Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet"

Transkript

1 Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Telefon mobil:

2 Styret 2015 Leder: KJFF Martin Almqvist Tlf Mobil: Nestleder: Hanne Eriksen Mobil: Kasserer: Heidi Kristiansen Mobil: Sekretær: Frode Kristiansen Mobil: Leder fiskeutvalg: Rolf Amundsen Mobil: Leder leirdueutv.: Geir Kristiansen Mobil: Leder hundeutv.: Morten Aasvangen Mobil: Studieleder: Øystein Hagen Mobil: Leder ungdomsutvalget: Ståle Opberget Mobil: Leder Kvinneutvalget: Anita Hagen Mobil: Hytteutleie: Rolf Amundsen. Mobil: Hytte- og klubbhuskomite: Rolf Øverby Mobil: Ansvarlig redaktør: Terje Jørgensen Mobil: Redaksjonskomite: Hanne Eriksen Terje Jørgensen Leder jaktutvalg: Cato Tråstadkjølen Mobil: Trykk: Glåmdal Trykkeri AS Kongsvinger Organisasjonsnummer KJFF

3 LEDEREN HAR ORDET Når dette leses er vi vel ute i mai måned med vår og nyfødte skapninger i hi og reir. Husk på båndtvangen og hold hundene unna kyllinger og nyfødte i skogen. Vi har gjennomført Årsmøtet i KJFF med brukbart fremmøte, men jeg skulle ønske at vi var flere og med mer engasjement på slike viktige møter. Selv om sakene er forelagt på tidligere tidspunkt og med frister, så er det fullt mulig å stille spørsmål til styret og utvalgene her. Valgene gikk greit i år og med Cato Tråstadkjølen som leder for Jaktutvalget, Morten Aasvangen som leder for Hundeutvalget og Øystein Hagen som Studieleder, føler jeg at vi fortsatt har et godt mannskap i styret og utvalgene. Stor takk til Bjørn Bergersen, Trond Sjølie og Conny Ludvigsson som har hatt disse jobbene i Nye æresmedlemmer ble Harald Rinden for sitt store arbeid i Fiskeutvalget og Trygve Tråstadkjølen for sin mangeårige innsats i Leirdueutvalget og Hundeutvalget. All ære til disse hederskarene!! Det ble vedtatt uten motforslag å sette i gang opprusting og utvidelse på Berget med en kostnadsramme på kr. Dette er mange penger, men økonomien i foreningen er nå 3 såpass god at vi tar dette for egen regning. Egeninnsats fra både Dugnadsgjengen og andre må påregnes i denne sommeren. Det er bare å ta kontakt med Rolf Øverby. Det ble videre vedtatt å gå videre med en mulig utvidelse og inngjerding av dressurområdet ved Nordre Øyungen. Kongsvinger kommune er grunneier, og vi har søkt om utvidet leietid og tillatelse til å gjerde inn området, dette for å kunne ha det åpent i lengre tid på sommeren og sikre området bedre. Søknad er sendt til Viltfondet, som dessverre ikke hadde mer enn kr til dette i potten, vi søkte om ,- kr. Foreløpig har vi ikke fått tilbakemelding på søknaden om forlengelse og driftsendring, men har purret på dette flere ganger. Som vist til i Årsrapporten og på Årsmøtet har også vi gått litt ned i antall medlemmer, 536 ved inngangen til 2015 mot 546 ved inngangen til Nedgangen hos oss er liten sammenlignet med det som har skjedd i andre lokalforeninger, men vi satser på

4 å få antallet opp igjen. Derfor foretar vi trekning av ett gavekort i Kongsvinger Sport og Fritid blant de som melder seg inn i perioden 1. april 1. juli Dette gjelder alle kategorier medlemskap, har du noen du kjenner som er potensielle medlemmer, enten i familien eller kameratgjengen - så sett i gang!! Innmelding via hjemmesiden eller telefon/sms. Se annonse i bladet. Utfisking av småabbor på Varaldskogen og abbor, mort og gjedde i Bæreia fortsetter denne våren, derved forbedres forholdene for settefisken. Brunørret settes ut i mai på begge steder. Husk fiskekort. Gapahuken på Norsodden blir brukt av andre enn fiskere og vi river denne i sommer. På Vestlibanen er forberedelsene for stevnet 1. mai i god gjenge, hundeutstillingen på Tråstad likeså. Vi ønsker så mange deltakere som mulig på disse stevnene, det fortjener utvalgene. Jeg uttalte noe tvil om vi kunne oppnå en oppmykning i bruk av blyhagl i forrige leder, og jammen ble jeg positivt overrasket. Nå gjenstår det noen endringer i forskrifter, forhåpentligvis på plass til høstens småviltjakt. Vi som jegere må vise at vi respekterer de krav som stilles for bruk av bly. All ære til NJFF og Hedmark JFF for det arbeidet som her er utført. Stå påvilje og innsats viser også vår leder i Hedmark JFF Knut Arne Gjems, det er imponerende hvilket tempo og arbeid han, styret og administrasjonen legger ned for å bedre forholdene og tilbudene til jegere og fiskere i fylket. Apropos dette så hadde vi i KJFF harde diskusjoner i begynnelsen på 1980-tallet med forslag om at vi skulle melde oss ut av NJFF fordi det skulle ansettes en fylkessekretær i HJFF! Tidene forandrer seg. Jeg benytter anledningen til å ønske alle medlemmer og partnere en riktig god sommer og ikke minst velkommen til Familiedagen på Bæreia 14. juni. Hilsen Martin 4

5 Fra årsmøtet 2015 Harald Rinden som mottar diplom og æresmedlemskap av leder Martin Almqvist. Trygve Tråstadkjølen som også mottok æremedlemskap var dessverre ikke tilstede. Per Øyvind Amundsen (til venstre) gjorde rent bord i rovvilt konkurransen med følgende resultat: 4 mår, 9 rev og 12 skriker. Premieres her av Bjørn Bergersen 5

6 tilbakeblikk Som Martin nevner i lederen om utmeldelse i NJFF på begynnelsen av 80-tallet har vi tatt med litt om denne hendelsen som stod i vårt jubileumshefte i Fylkessekretærstriden På begynnelsen av 80-tallet verserte den såkalte sekretærsaken i lengre tid. Sakens kjerne var at Hedmark Fylkes Jakt- og Fiskeforbunds årsmøte i mars 1982 vedtok å opprette en fastlønnet sekretær i fylkesforbundet for å øke aktivitetene. Denne skulle ha en årslønn på kr som de lokale foreningene i fylket skulle dele på. KJFFs andel ville være på 9000 kr, noe foreningen mente den ikke så seg i stand til. I tillegg mente foreningen at den ville få liten nytte av en slik fastlønnet sekretær og ville heller bruke pengene på lokalt nivå. Foreningens standpunkt i saken skulle samtidig sendes til de øvrige foreninger i fylket der det også var mye misnøye, men fylkesformann Arne Haugen hadde liten tro på noen masseutmeldelse, uttalte han til Hamar Arbeiderblad 28. august. 19. januar 1983 ble det innkalt til orienteringsmøte på Vinger hotell der det deltok representanter fra HJFF og NJFF i tillegg til foreningens egne tillitsvalgte og medlemmer. Her ble det fra NJFFs side gjort klart at en utmeldelse fra HJFF også betydde en utmeldelse fra NJFF. Det var stor publisitet i massemedia om denne saken som ble drøftet på et ekstraordinært årsmøte 21. august Mange mente at man burde gå ut av fylkesforbundet, men dette lot seg ikke gjøre uten samtidig å gå ut av NJFF. Resultatet var at et utvalg ble nedsatt for å se på alle sider ved denne saken og vurdere hvilke fordeler foreningen hadde ved å stå tilsluttet NJFF. Innstillingen skulle legges fram på det ordinære årsmøtet. 6 På årsmøtet 16. februar kom saken opp som varslet. Årsmøtet vedtok å fastholde et vedtak fra det ekstraordinære årsmøtet i august der det het: KJFF godtar ikke ansettelse av fastlønnet sekretær i HJFF og nekter å være med på å betale en slik stilling. Tidligere kontingent på kroner 1 pr seniormedlem innbetales for Dersom dette ikke aksepteres av HJFF, er KJFF ikke lenger å betrakte som medlem av fylkesforbundet.

7 Forslaget var satt fram av Kjell Roos som hadde ment at hans forslag også skulle gjelde utmeldelse av NJFF. Årsmøtet ville ikke dette, og Roos forlot årsmøtet i protest. Styret støttet heller ikke utmeldelse av NJFF og ville nedlagt sine verv dersom forslaget var blitt vedtatt. På fylkesårsmøtet på Rena i mars 1983 foreslo foreningens utsendte representanter at avtalen med den ansatte sekretæren ble sagt opp, men forslaget fikk bare våre egne tre stemmer. Det var for øvrig noe støtte, men også mye kritikk fra de øvrige delegatene. Formannen og sekretæren møtte fram på NJFFs landsmøte i Bergen i juni1983 og forsøkte å få gehør for at foreningene skulle kunne stå frivillig i fylkesforbundene. Dette gikk ikke gjennom, og saken var dermed ganske klar: Dersom vi ønsket å være tilsluttet NJFF, måtte vi samtidig stå tilsluttet fylkesforbundet. Dette ble lagt fram på et ekstraordinært årsmøte i august som vedtok at man fortsatt ønsket å stå tilsluttet både HJFF og NJFF. Striden med fylkesforbundet var likevel ikke avsluttet med det siden fylkesforbundet sendte purringer på utelatte innbetalinger. Årsaken til at KJFF nektet å betale disse, var at man mente de var innført i strid med HJFFs egne vedtekter. Før jul uttalte formann Arne Haugen at det var fremkommet ønsker om å ekskludere KJFF fra enkelte andre foreninger og fulgte opp dette gjennom et brev der det het at dersom KJFF ikke hadde gjort opp sine forpliktelser innen , ville saken bli sendt til NJFF, noe KJFF sluttet seg til i et svarbrev. Resultatet av dette ble at NJFF anbefalte fylkesforbundet å frafalle kontingentkravet for årene til og med Dette ble tatt til følge av KJFF som i årene etter 1983 har betalt kontingent i henhold til kravene da denne kontingenten har hatt et annet vedtaksgrunnlag enn de tidligere kravene. 7

8 Skogsfugl og rovvilt - to nye prosjekter på Varaldskogen Økt predasjon er trolig den viktigste årsaken til lave bestander av både ryper og skogsfugl over mesteparten av landet. De langvarige undersøkelsene på Varaldskogen viser at høye tap av egg og kyllinger fører til at verken storfugl- eller orrfuglbestandene klarer å løfte seg, tross gunstige forhold under klekkingen. Det er først og fremst rev og mår som spiser opp tilveksten. De siste årene har også bestanden av voksen orrfugl spesielt haner - gått merkbart tilbake. Her har vi god grunn til å tro at det er predasjon fra hønsehauk på ettervinteren og våren som er hovedårsaken. Med finansiell støtte fra Statskog og Norges Skogeierforbund har vi nå startet undersøkelser for å belyse predasjonens rolle for skogsfugl. Forsøk med rovviltkontroll I samarbeid med KJFF og Statskog skal vi undersøke om intensiv beskatning av rev og mår klarer å redusere disse artene tilstrekkelig til at det blir en merkbar økning i produksjonen av høstkyllinger. I statskogen øst før Vikerveien skal flest mulig rev og mår felles/fanges, og endringer i bestandene registreres ved hjelp av viltkameraer og snøsporinger. Rev skal jaktes med hund og ved 3-5 åteplasser fordelt over hele skogen. Dessuten samler 8 vi inn revskitt for genetiske analyser. Hver rev kan nemlig identifiseres fra DNA i skitten. Derved kan vi beregne hvor mange rever det er i området før bekjempelsen starter og ved prosjektets slutt, som er etter fire år. Bestandene av skogsfugl takseres som før i august og på leikene om våren. Fordi bestandene av rev og mår påvirkes av tilgangen på mus, måles forekomsten av smågnagere både vår og høst med klappfeller på faste steder i skogen. Husuberget statskog i Åsnes kommune vil fungere som kontrollområde, der bestandene overvåkes på samme måte, men hvor det ikke foregår jakt/ fangst av rev og mår. I utgangspunktet har Viltforskningen lenge vært skeptisk til om rovviltkontroll vil kunne ha noen positiv virkning på lokale bestander fordi det hele tiden vil være innvandring fra omliggende områder. Forsøksområdet på Varaldskogen på ca 50 km 2 er lite, og det vil utvilsomt bli mye innvandring. Vi vil nå få se om beskatningen klarer å presse ned rovdyra tilstrekkelig, tross slik innvandring. For å vurdere om intensiv rovviltkontroll kan gi en positiv effekt og derfor være et hensiktsmessig viltstelltiltak skal bekjempelsen gjennomføres innen gjeldende jakttider og med kun lovlige metoder.

9 Hønsehaukeprosjektet Hønsehauken er klassifisert som en truet art og flateskogbruket antas å være en viktig trussel, dels fordi reirene oftest ligger i gammelskog og dels fordi den antas å ikke jakte like effektivt i et skoglandskap som blir oppstykket og fragmentert gjennom dagens skogbruk. Samtidig har vi registrert økt predasjon på voksen orrfugl inne på skogen, noe vi tror muligens kan henge sammen med at orrfuglen nå er mer utsatt, nettopp på grunn av skogbehandlingen! Videre er det mye som tyder på at det nå er mer hønsehauk i kulturlandskapet, trolig fordi den ikke lenger blir etterstrebet og fordi det er mer mat der enn inne på storskogen. For å få mer kunnskap om haukens habitatbruk, og spesielt hvordan den jakter i forhold til skogkanter og den romlige fordelingen av yngre og eldre skog, har vi startet et prosjekt med GPS enheter på hauken. Disse GPS enhetene drives av batterier fra solcellepanel i ryggsekker påmontert haukene. De kan programmeres til å gi posisjoner med få sekunders mellomrom, og disse sendes så tilbake til PC-en via en basestasjon, slik at vi kan tolke hvordan de har forflyttet seg når de jakter osv. Teknologisk vidunder! Og det fungerer! Foreløpig har vi kun GPS på 3 hauker i kulturlandskapet i Ås og Vestby, og vi satser nå på å fange og sette GPS på 3-4 hauker på Varaldskogen. To reirplasser er allerede registrert og vi håper å lokalisere minst et hekkerevir til. Haukene prøver vi å fange ved hjelp av spesielle fangstnett ved reiret, i kråkefeller, og i slagnett-feller med kunstig lokkefugl (utstoppet orrfugl og orrfuglbulvan). Sistnevnte metode har vi allerede prøvd ut og lyktes med, selv om effektiviteten ikke var særlig stor. De neste månedene satser vi stort på å få satt GPS på noen hauker inn på skogen, og stoler på at denne nye (og kostbare!) teknologien vil gi oss viktig kunnskap om haukens jaktatferd og bruk av skogen. Ås, 22 mars, 2015 Per Wegge og Jørund Rolstad Ung hunn med påmontert GPS ryggsekk Voksen hunn med påmontert GPS ryggsekk 9

10 Jaktkortpriser for 2015 (Bare medlemsprisene) Karterudskogen: Dagskort Kr. 100,- Sesongkort, småvilt Kr. 800,- Kombikort, småvilt+rådyr Kr. 1600,- Varaldskogen: Dagskort Kr. 150,- Sesongkort, småvilt Kr. 1200,- Kombikort, småvilt+rådyr Kr. 2000,- Kongsvinger-terrenget: Dagskort Kr. 150,- Sesongkort, småvilt Kr. 1000,- Kombikort, småvilt+rådyr Kr. 1800,- Søknadsfrist Småvilt Rådyr 15. august 20. juli Medlemmer under 24 år <<Ungdomsmedlem>> får 50% avslag. Alle som tar jegerprøve i regi av KJFF, får gratis jaktkort samme år. Kongsvinger JFF vil takke Glåmdal Trykkeri for det gode samarbeidet vi har hatt i en årrekke. Vi håper det gode samarbeidet vil fortsette i lang tid og vil anbefale Glåmdal Trykkeri til alle som ønsker alt fra trykksaker til skilt og dekor. Stor takk til Tommy Olsen og hans medarbeidere på Glåmdal Trykkeri! Vi har følgende retter som kan søkes på. Holtberget 3 retter Skansgård skog 10 retter Karterud skog 5 retter Varald statsskog 15 retter Rådyrretten koster kr. 800 i tillegg til småviltkortet. Skansgårdsæter-skogen De to siste årene har søkningen til dette terrenget vært meget liten, 3 i 2013 og bare 1 i Vi har derfor bestemt at KJFF ikke lenger skal leie dette terrenget. Dersom det er noen som vil jakte på dette terrenget fortsatt, er det bare å ta kontakt med Åge Olsen på Lysen for kjøp av jaktkort der Bjørn B. Rådyrretter 10

11 Rovviltkonkurransen 2015 I de senere år er jakten på smårovvilt nesten vært fraværendene. Jaktutvalget vil derfor oppmuntre til økt jakt på disse artene. Poengberegningen for rovviltkonkurransen: Art. Poeng. Mår 20 Rev 15 Grevling 15 Mink 5 Ravn 5 Kråke 2 Skrike 2 Premieringen: Hårvilt: 1.premie 1200,- 2.pr. 1000,- 3.pr. 800,- Fjærvilt: 1.premie 800,- I tillegg er det premiering til den som feller flest rev og grevling i antall, ikke poeng. Premie- en overraskelse fra foreningen. For å være med i konkurransen, må det felte rovviltet være forevist Leif Nilssen på Kongsvinger eller Per Øyvind Amundsen på Varaldskogen. Konkurransen følger kalenderåret. Viltstell 2015 Predatorforingsprosjektet Vi startet opp det tredje og siste året i prosjektet uka etter påske. Per Blegeberg, Leif Nilsen og Bjørn Bergersen la da ut en del rovdyrfor. Trafikkdrepte rådyr/elg, og fisk fra Bæreia. Fryseren på Berget var da full, og mer er det kommet etterpå. Vi takker for hjelpa. Det er satt opp infoplakat og viltkamera på alle 4 stedene i år også. Skogsfuglbestanden har hatt en liten økning. Om dette skyldes rovdyrforingen vites ikke, men trenden er i alle fall positiv. Her er takseringstallene fra Skansgårdskogen de siste 3 årene beregnet pr. 10 timer effektiv gangtid. 2012: 5,1 storfugl. 3,0 orrfugl 2013: 6,6 storfugl. 6,6 orrfugl. 2014: 9,0 storfugl. 9,0 orrfugl 11

12 Vi har fått to nye i gruppa vår. Velkommen til Trine Ånerud og Britt Nina Høganes. Jentegruppa har hatt en stille start på Annenhver søndag har vi hatt rifletrening på Rauhella. Det har møtt opp noen jenter på disse skytedagene. Jentegruppa var med på utedagen til årets jegerprøvekurs, der vi fortalte om gruppa og om aktiviteter vi har hatt og hvilke vi skal ha framover. Vi planlegger ny villsvinjakt-tur. 29 mai reiser vi til Varaldskogen på fisketur. Nærmere opplysninger om villsvinjakta og fisketuren vil komme på mail og på hjemmesiden. Vi begynner med skytetrening i mai. Det vil da være tirsdagene 5.,12. og 19. mai kl på Vestlibanen. Disse kveldene er det også mulig for juniorer og nybegynnere å komme. Andre aktiviteter i Jentegruppa: Skytetrening på Vestlibanen 18/8, 25/8 og 1/9 Soppkurs, Duejakt og Fadderjakt Håper alle vil få en fin sommer Anita Hagen, utvalgsleder for jentegruppa Jegerprøven 2015 utgaven av jegerprøvekurset startet opp 14 januar med 28 deltagere... Men 2 hoppet dessverre av etter noen kvelder. Da var det 26 stk som fullførte kurset.. og gikk opp til eksamen 25. mars med ett fantastisk resultat. Alle bestod... med ett gjennomsnitt på over 47 av 50 mulige. Kjempebra av alle sammen :-). Øystein Hagen, Jegerprøveinstruktør Malin Mellem igang med sin eksamen 12

13 MELD DEG INN I KJFF NÅ!! BLI MED PÅ TREKNING OM GAVEKORT PÅ KR 1.000,-. Alle som melder seg inn i KJFF i perioden 1. april - 1. juli blir med på trekningen om et gavekort på kr i Kongsvinger Sport og Fritid. Gjelder for alle kategorier medlemskap. Meld deg inn med SMS eller ring tlf , innmelding kan også skje på vår hjemmeside Her kan du lese mer om våre aktiviteter innen jakt, fiske, friluftsliv, jakthunder og skyting for alle aldersgrupper, barn, kvinner og menn. Her kan du også se våre lokale medlemsfordeler for kjøp av jaktkort og fiskekort, samt de fordelene medlemskap i NJFF gir. Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening, foreningen for deg som er interessert i jakt, fiske, friluftsliv, jakthund og skyting. Har du noen du kjenner som er potensielle medlemmer, enten i familien eller kameratgjengen - så sett i gang!! 13

14 Informasjon fra Hytte og Klubbhuskomite Utvidelse av klubbhuset på Kurudsand. Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening skal i gang med utbygging av klubbhuset. Den nye delen skal inneholde nytt kjøkken, nytt kontor og handicaptoalett. Hytte- og klubbhusgjengen skal stå for oppdraget, men vi trenger hjelp til arbeidet. Det er ønskelig å få med noen som kan være med på dugnader. Vi trenger da kanskje å organisere dette med f. eks to arbeidslag, som arbeider til bestemte dager/kvelder. Det blir behov for forskjellige yrkesgrupper/arbeidsoppgaver, slik som grunnarbeid/graving/isolering, forskaling/ støping/golvpuss og tømrerarbeid/malerarbeid. Rørleggerarbeider og elektroarbeider blir utført av autoriserte firmaer. Byggekomiteen består av Martin Sunde Almqvist, Frode Kristiansen og Rolf Øverby. Meld fra til byggekomiteen om du kan delta i dugnadsarbeidet. Blir vi flere, går arbeidet raskere. Oppstart blir i mai 2015, og arbeidet fortsetter gjennom høsten og vinteren. For byggekomiteen Rolf Øverby, Mobil: Under vises skisse på utvidelse av klubbhuset, utvidelsen merket i rødt. (Tegningen er kun forklarende og ikke tegnet etter mål) 13000, ,00 MØTEROM LAGER KJØKKEN TOALETT 7500, , ,00 KONTOR 2000, ,00 14

15 HUNDER OG PERSONLIGHET Hundene på bildet er: Saga, 3 år gammel Eurasier, «the Beauty». Flott eksteriørmessig, men som andre Eurasiere er hun reservert overfor fremmede. Kunne ha høstet bra premiering på utstillinger, men ville sannsynligvis holdt seg tilbake og ikke vist seg frem godt nok for dommeren. Liker ikke skudd og raketter. Jager gjerne katter og har en bra luktesans. For tiden opptatt med å tukte og lekeslåss med kusinen Sofia. Litt vanskelig i matveien. Viser mye følelser og omsorg, flokkens Florence Nightingale. Sofia, mørk Eurasier 1 år, for tiden mest «dum og deilig». Har et ekstraordinært stabilt lynne, Sofia kan du kle på, rulle rundt og tulle med, hun bryr seg ikke om det er mye folk og støy. Er heller ikke var for skudd og raketter. Er en hund etter mat og stjeler der hun kommer til. Har vært lett å dressere hittil med belønning (mat). Liker å lekeslåss med Saga, men også gjerne med Rilda. Rilda, 6 år gammel norsk elghund grå. Bra eksteriør, men 1 cm for lav til å få annet enn «Very good» på utstilling. Er godkjent ettersøkshund, blodspor og ferskspor, bra jakthund. Lett å gå i band med, finner fort tilbake i tette snar. Litt forsiktig og nervøs for ukjente ting, men ellers en glad hund, liker ikke raketter. God på intelligenstester og leker som krever oppfinnsomhet. Har lagt på seg i det siste og glad i god mat, allergisk mot spesielle fòr og rått kjøtt! Disse tre i en flokk, hvem er Sjefen? Hittil har dette ikke vært helt klart, hundene er en stabil flokk. Det ser nå ut til at Saga trer fram som lederen, Rilda trer tilbake og holder seg litt unna, mens Sofia foreløpig ikke har prøvd seg på noen lederrolle, hun er imidlertid stabil nok til å ta denne etter noe tid. Sofia ypper seg i lek med Saga og prøver seg også på Rilda, men denne sier ifra og går unna og betrakter leken mellom de andre hvis hun kan. 15

16 Det begynner å våres på skogen, men tjerna er ikke gått opp enda. Vegene er nesten uframkommelige, men det blir vel bedre etter hvert. Vi har arrangert både fiskevinter og klubbmesterskap i isfiske på Bæreia. (Se egne artikler). Det blir også i vår kjørt kultiveringsprosjekt både på Varaldskogen og Bæreia. Vi håper mange stiller opp og hjelper til. Dette starter opp i slutten av april. Årets fiskeutsetting på Varaldskogen blir lørdag den 9. mai. Da får vi 800 fine ørreter fra Bjørkelangen, og vi freder vannene til og med onsdag den 13. mai. Utsettingen i Bæreia av 800 fisk vil skje i løpet av mai måned. Sponsorarbeidet har så smått kommet i gang. Tom Nybo har skaffet Eidsivia Energi som sponsor i 2 år med kr 6000,- hvert år. Det er meget bra jobbet. Brakkene må snart ha påfyll av ved etter vinteren. Vi skal også pusse opp noen henvisningsskilt på Varaldskogen. Familiedagen i år blir søndag den 14. juni. (Se egen annonse i bladet). Harald Rinden fra utvalget ble æresmedlem i foreningen. Fiskevinter Den 28. februar arrangerte utvalget Fiskevinter for barn på Bæreia. Det deltok totalt 16 barn, og alle fikk deltakerpremier. Fisk ble det lite av, bare 3-4 abbor. Den fæle vinden gjorde at det ble en ganske kald fornøyelse. Takk til gjengen som deltok i arrangementet både som instruktører og ved matservering. Klubbmesterskap Klubbmesterskap i isfiske ble arrangert søndag den 8. mars på Bæreia. Det deltok 27 personer, men bare 6 barn, som var litt skuffende. Fiskebettet var ikke all verdens, men noen kilo ble det da tatt opp. Finn Arne Gammeltorp ble klubbmester også i år med 2155 gram. Takk til gjengen på 10 mann som deltok under arrangementet. Norsenteret Kongsvinger A/L Norsenga, Østre Solørveg 124, 2211 Kongsvinger Stort utvalg i gressklippere, Eget serviceverksted. Hagemøbler, griller og alt til hagen. 16

17 fiskev nter 2015 Søndag 28 februar arrangerte KJFF fiskevinter på Bæreia. Her er et utdrag med bilder. Foto: Hanne Eriksen 17

18 Klubbmesterskap i isfiske Årets klubbmesterskap ble gjennomført søndag 8. mars på Bæreia. Resultater Herrer år 1. Finn Arne Gammeltorp 2155 gr 2. Jan Fredrik Sandvold 1325 gr 3. Cato Tråstadkjølen 470 gr 4. Tom Erik Stømner 425 gr 5. Terje Jørgensen 405 gr 6. Kai Kristiansen 380 gr 7. Arnstein Hestnes 50 gr Herrer 56 år+ 1. Svein Simensen 865 gr 2. Hans Holen 825 gr 3. Magne Moløkken 700 gr 5. Leif Nilssen 420 gr 6. Leif Aanerud 310 gr 7. Per Aslak Gulbrandsen 275 gr Damer 56 år+ 1. Torill Langerud 1110 gr 2. Gunda Gulbrandsen 1040 gr Junior år 1. Maria Holthe 115 gr Klubbmester Finn Arne Gammeltorp Barn 1. Eskil Smines 150 gr Foto: Hanne Eriksen 18

19 Aversjonsdressur hund/sau Sted: Myra, Brandval Dressur fra mandag 3. august. For avtale, ring Svein Birkeland, mobil Dressurområdet ved Nordre Øyungen åpner 1. juli Kl samles vi ved gapahauken med kaffe og en hyggelig hundeprat Priser: Dagkort for medlemmer av KJFF kr 30,- Dagkort ikke medlemmer kr 60,- Sesongkort medlemmer av KJFF kr 150,- Sesongkort ikke medlemmer kr 200,- Kort kan kjøpes hos: Nye Sporten Intersport Kongsvinger Kongsvinger Sport & Fritid Statoil Arkovegen, Kongsvinger Vi håper mange vil benytte dette utmerkede tilbudet til å aktivisere sin firbente venn i båndtvangstiden. Hundeutvalget Kongsvinger Festning Konferanse Hotell Restaurant VINGER HOTELL & SPA Konferanse Selskap Bar / Restaurant HERREGÅRDEN SKANSGÅRDEN Selskap Konferanse Tlf: E-post: 19

20 VESTLIBANEN 2015 Dato Tid Hendelse Beskrivelse :00 Skyting på Vestlibanen Bedriftsskyting :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Bedriftsskyting :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Bedriftsskyting :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Bedriftsskyting :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen FINALE Bedriftsskyting :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening Leirdueskyting Klubbmesterskap :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening / Sesongavslutning * Med forbehold om endringer/feil. Besøk vår hjemmeside på for alltid oppdatert kalender 20

21 Familiedag på Bæreia søndag 14. juni 2015 Kongsvinger jeger- og fiskerforening ønsker velkommen til familiedag på Bæreia v. veteransenteret 14. juni 2015 kl Av aktiviteter vil det være fisking for barn (utstyr kan lånes og hjelp gis ved behov). Det blir luftbørseskyting og skyting med datarifle, samt natursti. Servering av god grillmat og alt er GRATIS! Det vil bli gitt orientering om foreningens arbeid. Ta med venner og bekjente å ta en tur. Både medlemmer og ikke medlemmer er hjertelig velkommen. Du finner KJFF på TLF

22 Jernbanegata 4, 2211 Kongsvinger Telefon: Tlf.: Brugata 10, 2212 Kongsvinger MNTF Tannlege Geir O. Kristiansen Fjellgata 4, 2212 Kongsvinger Telefon: HEDMARK DENTAL Brugt. 28, Tlf Alt i hvitevarer/belysning og småelektrisk. Finntorpet KRISTIANSEN BILBERGING OG BILUTLEIE AS Kennel og hundehotell Vi passer hunden din når du er bortreist. Tlf Åpningstider: Mandag 9-19, Tirs.-Fre Timebestilling: Vakttelefon: Glåmdal Dyreklinikk AS Jernbanegata 14, 2211 Kongsvinger, Tlf Hovedkontor: Glommengt Kongsvinger Tlf.:

23 MNTF Tannlege Klaus Ånerud Spesialist i Periodonti Implantatbehandling Bank. Forsikring. Og deg. Tanngarden Parkvegen 7 Pb. 188, 2202 Kongsvinger Tlf Faks Vinger Flis og Bad AS Butikk Rørlegger Murer/Flislegger Flisutsalg Totalleverandør på bad Tlf: Godkjent Smådyrklinikk Åpningstider: Mandag Torsdag Fredag Lørdag (kun butikk) Døgnvakt og timebestilling Telefon

24 Returadresse: Kongsvinger Jeger og Fiskerforening Postboks 177 B 2202 Kongsvinger ÅRETS STORE GJEDDENYHET Line Thru Trout fra Savage Gear 15 cm 3S gram Kr. 120,- 20 cm 98 gram Kr. 180,- 30 cm 303 gram Kr. 295,- Okuma Booster snelle Lawson Seel Head stang 2-5 gram Kr. 699, gram Kr. 749,- Reel eel 20 cm 38 gram Kr. 89,- 30 cm 80 gram Kr Okuma Booster snelle Okuma Lure Mania stang S-20 gram Kr gram Kr. 495,- KSF KONGSVINGER SPORT & FRITID AS Åpent: mandag-fredag Torsdag Lørdag Vi holder til i Bankparken 1, Gågata amfi Tlf e-post: web: Kom gjerne innom og ta en prat! Robert og Tor Øyvind

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011 God jul! Foto: Jan Tore Rui-Haugerød www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

En krevende balansegang

En krevende balansegang Sesongen 2008 En krevende balansegang Norsk Tippings årlige overskudd er på ca. 2,6 milliarder kroner. Pengene fordeles mellom idrett, kultur og frivillige organisasjoner. Norsk Tipping skal tilby spill

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 3-2014 Prøvefiske på Vindfjell side 6 Jakt i Etne 2014 side 11 ØNSKER DU EN BANK MED PERSONLIG SERVICE OG GODE BETINGELSER? Kontakt en av våre

Detaljer