Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 &14 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /09 RESULTATVURDERING HELSESTASJONSTJENESTER INNLEDNING Hovedmål: Helsestasjons tjenester skal: fremme god helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdom og skade blant barn og unge i Sandnes i alder 0-20 år Helsestasjonstjenester bygger på kvalitet og tilgjengelighet Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn MEDARBEIDER Helsestasjonstjenester har ved utgangen av 2008 til sammen 47,70 årsverk (45,10, i 2007) Tilsammen 67 ansatte. Disse er fordelt på jordmødre, tiltak flyktninger, helsestasjonstjenester ved Dale mottakssenter, Sandnes ressurshelsestasjon, helsestasjon for ungdom, reisevaksinering, helsestasjon og skolehelsetjenesten. I tallet er også inkludert ledelse og administrasjon, sekretær og barnas representant. Tjenesten har blitt styrket på følgende områder: 0,6 årsverk vaksinekontoret, 1 årsverk skolehelse, og 1 årsverk psykisk helsearbeider For å gjennomføre språk 4 kartlegging har det vært nødvendig å styrke helsestasjonstjenester med 1.5 årsverk. Tjenesten har også brukt personalressurser i samarbeid med PPT i forbindelse med ressurs helsestasjonen. Prosjektsamarbeidet med PPT fortsetter frem til desember 2009 Vakanser i stillinger: Tjenesten har i perioder hatt betydelig vakanser i stillinger. Vakanser i stilling skyldes sykdom, men mest rekrutteringsproblemer spesielt av psykolog Helsestasjonstjenester har følgende virkeområder Helsestasjoner alder 0-6 år Sandnes, Sentrum, Riska, Porsholen, Ganddal, Figgjo, Sviland, Rovik og Høle. Alle barne- og ungdomskoler i kommune + private skoler, alder 6-16 år Helsestasjon for ungdom alder år. Ressurshelsestasjonen område 1.alder 0-8 år og område 2 alder 9-16 år Helsetjenesten ved Dale asylmottak. Jordmortjenesten. Reisevaksinering og tuberkulose arbeid for søknad om oppholds og arbeids tillatelser. Helsetjeneste til flyktninger og innvandrere Side 1 av 9

2 BRUKER MEDARBEIDER -SAMFUNN Antall nyfødte barn i 2008 Det er i løpet av året født 1028 (949)barn i Sandnes.Det er en økning på 81 barn Sykefraværet har vært 5,00 % (5,45 i 2007) i gjennomsnitt for hele året. Sykefraværet har hatt en nedgang på 0,5 %. Virksomheten har stor fokus på nærvær og trivsel. Og det gjøres oppfølgingssamtaler ved 6 uker fravær. Bruker undersøkelser Det ble i november gjennomført brukerundersøkelse ved ressurshelsestasjonen i Sandnes Hensikten med undersøkelsen var å øke kunnskapen om brukerne sine synspunkter på hva helsestasjonen bør tilby eller være. Svar prosenten var83 %. Spørreskjema utfylt 83( utdelt 100) Vi spurte om service, tilfredshet,tilgjengelighet og innholdet i tjenestetilbudet. Det var i alt 6 spørsmål og 1 åpent spørsmål.. 4 av svara er rangert fra 1-6 (best 6 ) Svarene lå mellom 5 og 6. Lavest på tilgengelighet og høyest på service og opplevelse av endring til det bedre. Det foreldre i undersøkelsen først og fremst ønsker er råd,veiledning, informasjon, hjelp og støtte Det oppfattes som et ønske om en ekspertrolle fra fagperson. Seniortiltak Det har vært 3 ansatte over 62 år i virksomheten. De har alle fått tilrettelagt arbeidet og det er inngått senioravtale med alle Kompetanseutvikling Kompetanseplanen for 2008 er fulgt og gjennomført med små variasjoner. Noe er også overført til år 2009 Medarbeider undersøkelse 2008 Resultatet er bra med samme svarprosent som i 2007 og noe høyere svar skår jevnt over. Svarprosent 2008 Gjennomsnitt 2008 Svarprosent 2007 Gjennomsnitt Det var 4 stk som hadde svart de hadde opplevd eller sett trakassering på arbeidsplassen. Det viste seg imidlertid at 2 av sakene var ordnet opp i.1 stk hadde svart feil. Det ble likevel satt fokus på og diskutert strategier for bedring av arbeidsmiljøet på en fellessamling Det har også blitt gjennomført medarbeidersamtale med de fleste Godt samlivskurs Det ble startet opp med samlivkurs til 1 gangs foreldre våren I 2008 har vi avholdt 3 kurs. Det ble gjennomført 1 kurs våren 2008 og 2 kurs høsten 2008 Totalt antall deltakere var 24 stk. Utgifter til kurs er blitt dekket inne for eget tjenesteområde. Fra 2008 blir økonomiske midler overført fra staten som et rammetilskudd til kommunen. For å få til allerede planlagte kurs i 2009 (2 stk vår og 3 stk høst) er vi avhengige av en ramme på minimum kr Språk 4. Sommeren 2006 fikk vi tildelt økonomiske midler fra IMDI til språk kartlegging av alle 4 åringen i kommune derav også flerspråklige. Det ble etablert tverrfaglig samarbeid med fagstaben for oppvekst barn og unge,ppt, Sandnes læringssenteret morsmålslærere, styrket barnehage og alle barnehager I 2008 har det blitt språkkartlagt 874 barn av totalt åringer. Av disse er 164 flerspråklige, 29 stk er det brukt tolk på. 783 av de kartlagte barna har barnehageplass. 149 barn er meldt videre til barnehage og av disse er 51 flerspråklige, 25 flerspråklig får støtte til morsmål og 28 flerspråklige får støtte til norsk opplæring Av 907 barn f 2004 er 158 barn flerspråklige. Det vil si ca 17,4 % Språk 4 har bidratt til et økt tverrfaglig samarbeid med nevnte samarbeidsaktører. Det har vært avholdt et møte pr halvår i styringgruppe og 3 møter pr halvår i arbeidsgruppe. Side 2 av 9

3 Fra 2009 har vi fått økonomisk støtte fra kommune for å kunne videreføre prosjektet Viktige hendelser 2008 Forsknings samarbeid mellom Sandnes kommune, helsestasjonen og Universitetet i Stavanger. To masterstudenter avsluttet oppgaver om fødselsdepresjon og helsestasjonstilbudet Brukerundersøkelse på resurshelsestasjonen oktober Nytt revidert Helsestasjonsprogram innført høsten 2008 Oppstart av Ammekyndig helsestasjon. Oppstart av 3 Faggrupper. Helsestasjon, Barneskole. Ungdomskole Målrettet fokus ved Fødselsdepresjon - nedstemte mødre. Fortsettelse av Språk 4 kartlegging av alle fireåringar i helsestsjonen. Fortsettelse av Godt Samlivskurs til 1 gangs foreldre. Økning i antall utfylte 4 fotskjema i barneskolen. Fortsettelse av samarbeidprosjekt med barnevern Kvello Samarbeid med barnevern om Modellkommune prosjektet Samarbeidsprosjekt Vold og overgrep Jordmortjenesten -tidlig utskriving fra sykehuset -Følling test Helsestasjonen-.tidlig utskriving Tidlig hjemmebesøk Helsetjenesten ved Dale mottak flyttet inn i nye lokaler nov 2008 Antall fødsler har økt betraktelig. Varierende aktivitet i Oppvekstgruppene -SLT arbeid Skolehelsetjenesten er styrket med 1 årsverk. Jordmor har vært på opplæring ved universitetsykehuset for blodprøvetaking Føllingprøve på grunn av tidlig hjemreise av nyfødte fra sykehuset.. Sykehuset sin innføring av tidlig hjemreise av barselkvinner sommer 2008 krever større oppfølging fra helsestasjonen blant annet ammeveiledning. Dale helsetjeneste har hatt en stor økning av konsultasjoner på grunn av forsterket avdeling. Helsesekretærer har fått et betraktelig merarbeid i utvidelse av ressurshelsestasjon og språk kartlegging. Ingen økning av ressurser siden 2000 ( har totalt 4,8 årsverk ). Vaksinekontoret har fått merarbeid på grunn av økt arbeid/oppholds innvandring og tuberkulosekontroll Økning på antall barn meldt til barnevernet. Mest i alder 6-17 år Helsestasjonen Ordinær program utgjør 14440(15258 ) kontakter til helsestasjonen Ekstrakonsultasjoner utenom var på 5878 (5452) noe som utgjør en stadig større del av konsultasjoner. Avvikling av 8 mnd konsultasjonen var et ledd i å redusere den totale arbeidsmengden på helsestasjonen. Mange opplevde at folk tok kontakt utenom programmet da det var lang tid mellom 6 og 10 mnd. Vi har derfor fra høsten 2008 innført 8 mnd konsultasjon igjen Helsestasjonsprogrammet ble revidert høsten i 2008 og taes i bruk fra januar Utvidet barseltreff ved 8 uker med helsesøster og fysioterapeut vil bli startet i Tema: ernæring, søvn og motorikk Varemerket for helsestasjonen har i mange år vært lav terskel, alle som henvender seg skal få hjelp umiddelbart eller innen kort tid. Det er totalt 12,5 årsverk helsesøster til alle barn i alder 0-5år ( minus administrasjonstid ) Det er under 1 time helsesøster ressurser pr 100 barn i alder 0-5år Side 3 av 9

4 Helsestasjonen volum beskrivelse : Antall barn alder 0-5 år 4980( 4734). Økning i antall fødsler på 80 barn Total antall kontakter på helsestasjonen er økende. Det har også vært en økning på konsultasjoner utenom programmet Det er flere som ikke møter til første innkalling til konsultasjon noe som medfører mye ekstra arbeid. Av barn som trenger ekstra oppfølging så er det 82(79) barn som får flere helsetjenester fra kommunen og trenger en individuell plan. Helsesøster er koordinator til mange individuelle planer ( se tabell) Det er ressurskrevende. Utfordringar: Videreutvikle helsesøster faggruppen for helsestasjonen Implementering av revidert helsestasjonsprogram Bli godkjente ammekyndig helsestasjoner. Utprøving av EPDS,bedre hjelp til deprimerte mødre Språk 4 kartlegging på morsmål og på norsk hos flerspråklige Oppfølging av rusmisbrukende foreldre Modellkommuneprosjektet. Kort liggetid barsel medfører nye utfordringar for helsestasjonen. Hull i barselomsorgen Ammetelefon i helgene Barneskoler inkludert private skoler Det ordinære programmet i barneskolen utgjør vaksinasjon,helseopplysning om temaene : kosthold og ernæring, fysisk aktivitet,rus,røyk og alkohol, pubertetsutvikling vekt og lengde måling 3 og 7 kl. og førskolekontroll. Førskolekontroll blir utføre på skolen eller helsestasjonen avhengig avlokaler Høsten 2008 ble skolene Hana, Lura og Sandve tatt ut til å være med i statlig kartlegging av vekt, midjemål og lengde på alle 3 klassinger. Det skal gjentas i 2011 og 2014 Det brukes ca 3,95 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i barnskolen mot 3 timer i 2007 Det vil si totalt 6,3 årsverk(5,2) helsesøster til alle barneskoler i Sandnes. Det er en økning på nesten 1,10 årsverk fra 2007 Barneskoler volum endringer Samla elevtall 5986 (6511) nedgang på 525 fra 2007 Etter at vi fikk egen psykolog tilknyttet enheten (mars) har han blitt mye brukt i skolen både som veileder for foreldre,skolepersonell og helsesøster. Han har også samtaler med enkelt elever som sliter med psykiske problemer som angst, depresjon, spiseforstyrrelser. Det er ulikt hvordan skolelegene arbeider på de ulike skolene og hvor mye de blir brukt. Flere leger blir brukt til rådgiving. Mange helsesøstre henvendte seg direkte til fastlegen angående barn som trengte henvisning, da skoleleger ikke henviser lenger. Utfordringar : Skolelegens oppgaver. Bruk av 4 fotskjema. Videreutvikle helsesøster faggruppen for barneskolen. Iverksette flere grupper for Barn med 2 adresser. Fortsette med Sorgrupper for barn alder 8-10 år Fortsatt fokus på fysisk aktivitet og kosthold i skolen. Drive Jeg kan grupper ( barn av psykisk syke foreldre ) for barn alder år Helsesøster/skolelege får veiledning i grupper av psykolog ca 8 ganger i året. Side 4 av 9

5 Ungdomsskoler - inkludert privat skoler Det ordinære programmet i ungdomskolen ut gjør 5784(4107) konsultasjoner. Det er jevn økning for hvert år. Det som inngår i det ordinære programmet er : vaksinasjon, helseopplysning om ernæring, fysisk aktivitet, prevensjon og seksualitet. Helsesøster deltar jevnlig i tverrfaglige oppvekstgrupper og tverrfaglige møter.. Det blir brukt ca 5,8 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i ungdomsskolen mot 4 timer i Det vil si total 4,10 (2,75 ) årsverk til alle ungdomskoler. Det er en styrking på ca 1,35 årsverk fra 2007 Ungdomskoler volumendringar Samlet elevtallet 2636(2587). En økning på 49 barn Utfordringar : Skolelegens oppgaver Bruk av 4 fot skjema Videre utvikle helsesøster faggruppen for ungdomsskolen Fortsette med tverrfaglig undervisningsdag i 10kl.Tema: seksualitet og holdningar Delta i undervisningspakken alle har en psykisk helse Helsesøstre/ skolelege får veiledning i grupper av psykolog ca 8 ganger i året Videregående skoler og helsestasjon for ungdom(hfu) Målgruppe: Elever ved Sandnes, Lundehaugen, Forus, Gand, Akademiet videregående skoler og elever ved Vibemyr skoleverksted ( ca elever). Ungdom i Oppfølgingtjenesten Ungdom bosatt i Sandnes kommune i alderen år. Mål: HFU skal være et lavterskel tilbud for ungdom mellom år som bor eller går på skole i Sandnes. HFU skal bidra til at ungdom blir mer bevisste og tar ansvar for egen helse gjennom informasjon og rådgivning. HFU skal støtte ungdom i å mestre livets utfordringer. Rammer: Helsesøstre 2, 2 årsverk.(4 stk)) Lege 10% stilling Psykolog stilling 50% ( 2 stk) Det blir brukt ca 2,8 timer helsesøster/ lege / psykolog ressurs pr 100 elev i helsestasjon for ungdom/ videregående skole.det er en styrking på ca 1,8 timer fra 2007.Antall årsverk er også styrket med 0.75 Samarbeid med Stavanger Aftenblad om nettstedet; Helsestasjon for ungdom svarer på dine spørsmål. Kinoreklame annen hver uke. Antall konsultasjoner 3145 (3156.) en nedgang på 9. Kan skyldes noe redusert bemanning våren Økning i Psykisk helse konsultasjoner - kan skyldes økt psykolog ressurs. Av antall konsultasjoner var137 til psykolog og 472 til lege.resten til helsesøster. Gutter utgjør 13 % (12%) Side 5 av 9

6 Oppsøkingsgrunner: Prevensjon 47% 41% Mistanke om seksuelt overførbare sykdommer 30% 30% Psykisk helse 7% 15% Mistanke om graviditet 6% 5% Fysisk helse 6% 7% Annet 2% 2% Rus 1% 1% Klamydia positive svar 109 stk 97stk Utfordringer Fortsatt ha 50% psykolog- rekrutteringsproblemer. Øke kompetansen innen Kognetiv terapi. Ved samlokalisering ved ressurshelsestasjonen ønsker en tettere samarbeid. Fortsette med veiledning fra psykolog til helsesøstre Mer tilfredstillende elektronisk journalføring( ikke eksport / import ). Informasjon til russ årlig. Fortsette samarbeidet med Stavanger Aftenbladet. Helsetjenesten Dale Mottak Det er ansatt 3,35 (2,15 ) årsverk ved Dale asylmottak og helsestasjon. Årsskiftet startet med100 nye beboere i løp av et døgn. Jevnt over er der mellom voksne beboer og 20 enslige mindreårige under 18 år Beboerne ved Dale Mottakssenter har egen fastlege på mottaket. Der er også egen helsestasjons lege Det har vært noe færre barn på mottaket i år enn andre år, men problemstillingene er ofte veldig bekymringsfulle. Det har vært mer samarbeid med barnvern og Bup. Det brukes daglig tolk. Over 800(520)telefontolking og fremmøtetolking til sammen. Utfordringer: Fortsatt få veiledning fra psykiater Jone Schanke. Fortsatt utføre blodprøvetaking av beboere ca 2-3 g i måned av tilreisende fysio-kjemiker. Styrke psykiatrisk sykepleietjeneste. Grupper for kvinner. Samarbeid med Forsterka mottaket- styrke helsetjenesten samlet. Jordmortjenesten Det er ansatt 2,2 årsverk (1,9)kommunal jordmor i Sandnes kommune Nye gravide Konsultasjoner Postpartun samtaler Ekstra konsultasjoner Telefon kons 41?? Oppfølging Rus Føllingsprøve, 34 Vekt, oppfølging amming Hjemmebesøk 4 1 Ikke møtt til avtale Utfordringer: Tilgjenglighet, vi skal informere breiere om tilbudet vi har Samarbeid med fastlegene, kvinneklinikken, sosialkontor, barnevern og andre. Videreutvikle tverrfaglig rusomsorg Side 6 av 9

7 Kontinuerlig fokus av egen praksis for å kunne gi et helhetlig og faglig godt tilbud. Revidering/oppdatering av foreldreforberedende kurs. Lage brosjyre. Videreutvikle tilbud om tidlig oppfølging av mor og barn etter fødsel. Videreføre tilbud om å ta Føllingsprøve i kommunen. Tilbud til alle som går til jordmor om ettersamtale Reisevaksiner Antall årsverk 1,25, derav 20% til tuberkulosearbeid for arbeidsinnvandring, familie gjenforening og søkere om oppholdstillatelse Antall konsultasjoner: 1802 (1427 i 2007), derav 654( 543 i 2007) tuberkulosearbeid. Sandnes Ressurshelsestasjon. Ressurshelsestasjonen er en forlenget arm til ordinær helsestasjonsarbeid. Vi har delt tilbudet inn i 2 områder Område 1 alder 0-8 år, Område 2 alder 9-16år Ansatte ved utgangen av 2008: Det er ansatt fag koordinator, helsesøstre, pedagoger, psykisk helsearbeider og psykolog Til sammen 8,60 åreverk av psykisk helsemidler Arbeider innen: Foreldreveiledningssamtaler, samtaler med barn, familiesamtaler og nettverkssamtaler Tverrfaglig konsultasjon til foreldre og/eller fagpersoner Kafe for unge mødre med barn 0 3 år Webster Stratton foreldrekurs for foreldre med barn i alderen 3 8 år Være individuell-plan-koordinator i inntil 20 saker. Mestringsgrupper for jenter i ungdomskolen Paraplyansvar for sorggrupper for barn og barn med to adresser i skolehelsetjenesten Saker fra mai nye saker 232 og hatt 22 fristoverskridelser dvs mer enn 3 ukers ventetid Juni Juli August September Oktober November Desember Antall nye saker Antall fristoverskr Individuell oppfølging: Nye individuelle saker Antall konsultasjoner Hjemmebesøk Telefoner Tverrfaglige møter Tverrfaglig konsultasjonsteam 12 Samarbeidspartnere Totalt antall saker vi har samarbeidet med andre samarbeidspartnere: 360 Helsestasjon/ skolehelse: Ble ikke registret,men er høyt ( registreres i 2009) Altona: 16 (11 i 2007) Barnevern: 25 (12 i 2007) Fastlege: 41 (12 i 2007) Barnehager: 49 Skoler: 130 PPT: 26 Brukerevaluering Ressurshelsestasjonen gjennomførte en brukerevaluering i oktober/november. Det ble delt ut 100 spørreskjema, 83 ble levert besvart. Svarene var gjennomgående meget positive. Side 7 av 9

8 Hovedhenvendelsesgrunner enkeltsaker: Dagvæting/ nattevæting/ encoprese Hvordan lede barna? Foreldre opplever at barna er vanskelig å styre og vil ha verktøy Isolert / utslitt / deprimert mor. Ønsker veiledning på totalsituasjonen /samspillsveiledning / Hjelp til utvidelse av nettverket m.m. Hvordan følge opp barna ved alvorlig sykdom i familien/skilsmisse Barn/unge med diagnoser:(asberger/adhd(26 stk) autisme/ psykose(20stk), selvskading, spisevansker(5stk), fobi- angsttilstander(3stk) Søvnvansker, søskensjalusi og mobbing Utfordringer Samhandling og samordning med tilliggende tjenester:altona, fagteam styrket barnehage, PPT, barnevern og BUP. Videreutvikle samhandling med helsestasjon og skolehelsetjenesten Videreutvikle område 2 alder 9-16 år Vurdere i alle saker om det er nødvendig å samarbeide med barnehage og skole Arbeid med barn risikobarn 0 3 år skal være et satsingsområde Barn med diagnoser vi har fulgt opp. Hvordan jobbe med disse sakene videre? Dette må ses opp mot mandat og tildelte ressurser. Tydelige prioriteringer fordi kapasiteten er sprengt Utvalgte tall fra virksomhetene i Helsestasjonstjenester Antall Fødsler Hjem besøk til nyfødte Oppfølgings barn Hs Telefon kons. Hs Konsultasjonhelsesta sjon Konsultasjoneskole (6-16 år) Antall barn til skolelege * 152 Oppfølging (6-16 år) 2425** 2299** 2317 Konsultasjoner HFU/VGS Konsultasjon Reisevaksine Ressurshelse Individuelle Ressurshelsest Antall konsultasjoner Barnevern melding: 26 rapporter: 102 meldinger 21 rapporter 113 meldinger: 14 rapporter: 95 meldinger: 15 rapporter 118 Side 8 av 9

9 Antall fot skjema Ansvar:82 Deltaker: 40 Individuelle Planer deltaker: 65 koordi. 50 Ansvar:50 Deltaker: 51 deltaker: 60 koordi:55 Ansvar:46 Deltaker; 54 deltaker: 54 koordi:38 **Barn med sammensatt problematikk som blir fulgt opp over tid Ansvar: 43 Deltaker: 48 deltaker: 85 koordi: stk Regnskapstall for Helsestasjonstjenester Regnskap 07 Regnskap 08 Bud 08 Avvik 2311 Barnerepresentant Helsestasjon for ungdom Skole og helsestasjonstjenesten Jordmor Ressurshelsestasjon Helsestasjonstjenester for asylsøkere Vaksinasjonskontoret Sum Et mindre forbruk på grunn av vakanser i stillinger og rekrutteringsproblem spesielt av psykolog ved helsestasjon. Merforbruk ved asylmottaket på grunn av ikke tilstrekkelig overføring av statlige midler. Forslag til VEDTAK: Utvalg for helse- og sosialtjenester tar resultatvurdering for helsestasjonstjenester 2008 til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Torill J. Kind Kommunaldirektør Irene Asheim Ivesdal helsestasjonssjef Side 9 av 9

Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester.

Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200802229 Arkivkode : E: 210 &14 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 15/08 RESULTATVURDERING FOR

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002203 : E: 210 &14 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 05.05.2010 10/10 RESULTATVURDERING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101403 : E: 210 &34 : B Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM

HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM Hva er helse og helsefremmende tiltak? WHO; HELSE ER EN TILSTAND AV FULLSTENDIG

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007 Barne-og familietjenesten 14.11.07 1 BaFa 2007 Budsjett 2007: 38 230 832 Antall årsverk: 42 Antall ansatte: 55 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/00559-032 DRAMMEN 04.01.2005 FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL 1.0

Detaljer

Vedlegg til delutredning Helsesøstertjenesten

Vedlegg til delutredning Helsesøstertjenesten Vedlegg til delutredning Helsesøstertjenesten Antall vedlegg: 3 1. Lovpålagte oppgaver i helsesøstertjenesten: Viser til «Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201100584 : E: 034 G11 & 21 : B Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11 NY HELSESTASJONSTRUKTUR

Detaljer

Samordningsprosjektet

Samordningsprosjektet Samordningsprosjektet Arbeidsgruppe - tverrfaglig Samarbeid jordmor/lege/helsesøster Åpen helsestasjon felles, tverrfaglig veiledningstjeneste for gravide og foreldre Felles kartleggingsopplæring for barnevern/helsestasjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet

Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet Referanse: Kap 762, Post 60 Helse og Omsorgsdepartementet Søknadsfrist: 19.03.17 Kort Oppsummering: Kvinnherad kommune er i en omorganiseringsprosess,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Psykolog Anders Løvdahl BUP - en del av Barne- og Familieklinikken BUP, Habiliteringstjenesten, Pediatri og Gyn/føde/barsel Dekker Nord-Trøndelag, Sykehuset

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Årsplan Barn og unge. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Barn og unge. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Barn og unge Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste 15 Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten og kommuner har hatt interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2 Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 6 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg 6 Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1 kap 4.5.1

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling:

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten og veien videre

Den gode skolehelsetjenesten og veien videre TELEMARK FYLKESKOMMUNE Den gode skolehelsetjenesten og veien videre Oversikt «Bedre måling av kvalitet i kommunene» Fase 1 «Den gode skolehelsetjenesten» Effektiviseringsnettverk (KS) Utforming av kvalitetsindikatorer

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land?

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Familie fra Eritrea som har vært i Norge i tre år, bosatte flyktninger. De har en jente på 5 mnd. og en gutt på 3 år. Far snakker

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481

Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget 02.05.2013 Barne - og ungekomiteen 24.04.2013

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Hvor er barnet født? Evt når kom barnet til Norge?

Hvor er barnet født? Evt når kom barnet til Norge? Oppvekst og levekår Jåttå barnehage Oppstartsamtalen Barnets navn: Tilstede på samtalen: Foresatte sitt navn: Fødselsdato: Dato for samtalen: Foresatte sitt navn: Barnets språk: Nasjonalitet og språk far:

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge Forsker Sonja Heyerdahl Medlem, Styringsgruppen for evaluering av Opptrappingsplanen 17.06.09 1 Tjenestene til barn og unge var sterkt fokusert i Opptrappingsplanen

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Eventuelt Saker til

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 1 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: Livskvalitet og vekst. I vår kommunale strategiplan for oppvekst

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Status Skolehelsetjenesten Høy etterspørsel etter våre tjenester Vekst i

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste. Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker

Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste. Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker Terese Syljuåsen Fysioterapeut ved Moelv helsestasjon 100% stilling som fysioterapeut Peter

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078. Forslag til innstilling: Saksframlegg FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078 Forslag til innstilling: 1. Arbeidet med forebygging av uønskede svangerskap videreutvikles som framstilt i saken og tydeliggjøres

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn.

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. 1 Verdal kommune Kort presentasjon: Industri og landbrukskommune med litt over 14 000 innbyggere 11 private

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Helsestasjonen i Norge 100år

Helsestasjonen i Norge 100år Helsestasjonen i Norge 100år Sanitetsdeltagelse 1918 tuberkulosehjem (500kr) 1918-2011 1932 lønnet legeundersøkelser i skole 1946 skoletannpleie 1947 spedbarnskontrollstasjon ½ lønning spedbarnsskyss Bygning

Detaljer

Nye retningslinjer for helsestasjonen

Nye retningslinjer for helsestasjonen Nye retningslinjer for helsestasjonen Foreldres psykiske helse: Foreldre bør få spørsmål om egen psykiske helse og trivsel (sterk anbefaling) Foreldrenes psykiske helse bør tas opp på hjemmebesøk 7 10

Detaljer

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Oppsøkende kommunedekkende tjeneste Lokaliteter i Gamle Riksvei 18 Ergoterapeuter 3 årsverk Fysioterapeuter 8 årsverk (inkl fagleder) Fokusområder Tilrettelegging og

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

Hovedutfordringer/-satsingsområder

Hovedutfordringer/-satsingsområder Tema Hovedutfordringer / satsingsområder folkehelse Bakgrunnsdata - utvalg av utfordringene Eksempler på regionalt samarbeid - kunnskap Oversikt over regionale fora - kunnskap Hovedutfordringer/-satsingsområder

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune.

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i dag organisert i enhet Barn og familie og er en del av delprosjekt 3. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2015/1254 Klassering: G10/&31 Saksbehandler: Marianne Vollen TJENESTEANALYSE FOR HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Detaljer

Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren

Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Liva Aronsen Saksmappe: 2015/6975-35176/ Arkiv: F31 Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal. Saksordfører: Anne Hov Hilleren Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Copyright@AnnaPanna. Skolehelsetjenesten. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Copyright@AnnaPanna Skolehelsetjenesten Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren 1 2 Skolehelsetjenestens tilbud Drive helsefremmende og forebyggende arbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid,

Detaljer

Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon.

Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon. Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon. På bakgrunn av ulike henvendelser vedr midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon har vi under redegjort for våre vurderinger

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.

Mat og medisiner i barnehager. Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen. Mat og medisiner i barnehager Mandag 21.oktober Statens hus v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag fmstjle@fylkesmannen.no Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager Rundskriv

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer