Møteinnkalling. Møte i verneområdest yr et Møtestad: Sølvgarden Hotell, Rysstad i Setesdal. Side 1. Tidspunkt: 18.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møte i verneområdest yr et Møtestad: Sølvgarden Hotell, Rysstad i Setesdal. Side 1. Tidspunkt: 18.00"

Transkript

1 Møteinnkalling Møte i verneområdest yr et Møtestad: Sølvgarden Hotell, Rysstad i Setesdal Dato: 13. juni Tidspunkt: Side 1

2 Sakliste Utvalgs - saksnr. Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. ST 22/13 Godkjenning av innkalling og sakliste 2003/2670 ST 23/13 Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar 2003/2670 ST 24/13 Referatsaker 2003/2670 ST 25/13 Orienteringssaker 2003/2670 ST 26/13 Årsmelding og rekneskap for /2655 ST 27/13 Førespurnad om tilretteleggingstiltak i SVR 2013/1116 ST 28/13 ST 29/13 ST 30/13 ST 31/13 ST 32/13 ST 33/13 ST 34/13 ST 35/13 ST 36/13 ST 37/13 Dispensasjon til bygging av landbruksveg i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr 37/1 - Funndingsland - Hjelmeland kommune - Vidar Garheim Søknad om dispensasjon til transport med helikopter i SVR -Rhett Tønnesen - Bykle kommune Søknad om dispensasjon til erosjonsdempande tiltak ved Bleskestadmoen i Dyraheio landskapsvernområde, gnr/bnr 67/3, Suldal kommune, Stavanger turistforening Søknad om dispensasjon til montering av midlertidige BASE hopp installasjoner på Kjerag, Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune Organisering av arbeidet med kulturminne i verneområdet Søknad om dispensasjon til transport med helikopter - NRK - Valle og Sirdal kommunar Søknad om omlegging av kvista vinterløype mellom Gaukhei og Josephsbu i Bygland kommune Søknad om oppsetting av sikringsbu i SVR - DNT Sør - Valle kommune Utsatt søknad om dispensasjon til utvidelse av driftehytte ved Solbu i SVR landskapsvernområde, Åseral kommune - Brå beiteforening ved formann Kåre Skretting Utsatt søknad om dispensasjon til oppføring av gjeterhytte ved Krokåna på gnr 2/bnr 3 i SVR landskapsvernområde, Åseral kommune - Kyrkjebygda driftehei ved formann Reinert Grønning 2013/ / / / / / / / / /82 Side 2

3 ST 38/13 ST 39/13 ST 40/13 ST 41/13 Revidert tidsplan for etablering av erstatningsbiotop Svartevatn ved Godfarlonene i SVR landskapsvernområde. Sira-Kvina KS Uttale til Statskog SF vedrørende deres ønske om å ta i bruk Heiberghytta Gamle Gråmannen som "åpent husvære" Forslag til studietur for Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Skottland Søknad om dispensasjon til organisert rypetaksering i Frafjordheiane LVO, Valevatn i Sirdal kommune - NJFF v/jone Nærland 2013/ / / /1903 ST 42/13 Tertialrapport per mai /2622 ST 43/13 Eventuelt 2003/2670 Side 3

4 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utval ssak Møtedato Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane 26/ Årsmelding og rekneskap for 2012 Forslag til vedtak Styret godkjenner rekneskapen og årsmeldinga for Saksopply sninga r Rekneskapen er ført av Fylkesmannen i Aust-Agder og revidert som ein del av deira rekneskap. Årsmeldinga er lagt ved denne møteinnkallinga som eige vedlegg. Side 4

5 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakhandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utval ssak Møtedato Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane 27/ Førespurnad om tilretteleggingstiltak i SVR Forslag til vedtak Styret tek presentasjonen frå Valle kommune til orientering og ber om at kommunen kjem tilbake til styret med eit konkret forslag på eit seinare tidspunkt. Styret føreset at saka vert grundig drøfta med grunneigarar, tilgrensande kommunar, Villreinnemnda, DNT og andre aktuelle partar før ein kjem tilbake med eit konkret forslag. Saksopply sningar Bakgrunn Valle kommune har ei tid arbeidd med å sjå om det er muleg å få etablert informasjonsog tilretteleggingstiltak langs Brokke Suleskarvegen. Ein har konsentrert seg om området rundt Håhelleren/Håhellervatn i Setesdals Vesthei sidan det i dette området finst mange kulturminne, ein etablert rasteplass, oppsamlingsplass for sau og ei turisthytte. Det har så langt vore uformelle sonderingsmøte med DNT Sør, ein av grunneigarane og Sirdal kommune. Kommunen ynskjer å presentere nokre tankar og idear om kva ein kan sjå for seg av tilrettelegging og informasjon så tidleg som muleg i prosessen. Dei ber difor om høve til å presentere tankane sine for verneområdestyret før dei eventuelt går vidare med denne saka. Saka var med på saklista til styremøtet 12. mars, men vart utsett sidan innleiar frå Valle kommune vart forhindra frå å møte. Vurdering SVR har svært få informasjonspunkt og i praksis ingen tilretteleggingar for turistar og fastbuande ut over det som alt var etablert då vernet vart innført. På desse områda ligg vi diverre langt etter andre verneområde som det er naturleg og samanlikne oss med. Løypenettet til DNT er unnataket. Initiativet frå Valle kommune bør difor helsast Side 5

6 velkome. Det er viktig at tankar og idear vert tatt opp tidleg i prosessen slik at ein saman kan finne akseptable og attraktive tilretteleggingar. Dette er og viktig for at ein kan avpasse planane etter det som er akseptabelt og ynskjeleg sett frå verneområdestyret sin synsstad. Det seier seg sjølv at tiltaka ikkje må vere i strid med verneformålet og heller ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig. Dersom slike informasjons- og tilretteleggingstiltak vert gjort på rette måten, kan dei vere med på å kanalisere ferdsla og aktivitetar bort frå sårbare område. I det vidare arbeidet er det heilt avgjerande at kommunen involverer alle aktuelle partar. Særleg gjeld dette grunneigarane, Sirdal kommune, Villreinnemnda og DNT. Kommunen må også ha ein dialog med verneområdeforvaltarane og SNO i dette arbeidet. Håhelleren ligg nær Brokke-Suleskarvegen og Roskreppmagasinet. DNT Sør har ei mindre hytte på plassen. Langs vegen har Jæren Smalelag også ei bu og ein skiljeplass for sau. Sauedriftene blir samla her kvar haust, og om våren blir dei fleste sauedriftene også lasta av i dette området og drivne ut på beite. Statens vegvesen har og bygd rasteplass ved Håhellervatn. Området er med andre ord alt sterkt prega av inngrep. Området har mange kulturminne. På 1800-talet var det gardsdrift her og tuftene etter husa er enno synlege. Sjølve Håhelleren er stor og blei i si tid bruka som driftelege. Det er villreintrekk både aust og vest for Håhellervatn/Håhelleren. Området er og til ein viss grad i bruk som sommarbeite. Det er difor viktig at ein i planleggingsprosessen av tilretteleggingstiltaka tar omsyn til dette. Dette vil og vere sentrale problemstillingar når verneområdestyret skal ta stilling til konkrete planar. Saka må leggast fram att for verneområdestyret når ein har utarbeidd eit konkret utkast til informasjons- og tilretteleggingstiltak for det aktuelle området. Målsettinga med arbeidet må vere at ein gjennom ulike informasjons- og tilretteleggingstiltak kan presentere verdiane og attraksjonane i verneområdet til turistar, hyttefolk og fastbuande og gi dei ei oppleving av verdiane i heiane våre på ein slik måte at det ikkje går ut over verneverdiane. Side 6

7 (Kart: Naturbase.no) (Utsnitt av kart: Villreinens biologiske leveområde i Valle kommune. Temakart i Heieplanen.) Side 7

8 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane 28/ Dispensasjon til bygging av landbruksveg i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr 37/1 - Funndingsland - Hjelmeland kommune - Vidar Garheim Forvalters innstilling Med medhald i kapittel III og kapittel IV, punkt 1 i Foreskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde, og 48 i Naturmangfaldlova får Vidar Garheim ikkje dispensasjon til å bygge landbruksveg fram til Kaldavatnet ved Jonstøl. Med medhald i kapittel III og kapittel IV, punkt 1 i Foreskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde, og 48 i Naturmangfaldlova får Vidar Garheim dispensasjon til foreta inngrep i terrenget på tre lokalitetar, slik at det vil bli mogleg å kjøre frå grensa av verneområdet og inn til vestenden av Kaldavatnet, når marka er så frossen at kjøretyet ikkje gjer nemnande skade. Inngrepet i lokalitet 1 har ein utstrekning på inntil 80 m, og omfattar ei halvskjering i lausmassar med utfylling til en vegbredde på inntil 3 m. Inngrepet i lokalitet 2 har ein utstrekning på inntil 60 m, og omfattar ei halvskjering i lausmassar og ur med utfylling til en vegbredde på inntil 3 m. Nokre store steinar må leggast fint til side. Inngrepa i lokalitet 3 har ein utstrekning på inntil 20 m, og omfattar ei mindre utfylling med lausmassar for å sikre ei god nedkjøring til Kaldavatnet. Massar til utfyllinga kan takast frå under vassflata i Kaldavatnet. Dispensasjonen blir gitt med desse vilkåra: Alle vegkantar og skjeringar skal jamnast til slik at dei gror til så fort som råd. Steinar som kjem opp under gravinga skal gravast ned i vegtraseen. Gravearbeida på dei tre lokalitetane skal planleggast i samråd med ein representant for Statens Naturoppsyn. Ein representant for Statens Naturoppsyn skal og være tilstades og gje rettleiing når gravearbeida gjennomførast. Ein skal så langt det er mogleg unngå at traseen kjem i berøring med eksisterande turistløype. Side 8

9 Saksopply sninger Bakgrunn for søknaden Viser til søknad datert , samt synfaringar og Vidar Garheim, 4130 Hjelmeland, søker om dispensasjon til å få bygge landbruksveg i Vormedalsheia landskapsvernområde. Vegen går frå søker sitt gardsbruk ved Funningsland på eigedomen gnr/bnr, 37/1 i Hjelmeland kommune, og inn til Kaldavatnet. Vegen har ei total lengde på 1550m, kor om lag 1300m ligg inne i Vormedalsheia landskapsvernområde. Vegen har to greiner kor ei hovudgrein på om lag 1000m går inn til Jonstøl ved Kaldavatnet, mens ei side grein på om lag 300m går inn til vestenden av Kaldavatnet. Søker oppgjev at vegen skal byggast som ein såkalla vinterveg med ei breidde på m. Dette medførar at det berre skal gjerast fysiske inngrep i terrenget der kor det er naudsunt for å gjera det framkommeleg med traktor eller beltevogn på frossen mark. Det er truleg naudsynt med vegskjeringar og utfylling av masse fem stader innanfor verneområdet. Desse fem stadane utgjer ein samla lengde på om lag 350m, på resten av strekninga vil det einaste inngrepet bli rydding av vegetasjon i vegtraseen. Vegen er i søknaden plassert i vegklasse 8 lett traktorveg. Søkar opplysar at det ligg 280 da produktiv skog innanfor vegen sitt dekningsområde, og at 1400m³ av skogen er hogstmoden. Bjørkeskogen skal takast ut ved tynningshogst som ikkje gjev opne hogstflatar, mens dei eksisterande granfelta vil bli fjerna helt. Granfelta vil bli erstatta med naturleg skog. I tillegg er det eit større granfelt og mykje bjørkeskog på naboeigedommen som og kan nåast frå den omsøkte landbruksvegen. Drifta av skogen vil i stor grad skje over isen på Kaldavatnet. Søkar opplysar i søknaden at kostnadane til bygging av vegen vil komme på kr ,-, mens inntektene frå skogen vil ligge på om lag kr ,-. På synfaringa opplyste søkar at bruket knapt hadde innmark og at hovuddelen av inntektene frå gardsdrifta måtte komme frå utmarka. Søkar såg derfor på skogsdrifta som ei viktig inntektskjelde i åra framover. Slik situasjonen er i dag gjer den vanskelege tilkomsten det uråd å utnytte skogressursane på ein effektiv måte. Søkar har dei siste vekene bygd ny traktorveg frå garden og inn mot grensa til verneområdet. Terrenget vidare inn mot Kaldavatnet gjer det likevel vanskeleg å frakte ut tømmer berre med å kjøre i terrenget på frossen eller snødekt mark. Søker ønskjer derfor å bygge ein heilt ny veg for å få tilgang til skogsressursane ved Kaldavatnet, samstundes som ein med ein ny veg ikkje blir naudsynt å kjøre i den gamle stølsvegen som og er ei merka turistløype. Side 9

10 Hjelmeland kommune har ikkje handsama søknaden, og vil ikkje fatta vedtak før verneområdestyret har handsama saka. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde av Kongelig resolusjon av 19 april 1991 om opprettelse av Vormedalsheia landskapsvernområde Forvaltingsplan for Vormedalsheia landskapsvernområde, godkjend 1992/93. Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Vormedalsheia vart verna ved Kongeleg resolusjon av 19 april Føremålet med vernet er etter kapittel III i verneføreskriftene å ta vare på eit særmerkt og vakkert landskap som gjev eit godt tverrsnitt av Ryfylkenaturen frå fjord til høgfjell, og som inneheld sjeldsynte og sårbare naturelement. Byggetiltak i verneområdet blir regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 1. Her heiter det at det ikkje må gjerast inngrep som vesentlig kan endra eller innverke på landskapets karakter. Som døme blir desse tiltake nemnt: uttak, utfylling, plassering eller lagring av masse, bortlegging av avfall, vegbygging, drenering eller tørrlegging av område, framføring av luftleidningar, oppføring av anlegg og andre innretningar eller bygningar, nydyrking, treslagskifte granplanting og skogreising. Opplistinga er ikkje fullstendig. Omsøkte tiltak kjem etter vårt syn inn under kapittel IV, punkt 1, og krev derfor dispensasjon etter 48 i naturmangfaldlova for å kunne gjennomførast. I 48 i Naturmangfaldlova heiter det at Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Rundskrivet Forvaltning av verneforskrifter (Direktoratet for naturforvaltning nov. 2001, revidert 2009) gir i kapittel 6 føringer for dispensasjonsbehandling etter 48. I følge rundskrivet må følgende to vilkår begge være oppfylt for å kunne gi dispensasjon: - Tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. - Tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål. Det følger av samme retningslinjer at forvaltningsmyndigheten særlig bør vurdere presedens virkninger av en dispensasjon. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Vormedalsheia landskapsvernområde. Skogsdrift i verneområdet blir regulert av verneforskrifta kapittel V, punkt 3. Her heiter det at reglane i kapittel IV skal ikkje vera til hinder for: Noverande drift av landbruksareala i landskapsvernområdet, herunder oppsetting av gjerde, kve o.l. som er naudsynte for fedrifta i området, uttak av skog som motsvarar den årlege tilveksten, flatehogst der flatene er mindre enn 2 dekar, naudsynt bruk av motorkøyrety til desse Side 10

11 føremåla på opparbeidde vegar, parkeringsplassar og dyrka mark, og i utmark dersom marka er så frossen at køyretyet ikkje gjer nemnande skade. I den kongelege resolusjonen frå , er skogsdrift og skogsvegar omtalt under punktet Miljøverndepartementets merknader til verneforskriftene. Her heiter det at: Drift av jordbruksarealer og skogsdrift med flatehogst der flatene maksimalt er 2 daa blir tillatt. Innenfor de eksisterende granplantefeltene kan imidlertid større hogstflater vurderes for at det raskest mulig skal kunne etableres naturlig skog i området. Uttak av skog bør primært skje på frossen mark. Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid vurdere muligheten for å gi dispensasjon til veitrase gjennom verneområdet, dersom dette er nødvendig for den skogsdrift som verneforskriftene gir tillatelse til. I eit brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Direktoratet for naturforvaltning, datert , går fylkesmannen gjennom opplysningar som har kome fram i samband med forarbeida til framlegget til verneplan. Her visast det mellom anna til ein rapport som kartleggar potensialet for økonomisk drivverdig skogsdrift i område. Rapporten er utarbeida av skogsmeister Jørgen Frønsdal som føretok ei vurdering av kva for område som kvalifiserar til statstilskott til bygging av skogsbilvegar. I rapporten er både områda ved Kaldevatnet og områda på Nordstølhei nord for Funninglands vassdraget vurdert. Av desse to blir berre områda ved Nordstølhei vurdert som lønsamt nok til å få tilskot. I brevet kjem og fylkesmannen inn på skogsbilvegar i område. På side 7 står det at: Dersom det er behov for å anlegge vei inn til de drivverdige skogsforekomstene nordafor, og dersom dette er svært vanskelig utenfor verneområdet, er fylkesmannen innstilt på å diskutere mulighetene for en veitrase gjennom verneområdet. I sin sakkyndighetsrapport i samband med skjønnet for Vormedalsheia landskapsvernområde i 1994, gjev skogbrukssjef i Suldal Bjarte Skipevåg ei vurdering av skogressursane ved Kaldavatnet. På side 8 står det at: Skogsområdet er veglaust, men sakkyndig vurderar heile område som økonomisk drivverdig. Skogsbruksressursane på dette bruket saman med bnr. 3 i område er store nok til å forsvara investering i vegutløysing. I gjeldande forvaltningsplan frå 1993, er hogst nemnt som eit viktig verkemiddel for å oppretthalda nåverande kulturpåverknad og hindre gjengroing. Det seiast og at det ved avvirkning er ønskjeleg at det nyttast teknikkar som plukkhogst/blending, samt at hogst i bjørkeskogen kan være med på å halde oppe den opne og beiteprega skogen. I følgje Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål, er vegar som planleggast og byggast i områder der det er fastsett særskilte regler for vegbygging etter anna lov- og forskriftsverk unntatt frå forskrifta. Likevel bør føreskrifta sine hovudprinsipp takast med i vurderinga av denne saka. I føreskrifta si 3-3 heitar det mellom anna at Saker som behandles etter denne forskrift skal undergis landbruksfaglige og miljøfaglige vurderingar og at Vedtaket må bygge på at de landbruksressurser veien har betydning for skal kunne utnyttes på en rasjonell og regningssvarende måte. Leonhard Mikalsen i SNO, som og er tidlegare skogbrukssjef, opplyste på møte i Tilsynsutvalet , at han var skeptisk til kostnadsberekningane til vegen, slik dei kom fram i søknaden, og meinte at dei var stipulert for lågt. Han meinte og at inntektene frå skogen var stipulert for høgt. Skogbrukssjef i Suldal, Bjarte Skipevåg, har og rekna på tala slik dei står i søknaden om landbruksveg. Han meiner at kostnadane til vegen er reelle, men har komme fram Side 11

12 til mindre inntekter på skogen. Etter hans berekningar var vegen så vidt rekningssvarande. Stavanger turisforening (STF) har fått saken til uttale, men har berre gjev ein kort kommentar over telefon. I samtale mellom verneområdeforvaltar Alf Odden og Driftsansvarleg Per Henriksen den , kom det fram at STF ikkje hadde store innvendingar til den omsøkte landbruksvegen. Dei understreka samstundes dei måtte får høve til å merke oppatt turistløypa der denne kom i kontakt med landbruksvegen. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane, og desse vurderingane skal framgå av grunngjevinga for vedtaket. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Den omsøkte vegtraseen kjem inn i Vormedalsheia landskapsvernområde i ei høgde på om lag 430 moh, og stig i løpet av 750 m opp til 465 moh. Dei siste 250 m fell vegen ned til Kaldavatnet som ligg på 440 moh. Den første strekninga på 750 m går vegtraseen i hovudsak i eit grunnlendt område med spreidd skog. Feltskiktet er dominert av lyngartar, mens treskiktet består av ei blanding av bjørk og furu. I lia ned mot Kaldavatnet er lausmassedekket tjukkare og feltskiktet får innslag av ein del urter. Skogen er og tettare og meir storvaksen. Rett før Jonstøl står det eit mindre felt med planta gran på ca 6 daa, og det er ein del oppslag av mindre granplantar. Sidegreina ned til vestenden av Kaldavatnet går i hovudsak i eit myrlendt terreng med glissen bjørkeskog. Det står og eit større granfelt på om lag 25 daa i sørenden av Kaldavatnet, og det ligg eit granfelt på om lag 14 daa i Bjønndal nordaust for vatnet. Denne delen av Vormedalsheia landskapsvernområde har vore lite nytta av villreinen dei siste åra. Resultata frå NINA sitt GPS-merkeprosjekt (NINA rapport 694/2011) dokumenterar da og at ingen av dei åtte simlene som har nytta nordområdet, har vore i nærleiken av Kaldavatnet den tida dei hadde sender ( ). I Norsk Villreinsenter sin rapport, Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (NVS rapport 6/2010), er det ikkje registrert villreintrekk i dette område. Kunnskap om naturmangfaldet i området baserar seg og på Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Så langt forvaltningsstyresmakta kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert informasjon om prioriterte arter, trua eller nær trua arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller andre verdifulle arter. Det er heller ikkje registrert informasjon om utvalte naturtypar, trua eller nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011 eller andre verdifulle naturtypar. Det er heller ikkje komme fram andre opplysningar som tyder på at det finns slike arter og/eller naturtypar i det aktuelle område. Når det gjeld kulturminne så var Rogaland fylkeskommune på synfaring på staden I eit brev til Hjelmeland kommune datert går det fram at det omsøkte tiltaket ikkje vil komme i konflikt med dei automatisk freda kulturminna på Jonstøl. Rogaland fylkeskommune har derfor ingen merknader til den planlagde vegen, Side 12

13 ut over at ein under arbeide søker å unngå inngrep i og skade på kulturlandskapstrekk som steingarder, eldre veger og stiar, bakkemurar, tufter m.v. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere dei omsøkte tiltaka si innverknad på verneverdiar og verneføremål, må derfor vurderast som tilstrekkeleg til at forvaltningsstyresmakta kan fatte vedtak i saka. 9 om Føre var prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjande vurderingane. 10 tek føre seg den samla belastninga av økosystemet i området. Det står frå før ein del bygningar ved Kaldavatnet. Både på austsida og på vestsida står det ei hytte med uthus, mens det på Jonstølen og står ei hytte og eit uthus. Turistløypa mellom Funningsland og hyttene i Grasdalen og Melands Grønahei føljar og vassdraget opp til Kaldavatnet før den skrår opp lia sør for vatnet. På bakgrunn av overnattingsstatistikk frå dei to hyttane blir denne løypa truleg bruka av om lag 100 fotturistar kvar sommarsesong. I tillegg kjem det ein del som går dagsturar inn til Trollgarden. På grunnlag av synfaringane har forvaltningsstyresmakta komme fram til at den omsøkte landbruksvegen, krev fysiske inngrep i form av graving med gravemaskin på fem ulike lokalitetar. Lokalitet 1 ligg i ein relativt slak skråning med open bjørkeskog. Hellinga er likevel for bratt til at vegen kan leggast rett opp skråninga. Her vil det bli naudsynt å legge inn to svingar. Inngrepa vil ha ein utstrekning på om lag 80 m, og dreie seg om ei halvskjering i lausmassar med ei utfylling til ein vegbredde på inntil 3 m. Skjeringa vil få låge kantar som lett kan jamnast ut. Lokalitet 2 ligg i ein grunn og steinete dal rett vest for Kaldavatnet. Her må det gjerast utfyllingar over ein strekning på om lag 60 m for at det skal bli framkommeleg. Vegtrasen bør leggast i nordsida av dalen for å komme unna bekken som renn i botn av dalen. Inngrepet omfattar ei halvskjering i lausmassar og ur med utfylling til en vegbredde på inntil 3 m. Nokre store steinar må leggast fint til side. Lokalitet 3 ligg heilt i kanten av Kaldavatnet. Inngrepet har ein utstrekning på 20 m, og omfattar ei mindre utfylling med lausmassar for å sikre ei god nedkjøring til Kaldavatnet. Massar til utfyllinga kan takast frå under vassflata i Kaldavatnet. Utfyllinga kjem til å berøre den eksisterande turiststien i ein strekning på om lag 10 m. Lokalitet 4 ligg i eit relativt bratt skar som består delvis av lausmassar og delvis av storsteina ur. For å få høveleg helling på vegtraseen må ein byrje å vinne høgde så tidleg som mogleg slik at inngrepa vil få ei utstrekning på om lag 100 m. På grunn av den bratte skråninga vil ein ikkje kunne unngå at det blir ei betydeleg vegskjering på deler av traseen opp skaret. På stadane med storsteina ur må det flyttast ein del stein og det vil bli uråd å skjule denne i vegtraseen. Det vil derfor bli ein del utfylling av ny stein i skråninga på nedsida av vegtraseen. Lokalitet 5 ligg i den relativt slake skråninga ned mot Kaldavatnet. Her veks det relativt storvaksen bjørk og furu. Hellinga er likevel for bratt til at vegen kan leggast rett opp skråninga. Her vil det bli naudsynt å legge inn ein eller to svingar mot toppen av skråninga. Inngrepa vil ha ein utstrekning på om lag 80 m, og dreie seg om ei halvskjering i lausmassar med ei utfylling til ein vegbredde på inntil 3 m. Skjeringa vil få låge kantar som lett kan jamnast ut. Side 13

14 Ein landbruksveg vil i utgangspunktet kunne seiast og endre landskapets art og karakter, og såleis både påverke verneverdiane og stride mot vernevedtakets formål. Sjølv om store delar av den omsøkte landbruksvegen omfattar færre og mindre inngrep en det ein normalt forbinder med ei landbruksveg, førar den nokre stader likevel med seg inngrep som ikkje er ønskjelege i eit landskapsvernområde. Dette gjeld særleg lokalitet 4. På denne strekninga vil det bli snakk om inngrep i form av ei vegskjering med ei lengde på om lag 100 m. Denne vegskjeringa vil bli større enn ved dei andre lokalitetane, noko som og medførar at inngrepet vil bli meir synleg og at det vil ta lengre tid før vegskjering og kantar får ny vegetasjon. Inngrepa som må til for å føre vegen opp skaret i lokalitet 4, blir derfor av forvaltningsstyresmakta vurdert til å være for omfattande til å kunne inn under 48 sitt krav om at tiltaket ikkje skal påverke verneverdiane nemneverdig. Forvaltningsstyresmakta har ikkje foretatt ei like nøye vurdering av inngrepa i lokalitet 5, i og med at desse ikkje kan gjennomførast utan at det blir gjeve dispensasjon til inngrepa i lokalitet 4. Inngrepa ved lokalitet 1, 2, og 3 vil og synast i terrenget, men dei ligg meir skjult i landskapet og vil ikkje bli like synlege på avstand. Dei fysiske inngrepa er og relativt avgrensa slik at kantar og skjeringar raskt kan få ny vegetasjon og dempe det visuelle inntrykket av inngrepet. Etter forvaltningsstyresmakta si vurdering vil inngrepa i lokalitetane 1, 2 og 3 kunne seies å være såpass lite omfattande at dei kjem inn under 48 sitt krav om at tiltaket ikkje skal påverke verneverdiane nemneverdig. Inngrepa er av eit avgrensa omfang, dei ligg skjult i terrenget og dei vil bli mindre synlege etter kvart som kantar og skjeringar gror til. Inngrepa vil heller ikkje ha negativ innverknad på særleg verdifulle artar eller naturtypar. Etter forvaltningsstyresmakta si vurdering vil ein dispensasjon til å gjere inngrep i lokalitet 1, 2 og 3, opne for at søkar kan utnytte skogressursane rundt Kaldavatnet. Det må og tilleggjast vekt at skogen er ein viktig ressurs for bruket som har store delar av utmarka innanfor verneområdet, og at skogressursane på bruket ikkje kan nyttast utan tilkomst til Kaldavatnet. Det teller og med i vurderingane at skogbruksstyresmakta har vurdert skogressursane rundt Kaldavatnet som drivverdige, og at ei mogleg vegbygging for å utnytta desse ressursane er nemnt i Kongeleg resolusjon. Rydding av skog i vegtraseen, uttak av skog som motsvarar den årlege tilveksten på flater mindre enn 2 dekar og naudsynt kjøring på mark som er så frossen at kjøretyet ikkje gjer nemnande skade, er ikkje søknadspliktig. 12 omhandlar miljøforsvarleg teknikkar, driftsmetodar og lokalisering. I høve til behovet for transport av hogstvirke som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsstyresmakta utak om på frossen mark som det beste alternativet. Forvaltningsstyresmakta er og einig i at transport av tømmer frå Kaldavatnet ikkje er mogleg utan tre mindre terrenginngrep. 11 legg til grunn at eventuelle kostnader ved miljøforringing skal bærast av tiltakshavar. Tiltakshavar er fullt og heilt ansvarleg for ei miljømessig god løysing. Vurdering av presedensomsyn Side 14

15 Etter forvaltningsstyresmakta si vurdering kan ein eventuell dispensasjon føre til at det kjem eit fåtall søknadar om mindre terreng inngrep som kan lette uttaket av skog frå Vormedalsheia landskapsvernområde. Tilbakemeldingar frå Tilsynsutvalet for Lusaheia og Vormedalsheia tydar på at det truleg berre er snakk om ein søknad. Forvaltningsstyresmakta vurderar det og slik, at det ikkje er aktuelt å gje slike dispensasjonar andre stadar enn dei som er nemnte i Kongeleg resolusjon og forarbeida til denne. Dermed blir talet på søknadar som eventuelt kan innvilgast bli svært avgrensa. Konklusjon Etter verneområdestyret si vurdering, vil inngrepa som er naudsynte for å føre ein landbruksveg fram til Jonstøl ved Kaldavatnet være så omfattande ved lokalitet 4, at dei vil ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Vormedalsheia landskapsvernområde og dermed kjem i konflikt med verneføremålet. Etter verneområdestyret si vurdering, vil inngrepa som er naudsynte for å føre ein landbruksveg fram til vestenden av Kaldavatnet, være så avgrensa at dei berre til ein viss grad vil ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Vormedalsheia landskapsvernområde og derfor berre i liten grad kjem i konflikt med verneføremålet. Side 15

16 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utval ssak Møtedato Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane 29/ Søknad om dispensasjon til transport med helikopter i SVR - Rhett Tønnesen - Bykle kommune Forslag til vedtak I medhald av kapittel IV, punkt 5.4, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde får Rhett Tønnesen løyve til å bruke helikopter til transport av ved, materialer, proviant, brensel og utstyr til bu ved Storheddervatn, gnr. 1, bnr. 7 i Bykle kommune. Transporten skal starte på helikopterbasen på Hovden. Løyvet gjeld for inntil to transportar. Transportane må gjennomførast i tidsromet 1. juli 1. oktober. Andre vilkår går fram av standard løyve. Søknaden om transport av felt villrein frå Breive sameige sitt område vert avslått. Styret viser til innarbeidd praksis med å ikkje gi løyve til helikoptertransport av felt villrein med unntak av dei seks vatna i Bykle som er lista opp i verneforskrifta. Denne praksisen vil bli vurdert i samband med revideringa av forvaltingsplanen, og styret vurdere det difor som uheldig å gjere endringar før denne prosessen er avslutta. Saksopply sninga r Bakgrunn for søknaden Rhett Tønnesen søkjer om løyve til helikoptertransport i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde til bu ved Storheddervatn, gnr. 1, bnr. 7 i Bykle kommune. Søknaden omfattar to transportar av materialar, brensel, utstyr og proviant til bua og fire transportar av felt villrein frå jaktfeltet til Breive sameige. Transportane skal starte frå helikopterbasen på Hovden. Søkjar har ikkje snøskuterløyve. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Side 16

17 Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde av Forvaltingsplan for SVR, godkjend Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde vart verna ved Kronprinsregentens resolusjon av 28. april Føremålet med vernet går fram av kapittel III i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde: 1. Å ta vare på eit samanhengande, særmerkt og vakkert naturområde med urørte fjell, hei og fjellskogsområde med eit særmerkt plante- og dyreliv, stølsområde, beitelandskap og kulturminne. 2. Å ta vare på eit samanhengande fjellområde som leveområde for den sørlegaste villreinstamma i Europa. Motorisert ferdsel i verneområdet vert regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 5. Motorisert ferdsel på land er forbode i landskapsvernområdet - med ein del unntak. Forvaltingsstyresmakta kan også gjeve dispensasjon til motorisert transport i somme tilfelle. Etter punkt 5.4, bokstav c, kan forvaltingsmyndigheita gje dispensasjon til nødvendig luft- og snøskutertransport av materiell, brensel, utstyr og proviant til hytter og buer. Etter bokstav a i det same punktet kan forvaltingsstyresmakta også gi dispensasjon til frakt av felt storvilt. Dette er utdjupa i kapittel 5 i Forvaltingsplan for SVR. Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal også dei miljørettslege prinsippa i 8-12 leggast til grunn som retningsliner ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsmyndigheita må i alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Forvaltingsmyndigheit Styret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltingsmyndigheit for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Vurdering Storheddervatn ligg langt vest i Bykle Vesthei, 1067 moh. Området har skrint jordsmonn og mykje nakne berg. Det er få buer i området. Breive sameige omfattar både dette området og eit større jaktfelt lenger sør rundt Førsvatn og Lisle Førsvatn (sjå kart). Ein liten del av sameiga ligg i eit kalvingsområde for villrein. I følgje data frå NINA sitt GPS prosjekt og registreringar frå SNO personell har det vore ein del villrein i området dei siste åra. Området er då også eitt av kjerneområda for villreinen i Bykle Vesthei. Det er difor viktig at løyvet har med vilkår om at det kan trekkast tilbake dersom omsynet til viltet gjer det nødvendig. Rhett Tønnesen har ikkje snøskuterløyve og det er difor lett å forstå at han ynskjer å bruke helikopter for transport av ved, materiell og utstyr til bua. To transportar verkar og Side 17

18 rimeleg ikkje minst fordi det og bør vere muleg å transportere ut avfall, tome gassflasker og bygningsavfall. Uttransport av felt villrein er meir problematisk. Styret har før avslått liknande søknader og vist til at det etter forskrifta er muleg å transportere ut felte dyr frå seks namngjevne vatn i Bykle ved å melde frå til sekretariatet. Det er derimot gjeve fleire løyve til transport av felt elg. Grunngjevinga for denne forskjellen har vore at slaktevekta på ein felt elg normalt er svært mykje større enn på eit reinsdyr og at det har vore tradisjon i vårt område for å bere ut felt rein. Problemstillinga bør likevel kome opp i full breidde samband med revideringa av forvaltingsplanen. Tidene endrar seg og fleire ynskjer å bruke helikopter i samband med jakt. Det er viktig å vere i forkant av ei slik utvikling. Ein bør difor sjå på erfaringane vi har gjort oss og vurdere praksisen ut frå forskrift, verneformål og utnytting av utmarksressursar. Å opne opp for ein praksis med bruk at helikopter til transport av felt rein også utanom dei vatna som er nemnde i forskrifta, bør ikkje skje før ein har fått vurdert dette grundig i samband med revidering av forvaltingsplanen. Kunnskap om naturmangfaldet i området baserar seg på Direktoratet for naturforvalting sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( Så langt forvaltningsstyresmakta kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert informasjonen om prioriterte arter, trua eller nær trua arter på «Norsk rødliste» i området. Det er heller ikkje funne informasjon om utvalte naturtypar, trua eller nær trua naturtypar på «Norsk rødliste for naturtypar». Det har heller ikkje komme fram andre opplysningar som tyder på at det finns slike arter og/eller naturtypar i det aktuelle området. Kunnskapsgrunnlaget må difor vurderast som relativt godt for å kunne vurdere i kva grad transportane det er søkt om vil ha innverknad på verneverdiar og verneføremål ( 8 i Naturmangfaldlova). Ein helikoptertransport vil normalt ikkje medføre vesentleg skade eller ulempe. Forstyrringane er svært avgrensa i tid og dreier seg i all hovudsak om støy. Det er likevel viktig at en ikkje berre ser på den aktuelle transporten isolert sett, men har eit langsiktig og heilskapleg perspektiv på motorferdsla i område. Den motorferdsla det er søkt om, medfører så langt forvaltingsmyndigheita kan sjå svært liten risiko for alvorlege og irreversible skadar på naturmangfaldet. Transport med helikopter vil ikkje føre til spor i terrenget ( 9 i Naturmangfaldlova). Faren for forverring av naturmiljøet blir derfor vurdert som liten ( 11 i Naturmangfaldlova). Det er ikkje mange buer i området. Det blir heller ikkje gjeve mange dispensasjonar til helikoptertransportar. Etter forvaltingsmyndigheita sitt syn vil den omsøkte motorferdsla berre i liten grad føre til større belastning på økosystemet i område ( 10 i Naturmangfaldlova). I høve til transportbehovet som er skissert i søknaden, vurderer forvaltningsmyndigheita bruk av helikopter som det beste alternativet ( 12 i Naturmangfaldlova). Konklusjon Transporten vil berre i liten grad ha negativ innverknad på verneverdiane i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og transporten kjem ikkje i konflikt med Side 18

19 verneføremålet. Det kan difor gjevast løyve til transport at materiell til bua, men søknaden om transport av felt villrein bør få avslag. Vedlegg Søknad med kart frå Rhett Tønnesen. Side 19

20 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane 30/ Søknad om dispensasjon til erosjonsdempande tiltak ved Bleskestadmoen i Dyraheio landskapsvernområde, gnr/bnr 67/3, Suldal kommune, Stavanger turistforening Forvalters innstilling I medhaldav kapitteliii og kapitteliv, punkt1 og 3.1,i Forskrift om vernav Dyraheio landskapsvernområde, og 48i Naturmangfaldslova, får Stavangerturistforeiningløyve til å gjennomføreerosjonsdempande tiltak i løpettil Valajuvbekken. Løyve blir gjevemeddessevilkåra: Det må innhentastløyvefrå grunneigar. Det må innhentastnaudsyntløyvetil tiltaket frå Suldalkommune Byggjearbeidamå skjesåskånsamtsområd i høvetil naturomgjevnadane. Flyttingav gravemaskinamå gjennomførastslikat det blir minst moglegkjøresporpå staden Saksopply sninger Bakgrunnfor søknaden Synertil søknadardatert og ,samttelefonsamtalemeddriftsjef Per Henrikseni Stavangerturistforening Stavangerturistforeiningsøkerom løyvetil å erosjonsdempande tiltak i elveløpettil Valajuvbekkeni Dyraheiolandskapsvernområde i Suldalkommune. Etterein størreflaum i november2011,medstortransportav lausmassar,harvalajuvbekken gradvisskifta løp. Detnyeløpetledarvatnetrett mot stølenog turisthytta påbleskestadmoen, og tre hytter og tre uthusståri farefor åbli skadai einny flaumsituasjon.i ein flaum situasjon er detog farefor at stølsvollenvil bli skadaav erosjonog opplading av lausmassar. KonsulentfirmaetØko-Grøntharutarbeiddrapportsombeskrivsituasjonenog kjem med framleggtil tiltak. I ene-posttil SVRsomer datert ,skriversveinarne Jerstadsom er Distriktsingeniøri Norgesvassdrags - og energidirektorat(nve) at, Tiltaket og løsning som skisseresi rapportensyneså væregodtgjennomarbeidet.verneområdeforvaltarharog vorepåsynfaringpåstaden,og kanbekrefteat farenfor øydeleggingarer til stades. Det omsøktetiltaket omfattarforsterkingarav breddanei detopphavlegeelvelaupetog ei stengingav detnye elvelaupet.tiltaket omfattarog ei opprenskingav detopphavlege Side 20

21 elvelaupet.forsterkingaav breddenevil bli gjennomførtvedå byggeoppein voll av lausmassar somer forsterkamedstoresteinar. I elvelaupetvil detogbli lagtut bremsesteinarsomskal reduserefartenpåvatnetog dermedreduseremassetransporten. Alt materialetil tiltaka vil bli hentafrå elvelaupet. Tiltaka er planlagtgjennomførti sommaren/ hausten2013. Formell bakgrunnfor vurderingog vedtak Forskriftom vern av Dyraheiolandskapsvernområdemed biotopvernav Forvaltningsplanfor Kvanndalenlandskapsvernområde,Dyraheiolandskapsvernområdeog Holmevassånobiotopvernområde,godkjent1993 Naturmangfaldslova Heimelsgrunnlag Dyraheiolandskapsvernområdemedbiotopvernvart opprettavedkongelegresolusjon I kapitteliii i verneføreskriftaheiterdetat Føremåletmedlandskapsverneter å ta varepå eit særmerktfjellområdemedurørt natur,rikt plantelivmedm.a.bergjunker,verdifulle stølsområdeog beitelandskap,eldreog nyarekulturminneetterstøling,heibeiting,jakt, fiskeog fangst.føremåleter ogsåå ta varepå viktigeleveområdefor viltet, spesieltå sikreeit samanhengand e fjellområdeog delar av livsgrunnlagetfor densørlegastevillreinstammai Europa. Byggetiltaki verneområdetblir regulertav verneføreskriftasitt kapittelkapitteliv, punkt1.1. Her heiterdetat Det måikkje gjerastinngrepsomvesentlegkanendra eller innverkapå landskapetsin art eller karakter. Og underbokstava blir dessetiltaka lista opp: Oppføringav bygningar,anleggog fasteinnretningar,veg,parkerings- og rasteplassar,oppsettingav autovern,merkingogryddingavstiarogløyper, sprenging,uttak,utfylling eller oppfyllingav Side 21

22 masse,dreneringeller tørrlegging,ny utføringav kloakkeller andrekonsentrerte forureiningstilførsler,framføringav luftleidningareller røyrgater,vasstandsreguleringar, plasseringav campingvogner,kalking,gjødsling,bruk av kjemiskebekjempningsmiddel e.l. Opplistingaer ikkje fullstendig. Dei omsøktetiltaka kjem ettervårt syn inn underkapitteliv, punkt1, og kapitteliv punkt3.1, og krev derfordispensasjonetter 48i naturmangfaldlovafor å kunnegjennomførast. I 48i Naturmangfaldslovaheiterdetat Forvaltningsmyndighetenkangjøreunntakfra et vernevedtakdersomdetikkestrider motvernevedtaketsformål og ikkekanpåvirke verneverdienenevneverdig,eller dersomsikkerhetshensyneller hensynetil vesentlige samfunnsinteresser gjør detnødvendig. RundskrivetForvaltningavverneforskrifter(Direktoratetfor naturforvaltningnov.2001, revidert2010)gir i kapittel6 føringerfor dispensasjonsbehandling etter 48.I følgerundskrivet måfølgendeto vilkår beggeværeoppfylt for åkunnegi dispensasjon: - Tiltaket kanikke påvirkeverneverdienenevneverdig. - Tiltaket måikke stridemot vernevedtaketsformål. Det følgeravsammeretningslinjerat forvaltningsmyndighetensærligbørvurderepresedens virkningerav endispensasjon. Verneområdest yret for SetesdalVesthei,Ryfylkeheianeog Frafjordheianehar forvaltningsmyndefor Dyraheiolandskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlovaskaldei miljørettslegeprinsippai 8 til 12 leggasttil grunnsom retningslinjervedutøvingav offentlegmyndigheit.forvaltingsmyndigheitamåvedalle tiltak somvedkjemnaturmangfaldet,vurderesøknadanetterdesseparagrafane. Innverknadpå verneverdiarog verneføremål Det omsøktetiltaket skalgjennomførastom lag 300m austfor turisthytta og stølsvollenpå Bleskestadmoen.Stadenligg om lag 700mohi ein beitepregasubalpinbjørkeskogsomer ein vanlegnaturtypepåstaden.feltskikteter dominertav blåbærog ulike grasartar. Dei lågareliggandeskogsområdai Dyraheiolandskapsvernområde blir normaltlite nytta av villreinen. Samstundeshardesseområdatidlegarevorebrukt somvinterbeitei periodarmed nedisingog/ellerei storvillreinstamme.resultatafrå NINA sitt GPS-merkeprosjekt(NINA rapport694/2011)dokumenteraratei avdeiåttesimlenesomharnytta nordområdetharvorei nærleikenav stadenkor dei omsøktetiltaka er planlagt. I NorskVillreinsentersrapport Kartleggingav villreinensarealbruki SetesdalVesthei- Ryfylkeheieneog SetesdalAusthei (NVS rapport6/2010)er detikkje registrertviktige villreintrekk i detteområde.lokalt SNO personellbekreftardesseopplysningane.det heldog til ein liten elgstammei områdarundt Bleskestadmoen.Kunnskapomnaturmangfaldeti områdetbaserarsegog pådirektoratetfor naturforvaltingsin naturdatabasemedinnsyn til sensitivinformasjon( ). Så langtforvaltningsmyndigheitakjennertil ettersøki Naturbase,er det ikkje registrertandre sårbareartereller økosystemi detaktuelleområdetsomkanta nemneverdigskadeav dei omsøktetiltaka.kunnskapsgrunnlaget ( 8) somligg førefor å vurderedei omsøktetiltaka si innverknadpåverneverdiarog verneføremålmåderfor vurderastsomrelativt godt. Dei omsøktebyggeprosjektamedførersålangtforvaltingsmyndigheitakansjåsværtliten risiko for alvorlegeog irreversibleskadarpånaturmangfaldet( 9).Rettnoker elveførebyggingaeit relativt stortinngrep,menstaden ligg godtskjult i landskapetog elveløpeter allereiesterkt pregaerosjon.tiltaket vil hellerikkje skjei områdemedsærskiltebotaniskeeller geologiske Side 22

23 verneverdiar.ettersomtiltaket vil gåføreseginnei skogen300m frå Bleskestadmoen, vil det hellerikkje hanegativinnverknadpåverneverdianeknytt til stølslandskapet påstaden.dei omsøktetiltakavil medføreaukaferdslei byggeperioden,mendettegjeld berrefor eit avgrensa tidsromog vil skjepåei tid av åretkor hjortevilteter relativt lite sårbartfor forstyrringar.faren for miljø forringing blir derforvurdertsomliten ( 11). Utoverstølshusetog turisthytta påbleskestadmoenog turistløypamellombleskestadmoenog Mostøl,erdetikkje fysiskeinstallasjonari området.etterforvaltingsmyndigheitasitt synvil dei omsøktetiltaka berrei liten gradføretil størrebelastningpåøkosystemeti område( 10).Slik forvaltningsstyresmaktavurderedet,er detomsøktetiltaket ei godløysing i densituasjonensom haroppstått( 12). Det er storeøkonomiskeog kulturhistoriskeverdiarknytt til bygninganepå Bleskestadmoen. Stølshusetog dennye turisthytta vart reistsåseintsomi 2001,og dengamle turisthytta frå 1891er deneldsteav STFsinehytter somframleiser i bruk. Bleskestadmoener og ein storog særpregastølsvollmedstoreverneverdiarknytt til kulturlandskapet. Konklusjon Dei omsøktetiltaka vil berrei liten gradhaein negativinnverknadpåverneverdianei Dyraheio landskapsvernområde, og kjem derforikkje i konflikt medverneføremålet.dei positive verknadeneav tiltaket for stølsmiljøetog kulturlandskapetblir og vurdertsomsåpas storeat det vegoppfor dei negativesidenevedinngrepet. Side 23

24 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane 31/ Skylineres v/eudeline Melet, søknad om dispensasjon til etablering av teltleir og plassering av boreboltar på Kjerag i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune Forvalters innstilling I medhaldav 2 og 3,punkt 1.1i Forskriftom vernav Frafjordheianelandskapsvernområdeog 48 i Naturmangfaldlova,får Akrobatog BASEhopp gruppaskyliners frå Frankrikev/ EudelineMelet løyve til å nytte inntil 20 boreboltartil å forankretre tekniskeinnretningari sambandmed BASEhopp aktivitetar på Kjeragi Frafjordheianelandskapsvernområde. Løyvegjeldfor 7 dagari løpet av tidsrommet Det blir og gjeveløyvetil å sette opp et telt for lagringavutstyr. Teltet må plasserastslikat det ikkje verkerforstyrrandepå besøkandepå Kjerag. Denomsøkteteltleiren liggi følgjevedlagtkart utanfor verneområde,og dennedelenav søknadenvil derfor ikkje bli handsamaav verneområdestyret. Verneområdestyretforutsett at gjeldandenorskelovar,regelverkog prosedyrarfor sikkerheitblir følgt. Framtidigeløyvertil dennetype arrangement vil bli vurdert nøyei sambandmed den pågåande revisjonenavforvaltningsplanenfor Frafjordheiane. Løyveblir gjevemeddessevilkåra: Det må innhentastsamtykkefrå grunneigartil bådebruk av boreboltarog oppsettingav installasjonane. Etter bruk skalboreboltanefjernastog borehullaskaltettast med materialesomhindrar inntrengingav vatn i borehulla.tettingsmaterialetskalha ein fargeog konsistenssomskilseg minst mogleg frå berggrunnenpå staden. Alt utstyr og søppelskalfjernastinnan Side 24

25 Saksopply sninger Bakgrunnfor søknaden Visertil søknadfrå Skylinersv/ EudelineMelet, datert ,og e-post med utfyllande opplysningartil søknaden,datert Akrobatog BASEhopp gruppaskyliners frå Frankrikev/ EudelineMelet søkerom løyvetil å nytte inntil 20 boreboltartil å forankretre tekniskeinnretningari sambandmed BASEhopp aktivitetar på Kjeragi Frafjordheianelandskapsvernområde.Søknadenomfattar og plasseringav eit telt for lagringav utstyr på Kjerag,og etableringav ein teltleir for om lag20 personarvedakslaråtjørna. Det søkastom løyvetil å gjennomføreaktivitetanei løpet av tidsrommet ,men sjølve aktivitetanepå Kjeragvil gåføre segi løpet av sju dagari månadsskiftetjuli/august2013. Sjølveaktiviteten dreier segom BASEhopput frå tre installasjonarsomblir brukt i sambandmed akrobatikk.dette dreier segom ein katapult,konstruertav 30 mm metallrør,medein storleikpå 2x3m. EinKoreanskplankesomer en 3 m langbalanseplankeav tre, og ei Kinesiskmastsomer 6 m høgstang. Pågrunnav den korte fristen fram til styremøtethar ikkje forvaltningssekretariatetvore i kontakt med grunneigarog det lokalebasehopp miljøet. Påbakgrunnav samtalarmed dessei sambandmed ein liknandesaktidlegarei mai (AU-sak,er det all grunntil å tru at søkarhar rett i at dessestillar seg positivetil aktiviteten VerneområdeforvaltarAlf Oddenhar i telefonsamtale lagt sakenfram for driftssjefper Henrikseni Stavangerturistforening.Herkom det fram at slikeaktivitetar i eit avgrensaomfangtruleg ikkjeville bli oppfatta negativtav besøkandeturistar, men at for mykjeaktivitet av dennetypen verke negativtinn på naturopplevingafor ein del av dei besøkande. KartetsynerKjeragplatået,blått krysssynarstadenfor aktivitetane. Formellbakgrunnfor vurderingog vedtak Forskriftom vern av Frafjordheianelandskapsvernområdeav Forvaltingsplanfor Frafjordheiane,godkjendmars2007. Naturmangfaldlova. I dennesakahar Verneområdestyretfor SetesdalVesthei,Ryfylkeheianeog Frafjordheiane forvaltingsmyndefor Frafjordheianelandskapsvernområde. Side 25

26 Heimelsgrunnlag Frafjordheianelandskapsvernområdeog dei tilgrensandenaturreservataørestøog Migarenvart oppretta vedkronprinsregentensinresolusjon direktoratetfor naturforvalting vedtok ei mindre endringi verneforskrifta Føremåletmed opprettingaav Frafjordheianelandskapsvernområder etter 2 mellom anna:: - å ta varepå eit representativt,særpregaog vakkertlandskap,med bratte fjord- og dalsidervia lågheiaropp til glattskurthøgfjell. - å ta varepå vatn og vassdrag,viktigeleveområdefor eit særmerktplante-og dyreliv,geologiske landskapsformer,samtbeite- og stølslandskapmed automatiskfreda og nyaretids kulturminne. Vidareheter det at Allmentaskalha høvetil naturopplevinggjennomutøvingav tradisjoneltog enkelt friluftsliv medlita grad av teknisktilrettelegging. Tekniskeinngrepi verneområdetblir regulert av verneforskriftasi 3,punkt 1.1Herheiter det at det må ikkje gjerastinngrepsomvesentlegkanendraeller verkainn på landskapetsinart eller karakter. Vidareheter det at med dei unntaksomfølgjerav forskrifta pkt. 1.2og 1.3,er det forbod mot inngrep som: oppføringog ombyggingav bygningar,anleggog fasteinnretningar,framføringav røyr, luft- og jordleidningar,byggingav vegarog rasteplassar,oppsettingav autovern,dreneringog annaform for tørrlegging,gravingog påfyllingav masse,bakkeplanering,sprengingog boring,bryting av steinar, mineralog fossil,fjerningav størresteinarog blokker, bergverksdrift,vassdragsregulering, gjødsling, sprøytingmedkjemiskemiddel,nydyrking,planting,såing,byggingav bruerog klopper,oppsettingav skilt, merkingav stiar, løypero.l. Kulturminneskalikkjeskadasteller øydeleggjast.opplistingaer ikkje uttømmande. Denomsøkteplasseringaav boreboltarkjem etter forvaltingsstyresmaktasitt syninn under 3,punkt 1.1og krev derfor dispensasjonetter naturmangfaldlovasin 48for å kunnegjennomførast. I 48 i Naturmangfaldlovaheter det at Forvaltingsmyndighetenkan gjøreunntakfra et vernevedtak dersomdet ikkestridermot vernevedtaketsformål og ikkekan påvirkeverneverdienenevneverdig,eller dersomsikkerhetshensyneller hensynettil vesentligesamfunnsinteressergjør det nødvendig. RundskrivetForvaltingav verneforskrifter(direktoratetfor naturforvaltingnov.2001,revidert 2009)gir i kapittel 6 føringarfor dispensasjonsbehandlingetter 48.I følgjerundskrivetmå følgjandeto vilkår beggeværeoppfylt for å kunnegi dispensasjon: - Tiltaketkanikkje påverkeverneverdianenemneverdig. - Tiltaketmå ikkjestride mot vernevedtaketsformål. Det følgjerav sameretningslinjerat forvaltingsmyndighetasærlegbør vurderepresedensverknadarav en dispensasjon. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlovaskaldei miljørettslegeprinsippai 8 til 12 leggasttil grunnsom retningslinjervedutøvingav offentlegmyndigheit.forvaltingsmyndigheitamå vedalle tiltak som vedkjemnaturmangfaldetvurderesøknadaneetter desseparagrafane,og dessevurderinganeskalgå fram av vedtaket. Side 26

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 22.09.2014 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. AU 57/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE Eivind Haaland Eikeskogvegen 141 4335 DIRDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9306 / AOD 28.09.2017 Delegasjonssak RO 42/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD Statnett Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD 30.11.2017 Delegasjonssak RO 46/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL OG UTLEGGING

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD 22.06.2017 Delegasjonssak RO 21/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD Torbjørn Espedal Espedalsvegen 1659 4110 FORSAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD 10.05.2017 Delegasjonssak RO 15/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDING AV ATV LØYVE I SAMBAND

Detaljer

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Andreas Lange,

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD Statnett SF 4200 SAUDA Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD 04.03.2014 DELEGASJONSSAK RO 04/2014 Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Møteinnkalling Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 21.9.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 97643672. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD Endre Kvæstad Skomakarteigen 13 4237 SULDALSOSEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD 16.08.2017 Delegasjonssak RO 29/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune Til Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) Garaneset 4230 SAND Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn

Detaljer

Delegert vedtak 95/18

Delegert vedtak 95/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 95/18 Forsand kommune Fossanvegen 380 4110 FORSAND Arkivsaksnr: 2018/10415-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 02.11.2018

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD Statnett SF Nydalen alle 31 0484 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD 15.12.2017 Delegasjonssak RO 48/2017 Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2017/12020-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 21.12.2017 Skadefellingslaget i Nord Rogaland v/ Arve Aarhus

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD HÆFA A/S v/ Linn Kirkenær Nedre Banegate 12 4014 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD 24.07.2017 DELEGASJONSSAK RO 25/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 02/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: mandag 13. februar2012 Tidspunkt: 10.00 Stad: e-postmøte Medlemmer av AU Thor

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: 10.6.2016 Tidspunkt: 08:00-08:30 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 13/16 ST 14/16 ST 15/16 ST 16/16 Innhald Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO Outdoorlife Norway AS/ Johannes C. Apon Ormøyveien 44 B 4085 HUNDVÅG Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO 09.10.2017 Delegert vedtak VA 48/17 SVAR PÅ SØKNAD OM ETABLERING

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Kontaktutvalet for Reinheimen v. nasjonalparkforvaltar Trond Stensby Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/866/39/ Ingunn Moen Helland 29.06.2012 61293617

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Leikar Sven Flo

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2013/5090-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:12.02.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 18.02.2014

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte 01/2012 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 23. januar 2012 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer av

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 8/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: Etter styremøtet Stad: Hotell Norge,

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 www.svr.no Statnett Nydalen alle 33 0484 OSLO Saksbehandler Alf Odden Vår

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer