RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015"

Transkript

1 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 Saksnr. 15/2016 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Innledende 1

2 Innledende Tertialrapport nr. 2 for 2015 legges fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret. I de siste tre årene har Rakkestad kommune hatt ganske store økonomiske utfordringer. Regnskapene er gjort opp med plusstall. Like fullt er den økonomiske balansen utsatt og svak. Resultatene (overskudd mindre utgifter): Overskudd - mindre utgifter, kr Kroner. Situasjonen er bekymringsfull. Fra , er resultatene i mer enn halvert. Hvis denne utviklingen vedvarer, er Rakkestad kommunes driftsmessige bærekraft og stabilitet truet selv på kort sikt. Som rådmannen vurderer det, forverrer Rakkestad kommune sin stilling ytterligere i Det går mot underskudd i driftsregnskapet. Prognosene er fortsatt noe usikker, men det er snakk om 4 6 millioner kroner/5 7,5 millioner kroner på årsbasis. For rådmannen er det vitalt at tiltak settes i verk i tide slik at kommuneøkonomien igjen er i balanse og styrket i Dette er Rakkestad kommune sin fremste utfordring i år og for neste år. Disposisjonsfondet (driftsreservene) skrumper stadig vekk inn og utgjorde etter årsoppgjørsdisposisjoner knappe 20 millioner kroner. I langt mindre grad enn tidligere, er det i dag en stabilisator og trygghet for kommunens drift og utvikling utover et år. Som rapportene også illustrerer, går ytterligere 5 7,5 millioner kroner av disposisjonsfondet med for «å redde» regnskapsresultatet for Rakkestad kommune har på denne måte bare driftsreserver tilbake på 12,5 15 millioner kroner pr Til sammenligning var disposisjonsfondet for sju år siden på ca. 33 millioner kroner 8,9 prosent av brutto driftsinntekter. For neste år er det en absolutt nødvendighet at kommuneøkonomien igjen er i god balanse. Rådmannen trekker jf. første tertialrapport og denne rapport fram de viktigste årsakene til kommunens vanskeligere økonomiske stilling: - Sviktende, ikke kompenserte nasjonale skatteinntekter som for Rakkestad kommune beløper seg til kr fra Store utfordringer i «Barnevern» av ulikt slag som utgjør ca. kr p.a. i

3 - Høyere utgifter til spesialpedagogiske og forsterkede tiltak i barnehagene nærmere 1 million kroner på årsbasis. - Økte netto utgifter til mellomværendet med andre kommuner «barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner vs. barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune.» - Voksende utfordringer i «Hjembaserte tjenester» kvantifisert pr til kr p.a. - Større utgifter i «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter kr pr. år inklusive spisepauser fase en. - Økte utgifter i «Bo- og aktivitetstjenester» - netto effekt kr p.a. og kr i Større engangsutgifter i «Teknikk, miljø og landbruk» - kr som er dekket av disposisjonsfondet. - Voksende pensjonskostnader i «Kommunal Landspensjonskasse» kr sammenlignet med opprinnelig budsjett Som følge av at det er «de økonomiske utfordringer» som for tiden er mest framtredende, er denne tertialrapporten primært konsentrert om regnskaps- og budsjettmessige spørsmål. Først i økonomisk rapport , gjør rådmannen revisjonen av investeringsbudsjettet for Enkelte brikker i dette puslespillet er ennå såpass usikre at det ikke er hensiktsmessig å gjøre noen korreksjoner pr Rådmannens Team I 2015 omfatter «Rådmannens Team» følgende ansvar: «Rådmannens Team», «Stillingsbank», «Lønns- og prisvekst», «Premieavvik», «Amortisering av premieavvik», «Kommunale prosjekter», «Stabsstillinger», Folkehelse», «Leger» og «Forebyggende avdeling». For samtlige ansvar med unntak for tjenestepensjonsordningene er det ganske bra balanse mellom budsjett og regnskap pr Av spesielle momenter trekkes fram pr. andre tertial d.å.: I Statens Pensjonskasse (SPK) blir netto pensjonskostnader kr (eksklusive arbeidsgiveravgift) lavere enn kalkulert i gjeldende budsjett. Avviket skyldes endringer i uførtrygdeordningen og lavere lønnsstigning enn forventet i fjor høst. For Kommunal Pensjonskasse (KLP) påløper utgifter til pensjon med ytterligere kr i

4 Rådmannen vurderer videre at kr på «Lønns- og prisstigning» ikke blir brukt til sitt formål pr Bevilgningen trekkes av den grunn inn i denne rapporten. Kjøp av «0,5 KAD plass» i Helsehuset i Sarpsborg utgjør kr finansiert av statlig tilskudd til «KAD plasser» jf. avsnittet «Felles tilskudd» nedenfor. I «Forebyggende avdeling Brann- og Feiervesen» blir det et merforbruk på ca. kr i 2015 relatert til først og fremst beredskaps-, vakt- og utrykningsaktivitetene i enheten. Det er flere årsaker til utgiftsveksten: - Oppfølgning av automatiske brannalarmer. - Utrykningsoppdrag lokal legevakt kl kl på hverdager. - Utrykningsoppdrag hjertestans. - Brannalarm og brannslokking. - Redningsoppdrag for eksempel trafikkulykker. Over bare noen få år, har «Brann- og Redningsvesenet» en meget stor vekst i oppgavene sine. Det genererer naturlig nok en betydelig kostnadsvekst. Rådmannen fikk for øvrig tidligere i høst laget en rapport som dokumenterer at materialog utstyrssituasjonen ikke er tilfredsstillende i forhold til de brann- og redningsoppdrag som enheten har. Det blir videre fulgt opp i budsjett 2016 og økonomiplan Som rådmannen ser det, blir det mindre utgifter innen Rådmannens team på kr i inne-værende år. Stabene I 2015 omfatter «Dokument og forvaltning» følgende ansvar: «Valg», «Folkevalgte», «17. maiarrangementer», «Kontrollorganer», «Sentralarkiv», «Dokument og forvaltning», «Kirkelig Fellesråd» og «Andre Trossamfunn». For «Servicekontor og IKT» er ansvarene: «Servicekontor» og «IKT». I «Personal» inngår følgende ansvar: «Personal», Personalpolitiske tiltak» og «Lærlinger». For «Økonomi» er det bare et ansvar: «Økonomi». Rådmannen vurderer at det for stabene under ett, er balanse mellom forbruk og budsjett pr Som følge av driftssituasjonen og driftsutviklingen, gjør rådmannen likevel noen budsjettkorreksjoner internt i og mellom stabene. 4

5 NAV Rakkestad Ny NAV leder Christian Hjulstad ble tilsatt i juni Seksjonens enheter «Arbeid og aktivitet» og «Kvalifisering» - ble i den sammenheng slått sammen. NAV Rakkestad er nå ledet av seksjonsleder og nestleder. Fra rådmannens side ble det rapportert balanse mellom forbruk og budsjett i seksjonen pr Bildet er nå i hovedtrekk som følger: Ved utgangen av andre tertial s.å. er budsjettstillingen fortsatt lite forutsigbar og vanskelig, men rådmannen mener at det ligger an til mindre utgifter i NAV Rakkestad på kr på årsbasis (sammenlignet med første tertial d.å.). Ennå er et slikt resultat høyst usikkert. Situasjonen kan forandre seg mye i siste tertial Sosialhjelpsutgiftene følger budsjett ( ). En økende arbeidsledighet øker kommunen sine utfordringer på det aktuelle området. NAV Rakkestad hadde ansvar for «avlastning m.m.» for unge omsorgstrengende mennesker fram til medio Utgiftene sorterer under seksjonen til det kommende årsskiftet. Det er en økende etterspørsel etter slike kommunale tjenestetilbud. Utgiftene til formålet vokser av den grunn i Fra er «avlastning m.m.» i sin helhet overført til Bo- og aktivitetstjenester. Rakkestad kommune bosetter 15 flykninger i 2015 samsvarende med formannskapets behandling av spørsmålet rett før sommerferien. Det legges opp til et ytterligere mottak av 15 flyktninger i 2016 jf. utkast til budsjett 2016 og økonomiplan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet uttrykker i et brev til kommunene at behovene for å bosette flyktninger i de nærmeste årene allerede er stort og dessuten kan øke ytterligere. I det perspektiv blir den enkelte kommune bedt om å gjøre et rammevedtak for sin innsats på dette området i Rådmannen forelegger spørsmålet som enkeltsak for kommunestyret innen 30. november Skole I 2015 omfatter «Skole» følgende enheter: «Rakkestad ungdomsskole», «Bergenhus skole», «Os skole» og «Kirkeng skole». Fra rådmannens side ble det rapport om balanse mellom forbruk og budsjett pr Situasjonen er noenlunde den samme i dag. Siste gjennomgang pr d.å. indikerer 5

6 dog mindre utgifter uten at det har blitt satt i verk aktivitets- eller utgiftsreduserende tiltak på kr. 0 kr i seksjonen på årsbasis. Bildet er i hovedtrekk som følger: For «voksenopplæring» er det ventet balanse mellom regnskap og budsjett pr Rakkestad kommune får trolig færre elever ved «Mortenstua skole» en tid framover noe som i så fall gir en større budsjetteffekt og bidrar til å rette opp budsjettbalansen fra Som ledd i kommunene sin eierskapsstyring og strategi for de interkommunale selskapene, har driften av «Mortenstua skole» blitt evaluert og gjennomgått i det siste året. Det kan resultere i endringer for institusjonen i alle fall fra skoleåret Innen utgangen av året, vil rådmannen orientere oppvekst- og kulturutvalget særskilt om denne saken. For «PP Tjenesten», blir det merutgifter på kr i Østfold fylkeskommune har hentet inn nytt anbud på skoleskyss. Det kan gi kommunen noe mindre utgifter til dette formålet totalt sett fra Avtale mellom Rakkestad kommune og «Rakkestad Taxi» er avviklet. Rådmannen regner like fullt med at kommunen også fremover vil ha «noe egen skoleskyss». Rakkestad kommune har merinntekter av «gjesteelevoppgjøret» med andre kommuner. For skolefritidsordningene, kalkulerer rådmannen med balanse mellom regnskap og budsjett totalt sett. I sommer åpnet «Aleris» et bofellesskap på «Gjulem Gård» i første omgang for asylbarn, men etter hvert som et regulært hjelpetiltak for barn. Rakkestad kommune er ansvarlig for å yte lovpålagte tjenester til beboerne. Til grunnskole-, norsk- og morsmålsundervisning, kan kommunen søke særskilt statlig tilskudd. Fra rådmannens side, forutsettes det at «skoledelen» av det aktuelle tiltak går i økonomisk balanse. Rådmannen regner med mindre utgifter i «Skole» på kr i Barnehage I 2015 omfatter «Barnehage» følgende enheter: «Bergenhus barnehage», «Fladstad barnehage», «Kirkeng barnehage», «Byggeklossen barnehage» og «Elle Melle barnehage». I første tertialrapport d.å., ble «Barnehage» styrket med kr Årsakene var som følger: - Tiltak (1,5 millioner kroner) for barn som trenger «et forsterket barnehagetilbud». - Oppgjør med andre kommuner (kr ) barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner og barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune. 6

7 - Utvidelse av Kirkeng barnehage med en avdeling (kr ). Budsjettsituasjonen for «Barnehage» fortoner seg noe bedre pr Det skyldes: - Oppgjør med andre kommuner barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner og barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune kan bli ca. kr bedre enn prognostisert pr Tiltak for barn som trenger «et forsterket barnehagetilbud», genererer merutgifter på kr på årsbasis. Det er kr lavere enn forventet i første tertialrapport d.å. Rådmannen ser på prognosene som svært usikre. Små endringer i forutsetningene, kan gi betydelige økonomiske utslag. Fra etablerte «Utdanningsdirektoratet» «en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling» som betyr at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Ennå er omfanget av tiltaket uklart. Rådmannen regner pr med at det gir Rakkestad kommune en inntektssvikt på kr kr i For neste år, blir effekten større. Rakkestad kommune har fortsatt full barnehagedekning i lovens forstand: Alle barn som har fylt ett år 1. september 2015 har rett til plass i barnehage innen utgangen av august 2015 forutsatt at de har søkt om barnehageplass innen 1. mars Fremdeles er kommunens barnehager blant de mest effektive i landet. Rakkestad kommune tok i bruk «Kirkeng barnehage» etter utbyggingen I «Barnehage» regner rådmannen med mindre utgifter på kr i Kultur I 2015 omfatter «Kultur» følgende enheter: «Bibliotek», «Kulturskole» og «Kino/KUA (Kultur, ungdom og aktivitet)». Pr. andre tertial d.å. er det balanse mellom regnskap og budsjett i seksjonen. «Kultur» ligger likeledes an til å kunne gjennomføre all sin planlagte aktivitet i inneværende år. Nye lokaler for «Rakkestad kulturskole» ble behandlet som investeringssak i oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret , og blir videre fulgt opp av den nye byggekomiteen når den er valgt og har trådt i kraft i oktober I budsjett 2016 og økonomiplan , er «Kulturskole» for øvrig et prioritert tiltak. 7

8 Rakkestad Familiesenter I 2015 omfatter «Familiesenter» disse enheter: «Helsestasjon/skolehelsetjenesten», «Fysioterapi- og ergoterapitjenesten», «Psykisk helsearbeid», «Aktivitet» og «Barnevern». Av spesielle momenter pr , trekker rådmannen fram: For «Helsestasjon/skolehelsetjenesten», «Fysioterapi- og ergoterapitjenesten», «Psykisk helsearbeid» og «Aktivitet» er drift og virksomhet noenlunde i samsvar med budsjettforutsetningene. Dog er psykologstillingen fremdeles vakant idet det sannsynligvis på grunn av fagmiljøenes bredde og kommunens størrelse er vanskelig først å rekruttere og dernest beholde kvalifisert personell i denne stillingen. I budsjett 2016 og økonomiplan , blir psykologfunksjonen videreføring og mulige tilleggstiltak særskilt tema. Fra «NAV Rakkestad», fikk «Familiesenter» - «Psykisk helsearbeid» seg i første tertialrapport overført en ruskonsulentstilling. Det gjenstår å flytte de regulære driftsmidler/det regulære driftsbudsjettet fra «NAV Rakkestad» til «Familiesenter». I «Barnevern» er situasjonen som det er orientert om til politisk nivå flere ganger atskillig vanskeligere. Fra ble en rekke tiltak satt i verk: - Store interne ressurser (administrasjon, forvaltning, økonomi m.m.) arbeider hyppig med spørsmål som gjelder «Barnevern». - Tidligere i høst leverte «Agenda Kaupang» en statusanalyse og tiltaksrapport for «Barnevern». - Som politisk nivå er informert om, har det skjedd endringer i ledelse, drift, personal og oppfølgning av «Barnevern» siden første tertialrapport d.å. Rakkestad kommune har fremdeles store utfordringer i «Barnevernet», og det tar temmelig sikkert enda flere måneder før driftssituasjonen er akseptabel og stabil. Ledelsen arbeider hele tiden med problemstillinger i enheten. Politisk nivå blir orientert om status og utvikling i «Barnevern» i fjerde kvartal Innen «Rakkestad familiesenter» «Psykisk helse» er flere prosjekter over en periode satt i gang: - To erfaringskonsulenter ble rekruttert i sommer (2015) for på basis av sin brukererfaring å arbeide med spørsmål på «psykisk helsefeltet». - Via «Korus Øst» deltar kommunen på programmene «Rus i barnefamilier» og «Tidlig inn». 8

9 - Prosjektet «Familiehjelpen i Rakkestad» (0,5 årsverk) er under etablering som «et tilbud for brukere med sammensatte behov». - «LOS funksjonen for ungdom» (legger til rette for tettere oppfølgning og samordnede tilbud til ungdom en i vanskelig livssituasjon) har blitt utvidet. - «Dagskole» som er et samarbeid mellom «Psykisk helse» og «Skole». - «En Frisklivssentral for barn og unge» i kommunen er under planlegging. Til prosjektene, er det hentet inn statlige tilskuddsmidler. Når det gjelder økonomi/budsjett, er det ingen endringer for «Familiesenter» fra Hjembaserte tjenester I 2015 omfatter «Hjembaserte tjenester» følgende enheter: «Hjemmesykepleie» og «Omsorgsboliger». Ved forrige korsvei, rapporterte rådmannen om et overforbruk i «Hjembaserte tjenester» på kr på årsbasis. Det skyldes i grove trekk: - Arbeidstilsynet hadde i fjor et HMS tilsyn i seksjonen, og ga avvik på arbeidstøysordninger og garderobeløsninger for ansatte. De bygningsmessige pålegg «Bankgården Rakkestad» (garderober og andre tiltak) ble i hovedtrekk utført i forrige regnskaps- og budsjettår (2014). I 2015 er «arbeidstøysdelen» av det aktuelle tiltak gjennomført. Det koster knappe kr fordelt på kjøp av arbeidstøy med kr (engangsutgifter) og vaskeritjenester med kr (løpende utgifter). - Et ressurskrevende tiltak som staten ikke yter tilskudd til (> 67 år) har blitt mer kostbart kr enn tidligere prognostisert. - To mindre anskaffelser (PDA er viktige elektroniske hjelpemidler for ansatte i seksjonen og «t-shirts» til bruk for ansatte om sommeren) krevde knappe kr «Omsorgslønn» og «Brukerstyrt personlig assistent» er i sterk utvikling og vekst, og etablerer ytterligere press på «Hjembaserte tjenester» sine ressurser. Rådmannen karakteriserte prognosene for «Hjembaserte tjenester» som usikre pr som følge av primært «omsorgslønn, «brukerstyrt personlig assistent» og «ferieavvikling» i seksjonen. I det store og hele, er det det samme bildet som er oppe og går pr

10 Rådmannen mener at overforbruket blir kr kr høyere enn det som var forventet for fire måneder siden. Det relaterer seg til de problemstillinger som er nevnt ovenfor for lavt budsjetterte helligdagstillegg, mer kostbar ferieavvikling («vikarbyrå problemer») og økende utfordringer med omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent. For «Hjembaserte tjenester» som gir tilbud til innbyggere som trenger hjemmesykepleie og praktisk bistand og hjelp i hjemmet er status som rådmannen ser det at etterspørselen etter tjenester vokser raskere enn kommunens ressurser formålet. For seksjonen isolert sett er det alvorlig nok, men det er også et element som gjør at helse- og omsorgstjenester som en helhet ikke kan fungere som ønskelig. Dette dilemmaet står sentralt i budsjett 2016 og økonomiplan I denne rapporten er «Hjembaserte tjenester» styrket med kr Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter I 2015 omfatter «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» følgende enheter: «Langtidsenhet», Korttidsenhet», «Demensenhet» og «Kjøkken- og vaskerienhet». Ved den forrige korsvei, rapporterte rådmannen balanse mellom forbruk og budsjett for «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter». Prognosene var usikre: - Ferieavvikling kunne blant annet som følge av «en vanskeligere tilgang på vikarbyråtjenester» bli kr kr dyrere enn budsjettert. - Å rekruttere tilstrekkelig fagkompetanse til sykehjemmet er vanskeligere enn tidligere noe som innebærer at blant annet sykepleiere i større grad må leies inn fra vikarbyråer. Det er kostbart. - Andre deler av driftsbudsjettet for eksempel medisiner/medikamenter, lisenser og husleie er under større press og utfordrer budsjettbalansen stadig sterkere. Fra 1. juni d.å. ble spisepauser fase en satt i verk. Tiltaket har altså effekt fra andre tertial d.å. I hovedtrekk, er bildet pr d.å. som det var pr Rådmannen oppsummer den økonomiske status i sykehjemmet som følger: - Spisepauser fase en koster kr i Merutgifter til vikarer ferieavvikling m.m. på kr på årsbasis. - For lavt budsjetterte helligdagstillegg utgjør kr p.a. Ennå er prognosene usikre i den forstand at det enda er «en oppside» for merforbruk i seksjonen. Det kan dreie seg om ca. kr relatert til et ressurskrevende tiltak på institusjonen på høstparten. Rådmannen kommer tilbake til dette i økonomisk rapport pr

11 I «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» kalkulerer rådmannen med merutgifter inklusive spisepauser fase en på kr i Rådmannen viser til sine kommentarer under «Hjembaserte tjenester», og gjentar dem for sykehjemmets vedkommende: For «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» som tilbyr forskjellige sykehjemstjenester (avlastnings-, rehabiliterings-, korttids- og langtidsopphold) til innbyggere er status som rådmannen ser det at etterspørsel etter og forventninger til tjenester vokser raskere enn kommunens ressurser til formålet. For seksjonen isolert sett er det utfordrende. Samtidig er sykehjemstjenester blant de øverste trinn i «omsorgstrappen», og uten at kommunen lykkes i å løse flere omsorgsoppgaver på lavere trinn i sin tiltakskjede vil Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter alltid slite kapasitetsmessig og økonomisk. Av den grunn er det sentralt at Rakkestad kommune nå i budsjett 2016 og økonomiplan og annet aktuelt planverk gjør avstemte og helhetlige avveininger mellom seksjonene på helse- og omsorgsområdet. Det er en forutsetning for å realisere de mål for tjenesteytelser og økonomi/budsjett som er satt i denne del av kommunens virksomhet. Overfor politisk nivå, blir denne problemstillingen konkret reist når helse- og omsorgsplanen blir behandlet om kort tid. Bo- og aktivitetstjenester I 2015 omfatter «Bo- og aktivitetstjenester» følgende enheter: «Sentrum», «Kleven» og «Lundborg». For «Bo- og aktivitetstjenester» rapporterte rådmannen balanse mellom forbruk og budsjett pr Av spesielle momenter, var det trukket fram: - Seksjonen ble styrket med ca. 1,5 millioner kroner fra for å finansiere utvidet og ny aktivitet i tidsrommet på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. I 2013 og 2014 var midlertidige løsninger tatt i bruk for å løse enkelte permanente oppgaver i enhetene. Som status ble beskrevet ved inngangen til 2015, var det for så vidt godt samsvar mellom drift og finansiering av «Bo- og aktivitetstjenester» på det tidspunktet. - I første halvår d.å. har seksjonen tatt over fullt bo-, aktivitets- og omsorgsansvar for en ny bruker. Fredrikstad kommune dekker halvparten av utgiftene til formålet fra ca ca Fra ca faller det aktuelle tiltak mest sannsynlig inn under ordningen for statlige tilskudd til ressurskrevende tjenester. 11

12 Samlede utgifter ved ny aktivitet som nevnt er ca. kr på årsbasis for 2015 ca. kr Fredrikstad kommune finansierer halvparten av tiltaket ca. kr for 2015 og ca. kr på årsbasis. Som for «Hjembaserte tjenester» og «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter», er også helligdagstillegg budsjettert for lavt i «Bo- og aktivitetstjenester» i inneværende år. Effekten er på ca. kr i denne seksjonen. For «Bo- og aktivitetstjenester» regner rådmannen med merutgifter på kr på årsbasis sammenlignet med det gjeldende budsjett. Ifølge interne beregninger, kan Rakkestad kommune effektivisere sin drift (nattjeneste) i «Bo- og aktivitetstjenester» vesentlig 1,1 1,25 millioner kroner p.a. ved å rive de eksisterende boenheter på «Lundborg» og erstatte dem med tidsmessige, nye omsorgsleiligheter på samme sted. All nattjeneste konsentreres i denne modell på «Lundborg og Kleven omsorgsboliger» i stedet for at det er slik døgntjeneste på fire lokaliteter som nå. Tiltaket (åtte leiligheter) koster brutto ca. 25 millioner kroner, mens netto investeringer etter at investeringstilskudd og momsrefusjoner til formålet er trukket fra beløper seg til omkring 8 millioner kroner. Husleie dekker renter og avdrag på låneopptak til prosjektet. Rådmannen legger i fjerde kvartal d.å. fram en enkeltsak for helse- og omsorgsutvalget, byggekomiteen og kommunestyret om denne investeringen og dette tilbudet. Rakkestad kommune har besluttet å bosette 15 flyktninger i både 2015 og Som informert om i forrige formannskapsmøte, er hovedvekten av de mennesker som ønsker opphold i Norge enslige mindreårige menn. Av den grunn forbereder kommunen nå et nytt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger som er tenkt åpnet i januar eller februar til neste år. «Bo- og aktivitetstjenester» vil drive bofellesskapet. For Rakkestad kommune koster tiltaket egenandel ca. kr p.a. som i alle fall i de første par år blir dekket av de integreringstilskudd som kommunen mottar for bosetting av flyktninger. Teknikk, miljø og landbruk I 2015 omfatter «Teknikk, miljø og landbruk» disse enheter: «Areal, byggesak, landbruk og eiendom» og «Kommunal teknikk». Rådmannen rapporterte balanse mellom forbruk og budsjett pr , men det ble understreket at prognosene var usikre. Avhengig av hvordan iverksatte tiltak fungerte antydet rådmannen risiko for merutgifter i seksjonen på kr. 0 kr på årsbasis. 12

13 Bildet pr er noe annerledes: - Seksjonen bruker lengre tid hele 2015 på å tilpasse seg ny stillingsramme (47,85 årsverk). Det gir merutgifter på kr i inneværende år. Fra er Teknikk, miljø og landbruks aktivitet fullt ut i samsvar med budsjett på dette området. - Teknikk, miljø og landbruk overtok eiendomsskatteforvaltningen fra Det gir utgifter på kr p.a. til utskrivning av skatt, klagebehandling, taksering av nye eiendommer og tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelser til skattenemnd og klagenemnd. Rådmannens team dekket disse utgiftene i , men fra i år er det ikke rom for tiltaket på dette budsjettet. Av den grunn gjøres denne korreksjonen nå. Den nye ordning er videreført i budsjett 2016 og økonomiplan Pr. andre tertial varsler Teknikk, miljø og landbruk sviktende husleieinntekter på kr på årsbasis. - Rakkestad kommune bygget vei-/gatelys i «krysset rv. 111 Rudskogen Næringsområde» i 2014 og Statens Vegvesen tok over eier- og driftsansvaret for anlegget straks det var ferdigstilt. Rakkestad kommune må av den grunn bokføre prosjektet (ikke kommunalt anlegg) i driftsregnskapet i stedet for investeringsregnskapet. Totale utgifter ved tiltaket er på kr hvorav halvparten kr er kommunens andel. Utgiftene dekkes av kommunens disposisjonsfond. - Rakkestad kommune og Industrieiendom Øst AS hadde et mellomværende etter at leieavtalen på «Industriveien 11» løp ut Sarpsborg Tingrett avviklet rettsmegling mellom partene , og det ble enighet om at Rakkestad kommune betaler Industrieiendom Øst AS en erstatning på kr som et fullt og endelig oppgjør i saken. Utgiftene er finansiert av disposisjonsfondet. - «Teknikk-, miljø- og landbruk» disponerer kr av «grusfondet» i Rådmannen foreslår i denne forbindelse at kr overføres fra disposisjonsfondet og til grusfondet. - Energikostnader blir ca. kr lavere enn budsjettert. 13

14 Rådmannen styrker Teknikk, miljø og landbruks budsjett med kr i denne rapporten i tillegg til at «vei-/gatelys Rudskogen Næringsområde», «erstatning Industriveien 11» og «materialer til veiarbeider» fordi det er engangskostnader dekkes av disposisjonsfondet og grusfondet. Næring Rakkestad Næringsråd og Vekst i Rakkestad Forpliktelser over «Rakkestad Næringsråd» - kr p.a. og «Vekst i Rakkestad» - kr p.a. dekkes av andre utgifter under Rådmannens team. For «Rakkestad Næringsråd» og «Vekst i Rakkestad» leveres det rapporter til formannskap og kommunestyret pr Fellesområder I 2015 omfatter «Fellesområder» følgende ansvar: «Frie inntekter», «Felles tilskudd», «Renter, avdrag, utbytte og plassering», «Fond, overføring og avskrivninger» og «Mindre forbruk». Frie inntekter Som følge av nasjonalt sviktende skatteinntekter, ble Rakkestad kommunes frie inntekter i fjor kr lavere enn budsjettert. Situasjonen er usikker i Rådmannen beregnet på grunnlag av Statistisk Sentralbyrå og Kommunesektorens Organisasjon sine tall (april) at det for Rakkestad kommune pr lå an til en ytterligere skattesvikt på kr i inneværende år. Ifølge revidert nasjonalbudsjett dekker staten kr av dette inntektsbortfallet slik at Rakkestad kommune altså satt tilbake med en nedgang i frie inntekter på kr p.a. Det var status pr Som det ser ut ved utgangen av andre tertial, vil kommunesektoren og Rakkestad kommune oppnå sine frie inntekter ifølge revidert nasjonalbudsjett. Det er bra om enn prognosen er fersk og usikker. Rådmannen påpeker like fullt at inntektssvikten fra i fjor kr ikke har blitt kompensert. Den representerer et varig tap for kommunen. Felles tilskudd I 2015 omfatter «Felles tilskudd»: - Statlige «integreringstilskudd, - Amortiseringstilskudd (omsorgsboliger og skolebygg), - Tilskudd til KAD plasser (kommunale akutte døgnplasser). 14

15 Som følge av høyere bosetting av flyktninger (15), øker integreringstilskuddet med ca. kr Det følger også større direkte utgifter med tiltaket. I den økonomiske rapport pr , kommer rådmannen mer konkret tilbake til dette spørsmålet. Statlig tilskudd til «KAD plasser», er et element av samhandlingsreformen. Rakkestad kommune mottar ca. kr i slike midler i inneværende år. Det finansierer blant annet kjøp av «0,5 KAD plass» kr i Helsehuset i Sarpsborg. Renter, avdrag, utbytte og plassering For dette ansvaret er situasjonen noenlunde uendret fra første tertialrapport Tabeller Rådmannen regulerer budsjettet samsvarende med tabellen nedenfor: Større inntekter - mindre utgifter Endringer Rådmannens team, kr Stabene, " 0 NAV Rakkestad, " Skole, " Barnehage, " Kultur, " 0 Rakkestad Familiesenter, " 0 Hjembaserte tjenester, " 0 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, " 0 Bo- og aktivitetstjenester, " 0 Teknikk, miljø og landbruk " 0 Frie inntekter, " 0 Felles tilskudd, " Renter, avdrag, utbytte og plassering, " 0 Bruk av disposisjonsfond, " Sum, kr Større utgifter - mindre inntekter - Endringer Rådmannens team, kr. 0 Stabene, " 0 NAV Rakkestad, " 0 Skole, " 0 Barnehage, " 0 Kultur, " 0 Rakkestad Familiesenter, " 0 Hjembaserte tjenester, " Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, "

16 Bo- og aktivitetstjenester, " Teknikk, miljø og landbruk " Frie inntekter, " 0 Felles tilskudd, " 0 Renter, avdrag, utbytte og plassering, " 0 Avsetning til disposisjonsfond, " 0 Sum, kr Andre utgifter - Rådmannens team, kr Kroner. Andre utgifter er en reservert bevilgning som spesielt blir brukt til å finansiere bosetting av flyktninger og «Rakkestad Næringsråd» og «Vekst i Rakkestad» i inneværende år. 16

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015 Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 2015 legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. I

Detaljer

Tertialrapport nr

Tertialrapport nr Tertialrapport nr. 1 2016 Drift Kommunal garanti for lån til Rause AS til utbygging av lokaler Saksnr. 16/1750 Journalnr. 7611/16 Arkiv 153 Dato: 25.05.2016 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 for 2016 legges

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Tertialrapport nr Drift. Saksnr. 16/3738 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Tertialrapport nr Drift. Saksnr. 16/3738 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Tertialrapport nr. 2 2016 Drift Saksnr. 16/3738 Journalnr. 14484/16 Arkiv 153 Dato: 12.10.2016 1 Innledende Tertialrapport nr. II for 2016 legges fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret. Rakkestad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Drift Saksnr. 17/1483 Journalnr. 8880/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret.

Detaljer

Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. 15/181 Journalnr. 13312/15 Arkiv 151 Dato 01.10.2015 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer Side 3 Tjenester

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 30.4.2017, Investeringer Saksnr. 17/1484 Journalnr. 8886/17 Arkiv 153 Dato: 18.05.2017 Innledende Rådmannen legger Økonomisk rapport pr. 30.4.2017 Investeringer fram for vedtak av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES. Rådmannens forslag til vedtak SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/453 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV IDRETTSVEIEN I DEGERNES Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune legger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 19.10.2016 / Kommunestyret 27.10.2016 OS SKOLE - UTBYGGING Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rådmannen legger saken fram til orientering for formannskapet.

SAKSFRAMLEGG. Rådmannen legger saken fram til orientering for formannskapet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 16/454 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Møtedato SALG AV EIENDOM - 2016 OG 2016-2019 - ORIENTERING Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16. MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre:

Saksprotokoll. Representanten Karoline Fjeldstad (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Rakkestad Senterparti og Rakkestad Høyre: Saksprotokoll Utvalg Formannskapet Møtedato 23.11.2016 Sak 92/16 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 16/3284 Tittel BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Behandling Representantene presenterte sine

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 033 Arkivsaksnr. 17/2321 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 / Kommunestyret RAKKESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD ØKONOMISK OPPLEGG 2017 2020 Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Rakkestad kommune Årsberetning 2014. Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015

Rakkestad kommune Årsberetning 2014. Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015 Rakkestad kommune Årsberetning 2014 Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015 1 Innhold Rådmannens innledende kommentarer, side, 2 Samfunn og statistikk, side, 4 Overordnede og tverrsektorielle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kommunestyret

MØTEINNKALLING - Kommunestyret MØTEINNKALLING - Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rakkestad kommune Årsberetning 2015

Rakkestad kommune Årsberetning 2015 Rakkestad kommune Årsberetning 2015 Saksnr. 16/741 Journalnr. 6048/16 Arkiv 210 Dato: 27.03.2016 Til behandling 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer, side, 3 Samfunn og statistikk, side,

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.5.2015 2015/532 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023326 Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet 16.6.2015 36/15 Kommunestyret 19.6.2015 Tertialrapport

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer