Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon , post 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon , post 9."

Transkript

1 HAFSLUND NETT AS Pstbks 990 Skøyen 0247 OSLO Vår dat: Vår ref.: Arkiv: 617 Deres dat: Deres ref.: Saksbehandler: Paul Barthel Hafslund Nett AS, Sarpsbrg, Rygge g Råde kmmuner, Østfld fylke - gdkjenning av miljø-, transprt- g anleggsplan fr 132 kv kraftledning Hasle - Råde - Halmstad Nrges vassdrag- g energidirektrat viser til Deres epst datert vedlagt miljø-, transprt- g anleggsplan (MTA) mttatt fr 132 kv kraftledning fra Hasle transfrmatrstasjn til Råde transfrmatrstasjn g videre til Halmstad transfrmatrstasjn. Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene fr MTA gitt i knsesjn , pst 9. Bakgrunn Hafslund Nett fikk den knsesjn til å bygge, eie g drive en cirka 23 km lang 132 kv kraftledning fra Hasle transfrmatrstasjn til Råde transfrmatrstasjn g en ca. 5,4 km lang 132 kv kraftledning fra Råde transfrmatrstasjn til Halmstad transfrmatrstasjn. Kraftledningen bygges med stålmaster av tre ulike typer. Knsesjnen ble ppretthldt av Olje- g Energidepartementet etter klagebehandling. I henhld til knsesjnen skal tiltakshaver utarbeide en miljø-, transprt- g anleggsplan (MTA) sm skal være gdkjent av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder m utarbeidelse av MTA fr anlegg med knsesjn etter energilven. I tillegg skal planen spesielt beskrive g drøfte: Masteplassering frbi Maugesten gård dersm det blir nødvendig å skifte ut mastene. Trasérydding: Fr å dempe direkte innsyn til kraftledningstraséen g ivareta hensynet til naturmangfldet skal skgrydding begrenses så langt det vurderes sm hensiktsmessig. Gjensetting av vegetasjn bør pririteres på de strekningene hvr traséen krysser pririterte naturtyper g nær bebyggelse. Merking fr fugl: Det skal gjennmføres avbøtende tiltak fr å redusere risiken fr fuglekllisjner ver Vestvannet, Ågårdselva g Auberghølen, hvr ledningen skal bygges med fugleavvisere. E-pst: Pstbks 5091, Majrstuen, 0301 OSLO, Telefn: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankknt: Hvedkntr Regin Midt-Nrge Regin Nrd Regin Sør Regin Vest Regin Øst Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kngens gate Antn Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 Pstbks 5091, Majrstuen Pstbks 2124 Pstbks OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 Riving av eksisterende anlegg: 47 kv-kraftledningen Halmstad - Fjærå skal rives på strekningen Halmstad Huseby før knsesjnsgitt ledning bygges. NVE mttk MTA fr ledningen den Planen mfatter gså riving av eksisterende 47 kv kraftledning Halmstad - Fjærå på strekningen Halmstad Huseby. NVE behandler MTA fr ny Råde transfrmatrstasjn g utvidelse av Halmstad transfrmatrstasjn separat. Vedtak Med hjemmel i knsesjnen datert pst 9 gdkjenner NVE fremlagte miljø-, transprt- g anleggsplan fr bygging av 132 kv kraftledning Hasle Råde Halmstad i Sarpsbrg, Råde g Rygge kmmuner. Gdkjenningen gjelder ikke fr mast 5 til 7. Vårt vedtak frutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår g frutsetninger gitt i knsesjnen. Vilkår fr gdkjenning av miljø-, transprt- g anleggsplan: NVE skal rienteres m når anleggsarbeidet starter, ved viktige g/eller kritiske faser ved byggearbeidet g når anlegget blir satt i drift. Entreprenører skal gjøres kjent med MTA g dette vedtaket. Arbeid ved delstrekningen frbi Maugesten, M5 M7 kan ikke igangsettes uten vår gdkjenning. Skgrydding kan igangsettes. NVE kan følge pp anlegget med tilsyn med hjemmel i energilven kap. 10. Det kan fra NVE bli stilt krav m ytterligere detaljering fr hele eller deler av anlegget. Slike planer skal gdkjennes av NVE. Innkmne merknader Østfld fylkeskmmune Fylkesknservatren har versendt uttalelse av til Hafslund Nett. Fylkesknservatren påpeker at flere av anleggsveiene er en del av Pilegrimsleden. Det er derfr viktig at veiløpene blir istandsatt til pprinnelig standard etter endt anleggsvirksmhet. Videre viser de til t kulturminner sm ligger i nærheten av anleggsveier. Kulturminnene må ikke bli skadet under anleggstrafikken. Frsvarsbygg Frsvarsbygg har i uttalelse av til Hafslund Nett mtalt Batteriveien sm Hafslund Nett planlegger å benytte sm anleggsvei. Veien er ikke fredet, men kulturminnemessig interessant sm kmmunikasjnslinje mellm fredete kannbatterier. Frsvarsbygg mener at bruk av tyngre maskiner på Batteriveien bør unngås, da veien ikke er knstruert fr denne type belastning. Veien må tilbakestilles til slik den var før bruken. Fylkesmannen i Østfld Fylkesmannen har kmmet med uttalelse av direkte til Hafslund Nett. Fylkesmannen skriver at deres interesser strt sett er gdt ivaretatt. Det skal legges vekt på at inngrepene skal være så skånsmme sm mulig, gså mht. transprt g maskiner. Det skal tas ekstra hensyn ved kjøring i terrenget ved Trskenesbukta. Det er viktig å begrense tilførsler av slam g utslipp til Vestvannet g

3 Side 3 andre vann g vassdrag. Videre er det viktig å unngå bruk av fr tunge maskiner på dyrka mark g at man følger pp føringene fr å unngå spredning av plantesykdmmer g flghavre. Statens vegvesen regin Øst Statens vegvesen har uttalt seg til planen i brev av til Hafslund Nett. Tre master, M43, M67 g M117 planlegges etablert i strid med veglvens bestemmelse m byggegrenser. Vegvesen mener de kan gi dispensasjn fra bestemmelsen fr M43 g M117. Når det gjelder M67 ber de m å flytte masten minst 6 meter fra veikanten til fylkesvegen. Om det ikke er mulig å flytte masten, må det gjennmføres sikkerhetstiltak sm må gdkjennes av Statens vegvesen. Statnett SF Statnett versendte epst med sine innspill til Hafslund Nett Statnett påpeker at avstanden mellm ytterfasen på 300 kv-ledningen g 132 kv-ledningen bør være minimum 15, helst 20 meter. Dette av hensyn til at det er vanskelig med utkpling av 300 kv-ledningen ved bygging av 132 kv g mulig fremtidig mbygging av 300 kv-ledningen til 420 kv. I tillegg har Hafslund Nett AS g Statnett SF avhldt et møte der partene diskuterte sikkerhet knyttet til parallelføring av ledningene. NVEs vurderinger NVE mener at Hafslund Nett AS gjennm arbeidet med MTA fr kraftledningen har laget en gd plan sm ivaretar hensynet til miljø g landskap g sikrer at de negative knsekvensene av tiltaket blir minst mulig innenfr den knsesjnen sm er gitt. Fr å sikre et gdt sluttresultat er hensyn til dyrket mark g frsiktig bygging der den nye ledningen går nær sentralnettledningen viktige fkusmråder. Masteplassering frbi Maugesten gård Ledningstraséen går mellm gården g Statnetts sentralnettledninger. Mellm driftsbygningen til gården g sentralnettledningene er det utfrdrende å få plass til en ny ledning med dagens sikkerhetskrav. Hafslund ønsker å løse dette ved å plassere en ny mast på hjørnet av bygningen. Grunneieren ønsker ikke masten på sin gård g mener det må sees på andre løsninger. Hafslund Nett ønsker å kmme i gang med skgrydding i månedsskifte januar/februar. NVE velger å utsette behandling av masteplassering på Maugesten, slik at Nettselskapet kan starte pp skgryddingen etter egen fremdriftsplan. Samtidig er det mer tid til endelig avklaring av masteplassering. Trasérydding Begrenset skgrydding er mtalt generelt i MTA-planen: «Det skal alltid tilstrebes å sette igjen lavtvksende trær, slik at en unngår en ttal rydding av traséen.» NVE mener begrenset skgrydding skal pririteres nær bebyggelse, slik at en unngår unødig innsyn mt traséen sm frutsatt i knsesjnsbehandlingen. Merking fr fugl Spennene sm skal merkes er spesifisert i planen. Avviserne mnteres på linene med ca. 10 meters avstand mellm hver avviser. Det er ikke bestemt hvilken type avviser sm skal benyttes. NVE mener type fugleavviser kan avklares på et senere tidspunkt. Vi frutsetter å bli infrmert m dette. Frhld til naturmangfldlven

4 Side 4 De miljørettslige prinsippene i naturmangfldlven 8-12 er vurdert i knsesjnsbehandlingen g knsesjnsvedtak av Vurderingene bygger på et ppdatert kunnskapsgrunnlag g er tilstrekkelig knkrete g dekkende fr tiltaket. De legges derfr til grunn fr dette vedtaket. Frhld til kulturminnelven Østfld fylkeskmmune har gjennmført kulturminneundersøkelser i ledningstraséen g fylkeskmmunen har hatt MTA-planen på høring. NVE frutsetter at anbefalingene til fylkeskmmunen følges. Hafslund Nett har kmmentert i telefnsamtale at det er nødvendig å benytte Batteriveien sm anleggsvei fr å unngå større inngrep. Bruk g istandsetting skal skje i dialg med Frsvarsbygg. NVE er enig med Nettselskapet. Innspill til fylkesmannen NVE mener fylkesmannens synspunkter er ivaretatt i planen. Frhld til veglven Master ved fylkesveien må avklares mellm Hafslund Nett g veimyndigheten. NVE ønsker å bli infrmert m utfallet. Dersm master skal flyttes, må dette gså gdkjennes av NVE. Avstand til sentralnettledningen Avstand til sentralnettledningen ble avklart i knsesjnsbehandlingen. På grunn av begrenset plass kmmer ny ledning enkelte steder relativt nærme Statnetts ledninger. Ifølge epst fra Hafslund Nett av etterkmmer de nrmenes g frskriftenes krav til avstand. NVE er enig med Hafslund Nett i at avstanden er akseptabelt dersm begge nettselskapene samarbeider gdt m sikkerhet under bygging av den nye ledningen. Frhldet til annet lvverk Fr anlegg fr verføring eller mfrming av elektrisk energi sm har anleggsknsesjn etter energilven, gjelder ikke plan- g bygningslven (pbl) med unntak av kapittel 2 g 14. Det betyr at det fr gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjn fra gjeldende kmmunale arealplaner eller kmmunal byggesaksbehandling, jf. pbl 1-3. Når anlegget er ferdig bygget, skal kmmunen få tilsendt kartdata i egnet kartfrmat med alle fysiske anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksfrskriften (SAK 10) 4-3, siste ledd. NVE minner m at anlegget er underlagt frskrift m frebyggende sikkerhet g beredskap i energifrsyningen (FOR ). NVE har ikke vurdert m tiltaket tilfredsstiller frskriftens krav. Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig fr å innhente nødvendige tillatelser etter annet lvverk. Vi gjør ppmerksm på at tiltakshaver må sørge fr å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter. Klageadgang

5 Side 5 Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- g energidepartementet av parter i saken g andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kmmet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- g energidepartementet g sendes til NVE. Vi fretrekker elektrnisk versendelse til vår sentrale e-pstadresse Med hilsen Ingunn Åsgard Bendiksen avdelingsdirektør Øyvind Leirset seksjnssjef Gdkjenningstekst settes autmatisk inn ved ekspedering Kpi til: HAFSLUND NETT AS v/håvard Bårli Rygge kmmune Råde kmmune Sarpsbrg kmmune Statnett SF Trstein Maugesten

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon , post 9.

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon , post 9. BKK Nett AS Pstbks 7050 5020 BERGEN Vår dat: 07.06.2017 Vår ref.: 201701460-14 Arkiv: 617 Deres dat: Deres ref.: Saksbehandler: Paul Barthel 22959164/pab@nve.n BKK Nett AS, Mdalen, Masfjrden, Gulen, Austrheim

Detaljer

Anleggskonsesjon. Nord-Salten Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Nord-Salten Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggsknsesjn Meddelt: Nrd-Salten Kraft AS Organisasjnsnummer: 995114666 Dat: 29.01.2019 Varighet: 01.02.2048 Ref.: 201702013-17 Kmmune: Sørfld Fylke: Nrdland Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Utkast til Anleggskonsesjon

Utkast til Anleggskonsesjon Utkast til Anleggsknsesjn Meddelt: SFE Nett AS Organisasjnsnummer: 984 882 114 Dat: 16.01.2017 Varighet: Ref.: 201206662-88 Kmmuner: Glppen g Flra Fylke: Sgn g Fjrdane Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

Anleggskonsesjon. Skagerak Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Skagerak Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggsknsesjn Meddelt: Skagerak Nett AS Organisasjnsnummer: 979 422 679 Dat: 03.03.2016 Varighet: 01.03.2046 Ref: 201403931-67 Kmmuner: Skien, Prsgrunn g Larvik Fylke: Telemark g Vestfld Side 2 I medhld

Detaljer

Anleggskonsesjon LYSE ELNETT AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon LYSE ELNETT AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggsknsesjn Meddelt: LYSE ELNETT AS Organisasjnsnummer: 980038408 Dat: 24.01.2018 Varighet: 24.01.2048 Ref.: 201605364-36 Kmmuner: Bjerkreim, Time, Hå Fylke: Rgaland Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggsknsesjn Meddelt: Mørenett AS Organisasjnsnummer: 912631532 Dat: 28.06.2016 Varighet: 01.06.2046 Ref: 201302185-61 Kmmune: Ørsta Fylke: Møre g Rmsdal Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Anleggskonsesjon. TrønderEnergi Vind AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. TrønderEnergi Vind AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggsknsesjn Meddelt: TrønderEnergi Vind AS Organisasjnsnummer: 921 186 002 Dat: 08.05.2019 Varighet: 31.12.2051 Ref.: 201405455-30 Kmmune: Selbu g Tydal Fylke: Trøndelag Side 2 I medhld av lv av 29.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Nordlandsnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Nordlandsnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggsknsesjn Meddelt: Nrdlandsnett AS Organisasjnsnummer: 990892679 Dat: 21.08.2018 Varighet: 29.04.2046 Ref.: 201504491-45 Kmmune: Bdø Fylke: Nrdland Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990 nr. 50 m

Detaljer

En stk. transformator med ytelse 85 MVA og omsetning 132/22 kv. En stk. transformator med ytelse 10 MVA og omsetning 132/22 kv

En stk. transformator med ytelse 85 MVA og omsetning 132/22 kv. En stk. transformator med ytelse 10 MVA og omsetning 132/22 kv Anleggsknsesjn Meddelt: SFE Nett AS Organisasjnsnummer: 984882092 Dat: 09.08.2017 Varighet: 31.12.2047 Ref.: 201104378-303 Kmmune: Bremanger Fylke: Sgn g Fjrdane Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggsknsesjn Meddelt: Hafslund Nett AS Organisasjnsnummer: 980489698 Dat: 22.06.2016 Varighet: 01.06.2046 Ref: 201202585-390 Kmmune: Fredrikstad g Hvaler Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

Glitre Energi Nett AS Oversendelse av fornyede anleggskonsesjoner for transformatorstasjoner og kraftledninger

Glitre Energi Nett AS Oversendelse av fornyede anleggskonsesjoner for transformatorstasjoner og kraftledninger Glitre Energi Nett AS Pstbks 7007 3007 DRAMMEN Trnd Eriksen Vår dat: 29.09.2016 Vår ref.: 201604469-4 Arkiv: 611 Deres dat: 21.07.2016 Deres ref.: 006.005/1654677 Saksbehandler: Grete Jhnsen 22959160/gaj@nve.n

Detaljer

Anleggskonsesjon. Sporveien Oslo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Sporveien Oslo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggsknsesjn Meddelt: Sprveien Osl AS Organisasjnsnummer: 915070434 Dat: 23.12.2016 Varighet: 22.12.2046 Ref.: 201606880-3 Kmmuner: Bærum, Osl Fylker: Akershus, Osl Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044 Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 22.10.2015 Varighet: 23.09.2044 Ref: 201203690-129 Kmmune: Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal, Namsskgan, Høylandet, Grng, Overhalla

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039.

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039. Fjernvarmeknsesjn Meddelt: Østfld Energi AS Organisasjnsnummer: 879 904 412 Dat: 09.09.2015 Varighet: 08.07.2039 Ref: 201105361-37 Kmmune: Sarpsbrg Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

Vedtak i uenighet om anleggsbidrag

Vedtak i uenighet om anleggsbidrag Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 08.04.2019 Vår ref.: 201837014-8 Arkiv: 623 Deres dat: Deres ref.: Saksbehandler: Andreas Bjelland Eriksen Vedtak i uenighet

Detaljer

Utkast til anleggskonsesjon

Utkast til anleggskonsesjon Utkast til anleggsknsesjn Meddelt: Offerdal Kraftverk AS Organisasjnsnummer: 990 395 209 Dat: 29.04.2016 Varighet: Ref: Kmmune: Årdal Fylke: Sgn g Fjrdane I medhld

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Hafslund Nett AS Organisasjonsnummer: 980 489 698 Dato: 02.02.2017 Varighet: 01.05.2046 Ref.: 201003308-217 Kommune: Sarpsborg, Råde, Rygge, Sarpsborg, Askim, Våler og Skiptvet

Detaljer

Inger Helene Waagaard Riddervold

Inger Helene Waagaard Riddervold TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 15.05.2017 Vår ref.: 201702022-7 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Inger Helene Waagaard Riddervold 22959437/ihw@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 23.03.2018 Varighet: 20.09.2046 Ref.: 201503008-168 Kmmune: Osl Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990 nr. 50 m prduksjn, mfrming,

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Sodvin Nett AS Overføring av områdekonsesjon fra Hemne Kraftlag SA i forbindelse med omorganisering

Sodvin Nett AS Overføring av områdekonsesjon fra Hemne Kraftlag SA i forbindelse med omorganisering Sodvin Nett AS Hollaveien 2 7200 KYRKSÆTERØRA Vår dato: 03.01.2018 Vår ref.: 201709281-3 Arkiv: 611 Deres dato: 22.11.2017 Deres ref.: Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Sodvin Nett AS Overføring

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

NVEs merknader ved offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel Kommuneplan for Nord-Fron kommune, Oppland

NVEs merknader ved offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel Kommuneplan for Nord-Fron kommune, Oppland Fylkesmannen i Oppland Pstbks 987 2626 LILLEHAMMER Vår dat: 17.04.2018 Vår ref.: 200802730-33 Arkiv: 323 Deres dat: 07.03.2018 Deres ref.: 18/3603 Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs merknader

Detaljer

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Roan transformatorstasjon - Roan kommune, Sør-Trøndelag fylker

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Roan transformatorstasjon - Roan kommune, Sør-Trøndelag fylker Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-24 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no Statnett

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

132 (50) kv kraftledninger Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av korrigert anleggskonsesjon

132 (50) kv kraftledninger Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av korrigert anleggskonsesjon Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO Håvard Bårli Vår dato: 02.02.2017 Vår ref.: 201003308-219 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Tanja Midtsian 22959493/tcm@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Vind Måkaknuten AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Norsk Vind Måkaknuten AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Norsk Vind Måkaknuten AS Organisasjonsnummer: 917 999 295 Dato: 15.05.2017 Varighet: 16.08.2043 Ref.: 200703409-240 Kommuner: Bjerkreim, Time og Hå Fylke: Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Vedtak i uenighet om individuell måling

Vedtak i uenighet om individuell måling Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 25.03.2019 Vår ref.: 201708938-8 Arkiv: 634 Deres dat: Deres ref.: Saksbehandler: Andreas Bjelland Eriksen Vedtak i uenighet

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Ekspropriasjonstillatelse kv Langeland-Stord

Ekspropriasjonstillatelse kv Langeland-Stord HAUGALAND KRAFT NETT AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 28.03.2019 Vår ref.: 201302833-98 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ekspropriasjonstillatelse

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Sognekraft AS Oversendelse av fornyet områdekonsesjon

Sognekraft AS Oversendelse av fornyet områdekonsesjon Sognekraft AS Røysavegen 1 6893 VIK I SOGN Vår dato: 05.08.2015 Vår ref.: 201503912-3 Arkiv: 611 Deres dato: 15.06.2015 Deres ref.: Harald Stadheim Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Sognekraft

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapprt - revisjn Revidert enhet: Hemne Kraftlag SA Revisjnsdat: 12. juni Sted: Kyrksæterøra Medvirkende fra revidert enhet: Daglig leder, Nettsjef, Hans Sæter Markedssjef, Jstein Flgerø Øknmiansvarlig,

Detaljer

Anleggskonsesjon. Varanger KraftVind AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Varanger KraftVind AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggsknsesjn Meddelt: Varanger KraftVind AS Organisasjnsnummer: 998 433 290 Dat: 29.05.2019 Varighet: 31.12.2046 Ref.: 200707841-88 Kmmune: Berlevåg Fylke: Finnmark Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Vedtak om samtykke til ekspropriasjon - Sylling transformatorstasjon

Vedtak om samtykke til ekspropriasjon - Sylling transformatorstasjon Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 09.11.2017 Vår ref.: 201603036-70 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Vedtak om samtykke til

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 13.06.2016 Varighet: 10.06.2046. Ref: 201303412-107 Kmmuner: Sauda, Suldal, Hjelmeland, Frsand, Etne, Kvinnherad, Tkke, Valle, Bykle,

Detaljer

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Storheia transformatorstasjon - Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Storheia transformatorstasjon - Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-25 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no Statnett

Detaljer

Fornyelse av anleggskonsesjoner. Oversendelse av tillatelser

Fornyelse av anleggskonsesjoner. Oversendelse av tillatelser NTE Nett AS Pstbks 2551 7736 STEINKJER Vår dat: 04.09.2015 Vår ref.: 201500462-3 Arkiv: 611 Deres dat: Deres ref.: Saksbehandler: Slveig Willghs 22959245/swi@nve.n Frnyelse av anleggsknsesjner. Oversendelse

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Ipark Pb STAVANGER. Vår dato: Vår ref.:

Norsk Vind Energi AS Ipark Pb STAVANGER. Vår dato: Vår ref.: Norsk Vind Energi AS Ipark Pb. 8034 4068 STAVANGER Vår dato: 04.11.2016 Vår ref.: 201603097-11 Arkiv: 517 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ane Næsset Ramtvedt aera@nve.no/22959458 Norsk Vind Energi

Detaljer

Anleggskonsesjon. Haugaland Kraft Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Haugaland Kraft Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Haugaland Kraft Nett AS Organisasjonsnummer: 915 635 857 Dato: 05.01.2018 Varighet: 05.01.2048 Ref.: 201307373-33 Kommune: Kvinnherad og Jondal Fylke: Hordaland Side 2 I medhold

Detaljer

Anleggskonsesjon HAUGALAND KRAFT NETT AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon HAUGALAND KRAFT NETT AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: HAUGALAND KRAFT NETT AS Organisasjonsnummer: 915 635 857 Dato: 28.03.2019 Varighet: 28.03.2049 Ref.: 201302833-97 Kommune: Tysnes, Stord Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 25.09.2018 Varighet: 1.1.2031 Ref.: 201701772-10 Kommune: Vefsn Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hardanger Energi Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Hardanger Energi Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Hardanger Energi Nett AS Organisasjonsnummer: 983502601 Dato: 05.01.2018 Varighet: 05.01.2048 Ref.: 201602636-95 Kommune: Jondal Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 15.05.2018 Varighet: 01.02.2044 Ref.: 201704173-45 Kommuner: Elverum, Løten, Hamar og Åmot Fylke: Hedmark Side 2 I medhold

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Anleggsknsesjn I medhld av energilven - lv av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 07.06.2010 Varighet: 07.06.2050 Ref:

Detaljer

BKK Nett AS Postboks BERGEN. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.:

BKK Nett AS Postboks BERGEN. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.: BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 04.04.2014 Vår ref.: 201400211-2 Arkiv: 317 Saksbehandler: Deres dato: 09.01.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 olah@nve.no Godkjenning av miljø-,

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

BKK Nett AS - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Granvin Voss, Granvin og Voss kommuner, Hordaland fylke

BKK Nett AS - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Granvin Voss, Granvin og Voss kommuner, Hordaland fylke BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 24.07.2014 Vår ref.: 201400362-8 Arkiv: 617 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 41 67 91 96 22 95 97 74 / olah@nve.no 1 BKK

Detaljer

Godkjenning av revidert detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Måkaknuten vindkraftverk i Gjesdal og Bjerkreim kommuner

Godkjenning av revidert detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Måkaknuten vindkraftverk i Gjesdal og Bjerkreim kommuner NORSK VIND ENERGI AS Postboks 8034 4068 STAVANGER Vår dato: 13.12.2018 Vår ref.: 201700473-50 Arkiv: 517 Deres dato: 30.11.2018 Deres ref.: Saksbehandler: Anne Johanne Kråkenes 1 Godkjenning av revidert

Detaljer

Oversendelse av klage på avslag om bygging av Brandefjellet kraftverk i Vanylven kommune i Møre og Romsdal av

Oversendelse av klage på avslag om bygging av Brandefjellet kraftverk i Vanylven kommune i Møre og Romsdal av Olje- g energidepartementet Pstbks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dat: 26.09.2014 Vår ref.: 201102452-40 Arkiv: 312 Deres dat: Deres ref.: Saksbehandler: Birgitte M. W. Kjelsberg 22959032/ biwi@nve.n Oversendelse

Detaljer

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon , post 9.

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for MTA gitt i konsesjon , post 9. TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 20.04.2017 Vår ref.: 201701590-3 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Paul Barthel Trønder Energi Nett AS, Roan kommune,

Detaljer

Praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak

Praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 03.05.2018 Vår ref.: 201707036-10 Arkiv: 623 Deres dato: 07.03.18 Deres ref.: Saksbehandler: Andreas Bjelland Eriksen

Detaljer

Oversendelse av tillatelse for endret kapasitet i Fosdalen og Saltbotn transformatorstasjoner

Oversendelse av tillatelse for endret kapasitet i Fosdalen og Saltbotn transformatorstasjoner NTE NETT AS Postboks 2551 7736 STEINKJER Vår dato: 18.07.2019 Vår ref.: 201500462-43 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Oversendelse av tillatelse for

Detaljer

Anleggskonsesjon. Helgeland Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Helgeland Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Helgeland Kraft AS Organisasjonsnummer: 844 011 342 Dato: 22.02.2017 Varighet: 01.03.2041 Ref.: 200700785-137 Kommuner: Vevelstad, Brønnøy Fylke: Nordland Side 2 I medhold av

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

22959774-41679196/olah@nve.no 1

22959774-41679196/olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 11.02.2015 Vår ref.: 201403130-19 Arkiv: 617 Deres dato: 09.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962 986 633 Dat: 09.02.2015 Varighet: 26.08.2043 Ref: 201002544-350 Kmmuner: Overhalla, Namss, Namdalseid, Osen, Ran g Åfjrd Fylker: Nrd-Trøndelag

Detaljer

Vemorktoppen koblingsstasjon. Oversendelse av tillatelse

Vemorktoppen koblingsstasjon. Oversendelse av tillatelse Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.08.2015 Vår ref.: 201202805-35 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Vemorktoppen koblingsstasjon.

Detaljer

Sørmarkfjellet vindkraftverk 132 kv nettilknytning Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan

Sørmarkfjellet vindkraftverk 132 kv nettilknytning Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan TRØNDERENERGI VIND AS Klæbuveien 118 7031 TRONDHEIM Vår dato: 05.04.2019 Vår ref.: 201307848-38 Arkiv: 517 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Johanne Kråkenes Sørmarkfjellet vindkraftverk 132

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Skagerak Nett AS, Larvik kommune, Vestfold Fylke - godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Solum Koblingsstasjon

Skagerak Nett AS, Larvik kommune, Vestfold Fylke - godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Solum Koblingsstasjon Skagerak Energi AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Vår dato: 26.04.2016 Vår ref.: 201601838-3 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Paul Barthel 22959164/pab@nve.no Skagerak Nett AS, Larvik kommune,

Detaljer

Vedtak i sak om klage på Statnetts avregning og tariffering av reaktiv effekt i sentralnettet

Vedtak i sak om klage på Statnetts avregning og tariffering av reaktiv effekt i sentralnettet Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.03.2019 Vår ref.: 201703646-11 Arkiv: 623 Deres dato: 28.01.2019 Deres ref.: Saksbehandler: Ragnhild Aker Nordeng

Detaljer

Anleggskonsesjon. Fosen Vind DA. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Fosen Vind DA. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggsknsesjn Meddelt: Fsen Vind DA Organisasjnsnummer: 916 456 077 Dat: 22.02.2016 Varighet: 31.12.2045 Ref: 201600802-3 Kmmune: Snillfjrd Fylke: Sør-Trøndelag Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 26.04.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201601318-7 Kommune: Bergen, Evanger, Osterøy, Modalen, Samnanger, Vaksdal, Voss Fylke:

Detaljer

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Asgeir Vagnildhaug Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-21 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no

Detaljer

SFE Nett AS Bukta 6823 SANDANE. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.:

SFE Nett AS Bukta 6823 SANDANE. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.: SFE Nett AS Bukta 6823 SANDANE Vår dato: 16.08.2017 Vår ref.: 201702584-2 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Hilde Aass SFE Nett AS, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane - G odkjenning av

Detaljer

Tilsynsrapport revisjon

Tilsynsrapport revisjon Gudbrandsdal Energi AS - Nett Strandgata 39 2640 VINSTRA Vår dat: 12.11.2015 Vår ref.: 201505226-7 Arkiv: 627 Deres dat: Deres ref.: Saksbehandler: Tnje Merete Andresen Tilsynsrapprt revisjn Revidert enhet:

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Vår dato: 10.11.2017 Vår ref.: 201708317-4 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 17.10.2017 Varighet: 27.05.2046 Ref.: 201505469-53 Kommune: Fjell og Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Tellenes Vindpark DA Godkjenning av endringer i MTA for Tellenes vindkraftverk og MTA for nettilknytning i Åna Sira

Tellenes Vindpark DA Godkjenning av endringer i MTA for Tellenes vindkraftverk og MTA for nettilknytning i Åna Sira Tellenes Vindpark DA Kalnesveien 5 1712 GRÅLUM Vår dato: 20.01.2016 Vår ref.: 201501218-18 Arkiv: 517 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Marthe Laureen Dahl Zimmer Tellenes Vindpark DA Godkjenning

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Mathilde Berg/Solveig Willgohs 22

Mathilde Berg/Solveig Willgohs 22 TRØNDERENERGI VIND AS Klæbuveien 118 7031 TRONDHEIM Vår dato: 08.05.2019 Vår ref.: 201106956-171, 201405455-30 Arkiv: 511 /611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde Berg/Solveig Willgohs 22959221/mbe@nve.no/sowi@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon AGDER ENERGI NETT AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon AGDER ENERGI NETT AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: AGDER ENERGI NETT AS Organisasjonsnummer: 982 974 011 Dato: 07.03.2019 Varighet: 01.03.2049 Ref.: 201709788-119 Kommune: Sirdal Fylke: Vest-Agder Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Fosen Vind DA. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Fosen Vind DA. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggsknsesjn Meddelt: Fsen Vind DA Organisasjnsnummer: 916 456 077 Dat: 22.02.2016 Varighet: 31.12.2045 Ref: 201600802-5 Kmmuner: Åfjrd g Bjugn Fylke: Sør-Trøndelag Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

Midlertidig Råde transformatorstasjon og justert areal for Halmstad transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Midlertidig Råde transformatorstasjon og justert areal for Halmstad transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse HAFSLUND NETT AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO Vår dato: 03.11.2017 Vår ref.: 201003308-222 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Midlertidig Råde transformatorstasjon

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Anleggskonsesjon. Fosen Vind DA. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Fosen Vind DA. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggsknsesjn Meddelt: Fsen Vind DA Organisasjnsnummer: 916 456 077 Dat: 22.02.2016 Varighet: 31.12.2045 Ref: 201600802-7 Kmmune: Ran Fylke: Sør-Trøndelag Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Elnett AS Organisasjonsnummer: 980038408 Dato: 11.01.2019 Varighet: 01.01.2049 Ref.: 201106323-99 Kommuner: Gjesdal, Sandnes Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Norsk Vind Egersund AS - Godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Egersund vindkraftverk

Norsk Vind Egersund AS - Godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Egersund vindkraftverk Norsk Vind Egersund AS Ipark Prof. Olav Hanssensvei 7A 4021 STAVANGER Vår dato: 10.11.2015 Vår ref.: 201504592-5 Arkiv: 517 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ane Næsset Ramtvedt Norsk Vind Egersund

Detaljer

Marthe Laureen Dahl Zimmer

Marthe Laureen Dahl Zimmer Norsk Miljøkraft AS Postboks 5215 Tromsdalen 9285 TROMSØ Vår dato: 31.05.2016 Vår ref.: 201505233-9 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Marthe Laureen Dahl Zimmer Norsk Miljøkraft AS - Tromsø

Detaljer

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune

Oversendelse av klage på NVEs vedtak om kabling av 132 kv ledning i Sandnes kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2016 Vår ref.: 201601339-30 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Vind Måkaknuten AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Norsk Vind Måkaknuten AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggsknsesjn Meddelt: Nrsk Vind Måkaknuten AS Organisasjnsnummer: 917 999 295 Dat: 04.05.2018 Varighet: 16.08.2045 Ref.: 200703409-251 Kmmuner: Bjerkreim g Gjesdal Fylke: Rgaland Side 2 I medhld av lv

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: SFE Nett AS Organisasjonsnummer: 984 882 092 Dato: 15.06.2015 Varighet: 15.06.2045 Ref: 201104378-264 Kommuner: Bremanger og Vågsøy Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 21.4.2016 Varighet: 1.1.2044 Ref: 201201816-358 Kommuner: Eidsvoll, Nes, Nord-Odal og Sør-Odal Fylke: Akershus og Hedmark

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag - vedtak Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 14.02.2017 Vår ref.: 201605829-6 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo NVEs vurdering i uenighet om beregning av anleggsbidrag

Detaljer

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Peer Christian Andersen Vår dato: 24.05.2016 Vår ref.: 201403931-76 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no

Detaljer