MØTEBOK. Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering."

Transkript

1

2

3 Sak 61/09 OSEANA - RAPPORT PR. MAI 2009 MØTEBOK Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: 614 C56 Arkivsaksnr.: 06/638 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 183/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Os kommunestyre PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os kommunestyre PS /09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering. Os, 18. Juni 2009 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 61/09 Vedlegg: 1. Frå Straume Rådgivning: Os kunst og kultursenter Månadsrapport, mai 09 Saksopplysningar: Månadsrapport Generelt om bakgrunnen for saka: Byggjestart for senteret var , og byggjekomiteen vil frå denne datoen rapportera skriftleg til formannskapet i kvart møte. Nivået på rapportane vil truleg variera i tråd med milepelar som vert nådd og dei utfordringane som eventuelt måtte dukka opp. Komiteen vil i rapportane fokusera særskild på slike utfordringar, og det vil verta fremja sak til kommunestyret i dei høve dette skulle vera naudsynt. Månadsrapportane frå prosjektleiar vil vera fast del av rapporteringa. Slik rapport for mai 2009 er lagt ved. Oppsummering sidan realiserigsvedtak - nytt i mai '09 Etter gjennomførd konkurranse er Straume Rådgivning vald til å ta seg av dei prosjektadministrative oppgåvene ved bygginga av Oseana. Magnar Eide er ansvarleg prosjektleiar, medan Arne Kristiansen har rolla som byggjeleiar. Samarbeidet mellom byggekomité og prosjektleiar/byggeleiar fungerer så langt særs godt. P.t. er grunnarbeidet i full gang i regi av Vassbakk og Stol. Denne delen av arbeidet skal etter planen væra avslutta 6.juli. På eit tidpunkt kunne det sjå ut for at det skulle verta ei lita forsinking her på grunn av at vi venta på endeleg godkjenning av utfylling av massar i sjø, men dei nyaste opplysningane går på at dette vert teke inn gjennom ekstra innsats frå entreprenør. Oppstart av betongarbeida kan såleis ta til 3. august. Føresetnad her er at entreprenør for dette faget kan veljast i tråd med oppsett plan. Alt tyder på at dette kan gjerast. Heilt vesentleg for framdrifta var Fylkesmannen sitt løyve til direkte fylling av molo. Lensmannen i Os har, etter at grunnarbeidet og utfyllinga av molo starta opp, motteke ei melding frå ein privatperson som meiner at desse arbeida er ulovleg i høve miljølovgjevinga. Lensmannen har, basert på endeleg byggjeløyve etter Plan- & bygningslova i Os kommune og utfyllingsløyve etter Forureiningslova frå Fylkesmannen, sendt saka over til politijuristen. Det er p.t. ikkje noko som tyder på at arbeida er i strid med korkje løyve eller lovverk. Betongarbeida skal som nemnd ta til , og byggjekomiteen har i møte 17. juni gjeve avventande tildeling av denne delentreprisen. Prosjektleiinga styrer mot ferdigstilling av senteret 4. kvartal Økonomisk er dei to fyrste delentreprisane samla innanfor budsjettramma. Førebels har ein ei mindre overskriding på grunnarbeida, m.a. grunna bortkøyring av forureina jordmassar, medan tilbod på betongarbeida er under budsjett. Finansiering Status når det gjeld finansiering er framleis om lag som ved realiseringsvedtaket. Staten v/kultur- og kyrkjedepartementet har førebels ikkje fordelt tiltaksmidlane eller tippemidlane til regionale kulturbygg for Os kommune v/ordførar har jamleg kontakt med departementet, og det er fortløpande sendt inn oppdatert informasjon om framdrifta i prosjektet. Det er sett i verk ny runde med OKK-kampanjen våren Oppdatert brosjyre har vore distribuert til alle husstandane, og 4. juli skal det trekkjast vinnar av ein flott skulptur Side 3 av 13

5 Sak 61/09 laga av Arne Mæland. Skulpturen har ein verdi på kr , og alle som har kjøpt andelar eller stolsete er med i trekninga. Førebels syner kampanjen gode resultat også i 2. runde. Os kommune samarbeider også med kommunikasjonshuset Melvær & Lien i Stavanger om eit nytt sponsorprogram som skal presenterast hausten Viktige delprosjekt Generelt: Under dette punktet vil det verta gjort greie for ymse delprosjekt som kan gje verknad for investering eller drift. Aktuelt i desse dagar er byggjekomiteen sitt samarbeid med Norsk Sjømatsenter for å få utvikla/optimalisera serverings-/restaurantdelen av senteret. Det vert mellom anna vurdert å leggja til rette for tenleg anretningskjøkken. Melvær & Lien har samarbeidd med Os kommune i arbeidet med konseptutvikling for OKK for driftsfasen. Framlegg til nytt namn på senteret, verdiar, visjon, logo og grafisk profil vart godkjent av Os kommunestyre 16. juni. Heretter vert det permanente namnet Oseana nytta når senteret skal omtalast/profilerast. Det har vidare vore gjennomført møte med TV2, NRK og Grieghallen for å søkja gode råd og kvalitetsikra tekniske/praktiske løysingar i kulturhusdelen. Det har vore ein del spørsmål om svaberga vert tekne i vare. Dette kan stadfestast, og desse vil no verta reinska og spylt slik at dette vert tydelegare for dei som ferdast i området. Samarbeid med Os Sjøfront og andre Os kommune og Os Sjøfront samarbeider for å sikra mest mogeleg parallell framdrift av dei to naboprosjekta. Dette gjeld spesielt molo, parkeringsanlegg og vegframføring til senteret. Det er semje om at også Os Sjøfront skal skyta ut tomta si denne sommaren, slik at Os kommune får betre riggplass, moloen vert ferdigstilt og tomta vert tilgjengeleg for oppføring av parkeringshus før Osena opnar 4. kv Felles parkeringsselskap, som partane etter vedteken samarbeidsavtale skal oppretta hausten 'o9, vil forskotera arbeida. Os kommune skal etter opphavleg avtale forskottera naudsynt plastring av den nye moloen. Plastringa vil verta gjort sommar/tidleg haust 09. Samarbeidet gjeld også trafikksikring i anleggsperioden, der vegvesenet også har vore positive til m.a. å gjera særskilde tiltak for å tryggja fotgjengarane som ferdast langs eller kryssar Mobergsbakken. P.t. skal skal slik sikring vera på plass. Det har også vore prioritert å lysmerkja moloen av omsyn til tryggleiken på sjøen. Sist, men ikkje minst; det er god dialog med grunneigar og BOF for å sikra god og sikker tilgang til Mobergsvikjo i sommar. Sjå elles rapport pr mai frå prosjektleiar. Os, 18. juni 2009 Terje Søviknes Ordførar Leiar av byggjekomiteen Karl Ole Midtbø Kommunaldirektør Side 4 av 13

6

7 Sak 62/09 MØTEBOK KJØP AV BARNEVERNVAKTTENESTER FRÅ BERGEN KOMMUNE I HELG OG BEVEGLEGE HEILAGDAGAR Saksbehandlar: Ingvar Torsvik Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 08/1365 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 62/09 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os Formannskap tek innhaldet i avtalen om kjøp av barnevarntenester frå Bergen kommune i helg og beveglege heilagdagar til orientering. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 62/09 Vedlegg: Framlegg frå Bergen kommune til kontrakt for kjøp av barneverntenester. Saksopplysningar: Os kommune har frå Bergen kommune motteke eit framlegg til kontrakt for kjøp av barneverntenester. Framlegget ligg ved. Kommunalsjefen vil orientera om saka på møtet. Os, Ingvar Torsvik Kommunalsjef for oppvekst og kultur Side 6 av 13

9 Sak 62/09 KONTRAKT mellom Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for helse og omsorg (org. nr ) (leverandør) og kommunene Os kommune (oppdragsgiver) om samordning av barnevernvakt 1. Generelt 1-1. Kontraktens formål Kontraktens formål er å regulere kontraktsforhold knyttet til samordning av barnevernvakt for Os kommune ved Barnevernvakten i regi av Bergen kommune Kontraktsperiode Kontrakten gjelder fra og inntil videre med en gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist på 6 mnd Taushetsplikt Partene forplikter seg til å følge den taushetsplikt i offentlig anliggende som følger av norsk lov Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide under gjennomføring av oppdraget. De skal ved behov underrette hverandre om forhold som har betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopi av referater, korrespondanse og annet materiale av betydning for den annens ytelse etter kontrakten. Partene plikter etter nærmere avtale å møte på samarbeidsmøter som den andre parten innkaller til Partsrepresentanter og fullmaktsforhold Ved inngåelse av kontrakten skal partene oppgi hvem som er kontaktperson. Utskifting av kontaktperson skal meddeles skriftlig, og senest innen 14 dager etter at endringen er gjennomført. Partenes kontaktpersoner har rett til å opptre på partens vegne i alle spørsmål som angår kontrakten og som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget uten unødvendig opphold Varsling Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes partenes kontaktpersoner eller til avtalte adresser for varsling. Varsel gis skriftlig og løper fra varselet er mottatt. 2. Oppdraget 2-1. Oppdragets omfang og utførelse Barnevernvakten i Bergen skal yte barnevernfaglig bistand til Os kommune i følgende tidsrom: Side 7 av 13

10 Sak 62/09 Hver helg; fredag kl til mandag morgen 08.00, med aktiv tjeneste fredag, lørdag og søndag, og bakvakt i tidsrommet på hverdager og helg og helligdag. Alle bevegelige hellig- og høytidsdager med aktiv vakt i tidsrommet , og deretter hjemmevakt fra , evt. klokken dersom aktuell dag er helg/helligdag. Avtalen gjelder også dag før bevegelige hellig- og høytidsdager etter barneverntjenestens ordinære arbeidsdag er slutt. Barnevernvakten skal videre gi samarbeidskommunene barnevernfaglig bistand i form av generelle råd og veiledning. 3. Kvalitetskontroll 3-1. Kvalitetssystem og rutiner Leverandøren skal tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v., samt Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester, av , nr Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem som sikrer og følger opp den tilbudte kvalitet. 4. Rapportering / forsikring 4-1. Rapportering Leverandøren skal utarbeide og levere de rapporter/statistikker som partene er enige om er nødvendig for Oppdragsgivers oppfølging av avtalen Forsikring Leverandøren er ansvarlig for forsikring mot skade på tredjemann, og annen relevant risiko. 5. Offentligrettslige krav 5-1. Lover, forskrifter, og andre krav Leverandøren skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kvalitetskrav. Partene varsler hverandre om pålegg fra offentlig myndighet i anledning oppdraget som er rettet direkte mot ham Nye regler Leverandøren og Oppdragsgiver forplikter seg til å innrette seg etter endringer i lov og forskrifter som berører deres virksomhet og som kan knyttes til denne kontrakt. Fører lov- eller forskriftsendring etter kontraktsinngåelsen til at oppdraget må justeres, skal det anses som en endring, jfr. pkt. 8, med mindre Leverandøren og Oppdragsgiver ved kontraktsinngåelsen burde ha tatt endringene i betraktning eller unngått virkningene av disse. 6. Vederlag og betalingsbetingelser 6-1. Vederlag Vederlaget ved avtalens inngåelse er fastsatt til kr ,- (helårsvirkning). Beløpet indeksreguleres slik: 100 % justeres med beregnet (makro) virkning av lønnsoppgjøret i kommunal sektor (primærkommunene). Side 8 av 13

11 Sak 62/09 Beløpet reguleres årlig 01.05, første gang Betalingsbetingelser Oppdragsgiver betaler vederlaget for forskuddsvis pr. halvår innen 1. januar og 1. juli. Vederlaget overføres bankkonto , merket Art175010,T24420,A Betalingsmislighold Ved forsinket betaling kan Leverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr Force majeure Verken Leverandøren eller Oppdragsgiver skal i henhold til denne avtalen anses ansvarlig overfor den andre part hvis ansvaret skyldes forhold som ligger utenfor partenes kontroll, herunder arbeidskonflikter, og som en ikke ved avtalens inngåelse burde ha tatt i betraktning, eller kunne ha unngått eller overvunnet. 8. Heving Dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av sine forpliktelser kan avtalen heves. Før heving kan skje må den part som vil påberope seg mislighold skriftlig overfor den annen part gjøre rede for hva som anses misligholdt, hvilke forhold som kreves rettet, og med en frist på minst 1 -en- måneder fra skrivet er mottatt til å bringe forholdet i orden. Skrivet må, for å kunne gi grunnlag for heving, inneholde varsel om at dersom retting ikke har skjedd innen fristen, vil avtalen bli hevet. Ved heving har Leverandøren krav på betaling for de kontraktsmessige ytelsene som er utført frem til hevingstidspunktet. 9. Tvister Dersom det oppstår tvist om fortolkning eller rettsvirkninger av kontrakten skal dette søkes løst ved forhandlinger, evt. ved utenrettslig mekling i henhold til Lov om mekling og rettergang i sivile tvister, kapittel 7. Fører ikke forhandlinger frem skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene blir enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgiften må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene har blitt enige om voldgiftsbehandling. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann og voldgiftsmennene oppnevner i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann, eller blir voldgiftsmennene ikke enige om oppmann, foretas oppnevnelsen av byrettsjustitiarius i Bergen. For voldgiften gjelder ellers bestemmelsene i tvistemålsloven kapittel 32. I tilfelle søksmål er Bergen verneting for partene. Bergen, For Oppdragsgiver Ingvar Torsvik kommunalsjef i Os For Leverandøren Finn Strand kommunaldirektør Side 9 av 13

12

13 Sak 63/09 GAMLE OS SKULE - INNEKLIMA MØTEBOK Saksbehandlar: Ingvar Torsvik Arkiv: 614 A20 Arkivsaksnr.: 09/1364 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 63/09 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os Formannskap tar kommunalsjefens opplysningar og framdrift i saka til orientering. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 63/09 Vedlegg: Saksopplysningar: Orientering frå kommunalsjefen vert gjeve munnleg i møtet. Os, Ingvar Torsvik Kommunalsjef for Oppvekst og kultur Side 11 av 13

15 Sak 64/09 MØTEBOK BARNEHAGEDEKNINGA I OS KOMMUNE - HAUSTEN 2009 Saksbehandlar: Ingvar Torsvik Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 09/1366 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/09 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os Formannskap tek planane for full barnehagedekning i Os frå hausten 2009 til orientering. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 64/09 Vedlegg: Saksopplysningar: Kommunalsjefen legg fram aktuelle planar i møtet og orienterar om stoda. Os, Ingvar Torsvik Kommunalsjef for Oppvekst og kultur Side 13 av 13

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer