Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet"

Transkript

1 Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundets hefteserie nr

2 Kjære medlem Dette heftet gir kortfatta informasjon om kva Utdanningsforbundet står for, og om dei ulike medlemstilboda våre. Vi får ein del spørsmål om dette og vonar de har nytte av ei slik samla oversikt. I heftet finn du opplysningar om forsikringar, bankavtale, Esso-kort og andre medlemsfordelar. Vi viser spesielt til orienteringa om den kollektive grunnforsikringa. Dersom du er ordinært medlem under 67 år, eller studentmedlem på 31 år eller eldre, er det oppretta slik forsikring saman med medlemskapen din. Dersom du ønskjer å reservere deg mot denne forsikringa, kan du bruke det vedlagde reservasjonskortet. Bak på heftet finn du eit medlemskort som det er viktig at du tek vare på. Her finn du òg medlemsnummeret ditt. Foto: Erik Sundt Innhold Utdanningsforbundet 3 Utdanningsforbundet en støttespiller 5 Kontingent 9 Forsikringene 10 Choice Hotels 14 NetCom 15 Unique-konto 16 Esso-kort 16 Adresse- og telefonliste 19 Den tillitsvalde kan gi deg meir informasjon om Utdanningsforbundet. Du finn òg mykje informasjon om organisasjonen på internettsidene våre Utdanningsforbundet treng aktive medlemmer. Difor vil vi oppmode deg til å engasjere deg i klubbarbeidet, dersom det er Helga Hjetland leiar Med vennleg helsing Utdanningsforbundet klubb på arbeidsplassen din, og i lokallaget og seksjonen din. Her kan du ta opp spørsmål som gjeld situasjonen på arbeidsplassen din, og du kan vere med og diskutere mange av dei sakene Utdanningsforbundet arbeider med sentralt. Dette er særleg viktig i ei tid då det skjer så mange endringar i skule- og barnehagepolitikken. Per Aahlin nestleiar 2

3 Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet er med sine medlemmer Norges tredje største fagforening. Vår størrelse og kompetanse gir oss stor innflytelse og påvirkningskraft. Samfunnspolitikk Kampen for å bevare og videreutvikle de faglige rettighetene og styrke fagforeningenes plass i samfunnet er en sentral oppgave for Utdanningsforbundet. Vi vil forsvare organisasjonsretten, forhandlingsretten og streikeretten. Andre viktige oppgaver er arbeidet for likestilling og kampen mot alle former for diskriminering. Utdanningspolitikk Utdanningsforbundet har medlemmer fra hele utdanningssystemet fra barnehage og grunnskole til videregående opplæring, høgskole, universitet og voksenopplæring. Som ledende yrkesorganisasjon er vi engasjert i faglig-pedagogiske spørsmål. Vi tar aktivt del i utformingen av utdanningspolitikken og påvirker utviklingen. Kvalitet og ressurstilgang i barnehage og skole er viktige spørsmål. Det samme er etter- og videreutdanning. Lønnspolitikk Utdanningsforbundet prioriterer arbeidet med å heve lønnsnivået til medlemmene. Vi mener at lønn skal baseres på utdanning, kompetanse og ansvar. Det skal være likelønn mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. Studiefinansieringen må bli bedre. Selv om vi de siste åra har oppnådd klare lønnsforbedringer, er lønnskampen på ingen måte over. Utdanningsforbundet har styrke og kompetanse til å nå våre mål. Arbeidsmiljø og arbeidsvilkår Utdanningsforbundet arbeider for bedre arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og rettsvern for alt pedagogisk personale på alle nivå i utdanningssystemet. Medbestemmelsesretten må styrkes. Det pedagogiske personalet må ha nok tid til de oppgavene som er pålagt. De ansatte skal sikres et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 3

4 Internasjonalt engasjement Utdanningsforbundet har et bredt internasjonalt engasjement og er et aktivt medlem i den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). EI har 25 millioner medlemmer på alle nivå i utdanningssystemet. Gjennom møter og kongresser fanger vi opp internasjonale utviklingstrekk og får vite hvordan organisasjoner i andre land møter utspill fra sine myndigheter. Utdanningsforbundet er sterkt engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid i fire verdensdeler. Vi støtter mer enn tjue fagforeninger. Arbeidet er basert på likeverd og gjensidig utveksling av erfaring. Ett mål er å få til en bredere representasjon av kvinner i fagforeningene. Seksjonene ivaretar medlemsgruppenes særinteresser og har rådgivende funksjon overfor besluttende organisasjonsledd. Seksjon barnehage har selvråderett i barnehagefaglige saker og i saker som gjelder egne arbeidsvilkår. Studenter Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er en interesseorganisasjon for lærerstudenter alt fra førskolelærer-, allmennlærer-, yrkesfaglærer- og faglærerutdanning til studenter med praktisk-pedagogisk utdanning. PS har i dag ca medlemmer. Sekretariatet består av to tillitsvalgte og en heltidsansatt. I tillegg består arbeidsutvalget av tre heltidsstudenter. PS har lokallag på de aller fleste studiesteder for lærerutdanning, samt et landsstyre bestående av én representant fra hvert lokallag. Pensjonister Når medlemmer går av med pensjon, kan de fortsette som pensjonistmedlemmer. Kontingenten er da kr 15 i måneden. Man har fremdeles tilgang til de samme medlemsfordeler som ordinære medlemmer. Pensjonistmedlemmene har eget styre, og i mange kommuner er det egne pensjonistlag som arrangerer møter og ekskursjoner. Seksjoner Medlemmene i Utdanningsforbundet er tilknyttet egne seksjoner etter arbeidsområde. Det er fem seksjoner: Seksjon barnehage Seksjon grunnskole Seksjon videregående opplæring Seksjon høgskole, universitet og kompetansesenter Seksjon skoleledere Det er seksjoner på lokalnivå, fylkesnivå og sentralt nivå. 4

5 Utdanningsforbundet - en støttespiller Som medlem av Utdanningsforbundet har du rett til å få hjelp i saker som er knyttet til stilling og/eller lønns- og arbeidsvilkår. Det kan være saker som gjelder avlønning, permisjoner eller arbeidsplaner. Det kan være overtallighet, oppsigelse eller avskjed. Og det kan være konflikter av forskjellig slag. Saksgang Er det saker du ønsker å ta opp med Utdanningsforbundet, er hovedregelen at du skal henvende deg til den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Dersom det ikke er tillitsvalgt på din arbeidsplass, tar du kontakt med lokallaget. I de fleste tilfeller vil problemene kunne løses på dette nivået. Skulle det være behov for ytterligere bistand, vil tillitsvalgte kontakte høyere ledd i forbundet. Juridisk bistand I noen saker vil det være nødvendig med juridisk hjelp. Utdanningsforbundet har egne jurister og advokater som da kan ta saken. Vi samarbeider også med landets fremste eksperter på arbeidsrett i de vanskeligste sakene. Et medlem som trenger juridisk hjelp, må ikke selv kontakte advokat, men gå til sin tillitsvalgte eller kontakte forbundet på annet vis. Det er Utdanningsforbundet som vurderer om juridisk hjelp skal gis, og som i så fall finner den beste advokaten. Hovedstruktur Sentralt nivå Utvalg, råd, fora lønn/arb.v. utd.pol. spes.ped. fagoppl. voks.oppl. Sami O. kvinneutv. org.utv.? Landsmøte Representantskap Sentralstyre Seksjoner Seksjon sk.ledere Seksjon gr.skole Seksjon barnehage Seksjon videregående Seksjon HUK? Fylkesnivå?? Årsmøte (fylkeslag) Fylkesstyre Seksjon barnehage Seksjon gr.skole Seksjon sk.ledere Seksjon HUK Seksjon videregående - lokallag videregående Kommunenivå Årsmøte (lokallag) Lokallagsstyre Seksjon barnehage Seksjon gr.skole Seksjon sk.ledere Seksjon HUK? Arbeidsplassnivå Tillitsv. Barnehage Medlem Tillitsv. Grunnskole Medlem Tillitsv. Andre Medlem Tillitsv. Videregående Medlem Tillitsv. HUK Medlem 5

6 Nettsidene For å følge med på aktuelle nyheter og saker fra Utdanningsforbundet benytt hjemmesidene. Utdanning Som medlem av Utdanningsforbundet får du tilsendt vårt medlemsblad Utdanning. Det er blant de aller største og mest leste fagbladene her i landet. Bladet kommer ut 26 ganger i året, har et opplag på og inneholder stoff om både barnehage, grunnskole, videregående skole, høyere utdanning og mye annet fra utdanningssektoren. I formålsparagrafen for Utdanning heter det at "bladet skal gi både aktuell, uavhengig og allsidig informasjon om medlemmenes ulike interessefelter. Det skal inspirere til bredde og engasjement i den faglige og utdanningspolitiske debatten, sette søkelys på utdanningens rolle i samfunnet og arbeide for å skape økt forståelse for utdanningens betydning". Utdanning har også en nettutgave, som daglig blir oppdatert med nyheter fra utdanningssektoren. Både bladet og nettstedet blir redigert i henhold til Fagpressens redaktørplakat, Vær varsom-plakaten og de andre presseetiske retningslinjene som gjelder for medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening. Ansvarlig redaktør er Knut Hovland. 6

7 Abonnement Spesialpedagogikk Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskrift for utøvere innenfor utdanning av mennesker i alle aldre, med spesielle opplæringsbehov. Bladet formidler utviklingen på det spesialpedagogiske virkefelt, og har også en sentral posisjon i formidlingen av forskningsresultater fra feltet. Bladet kommer ut med 10 nummer i året og et årsabonnement koster kr 420. Tidligere utgivelser og temanummer kan også bestilles separat. Ta en kikk på vår hjemmeside og du vil finne smakebiter på tidligere utgivelser. JA takk, jeg ønsker å abonnere på Spesialpedagogikk f.o.m. nr. Navn: Postnummer/sted: Adresse: Telefon: Medlemsnummer: (se for eksempel etikett på Utdanning) Sendes Spesialpedagogikk, Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO. Du kan også bruke e-post: Abonnement Bedre skole Tidsskriftet Bedre Skole kommer ut med ca 100 sider, fire ganger i året. Målgruppen er undervisningspersonale i grunnskole, videregående skole, pedagogiske forskningsmiljøer, lærerstudenter og studenter i pedagogikk og spesialpedagogikk. Abonnementet koster kr 450 for institusjoner, kr 320 for private. I tillegg får du boken Gjest hos uvirkeligheten av Gunilla Granath. (Ordinær pris kr. 200) For mer informasjon se Utdanningsforbundets nettsider: JA takk, jeg ønsker å abonnere på Bedre skole f.o.m. nr. Navn: Postnummer/sted: Adresse: Telefon: Medlemsnummer: (se for eksempel etikett på Utdanning) Sendes Bedre skole, Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO. Du kan også bruke e-post: Abonnement Magasin for ledere Magasin for ledere utgis av Bedre Skole/Utdanningsforbundet og kommer med fem nummer i året. I hvert nummer vil det være et hovedtema. Magasin for ledere henvender seg først og fremst til ledere i skole og barnehage, men presenterer og kommenterer også allmenne lederspørsmål. Temaer som gjelder utvikling og fornyelse, har en sentral plass. Samtidig tar magasinet opp spørsmål som har direkte relevans til praktisk lederarbeid. Årsabonnement for 2003 er kr 350. For mer informasjon se Utdanningsforbundets nettsider: JA takk, jeg ønsker å abonnere på Magasin for ledere f.o.m. nr. Navn: Postnummer/sted: Adresse: Telefon: Medlemsnummer: (se for eksempel etikett på Utdanning) 7 Sendes Magasin for ledere, Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO. Du kan også bruke e-post:

8 Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto. SVARSENDING Avtale nr /37 UTDANNINGSFORBUNDET Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto. SVARSENDING Avtale nr /37 UTDANNINGSFORBUNDET Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto. SVARSENDING Avtale nr /37 UTDANNINGSFORBUNDET Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo

9 Kontingent Yrkesaktive medlemmer betaler 1,35 % av brutto lønn i kontingent. Medlemmer som ikke trekkes i lønn for arbeidstakerdel til OU-fondet, betaler 1,40 %. Maksimalt kontingentbeløp er kr 440 per måned for medlemmer med 1,35 % trekk, for andre medlemmer kr 455 per måned. I tillegg kommer ev. trekk av grunnforsikringspremie. Minste kontingentbeløp for yrkesaktive medlemmer er kr 40 per måned. Medlemmer i lønnet arbeid utenfor Utdanningsforbundets primære avtale- og tariffområder betaler minste kontingentbeløp. Det forutsetter fullt medlemskap i annen fagforening som ivaretar medlemmets interesser. Medlemmer som får lønn utbetalt av trygdekontoret, betaler minste kontingentbeløp. Nyutdannede har gratis medlemskap første skole-/barnehageår etter avsluttet grunnutdanning. Kontingentbeløpet for alders- og uførepensjonister (fulltids) er kr 15 per måned. Studentmedlemmer har gratis medlemskap, men betaler ordinær kontingent for eventuell arbeidsinntekt ved siden av studiene. Medlemsplikter Som medlem er du forpliktet til å rette deg etter Utdanningsforbundets vedtekter og vedtak som er fattet i organisasjonens besluttende organer. Du er også pliktig til å følge pålegg gitt av organisasjonen, for eksempel ved streik. Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. vedtektenes 22. Man forplikter seg som medlem til å påse at man betaler kontingent, enten gjennom trekk i lønn eller på giro som sendes fra Utdanningsforbundets sekretariat. Husk å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, arbeidssted, stilling eller kompetanse. Utmelding Utmelding fra Utdanningsforbundet er regulert i vedtektenes 5.2 og Utmelding skjer skriftlig direkte til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat. Medlemskapet opphører fra det tidspunktet som er oppgitt i den skriftlige bekreftelsen på at utmeldingen er mottatt, og senest én måned etter utløpet av den måneden utmeldingen ble registrert. 5.3 Medlemmer kan ikke ved å melde seg ut unndra seg påløpte økonomiske forpliktelser som følger av medlemskapet. Medlemmer kan heller ikke ved utmelding unndra seg sine medlemsplikter i situasjoner der streik eller annen arbeidskamp er varslet eller pågår. 9

10 Forsikringene Grunnforsikringen Livs- og ulykkesforsikring Som medlem av Utdanningsforbundet blir du automatisk med i Utdanningsforbundets kollektive grunnforsikring. Du kan hvis ønskelig reservere deg fra deltakelse i ordningen. Svarslippen på motsatt side må da fylles ut og returneres til Utdanningsforbundet. Skulle du på et senere tidspunkt ønske å være med på ordningen igjen, kreves godkjent helseerklæring. Hva forsikringen dekker Forsikringen dekker medlems dødsfall med 5G (kr )frem til medlemmet fyller 51 år. Deretter reduseres forsikringssummen med 0,25G hvert år frem til medlemmet blir 60 år. Frem til medlemmet fyller 67 år er forsikringssummen på 2,5G (kr ). I tillegg inngår det en familieulykkesforsikring hvor forsikringssummen vil være avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. 1 person 36G = kr personer 18G = kr eller flere personer 12G = kr Forsikringen kommer til utbetaling ved påvist varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Utbetalingen er etter prosentvis skadegrad ifølge Rikstrygdeverkets regler. Pris Vanligvis trekkes premien på denne forsikringen av lønnen sammen med kontingent med kr 57. Men for medlemmer som av en eller annen grunn ikke har kontingenttrekk av lønn sendes det en regning to ganger i året på til sammen kr 684. Studenter under 31 år får forsikringen til halv pris, men har den ikke automatisk med medlemskapet, og må derfor sende inn helseerklæring for å tegne den. Begunstigelse Hvis man ønsker at andre enn de som ifølge arveloven arver medlemmet skal motta forsikringsbeløpet i livsforsikringsdelen, kan man henvende seg til Utdanningsforbundet for å få tilsendt en begunstigelseserklæring. Vi gjør oppmerksom på at du må være med i Grunnforsikringen for å kunne tegne tilleggsdekninger for medlem og ektefelle/samboer (Gruppeliv og uførekapital). G = Folketrygdens grunnbeløp (kr ) Kollektiv tilleggsforsikring Gruppeliv og uførhet Tilleggsforsikring som kan tegnes for medlem med ektefelle/partner/samboer. For å tegne forsikringene må man sende inn en egenutfylt helseerklæring som kan fås ved henvendelse til Utdanningsforbundets forsikringskontor eller Vesta Forsikring. Man velger selv forsikringssum etter gitte rammer: 5G, 11G, 15G eller 22G. Prisen henger sammen med forsikringssum og alder på forsikrede. For prisoversikt og forsikringssum se våre nettsider: eller send inn skjemaet på motsatt side for å få forsikringsbrosjyren tilsendt. Forsikringen dekker både i fritiden, med reiser over hele verden og på arbeidsplassen. Livsforsikring Engangsutbetaling ved den forsikredes død. Gjelder dødsfall ved sykdom eller ulykke. Dødsrisikodekningen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 67 år. Uføreforsikring Engangsutbetaling dersom den forsikrede blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør fra trygdekontoret på grunn av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Uføreforsikringen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. 10

11 Reservasjonserklæring Jeg bekrefter med dette at jeg ikke ønsker å være med i Utdanningsforbundet kollektive grunnforsikring. På vegne av meg selv og mine etterlatte fraskriver jeg meg all rett til erstatning fra ovennevnte forsikring fra og med i dag. Jeg er gjort kjent med at det ved senere innmelding kreves tilfredsstillende helseopplysninger på skjema fastsatt av Vesta Forsikring. Medlemsnr. Navn Adresse Postnr./Poststed Tlf. priv. Tlf. arb. Dato Underskrift Bestilling av forsikring og informasjon Hjem-/innboforsikring - gjeldende fra / -... Reiseforsikring for en person gjeldende fra / - Reiseforsikring for familie gjeldende fra / - Husk at du selv må si opp dine eksisterende forsikringer når du har meldt deg på Utdanningsforbundets kollektive hjem- og reiseforsikring. Studentmedlem Utdanningsforbundet Vennligst send meg Utdanningsforbundets forsikringsbrosjyre Medlemsnr. Navn Adresse Postnr./Poststed Tlf. priv. Tlf. arb. Dato Underskrift 11

12 Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto. SVARSENDING Avtale nr /37 UTDANNINGSFORBUNDET Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto. SVARSENDING Avtale nr /37 UTDANNINGSFORBUNDET Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo

13 Hjem- og innboforsikring Forsikringen omfatter medlem, eventuell ektefelle/samboer og øvrige medlemmer av den faste husstand. Forsikringen dekker tap og skade på privat innbo og løsøre, enten man bor i leilighet eller i eget hus. Forsikringssum: 1,5 mill. Blant annet dekkes: Brann, lynnedslag, eksplosjon Nedsoting Nødvendige utgifter til rydding, flytting og lagring etter skade Utgifter til opphold utenfor hjemmet etter skade Vannledningsskade Matvarer i fryser uten sumbegrensning Tyveri og hærverk ved innbrudd Penger/bankbøker med inntil kr Veskenapping, inntil kr Tyveri av sykkel med inntil kr (se s. 9) Tyveri fra låst garderobeskap på arbeidsplassen med inntil kr Rettshjelp med inntil kr Ansvar som privatperson Naturskade Pris er avhengig av hvor i landet man bor. Egenandelen er kr Sone I Sone II 896 Sone III 696 Reiseforsikring Forsikringen kan kjøpes for En person (kr 432) For hele familien (kr 564); dekker medlemmer i Utdanningsforbundet og deres familie. Forsikringen gjelder ektefelle eller samboer, hjemmeboende barn og fosterbarn under 20 år. Forsikringen omfatter Reisegods, når en person reiser alene inntil kr Reisegods, når flere i familien reiser sammen inntil kr Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset Reiseansvar kr 3 mill. Avbestilling med inntil kr for en person, kr for familie Det trekkes ingen egenandel ved skadeoppgjør. Den kollektive reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 2 måneders reisevarighet i hele verden. Den dekker tjenestereiser, i ferie og fritid, og reise til og fra arbeidssted. Det eneste stedet forsikringen ikke gjelder er i hjemmet og på arbeidssted/undervisningssted. Hvis man trenger hjelp på reisen, kontaktes Tryg Alarm: , deres telefonnummer står på reisekortet som blir tilsendt sammen med forsikringsbevis, giroblankett og vilkår. Skulle man mangle kortet, holder det å notere seg telefonnummeret til Tryg Alarm. For oversikt over sonene se nettsidene. Alle priser gjelder For påmelding av forsikringene, fyll ut svarslipp på side

14 Forsikringene generelt Hovedforfall er for alle de kollektive forsikringene ved nyttår. For oppsigelse av hjem- og reiseforsikring må oppsigelse sendes Utdanningsforbundets forsikringskontor i forbindelse med hovedforfall. For fullstendige opplysninger om de ulike kollektive forsikringene vises det til forsikringsvilkårene, som finnes på Utdanningsforbundets web-sider og som sendes sammen med forsikringsbevis ved innmelding. Vesta-avtalen Pga vårt samarbeid med Vesta får medlemmer av Utdanningsforbundet rabatter på private skadeforsikringer i selskapet. Rabatten utgjør 5 % og kommer i tillegg til de øvrige rabattene man kan oppnå ved å flytte skadeforsikringene til Vesta. Til sammen vil en totalkunde oppnå 17 % rabatt. Vesta avtalen gir også andre særfordeler som lavere egenandel på bilforsikringen, leiebil, psykologhjelp hvis man er utsatt for skade eller overgrep og dekning på nyanskaffelser fram til hovedforfall. Choice hotels Et hotellrom er ikke bare et rom det er også et lite fristed. Et pustehull hvor du kan koble av, og bare gjøre det du har lyst til. Choice Hotels Scandinavia har over 140 hoteller i Norden, fordelt på tre ulike kategorier; Comfort, Quality og Clarion. Comfort er et hjem på reisen for deg som reiser mye. Quality er konferanse- og opplevelseshoteller. Clarion er forretningshoteller med internasjonal atmosfære. Ring oss for booking på telefon , eller send mail til Som medlem i Utdanningsforbundet får du rabatterte priser hos Choice, og spesielt gunstige tilbud for ferie og weekend. Besøk medlemssidene for mer informasjon. 14

15 NetCom Billige ringepriser fra NetCom Utdanningsforbundet har inngått en avtale med NetCom hvor deres medlemmer får rimelige ringepriser og gode priser på mobiltelefoner. Det er 2 ulike abonnement å velge mellom, BusinessTALK og Family- Business. BusinessTALK er abonnementet for de som ringer mye, mens FamilyBusiness passer best for de som ringer under 2 min i snitt per dag. Ringepriser, oppstartsavgifter og SMS vil bli rabattert ut fra medlemmenes totale ringevolum. Oppdaterte priser vil finnes på under medlemsfordeler. Der vil det også ligge opplysninger om hvordan man kan bestille telefoner og abonnement. Medlemmer som ønsker å benytte denne medlemsfordelen, kan kontakte nærmeste Klart Svar butikk eller hente abonnementskjema på Utdanningsforbundets hjemmesider og fakse/levere dette til nærmeste Klart Svar forhandler som kan bidra med ytterligere opplysninger. Kontakt eventuelt NetComs kundesenter på telefon For rimelige priser på mobiltelefon henviser vi til informasjon som kommer ut i forbindelse med kampanjeperioder. Business Family TALK Business Månedsavgift 155,00 69,00 Ringe til (pr min) Fastlinje* 0,99 1,99 NetCom nett* 0,99 0,99 TelenorMobil nett* 0,99 1,99 SMS (pr stk)* 0,93 1,00 Oppstart * 0,36 0,45 Personsvar (pr mnd) 0,00 20,00 Personsvar med faks (pr mnd) 0,00 30,00 * vil bli rabattert ut fra Utdanningsforbundets totale ringevolum 15

16 Unique-konto Enten du har for mye eller for lite Unique-kontoen kan brukes både som sparekonto og kredittkonto alt avhengig av behovet du har i øyeblikket. Betingelsene er uansett bruk blant de beste i markedet. 6,5 %* sparerente fra første krone Du kan bruke kontoen som sparekonto og få topp sparerente fra første krone. Det er ingen krav til minstebeløp. *Betingelser pr Fra : 6,0 % Kredittreserve på inntil kr Ønsker du å foreta en investering og har behov for å fordele utgiftene over tid, kan du benytte deg av en personlig kreditt på inntil kr Kredittrente pr : 13,4 %. Fra : 12,9 %* * Effektiv rente: Se betalingsbetingelser på baksiden av kontosøknaden Gebyrfri betaling av regninger Kontoen egner seg utmerket for å sette av penger til store, faste utgifter. Ved å knytte deg til Cresco Online, kan du betale regninger gebyrfritt på nettet. Gebyrfrie varekjøp Unique-kortet kan brukes over alt i hele verden. Alle varekjøp med kortet er gebyrfrie, i Norge og i utlandet. I Norge kan du dessuten heve inntil kr i kontanter ved varekjøp. Uttak i minibank koster kr 10 i Norge og kr 25 i utlandet. Thomas Alsgaard, langrennsløper Årsavgiften for Unique konto er gratis hvis man oppretter konto i Avtalen inkluderer kort med MasterCard. Prisen etter første år vil bli kr 250. Prisen for ektefelle-/samboerkort på samme konto er kr 125 pr år. Oppretter du konto i 2003, kan du prøve kontoen i ett år uten å betale årsavgift. For mer informasjon og søknadsskjema, se eller ring Kundeservice i Cresco Foto: Lasse Berre Esso-kort 16 Vi minner deg om samarbeidsavtalen med Esso Norge AS Pt. 30 øre i rabatt pr liter bensin og diesel inkl. mva. 10 % på maskinvask og olje Rabatten gis på pumpepris ESSOCARD er enkel å bruke og gir deg god oversikt over biløkonomien. ESSOCARD kan benyttes på våre 360 kortstasjoner i Norge og på de fleste Esso stasjoner i Europa. I land der Esso ikke er representert, kan kortet brukes på Shell stasjoner, f.eks i Sverige og Danmark. Dersom du vil at kortet kun skal brukes i Norge, er dette også mulig. Betalingsbetingelsene er pt. fri leveringsmåned + 15 dager. Kortet er gratis og fritt for gebyrer. ESSO NORGE AS tlf.: Din kontaktperson i ESSO er: Salgssjef Terje Berg fax Send inn søknadsskjema på side 17.

17 Kontosøknad UNIQUE-KONTO Søknaden sendes: Cresco 7483 Trondheim Avtalegiro Jeg ønsker å overføre et fast, månedlig beløp på kr fra min lønnskonto til Unique-kontoen. Forfallsdato Personlige opplysninger Fødselsnummer: Navn: Adresse: Ønsket kredittgrense: Cresco Online Ønsker tilknytning til Cresco Online. Kontoregler og betalingsbetingelser Jeg/vi har lest kontoregler og betalingsbetingelser på baksiden, og forplikter meg/oss til å overholde disse. Jeg/vi er kjent med og godtar at Gjensidige NOR Sparebank ved Cresco innhenter de nødvendige opplysninger. Opplysningene er kun for kredittinformasjon og blir behandlet strengt konfidensielt. Postnummer/sted: Telefon privat: Sted: Dato: Informasjon kan også sendes meg via e-post: Mobiltelefon: Underskrift søker: Norsk statsborger Gift Ja Nei Ugift Stilling/yrke: Brutto årsinntekt (inkl. evt. leieinntekt) Separert Boforhold: Eget hus Samboer Leieboer Egen leilighet Restgjeld Ønsker ektefelle-/samboerkort til halv pris Opplysninger vedrørende ektefelle/samboer Opplysninger om ektefelle/samboer oppgis hvis begge inntekter skal legges til grunn for kredittvurderingen. NB! Les kontoregler under pkt. 12 på baksiden. Navn: Fødselsnummer: Kr.: Andre kredittkort? (Spesifiser): Kr.: Arbeidsgivers navn: Arbeidsgivers telefon: Ønsker du at vi skal innfri noen av disse? (Spesifiser): Stilling/yrke: Lønnsinntekt pr. år: Restgjeld (utover ektefelles/samboers): Arbeidsforhold Arbeidsgivers navn: Telefon: Ansatt siden: Underskrift ektefelle/samboer: (Som solidarskyldner) Søknadsskjema ESSO-KORT Fyll ut søknadsskjemaet og send det til ESSO NORGE AS, Kontokort Senter, PB 350, Skøyen, 0213 Oslo. Bruk blokkbokstaver! Søker skal ha fylt 18 år. Alle opplysninger MÅ fylles ut før skjemaet vurderes. Etternavn: Adresse/Gateadresse: Fødselsdato: (dag-mnd-år) Arbeidsgiver: Hvor lenge ansatt: Fornavn: Postnummer/Poststed: Tlf. privat: Yrke/Stilling: Tlf.arbeid: Forrige adresse/postnr./poststed (hvis flyttet siste 2 år) Bosatt på nåværende adresse siden: Esso-kort fra før? (vennligst oppgi kortnummer): Anslått drivstoff-forbruk pr. mnd (kr) Hvis du ønsker ett ekstra kort til ektefelle/- samboer, skriv navnet her: Dersom du ønsker at kortet kun skal være gyldig i Norge, sett kryss her: Kryss av for ønsket betalingsmåte (ett kryss) Bank Avtalegiro Dato Signatur: Jeg erklærer at ovennevnte opplysninger er riktige og at jeg godtar ESSOs betingelser. (Se baksiden) Jeg aksepterer at opplysninger om kredittverdighet innhentes fra kredittopplysningsbyråer, offentlig tilgjengelige kilder samt fra oppgitte referanser i søknadsskjemaet. Feltet til bruk for ESSO NORGE AS: Client no. Card acc. ESSOCARD Agreement nr 746 Pumpepris Esso kommentarer: Selgerkode: 01

18 KONTOREGLER FOR UNIQUE-KONTO 1. Kontohaver er kortutsteder Gjensidige NOR Sparebank ved Cresco, -heretter benevnt som Banken, skyldig den til enhver tid benyttede kreditt med tillegg av renter og omkostninger. 2. Den innvilgede kredittgrensen skal ikke overskrides. 3. Kontoen disponeres ved bruk av Unique kort, som må undertegnes av Kontohaver for å være gyldig. Kortet er personlig og kan kun benyttes av den person det er utstedt til. Kortet er Bankens eiendom og skal på forlangende leveres tilbake. Kortet utstedes med inntil 2 års gyldighet og vil automatisk bli fornyet med mindre annen beskjed er gitt. Returnert kort skal kun sendes i makulert stand, fortrinnsvis klippet i to biter. 4. Kontohaver må påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Den personlige koden må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet eller banken. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre lett kan se den. Koden bør huskes. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn kontohaver ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares nært til kortet. Kontohaver må underrette banken eller bankens utpekte medhjelper snarest mulig etter at kontohaver har fått kjennskap til eller mistanke om at betalingskortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige kode. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at betalingskortet så raskt som mulig blir sperret. Ved telefonisk underretning om tapt kort, skal kortholder i tillegg gi skriftlig redegjørelse overfor Banken om tapssituasjonen. Ved tyveri eller mistanke om tyveri av kortet, skal kortholder også politianmelde forholdet. Kontohaver skal straks melde fra til banken dersom kortet kommer til rette. 5. Kontohaver svarer med inntil kr 800 i egenandel for tap som skyldes andres urettmessige bruk av kortet når tilhørende personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre er brukt. Kontohaver svarer med inntil kr for tap som skyldes andres urettmessige bruk av kortet dersom a) kontohaver ved grov uaktsomhet har muliggjort misbruket, eller b) misbruket er muliggjort fordi kontohaver har unnlatt å underrette banken eller bankens utpekte medhjelper snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at kortet er kommet bort eller innen rimelig tid etter at dette burde vært oppdaget. Er misbruket av kortet skjedd i Norge, kan ansvaret etter annet ledd ikke overskride de belastningsgrenser som gjelder for det eller de bruksområder hvor kortet er benyttet. Begrensningene i annet og tredje avsnitt gjelder ikke dersom kontohaver forsettlig har muliggjort bruken av kortet. Begrensningene gjelder heller ikke for tap som er oppstått som følge av at kontohaver har unnlatt å underrette banken snarest mulig etter å ha fått kjennskap til irregulær bruk av kortet. Kontohaver svarer ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at banken har fått underretning om at kortet er kommet bort eller at kode eller annen sikkerhetsprosedyre kan ha blitt tilgjengelig for uvedkommende. Kontohaver er likevel ansvarlig dersom kontohaver eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen (disponenter), forsettlig har muliggjort bruken. Uten hensyn til ansvarsreglene ovenfor er kontohaver i alle tilfelle ansvarlig for tap som skyldes at kontohaver eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, har utvist eller medvirket til svik mot banken. 6. I den utstrekning kontohaver ut fra reglene i punkt 5 bestrider å ha ansvar for en belastning, må kontohaver sette frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at denne ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Banken skal i så fall tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, med mindre kontohaver skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller banken innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kontohaver har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Bankklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den virkedagen banken ble kjent med avvisningen. Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for kontohavers egenandel på kr 800, med mindre kortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre 7. Belastning av kontoen skjer ved at gyldig kort fremlegges til avtrykk ved presentasjon av regning/nota, og ved at Kontohaver ved sin signatur godkjenner denne. Regningen samt gjenpart av debiteringsnota utleveres Kontohaver. Det er Kontohavers ansvar å samtidig få tilbake sitt Unique kort. Ved elektroniske transaksjoner (minibanker/betalingsterminaler) benyttes kortet eventuelt sammen med en personlig tildelt kode (PIN kode) som har samme rettsgyldige virkning som kontohavers signatur. Brukerstedet har rett til å be om tilleggsidentifikasjon i form av f.eks. bankkort, førerkort eller pass. Unique kort og personlig kode (PIN kode) må alltid oppbevares adskilt. Kortholder skal ved bruk av kortet kunne få utlevert en kvittering som viser dato og beløp for transaksjonen. Kvitteringen bør oppbevares for senere kontroll mot kontoutskrift. Ved eventuell feilbelastning av transaksjoner må kontohaver underrette banken omgående. Kontoen kan belastes ved at kontohaver sender inn regninger med anmodning om belastning på konto. Regninger blir belastet på forfallsdato. Oppstår det tap hos kontohaver som følge av at hans konto uberettiget er belastet som følge av feilregistrering herunder feil begått av brukerstedet, -konteringsfeil, teknisk svikt eller lignende omstendigheter, skal kontohaver stilles som om den uberettigede belastning ikke hadde skjedd, selv om feilen er hendelig. Bankens ansvar ved tap som skyldes feil ved gjennomføring av transaksjoner, er begrenset til det beløp transaksjonen gjelder, med tillegg av eventuelt rentetap. 8. Dersom avtalen med banken eller etablert praksis gir kontohaver rett til å bruke kortet uten personlig kode eller underskrift, kan banken belaste kontohavers konto for transaskjonsbeløpet. Banken kan videre belaste kontohavers konto for transaksjonsbeløpet når kortets kortnummer er oppgitt til brukerstedet (selgeren) uten bruk av personlig kode eller underskrift, for eksempel i forbindelse med betaling av varer eller tjenester ved post- eller telefonordre eller andre former for fjernsalg. Det samme gjelder for visse etterfølgende krav som har opp-stått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende, dersom kontohaver ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert slik kontobelastning eller blitt gjort oppmerksom på bankens belastningsrett. Uten hensyn til om kontohaver har mottatt forhåndsvarsel fra brukerstedet om kontobelastningen, har kontohaver rett til å kreve stansing og tilbakekall av transaksjonsbeløpet dersom kontohaver ikke vedkjenner seg beløpet. Banken skal medvirke til at transaksjonen stanses. Stansingsretten gjelder inntil beløpet er belastet kontohavers konto og utbetalt brukerstedet. Er beløpet belastet kontoen og kontohaver bestrider å ha ansvar for belastningen, kan kontohaver sette frem krav om tilbakeføring etter reglene i punkt 6 ovenfor. 9. Kontohaver er kjent med at brukersteder kan kontrollringe Banken for dekningskontroll, eventuelt gebyr belastes Kontohaver. Kontohaver plikter på oppfordring fra Banken eller dets brukersteder å tilbakelevere kortet dersom dette er oppført på stopplist eller Banken krever det. 10. Ved bruk av Unique kort i utlandet er det Kontohaverens ansvar at gjeldende valutaforskrifter fra Norges Bank blir overholdt. Betaling i utlandet som krever spesielle lisenser eller tillatelser fra Nærings- og Handelsdepartmentet og/eller Norges Bank, kan ikke foretas med Unique-kortet som betalingsmiddel. Kontohaver aksepterer den valuta-beregningen kortutsteder benytter ved bruk av kortet i utlandet. 11. For visse tjenester har kortet en kredittgrense pr. transaksjon. Overskrider regningsbeløpet kredittgrensen, kan brukerstedet etter mottatt autorisasjon fra Banken godkjenne større beløp. Kredittgrensen tillates ikke omgått ved å utstede flere delregninger/notaer for samme transaksjon. 12.Opplysninger om ektefelle/samboer oppgis hvis begge inntekter skal legges til grunn for kredittvurderingen. Da må begge underskrive søknaden, og de svarer da prinsipalt solidarisk som solidarskyldnere overfor Banken. Dette gjelder uavhengig av om kun en av partene får utstedt kort og benytter kreditten. 13.Kontohaver mottar en gang pr. måned spesifisert kontoutskrift. 14.Renter, månedsgebyr og innbetalinger er beregnet på grunnlag av de til enhvertid gjeldende betalingsbetingelser. Kontohaver plikter å betale de angitteminimumsbeløp ved forfall. 15.Banken forbeholder seg retten til å endre kontoregler og betalingsbetingelser med 6 ukers varsel. 16.Kontohaver skal omgående varsle Banken om endringer i navn, adresse eller andre opplysninger som antas å ha betydning for Banken. 17.Banken påtar seg ikke ansvar for skader, feil o.l. som fremkommer i forbindelse med kontohavers innkjøp på brukersteder i inn- og utland. Hvis Unique-kortet benyttes som betalingsmiddel ved kjøp på postordre el. internett i inn- og utland, eller ved annen bestilling av varer og tjenester, er det ikke Bankens ansvar om forsendelsen/tjenesten ikke blir mottatt, eller at varen er beskadiget eller av annen grunn ikke ønsket. 18.Denne avtalen kan sies opp av partene med 1 måneds skriftlig varsel. Banken kan imidlertid ved mislighold av kontoen si opp avtalen uten forutgående varsel. Utestående saldo med tillegg av renter og gebyr anses da som forfalt til betaling. Kontohaver hefter for ikke innkomne transaksjoner med tillegg av transaksjonsgebyr også etter at kontoen er oppgjort. Etter varsel om mislighold kan Banken sende kravet til rettslig inkasso. Omkostningene i denne forbindelse vil bli belastet Kontohaver. Oppsigelse av kontoen i gyldighetsperioden berettiger ikke til refusjon av årsavgift. Dersom det oppstår tvist mellom Banken og kontohaver om kortforholdet, kan kontohaver bringe saken inn for Bankklagenemda til uttalelse. Banken skal i den forbindelse gi kontohaver nærmere informasjon om Bankklagenemda. 19.Bankens plikter/ansvar etter denne avtalen opphører i tilfelle force majeure og så lenge denne situasjonen varer. (Krig, streik, boikott, blokade eller lock-out.) 20.Innskudd skal ikke overstige NOK 2 millioner i sum for den enkelte kunde. Banken forbeholder seg retten til å tilbakeføre beløp til avsender som overstiger grensen for innskudd. Banken er medlem av Sparebankenes Sikringsfond. Innskudd er derved garantert av Sparebankenes Sikringsfond med inntil NOK 2 millioner i sum for den enkelte innskyter. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til banken dersom gjelden er forfalt til betaling og banken har rett til slik motregning. Betalingsbetingelser: Summen av rente og gebyr gir effektiv rente pr. mars 2003: kr (15,09 %), kr (15,5 %), kr (16,34 %), kr (20,63 %) BETINGELSER FOR BRUK AV ESSO KONTOKORT 1. GYLDIGHET ESSO-kortet kan brukes på alle ESSO-stasjoner i Norge som utstyrt med kortleser. Det kan brukes til kjøp av alle varer og tjenester som tilbys på stasjonene. Kortet er gyldig i maksimum 2 år. Ved gyldighetsperiodens utløp kan ESSO fornye kortet uten at dette får betydning for kundeforholdet. 2. SIKKERHET Til hvert kort hører en personlig kode. Denne må tastes inn for å muliggjøre kjøp med kortet. ESSO kjenner ikke denne koden! Kortet må oppbevares på en slik måte at det ikke blir tilgjengelig for uvedkommende. Den personlige koden bør læres utenat og må under ingen omstendighet bekjentgjøres for andre, eller noteres slik at andre får kjennskap til koden. Brudd på disse bestemmelsene vil etter omstendighetene kunne anes som grovt uaktsomt og vil kunne medføre ansvar for andres uberettige bruk av kortet. 3. BELØPSGRENSE ESSO setter beløpsgrenser for bruk av kortet, og vil på forespørsel opplyse om disse. Beløpsgrenser er satt pr. kjøp, pr. dag og pr. mnd. Ved overskridelse av en eller flere kjøpetaksgrenser kan kortet bli midlertidig sperret uten forutgående varsel. 4. AUTOGIRO Med autogiro som betalingsmåte trekkes fakturabeløpet direkte fra konto på forfallsdag. Alle belastninger som ESSO foretar vil på forhånd bli varslet med faktura. ESSO kan belaste betaler for inntil avtalt beløp pr. mnd. (P.t. kr ). Med autogiro som betalingsmåte vil alle senere kredittkjøp foretatt hos ESSO, og som er fakturert av ESSO NORGE AS, bli belastet over autogiro. Kunden forplikter seg til å ha dekning på konto ved forfall. (15. I hver mnd.) og å melde fra til ESSO skriftlig og i god tid ved endring av post-/bankkontonummer for belastning. Med autogiro som betalingsmåte kan ikke ESSO belastekontoen senere enn 6 måneder etter brukertidspunktet med -mindre kortinnehaver samtykker i belastningen. Dette innebærer imidlertid ingen begrensninger i ESSO's rett til å inndrive beløpet etter alminnelige regler om inndrivelse av pengekrav. 5. KORTINNEHAVER FORPLIKTER SEG TIL: -Å sette seg inn i gjeldende betingelser for bruk av ESSO-kortet, og følge disse. -Å melde fra til ESSO snarest mulig etter å ha fått kjennskap til tap av kort og /eller personlig kode. Blir kort og kode brukt av uvedkommende inntil slik melding er gitt, er kortinnehaver ansvarlig for misbruk inntil p.t. kr. 500,-. Risikoen ved misbruk går over til ESSO fra det tidspunkt ESSO har mottatt melding om tapet. Melding skal gis telefonisk til de telefonnumre som er oppgitt i brosjyren. Dersom misbruk skyldes at kortinnehaver har utvist forsett eller grov uaktsomhet vil ansvaret kunne omfatte det totale beløp. ESSO vil bære risikoen for teknisk svikt. -Å melde fra til ESSO om adresseforandringer og andre forhold som kan påvirke kundeforholdet. Ved navneendring må ESSO få tilsendt kopi av attest fra folkeregisteret eller annen offentlig instans. -Å betale fakturert beløp ved forfall (15. i hver mnd.) og med fakturaens pålydende totalbeløp. Ved for sen betaling kan rente/purregebyr belastes. Dersom kortinnehaver skulle være uberettiget fakturert for transaksjoner som følge av brukerstedets feil, må ESSO omgående få melding om dette. -Å levere kortet tilbake til ESSO straks kundeforholdet opphører eller ESSO ber om det. -Å påse at den personlige koden under ingen omstendighet bekjentgjøres for andre eller noteres slik at den kan misbrukes av andre. 6. KORTINNEHAVER ER INNEFORSTÅTT MED: -At ESSO kredittvurderer alle søkere av ESSO kortet, og kan avslå søknader uten nærmere begrunnelse. Søkeren kan få oppgitt den saklige begrunnelsen for avslaget dersom det anmodes om dette. Opplysninger om kredittverdighet innhentes fra kredittopplysningsbyråer, offentlig tilgjengelige kilder samt fra oppgitte referanser i søknadsskjemaet. -At ESSO kan kreve spesiell betalingsmåte for å yte kortkreditt. -At ESSO kan endre leverings-/og betalingsvilkårene med 1 måneds varsel. Pris- og rabattbetingelser kan dog endres med umiddelbar virkning uten skriftlig varsel. Ved endringer av vesentlig karakter er det tilstrekkelig at ESSO informerer skriftlig om dette til kortinnehavers siste oppgitte adresse. Dersom slik varsel ikke skulle være sendt, kan endringen til kortinnehavers ugunst ikke påberopes av kortutsteder. -At ESSO kan sperre kortet uten varsel ved manglende betaling eller ved annen saklig grunn. -At kortet kan benyttes uten Pin eller underskrift i enkelte parkeringsanlegg o.l. Dersom kortinnehaver er urettmessig belastet for bruk ved en slik terminal må dette skriftlig meddeles ESSO. Dersom ESSO straks etter mottak av slik melding ikke kan påvise at kortinnehaver selv har brukt kortet, vil ESSO tilbakeføre beløpet i sin helhet. Eventuell belastning av renter eller purregebyr vil også bli tilbakeført. -At ESSO kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra kortinnehavers side. Kortinnehaver hefter for alle ikke fakturerte og ubetalte kjøp som er påløpt inntil kortet er makulert/mottatt av ESSO. Dersom kreditten misligholdes, vil fordringen oversendes til inkassobyrå. Også ikke forfalte fordringer anses som forfalt. Inkassobeløpet vil inkludere alle ubetalte kjøp frem til inkassotidspunktet. 7. KORTINNEHAVER HAR RETT TIL: -Ved innsigelser til kjøpet å gjøre disse gjeldende overfor såvel kredittyter som selger. -Å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Kortet skal da klippes i to og returneres til ESSO. Kortinnehaver hefter for alle ikke fakturerte og ubetalte kjøp som er påløpt inntil kortet er makulert/mottatt av ESSO. Har du spørsmål eller problemer ved bruk av kortet, kontakt ESSO v/kontokort Senter: ESSO NORGE AS v/kontokort Senter Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf (konortid) Tlf (automatisk telefonsvarer) Tlf (kontofon) Beskjed om sperring av kort kan gis på vår kontofon eller på vår automatiske telefonsvarer utenom kontortid. Når din melding om tap av kort er mottatt, sperres kontoen øyeblikkelig og du får tilsendt et nytt kort med ny kode. ESSO NORGE AS vil omgående bekrefte din sperremelding skriftlig.

19 Utdanningsforbundet Hausmannsgt. 17 Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo Sentralbord Forsikring/medlemsfordeler Hvordan komme i kontakt med oss Utdanningsforbundet Telefon: Fax: Besøksadresse: Hausmannsgate Oslo Postadresse: Postboks 9191, Grønland 0134 Oslo Presse og informasjon Telefon: Utdanningsakademiet Utdanning Medlemsregister Telefon: Kontoret for forsikring/medlemsfordeler Telefon: Utdanningsforbundet i fylkene: Østfold Akershus Oslo Buskerud Vestfold Hedmark Oppland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Thorvald Meyersgt Oslo Telefon: Fax: Fra juni 2003 vil PS flytte inn i Hausmannsgate 17.

20 Medlemskort Returadr.: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo A-blad Medl.nr: Medlem i Utdanningsforbundet I dette heftet vil du finne en kort orientering om Utdanningsforbundets arbeidsområder og hva medlemskapet innebærer. Gjennom ditt medlemskap i Utdanningsforbundet tilbys du ulike gunstige ordninger, bl.a. får alle medlemmer automatisk Utdanningsforbundets kollektive grunnforsikring når de melder seg inn. Vi oppfordrer deg til å ta vare på denne brosjyren som et godt oppslagsverk hvis du har spørsmål i forbindelse med ditt medlemskap. Øverst på siden finner du ditt medlemskort. Kortet kan du enkelt trykke ut av brosjyrens omslag. Grafisk Kommunikasjon AS - Ulf B. Amundstad - Tlf

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine ineteresser. 2. Det

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer