RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015"

Transkript

1 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 Saksnr. 15/2016 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Innledende 1

2 Innledende Tertialrapport nr. 2 for 2015 legges fram for vedtak i formannskapet og kommunestyret. I de siste tre årene har Rakkestad kommune hatt ganske store økonomiske utfordringer. Regnskapene er gjort opp med plusstall. Like fullt er den økonomiske balansen utsatt og svak. Resultatene (overskudd mindre utgifter): Overskudd - mindre utgifter, kr Kroner. Situasjonen er bekymringsfull. Fra , er resultatene i mer enn halvert. Hvis denne utviklingen vedvarer, er Rakkestad kommunes driftsmessige bærekraft og stabilitet truet selv på kort sikt. Som rådmannen vurderer det, forverrer Rakkestad kommune sin stilling ytterligere i Det går mot underskudd i driftsregnskapet. Prognosene er fortsatt noe usikker, men det er snakk om 4 6 millioner kroner/5 7,5 millioner kroner på årsbasis. For rådmannen er det vitalt at tiltak settes i verk i tide slik at kommuneøkonomien igjen er i balanse og styrket i Dette er Rakkestad kommune sin fremste utfordring i år og for neste år. Disposisjonsfondet (driftsreservene) skrumper stadig vekk inn og utgjorde etter årsoppgjørsdisposisjoner knappe 20 millioner kroner. I langt mindre grad enn tidligere, er det i dag en stabilisator og trygghet for kommunens drift og utvikling utover et år. Som rapportene også illustrerer, går ytterligere 5 7,5 millioner kroner av disposisjonsfondet med for «å redde» regnskapsresultatet for Rakkestad kommune har på denne måte bare driftsreserver tilbake på 12,5 15 millioner kroner pr Til sammenligning var disposisjonsfondet for sju år siden på ca. 33 millioner kroner 8,9 prosent av brutto driftsinntekter. For neste år er det en absolutt nødvendighet at kommuneøkonomien igjen er i god balanse. Rådmannen trekker jf. første tertialrapport og denne rapport fram de viktigste årsakene til kommunens vanskeligere økonomiske stilling: - Sviktende, ikke kompenserte nasjonale skatteinntekter som for Rakkestad kommune beløper seg til kr fra Store utfordringer i «Barnevern» av ulikt slag som utgjør ca. kr p.a. i

3 - Høyere utgifter til spesialpedagogiske og forsterkede tiltak i barnehagene nærmere 1 million kroner på årsbasis. - Økte netto utgifter til mellomværendet med andre kommuner «barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner vs. barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune.» - Voksende utfordringer i «Hjembaserte tjenester» kvantifisert pr til kr p.a. - Større utgifter i «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter kr pr. år inklusive spisepauser fase en. - Økte utgifter i «Bo- og aktivitetstjenester» - netto effekt kr p.a. og kr i Større engangsutgifter i «Teknikk, miljø og landbruk» - kr som er dekket av disposisjonsfondet. - Voksende pensjonskostnader i «Kommunal Landspensjonskasse» kr sammenlignet med opprinnelig budsjett Som følge av at det er «de økonomiske utfordringer» som for tiden er mest framtredende, er denne tertialrapporten primært konsentrert om regnskaps- og budsjettmessige spørsmål. Først i økonomisk rapport , gjør rådmannen revisjonen av investeringsbudsjettet for Enkelte brikker i dette puslespillet er ennå såpass usikre at det ikke er hensiktsmessig å gjøre noen korreksjoner pr Rådmannens Team I 2015 omfatter «Rådmannens Team» følgende ansvar: «Rådmannens Team», «Stillingsbank», «Lønns- og prisvekst», «Premieavvik», «Amortisering av premieavvik», «Kommunale prosjekter», «Stabsstillinger», Folkehelse», «Leger» og «Forebyggende avdeling». For samtlige ansvar med unntak for tjenestepensjonsordningene er det ganske bra balanse mellom budsjett og regnskap pr Av spesielle momenter trekkes fram pr. andre tertial d.å.: I Statens Pensjonskasse (SPK) blir netto pensjonskostnader kr (eksklusive arbeidsgiveravgift) lavere enn kalkulert i gjeldende budsjett. Avviket skyldes endringer i uførtrygdeordningen og lavere lønnsstigning enn forventet i fjor høst. For Kommunal Pensjonskasse (KLP) påløper utgifter til pensjon med ytterligere kr i

4 Rådmannen vurderer videre at kr på «Lønns- og prisstigning» ikke blir brukt til sitt formål pr Bevilgningen trekkes av den grunn inn i denne rapporten. Kjøp av «0,5 KAD plass» i Helsehuset i Sarpsborg utgjør kr finansiert av statlig tilskudd til «KAD plasser» jf. avsnittet «Felles tilskudd» nedenfor. I «Forebyggende avdeling Brann- og Feiervesen» blir det et merforbruk på ca. kr i 2015 relatert til først og fremst beredskaps-, vakt- og utrykningsaktivitetene i enheten. Det er flere årsaker til utgiftsveksten: - Oppfølgning av automatiske brannalarmer. - Utrykningsoppdrag lokal legevakt kl kl på hverdager. - Utrykningsoppdrag hjertestans. - Brannalarm og brannslokking. - Redningsoppdrag for eksempel trafikkulykker. Over bare noen få år, har «Brann- og Redningsvesenet» en meget stor vekst i oppgavene sine. Det genererer naturlig nok en betydelig kostnadsvekst. Rådmannen fikk for øvrig tidligere i høst laget en rapport som dokumenterer at materialog utstyrssituasjonen ikke er tilfredsstillende i forhold til de brann- og redningsoppdrag som enheten har. Det blir videre fulgt opp i budsjett 2016 og økonomiplan Som rådmannen ser det, blir det mindre utgifter innen Rådmannens team på kr i inne-værende år. Stabene I 2015 omfatter «Dokument og forvaltning» følgende ansvar: «Valg», «Folkevalgte», «17. maiarrangementer», «Kontrollorganer», «Sentralarkiv», «Dokument og forvaltning», «Kirkelig Fellesråd» og «Andre Trossamfunn». For «Servicekontor og IKT» er ansvarene: «Servicekontor» og «IKT». I «Personal» inngår følgende ansvar: «Personal», Personalpolitiske tiltak» og «Lærlinger». For «Økonomi» er det bare et ansvar: «Økonomi». Rådmannen vurderer at det for stabene under ett, er balanse mellom forbruk og budsjett pr Som følge av driftssituasjonen og driftsutviklingen, gjør rådmannen likevel noen budsjettkorreksjoner internt i og mellom stabene. 4

5 NAV Rakkestad Ny NAV leder Christian Hjulstad ble tilsatt i juni Seksjonens enheter «Arbeid og aktivitet» og «Kvalifisering» - ble i den sammenheng slått sammen. NAV Rakkestad er nå ledet av seksjonsleder og nestleder. Fra rådmannens side ble det rapportert balanse mellom forbruk og budsjett i seksjonen pr Bildet er nå i hovedtrekk som følger: Ved utgangen av andre tertial s.å. er budsjettstillingen fortsatt lite forutsigbar og vanskelig, men rådmannen mener at det ligger an til mindre utgifter i NAV Rakkestad på kr på årsbasis (sammenlignet med første tertial d.å.). Ennå er et slikt resultat høyst usikkert. Situasjonen kan forandre seg mye i siste tertial Sosialhjelpsutgiftene følger budsjett ( ). En økende arbeidsledighet øker kommunen sine utfordringer på det aktuelle området. NAV Rakkestad hadde ansvar for «avlastning m.m.» for unge omsorgstrengende mennesker fram til medio Utgiftene sorterer under seksjonen til det kommende årsskiftet. Det er en økende etterspørsel etter slike kommunale tjenestetilbud. Utgiftene til formålet vokser av den grunn i Fra er «avlastning m.m.» i sin helhet overført til Bo- og aktivitetstjenester. Rakkestad kommune bosetter 15 flykninger i 2015 samsvarende med formannskapets behandling av spørsmålet rett før sommerferien. Det legges opp til et ytterligere mottak av 15 flyktninger i 2016 jf. utkast til budsjett 2016 og økonomiplan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet uttrykker i et brev til kommunene at behovene for å bosette flyktninger i de nærmeste årene allerede er stort og dessuten kan øke ytterligere. I det perspektiv blir den enkelte kommune bedt om å gjøre et rammevedtak for sin innsats på dette området i Rådmannen forelegger spørsmålet som enkeltsak for kommunestyret innen 30. november Skole I 2015 omfatter «Skole» følgende enheter: «Rakkestad ungdomsskole», «Bergenhus skole», «Os skole» og «Kirkeng skole». Fra rådmannens side ble det rapport om balanse mellom forbruk og budsjett pr Situasjonen er noenlunde den samme i dag. Siste gjennomgang pr d.å. indikerer 5

6 dog mindre utgifter uten at det har blitt satt i verk aktivitets- eller utgiftsreduserende tiltak på kr. 0 kr i seksjonen på årsbasis. Bildet er i hovedtrekk som følger: For «voksenopplæring» er det ventet balanse mellom regnskap og budsjett pr Rakkestad kommune får trolig færre elever ved «Mortenstua skole» en tid framover noe som i så fall gir en større budsjetteffekt og bidrar til å rette opp budsjettbalansen fra Som ledd i kommunene sin eierskapsstyring og strategi for de interkommunale selskapene, har driften av «Mortenstua skole» blitt evaluert og gjennomgått i det siste året. Det kan resultere i endringer for institusjonen i alle fall fra skoleåret Innen utgangen av året, vil rådmannen orientere oppvekst- og kulturutvalget særskilt om denne saken. For «PP Tjenesten», blir det merutgifter på kr i Østfold fylkeskommune har hentet inn nytt anbud på skoleskyss. Det kan gi kommunen noe mindre utgifter til dette formålet totalt sett fra Avtale mellom Rakkestad kommune og «Rakkestad Taxi» er avviklet. Rådmannen regner like fullt med at kommunen også fremover vil ha «noe egen skoleskyss». Rakkestad kommune har merinntekter av «gjesteelevoppgjøret» med andre kommuner. For skolefritidsordningene, kalkulerer rådmannen med balanse mellom regnskap og budsjett totalt sett. I sommer åpnet «Aleris» et bofellesskap på «Gjulem Gård» i første omgang for asylbarn, men etter hvert som et regulært hjelpetiltak for barn. Rakkestad kommune er ansvarlig for å yte lovpålagte tjenester til beboerne. Til grunnskole-, norsk- og morsmålsundervisning, kan kommunen søke særskilt statlig tilskudd. Fra rådmannens side, forutsettes det at «skoledelen» av det aktuelle tiltak går i økonomisk balanse. Rådmannen regner med mindre utgifter i «Skole» på kr i Barnehage I 2015 omfatter «Barnehage» følgende enheter: «Bergenhus barnehage», «Fladstad barnehage», «Kirkeng barnehage», «Byggeklossen barnehage» og «Elle Melle barnehage». I første tertialrapport d.å., ble «Barnehage» styrket med kr Årsakene var som følger: - Tiltak (1,5 millioner kroner) for barn som trenger «et forsterket barnehagetilbud». - Oppgjør med andre kommuner (kr ) barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner og barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune. 6

7 - Utvidelse av Kirkeng barnehage med en avdeling (kr ). Budsjettsituasjonen for «Barnehage» fortoner seg noe bedre pr Det skyldes: - Oppgjør med andre kommuner barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner og barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune kan bli ca. kr bedre enn prognostisert pr Tiltak for barn som trenger «et forsterket barnehagetilbud», genererer merutgifter på kr på årsbasis. Det er kr lavere enn forventet i første tertialrapport d.å. Rådmannen ser på prognosene som svært usikre. Små endringer i forutsetningene, kan gi betydelige økonomiske utslag. Fra etablerte «Utdanningsdirektoratet» «en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling» som betyr at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Ennå er omfanget av tiltaket uklart. Rådmannen regner pr med at det gir Rakkestad kommune en inntektssvikt på kr kr i For neste år, blir effekten større. Rakkestad kommune har fortsatt full barnehagedekning i lovens forstand: Alle barn som har fylt ett år 1. september 2015 har rett til plass i barnehage innen utgangen av august 2015 forutsatt at de har søkt om barnehageplass innen 1. mars Fremdeles er kommunens barnehager blant de mest effektive i landet. Rakkestad kommune tok i bruk «Kirkeng barnehage» etter utbyggingen I «Barnehage» regner rådmannen med mindre utgifter på kr i Kultur I 2015 omfatter «Kultur» følgende enheter: «Bibliotek», «Kulturskole» og «Kino/KUA (Kultur, ungdom og aktivitet)». Pr. andre tertial d.å. er det balanse mellom regnskap og budsjett i seksjonen. «Kultur» ligger likeledes an til å kunne gjennomføre all sin planlagte aktivitet i inneværende år. Nye lokaler for «Rakkestad kulturskole» ble behandlet som investeringssak i oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret , og blir videre fulgt opp av den nye byggekomiteen når den er valgt og har trådt i kraft i oktober I budsjett 2016 og økonomiplan , er «Kulturskole» for øvrig et prioritert tiltak. 7

8 Rakkestad Familiesenter I 2015 omfatter «Familiesenter» disse enheter: «Helsestasjon/skolehelsetjenesten», «Fysioterapi- og ergoterapitjenesten», «Psykisk helsearbeid», «Aktivitet» og «Barnevern». Av spesielle momenter pr , trekker rådmannen fram: For «Helsestasjon/skolehelsetjenesten», «Fysioterapi- og ergoterapitjenesten», «Psykisk helsearbeid» og «Aktivitet» er drift og virksomhet noenlunde i samsvar med budsjettforutsetningene. Dog er psykologstillingen fremdeles vakant idet det sannsynligvis på grunn av fagmiljøenes bredde og kommunens størrelse er vanskelig først å rekruttere og dernest beholde kvalifisert personell i denne stillingen. I budsjett 2016 og økonomiplan , blir psykologfunksjonen videreføring og mulige tilleggstiltak særskilt tema. Fra «NAV Rakkestad», fikk «Familiesenter» - «Psykisk helsearbeid» seg i første tertialrapport overført en ruskonsulentstilling. Det gjenstår å flytte de regulære driftsmidler/det regulære driftsbudsjettet fra «NAV Rakkestad» til «Familiesenter». I «Barnevern» er situasjonen som det er orientert om til politisk nivå flere ganger atskillig vanskeligere. Fra ble en rekke tiltak satt i verk: - Store interne ressurser (administrasjon, forvaltning, økonomi m.m.) arbeider hyppig med spørsmål som gjelder «Barnevern». - Tidligere i høst leverte «Agenda Kaupang» en statusanalyse og tiltaksrapport for «Barnevern». - Som politisk nivå er informert om, har det skjedd endringer i ledelse, drift, personal og oppfølgning av «Barnevern» siden første tertialrapport d.å. Rakkestad kommune har fremdeles store utfordringer i «Barnevernet», og det tar temmelig sikkert enda flere måneder før driftssituasjonen er akseptabel og stabil. Ledelsen arbeider hele tiden med problemstillinger i enheten. Politisk nivå blir orientert om status og utvikling i «Barnevern» i fjerde kvartal Innen «Rakkestad familiesenter» «Psykisk helse» er flere prosjekter over en periode satt i gang: - To erfaringskonsulenter ble rekruttert i sommer (2015) for på basis av sin brukererfaring å arbeide med spørsmål på «psykisk helsefeltet». - Via «Korus Øst» deltar kommunen på programmene «Rus i barnefamilier» og «Tidlig inn». 8

9 - Prosjektet «Familiehjelpen i Rakkestad» (0,5 årsverk) er under etablering som «et tilbud for brukere med sammensatte behov». - «LOS funksjonen for ungdom» (legger til rette for tettere oppfølgning og samordnede tilbud til ungdom en i vanskelig livssituasjon) har blitt utvidet. - «Dagskole» som er et samarbeid mellom «Psykisk helse» og «Skole». - «En Frisklivssentral for barn og unge» i kommunen er under planlegging. Til prosjektene, er det hentet inn statlige tilskuddsmidler. Når det gjelder økonomi/budsjett, er det ingen endringer for «Familiesenter» fra Hjembaserte tjenester I 2015 omfatter «Hjembaserte tjenester» følgende enheter: «Hjemmesykepleie» og «Omsorgsboliger». Ved forrige korsvei, rapporterte rådmannen om et overforbruk i «Hjembaserte tjenester» på kr på årsbasis. Det skyldes i grove trekk: - Arbeidstilsynet hadde i fjor et HMS tilsyn i seksjonen, og ga avvik på arbeidstøysordninger og garderobeløsninger for ansatte. De bygningsmessige pålegg «Bankgården Rakkestad» (garderober og andre tiltak) ble i hovedtrekk utført i forrige regnskaps- og budsjettår (2014). I 2015 er «arbeidstøysdelen» av det aktuelle tiltak gjennomført. Det koster knappe kr fordelt på kjøp av arbeidstøy med kr (engangsutgifter) og vaskeritjenester med kr (løpende utgifter). - Et ressurskrevende tiltak som staten ikke yter tilskudd til (> 67 år) har blitt mer kostbart kr enn tidligere prognostisert. - To mindre anskaffelser (PDA er viktige elektroniske hjelpemidler for ansatte i seksjonen og «t-shirts» til bruk for ansatte om sommeren) krevde knappe kr «Omsorgslønn» og «Brukerstyrt personlig assistent» er i sterk utvikling og vekst, og etablerer ytterligere press på «Hjembaserte tjenester» sine ressurser. Rådmannen karakteriserte prognosene for «Hjembaserte tjenester» som usikre pr som følge av primært «omsorgslønn, «brukerstyrt personlig assistent» og «ferieavvikling» i seksjonen. I det store og hele, er det det samme bildet som er oppe og går pr

10 Rådmannen mener at overforbruket blir kr kr høyere enn det som var forventet for fire måneder siden. Det relaterer seg til de problemstillinger som er nevnt ovenfor for lavt budsjetterte helligdagstillegg, mer kostbar ferieavvikling («vikarbyrå problemer») og økende utfordringer med omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent. For «Hjembaserte tjenester» som gir tilbud til innbyggere som trenger hjemmesykepleie og praktisk bistand og hjelp i hjemmet er status som rådmannen ser det at etterspørselen etter tjenester vokser raskere enn kommunens ressurser formålet. For seksjonen isolert sett er det alvorlig nok, men det er også et element som gjør at helse- og omsorgstjenester som en helhet ikke kan fungere som ønskelig. Dette dilemmaet står sentralt i budsjett 2016 og økonomiplan I denne rapporten er «Hjembaserte tjenester» styrket med kr Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter I 2015 omfatter «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» følgende enheter: «Langtidsenhet», Korttidsenhet», «Demensenhet» og «Kjøkken- og vaskerienhet». Ved den forrige korsvei, rapporterte rådmannen balanse mellom forbruk og budsjett for «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter». Prognosene var usikre: - Ferieavvikling kunne blant annet som følge av «en vanskeligere tilgang på vikarbyråtjenester» bli kr kr dyrere enn budsjettert. - Å rekruttere tilstrekkelig fagkompetanse til sykehjemmet er vanskeligere enn tidligere noe som innebærer at blant annet sykepleiere i større grad må leies inn fra vikarbyråer. Det er kostbart. - Andre deler av driftsbudsjettet for eksempel medisiner/medikamenter, lisenser og husleie er under større press og utfordrer budsjettbalansen stadig sterkere. Fra 1. juni d.å. ble spisepauser fase en satt i verk. Tiltaket har altså effekt fra andre tertial d.å. I hovedtrekk, er bildet pr d.å. som det var pr Rådmannen oppsummer den økonomiske status i sykehjemmet som følger: - Spisepauser fase en koster kr i Merutgifter til vikarer ferieavvikling m.m. på kr på årsbasis. - For lavt budsjetterte helligdagstillegg utgjør kr p.a. Ennå er prognosene usikre i den forstand at det enda er «en oppside» for merforbruk i seksjonen. Det kan dreie seg om ca. kr relatert til et ressurskrevende tiltak på institusjonen på høstparten. Rådmannen kommer tilbake til dette i økonomisk rapport pr

11 I «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» kalkulerer rådmannen med merutgifter inklusive spisepauser fase en på kr i Rådmannen viser til sine kommentarer under «Hjembaserte tjenester», og gjentar dem for sykehjemmets vedkommende: For «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» som tilbyr forskjellige sykehjemstjenester (avlastnings-, rehabiliterings-, korttids- og langtidsopphold) til innbyggere er status som rådmannen ser det at etterspørsel etter og forventninger til tjenester vokser raskere enn kommunens ressurser til formålet. For seksjonen isolert sett er det utfordrende. Samtidig er sykehjemstjenester blant de øverste trinn i «omsorgstrappen», og uten at kommunen lykkes i å løse flere omsorgsoppgaver på lavere trinn i sin tiltakskjede vil Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter alltid slite kapasitetsmessig og økonomisk. Av den grunn er det sentralt at Rakkestad kommune nå i budsjett 2016 og økonomiplan og annet aktuelt planverk gjør avstemte og helhetlige avveininger mellom seksjonene på helse- og omsorgsområdet. Det er en forutsetning for å realisere de mål for tjenesteytelser og økonomi/budsjett som er satt i denne del av kommunens virksomhet. Overfor politisk nivå, blir denne problemstillingen konkret reist når helse- og omsorgsplanen blir behandlet om kort tid. Bo- og aktivitetstjenester I 2015 omfatter «Bo- og aktivitetstjenester» følgende enheter: «Sentrum», «Kleven» og «Lundborg». For «Bo- og aktivitetstjenester» rapporterte rådmannen balanse mellom forbruk og budsjett pr Av spesielle momenter, var det trukket fram: - Seksjonen ble styrket med ca. 1,5 millioner kroner fra for å finansiere utvidet og ny aktivitet i tidsrommet på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. I 2013 og 2014 var midlertidige løsninger tatt i bruk for å løse enkelte permanente oppgaver i enhetene. Som status ble beskrevet ved inngangen til 2015, var det for så vidt godt samsvar mellom drift og finansiering av «Bo- og aktivitetstjenester» på det tidspunktet. - I første halvår d.å. har seksjonen tatt over fullt bo-, aktivitets- og omsorgsansvar for en ny bruker. Fredrikstad kommune dekker halvparten av utgiftene til formålet fra ca ca Fra ca faller det aktuelle tiltak mest sannsynlig inn under ordningen for statlige tilskudd til ressurskrevende tjenester. 11

12 Samlede utgifter ved ny aktivitet som nevnt er ca. kr på årsbasis for 2015 ca. kr Fredrikstad kommune finansierer halvparten av tiltaket ca. kr for 2015 og ca. kr på årsbasis. Som for «Hjembaserte tjenester» og «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter», er også helligdagstillegg budsjettert for lavt i «Bo- og aktivitetstjenester» i inneværende år. Effekten er på ca. kr i denne seksjonen. For «Bo- og aktivitetstjenester» regner rådmannen med merutgifter på kr på årsbasis sammenlignet med det gjeldende budsjett. Ifølge interne beregninger, kan Rakkestad kommune effektivisere sin drift (nattjeneste) i «Bo- og aktivitetstjenester» vesentlig 1,1 1,25 millioner kroner p.a. ved å rive de eksisterende boenheter på «Lundborg» og erstatte dem med tidsmessige, nye omsorgsleiligheter på samme sted. All nattjeneste konsentreres i denne modell på «Lundborg og Kleven omsorgsboliger» i stedet for at det er slik døgntjeneste på fire lokaliteter som nå. Tiltaket (åtte leiligheter) koster brutto ca. 25 millioner kroner, mens netto investeringer etter at investeringstilskudd og momsrefusjoner til formålet er trukket fra beløper seg til omkring 8 millioner kroner. Husleie dekker renter og avdrag på låneopptak til prosjektet. Rådmannen legger i fjerde kvartal d.å. fram en enkeltsak for helse- og omsorgsutvalget, byggekomiteen og kommunestyret om denne investeringen og dette tilbudet. Rakkestad kommune har besluttet å bosette 15 flyktninger i både 2015 og Som informert om i forrige formannskapsmøte, er hovedvekten av de mennesker som ønsker opphold i Norge enslige mindreårige menn. Av den grunn forbereder kommunen nå et nytt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger som er tenkt åpnet i januar eller februar til neste år. «Bo- og aktivitetstjenester» vil drive bofellesskapet. For Rakkestad kommune koster tiltaket egenandel ca. kr p.a. som i alle fall i de første par år blir dekket av de integreringstilskudd som kommunen mottar for bosetting av flyktninger. Teknikk, miljø og landbruk I 2015 omfatter «Teknikk, miljø og landbruk» disse enheter: «Areal, byggesak, landbruk og eiendom» og «Kommunal teknikk». Rådmannen rapporterte balanse mellom forbruk og budsjett pr , men det ble understreket at prognosene var usikre. Avhengig av hvordan iverksatte tiltak fungerte antydet rådmannen risiko for merutgifter i seksjonen på kr. 0 kr på årsbasis. 12

13 Bildet pr er noe annerledes: - Seksjonen bruker lengre tid hele 2015 på å tilpasse seg ny stillingsramme (47,85 årsverk). Det gir merutgifter på kr i inneværende år. Fra er Teknikk, miljø og landbruks aktivitet fullt ut i samsvar med budsjett på dette området. - Teknikk, miljø og landbruk overtok eiendomsskatteforvaltningen fra Det gir utgifter på kr p.a. til utskrivning av skatt, klagebehandling, taksering av nye eiendommer og tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelser til skattenemnd og klagenemnd. Rådmannens team dekket disse utgiftene i , men fra i år er det ikke rom for tiltaket på dette budsjettet. Av den grunn gjøres denne korreksjonen nå. Den nye ordning er videreført i budsjett 2016 og økonomiplan Pr. andre tertial varsler Teknikk, miljø og landbruk sviktende husleieinntekter på kr på årsbasis. - Rakkestad kommune bygget vei-/gatelys i «krysset rv. 111 Rudskogen Næringsområde» i 2014 og Statens Vegvesen tok over eier- og driftsansvaret for anlegget straks det var ferdigstilt. Rakkestad kommune må av den grunn bokføre prosjektet (ikke kommunalt anlegg) i driftsregnskapet i stedet for investeringsregnskapet. Totale utgifter ved tiltaket er på kr hvorav halvparten kr er kommunens andel. Utgiftene dekkes av kommunens disposisjonsfond. - Rakkestad kommune og Industrieiendom Øst AS hadde et mellomværende etter at leieavtalen på «Industriveien 11» løp ut Sarpsborg Tingrett avviklet rettsmegling mellom partene , og det ble enighet om at Rakkestad kommune betaler Industrieiendom Øst AS en erstatning på kr som et fullt og endelig oppgjør i saken. Utgiftene er finansiert av disposisjonsfondet. - «Teknikk-, miljø- og landbruk» disponerer kr av «grusfondet» i Rådmannen foreslår i denne forbindelse at kr overføres fra disposisjonsfondet og til grusfondet. - Energikostnader blir ca. kr lavere enn budsjettert. 13

14 Rådmannen styrker Teknikk, miljø og landbruks budsjett med kr i denne rapporten i tillegg til at «vei-/gatelys Rudskogen Næringsområde», «erstatning Industriveien 11» og «materialer til veiarbeider» fordi det er engangskostnader dekkes av disposisjonsfondet og grusfondet. Næring Rakkestad Næringsråd og Vekst i Rakkestad Forpliktelser over «Rakkestad Næringsråd» - kr p.a. og «Vekst i Rakkestad» - kr p.a. dekkes av andre utgifter under Rådmannens team. For «Rakkestad Næringsråd» og «Vekst i Rakkestad» leveres det rapporter til formannskap og kommunestyret pr Fellesområder I 2015 omfatter «Fellesområder» følgende ansvar: «Frie inntekter», «Felles tilskudd», «Renter, avdrag, utbytte og plassering», «Fond, overføring og avskrivninger» og «Mindre forbruk». Frie inntekter Som følge av nasjonalt sviktende skatteinntekter, ble Rakkestad kommunes frie inntekter i fjor kr lavere enn budsjettert. Situasjonen er usikker i Rådmannen beregnet på grunnlag av Statistisk Sentralbyrå og Kommunesektorens Organisasjon sine tall (april) at det for Rakkestad kommune pr lå an til en ytterligere skattesvikt på kr i inneværende år. Ifølge revidert nasjonalbudsjett dekker staten kr av dette inntektsbortfallet slik at Rakkestad kommune altså satt tilbake med en nedgang i frie inntekter på kr p.a. Det var status pr Som det ser ut ved utgangen av andre tertial, vil kommunesektoren og Rakkestad kommune oppnå sine frie inntekter ifølge revidert nasjonalbudsjett. Det er bra om enn prognosen er fersk og usikker. Rådmannen påpeker like fullt at inntektssvikten fra i fjor kr ikke har blitt kompensert. Den representerer et varig tap for kommunen. Felles tilskudd I 2015 omfatter «Felles tilskudd»: - Statlige «integreringstilskudd, - Amortiseringstilskudd (omsorgsboliger og skolebygg), - Tilskudd til KAD plasser (kommunale akutte døgnplasser). 14

15 Som følge av høyere bosetting av flyktninger (15), øker integreringstilskuddet med ca. kr Det følger også større direkte utgifter med tiltaket. I den økonomiske rapport pr , kommer rådmannen mer konkret tilbake til dette spørsmålet. Statlig tilskudd til «KAD plasser», er et element av samhandlingsreformen. Rakkestad kommune mottar ca. kr i slike midler i inneværende år. Det finansierer blant annet kjøp av «0,5 KAD plass» kr i Helsehuset i Sarpsborg. Renter, avdrag, utbytte og plassering For dette ansvaret er situasjonen noenlunde uendret fra første tertialrapport Tabeller Rådmannen regulerer budsjettet samsvarende med tabellen nedenfor: Større inntekter - mindre utgifter Endringer Rådmannens team, kr Stabene, " 0 NAV Rakkestad, " Skole, " Barnehage, " Kultur, " 0 Rakkestad Familiesenter, " 0 Hjembaserte tjenester, " 0 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, " 0 Bo- og aktivitetstjenester, " 0 Teknikk, miljø og landbruk " 0 Frie inntekter, " 0 Felles tilskudd, " Renter, avdrag, utbytte og plassering, " 0 Bruk av disposisjonsfond, " Sum, kr Større utgifter - mindre inntekter - Endringer Rådmannens team, kr. 0 Stabene, " 0 NAV Rakkestad, " 0 Skole, " 0 Barnehage, " 0 Kultur, " 0 Rakkestad Familiesenter, " 0 Hjembaserte tjenester, " Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, "

16 Bo- og aktivitetstjenester, " Teknikk, miljø og landbruk " Frie inntekter, " 0 Felles tilskudd, " 0 Renter, avdrag, utbytte og plassering, " 0 Avsetning til disposisjonsfond, " 0 Sum, kr Andre utgifter - Rådmannens team, kr Kroner. Andre utgifter er en reservert bevilgning som spesielt blir brukt til å finansiere bosetting av flyktninger og «Rakkestad Næringsråd» og «Vekst i Rakkestad» i inneværende år. 16

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015 Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015 1 Innledende Tertialrapport nr. 1 2015 legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. I

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. 15/181 Journalnr. 13312/15 Arkiv 151 Dato 01.10.2015 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer Side 3 Tjenester

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16. MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kommunestyret

MØTEINNKALLING - Kommunestyret MØTEINNKALLING - Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Rakkestad kommune Årsberetning 2014. Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015

Rakkestad kommune Årsberetning 2014. Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015 Rakkestad kommune Årsberetning 2014 Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015 1 Innhold Rådmannens innledende kommentarer, side, 2 Samfunn og statistikk, side, 4 Overordnede og tverrsektorielle

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.11.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.11.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.12.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer