Styreleiar i Sunnhordlandssambandet AS, Inge Reidar Kallevåg vil i møte gje ei orientering om arbeidet i selskapet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleiar i Sunnhordlandssambandet AS, Inge Reidar Kallevåg vil i møte gje ei orientering om arbeidet i selskapet."

Transkript

1 Jnr Ordførarar og rådmann i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet på Grand Hotel, Leirvik. fredag 14. mars 2014 kl Då vert føre: Sak 08/14 Godkjenning av referat frå møte 24 januar 2014 Sak 09/14 Skriv og meldingar a) Fylkeskommunale midlar b) Informasjon frå møta i Oslo 4 mars c) Reiseliv orientering om arbeidet med ny organisering d) Kompensasjonsmidlar 2014 e) Møte med Bergen kommune f) Omdømmeprosjektet forlenging av avtale med prosjektleiar Sak 10/14 Regionalt næringsfond rapport 2013 Sak 11/14 Interkommunal strandsoneplan regionale forvaltningsgrep Sak 12/14 Framlegg til årsmelding 2013 Sak 13/14 Framlegg til handlingsplan 2014 Sak 14/14 Framlegg til rekneskap 2013 Sak 15/14 Framlegg til val av revisor Sak 16/14 Auke i kontingent oppfølging av økonomiplanen Sak 17/14 Val av vararepresentant for reiselivssatsinga i Sunnhordland Sak 18/14 Scenario Sunnhordland brukryssing Langenuen Sak 19/14 Næringsarbeid Sak 20/14 Ymse Styreleiar i Sunnhordlandssambandet AS, Inge Reidar Kallevåg vil i møte gje ei orientering om arbeidet i selskapet. Regionrådet for kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes A Postboks 444, 5403 Stord T Orgnr E W samarbeidsraadet-sunnhordland.no

2 Eventuelle forfall vert å melde til administrasjonen snarast. Sunnhordland, 6. mars 2014 Gro Jensen Gjerde Dagleg leiar

3 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars 2014 kl Grand Hotel, Leirvik Sak 09/14 SKRIV OG MELDINGAR a) Fylkeskommunale midlar Det er gjort endringar i tildeling av regionale midlar i statsbudsjettet for Dette får konsekvensar for blant anna midlar til regionalt næringsfond og til drift, jamf. partnarskapsavtalen. Administrasjonen vil gje ei orientering i møte. b) Informasjon frå møte i Oslo 4 mars Styreleiar Kjetil Hestad vil gje ei orientering frå dei politiske møta i Oslo. c) Reiseliv orientering om arbeidet med ny organisering Styringsgruppa for reiselivet hadde møte 10. februar der ein drøfta vidare organisering av reiselivet og kva veg Sunnhordland bør orientere seg i det vidare reiselivsarbeidet. Fredag 14 februar var det felles møte med alle destinasjonane i Hordaland der ein fekk ei orientering frå arbeidet som er gjennomført av Kaizen i høve til ny organisering av reiselivet i Hordaland. Det skal vera årsmøte for medlemsbedriftene i Visitsunnhordland 6. mars, der fokus er ny organisering av reiselivet. Administrasjonen vil i gje ei orientering i møte. d) Kompensasjonsmidlar 2014 Fylkesutvalet vedtok i møte 20. februar d.å plan for kompensasjonsmidlar for 2013 og kr. 56,27 mill vart fordelt til ulike prosjekt i Hordaland. Hordaland fylkeskommune vil gjennomføra ei evaluering av forvaltninga av midlane i perioden før det vert avgjort korleis forvaltning av midlane for perioden skal organiserast. Det er difor enno ikkje avklart om Samarbeidsrådet vil få ei rolle vidare i høve til sekretariatsoppgåva. e) Møte med Bergen kommune Byrådet i Bergen og Samarbeidsrådet har jamlege møter der det vert teke opp saker av sams interesse. Førre møte var 16. desember i Bergen, der Byrådet var vertskap. Samarbeidsrådet har ansvar for neste møte som vert 5 mai kl på Haaheim gard på Tysnes. Byrådet møter med både politisk og administrativ leiing og det er ønskeleg at Samarbeidsrådet gjer det same. Administrasjonen ber om tilbakemelding frå Samarbeidsrådet på kva tema ein skal ha fokus på denne dagen.

4 f) Omdømmeprosjektet forlenging av avtale med prosjektleiar Omdømmebygging/rekruttering er eit prioritert satsingsområde i Samarbeidsrådet. Sidan hausten 2012 har Samarbeidsrådet engasjert ein prosjektleiar som har arbeidd med å forankra prosjektet i bedrifter og kommunar der målet er at flest mogeleg skal kjøpe seg inn i prosjektet med omdømmepakkar. Målet med arbeidet er å: styrkja regionen som bustadregion styrkja tiltrekningsevna for attraktiv arbeidskraft styrkja marknadstilgongen for produkt og tenester frå regionen auka regionen sin attraktivitet motverka negativ omtale Samarbeidsrådet har arbeidsavtale med prosjektleiar Anne Synnøve Lønne for perioden Denne type arbeid er eit langsiktig arbeid og som det er viktig at ein held fokus på. Det er difor naudsynt å ha ein person i administrasjonen som kan vera med å ta prosjektet vidare. Det er god økonomi i prosjektet. Arbeidsutvalet gav difor administrasjonen løyve til å engasjera prosjektleiar fram til

5 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars 2014 kl Grand Hotel, Leirvik Sak 10/14 REGIONALT NÆRINGSFOND RAPPORT 2013 Totalramma for regionalt næringsfond var på kr for Med utgangspunkt i retningslinene, prioriteringsmodellen og framlegget til fordeling av skjønsmidlane gjorde fylkesutvalet i møte 21. mars følgjande vedtak til fordeling i Hordaland: Region Basistildeling Sonetildeling Skjønnstildeling Sum tildelt Sunnhordland Hardanger Voss Bjørnefjorden Gode Sirklar Osterfjorden Nordhordland SUM SKJØNSMIDLAR Samarbeidsrådet for Sunnhordland fekk i 2013 kr i skjønsmidlar. Dette var til omdømmeprosjektet ( ) og matprosjektet ( ). Fylkeskommunen godkjente at Samarbeidsrådet kunne nytte midlane i omdømmeprosjektet til blant anna Sunnhordlandsfilm, ambassadørtreff, kom heim treff. Målet med matprosjektet var å få til ei kopling med serveringsstadane i regionen, og deretter utvikla Sunnhordland til ein spanande matdestinasjon. Samarbeidsrådet for Sunnhordland gjorde i møte 15 februar ei prosentvis fordeling av midlane. Nedanfor syner ein fordelinga av Kr , etter at skjønsmidlar er trekt frå: Hovudsatsingsområde Nyskaping/entreprenørskap Marin sektor/havbruk Kulturbasert næringsutvikling/matkultur Fordeling i kr Tiltak (35%) Direkte støtte/etablerar/bedrifter (5%) Havbruksprosjekt (15%) Kulturetablering og støtte til næringsretta kultur herunder satsing på matopplevingar

6 Rekruttering/omdømmebygging (10%) Kampanjar Reiseliv (30%) Produktutvikling/marknadsføring Rettleiing/administrasjon (5%) Rettleiing/sakshandsaming/rekneskap, revisjon Nytt for 2013 var at alle søknadar skulle sendast digitalt på Denne søknadsprosessen er noko omfattande og har gjort av søknadsmassen er redusert, men dei søknadane som er kome inn viser seg å vera betre gjennomarbeidd. Sunnhordland Det er Samarbeidsrådet for Sunnhordland ved ordførarar og rådmenn som har det overordna ansvaret for bruken av midlane i Sunnhordland. I møte i Samarbeidsrådet 15. mars 2013 vedtok rådet satsingsområda og prosentvis fordeling for Eit eiga styre beståande av ordførarane i regionen, Birte Nilsen, Opero AS og Kjell Lien, Vaagen AS utgjer styret for fondet. I 2013 har det vore 2 styremøte/tildelingsmøte (juni og november) og det vart handsama 30 saker. Det er midlane som er sett av til nyskaping/entreprenørskap, marin sektor/havbruk, kulturbasert næringsutvikling og energi/miljø det kan søkjast midlar frå. Styret i regionalt næringsfond har i 2013 vedteke å løyve midlar til følgjande bedrifter/prosjekt: Namn Kommune Tildelingssum Eirik Kalve Austevoll Grønska AS Kvinnherad Fix 3D Fitjar Fitjar Meieri Fitjar Anders Kristensen Kvinnherad Haaheim Gaard Tysnes Norsk Økois Skjæveland Kvinnherad Ryvarden Fyr Sveio Fjelberg Utvikling & eigedom Kvinnherad Eljervik Gard AS Etne Erslandsgarden Kvinnherad Opplev Bømlo Bømlo Lise Katrin Grimen Fitjar Ørjan Johannessen Austevoll Merethe Offerdal Tveit Kvinnherad Albatross Senter Sveio Lito Candles Fitjar Handlegaten Norge AS Austevoll Atle Vik Austevoll Hotell Rosendal AS Kvinnherad Nyskapingskonferansen Regionalt OVERSIKT ANTALL SØKJARAR OG FORDELING

7 Det er utarbeidd ein oversikt over antall søkjarar i 2012 og 2013 og kommunevis fordeling for desse åra. Det er til ei kvar tid dei beste søkjarane ut i frå kriteria for fondet som får midlar, uavhengig kva kommune dei kjem frå. Det varierer kvart år kor mange søkjarar som kjem frå kva kommune, og kor gode søknadane er. Oversikt over antall søkjarar kommunevis 2012 og 2013: Antall søknadar 2012 Antall søknadar 2013 Oversikt over kor mange som fekk tilsegn i 2012 og Antall tilsegn 2012 Antall tilsegn 2013 Oversikt kommunevis fordeling 2012 og 2013:

8 Regionalt Tysnes Sveio Kvinnherad Fitjar Etne Totalsum 2013 Totalsum 2012 Bømlo Austevoll REISELIV Samarbeidsrådet for Sunnhordland har vedteke å bruke 30 % (789000) av midlane frå regionalt næringsfond til reiselivssatsinga i regionen. Dette er ei satsing som gjeld alle kommunane i regionen og midlane vert nytta til marknadsføring av regionen gjennom utvikling av nettsider, brosjyremateriell og produktutvikling. INFORMASJON OG SYNLEGGJERING AV REGIONALT NÆRINGSFOND Det vart annonsert om søknadsfristar for regionalt næringsfond i 7 lokalaviser våren Informasjon vart lagt ut på nettsidene til Samarbeidsrådet og det vart oppmoda om å legge same informasjon ut på nettsidene til kommunane. Næringssjef/organisasjon i kommunane vart orientert om fondet pr. epost. Etter kvart tildelingsmøte er det blitt offentleggjort på nettsidene til Samarbeidsrådet kven som har motteke midlar. RESTMIDLAR FRÅ 2013 TIL OVERFØRING i 2014 Det står att kr ,- frå Regionalt næringsfond for 2013 som vert overført til Av desse er kr tilbaketrekt tilsegn som er midlar som ikkje er kravd utbetalt eller er ubrukt. Framlegg til vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland godkjenner rapport for regionalt næringsfond Samarbeidsrådet for Sunnhordland vedtek at restmidlar frå 2013 på kr ,- vert overført til regionalt næringsfond for Styret i regionalt næringsfond gjer endeleg vedtak på korleis restmidlane skal fordelast mellom dei ulike postane i 2014.

9 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 11/14 Interkommunal strandsoneplan regionale forvaltningsgrep Fellesdelen I arbeidet med Interkommunal strandsoneplan er registreringsarbeidet stort sett gjennomført og arbeidet med felles føresegner er i sluttfasen, og vil vera sentral i fellesdelen. I fellesdelen bør det også vurderast områder der det kan vera felles tiltak/ prioriteringar utover eigne kommunegrenser. Det kan her vera aktuelt å ta utgangspunkt i plantema som: Friluftsområde Område med spesielle natur- og landskapskvaliteter Sikring av større, viktige frilufts- og landskapsområde Kulturminneområde, kystkultur m.m Område for næringsutvikling, hamneanlegg, reiselivsanlegg Felles båthamner/bryggeanlegg, naustområde Bustadområde og område for fritidsbustader I møte vil det verta lagt opp til ein innspel og drøfting om det kan vera andre områder som kan vera aktuelle. Forsøksprosjekt Stortingsrepresentant og leiar av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad har teke initiativ til eit møte mellom politisk leiing i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samarbeiderådet for å drøfta arbeidet med interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland. 26.februar møtte statssekretær Per-Willy Amundsen og Njåstad representantane frå Samarbeidsrådet, rådmann Sverre Olav Svarstad og rådmann Trond Sætereng. I møte la rådmenna fram følgjande innspel der det kan vera aktuelt å søkja om større gard av lokalt sjølvstyre:

10 1. I dei kommunar som ligg i sone 3 i statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen skal ikkje plan- og bygningslova 1-8 gjelda. Det bør heller ikkje vere krav om anna byggegrense mot sjø i arealplan. I sone 3-kommunane er byggepresset lavt, og det er ikkje trong for eit dobbelforbod mot bygging i strandsona. Slik lova er forma i dag kan ikkje ei forskrift oppheva byggeforbodet om det er aldri så mykje ønskje om det. Forsøkslova gir eit verktøy som fyller eit av føremåla i Sunnhordlandprosjektet; nemleg å utfordra eksisterande regelverk for å få ei betre forvaltning. 2. Bygging for rekreasjonsføremål i strandsona Eit naust er i tradisjonell forstand ein bygning for lagring av båt og fiskereiskap. I praksis vert naust og brygger i stor og aukande grad nytta til anna rekreasjon som bading, soling og sosiale samkome. Erfaring viser at dette er viktige funksjonar for nausteigarar, og dei er vel så viktige som det å ha tak over fiskereiskapen. Naustdefinisjonen bør ta desse funksjonane opp i seg og gjera det til legitime aktivitetar i strandsona. Det bør framleis vere eit skilje mot fritidsbustad grunna krav om branntryggleik, tilgjenge for pleie- og naudetatar og andre bygningsmessige kvalitetar som er naudsynte ved varig opphald. Dette har gjerne sin parallell i kolonihageprinsippet. Arealplan skal framleis styre kvar slik bygging kan skje. 3. Motsegn skal ikkje fremjast med mindre den er kvalitetssikra, koordinert og vurdert av eit samlande organ på regionalt nivå. Hordaland er forsøksfylke for samordning av statlege motsegner. Dette bør utvidast til å gjelde samtlege motsegner, uavhengig av kven som reiser dei. Nasjonale interesser må dokumenterast gjennom nasjonale standardar. Motsegn kan ikkje fremjast med mindre tilhøvet den omfattar utgjer eit dokumentert brot på normer fastsett av sentral planstyresmakt. Same prinsipp må gjelda for regionale interesser. 4. Mekling er eit godt tiltak dersom annan dialog ikkje har ført fram. Meklaren må vere utan bindingar til saka og meklingsorganet må ha meklingsfagleg kompetanse. Funksjonen kan td. leggjast til kretsmeklingsmannen. Med bakgrunn i ovannemnde vil rådmann Trond Sætereng orientera om oppfølging av møte, og ei drøfting på framlegg til søknad om å få løyve til å prøva ut eit forvaltningsregime som konkret syner at dei lokale folkevalde (les; Kommunestyra) får reell mynde til å forvalta eiga areal, i ein arealmessig større samanheng. Framlegg til vedtak Samarbeidsrådet for Sunnhordland søkjer Kommunal og regionaldepartementet om å få løyve til å prøva ut eit forvaltningsregime som konkret syner at dei lokale folkevalde får reell mynde til å forvalta eiga areal, i ein arealmessig større samanheng.

11 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 12/14 ÅRSMELDING FOR 2013 Vedlagt ligg forslag til årsmelding for Framlegg til vedtak: Samarbeidsrådet oversender forslag til årsmelding til endeleg godkjenning i Representantskapet.

12 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 13/14 REKNESKAP 2013 Vedlagt ligg rekneskap for Rekneskapet syner eit overskot på kr ,-. Framlegg til vedtak: Samarbeidsrådet tek rekneskapet til orientering og oversender til Representantskapet for endeleg godkjenning.

13 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 14/14 HANDLINGSPLAN FOR 2014 Vedlagt ligg forslag til handlingsplan for Framlegg til vedtak: Samarbeidsrådet oversender forslag til handlingsplan for 2014 til endeleg godkjenning i Representantskapet.

14 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 15/14 VAL AV REVISOR Revisorgruppen Sunnhordland DA har vore revisor for Samarbeidsrådet for Sunnhordland sidan oktober Det har vore eit godt og tillitsfullt samarbeid mellom Samarbeidsrådet og revisor. Det er Representantskapet som gjer endeleg vedtak på kven som skal vera revisor og det er styret i Samarbeidsrådet som innstiller. Framlegg til vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland går inn for at Revisorgruppen Sunnhordland DA held fram som revisor i Saka vert oversendt til Representantskapet for endeleg vedtak.

15 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 16/14 AUKE I KONTINGENT OPPFØLGING AV ØKONOMIPLAN Bakgrunn: Representantskapet vedtok i møte 29. november økonomiplan for I saka til representantskapet står det at Samarbeidsrådet skal arbeida vidare med langsiktige tiltak for å auka inntektssida. Representantskapet skal få ei orientering i møte 4 april. Kort om situasjonen: Samarbeidsrådet er finansiert av fast kommunetilskot og kommunetilskot pr. innbyggjar. I tillegg har ein hatt ein partnarskapsavtale med Hordaland Fylkeskommune som har vore følgd opp med ein økonomisk kompensasjon. Partnarskapsavtalane gjekk ut ved årsskiftet og det vert no vurdert om ein skal skrive ny avtale eller om denne skal felle vekk. Hordaland fylkeskommune har krav om innsparingar. Tilskot etter partnarskapsavtalen vart redusert med kr i 2013, og vil bli tilsvarande redusert i Frå 2015 må Samarbeidsrådet søkja om å få midlar til regional utvikling. For å gå i balanse er Samarbeidsrådet avhengig av prosjektinntekter. Her har ein dei siste åra hatt inntekter ved at administrasjonen har vore sekretariat for bruken av kompensasjonsmidlar i Hordaland. Denne kan felle vekk frå Dette inneber store reduksjonar i midlar til drift av Samarbeidsrådet. Administrasjon Samarbeidsrådet sin administrasjon har i dag 2,6 faste stillingar. I tillegg er det 1 fast stilling innan reiseliv. Det er ikkje lagt opp til auke i faste stillingar. Prosjekttilsette vert ikkje teken med i driftsbudsjett, då det er forventa at løn til prosjekttilsette vert finansiert eksternt, men med ein eigendel frå Samarbeidsrådet. Antal prosjekttilsette vil variere ut frå kva prosjekt som til ei kvar tid vert prioritert. Pr i dag er det prosjekttilsett i omdømme/rekrutteringsprosjektet, interkommunal strandsoneplan og matkultur i Sunnhordland. Pensjon Dei tilsette i Samarbeidsrådet har pensjonsordning gjennom KLP. Det er etter måten stor uvisse knytt til pensjonspremiane til KLP. Samarbeidsrådet vert direkte belasta for justeringskostnadar i pensjonsgrunnlaget for personar som har vore innom kontoret i kortare eller lengre engasjement. Dette er ein kostnad som vil løpa i mange år etter at tilsettingsforholdet er avslutta. Denne kostnaden er vanskeleg å fastslå på førehand, men det må takast høgde for dette i driftsbudsjetta.

16 Lønsnivå Lønsnivået for tilsette i Samarbeidsrådet er lågare enn tilsvarande funksjonar det er naturleg å samanlikne seg med. Dette kan bli ei utfordring ved ny rekruttering. Driftskostnader Samarbeidsrådet budsjetterer med driftskostnader på mellom kr ,- pr. år for planperioden. Det er teke omsyn til prisstigning og nødvendige meirkostnadar på ein del av postane. Investeringar Samarbeidsrådet har ikkje behov for å gjera større investeringar. Dei største investeringane har ein ved skifte av datautstyr. Samarbeidsrådet vel å skifte halvparten av datamaskinane med 2-3 års mellomrom. Kommunale tilskot Samarbeidsrådet År Sats Tiltakspott Fast tilskot kr. pr. ibuar 2 kr. pr ibuar Kr til dd 20 kr. pr. ibuar 2 kr. pr. ibuar Kr Reiselivssatsinga År Sats , , til dd 12,- Vurdering: Samarbeidsrådet har ein stram økonomi og eventuell fråfall av inntekta med kompensasjonsmidlar, regionalt næringsfond og fast tilskot frå Hordaland fylkeskommune vil gje Samarbeidsrådet for Sunnhordland store driftsmessige utfordringar i frå I økonomiplanen er det føreslege ein auke i kontingenten frå kommunane på kr. 5 pr. ibuar frå For å få budsjettet til å gå i balanse i 2015 er det budsjettert med kr ,- i prosjektinntekter. Dette kan det vera vanskeleg å klare dersom kompensasjonsmidlane fell bort i tillegg til at regionalt næringsfond vert redusert. Samarbeidsrådet har ikkje søkt om auke i kontingenten frå kommunane sidan Grunnen til dette er at administrasjonen har vore sekretariat for bruk at kompensasjonsmidlar i Hordaland, i tillegg til andre inntekter, har gjort at ein har gått i balanse. Dersom kommunane ønskjer å oppretthalde dagens nivå på administrasjonen, må kontingenten aukast med minimum kr. 10 pr. ibuar innan Dette kan gjerast ved å auka med kr. 10 pr ibuar på eit år, eller ei gradvis opptrapping over 3 år. Administrasjonen har i si vurdering lagt opp til ei gradvis opptrapping. Alternativet til auke i kontingenten er reduksjon i administrasjonen som igjen må sjåast i høve til strategisk plan og handlingsplan.

17 ØKONOMIPLAN M/ AUKE I KONTINGENT MED KR. 5,- Kostnader Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Sum løn kr kr kr kr ,00 Sum pensjon kr kr kr kr ,00 Sum drift kr kr kr kr ,00 Sum totalt kr kr kr kr ,00 Inntekter Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Fylkestilskot kr kr kr kr Fast komm.tilskot kr kr kr kr Tilskot observatørar kr kr kr kr Kommunetilskot *1 kr kr kr kr Kommunetilskot - reiseliv kr kr kr kr Prosj.innt./sal av ten. *2 kr kr kr kr Tiltakspott kr kr kr kr Sum totalt kr kr kr kr *1 - Kommunetilskot: Kommunetilskotet er kr. 20,- pr. ibuar. Frå og med 2015 er det lagt inn ein auke i kommunetilskot på kr. 5,- pr. ibuar. *2 - Prosj.innt./sal av ten.: Denne posten syner kor mykje Samarbeidsrådet må ha i prosjektinntekter eller i sal av tenester. Prosjektinntekter er usikre, men ein har følgjande forventa inntekter: Sikre inntekter: Sekretariat komp.midlar : Komp.midl adm.oppg. kr Komp.midl adm.oppg. kr Adm/driftsinnt. - reiseliv kr kr kr kr Usikre inntekter: Regionalt Næringsfond - adm 5% kr kr kr kr Prosjektinntekter kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr

18 ØKONOMIPLAN M/ AUKE I KONTINGENT MED KR. 10,- (fordelt over 3 år) Kostnader Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Sum løn kr kr kr kr ,00 Sum pensjon kr kr kr kr ,00 Sum drift kr kr kr kr ,00 Sum totalt kr kr kr kr ,00 Inntekter Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Fylkestilskot kr kr kr kr Fast komm.tilskot kr kr kr kr Tilskot observatørar kr kr kr kr Kommunetilskot *1 kr kr kr kr Kommunetilskot - reiseliv kr kr kr kr Prosj.innt./sal av ten. *2 kr kr kr kr Tiltakspott kr kr kr kr Sum totalt kr kr kr kr *1 - Kommunetilskot: Kommunetilskotet er kr. 20,- pr. ibuar. Frå og med 2015 er det her lagt inn ein gradvis auke i kommunetilskotet - kr. 5,- pr. ibuar for 2015 kr. 3,- pr ibuar for 2016 og kr. 2,- pr ibuar for *2 - Prosj.innt./sal av ten.: Denne posten syner kor mykje Samarbeidsrådet må ha i prosjektinntekter eller i sal av tenester. Prosjektinntekter er usikre, men ein har følgjande forventa inntekter: Sikre inntekter: Sekretariat komp.midlar : Komp.midl adm.oppg. kr Komp.midl adm.oppg. kr Adm/driftsinnt. - reiseliv kr kr kr kr Usikre inntekter: Regionalt Næringsfond - adm 5% kr kr kr kr Prosjektinntekter kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr

19 Framlegg til vedtak: 1. Samarbeidsrådet for Sunnhordland rår kommunane til å auka kontingenten frå kr pr. ibuar til kr. 30 pr. ibuar innan kr. 25 pr ibuar kr. 28 pr. ibuar 2017 kr. 30 pr. ibuar 2. Kontingenten til reiselivssatsinga vert ståande fast på kr. 12,- pr ibuar til omorganiseringa er gjennomført.

20 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 17/14 VAL AV VARAREPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPA FOR REISELIVSSATSINGA Ordførar Synnøve Solbakken, Kvinnherad kommune er Samarbeidsrådet sin representant i styringsgruppa for reiselivssatsinga. Det er ikkje valt vararepresentant og administrasjonen legg difor fram forslag om at ordførar Sigve Sørheim, Etne kommune vert vararepresentant. Framlegg til vedtak: Samarbeidsrådet vel ordførar Sigve Sørheim, Etne kommune som vararepresentant til styringsgruppa for reiselivssatsinga i Sunnhordland.

21 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 18/14 SCENARIO SUNNHORDLAND BRUKRYSSING LANGENUEN Rapporten er sendt ut tidlegare. Saka vert lagt fram til drøfting.

22 MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Fredag 14. mars kl Grand Hotel, Leirvik Sak 19/14 Næringsarbeid Stord kommune har retta ein førespurnad til tre ulike aktørar for å få tilbod på arbeidet med førstelinjeteneste på næringsarbeidet i kommunen. Førstelinjeteneste mot etablerarar av næringsverksemd går ut på å rettleia etablerarar i praktiske spørsmål knytt til det å etablera ei verksemd. Det kan vera rettleiing i spørsmål som det å laga en forretningsplan, finansierings- og støtteordningar, marknadsvurderingar, val av selskapsform m.m. Samarbeidsrådet for Sunnhordland har fått førespurnad om å gje tilbod. Arbeidsutvalet sa i sitt møte 21.februar ja til at administrasjonen kan gje eit slikt tilbod. Det vart og sagt at Samarbeidsrådet bør ta ein strategisk drøfting på korleis næringsarbeidet i regionen bør organiserast. Stord kommune har no utsett fristen for å gje anbod. Dette gjer at Samarbeidsrådet for Sunnhordland i møte kan ha ta ei drøfting på korleis kommunane ser på næringsarbeidet i regionen i høve til roller, organisering og gjennomføring før administrasjonen eventuelt gjer eit tilbod. Gjennom partnarskapsavtalen med Hordaland fylkeskommune har det lagt til grunn at Samarbeidsrådet blant anna skal arbeida med næringsutvikling. Administrasjonen har sidan rådet vart etablert i 1981 gjeve råd og rettleiing til etablerarar frå alle kommunane. Dette i større eller mindre grad ut i frå korleis kommunane til ei kvar tid har organisert sitt næringsarbeid. For nokre kommunar har administrasjonen i Samarbeidsrådet fungert som andrelinjeteneste. Partnarskapsavtalen fell vekk, men Samarbeidsrådet er i den kategorien selskap som kan søka om midlar etter gjevne kriteria. Ein av desse er arbeidet med næringsutvikling. I selskapsavtalen står det følgjande om føremålet til Samarbeidsrådet: Fremja og samordna tiltaksarbeid i Sunnhordland med særleg vekt på regional utvikling, næringsutvikling og infrastruktur I strategisk plan for Samarbeidsrådet står det følgjande :

23 Næringsutvikling Reiseliv Næringsutviklingssamarbeid Vidareføre reiselivsprosjektet Sikra Sunnhordland i framtidig Reiselivsorganisering Rollavklaring Tettare samarbeid med Hordaland fylkeskommune Administrasjonen meiner at det er naudsynt å gjera eit arbeid i høve til rolleavklaring mellom aktørane, og at rådet gjev tydlege signal om kva rolle administrasjonen skal ha i høve til næringsarbeidet. Saka vert lagt fram til drøfting.

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune vara for Renate Klepsvik Sverre Olav

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. fredag 3 mai kl på Kulturhuset Husnes.

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. fredag 3 mai kl på Kulturhuset Husnes. Jnr. 1114.13 Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

torsdag 28. november kl på Grand Hotel, Leirvik. Då vert føre: Godkjenning av referat frå møte i Samarbeidsrådet 10. oktober d.å.

torsdag 28. november kl på Grand Hotel, Leirvik. Då vert føre: Godkjenning av referat frå møte i Samarbeidsrådet 10. oktober d.å. Jnr. 1241.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL SVEIO RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL SVEIO RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL. 09.00-13.30 SVEIO RÅDHUS Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Sverre Olav

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 23. MAI KL 10.30-15.00 Desse møtte: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL SVEIO RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL SVEIO RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 24 JANUAR 2014 KL. 09.30-13.00 SVEIO RÅDHUS Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11. JUNI 2015 KL.14.00 FITJAR FJORDHOTELL, FITJAR Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Sigve

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017 FITJAR FJORDHOTEL Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Siri Klokkerstuen Etne

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 Desse var tilstades: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune Jorunn Løklingholm Bømlo kommune Sigve Sørheim

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 25 MAI KL PÅ HYDRO HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 25 MAI KL PÅ HYDRO HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 25 MAI KL. 09.15-13.30 PÅ HYDRO HUSNES Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Ingemund

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

fredag 10 mai kl i golfhuset, Sveio

fredag 10 mai kl i golfhuset, Sveio Jnr. 1068.19 Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FRDAG 10 JUNI KL. 08.30-10.30, HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Desse møtte: Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll Peder

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 16 MARS 2018 KL PÅ LACO AS, STOREBØ

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 16 MARS 2018 KL PÅ LACO AS, STOREBØ REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 16 MARS 2018 KL. 09.30-15.00 PÅ LACO AS, STOREBØ Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Anja Heggholmen Austevoll kommune Odd Harald Hovland

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 21. JUNI 2019 KL , ETNE OMSORGSSENTER

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 21. JUNI 2019 KL , ETNE OMSORGSSENTER REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 21. JUNI 2019 KL. 09.30-13.45, ETNE OMSORGSSENTER Desse møtte: Morten Storebø Odd Harald Hovland Siri Klokkerstuen Hilde Aa. Haraldseide Wenche

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 10 MAI 2019 KL I GOLFHUSET PÅ HAUGALAND GOLFBANE, SVEIO

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 10 MAI 2019 KL I GOLFHUSET PÅ HAUGALAND GOLFBANE, SVEIO REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 10 MAI 2019 KL. 09.30-11.30 I GOLFHUSET PÅ HAUGALAND GOLFBANE, SVEIO Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Bjarte Madsen Austevoll kommune

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 15. MARS 2019 KL PÅ HAUGALAND STORHUSHOLDNING, EKRENE, SVEIO

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 15. MARS 2019 KL PÅ HAUGALAND STORHUSHOLDNING, EKRENE, SVEIO REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND, FREDAG 15. MARS 2019 KL. 09.30-13.15 PÅ HAUGALAND STORHUSHOLDNING, EKRENE, SVEIO Desse møtte: Morten Storebø Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TYSDAG 30. OKTOBER 2018 KL PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TYSDAG 30. OKTOBER 2018 KL PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TYSDAG 30. OKTOBER 2018 KL. 09.30-12.00 PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Bjarte Madsen Austevoll kommune Odd Harald

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 10. MARS 2017 KL. 08.00-09.45 Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune Siri Klokkerstuen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 7. APRIL KL PÅ HAAHEIM GARD, TYSNES

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 7. APRIL KL PÅ HAAHEIM GARD, TYSNES REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 7. APRIL KL. 09.30 12.15 PÅ HAAHEIM GARD, TYSNES Desse møtte: Austevoll: Edvard Johannes Stangeland Håvard Endre Waage Joon

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 2 FEBRUAR 2018 kl , ADVANTEC STORD

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 2 FEBRUAR 2018 kl , ADVANTEC STORD REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 2 FEBRUAR 2018 kl. 09.30-14.00, ADVANTEC STORD Desse møtte: Liv Østervold Austevoll kommune (t.o.m sak 05/18) Odd Harald Hovland Bømlo kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11 SEPTEMBER PÅ SOLSTRAND HOTEL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11 SEPTEMBER PÅ SOLSTRAND HOTEL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 11 SEPTEMBER PÅ SOLSTRAND HOTEL Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune (sak 39, 41, 42, 43 og 45/14) Renate Klepsvik Austevoll

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 9. DESEMBER 2016, SKÅNEVIK FJORDHOTEL Desse møtte: Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Geir Aga Bømlo kommune (t.o.m

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 1. APRIL 2016 kl GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 1. APRIL 2016 kl GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET FREDAG 1. APRIL 2016 kl. 10.00-14.15 GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Renate Møgster Klepsvik Håvard Endre Waage Joon Raymond Haugland Bømlo Torunn Laurhammer Anri

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. DESEMBER KL PÅ ROSENDAL TURISTHOTELL, ROSENDAL

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. DESEMBER KL PÅ ROSENDAL TURISTHOTELL, ROSENDAL REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. DESEMBER KL. 15.00-18.00 PÅ ROSENDAL TURISTHOTELL, ROSENDAL Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 23.05.12 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 19/12 26/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Ove

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-06 Tid: 23. juni 2014 kl. 08.00 10.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Sveio: Ruth Grethe Østebøvik Eriksen Lars Einar Hollund

Sveio: Ruth Grethe Østebøvik Eriksen Lars Einar Hollund REFERAT FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE FREDAG 13 APRIL KL. 10.00-13.00 PÅ FJON BRUK, SVEIO Desse møtte: Austevoll: Edvard J. Stangeland Joon Raymond Haugland Bømlo Karstein Fylkesnes Inge Reidar Kallevåg Etne:

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i SIM, 28. april

Innkalling til representantskapsmøte i SIM, 28. april Innkalling til representantskapsmøte i SIM, 28. april 2017 2 Sak 1.17 Val av to til å skriva under protokollen Protokollen frå møtet skal underskrivast av møteleiaren og to av medlemene i representantskapet.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 1 FEBRUAR 2019 KL PÅ SALT SHIP DESIGN, STORD

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 1 FEBRUAR 2019 KL PÅ SALT SHIP DESIGN, STORD REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 1 FEBRUAR 2019 KL. 09.30-14.45 PÅ SALT SHIP DESIGN, STORD Desse møtte: Morten Storebø Bjarte Madsen Odd Harald Hovland Geir E. Aga Siri Klokkerstuen

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar)

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar) REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 10 FEBRUAR HOTEL BONDEHEIMEN, OSLO (møte var utsett frå 29 januar) Desse møtte: Ordførar Morten Storebø Ordførar Odd Harald Hovland Rådmann Geir Aga

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan

Folkemøte 6 mai 2014. Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Folkemøte 6 mai 2014 Kommunedelplan Øyane krins Interkommunal strandsoneplan Program Opning ved utvalsleiar Torstein Grimen Fylkesmannen v/avd. dir Svein Kornerud Fylkeskommunen v/eva Katrine Taule Tema

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL , PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL , PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 08.45-12.00, PÅ SOLSTRAND HOTEL, OS Desse møtte: Helge Skugstad Odd Harald Hovland Geir Aga Siri Klokkerstuen Wenche Tislevoll

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

fredag 30. august d.å kl. 09.30 i Bømlo Rådhus.

fredag 30. august d.å kl. 09.30 i Bømlo Rådhus. Jnr. 1179.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 13. SEPTEMBER KL HJÅ EIDESVIK HAVFISKE, LANGEVÅG, BØMLO

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 13. SEPTEMBER KL HJÅ EIDESVIK HAVFISKE, LANGEVÅG, BØMLO REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 13. SEPTEMBER KL. 09.30-13.30 HJÅ EIDESVIK HAVFISKE, LANGEVÅG, BØMLO Desse møtte: Morten Storebø Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune

Detaljer

Torsdag 10. og fredag 11. oktober d.å på Bekkjarvik Gjestgiveri (sjå program)

Torsdag 10. og fredag 11. oktober d.å på Bekkjarvik Gjestgiveri (sjå program) Jnr. 1196.13 Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtestad: Møtedato: 01.12.2008 Tid: 15.30 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Jnr. 1024.15 GJG/rr INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND. Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Jnr. 1024.15 GJG/rr INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND. Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland Jnr. 1024.15 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 FEBRUAR 2013, STORD RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 FEBRUAR 2013, STORD RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 FEBRUAR 2013, STORD RÅDHUS Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Sigve Sørheim Elling Hetland Wenche Tislevoll

Detaljer