Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet"

Transkript

1 Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Telefon mobil:

2 Styret 2015 Leder: KJFF Martin Almqvist Tlf Mobil: Nestleder: Hanne Eriksen Mobil: Kasserer: Heidi Kristiansen Mobil: Sekretær: Frode Kristiansen Mobil: Leder fiskeutvalg: Rolf Amundsen Mobil: Leder leirdueutv.: Geir Kristiansen Mobil: Leder hundeutv.: Morten Aasvangen Mobil: Studieleder: Øystein Hagen Mobil: Leder ungdomsutvalget: Ståle Opberget Mobil: Leder Kvinneutvalget: Anita Hagen Mobil: Hytteutleie: Rolf Amundsen. Mobil: Hytte- og klubbhuskomite: Rolf Øverby Mobil: Ansvarlig redaktør: Terje Jørgensen Mobil: Redaksjonskomite: Hanne Eriksen Terje Jørgensen Leder jaktutvalg: Cato Tråstadkjølen Mobil: Trykk: Glåmdal Trykkeri AS Kongsvinger Organisasjonsnummer KJFF

3 LEDEREN HAR ORDET Når dette leses er vi vel ute i mai måned med vår og nyfødte skapninger i hi og reir. Husk på båndtvangen og hold hundene unna kyllinger og nyfødte i skogen. Vi har gjennomført Årsmøtet i KJFF med brukbart fremmøte, men jeg skulle ønske at vi var flere og med mer engasjement på slike viktige møter. Selv om sakene er forelagt på tidligere tidspunkt og med frister, så er det fullt mulig å stille spørsmål til styret og utvalgene her. Valgene gikk greit i år og med Cato Tråstadkjølen som leder for Jaktutvalget, Morten Aasvangen som leder for Hundeutvalget og Øystein Hagen som Studieleder, føler jeg at vi fortsatt har et godt mannskap i styret og utvalgene. Stor takk til Bjørn Bergersen, Trond Sjølie og Conny Ludvigsson som har hatt disse jobbene i Nye æresmedlemmer ble Harald Rinden for sitt store arbeid i Fiskeutvalget og Trygve Tråstadkjølen for sin mangeårige innsats i Leirdueutvalget og Hundeutvalget. All ære til disse hederskarene!! Det ble vedtatt uten motforslag å sette i gang opprusting og utvidelse på Berget med en kostnadsramme på kr. Dette er mange penger, men økonomien i foreningen er nå 3 såpass god at vi tar dette for egen regning. Egeninnsats fra både Dugnadsgjengen og andre må påregnes i denne sommeren. Det er bare å ta kontakt med Rolf Øverby. Det ble videre vedtatt å gå videre med en mulig utvidelse og inngjerding av dressurområdet ved Nordre Øyungen. Kongsvinger kommune er grunneier, og vi har søkt om utvidet leietid og tillatelse til å gjerde inn området, dette for å kunne ha det åpent i lengre tid på sommeren og sikre området bedre. Søknad er sendt til Viltfondet, som dessverre ikke hadde mer enn kr til dette i potten, vi søkte om ,- kr. Foreløpig har vi ikke fått tilbakemelding på søknaden om forlengelse og driftsendring, men har purret på dette flere ganger. Som vist til i Årsrapporten og på Årsmøtet har også vi gått litt ned i antall medlemmer, 536 ved inngangen til 2015 mot 546 ved inngangen til Nedgangen hos oss er liten sammenlignet med det som har skjedd i andre lokalforeninger, men vi satser på

4 å få antallet opp igjen. Derfor foretar vi trekning av ett gavekort i Kongsvinger Sport og Fritid blant de som melder seg inn i perioden 1. april 1. juli Dette gjelder alle kategorier medlemskap, har du noen du kjenner som er potensielle medlemmer, enten i familien eller kameratgjengen - så sett i gang!! Innmelding via hjemmesiden eller telefon/sms. Se annonse i bladet. Utfisking av småabbor på Varaldskogen og abbor, mort og gjedde i Bæreia fortsetter denne våren, derved forbedres forholdene for settefisken. Brunørret settes ut i mai på begge steder. Husk fiskekort. Gapahuken på Norsodden blir brukt av andre enn fiskere og vi river denne i sommer. På Vestlibanen er forberedelsene for stevnet 1. mai i god gjenge, hundeutstillingen på Tråstad likeså. Vi ønsker så mange deltakere som mulig på disse stevnene, det fortjener utvalgene. Jeg uttalte noe tvil om vi kunne oppnå en oppmykning i bruk av blyhagl i forrige leder, og jammen ble jeg positivt overrasket. Nå gjenstår det noen endringer i forskrifter, forhåpentligvis på plass til høstens småviltjakt. Vi som jegere må vise at vi respekterer de krav som stilles for bruk av bly. All ære til NJFF og Hedmark JFF for det arbeidet som her er utført. Stå påvilje og innsats viser også vår leder i Hedmark JFF Knut Arne Gjems, det er imponerende hvilket tempo og arbeid han, styret og administrasjonen legger ned for å bedre forholdene og tilbudene til jegere og fiskere i fylket. Apropos dette så hadde vi i KJFF harde diskusjoner i begynnelsen på 1980-tallet med forslag om at vi skulle melde oss ut av NJFF fordi det skulle ansettes en fylkessekretær i HJFF! Tidene forandrer seg. Jeg benytter anledningen til å ønske alle medlemmer og partnere en riktig god sommer og ikke minst velkommen til Familiedagen på Bæreia 14. juni. Hilsen Martin 4

5 Fra årsmøtet 2015 Harald Rinden som mottar diplom og æresmedlemskap av leder Martin Almqvist. Trygve Tråstadkjølen som også mottok æremedlemskap var dessverre ikke tilstede. Per Øyvind Amundsen (til venstre) gjorde rent bord i rovvilt konkurransen med følgende resultat: 4 mår, 9 rev og 12 skriker. Premieres her av Bjørn Bergersen 5

6 tilbakeblikk Som Martin nevner i lederen om utmeldelse i NJFF på begynnelsen av 80-tallet har vi tatt med litt om denne hendelsen som stod i vårt jubileumshefte i Fylkessekretærstriden På begynnelsen av 80-tallet verserte den såkalte sekretærsaken i lengre tid. Sakens kjerne var at Hedmark Fylkes Jakt- og Fiskeforbunds årsmøte i mars 1982 vedtok å opprette en fastlønnet sekretær i fylkesforbundet for å øke aktivitetene. Denne skulle ha en årslønn på kr som de lokale foreningene i fylket skulle dele på. KJFFs andel ville være på 9000 kr, noe foreningen mente den ikke så seg i stand til. I tillegg mente foreningen at den ville få liten nytte av en slik fastlønnet sekretær og ville heller bruke pengene på lokalt nivå. Foreningens standpunkt i saken skulle samtidig sendes til de øvrige foreninger i fylket der det også var mye misnøye, men fylkesformann Arne Haugen hadde liten tro på noen masseutmeldelse, uttalte han til Hamar Arbeiderblad 28. august. 19. januar 1983 ble det innkalt til orienteringsmøte på Vinger hotell der det deltok representanter fra HJFF og NJFF i tillegg til foreningens egne tillitsvalgte og medlemmer. Her ble det fra NJFFs side gjort klart at en utmeldelse fra HJFF også betydde en utmeldelse fra NJFF. Det var stor publisitet i massemedia om denne saken som ble drøftet på et ekstraordinært årsmøte 21. august Mange mente at man burde gå ut av fylkesforbundet, men dette lot seg ikke gjøre uten samtidig å gå ut av NJFF. Resultatet var at et utvalg ble nedsatt for å se på alle sider ved denne saken og vurdere hvilke fordeler foreningen hadde ved å stå tilsluttet NJFF. Innstillingen skulle legges fram på det ordinære årsmøtet. 6 På årsmøtet 16. februar kom saken opp som varslet. Årsmøtet vedtok å fastholde et vedtak fra det ekstraordinære årsmøtet i august der det het: KJFF godtar ikke ansettelse av fastlønnet sekretær i HJFF og nekter å være med på å betale en slik stilling. Tidligere kontingent på kroner 1 pr seniormedlem innbetales for Dersom dette ikke aksepteres av HJFF, er KJFF ikke lenger å betrakte som medlem av fylkesforbundet.

7 Forslaget var satt fram av Kjell Roos som hadde ment at hans forslag også skulle gjelde utmeldelse av NJFF. Årsmøtet ville ikke dette, og Roos forlot årsmøtet i protest. Styret støttet heller ikke utmeldelse av NJFF og ville nedlagt sine verv dersom forslaget var blitt vedtatt. På fylkesårsmøtet på Rena i mars 1983 foreslo foreningens utsendte representanter at avtalen med den ansatte sekretæren ble sagt opp, men forslaget fikk bare våre egne tre stemmer. Det var for øvrig noe støtte, men også mye kritikk fra de øvrige delegatene. Formannen og sekretæren møtte fram på NJFFs landsmøte i Bergen i juni1983 og forsøkte å få gehør for at foreningene skulle kunne stå frivillig i fylkesforbundene. Dette gikk ikke gjennom, og saken var dermed ganske klar: Dersom vi ønsket å være tilsluttet NJFF, måtte vi samtidig stå tilsluttet fylkesforbundet. Dette ble lagt fram på et ekstraordinært årsmøte i august som vedtok at man fortsatt ønsket å stå tilsluttet både HJFF og NJFF. Striden med fylkesforbundet var likevel ikke avsluttet med det siden fylkesforbundet sendte purringer på utelatte innbetalinger. Årsaken til at KJFF nektet å betale disse, var at man mente de var innført i strid med HJFFs egne vedtekter. Før jul uttalte formann Arne Haugen at det var fremkommet ønsker om å ekskludere KJFF fra enkelte andre foreninger og fulgte opp dette gjennom et brev der det het at dersom KJFF ikke hadde gjort opp sine forpliktelser innen , ville saken bli sendt til NJFF, noe KJFF sluttet seg til i et svarbrev. Resultatet av dette ble at NJFF anbefalte fylkesforbundet å frafalle kontingentkravet for årene til og med Dette ble tatt til følge av KJFF som i årene etter 1983 har betalt kontingent i henhold til kravene da denne kontingenten har hatt et annet vedtaksgrunnlag enn de tidligere kravene. 7

8 Skogsfugl og rovvilt - to nye prosjekter på Varaldskogen Økt predasjon er trolig den viktigste årsaken til lave bestander av både ryper og skogsfugl over mesteparten av landet. De langvarige undersøkelsene på Varaldskogen viser at høye tap av egg og kyllinger fører til at verken storfugl- eller orrfuglbestandene klarer å løfte seg, tross gunstige forhold under klekkingen. Det er først og fremst rev og mår som spiser opp tilveksten. De siste årene har også bestanden av voksen orrfugl spesielt haner - gått merkbart tilbake. Her har vi god grunn til å tro at det er predasjon fra hønsehauk på ettervinteren og våren som er hovedårsaken. Med finansiell støtte fra Statskog og Norges Skogeierforbund har vi nå startet undersøkelser for å belyse predasjonens rolle for skogsfugl. Forsøk med rovviltkontroll I samarbeid med KJFF og Statskog skal vi undersøke om intensiv beskatning av rev og mår klarer å redusere disse artene tilstrekkelig til at det blir en merkbar økning i produksjonen av høstkyllinger. I statskogen øst før Vikerveien skal flest mulig rev og mår felles/fanges, og endringer i bestandene registreres ved hjelp av viltkameraer og snøsporinger. Rev skal jaktes med hund og ved 3-5 åteplasser fordelt over hele skogen. Dessuten samler 8 vi inn revskitt for genetiske analyser. Hver rev kan nemlig identifiseres fra DNA i skitten. Derved kan vi beregne hvor mange rever det er i området før bekjempelsen starter og ved prosjektets slutt, som er etter fire år. Bestandene av skogsfugl takseres som før i august og på leikene om våren. Fordi bestandene av rev og mår påvirkes av tilgangen på mus, måles forekomsten av smågnagere både vår og høst med klappfeller på faste steder i skogen. Husuberget statskog i Åsnes kommune vil fungere som kontrollområde, der bestandene overvåkes på samme måte, men hvor det ikke foregår jakt/ fangst av rev og mår. I utgangspunktet har Viltforskningen lenge vært skeptisk til om rovviltkontroll vil kunne ha noen positiv virkning på lokale bestander fordi det hele tiden vil være innvandring fra omliggende områder. Forsøksområdet på Varaldskogen på ca 50 km 2 er lite, og det vil utvilsomt bli mye innvandring. Vi vil nå få se om beskatningen klarer å presse ned rovdyra tilstrekkelig, tross slik innvandring. For å vurdere om intensiv rovviltkontroll kan gi en positiv effekt og derfor være et hensiktsmessig viltstelltiltak skal bekjempelsen gjennomføres innen gjeldende jakttider og med kun lovlige metoder.

9 Hønsehaukeprosjektet Hønsehauken er klassifisert som en truet art og flateskogbruket antas å være en viktig trussel, dels fordi reirene oftest ligger i gammelskog og dels fordi den antas å ikke jakte like effektivt i et skoglandskap som blir oppstykket og fragmentert gjennom dagens skogbruk. Samtidig har vi registrert økt predasjon på voksen orrfugl inne på skogen, noe vi tror muligens kan henge sammen med at orrfuglen nå er mer utsatt, nettopp på grunn av skogbehandlingen! Videre er det mye som tyder på at det nå er mer hønsehauk i kulturlandskapet, trolig fordi den ikke lenger blir etterstrebet og fordi det er mer mat der enn inne på storskogen. For å få mer kunnskap om haukens habitatbruk, og spesielt hvordan den jakter i forhold til skogkanter og den romlige fordelingen av yngre og eldre skog, har vi startet et prosjekt med GPS enheter på hauken. Disse GPS enhetene drives av batterier fra solcellepanel i ryggsekker påmontert haukene. De kan programmeres til å gi posisjoner med få sekunders mellomrom, og disse sendes så tilbake til PC-en via en basestasjon, slik at vi kan tolke hvordan de har forflyttet seg når de jakter osv. Teknologisk vidunder! Og det fungerer! Foreløpig har vi kun GPS på 3 hauker i kulturlandskapet i Ås og Vestby, og vi satser nå på å fange og sette GPS på 3-4 hauker på Varaldskogen. To reirplasser er allerede registrert og vi håper å lokalisere minst et hekkerevir til. Haukene prøver vi å fange ved hjelp av spesielle fangstnett ved reiret, i kråkefeller, og i slagnett-feller med kunstig lokkefugl (utstoppet orrfugl og orrfuglbulvan). Sistnevnte metode har vi allerede prøvd ut og lyktes med, selv om effektiviteten ikke var særlig stor. De neste månedene satser vi stort på å få satt GPS på noen hauker inn på skogen, og stoler på at denne nye (og kostbare!) teknologien vil gi oss viktig kunnskap om haukens jaktatferd og bruk av skogen. Ås, 22 mars, 2015 Per Wegge og Jørund Rolstad Ung hunn med påmontert GPS ryggsekk Voksen hunn med påmontert GPS ryggsekk 9

10 Jaktkortpriser for 2015 (Bare medlemsprisene) Karterudskogen: Dagskort Kr. 100,- Sesongkort, småvilt Kr. 800,- Kombikort, småvilt+rådyr Kr. 1600,- Varaldskogen: Dagskort Kr. 150,- Sesongkort, småvilt Kr. 1200,- Kombikort, småvilt+rådyr Kr. 2000,- Kongsvinger-terrenget: Dagskort Kr. 150,- Sesongkort, småvilt Kr. 1000,- Kombikort, småvilt+rådyr Kr. 1800,- Søknadsfrist Småvilt Rådyr 15. august 20. juli Medlemmer under 24 år <<Ungdomsmedlem>> får 50% avslag. Alle som tar jegerprøve i regi av KJFF, får gratis jaktkort samme år. Kongsvinger JFF vil takke Glåmdal Trykkeri for det gode samarbeidet vi har hatt i en årrekke. Vi håper det gode samarbeidet vil fortsette i lang tid og vil anbefale Glåmdal Trykkeri til alle som ønsker alt fra trykksaker til skilt og dekor. Stor takk til Tommy Olsen og hans medarbeidere på Glåmdal Trykkeri! Vi har følgende retter som kan søkes på. Holtberget 3 retter Skansgård skog 10 retter Karterud skog 5 retter Varald statsskog 15 retter Rådyrretten koster kr. 800 i tillegg til småviltkortet. Skansgårdsæter-skogen De to siste årene har søkningen til dette terrenget vært meget liten, 3 i 2013 og bare 1 i Vi har derfor bestemt at KJFF ikke lenger skal leie dette terrenget. Dersom det er noen som vil jakte på dette terrenget fortsatt, er det bare å ta kontakt med Åge Olsen på Lysen for kjøp av jaktkort der Bjørn B. Rådyrretter 10

11 Rovviltkonkurransen 2015 I de senere år er jakten på smårovvilt nesten vært fraværendene. Jaktutvalget vil derfor oppmuntre til økt jakt på disse artene. Poengberegningen for rovviltkonkurransen: Art. Poeng. Mår 20 Rev 15 Grevling 15 Mink 5 Ravn 5 Kråke 2 Skrike 2 Premieringen: Hårvilt: 1.premie 1200,- 2.pr. 1000,- 3.pr. 800,- Fjærvilt: 1.premie 800,- I tillegg er det premiering til den som feller flest rev og grevling i antall, ikke poeng. Premie- en overraskelse fra foreningen. For å være med i konkurransen, må det felte rovviltet være forevist Leif Nilssen på Kongsvinger eller Per Øyvind Amundsen på Varaldskogen. Konkurransen følger kalenderåret. Viltstell 2015 Predatorforingsprosjektet Vi startet opp det tredje og siste året i prosjektet uka etter påske. Per Blegeberg, Leif Nilsen og Bjørn Bergersen la da ut en del rovdyrfor. Trafikkdrepte rådyr/elg, og fisk fra Bæreia. Fryseren på Berget var da full, og mer er det kommet etterpå. Vi takker for hjelpa. Det er satt opp infoplakat og viltkamera på alle 4 stedene i år også. Skogsfuglbestanden har hatt en liten økning. Om dette skyldes rovdyrforingen vites ikke, men trenden er i alle fall positiv. Her er takseringstallene fra Skansgårdskogen de siste 3 årene beregnet pr. 10 timer effektiv gangtid. 2012: 5,1 storfugl. 3,0 orrfugl 2013: 6,6 storfugl. 6,6 orrfugl. 2014: 9,0 storfugl. 9,0 orrfugl 11

12 Vi har fått to nye i gruppa vår. Velkommen til Trine Ånerud og Britt Nina Høganes. Jentegruppa har hatt en stille start på Annenhver søndag har vi hatt rifletrening på Rauhella. Det har møtt opp noen jenter på disse skytedagene. Jentegruppa var med på utedagen til årets jegerprøvekurs, der vi fortalte om gruppa og om aktiviteter vi har hatt og hvilke vi skal ha framover. Vi planlegger ny villsvinjakt-tur. 29 mai reiser vi til Varaldskogen på fisketur. Nærmere opplysninger om villsvinjakta og fisketuren vil komme på mail og på hjemmesiden. Vi begynner med skytetrening i mai. Det vil da være tirsdagene 5.,12. og 19. mai kl på Vestlibanen. Disse kveldene er det også mulig for juniorer og nybegynnere å komme. Andre aktiviteter i Jentegruppa: Skytetrening på Vestlibanen 18/8, 25/8 og 1/9 Soppkurs, Duejakt og Fadderjakt Håper alle vil få en fin sommer Anita Hagen, utvalgsleder for jentegruppa Jegerprøven 2015 utgaven av jegerprøvekurset startet opp 14 januar med 28 deltagere... Men 2 hoppet dessverre av etter noen kvelder. Da var det 26 stk som fullførte kurset.. og gikk opp til eksamen 25. mars med ett fantastisk resultat. Alle bestod... med ett gjennomsnitt på over 47 av 50 mulige. Kjempebra av alle sammen :-). Øystein Hagen, Jegerprøveinstruktør Malin Mellem igang med sin eksamen 12

13 MELD DEG INN I KJFF NÅ!! BLI MED PÅ TREKNING OM GAVEKORT PÅ KR 1.000,-. Alle som melder seg inn i KJFF i perioden 1. april - 1. juli blir med på trekningen om et gavekort på kr i Kongsvinger Sport og Fritid. Gjelder for alle kategorier medlemskap. Meld deg inn med SMS eller ring tlf , innmelding kan også skje på vår hjemmeside Her kan du lese mer om våre aktiviteter innen jakt, fiske, friluftsliv, jakthunder og skyting for alle aldersgrupper, barn, kvinner og menn. Her kan du også se våre lokale medlemsfordeler for kjøp av jaktkort og fiskekort, samt de fordelene medlemskap i NJFF gir. Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening, foreningen for deg som er interessert i jakt, fiske, friluftsliv, jakthund og skyting. Har du noen du kjenner som er potensielle medlemmer, enten i familien eller kameratgjengen - så sett i gang!! 13

14 Informasjon fra Hytte og Klubbhuskomite Utvidelse av klubbhuset på Kurudsand. Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening skal i gang med utbygging av klubbhuset. Den nye delen skal inneholde nytt kjøkken, nytt kontor og handicaptoalett. Hytte- og klubbhusgjengen skal stå for oppdraget, men vi trenger hjelp til arbeidet. Det er ønskelig å få med noen som kan være med på dugnader. Vi trenger da kanskje å organisere dette med f. eks to arbeidslag, som arbeider til bestemte dager/kvelder. Det blir behov for forskjellige yrkesgrupper/arbeidsoppgaver, slik som grunnarbeid/graving/isolering, forskaling/ støping/golvpuss og tømrerarbeid/malerarbeid. Rørleggerarbeider og elektroarbeider blir utført av autoriserte firmaer. Byggekomiteen består av Martin Sunde Almqvist, Frode Kristiansen og Rolf Øverby. Meld fra til byggekomiteen om du kan delta i dugnadsarbeidet. Blir vi flere, går arbeidet raskere. Oppstart blir i mai 2015, og arbeidet fortsetter gjennom høsten og vinteren. For byggekomiteen Rolf Øverby, Mobil: Under vises skisse på utvidelse av klubbhuset, utvidelsen merket i rødt. (Tegningen er kun forklarende og ikke tegnet etter mål) 13000, ,00 MØTEROM LAGER KJØKKEN TOALETT 7500, , ,00 KONTOR 2000, ,00 14

15 HUNDER OG PERSONLIGHET Hundene på bildet er: Saga, 3 år gammel Eurasier, «the Beauty». Flott eksteriørmessig, men som andre Eurasiere er hun reservert overfor fremmede. Kunne ha høstet bra premiering på utstillinger, men ville sannsynligvis holdt seg tilbake og ikke vist seg frem godt nok for dommeren. Liker ikke skudd og raketter. Jager gjerne katter og har en bra luktesans. For tiden opptatt med å tukte og lekeslåss med kusinen Sofia. Litt vanskelig i matveien. Viser mye følelser og omsorg, flokkens Florence Nightingale. Sofia, mørk Eurasier 1 år, for tiden mest «dum og deilig». Har et ekstraordinært stabilt lynne, Sofia kan du kle på, rulle rundt og tulle med, hun bryr seg ikke om det er mye folk og støy. Er heller ikke var for skudd og raketter. Er en hund etter mat og stjeler der hun kommer til. Har vært lett å dressere hittil med belønning (mat). Liker å lekeslåss med Saga, men også gjerne med Rilda. Rilda, 6 år gammel norsk elghund grå. Bra eksteriør, men 1 cm for lav til å få annet enn «Very good» på utstilling. Er godkjent ettersøkshund, blodspor og ferskspor, bra jakthund. Lett å gå i band med, finner fort tilbake i tette snar. Litt forsiktig og nervøs for ukjente ting, men ellers en glad hund, liker ikke raketter. God på intelligenstester og leker som krever oppfinnsomhet. Har lagt på seg i det siste og glad i god mat, allergisk mot spesielle fòr og rått kjøtt! Disse tre i en flokk, hvem er Sjefen? Hittil har dette ikke vært helt klart, hundene er en stabil flokk. Det ser nå ut til at Saga trer fram som lederen, Rilda trer tilbake og holder seg litt unna, mens Sofia foreløpig ikke har prøvd seg på noen lederrolle, hun er imidlertid stabil nok til å ta denne etter noe tid. Sofia ypper seg i lek med Saga og prøver seg også på Rilda, men denne sier ifra og går unna og betrakter leken mellom de andre hvis hun kan. 15

16 Det begynner å våres på skogen, men tjerna er ikke gått opp enda. Vegene er nesten uframkommelige, men det blir vel bedre etter hvert. Vi har arrangert både fiskevinter og klubbmesterskap i isfiske på Bæreia. (Se egne artikler). Det blir også i vår kjørt kultiveringsprosjekt både på Varaldskogen og Bæreia. Vi håper mange stiller opp og hjelper til. Dette starter opp i slutten av april. Årets fiskeutsetting på Varaldskogen blir lørdag den 9. mai. Da får vi 800 fine ørreter fra Bjørkelangen, og vi freder vannene til og med onsdag den 13. mai. Utsettingen i Bæreia av 800 fisk vil skje i løpet av mai måned. Sponsorarbeidet har så smått kommet i gang. Tom Nybo har skaffet Eidsivia Energi som sponsor i 2 år med kr 6000,- hvert år. Det er meget bra jobbet. Brakkene må snart ha påfyll av ved etter vinteren. Vi skal også pusse opp noen henvisningsskilt på Varaldskogen. Familiedagen i år blir søndag den 14. juni. (Se egen annonse i bladet). Harald Rinden fra utvalget ble æresmedlem i foreningen. Fiskevinter Den 28. februar arrangerte utvalget Fiskevinter for barn på Bæreia. Det deltok totalt 16 barn, og alle fikk deltakerpremier. Fisk ble det lite av, bare 3-4 abbor. Den fæle vinden gjorde at det ble en ganske kald fornøyelse. Takk til gjengen som deltok i arrangementet både som instruktører og ved matservering. Klubbmesterskap Klubbmesterskap i isfiske ble arrangert søndag den 8. mars på Bæreia. Det deltok 27 personer, men bare 6 barn, som var litt skuffende. Fiskebettet var ikke all verdens, men noen kilo ble det da tatt opp. Finn Arne Gammeltorp ble klubbmester også i år med 2155 gram. Takk til gjengen på 10 mann som deltok under arrangementet. Norsenteret Kongsvinger A/L Norsenga, Østre Solørveg 124, 2211 Kongsvinger Stort utvalg i gressklippere, Eget serviceverksted. Hagemøbler, griller og alt til hagen. 16

17 fiskev nter 2015 Søndag 28 februar arrangerte KJFF fiskevinter på Bæreia. Her er et utdrag med bilder. Foto: Hanne Eriksen 17

18 Klubbmesterskap i isfiske Årets klubbmesterskap ble gjennomført søndag 8. mars på Bæreia. Resultater Herrer år 1. Finn Arne Gammeltorp 2155 gr 2. Jan Fredrik Sandvold 1325 gr 3. Cato Tråstadkjølen 470 gr 4. Tom Erik Stømner 425 gr 5. Terje Jørgensen 405 gr 6. Kai Kristiansen 380 gr 7. Arnstein Hestnes 50 gr Herrer 56 år+ 1. Svein Simensen 865 gr 2. Hans Holen 825 gr 3. Magne Moløkken 700 gr 5. Leif Nilssen 420 gr 6. Leif Aanerud 310 gr 7. Per Aslak Gulbrandsen 275 gr Damer 56 år+ 1. Torill Langerud 1110 gr 2. Gunda Gulbrandsen 1040 gr Junior år 1. Maria Holthe 115 gr Klubbmester Finn Arne Gammeltorp Barn 1. Eskil Smines 150 gr Foto: Hanne Eriksen 18

19 Aversjonsdressur hund/sau Sted: Myra, Brandval Dressur fra mandag 3. august. For avtale, ring Svein Birkeland, mobil Dressurområdet ved Nordre Øyungen åpner 1. juli Kl samles vi ved gapahauken med kaffe og en hyggelig hundeprat Priser: Dagkort for medlemmer av KJFF kr 30,- Dagkort ikke medlemmer kr 60,- Sesongkort medlemmer av KJFF kr 150,- Sesongkort ikke medlemmer kr 200,- Kort kan kjøpes hos: Nye Sporten Intersport Kongsvinger Kongsvinger Sport & Fritid Statoil Arkovegen, Kongsvinger Vi håper mange vil benytte dette utmerkede tilbudet til å aktivisere sin firbente venn i båndtvangstiden. Hundeutvalget Kongsvinger Festning Konferanse Hotell Restaurant VINGER HOTELL & SPA Konferanse Selskap Bar / Restaurant HERREGÅRDEN SKANSGÅRDEN Selskap Konferanse Tlf: E-post: 19

20 VESTLIBANEN 2015 Dato Tid Hendelse Beskrivelse :00 Skyting på Vestlibanen Bedriftsskyting :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Bedriftsskyting :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Bedriftsskyting :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Bedriftsskyting :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen FINALE Bedriftsskyting :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening Leirdueskyting Klubbmesterskap :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Hagleskyting for damer/nybegynner Lukket trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening :00 Skyting på Vestlibanen Trening / Sesongavslutning * Med forbehold om endringer/feil. Besøk vår hjemmeside på for alltid oppdatert kalender 20

21 Familiedag på Bæreia søndag 14. juni 2015 Kongsvinger jeger- og fiskerforening ønsker velkommen til familiedag på Bæreia v. veteransenteret 14. juni 2015 kl Av aktiviteter vil det være fisking for barn (utstyr kan lånes og hjelp gis ved behov). Det blir luftbørseskyting og skyting med datarifle, samt natursti. Servering av god grillmat og alt er GRATIS! Det vil bli gitt orientering om foreningens arbeid. Ta med venner og bekjente å ta en tur. Både medlemmer og ikke medlemmer er hjertelig velkommen. Du finner KJFF på TLF

22 Jernbanegata 4, 2211 Kongsvinger Telefon: Tlf.: Brugata 10, 2212 Kongsvinger MNTF Tannlege Geir O. Kristiansen Fjellgata 4, 2212 Kongsvinger Telefon: HEDMARK DENTAL Brugt. 28, Tlf Alt i hvitevarer/belysning og småelektrisk. Finntorpet KRISTIANSEN BILBERGING OG BILUTLEIE AS Kennel og hundehotell Vi passer hunden din når du er bortreist. Tlf Åpningstider: Mandag 9-19, Tirs.-Fre Timebestilling: Vakttelefon: Glåmdal Dyreklinikk AS Jernbanegata 14, 2211 Kongsvinger, Tlf Hovedkontor: Glommengt Kongsvinger Tlf.:

23 MNTF Tannlege Klaus Ånerud Spesialist i Periodonti Implantatbehandling Bank. Forsikring. Og deg. Tanngarden Parkvegen 7 Pb. 188, 2202 Kongsvinger Tlf Faks Vinger Flis og Bad AS Butikk Rørlegger Murer/Flislegger Flisutsalg Totalleverandør på bad Tlf: Godkjent Smådyrklinikk Åpningstider: Mandag Torsdag Fredag Lørdag (kun butikk) Døgnvakt og timebestilling Telefon

24 Returadresse: Kongsvinger Jeger og Fiskerforening Postboks 177 B 2202 Kongsvinger ÅRETS STORE GJEDDENYHET Line Thru Trout fra Savage Gear 15 cm 3S gram Kr. 120,- 20 cm 98 gram Kr. 180,- 30 cm 303 gram Kr. 295,- Okuma Booster snelle Lawson Seel Head stang 2-5 gram Kr. 699, gram Kr. 749,- Reel eel 20 cm 38 gram Kr. 89,- 30 cm 80 gram Kr Okuma Booster snelle Okuma Lure Mania stang S-20 gram Kr gram Kr. 495,- KSF KONGSVINGER SPORT & FRITID AS Åpent: mandag-fredag Torsdag Lørdag Vi holder til i Bankparken 1, Gågata amfi Tlf e-post: web: Kom gjerne innom og ta en prat! Robert og Tor Øyvind

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

LEDEREN HAR ORDET. I dagens travle samfunnsliv er det godt å sitte på elgpost av og til! er mer enn lenge nok!

LEDEREN HAR ORDET. I dagens travle samfunnsliv er det godt å sitte på elgpost av og til! er mer enn lenge nok! LEDEREN HAR ORDET I dagens travle samfunnsliv er det godt å sitte på elgpost av og til! Denne setningen kom etter noen spennende minutter etterat hundekaren Lars meldte fra på jaktradioen: Den er på vei

Detaljer

Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening

Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Årsberetning 2014 Årsmøte avholdes på Aktør A/S Kristian Walbys vei 13, 2212 Kongsvinger Onsdag 25.februar 2015 kl.19.00 INNHOLD Sidehenvisning Årsmøteinnkalling 3

Detaljer

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby:

Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: Bjerke jeger- og fiskerforening Postboks 2, 2032 Maura Organisasjonsnr: 985 436 517 www.njff.no/bjerke Bjerke jeger- og fiskerforening kan tilby: - Disponerer nær 100.000 dekar lett tilgjengelig jakt terreng.

Detaljer

Vi ønsker alle en riktig god jul & et godt nytt år. Telefon mobil: 95 19 50 61. Utvidelsen av klubbhuset på Berget går fremover

Vi ønsker alle en riktig god jul & et godt nytt år. Telefon mobil: 95 19 50 61. Utvidelsen av klubbhuset på Berget går fremover Nr. 3 Desember 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Svein Erik Olsen Utvidelsen av klubbhuset på Berget går fremover Vi ønsker alle en riktig god jul & et godt nytt år

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte Mandag 16.02.15 kl. 1900 Hadeland Gjestegård ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før

Detaljer

KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

KJFF ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Nr. 4 desember 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Harald Rinden Den nye dammen i Bæreia/Fløyta er nå på plass. Egen artikkel inne i bladet. KJFF ønsker alle en riktig

Detaljer

Klubbmester i isfiske 2012 Jens Gulbæk Jansberg

Klubbmester i isfiske 2012 Jens Gulbæk Jansberg Nr. 1 mars 2012 Årg. 38 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hilde Nybo Klubbmester i isfiske 2012 Jens Gulbæk Jansberg http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 19.06.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 14.06.2014 "Foreløpig sakliste: Kasserer Goldagene Jaktbestemmelser Fiskekort Dalføredagen Kom med innspill til saker

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Innstilling fra Valgkomitéen til årsmøte for 2015. Valgkomitéen ble valgt på årsmøte 27.02.2014. Valgkomitéens medlemmer: Unni Andersen, Jo Aunøien, Jarle Jøsok og Karstein Karlsaune. I følge vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen

Vang Jakt- og Fiskeforening. Hallgeir Henriksen Vang Jakt- og Fiskeforening Hallgeir Henriksen Årsmøte 28. februar 2017 Program for kvelden Dagsorden: Åpning Årsberetning Regnskap Fastsettelse av medlemskontingent for 2018 Innkomne forslag 1. Mønstervedtekter

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker:

Innkalling til årsmøte Torsdag den 10. mars 2016, kl Haga samfunnshus. Saker: Innkalling til årsmøte 2015. Torsdag den 10. mars 2016, kl 1900. Haga samfunnshus. Saker: 1 Velkommen m/godkjenning av innkalling 2 Valg av ordstyrer og referent 3 Beretning 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Forslag

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

Velkommen til familiedagen vår på Bæreia 17. juni Se program i bladet

Velkommen til familiedagen vår på Bæreia 17. juni Se program i bladet Nr. 2 juni 2012 Årg. 38 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Velkommen til familiedagen vår på Bæreia 17. juni Se program i bladet Søknadsfrist jaktkort 20. juni Søknadsskjema midt i bladet

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år

Skogsfugltaksering i Gjerstad. Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Skogsfugltaksering i Gjerstad Høsten 2014 Taksering gjennom 13 år Forord Denne rapporten er en tilbakemelding til taksørene. Resultatene og analysen fra takseringen høsten 2014, samt de generelle erfaringene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig)

1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1 Terminliste 2014 august 2015 (foreløpig) 1.1 Løpende aktiviteter 2014 Ukedag Startdato Aktivitet Lør 01.02 LEIRDUEBANEN PÅ VARPET Åpen for trening fra kl. 12:00-15:00 Tirs 04.02 SENIORTREFF På leirduebanen

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng

Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Brukerundersøkelsene med jegerne på Siljan JFFs terreng Siljan JFF gjennomførte etter jaktsesongen 2014/2015 en spørreundersøkelse som ble distribuert til alle kjøpere av jaktkort. Salget av jaktkort foregår

Detaljer

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 V E D T E K T E R for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 Foreningens navn: MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. 1 FORENINGENS

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Nå er det ørretfiske på Bæreia. Iver Elseth her sammen med pappa Erik fikk den første ørreten i Bæreia på familiedagen.

Nå er det ørretfiske på Bæreia. Iver Elseth her sammen med pappa Erik fikk den første ørreten i Bæreia på familiedagen. Nr. 3 September 2013 Årg. 39 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Svein Erik Olsen Foto: P.Ø.Amundsen. Nå er det ørretfiske på Bæreia Iver Elseth her sammen med pappa Erik fikk den

Detaljer

Familiedag på Bæreia 14. juni. Telefon mobil: 95 19 50 61. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Nr. 2 September 2015 Årg.

Familiedag på Bæreia 14. juni. Telefon mobil: 95 19 50 61. Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening. Nr. 2 September 2015 Årg. Nr. 2 September 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Svein Erik Olsen Familiedag på Bæreia 14. juni www.njff.no/kongsvinger e-mail: post@kongsvingerjff.no Telefon mobil:

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2016 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2016 Jakt 2016 I 2016 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002, 2013 og 2017 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger-

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening

Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Blekke nr. 94 årgang 22 desember 2013 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Duejakt Ringeriksdagen Småviltjakt Aktiviteter i 2014 Bli med på jaktfeltstevne Årsfest Årsmøte

Detaljer

Gjerstad Jeger og Fiskerforening

Gjerstad Jeger og Fiskerforening Gjerstad Jeger og Fiskerforening Årsmelding Gjerstad Jeger og Fiskerforening 2015 Styrets sammensetning: Styreleder Per J Eskeland Nestleder Tom Jacobsen Kasserer Astrid Haugen Gustavson Sekretær Jon Hirsti

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår

Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Årsberetning for UJFF 2014 13. mars 2015 95 driftsår Styret har bestått av følgende Formann: Bjørn Breen Nestformann: Kjell Disenbroen Kasserer: Hans Jørgen Lien Sekretær: Ulv Skafle Styremedlem: Bjarne

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017 Søndag 26.2 Terminfesta Jaktfelt Svein R. Karlsen Svein R. Stavås Tor Johannes Lian Arnstein Lian Roar Kjerstadmo Odd Stavås Disse møter 09:00 Staurset Grendahus 10:00 12:00 150/100 17JF1301 Torsdag 2.3

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening

Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Referat årsmøtet Ringerike jeger- og fiskeforening Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av tellekorps Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent.

Jaktutvalget. Det har vært 26 skyte kvelder for storviltprøven og 577 personer har tatt skyteprøven. Beretningen enst. godkjent. Referat fra årsmøte i Eidanger Jeger og Fiskelag 27/1-12. Leder Hans Kristian Halvorsen ønsket velkommen til årsmøtet, og refererte dagsorden.: 1. Valg av dirigent og refent for møte. 2. Årsmeldinger 3.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

VEDTEKTER FOR. Vadsø Jeger- og Fiskerforening. Stiftet den 11. november 1948. Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 VEDTEKTER FOR Vadsø Jeger- og Fiskerforening Stiftet den 11. november 1948 Innmeldt i NJFF pr. 1. januar 1964 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte den 16. februar 1973 og revidert i vedtak på ordinært

Detaljer

Per Wegge og Jørund Rolstad. 34 års skogsfuglforskning i Varald statsskog viktigste resultater og konsekvenser for forvaltningen

Per Wegge og Jørund Rolstad. 34 års skogsfuglforskning i Varald statsskog viktigste resultater og konsekvenser for forvaltningen Per Wegge og Jørund Rolstad 34 års skogsfuglforskning i Varald statsskog viktigste resultater og konsekvenser for forvaltningen PREDICTION Hva vi har gjort Telemetri: >400 merkete fugler Skogkartlegging

Detaljer

22.-24. august 2014. ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb. www.rpp.no

22.-24. august 2014. ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb. www.rpp.no 22.-24. august 2014 ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb 2 Velkommen til nok en sykkelfest på Ringerike! På vegne av Ringerike Sykkelklubb ønsker jeg deltagere, ledere og publikum hjertelig velkommen til nok

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING 1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. 2. FORMÅL. Foreningens formål er: Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt-

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Årsmøte 2016 Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Kjell Øybakken ønsker velkommen til Årsmøte i NHSJFF, som avholdes på foreningens klubbhus på Varpets Lerduebane. 1. Konstituering

Detaljer