Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr. 31.08.2015 2. Resultatregnskap pr enhet pr. 31.08.2015 3. Ledelseskommentarer til regnskapet."

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial HS-V-33/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere sak(er): Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet Link til tidligere saker, lover og regelverk: Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Hovedmål Delmål Effektiv organisasjon Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja x Nei Kommunikasjonsmessig Ja x Nei konsekvenser Annen risikovurdering Side 1 av 9

2 Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret godkjenner regnskap pr Sammendrag: Regnskap pr viser et totalt mindreforbruk innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) for høgskolen på kr 67,6 mill. Dette medfører at de avsatte midler fra tidligere år økes fra kr 81,39 mill. til kr 144,47 mill. Virksomhetskapitalen øker med kr 4,38 mill. som følge av overskudd fra oppdragsaktivitet. Endringen i virksomhetskapital tilfaller de respektive enhetene. Høgskolen samlet sett har betydelige positive avsetninger i balansen, og det fakultetet som har hatt utfordringer knyttet til tidligere års negative avsetning har i løpet av 2015 fått et forbedret resultat. Prognosen for 2015 viser et forventet mindreforbruk av ordinære aktiviteter på til sammen 130,63 mill. kr. Av dette er 96 mill. kr knyttet til utstyrsmidler, reserve og arkivutdanning. Korrigert for dette er forventet mindreforbruket på fakultet og HA på 34,5 mill. kr SAKSFREMSTILLING: 1. Bakgrunn for saken Regnskapet pr er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene, departementets regnskapsmal og øvrig instruksverk. Ledelseskommentarene er signert av rektor etter fullmakt fra styret. Regnskapet er sendt til Kunnskapsdepartementet med kopi til Riksrevisjonen og registrert i DBH 1. oktober Rektors vurdering Formål Høgskolen i Sør-Trøndelag er en akademisk institusjon på høyt nivå i Norge med formål å tilby profesjonsutdanninger rettet mot helse- og sosialfag, økonomi og ledelse, lærer og tolk, teknologi og informatikk. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til statlig regnskapsstandard (SRS) Tertialregnskapet pr er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene, departementets regnskapsmal og øvrig instruksverk. Side 2 av 9

3 Resultat 2. tertial 2015 Resultatet pr. 2. tertial består av følgende komponenter: Resultat pr. 2. tertial Avregning BFV Resultat bidrags - og oppdragsfinansiert aktivitet Resultat av ordinære aktiviteter Tabellen viser sammendrag av avdelingsvise regnskap og HiST totalt for bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV): Resultat 2. tertial 2015 FT FHS (AHS) FHS (ASP) FLT HHiT IIE HA SUM Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregning BFV Periodens resultat -OA Avsetninger Overført fra 2014 (IB 2015) Avregning 2. tertial Ny avsetning pr Avregning 2. tertial Avregning 2. tertial Avregning 2. tertial Alle tall i 1000 kr For FLT er resultatet fra Skrivesenterer inkludert med kr 1,2 mill. Justert for dette viser fakultetet et resultat på kr 8,1 mill. Av totalte avsetninger på 23,7 mill kr utgjør avsetningene på Skrivesenteret 7,05 mill. HiST har pr kr 660,1 mill kr i driftsinntekter, herav kr 607,9 mill kr (92 %) i inntekt fra bevilgninger og kr 34,9 mill kr (5 %) inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Driftsinntektene økte med kr 22,4 mill kr (3,4 %) fra til Driftskostnadene er kr 592,5 mill kr, herav er kr 393,2 mill kr (66 %) lønns- og sosiale kostnader og 186,4 mill (32 %) kr i andre driftskostnader. Samlede driftskostnadene økte med 27,4 mill kr (4,8 %) fra til Utbetalinger til lønn og sosiale kostnader er økt med 19,5 mill kr (5,2 %). Refusjon av sykepenger er økt til 11,2 mill kr pr mot 9,1 mill kr pr Fusjonsarbeidet kan påvirke sykefraværet i negativ retning, og ulike tiltak for å motvirke dette iverksettes i organisasjonen. Side 3 av 9

4 For Bidrag- og oppdragsaktiviteten (BOA) er det en økning i forhold til 2. tertial Inntektsføringen påvirkes i stor grad av oppstart og avslutning av prosjekter, og periodisering rundt dette. Inntekter BOA Endring Inntekter NFR* Inntekter øvrig BA Inntekt OA Sum BOA Kr 0,137 mill. kr av periodens tilskudd fra NFR er utbetalt til andre jfr. note nr. 1, brutto inntekter er kr. 11,023 mill. kr. Oppdragsvirksomheten viser et positivt resultat pr. 2. tertial 2015 på kr. 4,38 mill. og er i hovedsak opptjent ved FT. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskapet Strategisk plan er førende for ledelse og utvikling av HiST og gjennomføring av budsjettet for 2015, noe som er beskrevet i Årsrapport Plandokumentet er basert på målstruktur fastsatt av Kunnskapsdepartementet og høgskolestyret og ligger til grunn for ressursprioriteringene. Resultatregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 67 mill kr mot et budsjettert merforbruk pr 2. tertial på kr. 29,4 mill. Avviket skyldes både økte inntekter og lavere kostnader i forhold til budsjettert. Lønnskostnadene er 9 % lavere enn budsjettert, og skyldes både forsinkelse i ansettelsesprosesser og at høgskolen har vært avventende med å rekruttere i påvente av fusjonsprosessen. Dette gjelder primært administrative funksjoner, mens forsinkelse i ansettelsesprosessene gjelder faglige stillinger og stipendiater. Andre driftskostnader er vesentlig lavere enn budsjettert og forklares i hovedsak av at strategiske aktiviteter og prosjekter ikke er gjennomført jfr budsjettplaner og at dette fremkommer som utsatt virksomhet i balansen jfr. note 15. Arbeidet med planlegging av bachelorutdanning i arkiv pågår med sikte på studiestart høsten Bidrag- og oppdragsaktiviteten (BOA) viser en økning sammenlignet med 2. tertial 2014 og oppdragsvirksomheten viser et positivt resultat pr. 2. tertial 2015 på kr. 4 mill. som er et bedre resultat enn budsjettert. Budsjettåret vil bli preget av fusjonsprosessen og høgskolen forventer økte kostnader til fusjonsaktivteter i 3. tertial Side 4 av 9

5 Oppsummert avvik mellom periodisert driftsresultat og budsjett pr. fakultet og HA Avvik FT FHS FLT HHiT IIE HA Sum Budsjett Regnskap Avvik Alle tall i 1000 kr (positive tall mindreforbruk, negative tall merforbruk) Fakultetene Omorganiseringen i HiST 2020 blir ikke gjennomført i de administrative systemene før til årsskiftet. I oversikten her er tallene for tidligere AHS og ASP slått sammen. Driftsresultatet viser et mindreforbruk for avdelingene på kr. 13,35 mill, mot et budsjettert merforbruk på kr. 18,62 mill. Mindreforbruket forklares i hovedsak som følger: Lavere lønnskostnader enn budsjettert pga av forsinkelser i ansettelsesprosesser Vesentlig lavere andre driftskostnader (investeringer, verktøy, inventar, driftsmidler etc.). Utsatt aktivitet knyttet til FoU, samarbeidsmidler praksisfelt og andre strategiske satsninger ved fagavdelingene. Høgskoleadministrasjonen/fellesfunksjoner (HA) Regnskapet for høgskoleadministrasjonen er inkludert utstyrsmidler og ikke disponert reserve. Dette utgjør det vesentligste av mindreforbruket, og er midler som ikke blir benyttet før i Det er også et reelt mindreforbruk ved høgskoleadministrasjonen som skyldes at budsjetterte aktiviteter ikke gjennomføres pga av fusjonen. Side 5 av 9

6 Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet Tabellen viser samlede avsetninger pr samt endring i avsetning fra Avsetning Resultat BFV Ny avsetning HA FT FHS (AHS) FHS(ASP) FLT HHiT IIE HiST totalt Avsetningene øker fra 2014, og det er forventet at de øker pr i forhold til Realiseringen av campusplanene vil kreve økonomiske ressurser i framtiden og det er nødvendig at høgskolen har en finansiell balanse for dekke disse kostnadene. Tiltak og aktiviteter i henhold til satsning på høgskolens fagområder må prioriteres også i en fusjonert organisasjon og med finansielle ressurser vil dette sikre gjennomføringsgraden av disse aktivitetene. Økningen i avsetningene i 2015 vil bli øremerket campusplanene og strategiske satsninger på høgskolens fagområder. Avsetningene på HA er inkl. utstyrsmidler og ikke disponert reserve. Avsetningene fordeler seg på følgende hovedområder jfr. spesifikasjoner fra KD (note 15): Avsetninger pr Endring SUM utsatt virksomhet SUM strategisk formål SUM større investeringer SUM andre avsetninger Sum avsetninger Sum andre avsetninger, kr 93,3 mill. er den posten som ikke er forpliktet ved utsatt aktivitet eller andre tidligere vedtak og beslutninger. Beløpet pr inkluderer mindreforbruket pr. 2. tertial som ikke er spesifisert som utsatt virksomhet og strategiske tiltak. Andre avsetninger blir endelig gruppert og spesifisert ved avleggelse av årsregnskapet for Rapportering for 2. tertial viser at både fakultetene og høgskoleadministrasjonen har utfordringer knyttet til å gjennomføre de aktivitetene som ble planlagt for Side 6 av 9

7 2015, og prognoser viser at det for de fleste enheter vil bli et mindreforbruk ved slutten av året. Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital genereres fra avsluttede oppdragsprosjekt og har økt med kr 4,4 mill. pr. 2. tertial 2015, og utgjør totalt for HiST kr 30,4 mill. pr Resultatet for 2. tertial 2015 er i all hovedsak opptjent ved Fakultet for teknologi. Utvikling i 2015 og fordeling pr avdeling fremkommer i tabell under. Avsetning Endring 2015 (resultat oppdrag) Ny avsetning HA *) FT FHS (AHS) FHS (ASP) FLT HHiT IIE HiST Totalt *) Inkluderer aksjebeholdning med kr (HiST Kompetanse AS og Oi! Trøndersk mat og drikke AS). Gjennomførte og planlagte investeringer Det er tildelt utstyrsmidler til nytt teknologibygg i 2015, bygget er under oppføring og hoveddelen av investeringene vil skje i I forbindelse med oppstart av nytt bygg for fakultet for lærer og tolkeutdanningen på Kalvskinnet har deler av sentraladministrasjonen flyttet ut av sine lokaler og inn i lokalene til Handelshøyskolen i Trondheim. Den flyttingen har medført noe investering i møbler og utstyr. Det er etablert et nytt simuleringslaboratorium på Avdeling for sykepleie, dette er finansiert med avsatte strategiske midler over flere år og framkommer i posten IT og audiovisuelt utstyr. Tabellen viser fordelingen på totale investeringer i 2. tertial: Forsknings- og labutstyr 833 Inventar og innredning IT og audiovisuelt utstyr Andre driftsmidler 350 Sum større investeringer Alle tall i hele tusen Side 7 av 9

8 Prognose 2015 Prognose pr. fakultet/ha og samlet for HiST. Prognosene er utarbeidet av hvert fakultet. Prognose 2015 FT FHS FLT HHiT IIE HA SUM Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Sum finansinntekter og -kostnader Resultat av ordinære aktiviteter Alle tall i hele tusen kr, ALT ekskl. skrivesenteret En sammenstilling av alle enheters prognoser for 2015 beregner høgskolens samlede mindreforbruk for ordinære aktiviteter til ca. kr. 130,63 mill ved utgangen av Prognoser fra fakultetene viser et samlet mindreforbruk på kr. 10,29 mill. Dette er lavere enn pr. 2. tertial, men fortsatt vesentlig høyere enn budsjettet for 2015 som viser et samlet merforbruk. Prognose for høgskoleadministrasjonen viser et samlet mindreforbruk på ca. kr. 120,33 mill. kr. I denne prognosen er 70 mill kr til utstyrsmidler teknologibygget, 6 mill til arkivutdanning og 20 mill. kr til ikke disponert reserve inkludert. Arkivutdanningen er under planlegging med forventet oppstart i Mindreforbruket utenom disse postene er på ca 24,3 mill. kr. I prognoser er det beregnet økte kostnader (HiSTs egenandel) til fusjonsaktiviteter på 3 mill. kr og økte kostnader til studentdemokratiet. I forbindelse med fusjonen har avlønningen til heltidsstudentpolitikere blitt hevet slik at det er på samme nivå som hos de andre fusjonspartnerne. Det som er forklart og beskrevet i det ovenstående vedrørende forklaringer og årsak til avvik mellom regnskap og budsjett pr. 2. tertial, forklarer også avvikene mellom årsprognose og årsbudsjett. Dette viser at høgskolen vil øke både bundne og frie avsetninger pr , og at høgskolen i inngangen til fusjonen har betydelige avsetninger. De akkumulerte avsetningene vil prioriteres til strategiske satsninger ved fagenhetene, og økte kostnader som forventes ved realisering av campusplanene. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Side 8 av 9

9 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Totalt sett ble høgskolens økonomi forbedret i 2014 og 2. tertial 2015 underbygger denne utviklingen. Ved utgangen av 2015 forventes det at høgskolen har betydelige avsetningene. Det er viktig at de behov fagmiljøene og infrastruktur blir ivaretatt også i framtiden. Brukerutstyr i lærerbygget på Kalvskinnet forutsettes finansiert av egne midler, og avsetningene kan brukes til å delfinansiere disse kostnadene. Side 9 av 9

10 Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. Dette er lagt til grunn i aritmetikken i disse regnearkene. I kontantstrømoppstillingen skal det i alle linjene i avsnittene for innbetalinger og utbetalinger være positive tall i tallkolonnene. For tydelighets skyld er det i avsnittene som omhandler investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter i kontantstrømoppstillingen angitt på den enkelte regnskapslinje angitt hvilket fortegn tallene på angjeldende linje skal ha. Symbolet (+) på den enkelte regnskapslinje angir at tallene på linjen hvor dette symbolet forekommer, skal ha positivt fortegn i alle tallkolonner. Regnskapslinjer i kontantstrømoppstillingen hvor fortegnet bestemmes av andre forhold enn teksten på Artimetikken i notene er basert på at tallene i tallkolonnene summeres. I notene skal utbetalinger og andre reduksjoner derfor angis med negative tall i tallkolonnene. Linjer hvor tallene skal være negative i tallkolonnene, er for tydelighets skyld merket med symbolet (-) på den ekelte regnskapslinje. Linjer hvor fortegnet styres av andre forhold enn teksten på regnskapslinjen, er merket med (+/-). Andre forhold i oppgjørspakken Virksomhetens navn settes inn i celle A3 i resultatregnskapet og blir automatisk overført til de øvrige arkene i pakken. Overskriftene i tallkolonnene i notene styres med noen unntak av overskriftene i resultatregnskapets celler C5, D5 og E5. I kontantstrømoppstillingen og i enkelte noter er det innarbeidet budsjettkolonner. Overskriften i budsjettkolonnen i de aktuelle notene styres av overskriften på budsjettkolonnen i kontantstrømoppstillingen (celle G5). Versjon Versjon :15

11 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet og avlagt i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandarderne (SRS) og etter de nærmere retningslinjene som er fastsatt for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring utenfor statsregnskapet i Bestemmelser om økonomistyringen i staten av 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser om økonomistyringen i staten og retningslinjene i punkt 6 i Finansdepartementets rundskriv R-115 med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS 10 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet Versjon Versjon :15

12 av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet.. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning Versjon Versjon :15

13 Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet.. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Versjon Versjon :15

14 Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Org.nr: Tall i 1000 kroner Note Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger RE.1 Inntekt fra gebyrer 1 RE.2 Inntekt fra tilskudd og overføringer RE.3 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner RE.4 Salgs- og leieinntekter RE.5 Andre driftsinntekter 1 RE.6 Sum driftsinntekter RE.7 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader RE.8 Varekostnader RE.9 Andre driftskostnader RE.10 Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5 RE.11 Avskrivninger 4, RE.12 Nedskrivninger 4,5 RE.13 Sum driftskostnader RE.14 Ordinært driftsresultat RE.15 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter RE.16 Finanskostnader RE.17 Sum finansinntekter og finanskostnader RE.18 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. RE.19 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v RE.20 Resultat av ordinære aktiviteter RE.21 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) RE.22 Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) RE.23 Sum avregninger RE.24 Periodens resultat RE.25 Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital 8 RE.26 Sum disponeringer RE.27 Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9 RE.28 Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet 9 RE.30 Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten RE.31 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 10 RE.32 Utbetalinger av tilskudd til andre 10 RE.33 Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten RE.34

15 Balanse Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Tall i 1000 kroner EIENDELER Note Referanse A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 4 AI.01 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler AI.02 Sum immaterielle eiendeler AI.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 AII.01 Maskiner og transportmidler AII.02 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende AII.03 Anlegg under utførelse 5 AII.04 Beredskapsanskaffelser 5 AII.05 Sum varige driftsmidler AII.1 III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper AIII.01 Investeringer i tilknyttet selskap 11 AIII.02 Investeringer i aksjer og andeler 11 AIII.03 Obligasjoner og andre fordringer AIII.04 Sum finansielle anleggsmidler AIII.1 Sum anleggsmidler AIV.1 B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger 12 BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører 12 BI.2 Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører 0 0 BI.3 II Fordringer Kundefordringer BII.1 Andre fordringer BII.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer BII.4 III Investeringer Tøyenfondet og Observatoriefondet 8 BIII.01 Sum finansielle omløpsmidler 0 0 BIII.1 IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd BIV.2 Andre kontanter og kontantekvivalenter 17 BIV.3 Sum kasse og bank BIV.4 Sum omløpsmidler BIV.5 Sum eiendeler BV.1

16 Balanse Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Tall i 1000 kroner VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital Note Referanse I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital C.01 Sum innskutt virksomhetskapital C.02 II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital C.03 Sum opptjent virksomhetskapital C.04 Sum virksomhetskapital C.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser DI.2 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser DI.3 II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 0 DII.01 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld DIII.1 Skyldig skattetrekk DIII.2 Skyldige offentlige avgifter DIII.3 Avsatte feriepenger DIII.4 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter DIII.5 Annen kortsiktig gjeld 18, DIII.6 Sum kortsiktig gjeld DIII.7 IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) DIV.1 Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) DIV.2 Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) DIV.3 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 15 DIV.4 Sum avregninger DIV.5 Sum gjeld DV.1 Sum virksomhetskapital og gjeld DVI.1

17 Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell) Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Tall i 1000 kroner Note B 2015 Referanse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) KS.1 innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen KS.2 innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre KS.3 innbetalinger fra salg av varer og tjenester KS.4 innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser KS.5 innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater KS.6 innbetalinger av utbytte KS.7 innbetalinger av renter KS.8 innbetaling av refusjoner KS.9 andre innbetalinger KS.10 Sum innbetalinger KS.INN Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader KS.11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk KS.12 utbetalinger av renter KS.13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter KS.14 utbetalinger og overføringer til andre statsetater KS.14A utbetalinger og overføringer til andre virksomheter KS.14B andre utbetalinger KS.15 Sum utbetalinger KS.UT Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter* KS.OP Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler KS.16 - utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (+) KS.17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak KS.18 - utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (+) KS.19 - utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter (+) KS.20 innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter KS.21 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KS.INV

18 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte) innbetalinger av virksomhetskapital KS.22 - tilbakebetalinger av virksomhetskapital (+) KS.23 - utbetalinger av utbytte til statskassen (+) KS.24 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter KS.FIN Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-) KS.24A Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) KS.25 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse KS.26 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt KS.BEH * Avstemming Note periodens resultat KS.27 bokført verdi avhendede anleggsmidler KS.28 ordinære avskrivninger KS.29 nedskrivning av anleggsmidler KS.30 netto avregninger KS.31 inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttobudsjetterte virksomheter) KS.32 arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/ KS.33 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) KS.34 resultatandel i datterselskap KS.35 resultatandel tilknyttet selskap KS.36 endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler KS.37 endring i varelager KS.38 endring i kundefordringer KS.39 endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag KS.40 endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger KS.41 endring i leverandørgjeld KS.42 effekt av valutakursendringer KS.43 inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) KS.44 pensjonskostnader (kalkulatoriske) KS.45 poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter KS.46 korrigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilling KS.46A endring i andre tidsavgrensningsposter KS.47 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KS.AVS

19 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2015 for nettobudsjetterte virksomheter Tall i 1000 kroner Beholdninger på konti i kapitalregnskapet Konto Tekst Note Endring Referanse 6001/8202xx Oppgjørskonto i Norges Bank BRI Leieboerinnskudd BRI Tøyenfondet BRI Observatoriefondet BRI xx/8102xx Gaver og gaveforsterkninger BRI.015 Beholdninger rapportert i likvidrapport 1) Note Regnskap 2015 Oppgjørskonto i Norges Bank Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank BRII.001 Endringer i perioden (+/-) BRII.002 Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank BRII.1 Øvrige bankkonti Norges Bank 2) Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank BRII.021 Endringer i perioden (+/-) BRII.022 Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank BRII.2 Samlet tildeling i henhold til utbetalingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling 260 Universiteter og høyskoler 50 Statlige universiteter og høyskoler BRIII Felles enheter 01 Driftsutgifter 0 BRIII Felles enheter 21 Spesielle driftsutgifter 0 BRIII Felles enheter 50 Senter for internasjonalisering av utdanning 0 BRIII Felles enheter 51 Drift av nasjonale fellesoppgaver 0 BRIII Felles utgifter for universiteter og høyskoler 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 0 BRIII Felles utgifter for universiteter og høyskoler 45 Større utstyrsanskaffelser, kan overføres BRIII.017 Sum på kapitler og poster under programkategori Høyere utdanning og fagskoler BRIII.01 xxxx [Formålet/Virksomheten] xx 0 BRIII.021 xxxx [Formålet/Virksomheten] xx 0 BRIII.021 Sum tildelinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet 0 BRIII.02 Sum utbetalinger i alt BRIII.1

20 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Tall i 1000 kroner B 2015 Referanse Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter) N1.1 Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet N1.2 - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) N1.3 - ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) N1.4 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) N1.5 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) N1.5A + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) N1.6 + inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) N1.7 - utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.8 Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet* N1.9 Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet N1.10 Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement* N1.11A - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (-) N ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) N1.14A + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler (+) N utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.17 Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) N1.18 Sum tilskudd og overføringer fra andre departement N1.19 * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer under oppstillingen. Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) N1.20 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring N1.21 Periodens tilskudd /overføring N1.21 Andre tilskudd /overføringer i perioden* N1.21A - utbetaling av tilskudd til andre (-) N1.21B Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet N1.21C - utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til andre (-) N1.21D Periodens tilskudd /overføring fra NFR N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-) N1.29 Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) N1.30 Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer N1.31

21 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF) N1.22A - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre (-) N1.22B Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater N1.32 Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser N1.33 Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private N1.34 Periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og Horizon 2020) N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) N1.35A Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet N utbetaling av periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-) N1.36A Periodens tilskudd/overføring fra andre N1.37 Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet N1.38 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden N ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-) N utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+) N1.42 Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger N1.43 *Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt under oppstillingen. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og spesifisreres i KD-avsnittet. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet) N1.44 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.* Salg av eiendom N1.45 Salg av maskiner, utstyr mv N1.46 Salg av andre driftsmidler N1.47 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet) N1.48 * Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, jf. også note 9. Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts

22 Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater N1.49 Kommunale og fylkeskommunale etater N1.50 Organisasjoner og stiftelser N1.51 Næringsliv/privat N1.52 Andre N1.54 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet N1.55 Andre salgs- og leieinntekter Andre salgs- og leieinntekter N1.56 Andre salgs- og leieinntekter N1.56 Andre salgs- og leieinntekter* N1.57 Sum andre salgs- og leieinntekter N1.59 Sum salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) N1.60 Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres N1.61 Øvrige andre inntekter N1.62 Øvrige andre inntekter N1.62 Øvrige andre inntekter* N1.63 Sum andre inntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet) N1.65 Gebyrer og lisenser* Gebyrer N1.661 Lisenser N1.662 Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet) N1.66 *Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrerene eller lisensene skal klassifiseres som driftsinntekt for institusjonen. Dersom institusjonen krever inn gebyrer eller mottar midler knyttet til lisenser på vegne av staten og som skal overføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres som innrevningsvirksomhet og presenteres i avsnittet for innkrevningsvirksomhet i resultatregnskapet og spesifiseres i note 9. Sum driftsinntekter N1.67

23 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag NB! Versjon inkludert nye linjer N5.20 og N5.21 Note 5 Varige driftsmidler Tall i 1000 kroner Tomter Øvrige bygninger Anlegg under utførelse Infrastruktureiendeler Driftsbygninger Beredskapsanskaffelser Maskiner, Annet inventar transportmidler og utstyr Sum Referanse Anskaffelseskost N5.1 + tilgang nybygg pr eksternt finansiert (+) N tilgang nybygg pr internt finansiert (+) N5.20A + andre tilganger pr (+) N avgang anskaffelseskost pr (-) N5.3 +/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-) N5.4 Anskaffelseskost N5.5 - akkumulerte nedskrivninger pr (-) N5.6 - nedskrivninger pr (-) N5.7 - akkumulerte avskrivninger (-) N5.8 - ordinære avskrivninger pr (-) N5.9 + akkumulert avskrivning avgang pr (+) N5.10 Balanseført verdi N5.11 Avskrivningsatser (levetider) Ingen avskrivning år dekomponert år dekomponert Ingen avskrivning Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler N bokført verdi av avhendede anleggsmidler* (-) N5.13 Regnskapsmessig gevinst/tap N5.14 * Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten: Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler". * Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten: *Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er regnskapsført direkte mot "avregning med statskassen" i balansen. Universiteter og høyskoler m.v. som kostnadsfører anskaffelser og påkostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kostpris større enn kr (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og økonomisk levetid over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger skal kostnadsføres som andre driftskostnader. Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til: Referanse Eiendom og bygg (benyttes kun av de som forvalter egne bygg) Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Sum investeringer og påkostninger av varige driftsmidler N5.15

24 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) Tall i 1000 kroner Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte og bidrags finansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet. Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-post og som derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 og er overført til den enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal anses som bundet. Innskutt virksomhetskapital: Innskutt virksomhetskapital Oppskrivning av eierandeler i perioden (+) Nedskrivning av eierandeler i perioden (-) Salg av eierandeler i perioden (-) Innskutt virksomhetskapital Beløp Referanse 850 N8I N8I N8I N8I N8I.1 Bunden virksomhetskapital: Bunden virksomhetskapital pr Kjøp av aksjer i perioden Salg av aksjer i perioden (-) Oppskrivning av aksjer i perioden Nedskrivning av aksjer i perioden (-) Bunden virksomhetskapital Innskutt og bunden virksomhetskapital N8I N8I N8I N8I N8I N8I N8I.sum Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-) Overført fra periodens resultat Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-) Annen opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital N8II N8II N8II N8II N8II N8.total Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av opptjent virksomhetskapital på egne linjer under oppstillingen. (Gjelder f. eks. virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter)

25 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Tall i 1000 kroner Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Del I: Inntektsførte bevilgninger: Avsetning pr Overført fra virksomhetskapital Avsetning pr Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet FOU N15I.011 Undervisning N15I.011 Stipendiater N15I N15I.012 SUM utsatt virksomhet N15I.1 Strategiske formål Kompetanseheving N15I.021 Administrative prosjekt N15I.021 Andre strategiske formål N15I N15I.022 SUM strategiske formål N15I.2 Større investeringer Undervisning og forskningsutstyr N15I.031 IKT og AV utstyr N15I.031 Inventar, bygningsdrift N15I N15I.032 SUM større investeringer N15I.3 Andre avsetninger Ordinær drift N15I.041 Andre avsetninger N15I N15I N15I.042 SUM andre avsetninger N15I.4 Sum Kunnskapsdepartementet N15I.KD Andre departementer Utsatt virksomhet N15I.051 Strategiske formål N15I.052 Større investeringer N15I.053 Andre avsetninger N15I.054 Sum andre departementer N15I.5 Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet N15I.5A Inntektsførte bidrag: Andre statlige etater Utsatt virksomhet N15I.061 Strategiske formål N15I.062 Større investeringer N15I.063 Andre avsetninger N15I.064 Sum andre statlige etater N15I.6 Norges forskningsråd Utsatt virksomhet N15I.071 Strategiske formål N15I.072

26 Større investeringer N15I.073 Andre avsetninger N15I.074 Sum Norges forskningsråd N15I.7 Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet N15I.081 Strategiske formål N15I.082 Større investeringer N15I.083 Andre avsetninger N15I.084 Sum regiuonale forskningsfond N15I.8 Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet N15I.091 Strategiske formål N15I.092 Større investeringer N15I.093 Andre avsetninger N15I.094 Sum andre bidragsytere N15I.9 Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168) N15I.FPF Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet N15I.10 Korreksjon - feriepengeforpliktelser Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfiansiert aktivitet -105 N15I.10A 0 N15I.10B N15I.11 Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts Del II: Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Tiltak/oppgave/formål N15II.011 Tiltak/oppgave/formål N15II.011 Tiltak/oppgave/formål* N15II.011 Sum Kunnskapsdepartementet N15II.1 Andre departementer Tiltak/oppgave/formål N15II.021 Tiltak/oppgave/formål N15II.021 Tiltak/oppgave/formål* N15II.021 Sum andre departementer N15II.2 Andre statlige etater (unntatt NFR) Tiltak/oppgave/formål N15II.061 Tiltak/oppgave/formål N15II.061 Tiltak/oppgave/formål* N15II.061 Sum andre statlige etater N15II.6 Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål N15II.031 Tiltak/oppgave/formål N15II.031 Tiltak/oppgave/formål* N15II.031 Sum Norges forskningsråd N15II.3 Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål N15II.041 Tiltak/oppgave/formål N15II.041

27 Tiltak/oppgave/formål* N15II.041 Sum regionale forskningsfond N15II.4 Andre bidragsytere Tiltak/oppgave/formål N15II.051 Tiltak/oppgave/formål N15II.051 Tiltak/oppgave/formål* N15II.051 Sum andre bidragsytere N15II.5 Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag N15II.BB Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/formål/giver N15II.071 Tiltak/oppgave/formål/giver N15II.071 Tiltak/oppgave/formål/giver* N15II.071 Sum gaver og gaveforsterkninger N15II.7 Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv N15II.BBG * Vesentlige poster spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen. Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver" skal primært brukes til periodisering av bevilgninger m.v. i forbindelse med presentasjon av delårsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dokumenteres at midlene er forutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige poster bør presenteres på egne linjer. I avsnittet "Inntektsførte bevilgninger og bidrag" skal de prioriterte oppgavene grupperes i kategorier som vist under den delen av note som spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. I avsnittet "Utsatt virksomhet" skal institusjonene føre opp tildelinger til planlagt virksomhet som ikke ble gjennomført i perioden. I avsnittet "Strategiske formål" skal institusjonene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonens strategiske plan eller annet planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. I avsnittet "Større investeringer" skal institusjonene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennomført. I avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjonene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller formål som som ikke hører inn under de tre kategoriene som er omtalt ovenfor. * I avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige poster spesifiseres etter bidragsyter i kategoriene "Utsatt virksomhet", "strategiske formål", "Større investeringer" og eventuelt "Andre avsetninger, jf. oppstillingen i avsnittet for NFR.

28 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (i kontantstrømoppstillingen) Tall i 1000 kroner Andre innbetalinger B 2015 Referanse DEL I Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater N21.1 Innbetalinger fra organisasjoner og stiftelser N21.2 Innbetalinger fra næringsliv/private N21.3 Innbetalinger fra andre N21.7 Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet N21.8 DEL II Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v. Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP N21.9 Direkte innbetalinger fra randsoneprogrammer til FP7 (JTI) N21.10 Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art N21.11 Direkte innbetalinger fra Horizon N21.11A Direkte innbetalinger fra andre randsoneprogrammer N21.12 Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v N21.13 DEL II A Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål N21.5 Sum direkte tilskudd fra EU til undervisning og andre formål N21.5A DEL III Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 24) N utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-) N innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+) N innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+) N21.17 Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v N21.18 DEL III A Direkte innbetaling fra EU til undervisning og andre formål (linje 28) N utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-) N innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater (+) N innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre (+) N21.34 Sum netto tilskudd fra EU til undervisning og andre formål N21.35 DEL V Ny EU-indikator Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 35) N21.40 Tilskudd fra EU til undervisning og andre formål (linje 42) N21.41 Sum tilskudd fra EU (ny EU-indikator) N21.42 DEL VI Ny oppdragsindikator Inntekter fra oppdrag N21.50 Sum inntekter fra oppdrag (ny oppdragsindikator) N21.51 DEL IV (oppsummering) Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 15) N21.19 Tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje 24) N21.20 Tilskudd fra EU til undervisning og andre formål (linje 28) N21.20A Øvrige innbetalinger N21.21 Sum andre innbetalinger N21.22 Merknad: Formålet med note 21 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til de tilskudd og overføringer fra EUs rammeprogram for forskning m.v. og tilskudd og overføringer fra EU til undervisning og andre formål som er under vurdering som et element i det nye finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Se ny del V. Det er også introdusert en ny indikator for oppdragsinntekter i noten som et ledd i arbeidet med nytt finansieringssystem. Se ny del 6. Sum andre innbetalinger (linje N21.22) skal samsvare med linje KS10 i kontantstrømoppstillingen.

29 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport Tall i 1000 kroner Budsjett pr: Regnskap pr: Avvik budsjett/ regnskap Regnskap pr: Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Inntekt fra gebyrer Inntekt fra tilskudd og overføringer Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

30 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Utgiftsart Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett for Regneregler Merknad/referanse til kontantstrømoppstillingen Driftsutgifter Lønnsutgifter KS.11 Varer og tjenester KS.12+KS.14+KS.15 Sum driftsutgifter Investeringsutgifter Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold KS.17 Sum utgifter til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Overføringer fra virksomheten Utbetalinger til andre statlige regnskaper KS.14A Utbetalinger til andre virksomheter KS.14B Sum overføringer fra virksomheten Finansielle aktiviteter Kjøp av aksjer og andeler KS.19 Andre finansielle utgifter KS.13+KS.20+KS.23+KS.24+KS.24A Sum finansielle aktiviteter SUM UTGIFTER

31 Inntektsart Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett for Merknad/referanse til kontantstrømoppstillingen Driftsinntekter Inntekter fra salg av varer og tjenester KS.4 Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser KS.5 Refusjoner KS.9 Andre driftsinntekter KS.10 Sum driftsinntekter Inntekter fra investeringer Salg av varige driftsmidler KS.16 Sum investeringsinntekter Overføringer til virksomheten Inntekter fra statlige bevilgninger KS.1+KS.6 Andre innbetalinger KS.2+KS.3 Sum overføringer til virksomheten Finansielle aktiviteter Innbetaling ved salg av aksjer og andeler KS.18+KS.21 Andre finansielle innbetalinger (f.eks. innbet. av rente) KS.7+KS.8+KS.22+KS.24A Sum finansielle aktiviteter SUM INNTEKTER Netto endring i kontantbeholdning Netto endring i kontantbeholdningen KS.25 Kontroll 0,00 0,00 0,00

32 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Inntektstype Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett for Regneregler Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget Bevilgninger fra fagdepartementet N1.2+N1.8+N1.9 Bevilgninger fra andre departement N1.11A+N1.17+N1.18 Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer N1.21A+N1.21B+N1.21C+N1.21D+N1.30+N22.6 Tildelinger fra regionale forskningsfond N22.5 Tildelinger fra Norges forskningsråd N22.3 Sum bevilgninger til statsoppdraget Offentlige og private bidrag Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner N21.1 Bidrag fra private N21.2+N21.3+N21.7+N1.40 Tildelinger fra internasjonale organisasjoner N21.18+N21.5 Sum bidrag Oppdragsinntekter m.v. Oppdrag fra statlige virksomheter N1.49 Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter N1.50 Oppdrag fra private N1.51+N1.52+N1.53+N1.54 Andre inntekter og tidsavgrensninger N1.48+N1.59+N1.65+N1.66+saldering mot tabell 1 Sum oppdragsinntekter m.v SUM INNTEKTER

33 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Balansedag 31. august Regnskap Regnskap Regnskap Endring Endring 2014 Regneregler Beløp i TNOK til 2008 til 2015 Kontantbeholdning Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank #REF! BIV.1 Beholdning på andre bankkonti #REF! BIV.2 Andre kontantbeholdninger #REF! 0 BIV.3 Sum kontanter og kontantekvivalenter #REF! Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår : Feriepenger m.v #REF! DIII.4 Skattetrekk og offentlige avgifter #REF! DIII.2+DIII.3 Gjeld til leverandører #REF! DIII.1-BI.2-BII.3 Gjeld til oppdragsgivere #REF! DIII.5-BII.1 Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår #REF! DIII.6-BII.2-BI.1 Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår #REF! Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår: Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd #REF! N15I.7+N15II.3 Prosjekter finansiert av regionale forskningsfond N15I.8+N15II.4 Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet #REF! N15I.3 Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet #REF! -290 N15I.1 Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål #REF! N15I.2 Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer #REF! 0 N15I.5+N15I.6+N15I.9 Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår #REF! Andre avsetninger: Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål #REF! N15I.4+N15I.KFP+N15II.1+N15II.2+N15II.5+N15II.6+N15II.7 Fri virksomhetskapital #REF! C.1-AIII.1-BIII.1 SUM andre avsetninger #REF! Langsiktig gjeld (netto) Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler #REF! 0 DI.1-AII.1-AI.1 Annen langsiktig gjeld #REF! 0 DI.2+DII.1 Sum langsiktig gjeld #REF! 0 SUM NETTO GJELD OG FORPLIKTELSER #REF! Forklaringer: På linjen "Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål" skal virksomhetene føre opp avsetninger uten spesifisert formål eller til formål som ikke hører inn under de øvrige kategoriene. På linjen "Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter..." skal virksomhetene føre opp avsetninger til utstyr til nybygg og andre formål i tilslutning til byggevirksomhet som er forutsatt gejnnomført i senere perioder og som ikke er dekket av bevilgninger i de terminer investeringen er planlagt gjennomført. På linjen "Andre avsetninger til vedtatte " skal virksomhetene føre opp avsetninger til tiltak som i henhold til institusjonenes planverk er forutsatt gjennomført i senere perioder og som ikke er dekket gjennom bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennomført. 0,00 0,00

34 Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag Dato: Eigedelar Beløp Verksemdskapital, avrekningar og gjeld Beløp Anleggsmidlar Verksemdskapital Immaterielle eigedelar 134 Sum verksemdskapital Varige driftsmidlar Finansielle eigedelar 850 Sum anleggsmidlar Langsiktige forpliktingar Langsiktige forpliktingar knytt til anleggsmidlar Andre forpliktingar 0 Sum avsetning for langsiktige forpliktingar Omløpsmidlar Anna langsiktig gjeld Lager 0 Sum anna langsiktig gjeld 0 Kundefordringar Finansielle omløpsmidlar 0 Kortsiktig gjeld Bankinnskott Leverandørgjeld Sum omløpsmidlar Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Avregning med statskassen Sum avregningar Sum eigedelar Sum verksemdskapital, avregningar og gjeld

35 Resultatregnskap pr enhet 2. tertial 2015 HA FT FHS (AHS) ASP FLT HHiT IIE SUM Driftsinntekter Inntekt Tilskudd fra og bevilgninger overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning BFV Avregning NFR Sum avregninger Periodens resultat Avregninger Overført fra Avregning Sum avregninger pr

36 Ledelseskommentarer til delårsregnskap 2. tertial 2015 Formål Høgskolen i Sør-Trøndelag er en akademisk institusjon på høyt nivå i Norge med formål å tilby profesjonsutdanninger rettet mot helse- og sosialfag, økonomi og ledelse, lærer og tolk, teknologi og informatikk. Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til statlig regnskapsstandard (SRS) Det bekreftes at delårsregnskapet pr , er avlagt i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement. Det bekreftes videre at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene, departementets regnskapsmal og grunnkontoramme. Vurdering av institusjonens drift i perioden Drift i perioden er i samsvar med Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev 2015 for Høgskolen i Sør- Trøndelag og interne planer og strategier. Gjennomføring av årsplan og budsjettet for 2015 vil bli nærmere omtalt i Årsrapport ( ) HiST har gjennomført omorganiseringen «HiST 2020». 1. august 2015 er HiST organisert i 4 fakulteter og ett institutt som rapporterer til rektor. Samtidig er en del studieadministrative ressurser overført fra den sentrale administrasjonen til fakultetsadministrasjonen. De enkelte fakultetet er inndelt i institutter, og lederkapasiteten er styrket med prodekaner. Det er stor aktivitet i planleggingen fusjonen med NTNU, HiG og HiÅ. Fokuset i 2. tertial har vært på faglig plattform for fusjon, faglig organisering og planlegging av administrative tilpasninger fra 1. januar Det har medført at både lederkapasitet og øvrig planleggingsressurser er brukt til å forberede for fusjon. Strategisk plan er førende for ledelse og utvikling av HiST og gjennomføring av budsjettet for 2015, noe som er beskrevet i «Årsrapport 2014». I 2015 vil det i størst mulig grad oppfylle målsetningene, men dette må avstemmes mot aktivitetene i fusjonsarbeidet. Arbeidet med å realisere campusplanene pågår for fullt, det er god framdrift i byggingen av teknologibygget. Sommeren 2015 startet arbeidet med nybygg for lærerutdanningen på Kalvskinnet. Byggeaktivitetene på Kalvskinnet er utfordrende for gjennomføringen av undervisningen, men semesterstarten har blitt gjennomført i henhold til plan men med noen behov for tilpasninger. Vesentlige forhold HiST har pr kr 660,1 mill kr i driftsinntekter, herav kr 607,9 mill kr (92 %) i inntekt fra bevilgninger og kr 34,9 mill kr (5 %) inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Driftsinntektene økte med kr 22,4 mill kr (3,4 %) fra til Driftskostnadene er kr 592,5 mill kr, herav er kr 393,2 mill kr (66 %) lønns- og sosiale kostnader og 186,4 mill (32 %) kr i andre driftskostnader. Samlede driftskostnadene økte med 27,4 mill kr (4,8 %) fra til Utbetalinger til lønn og sosiale kostnader er økt med 19,5 mill kr (5,2 %). Refusjon av sykepenger er økt til 11,2 mill kr pr mot 9,1 mill kr pr Fusjonsarbeidet kan påvirke sykefraværet i negativ retning, og ulike tiltak for å motvirke dette iverksettes i organisasjonen. Resultatregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 67 mill kr mot et budsjettert merforbruk pr 2. tertial på kr. 29,4 mill. Avviket skyldes både økte inntekter og lavere kostnader i forhold til budsjettert. 1

37 Lønnskostnadene er 9 % lavere enn budsjettert, og skyldes både forsinkelse i ansettelsesprosesser og at høgskolen har vært avventende med å rekruttere i påvente av fusjonsprosessen. Dette gjelder primært administrative funksjoner, mens forsinkelse i ansettelsesprosessene gjelder faglige stillinger og stipendiater. Andre driftskostnader er vesentlig lavere enn budsjettert og forklares i hovedsak av at strategiske aktiviteter og prosjekter ikke er gjennomført jfr budsjettplaner og at dette fremkommer som utsatt virksomhet i balansen jfr. note 15. Arbeidet med planlegging av bachelorutdanning i arkiv pågår med sikte på studiestart høsten Bidrag- og oppdragsaktiviteten (BOA) er i hovedsak på samme nivå som 2. tertial 2014 og oppdragsvirksomheten viser et positivt resultat pr. 2. tertial 2015 på kr. 4 mill. som er et bedre resultat enn budsjettert. Budsjettåret vil bli preget av fusjonsprosessen og høgskolen forventer økte kostnader til fusjonsaktivteter i 3. tertial Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet Den finansielle er styrket pr. 2. tertial 2015 slik at avsetningene øker i forhold til samlede avsetninger fra Balanseregnskapet Tabellen viser samlede avsetninger pr samt endring i avsetning fra Note 15 viser spesifikasjon av avsetningene. Avsetning Resultat BFV Ny avsetning HiST Alle tall i 1000 kr Avsetningene øker fra 2014, men det er forventet at de reduseres noe pr i forhold til Realiseringen av campusplanene vil kreve økonomiske ressurser i framtiden og det er nødvendig at høgskolen har en finansiell balanse for dekke disse kostnadene. Tiltak og aktiviteter i henhold til satsning på høgskolens fagområder må prioriteres også i en fusjonert organisasjon og med finansielle ressurser vil dette sikre gjennomføringsgraden av disse aktivitetene. Økningen i avsetningene i 2015vil bli øremerket campusplanene og strategiske satsninger på høgskolens fagområder. Avsetningene fordeler seg på følgende hovedområder jfr. spesifikasjoner fra KD (note 15): Avsetninger pr Endring SUM utsatt virksomhet SUM strategisk formål SUM større investeringer SUM andre avsetninger Sum avsetninger Sum andre avsetninger, kr 93,3 mill. er den posten som ikke er forpliktet ved utsatt aktivitet eller andre tidligere vedtak og beslutninger. Beløpet pr inkluderer mindreforbruket pr. 2. tertial som 2

38 ikke er spesifisert som utsatt virksomhet og strategiske tiltak. Andre avsetninger blir endelig gruppert og spesifisert ved avleggelse av årsregnskapet for Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital genereres fra avsluttede oppdragsprosjekt og har økt med kr 4,4 mill. pr. 2. tertial 2015, og utgjør totalt for HiST kr 30,4 mill. pr Resultatet for 2. tertial 2015 er i all hovedsak opptjent ved Fakultet for teknologi. Gjennomførte og planlagte investeringer Det er tildelt utstyrsmidler til nytt teknologibygg i 2015, bygget er under oppføring og hoveddelen av investeringene vil skje i I forbindelse med oppstart av nytt bygg for fakultet for lærer og tolkeutdanningen på Kalvskinnet har deler av sentraladministrasjonen flyttet ut av sine lokaler og inn i lokalene til Handelshøyskolen i Trondheim. Den flyttingen har medført noe investering i møbler og utstyr. Det er etablert et nytt simuleringslaboratorium på Avdeling for sykepleie, dette er finansiert med avsatte strategiske midler over flere år og framkommer i posten IT og audiovisuelt utstyr. Tabellen viser fordelingen på totale investeringer i 2. tertial: 1000 kr Forsknings- og labutstyr 833 Inventar og innredning IT og audiovisuelt utstyr Andre driftsmidler 350 Sum større investeringer Revisjonsordning Virksomheten revideres av Riksrevisjonen. Etter fullmakt fra styret Trondheim, 1. oktober 2015 Helge Klungland rektor Ingrid Volden økonomidirektør 3

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.02.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avlagt årsregnskap 2014 HS-V-02/15 Saksbehandler/-sted: SØR / økonomidirektør Tidligere sak(er):

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2014 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2014 HS-V-29/14 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Resultatregnskap. Virksomhet:

Resultatregnskap. Virksomhet: Resultatregnskap Virksomhet:. Org.nr:974767880 Tall i 1000 kroner Note 31.08.2015 31.08.2014 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 2 795 845 2 828 555 Inntekt fra gebyrer 1 Inntekt fra tilskudd og

Detaljer

1.tertial 2015 969 159 570 MVA

1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016

MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016 MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016 STYRET Møtedato 11.03.2016 Tidspunkt Kl. 13.00 Lunsj serveres kl. 12.30 Møtested 140 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e post til alle medlemmer

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Årsregnskap Vedlegg til Årsrapport Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsregnskap Vedlegg til Årsrapport Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsregnskap 2015 Vedlegg til Årsrapport 2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsregnskap 2015 Innhold 1. Ledelseskommentarer til regnskapet for 2015... 2 2. Årsregnskap... 5 3. Noter til årsregnskapet... 15

Detaljer

2.tertial MVA

2.tertial MVA 2.tertial 2015 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

2. tertial MVA

2. tertial MVA 2. tertial 2016 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker

Detaljer

1. tertial MVA

1. tertial MVA 1. tertial 2017 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet.

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet. 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.10.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2012. HS-V-33/12 Saksbehandler/-sted: Atle Helberg / SØR Tidligere

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

2. tertialregnskap MVA

2. tertialregnskap MVA 2. tertialregnskap 2009 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på 0,678

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2014 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse Fortegnsregler i delårspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse 17.12.2013 oppstillingene skal derfor alle tall være positive.

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 17/16 Regnskap 2. tertial /16 Statusrapport på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial /16 Årsp

Saksliste Vedtakssaker 17/16 Regnskap 2. tertial /16 Statusrapport på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial /16 Årsp MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: 12.1.216 STYRET Møtedato 21.1.216 Tidspunkt Kl. 13. Lunsj serveres kl. 12.3 Møtested 14 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e post til alle medlemmer

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

US 35/2017 Årsregnskap 2016

US 35/2017 Årsregnskap 2016 US 35/2017 Årsregnskap 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00070 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap NMBU 2016 med ledelseskommentarer

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Økonomiseminar for UH-sektoren

Økonomiseminar for UH-sektoren Økonomiseminar for UH-sektoren Rolf Petter Søvik Oktober Tema for denne presentasjonen Om nye SRS-er fra 1. januar 2 SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Resultatregnskapet Gevinst

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 01.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 HS-V-028/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 31.12.2007 Virksomhet: Universitetet i Agder Note 31.12.2007 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 693 647 000 665 614 009 Gebyrer og lisenser 1 13 687 Tilskudd og

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 9/17 Årsregnskap 216 (tidl. HH)rapportert til KD 3 1/17 Årsregnskap 216 (tidl. HiL) rapportert til KD 44 11/17 Budsjett F

Saksliste Vedtakssaker 9/17 Årsregnskap 216 (tidl. HH)rapportert til KD 3 1/17 Årsregnskap 216 (tidl. HiL) rapportert til KD 44 11/17 Budsjett F Innkalling: Høgskolestyret Til: Meldt forfall: Innkalt av: Hans Petter Nyberg Sted: Rena Tid: 1.3.217 1. Saksliste Vedtakssaker 9/17 Årsregnskap 216 (tidl. HH)rapportert til KD 3 1/17 Årsregnskap 216 (tidl.

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i rapporteringspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive.

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet i Tromsø. Note 31.08.2012 31.08.2011 31.12.2011 Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 315 444 1 170 615 1 889 392 Linje 1 Tilskudd og overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Formålet med virksomhetsregnskapet...

Detaljer

HS-V-038/10. vedlegg 1

HS-V-038/10. vedlegg 1 HS-V-038/10 vedlegg 1 Saksbehandler: Geir Ove Frostad, Vår dato: 30.09.2010 Vår ref.: 2009/8 Deres dato: 13.08.2010 Deres ref.: 201003923 Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i rapporteringspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter RESULTAT (Beløp i NOK 1.000) Note 31.08.2007 31.08.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer