Generelle forretningsvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle forretningsvilkår"

Transkript

1 Saxo Privatbank A/S (FT-nr./reg. nr. 1187) («Saxo Privatbank»), har tillatelse til å drive virksomhet som bank i henhold til lov om finansiell virksomhet og er under tilsyn av Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø. Saxo Privatbanks handelssystem («Systemet») er under tilsyn av Forbrugerombudsmanden. Saxo Privatbank er et datterselskap av Saxo Bank A/S. Saxo Privatbank kan kontaktes på tlf.: eller e-post: com, og henvendelse til og kommunikasjon med Saxo Privatbank kan foregå på norsk eller engelsk. De allmenne forretningsvilkårene («Vilkårene») består av generelle forretningsvilkår, handelsvilkår og depotvilkår og gjelder ethvert forhold mellom Saxo Privatbank og kunden, med mindre annet er avtalt skriftlig. Vilkårene gjelder for alle kunder i Saxo Privatbank. Vilkårene suppleres av de andre avtalene som kunden inngår med Saxo Privatbank («Avtalene», og enhver slik avtale, en «Avtale»). Avtalene kan blant annet bestå av innlånsavtaler, utlånsavtaler, kredittavtaler, pensjonsavtaler og/eller derivathandelsavtaler. Avtalene knyttes sammen med opprettelse av en konto og et depot. Vilkårene er tilgjengelige for kunden på Saxo Privatbanks nettsider Saxo Privatbank tilbyr handel med visse norske og utenlandske verdipapirer, herunder aksjer og obligasjoner samt visse andre verdipapirer i henhold til verdipapirloven (lovkunngjøring nr. 959 av 11. august 2010 med senere endringer) 2. Kunden kan i et visst omfang handle derivater og valuta. Hvilke verdipapirer kunden kan handle med, fremgår til enhver tid av Saxo Privatbanks nettsider I den utstrekning loven om betalingstjenester (lov nr. 385 av 25. mai 2009 med senere endringer) tillater det, er loven fraveket for kunder som er juridiske personer eller virksomheter («Ervervskunder»), i den utstrekning det er mulig i henhold til loven. Kunden kan til enhver tid i løpet av kundeforholdet be om å få utlevert kundeopprettelsesskjemaet og Vilkårene på papir eller et annet varig medium. Generelle forretningsvilkår 1 Definisjoner I vilkårene har begrepene nedenfor følgende betydning, med mindre annet fremgår av sammenhengen: «Avtale» eller «Avtalene» betyr avtaler som kunden inngår med Saxo Privatbank, herunder innlånsavtaler, utlånsavtaler, kredittavtaler, pensjonsavtaler og/eller derivathandelsavtaler. «Bankdag» betyr dager da Saxo Privatbank har åpent, dvs. alle dager unntatt lørdager, søndager eller helligdager, herunder grunnlovsdagen, fredagen etter Kristi Himmelfartsdag, julaften og nyttårsaften. «Basisvaluta» betyr den valutaen som kundens konto er opprettet i. For kunder bosatt i eller med hjemsted i Norge vil det si norske kroner (NOK), for kunder bosatt i eller med hjemsted i Sverige vil det si svenske kroner (SEK), for kunder bosatt i eller med hjemsted i Danmark vil det si danske kroner (DKK), for kunder bosatt i eller med hjemsted i et EU-land vil det si euro (EUR), og for kunder bosatt i eller med hjemsted på Island vil det si islandske kroner (ISK). «Vilkårene» betyr de allmenne forretningsvilkårene som består av generelle forretningsvilkår, handelsvilkår og depotvilkår. «Børsdag» betyr alle dager da det relevante regulerte markedet er åpent for handel. «Corporate Action» har den betydningen som fremgår av punkt 15 i Handelsvilkårene. «Depotvilkår» betyr de vilkårene som fremgår av avsnittet «Depotvilkår» i Vilkårene. «Ervervskunder» betyr kunder som er juridiske personer eller virksomheter. «Forbrukeravtaleloven» betyr lov nr. 451 av 9. juni 2004 om visse forbrukeravtaler med senere endringer. «Garantifonden» betyr den danske Garantifonden for innskytere og investorer. «Generelle forretningsvilkår» betyr de vilkårene som fremgår av avsnittet «Generelle forretningsvilkår» i vilkårene. «Global Webtrader» betyr Saxo Privatbanks Global Webtrader-handelsplattform der kunden blant annet kan handle derivater når Saxo Privatbank og kunden har inngått en derivathandelsavtale. «Handelsvilkår» betyr de vilkårene som fremgår av avsnittet «Handelsvilkår» i Vilkårene. «Kunngjøringen om investorbeskyttelse» betyr kunngjøring nr. 964 av 30. september 2009 om investorbeskyttelse ved verdipapirhandel med senere endringer. «Limitprisen» har den betydningen som fremgår av punkt 11.3 i Handelsvilkårene. «NASDAQ OMX» betyr NASDAQ OMX Nordic. «Privatkunder» betyr kunder som er fysiske personer. «Systemet» betyr Saxo Privatbanks handelssystem. «VP» betyr VP Securities A/S. «VP-konto» betyr en konto i VP som Saxo Privatbank oppretter til kunden, med Saxo Privatbank som kontoførende institusjon. 2 Erkjennelse og aksept av risiko Kunden anerkjenner, aksepterer og forstår at (i) handel med verdipapirer og valuta kan være forbundet med betydelige risikoer, at (ii) gevinst og tap i forbindelse med handel med verdipapirer og valuta er avhengig av svingninger i verdipapirets, det underliggende aktivums eller valutaens verdi, og (iii) at historisk avkastning ikke uten videre kan benyttes til å skape forventninger om fremtidig avkastning og at all handel med verdipapirer og valuta i Saxo Privatbank som følger herav foregår for kundens regning og risiko. 3 Kundeopplysninger I forbindelse med oppretting av en konto og et depot hos Saxo Privatbank, må kunden oppgi navn, adresse og fødselsnummer eller organisasjons-/mva-nummer. Kunder med fødselsnummer må dokumentere navn, adresse og fødselsnummer med kopi offentlig utstedt legitimasjon med bilde og fortrykt fødselsnummer. Kunder med organisasjons-/mva-nummer. må dokumentere navn, adresse og organisasjons-/mva-nummer med en utskrift fra Foretaksregisteret eller annen tilsvarende legitimasjon. Saxo Privatbank kan i overensstemmelse med gjeldende lovgivning blant annet kreve at kunden opplyser om sin kjennskap til og erfaring med investering i verdipapirer. Kundens beholdning av verdipapirer, gjennomførte handelstransaksjoner m.m. registreres løpende hos Saxo Privatbank med henblikk på å gjøre opplysningene tilgjengelige for kunden samt å kunne oppfylle lovbestemte krav, herunder Saxo Privatbanks innberetningsplikt til Skatteetaten. Ved oppretting av en konto må kunden opplyse om kundens tilknytningsforhold, herunder gjennom ekteskap, samliv, konsernforhold eller på annen måte, til andre Saxo Privatbank-kunder. Hvis kunden etter etablering av kundeforhold med Saxo Privatbank får en slik tilknytning, eller et slikt forhold opphører, må Saxo Privatbank informeres omgående. Saxo Privatbank er tilknyttet Folkeregisteret og oppdateres daglig med opplysninger herfra, for eksempel når kunden endrer adresse. I forbindelse med betalingstjenester innhenter Saxo Privatbank opplysninger fra pengeinstitusjoner og andre med henblikk på å gjennomføre disse korrekt samt for å kunne utarbeide kontoutskrifter, betalingsoversikter og lignende. Hvis Saxo Privatbank foretar en kredittvurdering, innhentes det opplysninger om kunden i kredittopplysningsselskaper og kredittregistre. Saxo Privatbank benytter i overensstemmelse med gjeldende lovgivning kundens kontaktopplysninger til å informere om nye produkter, kampanjer og lignende. 3.1 Videreformidling av opplysninger om kunden Saxo Privatbank videreformidler bare opplysninger til tredjepart hvis kunden på forhånd har gitt skriftlig samtykke, eller hvis Saxo Privatbank forøvrig er berettiget til dette i henhold til norsk og europeisk lovgivning og andre bindende internasjonale bestemmelser. Saxo Privatbank videreformidler blant annet opplysninger til offentlige myndigheter hvis Saxo Privatbank er forpliktet til dette. Kunden samtykker i at Saxo Privatbank kan videreformidle kundeopplysninger til tredjepart i den utstrekning dette er nødvendig for oppfyllelse av Saxo Privatbanks kontraktsfestede forpliktelser overfor kunden, for eksempel i forbindelse med verdipapirhandel og betalingstjenester, og i at Saxo Privatbank kan videreformidle kundeopplysninger til andre Saxo Privatbank-enheter utenfor EU i forbindelse med oppgaver som oppbevaring og håndtering av data. Disse enhetene er forpliktet til å opprettholde europeiske standarder for overføring av data. Kunden samtykker i at Saxo Privatbank løpende må videreformidle opplysninger om kundens engasjement hos Saxo Privatbank til Saxo Bank A/S, herunder opplysninger som kunden eller andre har gitt eller vil gi. Formålet for videreformidlingen av opplysningene er administrasjon, risikostyring samt salg av og rådgivning om finansielle ytelser og markedsføring av finansielle ytelser overfor kunden. Slike henvendelser kan foregå via brev, e-post, sms eller telefon. Kunden samtykker også i at Saxo Privatbank via brev, e-post, sms eller telefon kan rette henvendelser til kunden vedrørende salg av og rådgivning om finansielle ytelser samt for markedsføring av finansielle ytelser overfor kunden. Kunden har til enhver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke, helt eller delvis. Hvis kunden misligholder sine forpliktelser overfor Saxo Privatbank, kan innberetning om dette skje til kredittopplysningsbyråer og/eller kredittregistre etter gjeldende regler. Saxo Privatbanks ledelse, ansatte, underleverandører og revisjon som har tilgang til opplysninger om kunden, er i overensstemmelse med gjeldende regler underlagt taushetsplikt vedrørende alle forhold de måtte få kjennskap til rundt kundeforholdet. 3.2 Innsyn i behandling av personopplysninger Kunden har i henhold til personopplysningsloven (lov nr. 429 av 31. mai 2000 med senere endringer) tilgang til innsyn i hvilke kundeopplysninger Saxo Privatbank behandler. Saxo Privatbank kan kreve betaling for skriftlig informasjon om dette. 3.3 Feil personopplysninger Hvis Saxo Privatbank blir oppmerksom på eller blir gjort oppmerksom på at det er registrert feil eller villedende opplysninger om kunden, vil de straks bli rettet eller slettet. Hvis opplysningene er videreformidlet til andre, vil mottakerne bli underrettet om dette. «Saxo Privatbank» betyr Saxo Privatbank A/S.

2 I tilfeller med feil eller villedende opplysninger vil Saxo Privatbank kreve verifisering av den aktuelle kunden, supplert med relevant dokumentasjon 3.4 Innsigelser og klager Kunden kan til enhver tid komme med innsigelser mot at opplysninger om kunden gjøres til gjenstand for behandling. Hvis innsigelsen er berettiget, vil behandlingen ikke lenger omfatte de aktuelle opplysningene. Tilsvarende kan kunden be om at feil opplysninger oppdateres. Kunden kan klage på Saxo Privatbanks behandling av opplysninger om kunden til Datatilsynet, 4 Kundeklassifisering I overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og implementeringen av dette i kunngjøring om investorbeskyttelse ved verdipapirhandel (kunngjøring nr. 964 av 30. september 2009 med senere endringer) («kunngjøringen om investorbeskyttelse») klassifiserer Saxo Privatbank sine kunder i tre kategorier: Godkjente motparter, profesjonelle kunder og detaljkunder. Saxo Privatbank gir ulike grader av beskyttelse til kunder innenfor hver kategori. Detaljkunder har den høyeste beskyttelsen, profesjonelle kunder og godkjente motparter anses som mer erfarne, velinformerte og sofistikerte samt habile til å vurdere potensielle risikoer, og har derfor redusert eller ingen beskyttelse. Saxo Privatbank gir kundene sine mulighet til å be om å bli plassert i en annen kategori, og på den måten øke eller redusere graden av beskyttelse. Når kunden ber om en annen kategorisering (enten generelt eller på produktnivå), må kunden oppfylle visse kvantitative og kvalitative kriterier som fremgår av kunngjøringen om investorbeskyttelse. På bakgrunn av kundens anmodning foretar Saxo Privatbank en vurdering av kundens ekspertise, erfaring og viten for å oppnå rimelig sikkerhet for, sett i lys av formen av forventede transaksjoner eller tjenesteytelser, at kunden er kompetent til å ta sine egne investeringsbeslutninger og forstår risikoene som er involvert. Hvis de ovennevnte kriteriene ikke oppfylles, forbeholder Saxo Privatbank seg retten til å ikke omklassifisere kunden i henhold til anmodningen. 5 Bruk av Systemet 5.1 Tekniske krav De tekniske kravene som kundens IT-utstyr, operativsystem, Internett-tilgang osv. må oppfylle, fremgår til enhver tid av Saxo Privatbanks nettsider 5.2 Brukernavn og tilgangs- og handelspassord I forbindelse med opprettingen av en konto og et depot mottar kunden et brukernavn og et tilgangs- og handelspassord. Brukernavnet og tilgangs- og handelspassordene er personlige, og det er kundens eget ansvar å oppbevare disse på en sikker og forsvarlig måte slik at Systemet ikke utsettes for misbruk. Kunden forplikter seg til ikke å gi andre tilgang til sitt brukernavn og tilgangs- og handelspassord eller skrive ned eller på annen måte oppbevare passordene sine på en slik måte at deres egenskaper som passord eller deres sammenheng med Saxo Privatbanks ytelser fremgår. Kundens tilgangs- og handelspassord kan ikke være identiske. Det må ikke etableres en fast oppkallsrutine som inneholder de aktuelle passordene på kundens PC (eller annen terminal). Det er kundens ansvar å deaktivere den funksjonaliteten i en nettleser som lagrer informasjon om passord, og på den måten gir kunden mulighet til å logge på Systemet uten å skrive passord. Kunden anses for å ha gitt samtykke til en betalingstransaksjon eller et kjøp eller salg av verdipapirer når kunden godkjenner transaksjonen eller kjøpet eller salget av verdipapiret i Systemet ved å bruke knappen «Legg inn ordre». 5.3 Sperring av Systemet Brukernavn og tilgangs- og handelspassord skal brukes når kunden logger på Systemet. Kundens tilgang til Systemet sperres automatisk etter tre feil inntastinger av brukernavn og/ eller tilgangs- og handelspassord. Saxo Privatbank underretter i overensstemmelse med punkt 12 nedenfor kunden om sperringen og årsakene til denne før sperringen, eller hvis dette ikke er mulig, umiddelbart etterpå med mindre dette går på bekostning av sikkerheten. Hvis kunden blir oppmerksom på uberettiget bruk av Systemet, eller får mistanke om at tredjepart uberettiget har tilegnet seg brukernavn og tilgangs- og handelspassord, må kunden snarest mulig informere Saxo Privatbank om dette slik at Systemet kan sperres. På Bankdager kan dette gjøres på tlf mellom kl og Man kan dessuten alltid informere ved å sende en e-postmelding til Kunden kan så bestille et nytt brukernavn og tilgangs- og handelspassord. I opptil 18 måneder etter informeringen kan kunden be Saxo Privatbank om dokumentasjon for kundens anmodning om sperring, og tidspunktet for denne. Brukernavn og tilgangs- og handelspassord kan til enhver tid endres av Saxo Privatbank. Endring vil normalt skje ved mistanke om misbruk, og vil uten unødig opphold bli meddelt kunden. Kunden har alltid mulighet til å sperre Systemet ved å kontakte Saxo Privatbank. Dette kan gjøres per telefon eller via e-post som nevnt ovenfor. En sperring hindrer tilgang til Systemet. Åpne ordrer og posisjoner plassert i Systemet før sperringen, vil ikke bli påvirket av sperringen med mindre kunden ber om dette direkte, og det er kundens ansvar å ta stilling til sine posisjoner. 5.4 Tilbakekalling av ordrer En ordre relatert til en betalingstransaksjon eller for kjøp/salg av verdipapirer anses for mottatt når kunden godkjenner transaksjonen eller kjøpet eller salget av verdipapiret i Systemet ved å bruke knappen «Legg inn ordre». Hvis kunden har plassert en ordre relatert til en betalingstransaksjon som kunden angrer i etterkant, kan kunden be om å få slettet ordren frem til ordren er effektuert. Kunden er klar over at Saxo Privatbank ikke er forpliktet til å slette ordren. En forespørsel om sletting av en ordre kan gjøres via Systemet eller per telefon til Saxo Privatbank. Kunden kan ikke anse en ordre for slettet før kunden har mottatt en bekreftelse på dette i form av en e-postmelding fra Saxo Privatbank. Hvis kunden har plassert en ordre om kjøp eller salg av verdipapirer, kan kunden tilbakekalle ordren ved å slette den i Systemet under «Oversikt over åpne ordrer». Kunden kan imidlertid ikke anse en ordre for slettet før kunden har mottatt en bekreftelse på dette i form av en e-postmelding fra Saxo Privatbank. 5.5 Innsigelser Hvis en kunde som er en fysisk person («Privatkunde»), blir oppmerksom på at en pengeoverføring er uautorisert eller inneholder feil, må kunden snarest mulig og senest 13 måneder etter Saxo Privatbanks debitering eller kreditering av pengeoverføringen, gjøre innsigelser om dette. Hvis en Ervervskunde blir oppmerksom på at en pengeoverføring er uautorisert eller inneholder feil, må kunden snarest mulig og senest 1 måned etter Saxo Privatbanks debitering eller kreditering av pengeoverføringen, gjøre innsigelser om dette. Hvis kunden ikke gjør innsigelser innen utløpet av ovennevnte frister, mister kunden retten til å gjøre innsigelsen gjeldende overfor Saxo Privatbank. 5.6 Saxo Privatbanks ansvar Ved en utbetaling fra kundens konto er Saxo Privatbank ansvarlig for direkte tap som følge av manglende eller mangelfull gjennomføring av utbetalingen. Ved en innbetaling til kundens konto er Saxo Privatbank ansvarlig for direkte tap som følge av manglende eller mangelfull gjennomføring av innbetalingen når Saxo Privatbank har mottatt beløpet.. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for indirekte tap. 5.7 Privatkunders ansvar Hvis Systemet brukes av Privatkunder, gjelder følgende bestemmelser om kundens ansvar ved misbruk eller annen uberettiget bruk av Systemet: (i) Kunden hefter med opptil 1100 kr for tap som følge av tredjeparts uberettigede bruk av Systemet når kundens brukernavn og tilgangs- og handelspassord har vært brukt. (ii) Kan Saxo Privatbank godtgjøre at: - kunden eller noen som kunden har overlatt brukernavn og/eller tilgangs- og handelspassord til, gjennom grovt uforsvarlig atferd har gjort tredjeparts uberettigede bruk mulig - kunden eller noen som kunden har overlatt brukernavn og/eller tilgangs- og handelspassord til, ikke har informert Saxo Privatbank snarest mulig etter at kunden har fått kjennskap til at brukernavn og tilgangs- og/eller brukerpassord er kommet tredjepart i hende - den uberettigede bruken er foretatt av noen som har fått opplyst brukernavn og/eller tilgangsog handelspassord fra kunden, uten at forholdet omfattes av punkt (iii) nedenfor, hefter kunden for opptil 8000 kr for tap som følge av tredjeparts uberettigede bruk av Systemet (iii) Kunden hefter uten beløpsbegrensning hvis den uberettigede bruken er gjort av noen som kunden bevisst har oppgitt brukernavn og tilgangs- og/eller handelspassord til, under omstendigheter der kunden visste eller burde ha visst at det var nærliggende risiko for misbruk som følge av videreformidlingen. Kunden er ikke ansvarlig for uberettiget bruk av Systemet som finner sted etter at kunden har informert Saxo Privatbank. 5.8 Ervervskunders ansvar Hvis kunden er Ervervskunde, godtar kunden å bare benytte Systemet, herunder kontoer og depoter hos Saxo Privatbank, i ervervsøyemed. Kunden er ansvarlig for ethvert misbruk hvis kundens tilgangs- og handelspassord har vært brukt. Kunden er ansvarlig for å sikre at bare personer som har myndighet til å underskrive for kunden, handler gjennom Saxo Privatbank. Hvis bemyndigelsen blant kundens medarbeidere endres, må Saxo Privatbank informeres straks. Frem til det tidspunktet da det meldes fra til Saxo Privatbank om at tilgangs- og handelspassordet skal sperres, er Saxo Privatbank ikke ansvarlig for noe misbruk av kontoer og depoter hvis kundens tilgangs- og handelspassord har vært brukt. 6 Disponering og fullmakt Kunden kan bare disponere de kontoene og depotene som kunden har fått opprettet tilgang til, eller som kunden har fått fullmakt til. Hvis kunden ønsker å gi fullmakt til en tredjepart som på kundens vegne skal kunne disponere og inngå avtaler hos Saxo Privatbank, må dette gjøres på et eget fullmaktsskjema. I denne situasjonen skal brukernavn og tilgangs- og handelspassord fremdeles brukes. Gjennom fullmakten gir kunden fullmaktshaver myndighet til på alle måter å disponere på samme måte som kunden. Fullmakten kan ikke begrenses. Hvis riktig brukernavn og/eller tilgangs- og handelspassord er brukt, hefter kunden for enhver disposisjon foretatt av bemyndigede personer på samme måte som om kunden selv hadde disponert kontoene og depotene. 7 Felleskontohavers dødsfall I forbindelse med en medkontohavers eller fullmaktsgivers død sender Saxo Privatbank kontoog depotutdrag til Skifteretten. Saxo Privatbank sender også melding til den gjenlevende medkontohaveren eller fullmaktshaver om at felleskontoen er sperret. Kontoen og depotet gjenåpnes ved medkontohaverens eller fullmaktshaverens fremlegging av en attest fra skifteretten overfor Saxo Privatbank. 8 Kundegarantier og -erklæringer Kunden garanterer og erklærer at kunden ikke er underlagt noen juridiske restriksjoner eller underlagt noen lov eller bestemmelse som forhindrer kundens oppfyllelse av Vilkårene eller en Avtale kunden har innhentet alle nødvendige samtykker og har myndighet til å handle i henhold til disse Vilkårene (og hvis kunden er Ervervskunde, at denne har tilstrekkelig myndighet og har den nødvendige selskapsrettslige eller annen fullmakt i overensstemmelse med med kundens organisatoriske og vedtektsmessige krav)

3 investeringer og andre aktiva som bringes til veie av kunden til ethvert formål i henhold til Vilkårene og/eller Avtalene, til enhver tid er fri for heftelser, tilbakeholdsrett, pant eller byrde og eies fullstendig av kunden kunden overholder alle lover som kunden er underlagt, herunder uten begrensning alle skattelover og -bestemmelser, valutabestemmelser og registreringskrav opplysningene kunden har gitt Saxo Privatbank er fullstendige, nøyaktige og ikke villedende på vesentlige punkter. Ovennevnte garantier og erklæringer anses for gjentatt hver gang kunden i kundeforholdets løpetid gir Saxo Privatbank instruksjoner og bruker Systemet. 9 Inn- og utbetalinger til og fra kundens kontoer Når kunden foretar innbetalinger til Saxo Privatbank, må Saxo Privatbank få tilstrekkelige opplysninger om avsenderbanken til at Saxo Privatbank kan identifisere fra hvilken kunde og til hvilken konto innbetalingen skal skje. Kunden forstår og godtar at Saxo Privatbank bare kan overholde fristene nedenfor hvis Saxo Privatbank kan identifisere kunden og kontoen som innbetalingen skal registreres på. Alle inn- og utbetalinger til og fra kundens kontoer i Saxo Privatbank må skje gjennom elektronisk betalingsoverføring, men innbetaling kan også foretas med sjekk. Saxo Privatbank utbetaler eller mottar ikke kontanter. Inn- og utbetalinger kan bare foretas på Bankdager, og overføringer som legges inn på andre dager enn Bankdager, gjennomføres ikke før førstkommende Bankdag. Dividende og avkastning på verdipapirer settes inn på kundens konto. Hvis en pengeoverføring til en annen norsk pengeinstitusjon skal ekspederes samme Bankdag, må Saxo Privatbank ha mottatt kundens instruksjoner om dette senest kl Utbetalinger som er større enn 1 mill NOK, må adviseres senest kl Bankdagen før utbetalingen. Utbetalinger fra kundens konto krediteres mottakerbankens konto senest ved avslutningen av den førstkommende Bankdagen etter mottakelsen. Saxo Privatbank foretar ikke utbetalinger til utenlandske banker. 9.1 Valuteringsdag Utbetalinger fra kundens Saxo Privatbank-konto valuteres den Bankdagen beløpet debiteres kundens konto. Innbetalinger fra danske pengeinstitusjoner valuteres den Bankdagen beløpet mottas av Saxo Privatbank, og beløpet stilles til rådighet for kunden umiddelbart etter Saxo Privatbanks mottakelse av dette hvis Saxo Privatbank mottar beløpet innen kl på en Bankdag. Hvis pengene mottas i perioden fra kl på en Bankdag til kl på førstkommende Bankdag, kan kunden først forvente at beløpet er disponibelt førstkommende Bankdag kl Forbehold ved innbetalinger Betalinger til kundens konto i forbindelse med de oppbevarte verdipapirene krediteres av Saxo Privatbank på betingelse av at Saxo Privatbank mottar det aktuelle beløpet. Hvis dette ikke skjer, er Saxo Privatbank berettiget til å tilbakeføre beløpet som ble satt inn på kundens konto. Dette forbeholdet gjør seg også gjeldende uansett om det er uttrykkelig angitt i kontoutskriften eller meldingen om innsettingen av beløpet. 9.3 Renteberegning og rentetilskriving Ved innbetalinger beregnes renten fra valuteringsdagen, jf. punkt 9.1 ovenfor, og rentetilskriving foretas kvartalsvis på etterskudd. 9.4 Valutaveksling Når kunden foretar valutaveksling hos Saxo Privatbank, gjøres dette til valutakursene som fremgår av Systemet på tidspunktet for valutavekslingen. I forbindelse med valutaveksling benytter Saxo Privatbank referansekurser tilsvarende referansekursene som leveres av Reuter eller en tilsvarende ekstern leverandør, med et tillegg eller fratrekk som fremgår av Systemet. 9.5 Opplysninger om inn- og utbetalinger Kunden godtar at opplysningene som Saxo Privatbank må gi kunden i henhold til betalingstjenestelovens 53, stk. 1 etter at en utbetaling er debitert kundens konto, meldes til kunden elektronisk i overensstemmelse med punkt 11 nedenfor på den første Bankdagen hver måned. Kunden godtar dessuten at opplysningene som Saxo Privatbank må gi kunden i henhold til betalingstjenestelovens 54, stk. 1 etter at en innbetaling er kreditert kundens konto, meldes til kunden elektronisk i overensstemmelse med punkt 11 nedenfor på den første Bankdagen hver måned. 10 Overtrekk Hvis det oppstår et uberettiget overtrekk på kundens konto, er Saxo Privatbank berettiget, men ikke forpliktet til å minimere dette overtrekket, noe som blant annet kan foregå gjennom valutaveksling. Saxo Privatbank kan også kreve overtrekksrente hvis kunden overtrekker kontoen. Overtrekksrenten fremgår av Saxo Privatbanks nettsider 11 Motregning Ved manglende betaling av ethvert skyldig beløp til Saxo Privatbank er Saxo Privatbank berettiget til å motregne ethvert skyldig beløp til Saxo Privatbank mot beløp innsatt på kundens konto, uten forvarsel til kunden. 12 Kommunikasjon med kunden I forbindelse med opprettingen av kunden åpner Saxo Privatbank en elektronisk postkasse på kundens vegne. Saxo Privatbank er berettiget til å sende all korrespondanse til kunden til denne postkassen. Elektroniske handelsnotaer vil ligge i kundens elektroniske postkasse så snart som mulig etter gjennomføringen av en handel, men når det gjelder detaljkunder, sendes første Bankdag etter gjennomføringen. Hvis kunden foretrekker å motta handelsnotaer i vanlig post, må kunden opplyse Saxo Privatbank om dette skriftlig. Gebyr for dette fremgår av den til enhver tid gjeldende prislisten som er tilgjengelig på Saxo Privatbanks nettsider Kunden må omgående informere Saxo Privatbank skriftlig om feil og mangler ved handelsnotaer, kontoutdrag osv. som er sendt til kunden elektronisk eller med vanlig post. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for tap som kunne vært unngått hvis informeringen hadde blitt gjort omgående Utskrifter og opptak av telefonsamtaler Kunden godtar at utskrifter fra Systemet av kontoer og depoter utgjør tilstrekkelig dokumentasjon for beløp på kundens kontoer og verdipapirer i depoter hos Saxo Privatbank. Kunden godtar at utskrifter fra Systemet kan fremlegges under en rettssak, og at disse skal tillegges samme bevisvekt som signerte dokumenter. Kunden godtar dessuten at det skal legges til grunn at mottak har funnet sted på det tidspunktet som Saxo Privatbanks e-postsystem og Systemet har registrert henholdsvis mottak eller sending, med mindre kunden beviser noe annet. Kunden vil alltid kunne se oppdaterte kontoer og depoter på Systemet via Internett. Opplysninger om innestående på kontoer og depoter kan fås gjennom Systemet eller ved telefonisk henvendelse. Ved telefonisk henvendelse om depotoversikter og kontoer må kunden være oppmerksom på at det kan være posteringer som ennå ikke har gått inn på kontoen og/ eller depotet. Kunden godtar at Saxo Privatbank kan ta opp all telefonisk kommunikasjon med kunden samt at Saxo Privatbank oppbevarer opptaket i en tidsperiode bestemt av Saxo Privatbank. Opptakene kan tjene som bevis for hva som er avtalt. 13 Priser m.m. Prisene som kunden skal betale for Saxo Privatbanks ytelser, fremgår av Saxo Privatbanks prisliste,som til enhver tid er tilgjengelig på Saxo Privatbanks nettsider 14 Kurtasje, gebyrer og andre omkostninger Kunden er forpliktet til å betale kurtasjen og gebyrene som fremgår av Saxo Privatbanks prisliste, til Saxo Privatbank. Prislisten er tilgjengelig på Saxo Privatbanks nettsider no og utleveres til kunden på forespørsel. Saxo Privatbank er berettiget til å endre slike kurtasjer og gebyrer uten varsel når endringen er til kundens fordel, eller endringen er begrunnet i utenforliggende forhold som Saxo Privatbank ikke kan påvirke. Slike forhold er: (i) endringer i forholdet til Saxo Privatbanks motparter som påvirker Saxo Privatbanks omkostningsstrukturer (ii) endringer i kurtasjer og gebyrer fra børser, clearingsentraler, informasjonstilbydere eller andre eksterne leverandører, som sendes videre til kunden av Saxo Privatbank Saxo Privatbank er berettiget til å endre kurtasjer og gebyrer med en måneds varsel hvis: (i) markedsmessige forhold, herunder konkurransemessige forhold, gir grunnlag for en endring i Saxo Privatbanks vilkår (ii) Saxo Privatbank ønsker å endre sin generelle kurtasje- og gebyrstruktur og prisfastsettelse av forretningsmessige årsaker (iii) det har skjedd endringer i kundens vesentlige forhold som har vært grunnlag for individuelle betingelser tildelt kunden I tillegg til slike kurtasjer og gebyrer er kunden forpliktet til å betale all gjeldende MVA og andre skatter, oppbevarings- og leveringsgebyrer, gebyrer til børser og clearinghus og alle andre gebyrer som Saxo Privatbank er forpliktet til å innhente i forbindelse med en avtale og/eller i forbindelse med forholdet til kunden. Saxo Privatbank er videre berettiget til å kreve at følgende utgifter betales separat av kunden: (i) alle ekstraordinære omkostninger som følge av kundeforholdet, for eksempel telefon, telefaks, kurer og porto i tilfeller der kunden ber om trykte kopier av handelsnotaer, kontoutdrag osv, som Saxo Privatbank kunne ha levert i elektronisk form i henhold til punkt 11 ovenfor (ii) alle utgifter for Saxo Privatbank som skyldes kundens manglende oppfyllelse av forpliktelser, herunder et gebyr som fastsettes av Saxo Privatbank i forbindelse med utsendelse av purringer, juridisk hjelp mm. (iii) alle utgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med svar på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder et gebyr som fastsettes av Saxo Privatbank i forbindelse med utsendelse av utskrifter og bilag og for utarbeidelse av kopier (iv) administrasjonsgebyrer i forbindelse med deponering av verdipapirer og eventuelle utgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med eventuell pant, herunder eventuell betaling av forsikringspremie (v) alle utgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med revisors kommentarer/rapporter, hvis slike ønskes av kunden. Gebyrer kreves inn enten som et fast beløp som svarer til de effektuerte betalingene, eller som en prosentdel eller timebetaling tilsvarende til den utførte tjenesteytelsen. Timebetalingen fremgår av prislisten. Beregningsmetodene kan kombineres. Saxo Privatbank forbeholder seg retten til å innføre nye gebyrer. Saxo Privatbank er berettiget til å debitere kurtasjer, gebyrer, provisjoner, renter mm. hver for seg, månedsvis eller kvartalsvis. 15 Renter Saxo Privatbank er berettiget til å endre rentesatser og/eller beløpsgrenser for renteberegning uten varsel når endringen er til kundens fordel, eller endringen er begrunnet i utenforliggende forhold som Saxo Privatbank ikke kan påvirke. Slike forhold er:

4 (i) penge- eller kredittpolitiske endringer i inn- eller utland som påvirker det alminnelige rentenivået på en måte som har betydning for Saxo Privatbank (ii) andre endringer i det alminnelige rentenivået, herunder bl.a. på penge- og obligasjonsmarkedene, som har betyd ning for Saxo Privatbank iii) endringer i forholdet til Saxo Privatbanks motparter som påvirker Saxo Privatbanks omkostningsstrukturer. Saxo Privatbank er berettiget til å endre rentesatsen for Ervervskunder med en måneds varsel og for Privatkunder med to måneders varsel hvis: (i) markedsmessige forhold, herunder konkurransemessige forhold, gir grunnlag for en endring i Saxo Privatbanks vilkår (ii) Saxo Privatbank ønsker å endre sin generelle rentestruktur og prisfastsettelse av forretningsmessige årsaker (iii) det har skjedd endringer i kundens vesentlige forhold som har vært grunnlag for individuelle betingelser tildelt kunden 16 Interessekonflikter Saxo Privatbank, dennes forretningsforbindelser eller andre personer eller selskaper som er tilknyttet Saxo Privatbank, kan ha en interesse, et forhold eller en ordning som er av vesentlig betydning forhold til enhver transaksjon eller effektuert kontrakt. Kunden henvises i den forbindelse til Saxo Privatbanks interessekonfliktpolitikk som er tilgjengelig på Saxo Privatbanks nettsider 17 Samarbeidspartnere Kunden gjøres oppmerksom på at Saxo Privatbank får formidlingsprovisjon fra de investeringsforeningene som kunden handler gjennom AutoInvest. Provisjonen kan bestå av: (i) Salgsprovisjon for nytegning. (ii) Beholdningsprovisjon av kundens samlede beholdning. 18 Kursinformasjon, analyser og andre tjenester Saxo Privatbank stiller visse finansielle opplysninger til disposisjon for kunden i Systemet, for eksempel finansnyheter, kursinformasjon, kontoutdrag og analyser fra eksterne leverandører. Tilleggstjenester kan ytes mot et eget gebyr som fremgår av prislisten. Kunden godtar at ovennevnte opplysninger og analyser ikke utgjør investeringsrådgivning, men er opplysninger utarbeidet av tredjepart som kunden selv velger å søke tilgang til og eventuelt benytte som grunnlag for sin investeringsbeslutning. Kunden gjøres oppmerksom på at Saxo Privatbank ikke foretar noen etterprøving av innholdet i slik informasjon og slike analyser, medregnet fullstendigheten og nøyaktigheten av disse, og Saxo Privatbank kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i opplysningene eller analysene. Saxo Privatbank forbeholder seg retten til uten forvarsel helt eller delvis å slutte med å stille slike opplysninger og analyser til rådighet for kunden eller å endre arten av eller sammensetningen av slike opplysninger og analyser Realtidsabonnementer Saxo Privatbank gir kunden mulighet til å abonnere på sanntidsdata slik at kunden kan se sanntidskursene for samtlige verdipapirer på NASDAQ OMX Nordic («NASDAQ OMX») og de utenlandske verdipapirene som kunden kan handle gjennom Saxo Privatbank. Kunden gjøres oppmerksom på at Saxo Privatbank ikke er ansvarlig for feil kurser i Systemet. Realtidsabonnementer beregnes månedsvis på forskudd, og debiteres automatisk kundens konto ultimo hver måned. Kunden er forpliktet til å betale for tegnede realtidsabonnementer samt å stille nødvendig likviditet til rådighet på kundens konto for betaling av disse. Hvis det den 8. i hver måned ikke er dekning for realtidsabonnementene som kunden har tegnet, kan Saxo Privatbank uten varsel oppheve kundens realtidsabonnement. Betaling for realtidsabonnementer og telefoniske prisforespørsler kan ikke debiteres pensjonskontoer. Hvis kunden ikke har realtidsabonnement, kan kunden i stedet få kursopplysninger ved å henvende seg telefonisk eller gjennom Systemet («Snapshots»). Priser for realtidsabonnement og Snapshots fremgår av Saxo Privatbanks prisliste som er tilgjengelig på Saxo Privatbanks nettsider 19 Opphavsrett Opphavsrettighetene til kursopplysningene som vises på Saxo Privatbanks nettsider, tilhører Saxo Privatbank og det aktuelle regulerte markedet som sender ut disse opplysningene. Kunden kan ikke, verken helt eller delvis, kopiere, endre, selge eller på annen måte overdra eller gjengi kurser fra Saxo Privatbanks nettsider. Saxo Privatbank videreformidler i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere kursgrafer, markedsinformasjon, analyser mm. på Saxo Privatbanks nettsider. Kunden kan ikke, verken helt eller delvis, kopiere, endre, selge eller på annen måte overdra eller gjengi disse dataene. 20 Utelukkende ordreutførelse («Execution only») Saxo Privatbank gir ikke rådgivning, herunder investeringsrådgivning, i tilknytning til Saxo Privatbanks ytelser. Saxo Privatbank tilbyr utelukkende ordreutførelse («Execution only»). Som følge av dette har ikke Saxo Privatbank plikt til å vurdere det leverte eller tilbudte finansielle produktets eller den gitte eller tilbudte tjenesteytelsens hensiktsmessighet når det gjelder ikke-komplekse finansielle produkter som aksjer, obligasjoner og investeringsforeningsandeler, og kunden er derfor ikke omfattet av beskyttelsen i 16 og 17 i kunngjøringen om investorbeskyttelse. Kunden gjøres imidlertid oppmerksom på at handel med komplekse finansielle instrumenter som differansekontrakter (CFDer), opsjoner, futures og andre derivatkontrakter vil bli foretatt uten at Saxo Privatbank gir investeringsrådgivning, men at Saxo Privatbank i slike situasjoner foretar en hensiktsmessighetstest i overensstemmelse med 17 kunngjøringen om investorbeskyttelse. Kunden gjøres oppmerksom på at komplekse finansielle instrumenter ikke er hensiktsmessige for alle detaljkunder. Som følge av at Saxo Privatbank ikke gir rådgivning, herunder investeringsrådgivning, henvises kunden til å søke individuell rådgivning hos sin finansielle rådgiver, revisor eller advokat om økonomiske risikoer og skattemessige konsekvenser når det gjelder Saxo Privatbanks ytelser til kunden. 21 Saxo Privatbanks ansvar Med mindre annet er anført i Vilkårene eller følger av ufravikelige bestemmelser vil Saxo Privatbank i forbindelse med misbruk av Systemet bare være ansvarlig i overensstemmelse med dansk retts allmenne regler for tapet som kan knyttes til feil og forsømmelser hos Saxo Privatbank. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for drifts- eller følgetap av noe slag, herunder tidstap og tap av avanse. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for tap som følge av: avbrudd i tilgangen til Systemet forsinkelse, forvanskning eller manglende mottak av kjøps- eller salgsordrer. forvanskninger av data på grunn av dårlige eller defekte telefon- eller dataforbindelser. at tilgangen til Saxo Privatbanks server er opptatt slik at nye forespørsler må gjennomføres feil i dataoverføringsforbindelsen eller som følge av tredjeparts inntrenging på Saxo Privatbanks server, på dataoverføringsforbindelsen eller i kundens datamaskin komplikasjoner i kundens datamaskin virusangrep skattemessige forhold fordi Saxo Privatbank ikke gir råd om og ikke har innsikt i kundens skattemessige forhold tap eller skader på grunn av manglende eller feil corporate actions i et verdipapir, for eksempel aksjesplitt, fondskodeskift, sletting og opphør, innløsningstilbud, utstedelse av fondsaksjer og nytegning mm. tap eller skader på grunn av eventuelle feil eller mangler i kursinformasjon, analysemateriale, historisk kursinformasjon, opplysninger om innholdet av kundens depot og konto, bekreftelser av ulik art og/eller andre tilleggsytelser 22 Driftsforstyrrelser Saxo Privatbank vil via nettsidene sine strebe etter å informere om eventuelle forstyrrelser i Systemet, men Saxo Privatbank har ikke plikt til å gi denne informasjonen eller ansvar for den informasjonen som blir gitt. 23 Force majeure Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for skader som skyldes lovforskrifter, myndighetsforanstaltninger eller lignende, pågående eller truende krig, opprør, borgerlige uroligheter, terrorisme, sabotasje, naturkatastrofer, streiker, lockout, boikott og blokade, uansett om Saxo Privatbank selv er part i konflikten og selv om konflikten bare rammer deler av Saxo Privatbanks funksjoner. 24 Mislighold Kunden anses for å misligholde avtalen i følgende tilfeller: (i) hvis kunden unnlater å foreta noen betaling eller unnlater å utføre noen annen handling som kreves ifølge Vilkårene, en Avtale eller av Saxo Privatbank etter dennes rimelige anmodning (ii) hvis kunden unnlater å sende beløp som er nødvendige for at Saxo Privatbank skal kunne motta levering i henhold til enhver Avtale på første forfallsdato (iii) hvis kunden unnlater å bringe til veie aksjer til levering eller avhende aksjer i henhold til enhver Avtale på den første forfallsdatoen (iv) hvis det innleveres anmeldelse på kunden ifølge konkursloven (lovkunngjøring nr av 23. oktober 2007 med senere endringer) eller enhver annen tilsvarende lov, som er gjeldende for kunden, eller, ved partnerskap, for en eller flere av partnerne, eller ved selskap, hvis det utpekes en bobestyrer, kurator, administrator eller lignende (vi) hvis det innleveres en begjæring om tvangssalg eller konkursbehandling overfor kunden (vii) hvis det utstedes et dekret eller tas en beslutning om tvangssalg eller konkursbehandling av kunden (unntatt med henblikk på sammenslåing eller rekonstruksjon med forutgående skriftlig godkjenning fra Saxo Privatbank); (viii) hvis det foretas utpanting, utleggsforretning eller andre rettsskritt i forhold til kundens eiendom, og virkningene av dette ikke fjernes, oppfylles eller betales innen sju dager (ix) hvis en sikkerhet som er opprettet i form at pant eller heftelse kan kan realiseres overfor kunden, og innehaveren av slik pant eller heftelse gjennomfører tiltak for å realisere sikkerheten (x) hvis kundens (eller enhver av dennes datter-, søster-, konsern- eller tilknyttede selskapers) gjeld umiddelbart forfaller til betaling, eller kan erklæres forfalt til betaling forut for den angitte forfallsdatoen på grunn av kundens (eller enhver av dennes datter-, søster-, konsern- eller tilknyttede selskapers) mislighold, eller kunden (eller enhver av dennes datter-, søster-, konserneller tilknyttede selskapers) unnlater å innfri gjeld på dennes forfallsdato (xi) hvis kunden unnlater å oppfylle forpliktelser i henhold til Vilkårene eller enhver Avtale (xii) hvis enhver form for erklæring eller garanti som er avgitt av kunden, er eller blir ukorrekt (xiii) hvis Saxo Privatbank eller kunden av en kontrollerende myndighet anmodes om å lukke en Avtale (eller enhver del av en kontrakt). 25 Angrerett Forbrukeravtalelovens (lov nr. 451 av 9. juni 2004 med senere endringer) («Forbrukeravtaleloven») regler om angrerett gjelder ikke avtaler om verdipapirer eller finansielle tjenesteytelser av den typen som Saxo Privatbank tilbyr, jf. Forbrukeravtalelovens 17, stk. 2, nr. 3. Kundeforholdet mellom Saxo Privatbank og kunden kan til enhver tid sies opp av kunden uten varsel, jf. punkt 27 nedenfor. Saxo Privatbank krever ikke inn spesielle gebyrer for oppretting eller lukking av kundens konto, bortsett fra Saxo Privatbanks gjeldende de handelsomkostninger og andre omkostninger i henhold til prislisten i forbindelse med lukking av eventuelle åpne posisjoner. Men kunden kan i relasjon til visse Avtaler ha angrerett i henhold til Forbrukeravtalens regler, og kundens angrerett og vilkårene for bruk fremgår i disse tilfellene av Avtalene.

5 26 Endringer Saxo Privatbank er berettiget til å endre Vilkårene til fordel for kunden uten varsel. Endringer som ikke er til kundens fordel, kan til enhver tid skje med én måneds varsel overfor Ervervskunder, og to måneders varsel overfor Privatkunder. Saxo Privatbank varsler kunden i overensstemmelse med punkt 12 ovenfor. Kunden anses for å ha godtatt endringene hvis ikke kunden ikke innen datoen da endringen trer i kraft, har informert Saxo Privatbank om at kunden ikke godkjenner endringene. Saxo Privatbank er berettiget, men ikke forpliktet, til å anse en slik melding som en oppsigelse. 27 Oppsigelse Kundeforholdet løper til det sies opp. Kunden er berettiget til å si opp kundeforholdet umiddelbart med skriftlig varsel til Saxo Privatbank. Når det gjelder Privatkunder, er Saxo Privatbank berettiget til å si opp kundeforholdet med to måneders varsel. Når det gjelder Ervervskunder, er Saxo Privatbank berettiget til å si opp kundeforholdet med én måneds varsel. Saxo Privatbank varsler kunden på et varig medium. Oppsigelse påvirker ikke allerede oppståtte rettigheter og forpliktelser. Ved oppsigelse forplikter Saxo Privatbank og kunden seg til å ferdigstille alle kontraktene som er inngått eller er under avvikling, og Vilkårene er fortsatt bindende for partene i forbindelse med slike transaksjoner. Saxo Privatbank er berettiget til å trekke fra alle skyldige beløp innen overføring av eventuelle kredittsaldoer på en kundekonto, og er berettiget til at utsette en slik overføring til alle kontrakter mellom Saxo Privatbank og kunden er avsluttet. Saxo Privatbank er dessuten berettiget til å kreve at kunden betaler eventuelle gebyrer som er påløpt i forbindelse med overføring av kundens investeringer. I forhold til Privatkunder skal oppsigelsen skje i papirformat eller på annet varig medium samt være saklig begrunnet. 28 Klager og tvister Hvis kunden ønsker å klage til Saxo Privatbank, skal dette skje skriftlig til den klageansvarlige, som er Saxo Privatbanks Head of Compliance. Kontaktopplysninger for Head of Compliances fremgår av Saxo Privatbanks nettsider Saxo Privatbank er heretter forpliktet til å gi klagen en rask og grundig behandling. Hvis kunden ikke oppnår en tilfredsstillende ordning med Saxo Privatbank, kan kunden klage til Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 64, 4, Postboks 2690, DK-2100 København Ø (www.pengeinstitutankenaevnet. dk). En klage er forbundet med et gebyr til Pengeinstitutankenævnet. 29 Garantifonden for innskytere og investorer Saxo Privatbank er omfattet av Garantifonden for innskytere og investorer ( Garantifonden ). Garantifondens dekning inntrer i tilfelle Saxo Privatbanks betalingsstopp eller konkurs. Garantifonden dekker følgende: Navnenoterte innskudd med et beløp tilsvarende euro per innskyter. Pensjonskontoer og barnesparekontoer dekkes uten begrensning. Utover dette dekkes tap i de tilfellene der Saxo Privatbank ved konkurs eller betalingsstopp ikke kan levere tilbake verdipapirer som tilhører kunden, som følge av for eksempel svikt i den normale forretningsgangen. Disse tapene dekkes med opptil euro per kunde. 30 Lovvalg og verneting Alle tvister vedrørende overholdelsen eller fortolkningen av enhver avtale med Saxo Privatbank og/eller Vilkårene er underlagt dansk rett, og føres om mulig ved Sø- og Handelsretten i København eller alternativt ved Københavns Byret. Handelsvilkår 1 Handel gjennom Saxo Privatbank Kunden handler ved at (i) kunden gjennom Systemet gir et bud/tilbud på det relevante regulerte markedet (ii) kunden lar Saxo Privatbank gjennomføre en ordre best mulig (iii) Saxo Privatbank inngår en handelsavtale med en annen markedsdeltaker Saxo Privatbank er berettiget til å handle ordrer om kjøp eller salg af verdipapirer og valuta både helt og delvis. Saxo Privatbank forbeholder seg retten til å øke eller begrense antallet verdipapirer som kan være gjenstand for kjøps- eller salgsordrer. Kundens ordre kan bli handlet helt eller delvis avhengig av bud-/tilbudsmengden på det aktuelle regulerte markedet. 2 Plassering av ordrer Kunden har to muligheter til å handle gjennom Saxo Privatbank: Ved å plassere en kjøps- eller salgsordre via Systemet etter angivelse av brukernavn og tilgangs- og handelspassord. Ved å plassere en kjøps- eller salgsordre over telefon til Saxo Privatbank mot å oppgi kontoog depotnummer. Kunden gjøres oppmerksom på at kunden ved telefonisk plassering av ordrer ikke har tilgang til de opplysningene og tjenestene som stilles til rådighet i Systemet, jf. punkt 18 i de generelle forretningsvilkårene. Det henvises dessuten til Saxo Privatbanks prisliste som er tilgjengelig på Saxo Privatbanks nettsider Ved å benytte en av de ovennevnte handelsmulighetene gir kunden Saxo Privatbank instruks om å utføre kjøpet eller salget som omfattes av ordren. Kunden kan ikke plassere kjøps- eller salgsordrer til Saxo Privatbank på annen måte. Raskest mulig etter transaksjonen, men når det gjelder detaljkunder, senest første Bankdag etter transaksjonen, mottar kunden en elektronisk handelsnota som bekreftelse på handelen, jf. punkt 12 i de generelle forretningsvilkårene. 2.1 Ordrer om kjøp av verdipapirer Hvis kunden ikke har inngått en kredittavtale, må kunden for å kunne kjøpe et gitt verdipapir, ha hele det likvide beløpet, dvs. både prisen, den maksimale renten til og med limiteringsdatoen samt alle handelsomkostninger, tilgjengelig på kontoen når ordren plasseres. Saxo Privatbank kan dermed etter eget valg helt eller delvis unnlate å utføre en ordre hvis det ikke finnes tilstrekkelige midler til dette på kontoen på handelstidspunktet. Når ordren er plassert, vil det på kundens konto bli reservert et beløp tilsvarende ordren inkludert kurtasje, slik at den disponible saldoen på kundens konto reduseres. Saxo Privatbank forbeholder seg i overensstemmelse med gjeldende lovgivning eiendomsretten til verdipapirer som kunden har kjøpt, til endelig betaling finner sted. 2.2 Ordrer om salg av verdipapirer Ved salg av et verdipapir skal dette være til stede i kundens depot hos Saxo Privatbank. Hvis dette ikke er tilfelle, vil ikke ordren bli utført med mindre det aktuelle verdipapiret er ervervet gjennom Saxo Privatbank senest tre Bankdager før plassering av ordren om salg av det aktuelle verdipapiret, slik at det er disponibelt på kundens depot på valuteringsdagen for et slikt salg. Hvis bare en del verdipapirene som omfattes av salgsordren er til stede i kundens depot, kan Saxo Privatbank utføre ordren helt eller delvis. Hvis kunden har inngått en avtale om kontantlån og aksjelån i Saxo Privatbank, har kunden mulighet til å låne aksjer med henblikk på videresalg i markedet i forbindelse med inngåelse av korte posisjoner (short selling). Kunden gjøres i den forbindelse oppmerksom på at short selling i visse verdipapirer kan være forbudt i henhold til lovgivningen. 3 Tilbakekalling av ordrer Enhver ordre som ennå ikke er utført, kan tilbakekalles av kunden. Kunden må imidlertid påregne en viss ekspedisjonstid før en tilbakekalling kan gjennomføres av Saxo Privatbank. Før tilbakekallelsen er gjennomført, hefter kunden fullt ut for enhver disposisjon som foretas i henhold til instruksene som ble gitt før tilbakekallelsen. Likeledes hefter kunden for eventuelle tap som tilbakekallelsen medfører. Kunden kan ikke anse en ordre for tilbakekalt før kunden har mottatt en bekreftelse på dette i form av en e-postmelding fra Saxo Privatbank. 4 Ordregyldighet Plasserte ordrer gjelder utelukkende den samme Børsdagen, med mindre kunden har angitt annet. Dette betyr at ordrer som plasseres innenfor åpningstiden til et regulert marked, gjelder til dette markedet lukker samme dag. Kunden kan velge å forlenge gyldigheten til en elektronisk plassert ordre til opptil ett år. Ved problemer i forbindelse med plasseringen av ordren kan kunden ringe til Saxo Privatbank i løpet af Saxo Privatbanks åpningstid, dvs. alle Bankdager mellom kl og kl Best execution Saxo Privatbank er i henhold til kunngjøring om verdipapirhandleres utførelse av ordrer (kunngjøring nr. 213 av 5. mars 2007 med senere endringer) forpliktet til å gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå det etter forholdene best mulige resultatet for kunden, idet det tas hensyn til pris, omkostninger, hurtighet, gjennomførings- og avregningssannsynlighet, omfang, art og andre forhold som er relevante for utførelsen av ordren. Der henvises i den forbindelse til Saxo Privatbanks policy for ordreutførelse som er tilgjengelig på 6 Avregning av handler Alle ordrer som videresendes til handel direkte på et regulert marked, vil bli utført til kursen på verdipapiret på dette markedet. Hvis det blir handlet på Saxo Privatbanks bud/tilbud i markedet, vil kunden bli avregnet til denne kursen. Hvis Saxo Privatbank inngår en handel med en annen markedsdeltaker utenfor det aktuelle regulerte markedet, vil kunden bli avregnet til prisen som Saxo Privatbank oppnådde, hvis det ikke finnes en markedspris. Saxo Privatbank er alltid berettiget, men ikke forpliktet til å endre kundens ordre med hensyn til kurs hvis prisen angitt av kunden ligger over/under det aktuelle budet/tilbudet i markedet på ordretidspunktet. Saxo Privatbank følger handelsreglene på Saxo Privatbanks medlemsbørser. 7 Annullering av handler Kunden gjøres oppmerksom på at NASDAQ OMX i ekstraordinære situasjoner kan annullere handler i sitt handelssystem, for eksempel hvis OMX vurderer at det foreligger visse feil eller feiltagelser. Hvis OMX beslutter å annullere en handel, tilbakefører Saxo Privatbank de aktuelle verdipapirene og midlene. Omkostninger forbundet med dette pålegges kunden. Saxo Privatbank er også berettiget, men ikke forpliktet til å annullere kundens handel hvis den er blitt feil utført på det regulerte markedet, eller hvis det forøvrig er handlet til priser som ikke gjenspeiler den aktuelle markedsverdien. En slik annullering av handler kan foretas på bakgrunn av priser på det aktuelle regulerte markedet og feil priser i Systemet. 8 Telefonisk plassering av ordrer (telefonhandel) Kunden gjøres oppmerksom på at Saxo Privatbank ved mottak av telefonordrer ikke gir noen form for rådgivning, herunder investeringsrådgivning. Kunden kan plassere ordrer telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank. Kunden får i den forbindelse opplyst bud-/tilbudskursen for det aktuelle verdipapiret på det aktuelle regulerte markedet. Deretter kan kunden beslutte om det skal plasseres en ordre. Avhengig av

6 verdipapirets likviditet eller andre forhold kan det være situasjoner hvor en ordre ikke kan plasseres eller gjennomføres. Ved telefonhandel vil kundens verdipapirbeholdning være oppdatert i Systemet påfølgende Bankdag. Dette betyr at det ikke vil bli reservert penger eller verdipapirer i forbindelse med ordreplasseringen. I denne situasjonen er det kundens plikt å sikre at det er penger på kontoen før det plasseres ordrer, og at det er verdipapirer i depotet når det selges verdipapirer. Det er mulig å plassere ordrer telefonisk i Saxo Privatbanks åpningstid, dvs. alle Bankdager mellom kl og Kunden gjøres oppmerksom på at Saxo Privatbanks åpningstid ikke er sammenfallende med åpningstidene på de regulerte markedene kunden kan handle på, gjennom Saxo Privatbank. Men ordrer kan plasseres og gjennomføres utenfor Saxo Privatbanks åpningstid via Systemet. 9 Handelsformer Handel i Saxo Privatbank foregår enten som: (i) børshandel (ii) over the counter (OTC) 9.1 Børshandel Kunden kan gjennom Systemet handle med visse danske, svenske, finske og norske verdipapirer direkte på NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki og Oslo Børs samt på OMX Derivatives på utvalgte markeder. Dette kalles børshandel. Børshandel foregår ved at ordren automatisk videresendes til det aktuelle regulerte markedet. Kunden kan gjennom Systemet handle med amerikanske, hollandske, franske og tyske verdipapirer. Kunden kan handle amerikanske, hollandske, franske og tyske verdipapirer notert på New York Stock Exchange, NASDAQ og AMEX-børsene samt Frankfurt Stock Exchange. Hvis kunden plasserer en ordre «At market» på de amerikanske markedene, vil ordren bli handlet fullt ut selv om det ikke er dekning på kundens konto, slik at kontoen kan overtrekkes. Det er kundens ansvar å sørge for at kontoen ikke blir overtrukket samt å dekke inn et eventuelt overtrekk umiddelbart. 9.2 Over the counter (OTC) Kunden kan ved å gi Saxo Privatbank en spesifikk instruks handle utenfor et regulert marked, for eksempel i forbindelse med handel gjennom Global Webtrader og handel med MFEX-fond. 10 Selvinntreden Uansett hvilken handelsform kunden velger, vil kunden kunne komme ut for at Saxo Privatbank kan ha foretatt selvinntreden i handelen i henhold til kommisjonsloven (lov nr. 636 av 15. september 1986 med senere endringer), noe som betyr at Saxo Privatbank er motpart i handelen. 11 Ordretyper Det er mulig å plassere ordrer gjennom Systemet på følgende måter: 11.1 Markedsordrer Ordren plasseres og videresendes direkte til et regulert marked Stoppordrer Kunden har mulighet til å plassere stoppordrer. En nærmere beskrivelse av stoppordrefunksjonen kan leses på Saxo Privatbanks nettsider Saxo Privatbank forbeholder seg retten til å bestemme hvilke markeder og verdipapirer funksjonen skal omfatte. Før bruk av stoppordrefunksjonen må kunden sikre seg at kunden er fortrolig med funksjonen, og at kunden er innforstått med at det i den forbindelse gjelder følgende vilkår: Ved bruk av stoppordrer plasseres en kjøps- eller salgsordre som først legges inn markedet når det oppnås en kurs i markedet som er lik «stoppkursen» som kunden har angitt (også kalt «triggerkurs»), hvoretter kjøps- eller salgsordren skal aktiveres. Hvis triggerkursen oppnås og kundens ordre dermed blir aktivert, er ordren bare aktiv innenfor samme dag. Kunden kan velge at triggerkursen skal være enten senest handlede kurs eller beste bud/tilbudskurs. Saxo Privatbank garanterer ikke gjennomføring av kjøps- og salgsordrer når disse legges inn ved hjelp av stoppordrefunksjonen. Saxo Privatbank har ikke ansvar for feil eller mangler som kan oppstå i forbindelse med bruk av stoppordrefunksjonen og som kan ikke kan henføres Saxo Privatbank. Kunden gjøres oppmerksom på at kunden selv har ansvar for risikoene som er forbundet med bruk av stoppordrer. Kunden bør således være oppmerksom på risikoer ved feil informasjon fra de regulerte markedene, for eksempel feil «senest handlet», kurser som ikke gjenspeiler en korrekt markedsverdi, kraftige kurssvingninger i en aksje med lav omsetning og handler på bakgrunn av kursmanipulasjon. Kunden er ansvarlig for risikoene som er forbundet med for eksempel fondsbørsmeldinger, endringer i et selskaps aksjekapital, aksjesplitter og lignende hendelser og begivenheter som kan påvirke kursen på en aksje, idet triggerkursen ikke automatisk endres i forbindelse med dette. De ovenstående risikoene kan bety at en stoppordre blir aktivert på en feil kurs, slik at kundens kjøps- eller salgsordre blir lagt inn til handel på det regulerte markedet. Saxo Privatbank har ikke ansvar for direkte eller indirekte skader og tap, herunder tapt kursgevinst, som rammer kunden eller tredjepart som følge av feil eller mangler i stoppordrefunksjonens funksjonalitet, tilgjengelighet, pålitelighet eller andre omstendigheter enn de ovenstående Limiterte ordrer Limiterte ordrer er ordrer der kunden ved kjøp av verdipapirer i Systemet angir en maksimal kjøpspris, og ved salg av verdipapirer en maksimal salgspris («Limitprisen»). En limitert ordre vil først bli utført når markedsprisen er lik Limitprisen, slik at bevegelsene i markedet kan medføre at ordrene ikke straks blir ekspedert. Limiterte ordrer vil gjennom Systemet bli lagt direkte ut i markedet, slik at limiterte ordrer vil bli offentliggjort på markedet Synlig antall Ved ordretypen «Synlig antall»/«isfjellordre» blir bare en del av ordrens samlede mengde synlig i markedet for de andre markedsdeltagerne Det synlige antallet må være høyere enn 10 % av den samlede ordremengden. Hvis kunden for eksempel ønsker å kjøpe 1000 stk. av en aksje, kan kunden plassere en kjøpsordre på totalt 1000 stk., hvorav bare 200 stk. er synlig i markedet. Når den synlige mengden er handlet, vil ytterligere 200 stk. bli synlige for de andre markedsdeltakerne, til hele kjøpsordren er handlet. Men kunden mister sin tidsprioritet i markedet, slik at den nye synlige mengden vil komme bakerst i køen ved den aktuelle prisen. Kunden gjøres oppmerksom på at kunden ved handel med norske verdipapirer kan komme til å betale minimumskurtasje for hver enkel handel. 12 Handel med utenlandske verdipapirer Ved handel med utenlandske verdipapirer kan kunden selv bestemme om avregning skal foretas i Basisvalutaen eller i den lokale valutaen. Ved plassering av ordrer om kjøp av utenlandske verdipapirer vil det på kundens konto bli reservert likvide midler tilsvarende et beløp som fastsettes på bakgrunn av valutakursen på tidspunktet for ordreplasseringen samt handelsomkostninger. Når ordren gjennomføres, handles denne til den valutakursen som fremgår av Systemet på handelstidspunktet. Hvis det er tilstrekkelig dekning på kundens konto, kan kunden velge å avregne handelen i verdipapirets lokale valuta. Hvis kundens konto etter gjennomføring av kjøp av utenlandske verdipapirer har en negativ saldo, må kunden straks betale inn penger for å dekke dette. Ved gjennomføring av salgsordrer vil provenyet bli satt inn på kundens konto eller bli vekslet til Basisvalutaen etter valutakursen som fremgår av Systemet på handelstidspunktet. Kunden kan selv bestemme hvilken valuta det skal avregnes i. Saxo Privatbank er uten ansvar for søknad om revisjon av utenlandsk utbytteskatt. Den aktuelle utbytteskatten kan være avhengig av om kunden har levert inn korrekt dokumentasjon for sine skattemessige forhold, noe som er kundens eget ansvar. 13 Valutahandel Kunden kan hos Saxo Privatbank kjøpe og selge valuta. Valutahandler avregnes til kursene i Systemet. De samme reglene gjelder for handel med valuta som ved verdipapirhandel. Veksling av valuta på Saxo Privatbanks nettsider kan bare skje i Saxo Privatbanks åpningstid mellom kl. 9:00 og 17: Handel med uttrukne obligasjoner Hvis kunden har solgt en post obligasjon, og en del av dem viser seg å være uttrukne, er Saxo Privatbank berettiget til for kundens regning å kjøpe en post obligasjoner som tilsvarer de uttrukne. Kundens porteføljeoversikt oppdateres ikke med uttrukne obligasjoner på de dagene når beregning og tildeling av uttrukket mengde foregår. Saxo Privatbank er forpliktet til å levere den solgte obligasjonsbeholdningen til motparten uten en uttrukket del, og er derfor nødt til å kjøpe de uttrukne obligasjonene i markedet. Dette kjøpet vil foregå for kundens regning, idet kunden senere vil motta beløpet på uttrekningens valuteringsdato. 15 Corporate actions Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for at kunden mottar opplysninger om aksjesplitter/reverserte aksjesplitter, sletting og opphør, fondskodeskift, innløsningstilbud, utstedelse av fondsaksjer og nytegning, herunder konvertible obligasjoner med fortegningsrett for eksisterende aksjonærer og/eller obligasjonseiere, samt andre corporate action-hendelser og begivenheter som måtte undergå undergå de noterte selskapene som kundens verdipapirer eller ordrer vedrører («Corporate Actions»). Corporate Actions innarbeides raskest mulig i Systemet. Kunden er ansvarlig for transaksjoner som gjennomføres i perioden mellom offentliggjørelsen av en Corporate Action og Saxo Privatbanks innarbeidelse av denne i Systemet. Saxo Privatbank er berettiget, men ikke forpliktet til å selge eventuelle tegningsretter best mulig for kundens regning. Saxo Privatbank påtar seg intet ansvar for et eventuelt salg. Hvis verdien av tegningsrettene er mindre enn omkostningene ved salg, kan Saxo Privatbank unnlate å selge tegningsrettene. Hvis et bytte fra opprinnelig fondskode til ny fondskode ikke går opp, vil overskytende delbeviser bli solgt best mulig og/eller kontanter bli utbetalt. Hvis verdien ved salg av delbeviser eller utbetaling av kontanter er mindre end Saxo Privatbanks kurtasje, kan Saxo Privatbank unnlate å foreta disse handlinger. Saxo Privatbank er berettiget til å kreve gebyr eller kurtasje for Corporate Actions Nytegning Hvis det gjennomføres en nytegning av aksjer eller obligasjoner, herunder konvertible obligasjoner, med fortegningsrett for eksisterende aksjonærer og/eller obligasjonseiere, må kunden instruere Saxo Privatbank om hvorvidt kunden ønsker å delta i nytegning i tilstrekkelig tid i forveien for at Saxo Privatbank skal kunne tegne aksjene eller obligasjonene på kundens vegne. Saxo Privatbank legger inn de tildelte tegningsrettene i kundens depot. Deretter er det opp til kunden selv å selge eller supplere de ønskede tegningsrettene. Hvis Saxo Privatbank ikke

7 har mottatt kundens instruksjoner innen den angitte tidsfristen, og/eller kunden ikke stiller midler til rådighet for tegningen, er Saxo Privatbank berettiget, men ikke forpliktet til å selge tegningsrettene best mulig for kundens regning. Saxo Privatbank påtar seg intet ansvar for et eventuelt salg. Hvis verdien av tegningsrettene er mindre enn omkostningene ved et eventuelt salg, kan Saxo Privatbank unnlate å selge tegningsrettene. VP vil etter endt tegningsperiode slette ikke benyttede tegningsretter uten å varsle kunden. Det er kundens ansvar at tegningsrettene enten blir solgt eller at det foretas nytegning, herunder å sikre at det er tilstrekkelig med midler på kundens konto Fondsaksjer Hvis et selskap utsteder fondsaksjer, vil Saxo Privatbank overføre høyest mulig antall fondsaksjer til kundens depot Konvertible obligasjoner I forbindelse med konvertering av konvertible obligasjoner kan Saxo Privatbank sette en tidsfrist for når Saxo Privatbank skal motta beskjed om hvorvidt de konvertible obligasjonene skal konverteres til aksjer. Hvis kunden ikke gir Saxo Privatbank instruks om at kunden ønsker konvertering til aksjer innen fristen, vil Saxo Privatbank innkassere de konvertible obligasjonene ved forfall og kreditere provenyet på kundens konto. Depotvilkår 1 Oppretting av depot Oppretting av depot foregår i forbindelse med kundeopprettingen. 2 Depotoversikt Kunden har til enhver tid tilgang til en samlet depotoversikt i Systemet. Hvert år i januar måned mottar kunden en utskrift som viser hva som er registrert i depotet per 31. desember foregående år. 3 Oppbevaring av verdipapirer Saxo Privatbank fører særskilte registre og kontoer for kundens verdipapirer. Verdipapirer som oppbevares i kundens depot, holdes atskilt fra Saxo Privatbanks egne verdipapirer. Saxo Privatbank sikrer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning en løpende avstemning av kundens beholdning av verdipapirer. 4 Danske verdipapirer registrert i VP Følgende betingelser gjelder for verdipapirer som er registrert i VP Securities A/S («VP»): 4.1 Generelt» I VP registreres utstedelser og omsetning av danske obligasjoner, danske aksjer og andre verdipapirer som er godkjent til registrering av Finanstilsynet samt rettigheter til disse. Registreringen skjer på en konto i VP («VP-konto») som Saxo Privatbank oppretter til kunden, med Saxo Privatbank som kontoførende institusjon. Hvis ikke annet er avtalt, vil det ved endringer i det registrerte på VP-kontoen blisendt ut en melding etter gjeldende regler. 4.2 Endringsmelding Det sendes ikke endringsmeldinger fra VP i følgende situasjoner: Ved uttrekking og utløp av obligasjoner. Ved beholdningsendringer i forbindelse med handel. Ved fondskodeskift. 4.3 Renter På forfallsdagen vil renter av obligasjoner bli satt inn på kontoen som hører til depotet. 4.4 Uttrekning På forfallsdagen settes mottatte uttrekningsbeløp inn på kontoen som tilhører depotet. Saxo Privatbank er berettiget til å ta ut de uttrukne obligasjonene fra kundens handelsbeholdning slik at kunden ikke kan disponere uttrukne obligasjoner. Hvis kunden selger obligasjoner som trekkes ut innen handelens valutadag, er kunden forpliktet til å enten levere ikke-uttrukne obligasjoner av samme serie eller dekke tapet som måtte være forbundet med oppfyllelse av kundens handel. 4.5 Utbytte Tidligst på fjerde handelsdag etter en generalforsamling der det utleveres utbytte, vil dette utbyttet, eventuelt med fradrag av utbytteskatt, bli satt inn på kontoen som tilhører depotet. 4.6 Anmeldelse Anmeldelse av rettigheter og andre disposisjoner enn kjøp og salg skjer på kundens eller rettighetshavers anmodning til Saxo Privatbank. Kunden gir fullmakt til Saxo Privatbank til å motta anmeldelser av pantsettinger og andre meldinger vedrørende kundens depoter. 4.7 Dokumentasjon for anmeldelse Ved enhver anmodning om registrering på kundens VP-konto skal Saxo Privatbank ha dokumentasjon for: at anmeldelsen stammer fra rette vedkommende at disposisjonen kan registreres at rettigheten består Saxo Privatbank kan videre kreve at andre nødvendige opplysninger skal forelegges Saxo Privatbank før registreringen kan finne sted. Hvis disse opplysningene ikke meddeles Saxo Privatbank, kan Saxo Privatbank avvise anmeldelsen om registrering. En eventuell avvisning vil ledsages av en begrunnelse. På forespørsel utleveres det ti anmelder en skriftlig bekreftelse med angivelse tidspunktet anmeldelsen ble mottatt på. 4.8 Tidspunkt for anmeldelsens virkning Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen får registreringen virkning fra det tidspunktet VP har foretatt den endelige prøvingen av registreringen. Saxo Privatbank videresender kundens registreringsanmodninger til VP når de er mottatt av Saxo Privatbank. Saxo Privatbank skal motta anmeldelser i åpningstiden til NASDAQ OMX. Anmeldelser mottatt etter dette tidspunktet anses for mottatt den påfølgende Bankdagen. Innlevering av anmeldelser kan gjøres ved personlig henvendelse, brev eller telefaks. Anmeldelser levert per telefaks må bekreftes med vanlig brev sendt senest den påfølgende Bankdagen. Saxo Privatbank er ikke forpliktet til å videresende registreringen til VP før Saxo Privatbank har mottatt den originale anmeldelsen. 4.9 Navnenotering Saxo Privatbank sørger for å navnenotere aksjer som handles gjennom Saxo Privatbank, og som er registrert i VP, med mindre dette allerede er gjort. Navnenoteringen har virkning fra den dagen den er registrert i VP. Hvis kunden ikke ønsker navnenotering, må kunden meddele Saxo Privatbank dette. Ved deponering av navnenoterte aksjer vil anmodning om navnenotering bli registrert, med mindre kunden har bedt om annet. Ved salg av navnenoterte aksjer mm. er Saxo Privatbank bemyndiget til å foranledige navnenoteringen avnotert. Ved deponering av ihendehaveraksjer mm. vil en anmodning om navnenotering bare bli registrert hvis kunden ber om det Registreringsopphør i VP Når et fondsaktivum ikke lenger registreres i VP, vil melding om dette bli sendt til kunden og eventuelle rettighetshavere med opplysninger om fremgangsmåten for utlevering av dokumenter til erstatning for registrert fondsaktiva. 5 Oppbevaring av verdipapirer i samledepot For utenlandske verdipapirer gjelder følgende bestemmelser. Ved å godta Vilkårene gir kunden sitt samtykke til at Saxo Privatbank kan oppbevare kundens verdipapirer i samledepot i henhold til lov om finansiell virksomhet (lovkunngjøring nr av 23. september 2010 med senere endringer) 72, stk. 3. Et samledepot er et depot der flere kunders verdipapirer registreres i Saxo Privatbanks navn, og ikke i kundens navn, hos den relevante clearinginstitusjonen eller depositaren med angivelse av at verdipapirene tilhører Saxo Privatbank. Kunden er derfor ikke individuelt eller personlig berettiget til erstatning for eventuelle feil som begås av den relevante clearinginstitusjonen. Saxo Privatbank fører et register som tydelig angir de enkelte kunders eiendomsrett over de registrerte verdipapirene. Utenlandske verdipapirer vil bli oppbevart i slike samledepoter hos en ekstern profesjonell formidler eller depositar som er utpekt av Saxo Privatbank, og den eksterne profesjonelle formidleren eller depositaren er ansvarlig for innkreving og mottak av rentebetalinger, inntekter og andre rettigheter som tilfaller kunden. Saxo Privatbank påtar seg intet ansvar av noen art for eksterne profesjonelle formidleres eller depositarers disposisjoner eller unnlatelser, og kan ikke av kunden holdes ansvarlig for tap som er et direkte eller indirekte resultat av de nevnte handlinger eller unnlatelser. Kunden er i samme utstrekning som Saxo Privatbank underlagt gjeldende rettsregler og sedvaner som gjelder for den eksterne profesjonelle formidler eller depositar samt dennes forretningsbetingelser, og kundens rettigheter til verdipapirene kan som følge av dette variere. Dette innebærer blant annet at Saxo Privatbank er berettiget til å gi opplysninger om kundens identitet og beholdning av verdipapirer i det omfang dette kreves av det aktuelle lands lovgivning. I tilfelle Saxo Privatbanks konkurs, betalingsstopp eller lignende er den enkelte kunde på grunnlag av dennes registrerte rett berettiget til å kreve sine verdipapirer utlevert fra et samledepot, hvis det ikke allerede foreligger en tvist angående kundens eiendomsrett. I tilfelle Saxo Privatbanks forretningsforbindelsers konkurs, betalingsstopp eller lignende kan Saxo Privatbank ta ut verdipapirene fra samledepotet på vegne kundene som Saxo Privatbank ifølge registeret har registrert som eiere av verdipapirene. Utenlandske garantiordninger vil vanligvis dekke hele samledepotet og dermed ikke de enkelte eiere i Saxo Privatbanks register. 6 Utbytte fra utenlandske verdipapirer Når utbytte er mottatt fra en utenlandske depotbank, vil utbyttet bli kreditert kundens konto med valutering den Bankdagen da Saxo Privatbank har mottatt dette. Hvis kunden ønsker utbyttet utbetalt i verdipapirers valuta, må kunden meddele Saxo Privatbank dette slik at det kan opprettes en valutakonto til kunden. 7 Klage Enhver klage på avgjørelser om registrering, endring eller utslettelse av rettigheter eller Saxo Privatbanks avvisning av anmeldelse må leveres skriftlig til Klagenævnet for Værdipapircentraler, Helgeshøj Alle 61, 2630 Tåstrup, innen 6 uker etter at registreringen i VP er skjedd, henholdsvis senest 6 uker etter Saxo PrivatbankS avvisning av anmeldelsen. Klagenemnden kan i spesielle tilfeller behandle saker som er innlevert etter ovennevnte klagefrist. Samtidig med innsendelsen av klagen må det innbetales et klagegebyr. Nærmere regler om klager fremgår av Finanstilsynets kunngjøring om klagenemnden for verdipapirsentraler (kunngjøring nr. 206 av 11. mars 1997 med senere endringer). 8 Erstatning VP er erstatningspliktig for tap som følge av egne feil i forbindelse med registrering, endring eller sletting av rettigheter til depoter i VP eller utbetalinger herfra, selv om feilen er hendelig.

8 Saxo Privatbank er likeledes er erstatningspliktig for tap som følge av egne feil i forbindelse med innrapportering til registrering, endring eller sletting av rettigheter til depoter i VP eller utbetalinger herfra, selv om feilen er hendelig. Den samlede erstatningen for tap som er en følge av samme feil, kan ikke overstige 500 mill kr. Hvis kunden forsettlig eller uaktsomt medvirker til feilen, kan erstatningen reduseres eller bortfalle. Hvis en dansk kontoførende institusjon, herunder Saxo Privatbank, ikke er i stand til å utbetale den omtalte erstatningen, hefter de øvrige danske kontoførende institusjonene som har inngått tilslutningsavtale med VP, for det manglende beløpet opptil 500 mill kr per feil. 9 Lovgivning Nærmere regler for verdipapirer registrert i VP fremgår av loven for handel med verdipapirer samt kunngjøringer utstedt i forbindelse med denne.

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r Gjeldende fra 31.01.2014 Disse vilkår for rapportering av derivathandler ( Vilkårene ) er gjeldende mellom deg ( Kunden ) og Danske

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person

Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person Særskilte vilkår for inngåelse av Derivatforretninger juridisk person Gjeldende fra 15. november 2012 Danske Bank, Foretaksregisteret NO 977 074 MVA 1. Formål og omfang 1.1 Disse generelle vilkår ( Særskilte

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra 10.08.2017 Danske Bank, Org.nr: 977074010 MobilePay Subscriptions

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

Forretningsbetingelser for depoter i Danske Bank

Forretningsbetingelser for depoter i Danske Bank Forretningsbetingelser for depoter i Danske Bank Bilag 2 Bl.nr.051.067 2012.11- Danske Bank, Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Forretningsbetingelser for depoter i Danske Bank inneholder en generell

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Instruksjon for beste utførelse/videreformidling. Oppdatert

Instruksjon for beste utførelse/videreformidling. Oppdatert Instruksjon for beste utførelse/videreformidling av ordre Oppdatert 2015-10-15 Denne instruksjonen beskriver de fremgangsmåtene Strukturinvest følger for å utføre og videreformidle ordrer i finansielle

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 1 Innledning SpareBank 1-bankene (Banken) tilbyr fakturatjenester til bedrifter som ønsker å sende eller motta faktura elektronisk. Disse generelle

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Forvalteravtale for utenlandske verdipapirer - Elektronisk handel

Forvalteravtale for utenlandske verdipapirer - Elektronisk handel Versjon 3, datert 1. desember 2006 Forvalteravtale for utenlandske verdipapirer - Elektronisk handel mellom..., person nr...., heretter benevnt Kunden, og DNB Bank ASA, organisasjons nr. 981276957, heretter

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 15.12.2015 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2016 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer