stabilt. For kvinner har derimot utviklingen gått fra å ligge jevnt med menn, til å bli 60 prosent høyere en blant menn. I 1979 var andelen kvinner og menn som var uføretrygdet tilnærmet lik for kvinner og menn, mens det i 2010 var nesten 50 prosent flere kvinner enn menn som var uføre. Vi må finne ut hvorfor det er slik, og så må vi gjøre noe med det, understreker Huitfeldt. I tillegg må vi få på plass to barnehageopptak i året. Det er viktig at flere får raskere plass slik at de har mulighet til å kombinere jobb og barn, sier Huitfeldt. Du sier at god likestillingspolitikk er god familiepolitikk, hva mener du egentlig med det? -Jeg mener akkurat det. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet. Men vi snakker ikke nødvendigvis om politikken vår som familiepolitikk, sjøl om det er familiene som i stor grad nyter godt av den. Foreldrepermisjon, ammefri, regulert arbeidstid og ferieordningene er kjempeviktig for at fami liene skal ha tid sammen, påpeker hun. I likestilte familier ser vi også mindre vold, en i mindre likestilte familier, dette er kjempeviktig! Hva mener du står på spill dersom Høyre og Fremskrittspartiet kommer til makta etter høstens valg? -Mye står på spill, begynner Huitfeldt. Høyresida har alltid vært en bremsekloss for likestilling, og hvis vi ser på arbeidsmarkedspolitikken som viktig for likestilling og familieliv, blir bildet enda verre. Mer overtidsarbeid uten kompensasjon i form av lønn, mindre regulert arbeidstid, som betyr mindre fritid med familiene er blant det som kan komme, forteller hun. Høyre sier også ingenting om hva de vil med makspris i barnehagene. 7

8 Arbeiderbevegelsens og kristenbevegelsens verdigrunnlag basis for framtidas velferdsstat Velferdsstaten er noe av det aller flotteste menneskeheten har klart å bygge, sier Odd Haldgeir Larsen fra Fagforbundets politiske ledelse. Nå handler det om å sikre bred oppslutning om velferdsstaten videre, slik at vi kan gi dette verket videre til våre barn og barnebarn! Kristne Arbeidere har fått møte Odd Haldgeir Larsen fra Fagforbundets daglige politiske ledelse. Fagforbundet er det største forbundet i LO, og dermed også Norges største forbund. Larsen har bred politisk og organisatorisk erfaring gjennom mange år i ledelsen i Fagforbundet Akershus og gjennom arbeid Fagforbundets landsstyre og forbundsstyre. Kristne Arbeidere spurte ham om hva som er det viktigste fagbevegelse har bidradd med i historien. -Det store prosjektet fagbevegelsen har vært med på å forme må være velferdsstaten. I dette ligger mange enkeltsaker som til sammen utgjør velferdsstaten. Jeg kan ikke se at noen andre land i verden kan vise til noe som er på det nivået som den nordiske og norske velferdsstaten, sier Odd Haldgeir Larsen. Hva er utfordringene med å bygge velferdsstaten framover? -Hovedutfordringen er å sikre oppslutning om velferdsstaten. Oppslutning om velferdsstaten krever en etisk forståelse for at alle mennesker er like mye verd. Oppslutning om velferdsstaten betyr at vi må være villige til å finansiere ordningen gjennom å betale skatt. For oss som har god inntekt og er friske utfordrer dette vår egoisme. Velferdsstat betyr å yte etter evne og få etter behov, sier Larsen ivrig. - Vi må finansiere velferdsstaten uten å være sikre på at vi personlig får like mye tilbake. Men ingen av oss kjenner morgendagen. Vi kan alle være den som trenger heldøgnspleie fra i morra! Hvis ikke folk opplever velferdsstaten som svaret på deres behov, svekkes grunnlaget for det samfunnet vi har jobba fram. Det krever at vi alltid må være offensive, alltid i endring for å forbedre tilbudet til innbyggerne. Du nevner etikk, forståelse og menneskeverd i forbindelse med velferdsstaten. Kan du utdype dette? Foto: ScanStockPhoto -Det er vanskelig å få folk til å bruke penger på noe de ikke forstår noe av. Vi må vise alle hva vi får tilbake fra samfunnet for vår innsats gjennom skatten vi betaler. Vi har foreldrepermisjoner, barnehager, en unik fellesskole, gratis lærebøker også i videregående skole, godt utbygd sosialt sikkerhetsnett og et av verdens beste helsevesen. Det etiske elementet i velferdsstaten er nettopp det at vi har skapt ordninger som gjelder alle. Det bygger altså på at det enkelte menneske har en verdi, og derfor bør ha skikkelig behandling. Velferdsstaten vurderer ikke hvilken økonomi du har, hvilken folkegruppe du tilhører eller hvilken tro du har. Det hand 8

9 Foto: Fagforbundet ler bare om behovet til den enkelte, påpeker Larsen, og dette bør det være mulig å få bred oppslutning om! Arbeiderbevegelsen og den kristne bevegelsen har jo sammenfallende verdier når det gjelder verdien av hvert enkelt menneske. Sammen bør disse bevegelsene gi godt grunnlag for framtidas velferdsstat. Noen kristne støtter også høyresida? -Jeg er ingen teolog, men jeg tror det skyldes mangelfull analyse. Velferdsstaten bygger på ord Jesus sa og som alle kjenner: Det du har gjort mot en av mine minste har du gjort mot meg, Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg og ikke minst du skal elske din neste som deg selv. Velferdsstat er å gjøre disse orda til samfunnsbærende verdier. Å selge ut velferdsstaten slik høyresida vil, reduserer mennesker til en handelsvare, til en mulighet til fortjeneste. Jeg kan ikke begripe at det skal være noe spesielt kristelig i det! Høyresida vil si at de vil drive omsorg mer effektivt privat? -Høyresida har kort hukommelse. Deres politikk ble testa ut de siste 20 åra i forrige århundre. Ikke noe sted blir privat kommersiell drift billigere og bedre over tid. Eneste måten å få billig drift på er å ta fra de ansatte deres pensjoner og redusere lønna. Det er i alle fall ikke særlig kristelig. Men det er høyrepolitikk! Vi må søke etter effektiv drift på en annen måte, sier Odd Haldgeir Larsen ivrig. Vi må bruke den kompetansen de ansatte har, og få til forbedringer nedenfra! De er de som gjør jobben som vet hva som hindrer dem i å gjøre jobben bedre. De må alltid spørre seg selv: Hvorfor gjør jeg dette akkurat på denne måten, fins det en bedre måte? For å lykkes med dette må partene i arbeidslivet og de politisk ansvarlige være med. Denne arbeids måten er det vi kaller trepartssamarbeid eller Den norske modellen. Når arbeids giveren og arbeidstakerne jobber sam men blir resultatet godt! Å utforme velferdsstaten handler hele tida om smartere løsninger! Fagforbundet vil ha en effektiv velferdsstat, vi vil ha de aller smarteste løsningene! Vi organiserer dem som arbeider i velferdsstaten, i kommuner og sykehus! Er du optimist på velferdsstatens vegne? -Valget til høsten blir en utfordring. Valget handler om hvorvidt vi skal beholde velferdsstaten eller bygge den ned. Fremskrittspartiet vil selge ut velferdsstaten. Og de mest liberalistiske i Høyre vil det samme. Valget avgjør hvilken retning vi skal ha på samfunnet, nestekjærlighet eller kommersialisme? Det viktigste nå blir å få med de som vil ha et samfunn med velferd for alle slik de frivillige bevegelsene, kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen alltid har hatt som mål. For å få det til må alle gode krefter stå sammen. Vi må appellere til de som ønsker nestekjærlighet og solidaritet som samfunnssystem, og vi må få folk til å stemme på de som vil forsterke velferdsstaten, avslutter en engasjert Odd Haldgeir Larsen fra Fagforbundets ledelse. 9

10 Samarbeidsavtale med Av: María Hevzy Onsdag 3. oktober 2012 blei det signert en samarbeidsavtale av Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud og representanter for de ideelle organisasjonene i Blå Kors lokaler i Oslo. Samarbeidsavtalen inngås mellom regjeringa og paraplyorganisasjonene Frivillighet Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Ideelt Nettverk og KS bedrift, som representerer ideelle aktører som leverer helse- og sosialtjenester til statlige virksomheter. Avtalen fastsetter de overordnede prinsippene for samarbeidet og nedfeller visjonen for samarbeidet og samarbeidsform. Det har i lengre tid vært fokus på privatisering av helse- og omsorgstjenester, herunder at de ideelle aktørene taper anbudskonkurranser i helse- og omsorgssektoren mot de store kommersielle selskapene. Kristne Arbeidere har tatt en prat med Fornyings og administrasjonsog kirkeminister Rigmor Aasrud om hva regjeringa gjør på dette området. - Vi har en lang og god tradisjon i Norge for et tett samarbeid med ideell sektor om løsing av viktige velferdsoppgaver, forteller Fornyings- og administrasjons, og kirkeministerminister Rigmor Aasrud - De ideelle organisasjonenes innsats vil være viktig for at vi skal finne nye løsninger på velferdsutfordringene. Denne avtalen anerkjenner at ideell sektor er en viktig samarbeidspartner for offentlig sektor i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen, og vi vil at den skal bidra til bedre samarbeid mellom staten og ideell sektor. Hva vil regjeringa med en sånn avtale? -Vår målsetting med avtalen er å videreutvikle og forbedre pasienters og brukeres tjenestetilbud. Vi må ha et best mulig samlet tjenestetilbud til befolkningen, og denne målsettingen vil være førende for vårt arbeid med samarbeidsavtalen, sier Aasrud. - Mitt ønske er at samarbeidsavtalen skal bidra til å synliggjøre hvordan de ideelle organisasjonenes særtrekk og kvaliteter kan mobiliseres for å nå dette målet, fortsetter hun. - Samarbeidsavtalen skal bidra til å anerkjenne, styrke og synliggjøre den viktige rollen som ideelle aktører spiller i den norske velferdsstaten. Vi har nedfelt seks overordnede prinsipper for god samhandling mellom regjeringen og ideell sektor. Prinsippene om kvalitet, god bruk av offentlige midler, langsiktighet og forutsigbarhet, uavhengighet, mangfold og dialog, avslutter hun. Hvordan skal dette gjennomføres i praksis? Signering av samarbeidsavtale. Foto: FAD 10

11 ideell sektor Foto: Arbeiderpartiet -Et av de viktigste tiltakene i samarbeidsavtalen er etableringen av et dialogforum der regjeringen og ideell sektor kan møtes for å drøfte sentrale spørsmål og rammebetingelser knyttet til leveranser av helseog sosialtjenester. Hva er det som er mest krevende på dette området? -Vi har flere utfordringer som må tas tak i. Jeg er godt kjent med at flere av de ideelle organisasjonene har særlige utfordringer knyttet til høye pensjonskostnader, og taper anbudskonkurranser på grunn av dette. Regjeringen vil sammen med paraplyorganisasjonene gjennomgå problemstillingene knyttet til ideelle aktørers pensjonskostnader i dialogmøtene, begynner hun. - Ved kjøp av helse- og omsorgstjenester er det viktig å sikre at brukerne får tjenester av høy kvalitet som er tilpasset deres individuelle behov. Departementene og deres underliggende virksomheter skal bidra til utvikling av gode kvalitetskriterier og -krav. En viktig del av dette arbeidet blir derfor å identifisere hvordan særtrekk ved de ideelle aktørenes tilbud kan tilføre økt kvalitet til tjenestene og hvordan slike kvaliteter kan vektlegges, fortsetter Aasrud. - Det er også mange kompliserte rutiner når man skal drive med anbud i offentlig sektor. Regjeringen ønsker at det skal utvikles bedre veiledningsmateriell om hvordan man kan gjennomføre gode innkjøp på helse- og sosialfeltet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) jobber nå med en veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. Veilederen skal blant annet beskrive hvilket handlingsrom offentlige oppdragsgivere har ved fastsettelsen av kvalitetskrav, tildelingskriterier og kontrakters lengde. Veilederen skal også beskrive muligheten for å reservere konkurransen for ideelle organisasjoner i konkrete anskaffelser. De ideelle aktørene er involvert i arbeidet med veilederen, forteller hun. - Jeg får stadig tilbakemeldinger på at regelverket om offentlige anskaffelser er for komplisert, byråkratisk og vanskelig å bruke, det må vi gjøre noe med, sier Aasrud engasjert. - Jeg har derfor satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser, og foreslå nytt regelverk på området. Hensikten er å oppnå forenkling og fleksibilitet. Mandatet til utvalget omfatter også reglene for anskaffelser av helse- og sosialtjenester. De er bedt om å ta hensyn til de særegne forholdene ved helse- og sosialtjenester, og viktigheten av at kompetente tjenesteleverandører finner det attraktivt å levere sine tjenester til det offentlige. Ideell sektor er representert i utvalget, de har masse å bidra med på dette området, avslutter Aasrud. 11

12 Kritikk av An- Nah...kolonialisme ingen grunn til Nord-Afrika eller den arabiske verden svakhet. Av: Josef Hæier Styret i International League of Religious Socialists, hvor Kristne Arbeidere er representert, avholdt møte i Tunisia i februar Møtet var bra, vi utvekslet meninger og ideer om demokrati og det religiøse venstre. I tillegg blei vi oppdatert på situasjonen i Tunisia og vi møtte noen representanter for de politiske partiene i Tunisia. Vi hadde også et interresant møte med en sentral aktør på den politiske arena i Tunisia. Josef Hæier, Tapio Lampinen, Abdel Fattah Mourou og Mehdi Gharbi. Foto:Josef Hæier 12

13 da fra innsida Kolonialisme ble gjort mulig på grunn av svakhet i den arabiske verden. Tekst: Abdel Fattah Mourou Abdel Fattah Mourou, en knapt 70 år gammel politiker og advokat, og regnes som en av grunnleggerne av An- Nahda (renessanse), sammen med Rached Ghannouchi. Etter å ha hatt en rekke uoverensstemmelser med regimet i Tunisia, og ha tilbrakt flere år i fengsel, slutta han med all politisk aktivitet. Men i januar 2011, etter at Rached Ghannouchi hjemvendte fra eksil, ble Mourou igjen politisk aktiv. Han vendte tilbake til An- Nahda i 2012 og ble valgt inn i bevegelsens øverste organ. -I den arabiske verden, er det vanlig å høre kritiske beskrivelser av elendighet forårsaket av Europas og Vestens inntrenging korstog, gjennom kolonialisme, misjon, støtte av staten Israel og ikke minst vestens støtte til diktaturer i Egypt og Tunisia, forteller Mourou. - Kolonialisme er ingen grunn til Nord- Afrika eller den arabiske verdens svakhet. Kolonialisme ble gjort mulig på grunn av svakhet i den arabiske verden, uttrykte Mourou. -Den arabiske verden etter islams fremvekst lå i lang tid langt foran Europa når det kom til vitenskap, medisin, matematikk, navigasjon og politikk. Men araberne mista ledelsen etter omlag år og på tallet, var det europeerne som stod for vitenskapelige fremskritt og politisk ekspansjon, fortsatte han. -En viktig årsak bak dette skiftet er at de islamske kalifene var diktatorer, og arabiske stater var diktaturer. Mangelen på demokrati svekka den arabiske verden, mens Europa vokste kraftig, sier Mourou. Mourou fortsetter med å si at en dypere årsak bak den arabiske verdens svakhet, er at de arabiske diktaturene ikke er klar over at islams budskap handler om menneskeverd, om frihet og likhet for alle mennesker. Det handler om ballanse med naturen og om omsorg for de svake og syke, fortsetter han. Ifølge Mourou gir islam full frihet for alle til å velge sin religion, og til å forlate religionen vhis de ønsker det. Den mektige arabiske kalifen og andre ledere i det Osmanske riket valgte å ikke forstå islam, men å bruke religionen til egne formål, sier han. En Nahda fikk 40 % oppslutning i valget i oktober Da vi var i Tunisia var partiet i koalisjon med Ettakatol som er det sosialdemokratiske søsterpartiet i Tunisia og HLR, et sekulært sentrum-venstre parti. I dag, kort tid etter, er Mourou en kritiker av dagens An- Nahda. Han mener de også har mista islams idé om menneskeverd, frigjøringen av mennesket, både materielt og åndelig. De har også i følge Mourou mista islams idé om likestilling mellom mann og kvinne. Mourous bilde av An- Nahda og islam gjør kanskje lite med det bildet av islamister som dominerer i Europa i dag. Samtidig så viser Mourous bilde en annerledes form for islam, som i dag mange ledende figurer i An- Nahda uttrykker. Foto: Josef Hæier Mourou er en stemme i en pågående intellektuell prosess med å utforme en tunisisk politisk identitet, med røtter i den arabiske og islamske historie og en uavhengig av den vestlige verden som valgte å støtte den nå avsatte tunisiske diktatoren Ben Ali. Det Mourou sier er at den arabiske verden ble beseiret av europeiske kolonister fordi den arabiske verden var i forfall. Hans perspektiv og analyse inneholder selvkritikk, men inneholder også håp om en annen fremtid. Mourou viser at blant islamister i Tunisia er folk som ikke aksepterer all retorikk. Han viser at det er intellektuelle i Tunisa kan nyansere bildet vi ser fra Europa, og som ønsker å finne de europeere som ikke støtter de arabiske diktaturer. 13

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Strømsparende vaktmestere

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

De usynlige VM-heltene

De usynlige VM-heltene Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: De usynlige VM-heltene Side 40 Nr. 2-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Tema: Vold mot kvinner Side 8 Leksehjelp som fungerer

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer