22 andelsleiligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 andelsleiligheter"

Transkript

1 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt kvalitet i et hvert boligprosjekt. Leilighetene varierer i størrelse fra 62,5m2 til 127m2. Alle leiligheter har adgang til balkong eller terrasse, samt et gjennomtenkt og vakkert uteområde (35m2 til hver leilighet) med sittegrupper og beplantning løftet 1 2 m over omkringliggende gatenivå. Byggene har heis og trapp fra garasjeanlegget i underetasje opp til hver leilighet. 1

2 Megler: EiendomsMegler1, avd: Helgeland Tlf: Fax: Kontaktperson salg: Jørgen Sjøhagen Eiendomsmegler MNEF Telefon: Mobil: Gisle Kallestad Megler Telefon: Mobil: Salgskontor/utstilling: SpareBank 1 Nord Norge Ranheimgt.3 Utstilling: Meyersenteret Internett: EIENDOMSUTVIKLER / BYGGHERRE/SELGER Hamrekilden as Halvor Heyerdalsvei Mo i Rana Telefon nr.: /58 Arkitekt Stein Hamre Arkitektkontor AS BOLIGBYGGELAG/FORETNINGSFØRER MOBO Mo og Omegn Boligbyggelag v/ Jørn Sandstedt Tlf: direkte:

3 Generell orientering Borettslaget Eierforholdet reguleres av borettslagslova av 04. februar Borettslaget vil bli tilknyttet Mo og Omegn Boligbyggelag (MOBO). Ved kjøp av borettslagsleilighet er det viktig å vite at som kjøper binder du mindre kapital. Fellesgjelden betjenes via den månedlige husleien som man skal betale til borettslaget. Det er stipulert med 3,7 % rente på fellesgjelden med 50 års løpetid og 20 års avdragsfrihet. Det tas forbehold om rentesats, avdragsfrihet og løpetid. Man får 28% skattefradrag på renter andel felleslån forutsatt skattepliktig inntekt. Videre dekker husleien driftskostnader for borettslaget, som forsikring av bygg, kommunale avgifter, renovasjon, honorar til forretningsfører, drift og vedlikehold av fellesarealer. Borettslaget eies i fellesskap av andelseierne, og innenfor lover og vedtekter er det andelseierne som bestemmer i borettslaget. Som andelseier er du kun økonomisk ansvarlig for din andel i borettslaget.selger forplikter seg å betale løpende husleie på usolgte leiligheter. Viser til lovbestemte hovedregler vedrørende kjøp av andelsleilighet, jfr kontraktsvilkår. Det åpnes for betaling av større andel fellesgjeld enn det som er oppgitt i prislisten. Leilighetene i borettslaget blir finansiert ved innskudd fra kjøperne (andelseierne) og låneopptak i laget. Låneopptaket blir fordelt på leilighetene, jf. prislisten. Betjening av renter og avdrag dekkes over felleskostnader (husleie). Det er mulig å innfri hele eller deler av den gjelden i borettslaget som er knyttet til den enkelte leilighet. Reduksjonen i gjelden vil gi lavere felleskostnader (husleie) tilsvarende reduksjonen i fremtidige innbetalinger på lånet og vil vedvare inntil lånet er nedbetalt. Sikkerhet for innbetalingen/ene blir gitt ved inntreden i lånegivers pantobligasjon Garantier: For de boligenhetene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Hamrekilden as stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova 12 og evt. 47. Garantien er gjeldende i byggeperioden og frem til 2 år etter overtakelsen av boligen jfr. 12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen, og for boligdelens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. Garantien jfr. Bustadoppføringslova 12 vil først bli rekvirert etter signering av kontrakt. De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom kjøper og Hamrekilden AS, og garantiene sendes av praktiske årsaker til EiendomsMegler 1 på vegne av kjøper. Kopi av garanti blir tilsendt kjøper. Eventuelle mangler må varsles så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller etter at det var mulig å oppdage dem, og senest innen 5 år etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova 30. For de boligenhetene som blir solgt etter Avhendingsloven har kjøper en selvstendig undersøkelsesplikt, ev. sammen med bygningskyndig person. Boligen selges som forevist stand Jfr. 3 9 i lov om avhendelse av fast eiendom. Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper erblitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring om det motsatte har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres med dette til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av leilighet inngås. 3

4 Kontraktsvilkår: Kjøpekontrakten NBR 3427, Avtale om kjøp av bolig som ikke er fullført (Bustadoppføringslova), eller NBR 3428, Avtale om kjøp av nyoppført bolig (Avhendingsloven) er utgangspunktet for kontraktsinngåelse mellom kjøper og selger. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Det gjøres oppmerksom på at Bustadsoppføringslova ikke kommer til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller ikke skal bebo boligen selv, eller når boligenheten er ferdigstilt. Avtaleforholdet vil i disse tilfeller reguleres av Avhendingsloven. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. UDet gjøres særskilt oppmerksom på følgende bestemmelser/hovedregler i Borettslagsloven: hver andelseier kan kun eie en andel kun fysiske personer kan eie andel andelseier må selv bebo leiligheten. Ved omsetning av avtaledokumentet før oppgjørs og overtakelsesdato, må dette godkjennes skriftlig av utbygger ved omsetning via annen megler enn EiendomsMegler1. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Omsetning av avtaledokumentet forutsetter at selger får en tilfredstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper, herunder tilfredstillende finansieringsbekreftelse. Kjøper er blitt gjort oppmerksom på at alle skisser, frihånds og oversiktstegninger i perspektiv, fotos, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, beskrivelser mv., vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, møbler og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet. Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av Rana Kommune og Skatt Nord etter at leilighetene er ferdigstilt. Kommunale avgifter vil bli inkludert i husleien for hver leilighet. Byggebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse normal utførelse. jfr. Norsk Standard NS Dersom det skulle være motstrid mellom opplysninger i denne byggebeskrivelse og opplysninger i kjøpekontrakten, skal opplysningene i kjøpekontrakten gå foran. Byggherren, Hamrekilden as forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Det presiseres at salgstegningene er utarbeidet på et tidlig stadie og at endringer kan bli nødvendige (krav fra det offentlige, eller tekniske løsninger etc.) Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter byggherren å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. 4

5 Selger tar forbehold om følgende: - tilfredsstillende salg før prosjektet blir realisert, dvs ca 16 leiligheter (75% av prosjektets salgsverdi) finansiering av prosjektet Selgers forbehold skal være avklart innen Hvis forbeholdene ikke er avklart innen ovennevnte dato står partene fritt til å annullere eller reforhandle avtalen. Utbygger kan uavhengig av om forbeholdene er avklart, selv velge å realisere prosjektet. Kjøper vil kun bli tilskrevet dersom selgers forbehold ikke avklares innen tidsfristen slik at prosjektet ikke blir realisert. Selger tar forbehold om at forelagte kalkulasjoner i salgsprospekt er korrekte, og at det innvilges tilfredsstillende finansiering av byggeprosjektet og fellesgjelden. Kjøper aksepterer at eventuell økning i mva. eller andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt, kan utlignes på kjøper for den del av leveransen som omfattes av avgiftsøkningen, iht. entreprenørens oppstilling. Selger kan på fritt grunnlag endre pris på innskudd for usolgte enheter og/eller drive utleie av disse. Arealene i salgsoppgaven er oppgitt i bruksareal (BRA). Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for evt. innvendig bod i leiligheten. I tillegg til bruksarealet kommer parkeringsplass, bod og balkong/markterrasse. De oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 3 % mindre/større enn markedsført areal. Betalingsbetingelser Kjøper er innforstått med at finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 21 virkedager etter at avtale om kjøp er inngått. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet, kan denne stilles som sikkerhet etter at MeglerTakst utført av EiendomsMegler 1, og ihht avtale med selger. Sparebank1 Nord Norge kan tilby inntil 100% finansiering av innskuddet ved kjøp av leilighet i Oasen Mo Borettslag etter bankens egne kredittvurderinger. Betalingsinformasjon vil bli utsendt ifra megler. Innbetalt beløp går til fradrag fra kjøpesummen når denne skal innbetales pr. oppgjørs ogovertagelsesdato. Delinnbetalingen blir ikke renteberegnet. Resterende del av oppgjøret samt omkostninger innbetales pr. overtagelse. Eiendommen Gnr: 20, bnr: 566 i Rana Kommune. Eiendomstomt på 1980 kvm. Adressen blir Sørlandsveien 55, 8624 Mo i Rana Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler. Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 5

6 Prosjektets art og omfang: Boligprosjektet ligger i Mo i Rana sentrum, og består av 2 byhus i 4 etasjer med til sammen 22 leiligheter. Det etableres en felles parkeringskjeller med innkjøring fra Sørlandsveien. All parkering skal skje i parkeringskjeller eller på offentlige arealer. Utearealet på taket av parkeringskjelleren vil bestå av gangområder med tremmegulv, beplanting, trær og busker i plantekasser. Det er satt av 35m2 areal pr leilighet til felles uteområde. Alle leiligheter har 1 parkeringsplass og 1 bod i parkeringskjeller/underetg. Bygget har en primærkonstruksjon i betong. Fasadene er preget av glass, og vedlikeholdsfrie materialer, Byggestart, forsommer Byggetid er beregnet til ca 16 måneder. Prosjekteringsgruppen. stein hamre arkitektkontor as står for prosjekteringen av arkitektfagene og det komplette anlegget. Estetisk uttrykk, bomiljø, universell utforming av bygg og utomhusområde, overflater, tak, gulv, vegger, vinduer, fast inventar. Cowi as, Trondheim er rådgivende ingeniør innen brannteknikk, støy/lyd. Nordland Teknikk AS er rådgivende ingeniører i byggeteknikk, og står for prosjektering av grunn og fundamentarbeider, samt bygningskonstruksjon. Multiconsult AS, Trondheim utfører grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering for Oasen. Norconsult AS står for prosjekteringen av VVS fagene ventilasjon, varme og sanitær. I tillegg prosjektering av sprinkler for fellesarealer og boligsprinkling av leilighetene. ÅF consult AS er rådgivende ingeniør i elektroteknikk, og prosjekter el/tele anlegg og heis. Entreprenører og leverandører (nesten komplett) Unimaskin AS utfører alt av gravearbeider på tomta. I tillegg står de for legging av utvendige avløpsledninger, overvannssystemer, og asfaltering. Polar Pel AS utfører alt av pelearbeider på tomta. Ca meter peler går med, lengder fra meter. BE Entreprenør AS leverer bygg i betong der du som beboer kan nyte godt av betongens gode egenskaper. Betong i vegger og tak gir bedre inneklima og lavere energikostnader grunnet de termiske egenskapene. Betongen som fyller vegg og tak er produsert på Mo og støpt ut på Mo. Det styrker brannsikkerheten, rømningsveier og statisk sikkerhet i bygget. Våre bygg har høy kvalitet og lang levetid som sikrer investeringen og verdiutvikling på din bolig. Entreprenør utfører bygningsmessige arbeider. 6

7 Nilsson Mo as leverer følgende utstyr Sanitæranlegg: Vegg toalett med innebygget sisterne Baderomsinredning m/servant og et greps blandbatteri Trykkstyrt dusjbatteri med hånddusj og glidestang Et greps kjøkkenbatteri m/kran for oppvaskmaskin Kran og trakt for vaskemaskin Varmtvannstilførsel fra varmeveksler i kjeller Varmeanlegg: Sprinkleranlegg: (Brannslukking) Varme via varmeveksler fra Mo Fjernvarme Gulvvarme med trådløse termostater i alle rom Vannbasert brannslukkeanlegg med Sprinklerhoder i alle rom Pulverapperat 6 kg i alle leiligheter VentiNor AS har ansvar for detaljprosjektering, levering og montering av balansert ventilasjon for alle leiligheter, samt avtrekksanlegg garasjeanlegg. Nordland Tak AS leverer taktekking og membraner. Utføres med varige og sikre løsninger fra Isola. Remal AS skal utføre alt av maling, flis og parkettarbeider. En av Nord Norges største malerbedrifter, med 24 ansatte En Mester bedrift De fleste faglærte malere Bruker miljøvennlige produkter Har avtale med de største anerkjente leverandører Har tett samarbeid med Fargeglede Tveråneset som er Norges største fargehandel Effekt as har ansvar for detaljprosjektering, levering og montering av belysning og elektriske installasjoner for hele prosjektet, både utendørs og innendørs. Hovedfordelinger for byggene monteres i kjeller, og energimålere for samtlige leiligheter samles i hovedfordeling. Det leveres egen underfordeling med sikringer i hver leilighet. Sikringene har integrert jordfeilbryter for maksimal sikkerhet. All belysning er av høy kvalitet. Blant annet leveres det 2m skinne med spotlight i hver leilighet. Spredenett for telefon og data distribueres til hver boenhet fra felles leveranse /inntakspunkt. I tillegg er hver leilighet utstyr med røykvarslere og video porttelefon med fargekamera. Enhetlig fasade og områdebelysning inngår også i vår leveranse. Tangen Uteanlegg AS bygger grøntanlegget med tilhørende natursteinsbelegg og liten lekeplass. Anlegget blir bygd med tanke på god kvalitet og estetikk, med et moderne uttrykk, hyggelig atmosfære og lune uterom. Det er lagt vekt på god funksjonalitet og universell utforming. Nordland lås og sikkerhet AS leverer låssystemer som gir det rette nivået av sikkerhet for boligene, og tilfredsstiller krav fra myndighetene og forsikringsselskapene. Reber Schindler Heis as leverer tre heiser tilpasset Oasen boligprosjekt. Svært romslig, flott utseende, støysvak og miljøvennlig med lavt energiforbruk. 7

8 Momek Krane Blikkenslager as produserer, tilpasser og monterer alle blikkenslagarbeider til Oasen borettslag. J Eberg hansen as leverer og monterer glass og aluminiumsarbeider til oasen bortettslag GENERELT Innledning Leveransebeskrivelsen forteller deg hvordan leilighetene bygges og hvilke arbeider, materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Tegningsinnbydelsen og andre vedlegg til denne, utgjør leveransebeskrivelsen. Dersom kjøper ønsker endringer eller tilleggsbestillinger utover denne generelle leveransebeskrivelse, avtales dette senere i egen tilleggsavtale. Denne leveransebeskrivelse gjelder for alle leiligheter som Hamrekilden AS leverer i boligprosjektet Oasen Mo Borettslag, Mo i Rana Forskriftsmessig Boligene utføres i henhold til gjeldene lover og forskrifter i Norge. Entreprenørene er kontrahert etter NS 8406, Forbehold Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer av konstruksjoner, samt material og leverandørvalg, forutsatt at dette ikke medfører endringer i pris og kvalitet. Det tas forbehold om justering av leilighetsplaner, fasader, vinduer mv, eksempelvis som følge av endrede forskriftskrav, brannkrav, utforming av sjakter, konstruksjonsmessige forhold og tekniske installasjoner som kan medføre mindre bygningsmessige endringer. Slike justeringer vil kunne medføre mindre endringer av størrelsen på enkelte rom i leilighetene. Presisering Det er ikke pipe og/eller muligheter for vedfyring, møbler, gardiner, eller annet utstyr/innredning inngår ikke i leveransen. Leveransens omfang I leveransen inngår materialer, utstyr, arbeider og tjenester som beskrevet i hovedpostene: a. Veger, parkeringskjeller og andre fellesarealer b. Bygningskonstruksjon c. Byggematerialer d. Blikkenslager og ventilasjonsarbeider e. Sanitærutstyr og rørleggermateriell f. Elektriske installasjoner og utstyr g. Maling, belegg og flisarbeider h. Diverse Kjøpers ansvar: i. Endringer / avklaringer j. Abonnement strøm og Fjernvarme k. Internett og telefon l. Diverse Forsikring Leiligheten er forsikret frem til overtakelse i Helgeland sparebank, Terra skadeforsikring, og må etter denne tid forsikres av kjøper når det gjelder innbo, og av Borettslaget når det gjelder bygningene og andre fellesarealer. Utendørs fellesarealer eies og driftes av Borettslaget. Ved overtakelse av leilighetene vil arbeider som må utføres i sommerhalvåret muligens gjenstå. Dette gjelder f. eks. avsluttende plen og vegarbeider, utvendig beising etc. Leilighetene kan likevel ikke nektes overtatt av kjøper. 8

9 A.1 Veger / gangarealer Parkering for 22 biler i parkeringskjeller inklusive 7 plasser for bevegelseshemmede Uteplasser og gangarealer ellers gis variert overflate som trevirke, asfalt og hekk/trær. Utvendige fellesarealer opparbeides i samarbeid med Tangen Uteanlegg as. A.2 Vegetasjon etc Etter at utomhus /grøntanleggene er overlevert borettslaget, vil det være borettslagets ansvar å vedlikeholde, vanne og gjødsle, og å utbedre evt. mindre skader på grøntanleggene som bl.a. kan skyldes for mye eller for lite nedbør. A.3 Avfallshåndtering Det etableres et avfallssystem i overensstemmelse med Rana Kommune sine bestemmelser og med de løsninger/muligheter som renovasjonen tilbyr. B BYGNINGSKONSTRUKSJON B.1 Fundamentering Fundamentene består av peler og betongfundamenter etablert på fjell/fast morene og oppgraderes for å tilfredsstille krav i hht byggeforskrifter og stedlige klima og værforhold. B.2 Bæresystemer Leilighetsbyggene er i 4 etasjer. Bæresystemet utføres i stål og betong, (Conform) C BYGGEMATERIALER C.1 Etasjeskille / gulv / himling C.1.1 Generelt Etasjeskiller utføres i materialer og med den utførelse som tilfredsstiller brann, lyd og bæreevne i hht teknisk forskrift. Etasjehøyden i de enkelte boligetasjene vil være ca 2,8 m. Netto takhøyde i leilighetene vil være 2,5 m med unntak av rom, eller deler av rom, der himlingen fores ned for å skjule tekniske installasjoner (ventilasjonskanaler/ rør etc) redusere takhøyden i gang, bad til ca 2,3 m. Tekniske føringer forutsettes lagt i skjult anlegg der det er mulig og/eller det benyttes innkassing under tak (ved vegg). Eventuelle sjakter er ikke vist på leilighetsplanene. Det tas forbehold om mindre justeringer av areal i noen rom grunnet sjaktenes utforming og plassering. C.1.2 Gulv i leilighetene For leiligheter legges gulv tilpasset vannbåren varme (fjernvarme) med overflate av parkett i beste kvalitet. På våtrom legges gulv med lokalt fall til sluk i henhold til forskrifter. C.1.3 Gulv på bad Badegulv leveres med vannbåren varme. Alle gulv leveres med fliser. C.1.5 Gulv på terrasser Gulv på terrasser planlegges levert som tremmegulv. C.1.6 Gulv i parkeringskjeller er betong. C.1.7 Himlinger Himling i leilighetene leveres som malt betong og malt gips. Himling i bad/våtrom leveres generelt som nedforet himling av malt gips. C.2 Yttervegger Yttervegger utføres i betong med 200mm isolasjon, Utvendig benyttes kledning tilpasset fasaden. 9

10 C.3 Innvendige vegger Leilighetsskille/bærevegger utføres av betong. Vegger mellom leilighetene og mot trapperom leveres som lydvegg/betong i hht forskriftene. Lettvegger mellom boligrom leveres med gipsplater som males. Vegger mellom oppholdsrom og bad/soveseksjon leveres med isolasjon. Vegger på bad leveres med flis. C.4 Yttertak Yttertak utføres av betong, og tekkes med mekanisk festet membran/folie tekking eller papp. Taket utføres med nødvendig fall mot innvendig taknedløp, og for øvrig i henhold til produsentens anvisning. C.5 Vinduer Vinduer i yttervegg leveres som hvitmalte trevinduer, med 2 lags energiglass, barnesikring og nødvendige beslag. Det leveres nødvendig antall åpningsvinduer (sikkerhets vinduer). De vinduer som ikke kan åpnes, skal kunne vaskes/pusses utvendig fra nærliggende åpningsvindu. C.6 Dører Inngangsdører til leilighet leveres som kompakt dør med dørblad og karm med slett, malt overflate. Nødvendige brannkrav ivaretas. Inngangsdørene leveres med sylinderlås og vrider i blank / matt utførelse. Verandadør leveres med 2 lags energiglass. Innvendige dører leveres med formpressede hvitmalte dørblad, låsekasse samt standard vrider i blank/matt utførelse. Innvendige dørkarmer leveres hvitmalt. Dør til bod i leveres med tett, låsbar dør. C.7 Trapper og trapperom Trapper i hovedtrapp fra bakkeplan/parkeringsanlegg leveres i flislagt betong. C.8 Heis 3 stk. Det leveres 3 stk heis, Schindler Romslig og støysvak. Automatisk evakuering er integrert, selv ved strømbrudd/stans, vil Schindler 3300 bringe deg sikkert til neste etasje. Sjaktdimensjoner* bredde x dybde Passasjerer Nyttelast 1600 x 1750 mm kg C.9 Kjøkken, bad og garderobeinnredning Innredninger på bad og kjøkken leveres i henhold til særskilte tegninger fra leverandør. Innredninger på kjøkken og bad er illustrert på arkitektens tegninger. Overskap er vist med stiplet strek. Det tas forbehold om justeringer av de viste løsningene på kjøkken og bad ved leverandørens utarbeidelse av endelige tegninger. Hvitevarer i integrert utførelse leveres på kjøkken. Det leveres kjøkken i Eik utførelse. Benkeplatene er i laminat, og oppvaskbenken har nedfellingsbeslag av rustfritt stål. Overskap leveres med høyde ca. 2,1 m over ferdig golv. Plassering av tekniske komponenter, elektroinstallasjoner og rør kan ikke endres. Til bad leveres baderomsinnredning i hvit utførelse eller tilsvarende, med bredde cm. I leveransen inngår også speil med tilhørende lysarmatur m/stikkontakt. Plassering av tekniske komponenter, elektroinstallasjoner og rør kan ikke endres. Til soverom leveres garderobeskap med ca 0,5 løpemeter pr. sengeplass samt skyvedørsgarderobe i entre/gang. Innredning i boder inngår ikke i leveransen. C.10 Foringer, gerikter og listverk Innvendige dører, foringer, gerikter og listverk monteres etter at maling og flislegging er utført. Foringer og gerikt leveres i hvit utførelse. Golvlist leveres som parkettlist. Eventuelle taklister leveres i ferdigmalt hvit utførelse. 10

11 C.11 Brannvernutstyr Leilighetene er brannsikret i henhold til teknisk forskrift. Som ekstra sikkerhet leveres også Boligsprinkling. I leveransen inngår røykdektorer. D BLIKKENSLAGER OG VENTILASJONSARBEID D.1 Takrenner og beslag Der takrenner monteres, leveres disse i galvanisert utførelse, med nødvendig tilbehør. Nedløpsrør koples til overvannsrør i grunnen der dette er nødvendig. D.2 Ventilasjon i leilighetene Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dersom det er energikilder i leilighetene som krever friskluft, må det anordnes egen frisklufttilførsel for dette. E SANITÆRUTSTYR OG RØRLEGGERMATERIELL E.1 Generelt Sanitæranlegget leveres i henhold til offentlige reglement (NKF Norm) og øvrige bestemmelser. Sanitærutstyret leveres i hvit utførelse. Servanter og WC (vegghengt) er i porselen. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet. Vann og avløpsledninger legges ihht. gjeldende forskrifter. Vannledning i leilighetene legges opp som rør i rør system. Det kan ikke legges vannledninger i lyd /branncellebegrensende konstruksjoner, på noen bad vil det derfor bli delvis åpen rørinstallasjon, som utføres i forniklede rør. Stoppekran innpasses i hver leilighet. Plassering av stoppekran fastlegges av RIV/rørlegger. Vann og avløpsledninger fra leilighetene føres ned gjennom sjakter i leilighetene. E.2 Utstyr i leilighetene Det leveres følgende utstyr: Kjøkken: 1 stk. ett greps blandebatteri for oppvaskbenk med anlegg for oppvaskmaskin. Bad/vaskerom: Plassert som anvist på plan tegning for den enkelte leilighet. Baderomsinnredninger som på tegning. Dusjvegg. Klosett, veggmontert med lokk og sete som på tegning Nødvendig antall sluk i gulv 1 stk fordelerskap for rør i rør system (i større leiligheter er dette planlagt plassert i bod) 1 stk brannslokningsapparat Kran og avløp for vaskemaskin Baderomsgarnityr inngår ikke E.3 Fellesanlegg Det benyttes taksluk og innvendig nedløp. Utvendige vannuttak monteres. Brannslange monteres på fellesområdet. F ELEKTRISKE INSTALLASJONER OG UTSTYR F.1 Elektriske installasjoner Elektriske installasjoner leveres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Installasjonene legges i hovedsak skjult i vegg/tak, bortsett fra i lyd /branncellebegrensende konstruksjoner, der det benyttes åpne installasjoner. Gjennomføring i brannhemmende konstruksjoner tettes forskriftsmessig. F.2 Oppvarming Til oppvarming av oppholdsrom i leiligheter benyttes vannbåren varme i gulv. Hensiktsmessig styring ved følere og termostater skal legges inn i leilighetene. 11

12 F.3 Utstyr i leilighetene Alle beskrevne stikkontakter leveres som doble kontakter. Sikringsskap m/jordfeilautomatsikringer plasseres i garderobe, entre mot heissjakt. Det leveres følgende elektriske installasjoner: Gang: 1 stk. stikkontakt 1 stk. lyspunkt for taklys med dimmer på vegg 1 stk. dimmbar takplafond 1 stk port telefon tilknyttet kamera/anrops panel ved utgang Kjøkken: 1 stk. stikkontakt til komfyr 1 stk. stikkontakt for oppvaskmaskin 1 stk. stikkontakt for kjøleskap/fryseskap 1 stk. stikkontakt for øvrige apparater 1 stk. kursopplegg for avtrekksvifte 1 stk. lyspunkt for taklys med dimmer på vegg 1/2 stk. dimmbar takplafond 1 stk fremlegg til lys over benk 1 stk. lysarmatur m/bryter og stikkontakt (type benkelys ) montert under overskap Stue: 6 8 stk. stikkontakter, hvorav 1 stikkontakt plassert ved tak. (Antall avhengig av stuens størrelse) 1 stk. kontakt for telefon/data 1 stk. boks/rør for Data 1 stk. antenneuttak radio/tv Bad: 1 stk lyspunkt for veggbelysning med bryter på vegg (for lysarmatur i innredning bad) / 1 stk lysarmatur m/stikkontakt over speil. 1 stk. stikkontakt ved speil 1 stk. lyspunkt for taklys med dimmer på vegg 1 stk. dimmbar takplafond 1 stk. stikkontakt/opplegg vaskemaskin og tørketrommel Soverom: 1 stk. stikkontakter (3 stk i soverom m/dobbeltsseng) 1 stk. lyspunkt for taklys med dimmer på vegg 1 stk. dimmbar takplafond Bod parkeringskjeller: 1 stk lyspunkt styrt via felles bevegelsessensor. 1 stk lysarmatur med kompaktlysrør. Terasse/Balkong 1 stikkkontakt 1 stk lysarmatur F.4 Utstyr i fellesanlegg Det monteres 3 stk sikringsskap i kjeller for å dekke fellesareal og stigere til leiligheter. Følgende elektriske installasjoner leveres: Fellesgang og parkeringskjeller samt bodanlegg: Belysning styrt av bevegelsesmeldere. 12

13 Trapperom: Opplegg for lys i hvert plan (utelys styres av fotocelle) Røykmeldere i leiligheter ihht gjeldende forskrifter og prosjektets brannplan. Hovedtavle med hovedbryter, nødvendige kurser for fellesanlegget, stigere og overspenningsvern og måler for fellesanlegg. Utvendig: 1 stk lys ved hver inngang samt belysning av fellesområder. G MALINGS, PARKETT OG FLISARBEIDER G.1 Innvendig Gang: Vegger leveres med gipsplater som males, alternativt malt betong. Gulv har parkett av beste kvalitet Kjøkken/stue/gang: Vegger leveres med malt strie på gips På gulv leveres parkett type eik i lakkert utførelse. Soverom/bod i leilighet. Vegger leveres malt. På gulv i soverom leveres parkett type eik i lakkert utførelse. På golv i bod leveres parkett type eik i lakkert utførelse. Bad: Himlinger leveres med malt gips. På gulv og på vegger leveres flis av normal bolig standard. Dør, Vindu, Trappeoppgang Innvendige dører, dørkarmer, foringer, gerikter og listverk leveres som angitt i pkt C6 og C10 foran. Vinduskarmer leveres som angitt i pkt C5 foran Ytterdører leveres som angitt pkt C6 foran. Lukket trappehus/ rom leveres med innvendige vegger og tak i malt betong. Gulv flislegges. G.2 Utvendig Utvendig, vedlikeholdsfrie materialer. Rekkverk på verandaer leveres i utførelse med handløper av tre, alternativt aluminium. H. DIVERSE Byggerengjøring: Byggvask av bolig utføres av Kvikk. Byggvask innebærer ikke rundvask, men omfatter rydding og grovrengjøring. Vinduer skal være rengjort. Postboksanlegg til alle leilighetene planlegges montert ved inngangspartiet. I ENDRINGER / AVKLARINGER Dersom kjøper av leilighet ønsker endringer i forhold til standard beskrivelse og tegninger, skal dette være kontraktsfestet innen en senere fastsatt tidsfrist, etter at kjøpekontrakt foreligger. Endringer skal foretas på følgende måte: Generelt må kjøper koordinere tilvalgene med leverandørene selv, bygningsmessige arbeider som følge av endring betales av kjøper. Kopi av endringsavtale mellom kjøper og leverandør sendes til byggherre. I.1 Kjøkken/garderobe/bad Endring kjøkkeninnredning, garderobeskap og innredning på bad avtales direkte mellom kjøper og leverandør. I.2 Sanitærutstyr Endringer av sanitærutstyr avtales mellom kjøper og rørlegger. 13

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Hovemarka Rekkehus Bolig BRA (ca) P-ROM (ca) Tomtestr (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status 1 SOLGT 2 SOLGT 3 SOLGT 4 SOLGT 5 126 m2 122 m2 164 m2 3 3 990 000,- 4 036 556,- 6

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Austrått, Hovemarka Prisliste Dato: 22.8.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus B4 Bolig 1 131 m² 267 m² 3 124 m² kr 4 265 000 Rekkehus B4 Bolig 2 157 m² 194 m² 3 147 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Stokkavannet Platå Prisliste Dato: 05.6.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Enebolig 3 285 m² 527 m² 5 226.4 m² 50 m² kr 126 256 Solgt Enebolig 4 286 m² 439 m² 5 229.4 m² 50 m² kr 126

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

Hommersåk, Breivik BKS 1

Hommersåk, Breivik BKS 1 Hommersåk, Breivik BKS 1 Prisliste Dato: 16.11.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig i rekke BKS1 BKS1-1 102 m² 226 m² 3 96 m² Solgt Enebolig i rekke BKS1 BKS1-2 102 m² 185 m² 3 96

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT* 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca.

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Rekkehus B7 B m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B m² 104 m² 2 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Rekkehus B7 B m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B m² 104 m² 2 Solgt Sandsgård B7 Prisliste Dato: 06.12.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B7 B7-1 122.5 m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B7-2 96 m² 104 m² 2 Solgt Rekkehus B7 B7-3 96 m² 104 m² 2 Solgt

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Sandsgård B8 Prisliste Dato: 27.9.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig B8 Sandsgårdveien 37 187 m² 285 m² 3 kr 51 256 kr 5 590 000 Enebolig B8 Sandsgårdveien 35 187 m² 237 m² 3 kr

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hana, Åsveien Prisliste Dato: 09.10.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-A 124 m² 3 114 m² kr 25 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg1-B 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt Sandved, Sandsgård Prisliste Dato: 08.10.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-2 188 m² 237 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-3

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr Solgt Hana, Åsveien Prisliste Dato: 22.11.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr 23 426 Solgt Omkostninger

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

Sandnes: Frøyerbakken

Sandnes: Frøyerbakken Sandnes: Frøyerbakken Prisliste Dato: 12.2.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig Frøyerbakken 11 198 m² 409 m² 3 127 m² kr 5 850 000 Enebolig Frøyerbakken 13 198 m² 460 m² 3 126 m² kr 5

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 20.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 8 290 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 kr NaN Alle arealer

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

F J E L L P A R A D I S E T R A U L A N D

F J E L L P A R A D I S E T R A U L A N D R A U L A N D V E D L E G G KJØPSINFORMASJON Fjellparadiset 1 Megler ABCenter Telemark AS Eiendom Gnr. 151, bnr. 485 Rauland Høgfjellshotell I Vinje kommune Byggherre og selger Fjellparadiset AS, org.nr.

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 02.9.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 7 990 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 Reservert Alle

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Harestadvika - eneboliger i rekke

Harestadvika - eneboliger i rekke Harestadvika - eneboliger i rekke Prisliste Dato: 04.5.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Enebolig i rekke BKS2 Skiftesvikveien 61 148 m² 4 Solgt Enebolig i rekke BKS2 Skiftesvikveien 63 148 m² 4 kr 5 550

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet Bolig nr. Ca. BRA Ca. primærrom kvm. *Boligene leveres klar for gulv, gulvlister og malerarbeid. Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift 2,5% av tomteverdien (

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Sandnes: Solaveien 36B og 36C

Sandnes: Solaveien 36B og 36C Sandnes: Solaveien 36B og 36C Prisliste Dato: 07.3.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig 36B 183 m² 346 m² 4 168 m² kr 6 590 000 Enebolig 36C 181 m² 380 m² 4 167 m² kr 6 590 000 Alle arealer

Detaljer

Litlaberget, Skadberg

Litlaberget, Skadberg Litlaberget, Skadberg Bolig nr. Adresse Litlabergvegen Ca. BRA Ca. primærrom kvm. Ca tomtestr. Salgspris Salpgspris + Omkostninger B10 1 32/1241 Nr. 39 159 151 kvm Ca. 313,1 kvm 6.250.000,- SOLGT B10 2

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Harestadvika - eneboliger

Harestadvika - eneboliger Harestadvika - eneboliger Prisliste Dato: 09.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Enebolig BF1 Skiftesvikveien 75 157 m² 3 Solgt Enebolig BF1 Skiftesvikveien 77 157 m² 3 kr 70 506 kr 6 940 000 Enebolig

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS Klar for egeninnsats Bolig Adresse Ca BRA inkl. uinnredet 3. etasje Ca. Tomteareal *Soverom Omkostninger tillegg til kjøpesum** Salgspris Egeninnsats I Roald Amundsensveg

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Skorpefjell B4: enebolig

Skorpefjell B4: enebolig Skorpefjell B4: enebolig Prisliste Dato: 09.8.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 27 250 m² 466 m² 4 234 m² kr 51 256 kr 6 890 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer.

Detaljer