Kommunestruktur. Samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestruktur. Samferdsel"

Transkript

1 Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til at velferdstjenestene som produseres i kommunen ikke har de kvalitetene som innbyggerne har krav på. Færre kommunegrenser vil bidra til at areal- og transportplanlegging kan utføres mer hensiktsmessig. En kommunereform må ses i sammenheng med hvilke oppgaver kommunene skal ivareta i fremtiden. Prosessen må være fundert på utredninger og kunnskap. Samferdsel Oslo og Akershus er i stor vekst. Det legger press på infrastrukturen i vårt fylke. Gode kommunikasjoner er essensielt for at regionen skal fungere og være konkurransedyktig i et internasjonalt perspektiv. Biltrafikken er største kilde til CO2- og NOx-utslipp i Akershus. Veksten må kanaliseres til steder med gode tjenestetilbud og arbeidsplasser slik at mest mulig av transportarbeidet kan utføres til fots og med sykkel. Hensyn til fotgjengeres sikkerhet må ivaretas. Videre skal vi legge vekt på kollektivløsninger som binder tettstedene sammen og er så attraktive at de blir et førstevalg for de store reisestrømmene. Banene utgjør ryggraden i kollektivsystemet. Alle banene i Akershus er på det nærmeste sprengt i rushtidene. Akershus Arbeiderparti skal være en pådriver for at det skal kanaliseres nasjonale midler til banene med utgangspunkt i trafikkvolum og potensial. Akershus Arbeiderparti ønsker en vesentlig økning av den statlige finansieringen på feltet. Akershus Arbeiderparti går inn for etablering av bane til A- hus med forlengelse til Lillestrøm- Kjeller. Follobanen må utbygges så raskt som mulig. Utviklingsplaner må raskt komme på plass for Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og Hovedbanen og planarbeidet for Ringeriksbanen må fullføres. Innfartsparkering er et virkemiddel for å sikre god tilgjengelighet til kollektivtrafikken der det ikke er marked for et finmasket kollektivnett, og for å legge til rette for kollektivbruk også for dem som har reelle behov for bil i sitt nærområde. Akershus Arbeiderparti går inn for at fylkeskommunen får det overordnede samordningsansvaret for innfartsparkeringen i fylket. Veisalt utgjør en miljøtrussel. Bruken av veisalt må reduseres så mye som det er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, og det må settes i gang flere forsøk med alternativ til veisalting. På sikt skal veisalt erstattes med et miljøvennlig alternativ.

2 Akershus Arbeiderparti skal arbeide for at eiere av parkeringshus pålegges å installere hurtigladestasjoner der dette er mulig, og at det innføres en norm for andel hurtigladestasjoner i nye parkeringshus. De statlige og fylkeskommunale veiene må utbedres slik at man får løst opp store flaskehalser og at det skjer nødvendig standardheving som sikrer god trafikksikkerhet. Arbeiderpartiet mener det må bygges en bro som ny Oslofjordkryssing. Ny Glommakryssing må bygges fort som mulig. Samferdsel må bli et viktig tema i programarbeidet for fylkestingsvalget i Nei til reservasjonsrett for fastleger Høyre/Frp-regjeringen ønsker å innføre lovfestet reservasjonsrett for fastleger. Retten til selvbestemt abort og tilgang til prevensjonsmidler er viktig for kvinners frihet. Akershus Arbeiderparti ønsker ikke, og vil aktivt bekjempe en lovendring som tillater fastleger å nekte pasientene henvisning til abort eller prevensjonsmidler. Akershus Arbeiderparti skal arbeide mot at kommunene ansetter fastleger som reserverer seg mot slik henvisning. Reservasjonsrett gjør det vanskeligere for pasienten å få den helsehjelp de har krav på, og skaper ulikt helsetilbud avhengig av bosted. Hensynet til pasienten er viktigere enn hensynet til fastlegens samvittighet. Fastlegene er ikke eneste yrkesgruppe som må ta vanskelige valg og sette til side personlige meninger når de utfører arbeidet sitt. Akershus Arbeiderparti vil forsvare abortloven og sier nei til reservasjonsrett for fastleger. Personvern Et sterkt personvern er avgjørende for å ivareta folks grunnleggende rett til privatliv, balansert maktfordeling i samfunnet og tillit mellom innbyggere og myndigheter. Privatpersoners rettigheter skal ivaretas like godt i den digitale verden som ellers. Når stadig mer kommunikasjon foregår gjennom internett og annen elektronisk kommunikasjon, er det viktig med et sterkt regelverk som verner om innbyggernes rettigheter og begrenser muligheten til lagring, bruk og videreformidling av personinformasjon. I løpet av de siste årene har overvåkingen blitt stadig mer omfattende. De hemmelige tjenestene overvåker mer og samarbeider tettere internasjonalt. Næringslivet henter ut, systematiserer og utveksler informasjon vi etterlater oss når vi bruker deres tjenester. Mengden overvåkning bør være kjent. Aktiviteten bør kontrolleres av organer som sørger for at den foregår innenfor lovens rammer, og kan varsle om utviklingstrekk som er kritikkverdige.

3 Allmenn overvåking kan undergrave tilliten i samfunnet. Akershus Arbeiderparti ønsker å styrke tilliten i samfunnet, ikke svekke den. at myndighetene kartlegger omfanget av overvåking og ivaretakelsen av personvernet. at myndighetene besørger at kontrollerende organer som Datatilsynet, Personvernnemda og EOS-utvalget har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å møte økende press på personvernet. at Datatilsynet bytter navn til Data- og personverntilsynet og i større grad fungerer som et aktivt ombud. Varslere Personer som varsler om menneskerettighetsstridige eller svært alvorlige forhold knyttet til etterretning, overvåking eller personvern, kalles en varsler. Når kontrollerende organer ikke fanger opp aktivitet som er ulovlig eller kritikkverdig, ligger det et ansvar på dem som er vitne til slik aktivitet om å varsle samfunnet. Taushetsplikten og lojalitet til hemmeligstemplet informasjon skal overholdes, men informasjon om alvorlige forhold og uakseptabel praksis bør varsles. Akershus Arbeiderparti mener Norge skal ta imot varslere som avslører kritikkverdige og ulovlige forhold og gi dem beskyttelse. at Norge tar initiativ til et nordisk samarbeid for politisk asyl og beskyttelse av varslere. at Norge etter nærmere vurdering kan gi politisk asyl og beskyttelse til varslere inntil et nordisk samarbeid er etablert. at norske varslere ikke skal straffes.

4 Fraråding av næringsvirksomhet på okkupert område Israel fortsetter å okkupere palestinsk jord gjennom å bygge ulovlige bosettinger i Palestina. Tilknyttet bosettingene er det opprettet industrisoner. Disse industrisonene bidrar økonomisk til bosettingene og dermed til å opprettholde okkupasjonen. - at det utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske myndigheter som fraråder alle økonomiske forbindelser med selskap som har produksjon i bosettinger på okkupert område. - at det innenfor rammene av en slik næringslivsanbefaling innføres merking av varer som er produsert på okkupert område. - at Norge, gjennom FN, oppfordrer andre land til å gå inn for dette. - at SPU ikke investerer i selskap som har aktiviteter på okkupert område. Barnevern Et sterkt barnevern med ressurser og kompetanse er viktig for å sikre trygghet og stabilitet for alle barn. Vi har fortsatt en vei å gå for å sikre at barns beste alltid er i fokus. På systemnivå må man tenke omorganisering for å sikre et like godt tilbud i hele landet, og sørge for at den enkelt barnevernsansatte får mulighet til å gjøre en god jobb for klientene sine. Her må man endre på fordelingen av både ansvar og ressurser. - at barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp og at dette må spesifiseres i barnevernloven. - at barnekonvensjonen må tas sterkere hensyn til når barnevernsansatte utøver skjønn og at dette må implementeres i utdanningene til yrkene som jobber i barnevernet. - at barn som er tvangsflyttet skal ha rett til samvær med biologiske søsken, også når de biologiske foreldrene er fratatt all omsorgsrett, og at dette skal være hjemlet i barnevernloven. - at alle barn skal få opplyst at de har rett til innsyn i sin egen sak etter at de har fylt 15 år, og unntakene loven gir mulighet for skal bare benyttes i svært spesielle tilfeller. - at aldersgrensen for rett til ettervern av barnevernet økes fra 23 til 25 år. - sikre store nok barnevernskontorer til at gode fagmiljøer og habilitet er ivaretatt, og vurdere en regionsreform av barnevernet.

5 - at oppgavene til det statlige barnevernet gradvis overføres til kommunalt nivå med mål om å legge ned det statlige nivået på sikt. - at alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 år overføres barnevernet. Et fleksibelt videregående opplæringstilbud i Akershus Akershus Arbeiderparti mener det er avgjørende at vi har et videregående opplæringstilbud som sikrer at flest mulig fullfører og består. Vi mener derfor at skolen i samarbeid med de faglige rådene må gjøre de yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. I dag finnes ingen muligheter for elever som ønsker å gå fra studieforberedende til yrkesfaglig opplæring. Akershus Arbeiderparti mener man må se på muligheter for et komprimert yrkesfaglig påbygg for elever som kommer fra studiespesialisering, slik at kandidaten etter å ha gjennomført de yrkesretta fagene er klare til å gå ut i lære. Akershus Arbeiderparti mener dette er vedtatt politikk fra Stoltenberg II-regjeringen, og at det etter 2015 må implementeres i utdanningsløpet i Akershus. Inkludering Akershus Arbeiderparti vil at flyktninger bosettes raskere i kommunene. Flyktninger må settes i stand til å integrere seg og komme i gang med et fullverdig liv, og kommuner som skal bosette flyktninger må settes i stand til dette. Mangelen på egnede boliger er en viktig årsak til at kommuner ikke får bosatt flyktninger raskt nok. Kommunene må ha boliger til flyktninger inn i planverk, og iverksette flere tiltak for å dekke boligbehovet, for eksempel inngå avtaler med private boligutviklere om forkjøpsrett til en andel av nyoppførte leiligheter. Husbankens rammer for støtte til oppføring av flyktningeboliger bør utvides. Akershus Arbeiderparti mener at det statlige integreringstilskudd må økes, og tilskuddet må være øremerket til formålet integrering. Kompetanseheving av flyktninger som leietakere/eiere av egen bolig bør være en del av den grunnleggende kvalifiseringen på asylmottaket eller i introduksjonsprogrammet. Flyktninger må gis veiledning og informasjon om Husbankens startlån. Det må utvikles rutiner som sikrer langt bedre erfaringsoverføring om bosetting og integrering kommunene imellom. Manglende bosetting av flyktninger går utover integreringen i det norske samfunnet. Barn bør raskt få plass i barnehager og skoler slik at de kan få tilegnet seg nødvendige språkkunnskaper. Voksne bør bli ivaretatt i miljøer som sørger for god integrering i samfunnet. Også barn av asylsøkere har behov for tilpasninger til samfunnet. Derfor mener Akershus Arbeiderparti at alle barn av asylsøkere skal få organisert barnepass med

6 pedagogisk innhold mens de bor på asylmottak. Dette vil lette arbeidet med integreringen av barna dersom de skulle få oppholdstillatelse. Offentlig ansatte med barnefaglig kompetanse må kontrollere at ansvarshavende på asylmottakene ivaretar denne oppgaven. Studentboliger Bolig er den enkeltfaktoren som har mest å si for studentens økonomiske situasjon. Det er tøft å komme seg inn på boligmarkedet, og studentene bor ofte under dårlige vilkår. Akershus Arbeiderparti mener at man utover vedtatt politikk om å øke kostnadsandelen til 50 prosent av kostnadsrammen og bygge 3000 studentboliger i året, må gjennomføre følgende tiltak: - Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven. - Øke kostnadsrammen for å kompensere for generell pris- og kostnadsutvikling - Øke kostnadsrammen for studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i Tek Gi statlig tilskudd til generelt vedlikehold av studentboliger. Det er bedre å jobbe litt enn ingenting: Ta i bruk restarbeidsevnen Akershus Arbeiderparti vil at mennesker med helsemessige utfordringer skal kunne være i jobb og stå i gradvis større stillingsbrøker over tid. Ordinært arbeid gir bedre økonomisk uttelling enn stønad, både for individet og samfunnet. Jobb gir også sosial tilhørighet, selvrealisering og anerkjennelse. Akershus Arbeiderparti vil arbeide for tilrettelegging for at restarbeidsevnen tas i bruk gjennom nok fysioterapihjemler, fastleger, styrket lavterskeltilbud for fysisk aktivitet og folkehelse, rehabilitering av kronikere, redusere ventetider på relevant behandling, gjøre ordningene med fritt sykehus- og rehabiliteringsvalg mer kjent, og at partene i arbeidslivet bruker avtalen inkluderende arbeidsliv (IA) som grunnlag for å nyttiggjøre restarbeidsevnen. Uttalelse Kommunepartiene må i større grad bruke sin innflytelse for å påvirke krav til aktører i anbudsprosesser for å forhindre sosial dumping, uthuling av arbeidslivets lover og avtaler og sikre kvalitet. For å gjøre dette på en best mulig måte bør det gis god informasjon og opplæring til kommunepartiene via fylkespartiet.

7 Ungdom og psykisk helse Å sørge for at ungdom har en best mulig psykisk helse er viktig for hver enkelt ungdom og samtidig for samfunnet for helhet. Psykisk sykdom kan gjøre at ungdom faller ut av skole og arbeid, og ikke mestrer livet senere. Det er forebyggende politikk å satse på ungdom heller enn å behandle psykisk sykdom som har forverret seg over tid senere i livet. Å satse på ungdoms psykiske helse gjøres både bredt gjennom skole, helsetjeneste og andre tilbud for alle, og med bedre behandlingstilbud for ungdom som trenger ekstra oppfølging. - at helsestasjoner i Akershus skal utvide åpningstidene og heve kompetansen til de som jobber der. - at lærerutdanningen må styrkes når det kommer til mobbing. - at skolene skal samarbeide med ledende forskningsmiljøer for å styrke kompetansen på mobbing. -at ungdom skal få gratis psykologhjelp gjennom barne- og ungdomspsykiatrien opp til de fyller 20 år. - at kapasiteten på psykologtjenestene på studiestedene skal bygges ut og at det sikres en bedre samordning mellom studiestedene og de kommunale tjenestene. Nasjonalt beredskapssenter til Lahaugmoen Akershus Arbeiderparti går inn for at nasjonalt beredskapssenter etableres på Lahaugmoen i Skedsmo kommune. Lahaugmoen oppfyller alle nødvendige krav til tomt og beliggenhet for etablering av nasjonalt beredskapssenter. Beredskapstroppen, en lokal politiressurs og nasjonal innsatsressurs vil være godt lokalisert midt i Oslo-Romerike regionen, hvor befolkningsmengden er blant landets største. På Lahaugmoen vil beredskapstropp og politihelikoptre være nær sentrale knutepunkt som Gardermoen, Lillestrøm og Oslo sentrum. Avstanden til viktige samfunnsinstallasjoner tilfredsstiller krav til innsatstid, og her tilfredsstilles krav til alternative inn- og utkjøringsveier. Området er ferdig regulert og tilgjengelig, med store arealer, tilgjengelig bygninger og stor fleksibilitet for trinnvis utvikling. Etablering kan skje raskt. Lahaugmoen gir gode samtreningsmuligheter med andre nødetater. NRBR IKS og Oslo Brann- og redningsetat har trenings- og opplæringssenter på Lahaugmoen allerede. Stedet er prinsipielt godkjent for bygging av utendørs 200 m skytebane på nabotomten. Muligheter for fysisk trening og øvelse i terreng er gode. Etablering vil ikke konkurrere med andre samfunnsformål, for eksempel jernbane og godstransport.

8 Lahaugmoen som beredskapssenter gir svært begrensede negative virkninger på omkringliggende bebyggelse pga. områdets tilbaketrukne beliggenhet. Syriske flyktninger Regjeringen valgte i statsbudsjettet å ta imot 1000 overføringsflyktninger fra Syria og kutte i antallet overføringsflyktninger som Norge mottar ellers fra UNHCR med 500. Akershus Arbeiderparti ønsker ikke at å ta imot ekstra flyktninger fra Syria skal føre til at Norge kutter i den ordinære kvoten. Den humanitære krisen i Syria er enorm. Flere millioner mennesker er på flukt. Det er ifølge FNs høykommisær for flyktninger et stort behov for at flere land påtar seg et større ansvar i den internasjonale dugnaden i å motta flyktninger fra krigen. Akershus Arbeiderparti mener derfor at Norge skal ta imot 5000 flyktninger Syria, i tråd med anbefalingene fra de humanitære organisasjonene i Norge. Stopp de russiske folkerettsbruddene i Ukraina Det er for tiden en svært farlig og uavklart situasjon på Krim-halvøya, kanskje den farligste siden den kalde krigens slutt. Begge sider må dempe retorikken og søke politiske løsninger i den farlige konflikten i Ukraina. Akershus Arbeiderparti mener at naboer og allierte må fordømme bruddene på folkeretten. Akershus Arbeiderparti mener den norske regjeringen må ta sterk avstand fra den russiske intervensjonen i Ukraina, og legge press på Russland i alle diplomatiske kanaler for å opprettholde Ukrainas uavhengighet. Statens Pensjonsfond Utland (SPU): Statens Pensjonsfond Utland er et av de største investeringsfondene i verden. Det er viktig at man hele tiden arbeider for at fondet skal gi mest mulig avkastning, samtidig som det investeres innenfor etiske rammer og bidrar minst mulig til klimaendringer. Det krever en gjennomgang av hvordan fondet skal investeres og en skjerping av de etiske retningslinjene som finnes i dag. - at overføringer til statsbudsjettet fra SPU i større grad skal brukes på fremtidsrettede investeringer. - at man skal utrede muligheten for positiv screening, med vekt på innvesteringer i u- land og grønn utvikling, som et alternativ til dagens investeringer gjennom SPU. - at SPU skal trekke ut investeringene av bedrifter som utvinner og selger kull.

9 -at dagens etiske retningslinjer skjerpes og gjøres mer konkrete slik at Etikkrådet lettere kan foreslå uttrekk der dette er aktuelt. - at støtten til Etikkrådet styrkes slik at det bedre kan følge opp SPU sine investeringer. -at man skal sette i gang en prosess der man undersøker hvordan SPU kan investeres mer miljøvennlig og etisk. Mer vekt på økonomi i skolen Etter endt videregående flytter mange unge ut og får i større grad ansvar for egen økonomi. Akershus Arbeiderparti mener at det er viktig at ungdom er forberedt på å styre egen økonomi. Mange unge sliter med kredittkortgjeld, inkassokrav, betalingsanmerkninger og generelt dårlig økonomi. Akershus Arbeiderparti mener derfor at økonomi bør få en større plass i skolen enn i dag. Vi mener at økonomiundervisning skal bli en del av relaterte fag i ungdomsskolen. I tillegg til det skal det følges opp på videregående skole. Det vil ikke bare sørge for at unge sliter mindre med økonomien, men også at ungdom er bedre forberedt på hva de møter senere i livet. Allerede fra 18 år kan man få kredittkort og forbrukslån, og da er det viktig at ungdom har lært hvordan man håndterer dette, og at unge vet hva det innebærer å ha kredittgjeld. Akershus Arbeiderparti mener det er problematisk at ungdom som skal bo for seg selv ofte ikke kjenner til viktige begreper som bufferkonto og purregebyrer. Det er viktig at økonomikunnskapene blant unge forbedres. - at økonomiundervisning skal bli en del av relaterte fag i ungdomsskolen. - at økonomiundervisningen følges opp på videregående skole. Bærum sykehus Akershus Arbeiderparti har i tidligere årsmøter vedtatt støtte til Bærum sykehus og blant annet krevd stedlig ledelse og at Bærum sykehus og Drammen sykehus skal være likeverdige områdesykehus i Vestre Viken HF. Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti er tilfreds med at stedlig ledelse er kommet på plass på sykehuset og hat helseforetaket har begynt å legge områdefunksjoner og kompetansesenter til Bærum sykehus. Dette er en utvikling vi mener bør fortsette fordi det er faglig riktig, samfunnsøkonomisk god bruk av ressurser og gir gode helsetjenester til befolkningen. Asker og Bærums innbyggertall og fremtidige befolkningsvekst tilsier at det vil være nødvendig for Vestre Viken å ha godt utbygde sykehus- og spesialisthelsetjenester befolkningsnært for innbyggerne i Asker og Bærum.

10 Gitt dagens selveide tomteareal, utviklet bygningsmasse, områder ferdig regulert til sykehusformål, mener årsmøtet i Akershus Arbeiderparti at det samfunnsøkonomisk og driftsøkonomisk vil være gunstig for Vestre Viken med aktiv og økende bruk av Bærum og Blakstad de kommende årene. Videreutviklingen av Vestre Vikens områdefunksjoner må i første rekke skje på Bærum sykehus. Her er det ledig plass, sykehuset er moderne i mange år fremover og det er regulert tomt for sykehus og helseinstitusjonsformål. En fortsatt god utnyttelse av arealene på Bærum og Blakstad til psykiatriformål lokalt og for hele Vestre Vikens befolkning må være en del av utviklingsplanen for helseforetaket. Et veldrevet Bærum sykehus med mange høyspesialiserte funksjoner er den beste sikkerhet for at pasienter fra Vestre Viken velger eget sykehus fremfor å reise til Oslo, A-hus eller et a de helprivate spesialisttilbudene. Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti mener: 1. Akershus Arbeiderparti er tilfreds med at vårt krav om stedlig ledelse nå er kommet på plass på sykehusene i Vestre Viken. 2. Vestre Viken helseforetak er best tjent med at Bærum og Drammen sykehus skal være likeverdige områdesykehus. Det betyr at det i tillegg til lokalsykehusfunksjoner i akutt og planlagt kirurgi, indremedisin og psykiatri skal være likeverdig fordeling av høyspesialiserte medisinske tjenester til hele befolkningen mellom de to sykehusene. 3. De høyspesialiserte medisinske tjenestenes sengeavdelinger kan legges enten til det ene eller det andre sykehuset. Polikliniske tjenester skal som hovedregel være dekket på begge områdesykehusene. 4. Dagens høyspesialiserte tjenester på Bærum sykehus videreføres og styrkes. 5. En viktig forutsetning for å lykkes med Vestre Viken er at helseforetaket samlokaliserer såkalte fagclustere. Det vil si at fag med høy innbyrdes avhengighet legges til samme sykehus. Som ett av flere eksempler nevner vi at ortopediske, barneortopediske, revmakirurgiske tjenester skal legges til Bærum sykehus. Samarbeid med Martina Hansens Hospital vil være viktig i denne sammenheng. 6. Blakstad sykehus skal være en sentral aktør i utbyggingen av psykiatritilbudet i Vestre Viken, Asker og Bærum. 7. Vestre Viken må gjennomgå hvilke nye fagfelt foretaket skal tilby befolkningen og lokaliseringen av dem. Eksempelvis kan hudsykdommer, oralmedisin og medisinsk genetikk legges til Bærum sykehus. 8. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten må videreutvikles i hele Vestre Viken.

Framtidens Follo - med ansvar for egen utvikling

Framtidens Follo - med ansvar for egen utvikling Framtidens Follo - med ansvar for egen utvikling Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål knyttet til strategi,

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene 7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT

Detaljer

Kommune og kommunestruktur myter og fakta. Jørgen Amdam

Kommune og kommunestruktur myter og fakta. Jørgen Amdam Kommune og kommunestruktur myter og fakta Jørgen Amdam Kommunestruktur Bakgrunn Ekspertutvalget U:ordringar Alterna

Detaljer

Kommunereformen. Medvirkning og innbyggerdialog. Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms. Bent Aslak Brandtzæg

Kommunereformen. Medvirkning og innbyggerdialog. Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms. Bent Aslak Brandtzæg Kommunereformen Medvirkning og innbyggerdialog Presentasjon på høstkonferansen 2014 i Troms Bent Aslak Brandtzæg 1 Hva skal jeg si noen om? Kort om historikk og utfordringer knyttet til kommunestrukturen

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer

Nordnorsk friidrett opp og fram. BLIR DU MED?

Nordnorsk friidrett opp og fram. BLIR DU MED? Nordnorsk friidrett opp og fram. BLIR DU MED? Friidrett i Nord er en satsning for å styrke og utvikle friidretten i landets tre nordligste fylker, og være en Samfunnsaktør innen fysisk aktivitet i landsdelen.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01529-7 Saksbehandler: Sigmund Engdal Dato: 07.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Månedsbrev mars 2015. Drammen Syd-Vest Rotary. Kronikk Av Arild Endresplass

Månedsbrev mars 2015. Drammen Syd-Vest Rotary. Kronikk Av Arild Endresplass Drammen Syd-Vest Rotary Månedsbrev mars 2015 Kronikk Av Arild Endresplass Vi er kommet til perioden der vinter sakte går over i vår. Det er en herlig tid med stadig lengre dager der solen og lyset spiller

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Kommunereformen sett fra KS Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Forventninger til medlemmene fra KS landsting februar 2012 «Landstinget forventer at kommunene vurderer om gjeldende

Detaljer

Kommuner i veien for distriktspolitikk

Kommuner i veien for distriktspolitikk Kommuner i veien for distriktspolitikk Av Jørn Rattsø Enten må politikerne lage store kommuner som oppfyller de store ambisjoner, eller staten må overta de store oppgavene, og de små kommuner kan leve

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 13.01.2005 kl. 12.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser

VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser Adm. forslag til behandling 2 INNHOLD Vedlegg I STATUS OG UTVIKLINGSTREKK: Status og måloppnåelse for gjeldende kommuneplan.. 3 Befolkningsutvikling.

Detaljer

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN

FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN FELLES FORMANNSKAPSMØTE I GJØVIKREGIONEN - SØKELYS PÅ KOMMUNEREFORMEN / GJØVIKHALLEN - 29.AUGUST 2014 PROSESSEN I OPPLAND SÅ LANGT - Bjørn Iddberg Ordfører Bjørn Iddberg orienterte kort om de forskjellige

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Anja Hjelseth og Audun Thorstensen TF-notat nr. 39/2015 1 Kolofonside Tittel: Undertittel: Kommunestruktur på Nordmøre

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

Kommunefloka skjer det noe uten tvang?

Kommunefloka skjer det noe uten tvang? Kommunefloka skjer det noe uten tvang? Når spørsmålet om kommunesammenslåing kommer til våre hjemkommuner, rives ellers gode venner mellom ideologier. Parti står mot parti og kamerat mot kamerat. Lekfolk

Detaljer

Helse som «driver» av behov for kunnskap, kompetanse og arbeidskraft. Kenneth Johansen

Helse som «driver» av behov for kunnskap, kompetanse og arbeidskraft. Kenneth Johansen Helse som «driver» av behov for kunnskap, kompetanse og arbeidskraft. Kenneth Johansen Fire hovedutfordringer mot 2020 Befolkningens sammensetning og behov endres Tydeligere krav til dokumentert kvalitet

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer