Kommunestruktur. Samferdsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestruktur. Samferdsel"

Transkript

1 Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til at velferdstjenestene som produseres i kommunen ikke har de kvalitetene som innbyggerne har krav på. Færre kommunegrenser vil bidra til at areal- og transportplanlegging kan utføres mer hensiktsmessig. En kommunereform må ses i sammenheng med hvilke oppgaver kommunene skal ivareta i fremtiden. Prosessen må være fundert på utredninger og kunnskap. Samferdsel Oslo og Akershus er i stor vekst. Det legger press på infrastrukturen i vårt fylke. Gode kommunikasjoner er essensielt for at regionen skal fungere og være konkurransedyktig i et internasjonalt perspektiv. Biltrafikken er største kilde til CO2- og NOx-utslipp i Akershus. Veksten må kanaliseres til steder med gode tjenestetilbud og arbeidsplasser slik at mest mulig av transportarbeidet kan utføres til fots og med sykkel. Hensyn til fotgjengeres sikkerhet må ivaretas. Videre skal vi legge vekt på kollektivløsninger som binder tettstedene sammen og er så attraktive at de blir et førstevalg for de store reisestrømmene. Banene utgjør ryggraden i kollektivsystemet. Alle banene i Akershus er på det nærmeste sprengt i rushtidene. Akershus Arbeiderparti skal være en pådriver for at det skal kanaliseres nasjonale midler til banene med utgangspunkt i trafikkvolum og potensial. Akershus Arbeiderparti ønsker en vesentlig økning av den statlige finansieringen på feltet. Akershus Arbeiderparti går inn for etablering av bane til A- hus med forlengelse til Lillestrøm- Kjeller. Follobanen må utbygges så raskt som mulig. Utviklingsplaner må raskt komme på plass for Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og Hovedbanen og planarbeidet for Ringeriksbanen må fullføres. Innfartsparkering er et virkemiddel for å sikre god tilgjengelighet til kollektivtrafikken der det ikke er marked for et finmasket kollektivnett, og for å legge til rette for kollektivbruk også for dem som har reelle behov for bil i sitt nærområde. Akershus Arbeiderparti går inn for at fylkeskommunen får det overordnede samordningsansvaret for innfartsparkeringen i fylket. Veisalt utgjør en miljøtrussel. Bruken av veisalt må reduseres så mye som det er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, og det må settes i gang flere forsøk med alternativ til veisalting. På sikt skal veisalt erstattes med et miljøvennlig alternativ.

2 Akershus Arbeiderparti skal arbeide for at eiere av parkeringshus pålegges å installere hurtigladestasjoner der dette er mulig, og at det innføres en norm for andel hurtigladestasjoner i nye parkeringshus. De statlige og fylkeskommunale veiene må utbedres slik at man får løst opp store flaskehalser og at det skjer nødvendig standardheving som sikrer god trafikksikkerhet. Arbeiderpartiet mener det må bygges en bro som ny Oslofjordkryssing. Ny Glommakryssing må bygges fort som mulig. Samferdsel må bli et viktig tema i programarbeidet for fylkestingsvalget i Nei til reservasjonsrett for fastleger Høyre/Frp-regjeringen ønsker å innføre lovfestet reservasjonsrett for fastleger. Retten til selvbestemt abort og tilgang til prevensjonsmidler er viktig for kvinners frihet. Akershus Arbeiderparti ønsker ikke, og vil aktivt bekjempe en lovendring som tillater fastleger å nekte pasientene henvisning til abort eller prevensjonsmidler. Akershus Arbeiderparti skal arbeide mot at kommunene ansetter fastleger som reserverer seg mot slik henvisning. Reservasjonsrett gjør det vanskeligere for pasienten å få den helsehjelp de har krav på, og skaper ulikt helsetilbud avhengig av bosted. Hensynet til pasienten er viktigere enn hensynet til fastlegens samvittighet. Fastlegene er ikke eneste yrkesgruppe som må ta vanskelige valg og sette til side personlige meninger når de utfører arbeidet sitt. Akershus Arbeiderparti vil forsvare abortloven og sier nei til reservasjonsrett for fastleger. Personvern Et sterkt personvern er avgjørende for å ivareta folks grunnleggende rett til privatliv, balansert maktfordeling i samfunnet og tillit mellom innbyggere og myndigheter. Privatpersoners rettigheter skal ivaretas like godt i den digitale verden som ellers. Når stadig mer kommunikasjon foregår gjennom internett og annen elektronisk kommunikasjon, er det viktig med et sterkt regelverk som verner om innbyggernes rettigheter og begrenser muligheten til lagring, bruk og videreformidling av personinformasjon. I løpet av de siste årene har overvåkingen blitt stadig mer omfattende. De hemmelige tjenestene overvåker mer og samarbeider tettere internasjonalt. Næringslivet henter ut, systematiserer og utveksler informasjon vi etterlater oss når vi bruker deres tjenester. Mengden overvåkning bør være kjent. Aktiviteten bør kontrolleres av organer som sørger for at den foregår innenfor lovens rammer, og kan varsle om utviklingstrekk som er kritikkverdige.

3 Allmenn overvåking kan undergrave tilliten i samfunnet. Akershus Arbeiderparti ønsker å styrke tilliten i samfunnet, ikke svekke den. at myndighetene kartlegger omfanget av overvåking og ivaretakelsen av personvernet. at myndighetene besørger at kontrollerende organer som Datatilsynet, Personvernnemda og EOS-utvalget har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å møte økende press på personvernet. at Datatilsynet bytter navn til Data- og personverntilsynet og i større grad fungerer som et aktivt ombud. Varslere Personer som varsler om menneskerettighetsstridige eller svært alvorlige forhold knyttet til etterretning, overvåking eller personvern, kalles en varsler. Når kontrollerende organer ikke fanger opp aktivitet som er ulovlig eller kritikkverdig, ligger det et ansvar på dem som er vitne til slik aktivitet om å varsle samfunnet. Taushetsplikten og lojalitet til hemmeligstemplet informasjon skal overholdes, men informasjon om alvorlige forhold og uakseptabel praksis bør varsles. Akershus Arbeiderparti mener Norge skal ta imot varslere som avslører kritikkverdige og ulovlige forhold og gi dem beskyttelse. at Norge tar initiativ til et nordisk samarbeid for politisk asyl og beskyttelse av varslere. at Norge etter nærmere vurdering kan gi politisk asyl og beskyttelse til varslere inntil et nordisk samarbeid er etablert. at norske varslere ikke skal straffes.

4 Fraråding av næringsvirksomhet på okkupert område Israel fortsetter å okkupere palestinsk jord gjennom å bygge ulovlige bosettinger i Palestina. Tilknyttet bosettingene er det opprettet industrisoner. Disse industrisonene bidrar økonomisk til bosettingene og dermed til å opprettholde okkupasjonen. - at det utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske myndigheter som fraråder alle økonomiske forbindelser med selskap som har produksjon i bosettinger på okkupert område. - at det innenfor rammene av en slik næringslivsanbefaling innføres merking av varer som er produsert på okkupert område. - at Norge, gjennom FN, oppfordrer andre land til å gå inn for dette. - at SPU ikke investerer i selskap som har aktiviteter på okkupert område. Barnevern Et sterkt barnevern med ressurser og kompetanse er viktig for å sikre trygghet og stabilitet for alle barn. Vi har fortsatt en vei å gå for å sikre at barns beste alltid er i fokus. På systemnivå må man tenke omorganisering for å sikre et like godt tilbud i hele landet, og sørge for at den enkelt barnevernsansatte får mulighet til å gjøre en god jobb for klientene sine. Her må man endre på fordelingen av både ansvar og ressurser. - at barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp og at dette må spesifiseres i barnevernloven. - at barnekonvensjonen må tas sterkere hensyn til når barnevernsansatte utøver skjønn og at dette må implementeres i utdanningene til yrkene som jobber i barnevernet. - at barn som er tvangsflyttet skal ha rett til samvær med biologiske søsken, også når de biologiske foreldrene er fratatt all omsorgsrett, og at dette skal være hjemlet i barnevernloven. - at alle barn skal få opplyst at de har rett til innsyn i sin egen sak etter at de har fylt 15 år, og unntakene loven gir mulighet for skal bare benyttes i svært spesielle tilfeller. - at aldersgrensen for rett til ettervern av barnevernet økes fra 23 til 25 år. - sikre store nok barnevernskontorer til at gode fagmiljøer og habilitet er ivaretatt, og vurdere en regionsreform av barnevernet.

5 - at oppgavene til det statlige barnevernet gradvis overføres til kommunalt nivå med mål om å legge ned det statlige nivået på sikt. - at alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 år overføres barnevernet. Et fleksibelt videregående opplæringstilbud i Akershus Akershus Arbeiderparti mener det er avgjørende at vi har et videregående opplæringstilbud som sikrer at flest mulig fullfører og består. Vi mener derfor at skolen i samarbeid med de faglige rådene må gjøre de yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. I dag finnes ingen muligheter for elever som ønsker å gå fra studieforberedende til yrkesfaglig opplæring. Akershus Arbeiderparti mener man må se på muligheter for et komprimert yrkesfaglig påbygg for elever som kommer fra studiespesialisering, slik at kandidaten etter å ha gjennomført de yrkesretta fagene er klare til å gå ut i lære. Akershus Arbeiderparti mener dette er vedtatt politikk fra Stoltenberg II-regjeringen, og at det etter 2015 må implementeres i utdanningsløpet i Akershus. Inkludering Akershus Arbeiderparti vil at flyktninger bosettes raskere i kommunene. Flyktninger må settes i stand til å integrere seg og komme i gang med et fullverdig liv, og kommuner som skal bosette flyktninger må settes i stand til dette. Mangelen på egnede boliger er en viktig årsak til at kommuner ikke får bosatt flyktninger raskt nok. Kommunene må ha boliger til flyktninger inn i planverk, og iverksette flere tiltak for å dekke boligbehovet, for eksempel inngå avtaler med private boligutviklere om forkjøpsrett til en andel av nyoppførte leiligheter. Husbankens rammer for støtte til oppføring av flyktningeboliger bør utvides. Akershus Arbeiderparti mener at det statlige integreringstilskudd må økes, og tilskuddet må være øremerket til formålet integrering. Kompetanseheving av flyktninger som leietakere/eiere av egen bolig bør være en del av den grunnleggende kvalifiseringen på asylmottaket eller i introduksjonsprogrammet. Flyktninger må gis veiledning og informasjon om Husbankens startlån. Det må utvikles rutiner som sikrer langt bedre erfaringsoverføring om bosetting og integrering kommunene imellom. Manglende bosetting av flyktninger går utover integreringen i det norske samfunnet. Barn bør raskt få plass i barnehager og skoler slik at de kan få tilegnet seg nødvendige språkkunnskaper. Voksne bør bli ivaretatt i miljøer som sørger for god integrering i samfunnet. Også barn av asylsøkere har behov for tilpasninger til samfunnet. Derfor mener Akershus Arbeiderparti at alle barn av asylsøkere skal få organisert barnepass med

6 pedagogisk innhold mens de bor på asylmottak. Dette vil lette arbeidet med integreringen av barna dersom de skulle få oppholdstillatelse. Offentlig ansatte med barnefaglig kompetanse må kontrollere at ansvarshavende på asylmottakene ivaretar denne oppgaven. Studentboliger Bolig er den enkeltfaktoren som har mest å si for studentens økonomiske situasjon. Det er tøft å komme seg inn på boligmarkedet, og studentene bor ofte under dårlige vilkår. Akershus Arbeiderparti mener at man utover vedtatt politikk om å øke kostnadsandelen til 50 prosent av kostnadsrammen og bygge 3000 studentboliger i året, må gjennomføre følgende tiltak: - Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven. - Øke kostnadsrammen for å kompensere for generell pris- og kostnadsutvikling - Øke kostnadsrammen for studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i Tek Gi statlig tilskudd til generelt vedlikehold av studentboliger. Det er bedre å jobbe litt enn ingenting: Ta i bruk restarbeidsevnen Akershus Arbeiderparti vil at mennesker med helsemessige utfordringer skal kunne være i jobb og stå i gradvis større stillingsbrøker over tid. Ordinært arbeid gir bedre økonomisk uttelling enn stønad, både for individet og samfunnet. Jobb gir også sosial tilhørighet, selvrealisering og anerkjennelse. Akershus Arbeiderparti vil arbeide for tilrettelegging for at restarbeidsevnen tas i bruk gjennom nok fysioterapihjemler, fastleger, styrket lavterskeltilbud for fysisk aktivitet og folkehelse, rehabilitering av kronikere, redusere ventetider på relevant behandling, gjøre ordningene med fritt sykehus- og rehabiliteringsvalg mer kjent, og at partene i arbeidslivet bruker avtalen inkluderende arbeidsliv (IA) som grunnlag for å nyttiggjøre restarbeidsevnen. Uttalelse Kommunepartiene må i større grad bruke sin innflytelse for å påvirke krav til aktører i anbudsprosesser for å forhindre sosial dumping, uthuling av arbeidslivets lover og avtaler og sikre kvalitet. For å gjøre dette på en best mulig måte bør det gis god informasjon og opplæring til kommunepartiene via fylkespartiet.

7 Ungdom og psykisk helse Å sørge for at ungdom har en best mulig psykisk helse er viktig for hver enkelt ungdom og samtidig for samfunnet for helhet. Psykisk sykdom kan gjøre at ungdom faller ut av skole og arbeid, og ikke mestrer livet senere. Det er forebyggende politikk å satse på ungdom heller enn å behandle psykisk sykdom som har forverret seg over tid senere i livet. Å satse på ungdoms psykiske helse gjøres både bredt gjennom skole, helsetjeneste og andre tilbud for alle, og med bedre behandlingstilbud for ungdom som trenger ekstra oppfølging. - at helsestasjoner i Akershus skal utvide åpningstidene og heve kompetansen til de som jobber der. - at lærerutdanningen må styrkes når det kommer til mobbing. - at skolene skal samarbeide med ledende forskningsmiljøer for å styrke kompetansen på mobbing. -at ungdom skal få gratis psykologhjelp gjennom barne- og ungdomspsykiatrien opp til de fyller 20 år. - at kapasiteten på psykologtjenestene på studiestedene skal bygges ut og at det sikres en bedre samordning mellom studiestedene og de kommunale tjenestene. Nasjonalt beredskapssenter til Lahaugmoen Akershus Arbeiderparti går inn for at nasjonalt beredskapssenter etableres på Lahaugmoen i Skedsmo kommune. Lahaugmoen oppfyller alle nødvendige krav til tomt og beliggenhet for etablering av nasjonalt beredskapssenter. Beredskapstroppen, en lokal politiressurs og nasjonal innsatsressurs vil være godt lokalisert midt i Oslo-Romerike regionen, hvor befolkningsmengden er blant landets største. På Lahaugmoen vil beredskapstropp og politihelikoptre være nær sentrale knutepunkt som Gardermoen, Lillestrøm og Oslo sentrum. Avstanden til viktige samfunnsinstallasjoner tilfredsstiller krav til innsatstid, og her tilfredsstilles krav til alternative inn- og utkjøringsveier. Området er ferdig regulert og tilgjengelig, med store arealer, tilgjengelig bygninger og stor fleksibilitet for trinnvis utvikling. Etablering kan skje raskt. Lahaugmoen gir gode samtreningsmuligheter med andre nødetater. NRBR IKS og Oslo Brann- og redningsetat har trenings- og opplæringssenter på Lahaugmoen allerede. Stedet er prinsipielt godkjent for bygging av utendørs 200 m skytebane på nabotomten. Muligheter for fysisk trening og øvelse i terreng er gode. Etablering vil ikke konkurrere med andre samfunnsformål, for eksempel jernbane og godstransport.

8 Lahaugmoen som beredskapssenter gir svært begrensede negative virkninger på omkringliggende bebyggelse pga. områdets tilbaketrukne beliggenhet. Syriske flyktninger Regjeringen valgte i statsbudsjettet å ta imot 1000 overføringsflyktninger fra Syria og kutte i antallet overføringsflyktninger som Norge mottar ellers fra UNHCR med 500. Akershus Arbeiderparti ønsker ikke at å ta imot ekstra flyktninger fra Syria skal føre til at Norge kutter i den ordinære kvoten. Den humanitære krisen i Syria er enorm. Flere millioner mennesker er på flukt. Det er ifølge FNs høykommisær for flyktninger et stort behov for at flere land påtar seg et større ansvar i den internasjonale dugnaden i å motta flyktninger fra krigen. Akershus Arbeiderparti mener derfor at Norge skal ta imot 5000 flyktninger Syria, i tråd med anbefalingene fra de humanitære organisasjonene i Norge. Stopp de russiske folkerettsbruddene i Ukraina Det er for tiden en svært farlig og uavklart situasjon på Krim-halvøya, kanskje den farligste siden den kalde krigens slutt. Begge sider må dempe retorikken og søke politiske løsninger i den farlige konflikten i Ukraina. Akershus Arbeiderparti mener at naboer og allierte må fordømme bruddene på folkeretten. Akershus Arbeiderparti mener den norske regjeringen må ta sterk avstand fra den russiske intervensjonen i Ukraina, og legge press på Russland i alle diplomatiske kanaler for å opprettholde Ukrainas uavhengighet. Statens Pensjonsfond Utland (SPU): Statens Pensjonsfond Utland er et av de største investeringsfondene i verden. Det er viktig at man hele tiden arbeider for at fondet skal gi mest mulig avkastning, samtidig som det investeres innenfor etiske rammer og bidrar minst mulig til klimaendringer. Det krever en gjennomgang av hvordan fondet skal investeres og en skjerping av de etiske retningslinjene som finnes i dag. - at overføringer til statsbudsjettet fra SPU i større grad skal brukes på fremtidsrettede investeringer. - at man skal utrede muligheten for positiv screening, med vekt på innvesteringer i u- land og grønn utvikling, som et alternativ til dagens investeringer gjennom SPU. - at SPU skal trekke ut investeringene av bedrifter som utvinner og selger kull.

9 -at dagens etiske retningslinjer skjerpes og gjøres mer konkrete slik at Etikkrådet lettere kan foreslå uttrekk der dette er aktuelt. - at støtten til Etikkrådet styrkes slik at det bedre kan følge opp SPU sine investeringer. -at man skal sette i gang en prosess der man undersøker hvordan SPU kan investeres mer miljøvennlig og etisk. Mer vekt på økonomi i skolen Etter endt videregående flytter mange unge ut og får i større grad ansvar for egen økonomi. Akershus Arbeiderparti mener at det er viktig at ungdom er forberedt på å styre egen økonomi. Mange unge sliter med kredittkortgjeld, inkassokrav, betalingsanmerkninger og generelt dårlig økonomi. Akershus Arbeiderparti mener derfor at økonomi bør få en større plass i skolen enn i dag. Vi mener at økonomiundervisning skal bli en del av relaterte fag i ungdomsskolen. I tillegg til det skal det følges opp på videregående skole. Det vil ikke bare sørge for at unge sliter mindre med økonomien, men også at ungdom er bedre forberedt på hva de møter senere i livet. Allerede fra 18 år kan man få kredittkort og forbrukslån, og da er det viktig at ungdom har lært hvordan man håndterer dette, og at unge vet hva det innebærer å ha kredittgjeld. Akershus Arbeiderparti mener det er problematisk at ungdom som skal bo for seg selv ofte ikke kjenner til viktige begreper som bufferkonto og purregebyrer. Det er viktig at økonomikunnskapene blant unge forbedres. - at økonomiundervisning skal bli en del av relaterte fag i ungdomsskolen. - at økonomiundervisningen følges opp på videregående skole. Bærum sykehus Akershus Arbeiderparti har i tidligere årsmøter vedtatt støtte til Bærum sykehus og blant annet krevd stedlig ledelse og at Bærum sykehus og Drammen sykehus skal være likeverdige områdesykehus i Vestre Viken HF. Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti er tilfreds med at stedlig ledelse er kommet på plass på sykehuset og hat helseforetaket har begynt å legge områdefunksjoner og kompetansesenter til Bærum sykehus. Dette er en utvikling vi mener bør fortsette fordi det er faglig riktig, samfunnsøkonomisk god bruk av ressurser og gir gode helsetjenester til befolkningen. Asker og Bærums innbyggertall og fremtidige befolkningsvekst tilsier at det vil være nødvendig for Vestre Viken å ha godt utbygde sykehus- og spesialisthelsetjenester befolkningsnært for innbyggerne i Asker og Bærum.

10 Gitt dagens selveide tomteareal, utviklet bygningsmasse, områder ferdig regulert til sykehusformål, mener årsmøtet i Akershus Arbeiderparti at det samfunnsøkonomisk og driftsøkonomisk vil være gunstig for Vestre Viken med aktiv og økende bruk av Bærum og Blakstad de kommende årene. Videreutviklingen av Vestre Vikens områdefunksjoner må i første rekke skje på Bærum sykehus. Her er det ledig plass, sykehuset er moderne i mange år fremover og det er regulert tomt for sykehus og helseinstitusjonsformål. En fortsatt god utnyttelse av arealene på Bærum og Blakstad til psykiatriformål lokalt og for hele Vestre Vikens befolkning må være en del av utviklingsplanen for helseforetaket. Et veldrevet Bærum sykehus med mange høyspesialiserte funksjoner er den beste sikkerhet for at pasienter fra Vestre Viken velger eget sykehus fremfor å reise til Oslo, A-hus eller et a de helprivate spesialisttilbudene. Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti mener: 1. Akershus Arbeiderparti er tilfreds med at vårt krav om stedlig ledelse nå er kommet på plass på sykehusene i Vestre Viken. 2. Vestre Viken helseforetak er best tjent med at Bærum og Drammen sykehus skal være likeverdige områdesykehus. Det betyr at det i tillegg til lokalsykehusfunksjoner i akutt og planlagt kirurgi, indremedisin og psykiatri skal være likeverdig fordeling av høyspesialiserte medisinske tjenester til hele befolkningen mellom de to sykehusene. 3. De høyspesialiserte medisinske tjenestenes sengeavdelinger kan legges enten til det ene eller det andre sykehuset. Polikliniske tjenester skal som hovedregel være dekket på begge områdesykehusene. 4. Dagens høyspesialiserte tjenester på Bærum sykehus videreføres og styrkes. 5. En viktig forutsetning for å lykkes med Vestre Viken er at helseforetaket samlokaliserer såkalte fagclustere. Det vil si at fag med høy innbyrdes avhengighet legges til samme sykehus. Som ett av flere eksempler nevner vi at ortopediske, barneortopediske, revmakirurgiske tjenester skal legges til Bærum sykehus. Samarbeid med Martina Hansens Hospital vil være viktig i denne sammenheng. 6. Blakstad sykehus skal være en sentral aktør i utbyggingen av psykiatritilbudet i Vestre Viken, Asker og Bærum. 7. Vestre Viken må gjennomgå hvilke nye fagfelt foretaket skal tilby befolkningen og lokaliseringen av dem. Eksempelvis kan hudsykdommer, oralmedisin og medisinsk genetikk legges til Bærum sykehus. 8. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten må videreutvikles i hele Vestre Viken.

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen

Orkdal kommune. Bosetting av flyktninger. Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Orkdal kommune Bosetting av flyktninger Enhetsleder Arnt Tronvoll Prosjektleder Arthur Høyen Innvandrer Definisjoner Fellesbetegnelse på personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Norge Asylsøker

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Rett til helsehjelp for asylsøkerbarn og barn uten lovlig opphold i landet

Rett til helsehjelp for asylsøkerbarn og barn uten lovlig opphold i landet Rett til helsehjelp for asylsøkerbarn og barn uten lovlig opphold i landet 20.Januar 2016 Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver, Avd. minoritetshelse og rehabilitering, Helsedirektoratet Helselovgivning

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Sammenfatning status flyktningesituasjonen i kommunene i Nord- Trøndelag

Sammenfatning status flyktningesituasjonen i kommunene i Nord- Trøndelag Sammenfatning status flyktningesituasjonen i kommunene i Nord- Trøndelag Flyktningekrisen som nå rammer Europa, vil snart også bli svært merkbar i Nord-Trøndelag. Alle kommunene i Norge må bidra om vi

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Uttalelser. vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014

Uttalelser. vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014 Uttalelser vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014 Bodø, 18.januar 2014 Styrk barnehagene i Bodø Barnehagene skal være et trygt og tilrettelagt tilbud, som utvikler barns iboende nysgjerrighet og utforskertrang.

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor

Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner utfordrer planleggerne Strategisk eiendomsledelse med hovedvekt på offentlig sektor Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sykehusbygg: Teknologi og medisinske innovasjoner

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Flyktningkontoret Bærum kommune

Flyktningkontoret Bærum kommune Flyktningkontoret Bærum kommune Avdeling Migrasjonshelse Likeverdige helsetjenester Kunnskap om migrasjonsprosessen, stabilisering og helsefremmende og forebyggende undervisning - Hvordan dette kan dette

Detaljer

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen?

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen? Kommunereform i Drammensregionen Hva mener du om kommunereformen? Bystyret i Drammen har vedtatt å snakke med kommuner i Drammensregionen om muligheter for å danne en ny kommune sammen. Svelvik og Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad,

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad, Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold Strømstad, 9.6.2016 Bosatte flyktninger i Østfold pr 8. juni 2016 Anmodning Herav EM Vedtak Herav EM Asyl Utsøkte OFF

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET 1 UTTALELSER FRA ÅRSMØTET NEI TIL RESERVASJONSRETT Østfold Arbeiderpartiet ber Stortinget avvise et forslag om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise sine pasienter til abort. Kvinner som

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene!

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene! NAV en viktig jobb men vi greier ikke jobben alene! 13.03.2017 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Erfaringer fra NAV Tjøme

Erfaringer fra NAV Tjøme Leder for NAV Tjøme, Kristian Aas Erfaringer fra NAV Tjøme Frokostseminar om NAV-reformen 12.11.2007 NAV Tjøme Åpnet 3/10-06. Totalt 9 ansatte. 8,7 årsverk. 4,5 ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten.

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker?

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Hvorfor vil Stortinget og regjeringen ha større kommuner? Kommunene har i de siste femti årene fått flere oppgaver og et mye større ansvar. I hovedtrekk er kommunestrukturen

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/2138-4 Dato: 22.3.2011 HØRING FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKEREBOSETTING â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren. (Halvdan Skard

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg /16 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/08089 Saksbehandler Astrid Marie Lund Gilje Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg 21.10.2016 10/16 Innspill til høring: Høring om forhandlingsutvalgets utredning

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer