Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011"

Transkript

1 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010

2 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010

3 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Årsrapport 2010 Perinatalmedisinske statistikker

4 4 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold ble opprettet i 1985 med bakgrunn i den offentlige utredningen Perinatal omsorg i Norge (NOU 1984:17). Den har som oppgave å evaluere fylkets perinatalomsorg og drive et kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor dette fagfeltet. Etter statlig overtakelse av sykehusene 1/ var perinatalkomitéenes funksjon og formelle tilknytning uklar. Det ble opprettet en felles regional perinatalkomite for hele Helse Sør-Øst fra og med De lokale komitéene ble forutsatt nedlagt. Komitéen i Vestfold har imidlertid valgt å fortsette sitt arbeid etter samme retningslinjer som tidligere. Perinatalkomitéen i Vestfold har i 2010 hatt følgende medlemmer: seksjonsoverlege dr med Alf Meberg, Barnesenteret, Sykehuset i Vestfold (leder) avdelingsjordmor Irene Jensen, Kvinneklinikken, Sykehuset i Vestfold (sekretær) seksjonssoverlege Knut Urdal, Kvinneklinikken, Sykehuset i Vestfold jordmor Doris Straumsnes, Kvinneklinikken, Sykehuset i Vestfold almenpraktiserende lege Bjørg Klemetsdal, Tønsberg overlege Hanna Eng Hansen, Avdeling for Patologi, Sykehuset i Vestfold Komitémøter Perinatalkomitéen har i 2010 avholdt fi re møter. De viktigste sakene har vært: Gransking av perinatale dødsfall samt tilfeller med alvorlig fødselsasfyksi Gjennomgang av årsstatistikk for fylkets perinatalmedisinske virksomhet Rapporten ble sendt sykehusets kvalitetsikringsutvalg, fylkeslegen, landets barneavdelinger og kvinneklinikker. Gjennomgang av Helsedirektoratets utredning om nasjonale kvalitetskrav til fødeinstitusjoner Knut Urdal har deltatt i møter som medlem av den regionale perinatalkomitéen for Helse Sør-Øst. Deltakelse i dagskurs i regi av den regionale perinatalkomitéen. Deltakelse ved De 23. Norske Perinataldager, Lillehammer november Fødselstall Etter et fall i antall barn født ved Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg (SiV) frem til 2002 har tallet siden vært stigende (fi g 2, side 7). Økningen ser ut til å representere en stabil trend som følger prognosene for en høy ferilitetsrate (fi g 1, side 6). Antall barn født 22 svangerskapsuker i 2010 var 2103, uendret fra 2009 (2102). Fødested for kvinner bosatt i Vestfold foreligger fra Medisinsk Fødselsregister frem til 2009 (tab 1, side 6). Den prosentvise andel som fødte utenfor fylket har de siste 10 årene vært ca 20%, og vesentlig knyttet til fødsler ved Sykehuset Telemark, Skien og Sykehuset Buskerud, Drammen. I 2010 fødte 18% av Vestfoldkvinnene andre steder enn ved SiV Tønsberg. Perinatal dødelighet - lav fødselsvekt Perinatal dødelighet (5,7 per 1000 for barn med fødselsvekt 500 g) var i 2010 lav. Dette gjelder både dødfødselsraten (4,3 per 1000) og tidlig neonatal død (første leveuke; 1,4 per 1000). Små tall gjør imidlertid at svingninger fra det ene året til det andre kan være tilfeldige. Da ca 20% av barna tilhørende Vestfold-populasjonen fødes annet sted enn ved SiV Tønsberg, er det usikkert om tallene er representative for fylket totalt. Forekomsten av barn med lav fødselsvekt ( g) var lavere (4,6%) enn de fleste foregående årene. Tvillingfødsler utgjorde i ,5% av fødslene, et høyt tall knyttet til høy andel fødende > 35 år og in vitro fertilisering. Hvert 20. barn er således født som tvilling i 2010.

5 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Perinatal audit Perinatalkomitéen gjennomgikk de 12 perinatale dødsfallene (ni dødfødsler og tre tidlige neonatalt dødsfall), samt 15 tilfeller av alvorlig asfyksi (Apgar 5 ved 5 minutter). Ved en av dødfødslene var det ikke oppdaget vekstretardasjon, og i to tilfeller forelå sviktende egenomsorg (én søkte ikke lege tross lite liv; én møtte ikke til kontroll tross risikosvangerskap). Ved det ene av de tidlige neonatale dødsfallene gjorde feilintubering at tilstanden ble forverret. Ved tre av asfyksitilfellene ble det intervenert sent tross asfyksitegn i fosterovervåkningen. Den perinatale audit har tidligere, og overenstemmende med andres erfaringer, vist at svikt først og fremst skjer i basale rutiner. Klassiske eksempler er: manglende erkjennelse av intrauterin vekstretardasjon, manglende henvisning av risikogravide til spesialistvurdering, mangelfull overvåkning av fødsel eller feiltolkning av CTG/foster-EKG, teknisk svikt og feil ved resusciteringen ved asfyksi, og i overvåkning og behandling av syke nyfødte. I tillegg forekommer sviktende egenomsorg, som tobakksrøyking tross tilstedeværelse av andre risikofaktorer, og bruk av rusmidler. Manglende kontakt med helsetjenesten ved risikofaktorer forekommer heller ikke sjeldent. Kommunikasjon overfor fremmedspråklige er i denne sammenheng en utfordring. Et løpende undervisningsprogram for vedlikehold av basale kunnskaper hos helsearbeidere, og gode rutiner for svangerskapskontroll, fødselshjelp og nyfødtmedisin er vesentlig å ivareta for å unngå slike feil. Dødsfall, alvorlige asfyksitilfeller og andre spesielle kasus blir gjennomgått på interne perinatalmøter mellom fødeavdelingen og barnesenteret som basis for læring. Kurs Perinatalkomitéen har tidligere i samarbeid med komitéen i Telemark fremmet kompetanse og interesse for perinatalmedisin gjennom et årlige kursarrangement (dagskurs). Ved opprettelse av en regional komité for Helse Sør-Øst har denne komitéen overtatt som kursarrangør, vanligvis med to årlige kurs med samme faglige program. Andre forhold Komitéen har merket seg andre viktige forhold: Operative forløsninger har økt i 2010, med en keisersnittfrekvens på 15,7% Ammefrekvensen er høy Barselpoliklinikken er blitt en stor og viktig virksomhet i en sårbar fase mellom sykehus og hjem Andelen ikke-norske fødende har ligget stabilt omkring 10% Andelen nyfødte som trenger spesiell medisinsk diagnostikk og behandling er stabilt (ca 500 hvert år) Nyfødte med behov for respiratorbehandling har vært synkende de senere årene Andelen nyfødte transporter til regionsykehus har ligget stabilt på ca 0,7% Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Februar 2011 Alf Meberg Seksjonsoverlege dr med Leder av perinatalkomitéen Omslag: Fotos i fi gurene (omslaget og side 12, 13, 17, 22 og 23) er tatt av Tor Magnus Anfi nsen, som har gitt tillatelse til at de brukes i rapporten. Øvrige bilder er tatt av Alf Meberg. Bildene er brukt med tillatelse av foreldrene.

6 6 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010

7 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Statistikker og faglige vurderinger

8 8 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Antall fødsler Lav Middels Høy Figur 1 Antall fødsler i Vestfoldpopulasjonen frem til og med 2009 og fremskriving av fødsler til år Kurvene representerer høy, middels og lav fruktbarhet (Statstisk sentralbyrå 2008). Fødsler - fødte barn Det var ved Sykehuset i Vestfold Tønsberg (SiV) 2051 fødsler > 22 ukers gestasjonsalder i I tillegg ble det registrert 20 senaborter etter svangerskapsuker. Det var 52 tvillingfødsler (2,5% av fødslene). Dette gir totalt 2103 fødte barn, nøyaktig det samme som i 2009 (2102). Økningen i fødsler ved SiV de siste årene kan representere en stabil trend for høyere fødselstall i fylket, og synes å følge fremskrivningskurven for høy fruktbarhet, som indikerer ytterligere stigning i årene fremover (fi g 1). Tabell 1 Fødested for barn født av kvinner bosatt i Vestfold fylke Fødestad Tønsberg 2108 (88%) 2097 (83%) 2070 (81%) 2004 (83%) 1805 (81%) 1790 (78%) 1892 (79%) 1902 (78%) 2002 (81%) 1976 (82%) 2058 (82%) Drammen (82%) Skien RH Andre Hjemme Transport Totalt

9 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Antall fødte barn Vestfold SiV Tønsberg Figur 2 Antall fødte barn tilhørende Vestfoldpopulasjonen , og antall barn født ved SiV Tønsberg i samme periode. Antall barn født av kvinner bosatt i Vestfold var sterkt økende fra 1985 og frem til 1990 (fi g 2). Siden lå tallet flere år stabilt på ca 2500 per år fulgt av et fall mot år 2002, og deretter ny stigning. Antall barn født ved SiV Tønsberg var økende frem til 1988 i takt med sentraliseringen til ett fødested, økning i antall kvinner i fruktbar alder og økende fertilitetsrate. De aller fleste Vestfold-barn (ca 92%) ble født ved SiV i perioden Deretter valgte et økende antall kvinner å føde utenfor fylket. Fra 1999 har ca 20% av Vestfoldkvinnene født ved andre sykehus, de fleste ved Sykehuset Telemark, Skien og Sykehuset Buskerud, Drammen (tab 1). Årsakene til dette er flere (fritt sykehusvalg, korte avstander m m). Antall fødte ved Sykehuset Buskerud, Drammen har vært stabilt på ca 150 per år. Figur 3 Fødselsprotokollen, et viktig instrument for dokumentasjon av virksomheten ved Fødeavdelingen. Ny protokoll markerer nytt år og nye muligheter.

10 10 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Tabell 2 Antall fødte barn ved Sykehuset i Vestfold og antall fødte barn av kvinner bosatt i Vestfold fylke (f o m 16. svangerskapsuke; f o m 12. uke) År Sykehuset i Vestfold Vestfold fylke Tabell 4 Forhold vedr svangerskap og fødsel hos 2051 kvinner som fødte 22 svangerskapsuker ved Sykehuset i Vestfold 2010 n % Førstegangsfødende ,1 Alder < 20 år 32 1,6 Alder 35 år ,8 Prematur fødsel 176 8,6 Overtidig svangerskap 147 7,2 Induksjoner ,8 Mor diabetes 16 0,8 Trombose (behandlet) 29 1,4 Blødning under svangerskapet 158 7,7 Hypertoni, lett preeklampsi 34 1,7 Preeklampsi 12 0,6 Eklampsi 2 0,1 Vannavgang > 24 timer 141 6,9 Føtalt distress 171 8,3 Abruptio placentae 3 0,1 Tabell 3 Nasjonalitet, sivilstatus og utdanning hos 2051 fødende ved Sykehuset i Vestfold ( 22 svangerskapsuker) i 2010 Statsborgerskap n (%) Norsk Annet/ikke oppgitt Sivilstand Enslig 88 4 Samboer Gift Utdannelse Ikke oppgitt Grunnskole Videregående Høyere utdannelse Placenta praevia 5 0,2 Sete enkelfødt 104 5,1 - sectio 48 46,2 - vaginalt forløst 56 53,8 Tvillingfødsler 52 2,5 - sectio 23 44,2 - vaginalt forløst 29 55,8 Sectio ,6 - elektivt ,7 - akutt ,3 Blødning > 500 ml ,6 Perinealrift (grad 3 og 4) 26 1,3 Episiotomier ,3 Akupunktur ,5 Manuell uthenting av placenta 14 0,7 Hepatittsmitte 20 1,0 HIV-smitte 1 0,1

11 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Figur 4 Operative forløsninger utføres ved ca 25% av alle fødsler, og har vist en lett økende tendens i Øverst Simpsons tang, i midten vakumekstraktor, og nederst keisersnitt (i 2010 gjort ved 15,7% av fødslene).

12 12 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Det samme gjelder fødsler ved Sykehuset Telemark (226 i 2009). Fødslene ved regionsykehuset (Rikshospitalet) er vesentlig høyrisikofødsler etter overflytting pga truende sterkt prematur fødsel eller alvorlig sykdom hos mor eller foster (oftest misdannelser). Det var en trend for økende antall hjemmefødsler frem til 2000 (ca 40 per år) (tab 1), fulgt av et markert fall. De endelige tallene for fødsler utenfor fylket for 2010 vil først foreligge på et senere tidspunkt (Medisinsk Fødselsregister). Tabell 3 angir en del viktige sosialmedisinske forhold. 12% av fødslene i 2010 skjedde av kvinner uten norsk (eller ikke oppgitt) statsborgerskap, det samme som i Halvparten av fødslene skjer nå av samboende kvinner, med en fallende andel for gifte. Mange fødende har et høyt utdanningsnivå (hele 47% høyskole- eller universitetsutdannelse). Data er imidlertid inkomplette, og andelen med høyere utdanning er derfor trolig enda høyere. Tabell 4 og 5 angir en del viktige forhold vedr svangerskap, fødsel og barselopphold. Det var få fødsler av ten-åringer (1,6%), mens andelen 35 år er meget høy (19,8%). 8,6% av fødslene skjedde prematurt og 7,2% postmaturt (> 42 uker). Andelen tvillingfødsler (52; 2,5%) var nært en dobling fra 2009 (28; 1,4%). Tabell 5 Forhold vedr 2051 mødre og deres barn (n = 2092) i barselavdelingene 2010 n % Mødre - Fullammer ,1 - Ammer delvis ,6 - Ammer ikke 88 4,3 - Data mangler ,1 - Hb < 9 g% ved utreise 122 5,9 - Blodtransfusjon 24 1,2 - Intensivbehandling 5 0,2 - Sårinfeksjon 6 0,3 - Feber > 38,5 C 8 0,4 Barn - Vaksinert ,7 - Lysbehandlet 82 3,9 - Vektøkning ved utreise 84 4,0 - Inntil 10% vekttap ,8 - Mer enn 10% vekttap 28 1,3 - Postmatur (> 42 uker) 147 7,0 - Fødselsvekt > 4500 g 71 3,4 Behov for tolk 57 2,8 Figur 5 Jordmor Mona Lisa Slinning gjør oppdateringer på fødeavdelingens vaktrom.

13 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Tabell 6 Operative forløsninger ved Sykehuset i Vestfold År Sectio Vakum Tang Antall % Antall % Antall % , ,5 49 2, , ,4 41 2, , ,4 38 2, , ,6 28 1, , ,9 18 0, , ,7 8 0, , ,6 9 0, ,7 8 0, , ,3 7 0, , ,7 7 0, , ,2 25 1,2 Noen komplikasjoner er relativt hyppig forekommende, spesielt større blødninger (20,6%). Ammefrekvensen er høy (69% fullammet ved avreise). 11% av barna vaksineres (BCG, hepatitt B), oftest fordi foreldrene er fra høyendemiske områder. Operative forløsninger Tabell 6 viser data for operative forløsninger i 11-års perioden I 2010 var keisersnittfrekvensen 15,7%, en økning fra 14,6% i Denne har vært relativt uendret siste 5 år (fi g 7). 144 (44,7%) av keisersnittene var elektive og 178 (55,3%) akutte. Andelen keisersnitt er lavere enn i nasjonal sammenheng (over 17%), hvor sectiofrekvensen har vært økende de senere årene, bl a fordi flere kvinner ønsker selvbestemt sectio av ulike årsaker (f eks fødselsangst). En stor andel av Figur 6 På barselavdelingen utførers viktig dokumentasjon av av barnepleierne Anna Todal og Thurid Olsen.

14 14 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Prosent 20 Tang Vakum Sectio Figur 7 Operative forløsninger ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg i 21-års perioden enkeltfødte barn i seteleie ble forløst ved sectio (46,2%) (tab 4). Det samme gjelder tvillingfødsler (44,2%). Andel forløsninger med vakumekstraktor har vært også vært stabil de senere årene, med økning i 2010 (tab 6, fi g 7). Tang brukes relativt sjeldent. Tabell 7 viser bruken av smertelindring. Ved en stor andel av fødslene (879; 42,9%) ble smertelindring gitt, hvorav epiduralanestesi var den hyppigste form (72%). I tillegg fi kk 279 (13,6%) akupunktur (382 i 2009), et tilbud som administreres av jordmødrene. Tabell 7 Smertelindring gitt til fødende ved Sykehuset i Vestfold År Narkose Epidural (totalt) Epidural ved sectio Spinal Antall % Antall % Antall % Antall % , , , , , , , , ,4

15 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Figur 8 Julestemning på fødeavdelingen. Luene, som er laget av personalet, er til barna som fødes i julen (den hvite til nyttårsbarnet). Forventningsfulle jordmødre titter inn. Differensiert fødetilbud I 2005 flyttet fødeavdelingen og barselavdelingene til nye lokaliteter. Den gamle fødeavdelingen ble omorganisert til en jordmorledet mykenhet, hvor normale fødsler fi nner sted med et minimum av teknologisk overvåkning og intervensjon. I 2009 fødte 159 kvinner der (7,7%) mot 214 i 2008 (10%). Alle barna var enkeltfødte og normalvektige. Det differensierte fødetilbudet var en klar kvalitetsforbedring som ga kvinnene valgmuligheter. Lokalitetsmessig ble imidlertid mykenheten 1. desember 2009 blitt flyttet til den tradisjonelle føde/barselavdelingen. Dette må ansees som et tilbakeskritt. Barselpoliklinikk I september 2003 ble det etablert en barselpoliklinikk ved SiV. Den representerer en ekstra sikkerhet for mødre og barn i en sårbar overgangsfase etter utskriving fra sykehuset, spesielt med de korte liggetidene i barselavdelingen. I 2010 var antall konsultasjoner 4054, en økning på 4% fra 2009 (3895). 2430(60%) av konsultasjonene gjalt mødre og 1624 (40%) barna. 801 (24%) var øyeblikkelig-hjelp-konsultasjoner. Mødrene stod for hele aktivitetsøkningen. En stor andel av kvinner som fødte i 2010 og barna deres kommer således tilbake til barselpoliklinikken. Dette skyldes vesentlig kort liggetid i barselavdelingen. Barnelege har ansvar for vurdering av laboratorieprøver og undersøkelse av barn med evt problemer. Hos barna dreide konsultasjonene seg om kontroll av vekt (1306), hørselsscreening (1108) eller blodprøve for Føllings sykdom/ hypothyreose (827), gulsott (163) og navlehygiene (159). Hos mødrene var ammeveiledning (599), såre brystvorter (124), akupunktur (100), kontroll av sting etter vaginal fødsel (65) eller sectio (36), og tilstoppede melkeganger (28) de viktigste årsakene til kontakt.

16 16 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Tabell 8 Forekomst av lav fødselsvekt ved Sykehuset i Vestfold År Antall fødte 500 g g n % g n % g n % ,0 89 4, , ,6 87 4, , ,0 60 3,3 79 4, ,2 87 4, , ,5 59 3,1 69 3, ,1 75 3,9 95 5, ,7 87 4, , ,8 77 3,8 94 4, , , , ,2 82 3,9 87 4, ,4 88 4,2 96 4,6 Antall telefonkonsultasjoner var 945 mot 794 i 2009, en økning på 19%. Fødselsvekt Lav fødselsvekt er av stor betydning for sykelighet og dødelighet i nyfødtperioden. Fylket hadde en gunstig utvikling med synkende forekomst av lav fødselsvekt frem til slutten av 1980-årene. Ved SiV ble i siste halvdel av 1980-årene under 4% av alle barn født med vekt g. Fra og med 1990 har incidensen stort sett vært godt over 4%, og etter 2000 til dels over 5% (tab 8). I 2010 var 4,6% lavvektige ( g), men bare 0,4% av barna var i den laveste vektgruppen g. Forekomsten av svært lav fødselsvekt (< 1500 g) må sees i sammenheng med in utero transporter til regionsykehus ved sterkt prematur fødsel. Svingningene i forekomsten av lav fødselsvekt er ellers vanskelig å forklare, men kan bero på tilfeldigheter pga relativt lavt antall hvert år. Risiko for lav fødselsvekt øker med økende morsalder (økt risiko for prematuritet og for flerlingsvangerskap). Bedre nyfødtmedisin har også medført at keisersnitt blir brukt i økende grad ved sterkt for tidlig fødsel hvor fosteret er truet. Det er viktig med forebyggende strategier mot at barn fødes med lav vekt. Dette gjelder prematuritet så vel som vekstretardasjon. Begge deler er bl a knyttet til livsstil (fysisk og psykisk stress, røyking, rusmiddelbruk m m). Høy kvalitet på svangerskapsomsorgen er viktig. Det samme gjelder intervensjon med rask sykehusinnleggelse, fysisk avlastning og behandling med riehemmende midler og steroider (fremmer fosterets lungemodning). Peri- og neonatal dødelighet Tabell 9 viser fordelingen av fødselsvektene blant alle fødte 22 ukers gestasjonsalder, og dødfødsler og tidlig neonatalt døde (0-6 dager). Det var 9 dødfødsler > 500 g, hvorav 4 var 2500 g (tabell 11; side 16). Tre barn født levende døde kort tid etter fødselen (tabell 12; side 16). To var lavvektig med tidlig vannavgang (PPROM) mens det tredje hadde høy fødselesvekt og grav asfyksi. Figur 9 viser perinatal dødelighet (dødfødsler og døde første leveuke) for barn med fødselsvekt 500 g født ved SiV siden 1980 og tabell 10 angir tall for Den perinatale dødeligheten var i ,7 per 1000, et relativt lavt tall. Tabell 11 angir data for dødfødslene 22 svangerskapsuker og tabell 12 data for barna som døde i første leveuke

17 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Tabell 9 Fødselsvekt og perinatal dødelighet (dødfødte, døde 0-6 dager) hos barn født ved Sykehuset i Vestfold 2010 ( 22. svangerskapsuke) Fødselsvekt Antall fødte Antall dødfødte Antall levende fødte Døde 0-6 dager Antall levende < 500 g g g g g g g g g g Totalt Totalt 500 g Rate per Dødfødte Døde 0-6 dager Figur 9 Perinatal dødelighet blant barn med fødselsvekt 500 g født ved Sykehuset i Vestfold i 31-års perioden

18 18 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Tabell 10 Perinatal dødelighet blant barn med fødselsvekt 500 g født ved Sykehuset i Vestfold År Antall fødte Dødfødte Døde 0-6 dager Perinatalt døde Antall o/oo Antall o/oo Antall o/oo ,1 2 1,0 19 9, ,9 2 1,0 14 6, , , ,1 1 0,5 7 3, ,1 3 1,6 7 3, ,2 1 0,5 11 5, ,9 2 1,0 8 3, ,5 3 1,5 10 5, ,8 1 0,5 11 5, ,0 2 1,0 4 2, ,3 3 1,4 12 5,7 Tabell 11 Dødfødsler 500 g ved Sykehuset i Vestfold 2010 Kjønn Gest. alder (uker) Fødselsvekt (g) Dødsårsak Pike Spontan abort Gutt Placentasvikt, alvorlig preeklampsi Gutt Preeklampsi Gutt Placentasvikt Gutt Placentaløsning Gutt Placentasvikt Pike Strangulasjon (navlesnor) Gutt Strangulasjon (navlesnor) Pike Chorioamnionitt, placentasvikt Tabell 12 Neonatalt døde (0-28 dager) 500 g ved Sykehuset i Vestfold 2010 Kjønn Gest. alder (uker) Fødselsvekt Dødsårsak Alder ved død (g) Pike Asfyksi, sepsis (E coli) 1 time Pike PPROM 5 timer Gutt Asfyksi 3 dager

19 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Prosent 60 55, g g 2500 g 40 41,3 36,7 26, ,7 13,1 13,8 0 6, ,0 2,7 3,0 1,8 1,7 1,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7 0,1 1, ,1 Figur 10 Vektspesifi kk neonatal dødelighet i Vestfoldpopulasjonen (tidlig neonatal død). I tillegg døde et barn seks uker gammelt i Nyfødt-intensiv med en sjelden stoffskiftesykdom (glutarsyreuri). Dødfødselsraten har tidligere vært relativt høy i Vestfold (fi g 9), men de siste årene synkende, og også i 2010 relativt lav. Fosterne er i de aller fleste tilfeller (over 90%) døde før innkomst i sykehuset. Dette fokuserer på egenomsorg og svangerskapsomsorgen som viktige satsingsområder for å redusere dødfødselsraten. Spesielt viktig kan være rask innleggelse hvis den gravide registrerer avtagende fosterbevegelser. Et viktig fokus er også på intervensjon ved overtidighet. Data foreligger ikke for perinatalt døde Vestfold-barn født utenfor fylket. Det er derfor ikke mulig å kalkulere perinatal dødelighet for hele populasjonen. De offi sielle populasjonsbaserte tall vil først foreligge fra Medisinsk Fødselsregister om 1-2 år. Figur 10 viser vektspesifi kk neonatal dødelighet (0-28 dager for levende fødte) for Vestfoldpopulasjonen Det har vært et markert fall i alle vektgrupper, med noe økning for de svært lavvektige (< 1500 g) i siste 5-årsperiode Ekstremt premature levende fødte barn har i liten grad belastet den lokale dødelighetsstatistikken. Dette skyldes dels at slike barn i stor utstrekning fødes ved regionsykehuset etter in utero transport, dels fremgang i intensivbehandlingen av slike barn de senere årene både lokalt og ved regionsykehuset. Over 50% av tidlig neonatalt døde i Vestfoldpopulasjonen har vært født og behandlet ved regionsykehus de senere årene. Den neonatale dødeligheten har på landsbasis bedret seg positivt idet nå 80-90% av barn med fødselsvekt g overlever. Av levende fødte < 500 g som overflyttes til intensivenhet overlever ca 20%. De fleste med fødselsvekt < 500 g dør på fødeavdelingen vurdert som ikke levedyktige. Små tall gjør at enkeltdødsfall slår relativt sterkt ut. Svingninger i dødelighetsratene kan derfor være tilfeldige. Perinatal død vil i stor utstrekning påvirkes av ultralyddiagnostikk av alvorlige medfødte feil og sykdommer hos fosteret med provosert abort til følge.

20 20 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Figur 11 Et rolig øyeblikk på vaktrommet på Nyfødt-intensiv. Perinatal audit Perinatalkomitéen gjennomgikk de 12 perinatale dødsfallene (ni dødfødsler og tre tidlige neonatalt dødsfall), samt 15 tilfeller av alvorlig asfyksi (Apgar 5 ved 5 minutter). Ved en av dødfødslene var det ikke oppdaget vekstretardasjon, og i to tilfeller forelå sviktende egenomsorg (én søkte ikke lege tross lite liv; én møtte ikke til kontroll tross risikosvangerskap). Ved det ene av de tidlige neonatale dødsfallene gjorde feilintubering at tilstanden ble forverret. Ved tre av asfyksitilfellene ble de intervenert sent tross asfyksitegn i fosterovervåkningen. Nyfødtmedisin Av totalt 497 opphold (481 barn) ved barnesenterets nyfødt-intensivseksjon i 2010 var 436 (87,7%) innleggelser fra føde/ barselavdelingen ved SiV (21% av levende fødte ved sykehuset). En relativt stor del av disse ble utredet og behandlet i barselavdelingen uten fysisk å bli flyttet derfra (219; 50%). Det høye tallet for innskrivinger reflekterer den geografi ske nærheten og det nære samarbeidet mellom føde-/barselavdelingene og nyfødt-intensiv. I tillegg blir barn født lett prematurt (36 uker) i henhold til nye rutiner ikke overflyttet Nyfødt-intensiv. Av de øvrige 61 Tabell 13 Aktivitetsparametere for barnesenterets seksjon for nyfødtmedisin Avdelingsopphold Liggedager Snitt liggetid (dager) 9,2 8,2 8,8 7,4 7,5 6,6 7,2 6,1 DRG-poeng DRG-indeks 2,21 1,69 2,03 1,78 2,02 1,81 2,19 1,90

21 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport Figur 12 Seksjonsoverlege Alf Meberg undersøker et barn i kuvøse. Både klinikk og teknologi er viktig i behandlingen av syke nyfødte. oppholdene var 12 tilbakeføringer etter fødsel ved annet sykehus (alle fra regionsykehus), 9 retransporter fra regionsykehus (barn født ved SiV og transportert postnatalt), 3 overflyttinger fra barnesenterets post for barn/ungdom, og 37 innleggelser fra hjemmet. Tabellene angir aktivitetsparametere for Nyfødt-intensiv i Antall avdelingsopphold (497) var nært identisk med 2009 (486 opphold). Totalt antall liggedager viste en nedgang på 6,7% fra Totalt antall DRG-poeng gikk ned (8,4%), og likeledes DRG-index (ned 13,2%) forenlig med en lavere grad av sykelighet hos pasientene. Nedgang i liggetiden er også forenlig med dette. Egne familierom gjorde at 157 mødre kunne innskrives i posten (familiefokusert nyfødtomsorg), det samme som i /278 (56%) mødre med barn liggende i Nyfødt-intensiv fi kk således plass. Gjennomsnittlig liggetid for mødrene var Figur 13 Pritty in pink. Elise vifter med tærne - og med pulsoksymeterproben.

22 22 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Tabell 14 Utvalgte sykdomsdiagnoser hos pasienter innlagt barnesenterets seksjon for nyfødtmedisin (497 opphold hos 481 pasienter i 2010) Diagnose Pematuritet Hypoglykemi Misdannelser Apgar min Flerlinger Hyperbilirubinemi (fysiol) Transitorisk tachypnoe ABO-immunisering Observasjon RDS SGA Sepsis (m/u oppvekst) Rh-immunisering Apgar min og >3 5 min Annen immunisering Cerebral blødning Pneumoni Plexus brachialisskade ROP Kramper Bronkopulmonal dysplasi Leukomalaci/hjerneinfarkt Apgar og 5 min ,2 dager, totalt antall liggedager 1 596, antall DRG-poeng 67,3 og DRG-indeks 0,41. Beleggsprosenten på foreldrerommene var 87%. De hyppigste diagnosene (tab 14) var prematuritet (132; 26,6%), asfyksi (alvorlig og moderat totalt 74; 15%), misdannelser (63; 13%), fysiologisk hyperbilirubinemi (60; 12% - både hos premature og fullbårne), blodtypeimmunisering (59; 12%), og respirasjonsproblemer i form av transitorisk tachypnoe (47; 9%) og RDS (19; 4%). Av misdannelsene hadde 21/63 hjertefeil (33%) og 15/63 hofteleddsdysplasi (24%). Klinisk sepsis forekom hos 26 (5%) (bare 3 med positiv blodkultur). Kramper ble behandlet hos 9 (1,8%). Retinopati (ROP) forekom hos 4 (0,8%) og hjerneblødning hos 2 (0,4%), alle sterkt premature barn. I panoramaet av sykdomsdiagnoser merkes en påfallende stor nedgang i forekomsten av hypoglykemi de siste årene. Dette har sammenheng med tidlig start av ernæring, evt med ekstra kullhydrater. Det har de siste fi re årene vært en markert økning i antall diagnostiserte ABO immuniseringer, med bakgrunn i screening (Coombs test) for tilstanden i navlestrengsblod når den fødende

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2 6WRUWRJVLNNHUW" 6PnWWRJJRGW" +YRUVNDONYLQQHU L1RUJHI GH" 5DSSRUWIUD 1DVMRQDOIDJNRQIHUDQVH RPI GVHOVRPVRUJHQ 'LSORPDW+RWHO%RG ²QRYHPEHU 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG 6WDWHQVKHOVHWLOV\Q &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1736. Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1736 Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1 Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Forskning en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Innhold Forord 1 Innledning 2 Hjerte- og karsykdom 5 Halvert dødelighet og funksjonshemming, og bedret

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer