Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 &14 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /09 RESULTATVURDERING HELSESTASJONSTJENESTER INNLEDNING Hovedmål: Helsestasjons tjenester skal: fremme god helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdom og skade blant barn og unge i Sandnes i alder 0-20 år Helsestasjonstjenester bygger på kvalitet og tilgjengelighet Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn MEDARBEIDER Helsestasjonstjenester har ved utgangen av 2008 til sammen 47,70 årsverk (45,10, i 2007) Tilsammen 67 ansatte. Disse er fordelt på jordmødre, tiltak flyktninger, helsestasjonstjenester ved Dale mottakssenter, Sandnes ressurshelsestasjon, helsestasjon for ungdom, reisevaksinering, helsestasjon og skolehelsetjenesten. I tallet er også inkludert ledelse og administrasjon, sekretær og barnas representant. Tjenesten har blitt styrket på følgende områder: 0,6 årsverk vaksinekontoret, 1 årsverk skolehelse, og 1 årsverk psykisk helsearbeider For å gjennomføre språk 4 kartlegging har det vært nødvendig å styrke helsestasjonstjenester med 1.5 årsverk. Tjenesten har også brukt personalressurser i samarbeid med PPT i forbindelse med ressurs helsestasjonen. Prosjektsamarbeidet med PPT fortsetter frem til desember 2009 Vakanser i stillinger: Tjenesten har i perioder hatt betydelig vakanser i stillinger. Vakanser i stilling skyldes sykdom, men mest rekrutteringsproblemer spesielt av psykolog Helsestasjonstjenester har følgende virkeområder Helsestasjoner alder 0-6 år Sandnes, Sentrum, Riska, Porsholen, Ganddal, Figgjo, Sviland, Rovik og Høle. Alle barne- og ungdomskoler i kommune + private skoler, alder 6-16 år Helsestasjon for ungdom alder år. Ressurshelsestasjonen område 1.alder 0-8 år og område 2 alder 9-16 år Helsetjenesten ved Dale asylmottak. Jordmortjenesten. Reisevaksinering og tuberkulose arbeid for søknad om oppholds og arbeids tillatelser. Helsetjeneste til flyktninger og innvandrere Side 1 av 9

2 BRUKER MEDARBEIDER -SAMFUNN Antall nyfødte barn i 2008 Det er i løpet av året født 1028 (949)barn i Sandnes.Det er en økning på 81 barn Sykefraværet har vært 5,00 % (5,45 i 2007) i gjennomsnitt for hele året. Sykefraværet har hatt en nedgang på 0,5 %. Virksomheten har stor fokus på nærvær og trivsel. Og det gjøres oppfølgingssamtaler ved 6 uker fravær. Bruker undersøkelser Det ble i november gjennomført brukerundersøkelse ved ressurshelsestasjonen i Sandnes Hensikten med undersøkelsen var å øke kunnskapen om brukerne sine synspunkter på hva helsestasjonen bør tilby eller være. Svar prosenten var83 %. Spørreskjema utfylt 83( utdelt 100) Vi spurte om service, tilfredshet,tilgjengelighet og innholdet i tjenestetilbudet. Det var i alt 6 spørsmål og 1 åpent spørsmål.. 4 av svara er rangert fra 1-6 (best 6 ) Svarene lå mellom 5 og 6. Lavest på tilgengelighet og høyest på service og opplevelse av endring til det bedre. Det foreldre i undersøkelsen først og fremst ønsker er råd,veiledning, informasjon, hjelp og støtte Det oppfattes som et ønske om en ekspertrolle fra fagperson. Seniortiltak Det har vært 3 ansatte over 62 år i virksomheten. De har alle fått tilrettelagt arbeidet og det er inngått senioravtale med alle Kompetanseutvikling Kompetanseplanen for 2008 er fulgt og gjennomført med små variasjoner. Noe er også overført til år 2009 Medarbeider undersøkelse 2008 Resultatet er bra med samme svarprosent som i 2007 og noe høyere svar skår jevnt over. Svarprosent 2008 Gjennomsnitt 2008 Svarprosent 2007 Gjennomsnitt Det var 4 stk som hadde svart de hadde opplevd eller sett trakassering på arbeidsplassen. Det viste seg imidlertid at 2 av sakene var ordnet opp i.1 stk hadde svart feil. Det ble likevel satt fokus på og diskutert strategier for bedring av arbeidsmiljøet på en fellessamling Det har også blitt gjennomført medarbeidersamtale med de fleste Godt samlivskurs Det ble startet opp med samlivkurs til 1 gangs foreldre våren I 2008 har vi avholdt 3 kurs. Det ble gjennomført 1 kurs våren 2008 og 2 kurs høsten 2008 Totalt antall deltakere var 24 stk. Utgifter til kurs er blitt dekket inne for eget tjenesteområde. Fra 2008 blir økonomiske midler overført fra staten som et rammetilskudd til kommunen. For å få til allerede planlagte kurs i 2009 (2 stk vår og 3 stk høst) er vi avhengige av en ramme på minimum kr Språk 4. Sommeren 2006 fikk vi tildelt økonomiske midler fra IMDI til språk kartlegging av alle 4 åringen i kommune derav også flerspråklige. Det ble etablert tverrfaglig samarbeid med fagstaben for oppvekst barn og unge,ppt, Sandnes læringssenteret morsmålslærere, styrket barnehage og alle barnehager I 2008 har det blitt språkkartlagt 874 barn av totalt åringer. Av disse er 164 flerspråklige, 29 stk er det brukt tolk på. 783 av de kartlagte barna har barnehageplass. 149 barn er meldt videre til barnehage og av disse er 51 flerspråklige, 25 flerspråklig får støtte til morsmål og 28 flerspråklige får støtte til norsk opplæring Av 907 barn f 2004 er 158 barn flerspråklige. Det vil si ca 17,4 % Språk 4 har bidratt til et økt tverrfaglig samarbeid med nevnte samarbeidsaktører. Det har vært avholdt et møte pr halvår i styringgruppe og 3 møter pr halvår i arbeidsgruppe. Side 2 av 9

3 Fra 2009 har vi fått økonomisk støtte fra kommune for å kunne videreføre prosjektet Viktige hendelser 2008 Forsknings samarbeid mellom Sandnes kommune, helsestasjonen og Universitetet i Stavanger. To masterstudenter avsluttet oppgaver om fødselsdepresjon og helsestasjonstilbudet Brukerundersøkelse på resurshelsestasjonen oktober Nytt revidert Helsestasjonsprogram innført høsten 2008 Oppstart av Ammekyndig helsestasjon. Oppstart av 3 Faggrupper. Helsestasjon, Barneskole. Ungdomskole Målrettet fokus ved Fødselsdepresjon - nedstemte mødre. Fortsettelse av Språk 4 kartlegging av alle fireåringar i helsestsjonen. Fortsettelse av Godt Samlivskurs til 1 gangs foreldre. Økning i antall utfylte 4 fotskjema i barneskolen. Fortsettelse av samarbeidprosjekt med barnevern Kvello Samarbeid med barnevern om Modellkommune prosjektet Samarbeidsprosjekt Vold og overgrep Jordmortjenesten -tidlig utskriving fra sykehuset -Følling test Helsestasjonen-.tidlig utskriving Tidlig hjemmebesøk Helsetjenesten ved Dale mottak flyttet inn i nye lokaler nov 2008 Antall fødsler har økt betraktelig. Varierende aktivitet i Oppvekstgruppene -SLT arbeid Skolehelsetjenesten er styrket med 1 årsverk. Jordmor har vært på opplæring ved universitetsykehuset for blodprøvetaking Føllingprøve på grunn av tidlig hjemreise av nyfødte fra sykehuset.. Sykehuset sin innføring av tidlig hjemreise av barselkvinner sommer 2008 krever større oppfølging fra helsestasjonen blant annet ammeveiledning. Dale helsetjeneste har hatt en stor økning av konsultasjoner på grunn av forsterket avdeling. Helsesekretærer har fått et betraktelig merarbeid i utvidelse av ressurshelsestasjon og språk kartlegging. Ingen økning av ressurser siden 2000 ( har totalt 4,8 årsverk ). Vaksinekontoret har fått merarbeid på grunn av økt arbeid/oppholds innvandring og tuberkulosekontroll Økning på antall barn meldt til barnevernet. Mest i alder 6-17 år Helsestasjonen Ordinær program utgjør 14440(15258 ) kontakter til helsestasjonen Ekstrakonsultasjoner utenom var på 5878 (5452) noe som utgjør en stadig større del av konsultasjoner. Avvikling av 8 mnd konsultasjonen var et ledd i å redusere den totale arbeidsmengden på helsestasjonen. Mange opplevde at folk tok kontakt utenom programmet da det var lang tid mellom 6 og 10 mnd. Vi har derfor fra høsten 2008 innført 8 mnd konsultasjon igjen Helsestasjonsprogrammet ble revidert høsten i 2008 og taes i bruk fra januar Utvidet barseltreff ved 8 uker med helsesøster og fysioterapeut vil bli startet i Tema: ernæring, søvn og motorikk Varemerket for helsestasjonen har i mange år vært lav terskel, alle som henvender seg skal få hjelp umiddelbart eller innen kort tid. Det er totalt 12,5 årsverk helsesøster til alle barn i alder 0-5år ( minus administrasjonstid ) Det er under 1 time helsesøster ressurser pr 100 barn i alder 0-5år Side 3 av 9

4 Helsestasjonen volum beskrivelse : Antall barn alder 0-5 år 4980( 4734). Økning i antall fødsler på 80 barn Total antall kontakter på helsestasjonen er økende. Det har også vært en økning på konsultasjoner utenom programmet Det er flere som ikke møter til første innkalling til konsultasjon noe som medfører mye ekstra arbeid. Av barn som trenger ekstra oppfølging så er det 82(79) barn som får flere helsetjenester fra kommunen og trenger en individuell plan. Helsesøster er koordinator til mange individuelle planer ( se tabell) Det er ressurskrevende. Utfordringar: Videreutvikle helsesøster faggruppen for helsestasjonen Implementering av revidert helsestasjonsprogram Bli godkjente ammekyndig helsestasjoner. Utprøving av EPDS,bedre hjelp til deprimerte mødre Språk 4 kartlegging på morsmål og på norsk hos flerspråklige Oppfølging av rusmisbrukende foreldre Modellkommuneprosjektet. Kort liggetid barsel medfører nye utfordringar for helsestasjonen. Hull i barselomsorgen Ammetelefon i helgene Barneskoler inkludert private skoler Det ordinære programmet i barneskolen utgjør vaksinasjon,helseopplysning om temaene : kosthold og ernæring, fysisk aktivitet,rus,røyk og alkohol, pubertetsutvikling vekt og lengde måling 3 og 7 kl. og førskolekontroll. Førskolekontroll blir utføre på skolen eller helsestasjonen avhengig avlokaler Høsten 2008 ble skolene Hana, Lura og Sandve tatt ut til å være med i statlig kartlegging av vekt, midjemål og lengde på alle 3 klassinger. Det skal gjentas i 2011 og 2014 Det brukes ca 3,95 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i barnskolen mot 3 timer i 2007 Det vil si totalt 6,3 årsverk(5,2) helsesøster til alle barneskoler i Sandnes. Det er en økning på nesten 1,10 årsverk fra 2007 Barneskoler volum endringer Samla elevtall 5986 (6511) nedgang på 525 fra 2007 Etter at vi fikk egen psykolog tilknyttet enheten (mars) har han blitt mye brukt i skolen både som veileder for foreldre,skolepersonell og helsesøster. Han har også samtaler med enkelt elever som sliter med psykiske problemer som angst, depresjon, spiseforstyrrelser. Det er ulikt hvordan skolelegene arbeider på de ulike skolene og hvor mye de blir brukt. Flere leger blir brukt til rådgiving. Mange helsesøstre henvendte seg direkte til fastlegen angående barn som trengte henvisning, da skoleleger ikke henviser lenger. Utfordringar : Skolelegens oppgaver. Bruk av 4 fotskjema. Videreutvikle helsesøster faggruppen for barneskolen. Iverksette flere grupper for Barn med 2 adresser. Fortsette med Sorgrupper for barn alder 8-10 år Fortsatt fokus på fysisk aktivitet og kosthold i skolen. Drive Jeg kan grupper ( barn av psykisk syke foreldre ) for barn alder år Helsesøster/skolelege får veiledning i grupper av psykolog ca 8 ganger i året. Side 4 av 9

5 Ungdomsskoler - inkludert privat skoler Det ordinære programmet i ungdomskolen ut gjør 5784(4107) konsultasjoner. Det er jevn økning for hvert år. Det som inngår i det ordinære programmet er : vaksinasjon, helseopplysning om ernæring, fysisk aktivitet, prevensjon og seksualitet. Helsesøster deltar jevnlig i tverrfaglige oppvekstgrupper og tverrfaglige møter.. Det blir brukt ca 5,8 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i ungdomsskolen mot 4 timer i Det vil si total 4,10 (2,75 ) årsverk til alle ungdomskoler. Det er en styrking på ca 1,35 årsverk fra 2007 Ungdomskoler volumendringar Samlet elevtallet 2636(2587). En økning på 49 barn Utfordringar : Skolelegens oppgaver Bruk av 4 fot skjema Videre utvikle helsesøster faggruppen for ungdomsskolen Fortsette med tverrfaglig undervisningsdag i 10kl.Tema: seksualitet og holdningar Delta i undervisningspakken alle har en psykisk helse Helsesøstre/ skolelege får veiledning i grupper av psykolog ca 8 ganger i året Videregående skoler og helsestasjon for ungdom(hfu) Målgruppe: Elever ved Sandnes, Lundehaugen, Forus, Gand, Akademiet videregående skoler og elever ved Vibemyr skoleverksted ( ca elever). Ungdom i Oppfølgingtjenesten Ungdom bosatt i Sandnes kommune i alderen år. Mål: HFU skal være et lavterskel tilbud for ungdom mellom år som bor eller går på skole i Sandnes. HFU skal bidra til at ungdom blir mer bevisste og tar ansvar for egen helse gjennom informasjon og rådgivning. HFU skal støtte ungdom i å mestre livets utfordringer. Rammer: Helsesøstre 2, 2 årsverk.(4 stk)) Lege 10% stilling Psykolog stilling 50% ( 2 stk) Det blir brukt ca 2,8 timer helsesøster/ lege / psykolog ressurs pr 100 elev i helsestasjon for ungdom/ videregående skole.det er en styrking på ca 1,8 timer fra 2007.Antall årsverk er også styrket med 0.75 Samarbeid med Stavanger Aftenblad om nettstedet; Helsestasjon for ungdom svarer på dine spørsmål. Kinoreklame annen hver uke. Antall konsultasjoner 3145 (3156.) en nedgang på 9. Kan skyldes noe redusert bemanning våren Økning i Psykisk helse konsultasjoner - kan skyldes økt psykolog ressurs. Av antall konsultasjoner var137 til psykolog og 472 til lege.resten til helsesøster. Gutter utgjør 13 % (12%) Side 5 av 9

6 Oppsøkingsgrunner: Prevensjon 47% 41% Mistanke om seksuelt overførbare sykdommer 30% 30% Psykisk helse 7% 15% Mistanke om graviditet 6% 5% Fysisk helse 6% 7% Annet 2% 2% Rus 1% 1% Klamydia positive svar 109 stk 97stk Utfordringer Fortsatt ha 50% psykolog- rekrutteringsproblemer. Øke kompetansen innen Kognetiv terapi. Ved samlokalisering ved ressurshelsestasjonen ønsker en tettere samarbeid. Fortsette med veiledning fra psykolog til helsesøstre Mer tilfredstillende elektronisk journalføring( ikke eksport / import ). Informasjon til russ årlig. Fortsette samarbeidet med Stavanger Aftenbladet. Helsetjenesten Dale Mottak Det er ansatt 3,35 (2,15 ) årsverk ved Dale asylmottak og helsestasjon. Årsskiftet startet med100 nye beboere i løp av et døgn. Jevnt over er der mellom voksne beboer og 20 enslige mindreårige under 18 år Beboerne ved Dale Mottakssenter har egen fastlege på mottaket. Der er også egen helsestasjons lege Det har vært noe færre barn på mottaket i år enn andre år, men problemstillingene er ofte veldig bekymringsfulle. Det har vært mer samarbeid med barnvern og Bup. Det brukes daglig tolk. Over 800(520)telefontolking og fremmøtetolking til sammen. Utfordringer: Fortsatt få veiledning fra psykiater Jone Schanke. Fortsatt utføre blodprøvetaking av beboere ca 2-3 g i måned av tilreisende fysio-kjemiker. Styrke psykiatrisk sykepleietjeneste. Grupper for kvinner. Samarbeid med Forsterka mottaket- styrke helsetjenesten samlet. Jordmortjenesten Det er ansatt 2,2 årsverk (1,9)kommunal jordmor i Sandnes kommune Nye gravide Konsultasjoner Postpartun samtaler Ekstra konsultasjoner Telefon kons 41?? Oppfølging Rus Føllingsprøve, 34 Vekt, oppfølging amming Hjemmebesøk 4 1 Ikke møtt til avtale Utfordringer: Tilgjenglighet, vi skal informere breiere om tilbudet vi har Samarbeid med fastlegene, kvinneklinikken, sosialkontor, barnevern og andre. Videreutvikle tverrfaglig rusomsorg Side 6 av 9

7 Kontinuerlig fokus av egen praksis for å kunne gi et helhetlig og faglig godt tilbud. Revidering/oppdatering av foreldreforberedende kurs. Lage brosjyre. Videreutvikle tilbud om tidlig oppfølging av mor og barn etter fødsel. Videreføre tilbud om å ta Føllingsprøve i kommunen. Tilbud til alle som går til jordmor om ettersamtale Reisevaksiner Antall årsverk 1,25, derav 20% til tuberkulosearbeid for arbeidsinnvandring, familie gjenforening og søkere om oppholdstillatelse Antall konsultasjoner: 1802 (1427 i 2007), derav 654( 543 i 2007) tuberkulosearbeid. Sandnes Ressurshelsestasjon. Ressurshelsestasjonen er en forlenget arm til ordinær helsestasjonsarbeid. Vi har delt tilbudet inn i 2 områder Område 1 alder 0-8 år, Område 2 alder 9-16år Ansatte ved utgangen av 2008: Det er ansatt fag koordinator, helsesøstre, pedagoger, psykisk helsearbeider og psykolog Til sammen 8,60 åreverk av psykisk helsemidler Arbeider innen: Foreldreveiledningssamtaler, samtaler med barn, familiesamtaler og nettverkssamtaler Tverrfaglig konsultasjon til foreldre og/eller fagpersoner Kafe for unge mødre med barn 0 3 år Webster Stratton foreldrekurs for foreldre med barn i alderen 3 8 år Være individuell-plan-koordinator i inntil 20 saker. Mestringsgrupper for jenter i ungdomskolen Paraplyansvar for sorggrupper for barn og barn med to adresser i skolehelsetjenesten Saker fra mai nye saker 232 og hatt 22 fristoverskridelser dvs mer enn 3 ukers ventetid Juni Juli August September Oktober November Desember Antall nye saker Antall fristoverskr Individuell oppfølging: Nye individuelle saker Antall konsultasjoner Hjemmebesøk Telefoner Tverrfaglige møter Tverrfaglig konsultasjonsteam 12 Samarbeidspartnere Totalt antall saker vi har samarbeidet med andre samarbeidspartnere: 360 Helsestasjon/ skolehelse: Ble ikke registret,men er høyt ( registreres i 2009) Altona: 16 (11 i 2007) Barnevern: 25 (12 i 2007) Fastlege: 41 (12 i 2007) Barnehager: 49 Skoler: 130 PPT: 26 Brukerevaluering Ressurshelsestasjonen gjennomførte en brukerevaluering i oktober/november. Det ble delt ut 100 spørreskjema, 83 ble levert besvart. Svarene var gjennomgående meget positive. Side 7 av 9

8 Hovedhenvendelsesgrunner enkeltsaker: Dagvæting/ nattevæting/ encoprese Hvordan lede barna? Foreldre opplever at barna er vanskelig å styre og vil ha verktøy Isolert / utslitt / deprimert mor. Ønsker veiledning på totalsituasjonen /samspillsveiledning / Hjelp til utvidelse av nettverket m.m. Hvordan følge opp barna ved alvorlig sykdom i familien/skilsmisse Barn/unge med diagnoser:(asberger/adhd(26 stk) autisme/ psykose(20stk), selvskading, spisevansker(5stk), fobi- angsttilstander(3stk) Søvnvansker, søskensjalusi og mobbing Utfordringer Samhandling og samordning med tilliggende tjenester:altona, fagteam styrket barnehage, PPT, barnevern og BUP. Videreutvikle samhandling med helsestasjon og skolehelsetjenesten Videreutvikle område 2 alder 9-16 år Vurdere i alle saker om det er nødvendig å samarbeide med barnehage og skole Arbeid med barn risikobarn 0 3 år skal være et satsingsområde Barn med diagnoser vi har fulgt opp. Hvordan jobbe med disse sakene videre? Dette må ses opp mot mandat og tildelte ressurser. Tydelige prioriteringer fordi kapasiteten er sprengt Utvalgte tall fra virksomhetene i Helsestasjonstjenester Antall Fødsler Hjem besøk til nyfødte Oppfølgings barn Hs Telefon kons. Hs Konsultasjonhelsesta sjon Konsultasjoneskole (6-16 år) Antall barn til skolelege * 152 Oppfølging (6-16 år) 2425** 2299** 2317 Konsultasjoner HFU/VGS Konsultasjon Reisevaksine Ressurshelse Individuelle Ressurshelsest Antall konsultasjoner Barnevern melding: 26 rapporter: 102 meldinger 21 rapporter 113 meldinger: 14 rapporter: 95 meldinger: 15 rapporter 118 Side 8 av 9

9 Antall fot skjema Ansvar:82 Deltaker: 40 Individuelle Planer deltaker: 65 koordi. 50 Ansvar:50 Deltaker: 51 deltaker: 60 koordi:55 Ansvar:46 Deltaker; 54 deltaker: 54 koordi:38 **Barn med sammensatt problematikk som blir fulgt opp over tid Ansvar: 43 Deltaker: 48 deltaker: 85 koordi: stk Regnskapstall for Helsestasjonstjenester Regnskap 07 Regnskap 08 Bud 08 Avvik 2311 Barnerepresentant Helsestasjon for ungdom Skole og helsestasjonstjenesten Jordmor Ressurshelsestasjon Helsestasjonstjenester for asylsøkere Vaksinasjonskontoret Sum Et mindre forbruk på grunn av vakanser i stillinger og rekrutteringsproblem spesielt av psykolog ved helsestasjon. Merforbruk ved asylmottaket på grunn av ikke tilstrekkelig overføring av statlige midler. Forslag til VEDTAK: Utvalg for helse- og sosialtjenester tar resultatvurdering for helsestasjonstjenester 2008 til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Torill J. Kind Kommunaldirektør Irene Asheim Ivesdal helsestasjonssjef Side 9 av 9

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 22.06.2009 45/09 RESULTATVURDERING,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 4 02 INFORMASJON OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 9 04 HELSE, BARN OG UNGE... 12 05 BARNEVERN... 17 06 KULTURENHETEN... 20 09 ORGANISASJON OG IKT... 26 10 ØSTRE

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tverrfaglig forebyggende satsning på barn - fra før fødsel til skolealder

Tverrfaglig forebyggende satsning på barn - fra før fødsel til skolealder Verdal kommune Tverrfaglig forebyggende satsning på barn - fra før fødsel til skolealder PLAN 2007-2011 Mange hull å tette... Verdal, 12. april 2007 Innhold DEL I TILTAKSPLAN... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer