.'l><1 I H RAPPORT Si&»» i992:2^ TERAPIENHETER OG BELYSNINGSFORHOLD VED LYSBEHANDLING AV NYFØDTE MED HYPERBILIRUBINEMI TERJE CHRISTENSEN INGAR AMUNDSEN GUNNAR KINN BERIT KJELDSTAD STATENS INSTITUTT" name="description"> .'l><1 I H RAPPORT Si&»» i992:2^ TERAPIENHETER OG BELYSNINGSFORHOLD VED LYSBEHANDLING AV NYFØDTE MED HYPERBILIRUBINEMI TERJE CHRISTENSEN INGAR AMUNDSEN GUNNAR KINN BERIT KJELDSTAD STATENS INSTITUTT">

RAPPORT TERAPIENHETER OG BELYSNINGSFORHOLD VED LYSBEHANDLING AV NYFØDTE MED HYPERBILIRUBINEMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT TERAPIENHETER OG BELYSNINGSFORHOLD VED LYSBEHANDLING AV NYFØDTE MED HYPERBILIRUBINEMI"

Transkript

1 \l">.'l><1 I H RAPPORT Si&»» i992:2^ TERAPIENHETER OG BELYSNINGSFORHOLD VED LYSBEHANDLING AV NYFØDTE MED HYPERBILIRUBINEMI TERJE CHRISTENSEN INGAR AMUNDSEN GUNNAR KINN BERIT KJELDSTAD STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL INSTITUTE OF RADIATION HYGIENE Os(«m<ié!«r 2S. P.O. Dox SS. N-ia4S Øjietåo, Noiwcy 1U:1KT + *H 441f»-TG!e[fU247407

2 ISSN RAPPORT 1992:2/^ TERAPIENHETER OG BELYSNINGSFORHOLD VED LYSBEHANDLING AV NYFØDTE MED HYPERBILIRUBINEMI TERJE CHRISTENSEN INGAR AMUNDSEN GUNNAR KINN BERIT KJELDSTAD STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL INSTITUTE OF RADIATiON HYGIKNK Osle»ndai«n 25 PO BOM 55 N-1345 Osleras Norway Tel INT Teloliu

3 Terapienheter og belysningsforhold ved lysbehandling av nyfødte med hyperbllirubinemi. Teijc Christensen Ingar Amundsen Gunnar Kinn Statens institutt for Postboks 55 N-1345 Østerås Norge strålehygiene Berit KJeldslad Fysisk Institutt Den allmennvitenskapelige høgskolen Universitetet i Trondheim N-7055 Dragvoll Norge

4 INNHOLD Sammendrag 2 Summary 2 1. Innledning 4 2. Metoder Bruk av fototerapi og erfaringer med behandlingen Dosimetri Detektorer Posisjonering av detektorene Spektrale malinger fra lysstoffrør og behandlingsenheter 9 3. Resultater Praksis ved bruk av fototerapi Irradians i behandlingsavstand Lysfordeling i behandlingsavstand Variasjon over behandlingsfelt Lakendrapering og irradiansøkning Spekter fra lysstoffrør Spekter fra terapienheter Diskusjon Bruk av fototerapi Detektorer Variasjon i irradians mellom behandlingsenheter Spektra 4.5 Lysfordeling over behandlingsfeltet Anbefalingar 30 REFERANSER 3 3 VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 Side

5 2 SAMMENDRAG Man har studert irradians og spektra i en rekke fototerapienheter som er i rutinemessig bruk ved norske sykehus. Med utgangspunkt i disse studiene og vurdering av fototerapibruken generelt, er det foreslått forbedringstiltak. Mange ulike lampetyper og irradiansverdier ble funnet. Irradiansen ser i mange tilfeller ut til å ligge lavere enn ønskelig. Man kan oke irradiansen ved å velge sterkere lamper, minske avstanden til pasienten eller omgi fototerapienheten med diffust spredende materiale (laken). Ved bevisst valg av lyskilder, kan den terapeutiske effekt økes og risikoen for uønskede lyseffekter minskes. Av lyskilder tilgjengelige på markedet i dag, ser blå lysrør med nøyt lysutbytte ut til å være mest brukbare. Det er ønskelig at lysutbyttet fra fototerapienheter kontrolleres ved bruk av egnede lysdetektorer. SUMMARY PHOTOTHERAPY OF NEWBORNS WITH HYPERBILIRUBINEMIA IN NORWEGIAN HOSPITALS. A STUDY OF PHOTOTHERAPY UNITS AND LIGHT CONDITIONS A study of the use of phototherapy was conducted in nine norwegian hospitals. It was particularly focused on the light sources and the irradiation methods. Large differences were found between different hospitals and between single units within the same hospital. Irradiance values varied with a factor of more than ten and a number of different light sources were in use. It is recommended that a certain standardization of the treatment is performed in order to improve the therapeutic efficiency and to limit the risk of unwanted side effects. The irradiance values may be improved by selecting stronger sources, decreasing the distance between the lamp and the patient or by surrounding the therapy unit by white, scattering sheets. Blue or blue-green light is most efficient in phototherapy. Therefore blue lamps with emission somewhere between 450 and 500 nin seem to be the best choice for phototherapy. It is also

6 3 recommended that the irradiance of the units is controlled routinely. Such control may ensure that the irradiance is high enough, and that the lamps are changed with appropriate intervals.

7 4 1. INNLEDNING Synlig lys har vært brukt i behandlingen av hyperbilirubinemi hos nyfødte i mer enn 30 år (Cremer og medarbeidere, 1958). Metoden baserer seg på en rent empirisk observasjon av bedret forlop av gulsott etter opphold i sterkt lys. Senere tids forskning har lagt et vitenskapelig grunnlag for behandlingens virkemåte, men fremdeles har man ikke fullstendig oversikt over alle faktorer som kan influere på behandlingens effektivitet og sikkerhet. Særlig lysets bølgelengde og intensitet har vært gjenstand for diskusjon i en rekke artikler (se f.eks. Ennever 1990). Bruken av fototerapi i Norge synes å være vel etablert, men foreløpige undersokelser tyder på at praksis kan være variabel (Christensen og Reitan, 1987). Det har ikke vært gjort noe forsøk på å standardisere behandlingen, men flere publiserte arbeider har behandlet temaet inngaende (Bratlid 1986, Bratlid og Christensen 1986). Vanlig brukte prinsipper for strålevern setter krav om optimalisering av strålebruken (Reitan 1986). Det vil si at man skal søke å drive en så effektiv bruk av stråling som mulig og samtidig holde risikoen for skadevirkninger på et lavt nivå. Det er bare rapportert om beskjedne kliniske og biokjemiske blvirkninger av fototerapi. De fleste av disse opphører kort tid otter at behandlingen er avsluttet. Risikoen for skadelige senvirkninger av fototerapi er dårlig kjent, ingen senvirkninger som kan settes direkte i sammenheng med bruk av fototerapi, er observert 1 lepet av de årene fototerapi har vært brukt, men det er rapportert om flere potensielle kademekanismer. Noen av disse or avhengig* av hvilken ly«dos* og lysapektrum som brukes (Christensen og medarbeidere, 1988, 1990, Stiris og Mdarbeidere, 1992). Bohandlingenetoden «r relativt ny, og en har derfor ikke hatt tilstrekkelige nuligheter for oppfylging av langtidseffektar hos behandlodo pasientar. Felgelig vil det vare ot nål å bruke on nest mulig optimal belysningsaetode 1 behandlingen av hensyn til den usikkerhet som råder omkring blvirkninger av fototerapi

8 ved hyperbilirubinemi. 5 Denne rapporten er resultat av en kartlegging av forholdene omkring behandlingsmetodane slik de brukes i Norge i dag. En rekke forhold ved behandlingsprosedyrene er funnet å være lite optimalisert ved mange sykehus. På grunnlag av dagens situasjon onsker en å konune med anbefalinger om forbedringer av behandlingen. I denne rapporten legges det særlig stor vekt på lysdosering og valg av belysningsutstyr.

9 6 2. METODER Undersøkelsen ble gjennomført ved besøk på en rekke norske sykehus. Opplysninger om behandlingen ble dels innhentet ved å intervjue personale ved de aktuelle avdelinger og dels ved egne malinger på stedet. I tillegg ble spektra fra flere aktuelle lampetyper kartlagt i laboratoriet. Falgende sykehus ble besøkt som del av undersøkelsen: Første del, 1989 (deltakere fra SIS: Christensen og Kinn): Regionsykehuset i Tromsø Nordland sentralsykehus, Bodø Sentralsykehuset i Høre og Romsdal, Ålesund Haukeland sykehus, Bergen Rikshospitalet, Oslo Andre del, 1991 (deltaker fra SIS: Amundsen): Vest Agder sentralsykehus, Kristiansand Sentralsykehuset i Rogaland, Stavanger Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad Ullevål sykehus, Oslo Dossuten ble det foretatt at begrenaet antall oppnå linger av lysspektra ved Regionsykehuset i Trondheim. Dette sykehuset, n.immon med Buskerud sentra lsykehus og Rikshospitalet, deltok i en tidllgore overslktsunders-jkelse (Christensen og Reitan 1987). Kn ny type behani'1 lngsenhet aom benytter fiberoptikk, ble studert ved benok på Aker sykehus..'.i Bruk av fototarapl 09 erfaringar aed behandlingen nen (de) ansvarlige for lysbchandlingen ble intervjuet etter en

10 7 intervjuguide. To ulike intervjuguider ble brukt, en i den første delen av arbeidet og en annen i den andre del av arbeidet. De to intervjuguidene inneholder de samme hovedtemaer og er presentert som vedlegg l. Svarene på spersmålene ble vurdert på stedet og notert ned. Om nødvendig ble det stilt utfyllende spørsmål som ikke er dekket i intervjuguidene. 2.2 Dosimetri Detektorer. Flere forhold må tas i betraktning ved valg av detektorer for lysmåling. Blant annet vil alle detektorer ha en karakteristisk spektralrespons. Det vil si at de detekterer ulike bølgelengder med ulik effektivitet. Når man måler en lampe med et bredt spektrum, vil måleresultatet være produktet av lampens spektrum og detektorens effektivitet ved de enkelte bølgelengder. Man bør velge en detektor som har høy deteksjonseffektivitet i de deler av spekteret som er av størst interesse for den terapeutiske virkning. Detektorene har også en bestemt åpningsvinkel bestemt av deres geometriske utforming. Oet vil si at de bare måler lys som faller inn i en kjegle med en bestemt romvinkel. Innen denne romvinkelen gjelder kosinusloven. Om en tar utgangspunkt i lys som faller vinkelrett inn på detektoroverflaten, vil irradiansen (effekt malt 1 f.eks. raw pr. flateenhet) vere maksimal. Irradiansen som wlosos i et tilsvarende lysfelt som faller på skrå inn på detektoren, vil vere lavere. Kosinusloven nier at: I - I 0 COB V dor I or avlost trradlans, I 0 ar irradlana ved loddrett innfall og V er vinkolon no 11om loddolinjon oq den aktuelle tnnf.i l IB retn ing.

11 8 Ved måling av lys f ra terapienhetene ble det benyttet torskjellige typer fotodetektorer for å få best mulig kjennskap til de målte lyskilder. En karakterisering av disse folger nedenfor. a) Måleresultatene fra 1989 ble utført med en detektor bestående av fotodiode med radiometrisk filter fra United Detector Technology (UDT). Detektoren hadde en bred og tilnærmet uniform spektrairespons i hele det synlige området. b) Ved den senere undersøkelsen ble et UDT S-371 radiometer benyttet. Det var utstyrt med to forskjellige silisium detektorer: en blåfølsom 268B S/N ( nm) og en bredspektret 268R S/N ( nm) (Amundsen, 1991). Den blåfølsomme 268B detektoren var utstyrt med en kosinusdiffusor som gir den en tilnærmet 180 åpningsvinkel (iflg. manualen). Dette gjor den spesielt egnet til måling av fototerapilys, da lys med stor vinkel mot loddelinjen kan ha like stor terapeutisk virkning som lys parallelt med loddelinjen. Den bredspektrede 268R detektoren har en åpningsvinkel på ca c) Ved den siste undersekelsen ble det i tillegg til UDT radiometeret benyttet en terraosøyle. Det var en Oriel modell nr med 6 mm diameter. på det absorberende "stable black coating" belegget. Termosoylen var utstyrt med ot IR-filter med "cut off" på 700 nm, og har ifølge leverandøren en uniform sensitivitet i det synlige området med 5% nøyaktighet. Spenningen fra termosoylen ble målt med ot Sel. lumberger computing multimeter av type SI En koaksialkabel bla benyttet ved spenningsmålingene for & redusere mulige Induksjonsspenninger.

12 Posisjonering av detektorene Alle målingene ble foretatt i aktuell behandlingsavstand sentralt i lysfeltet ved de samme betingelser som ved ordinær fototerapi. Lysmåling fra enheter med et laken drapert som en gardin rundt enheten er gjort ved avdelinger hvor slik drapering er rutine. Målingene ble utfart på nadrassplanet, enten i kuvøse eller i "plasttrilleseng". Ved måling av lysfordeling i madrassplanet ble det tatt utgangspunkt i på forhand oppmerkede malepunkter. Hålearealet utgjorde en flate på cm med malepunkter plassert i et rektangulært mønster for hver 10 cm; tilsammen 15 malepunkter. Terapienheter som ikke var i bruk ble målt minutter etter at de var skrudd på for å sikre en viss temperaturstabilisering av lampene. Nesten samtlige malinger er utfart på enheter som ikke var i bruk, bare i svært få tilfeller ble det tatt malinger mens barnet lå i lysbehandling. Det ble tatt hensyn til bakgrunnsbelysning fra rommet forøvrig dersom det var nødvendig. Det ble også gjort malinger av et apparat hvor lyset leveres til barnets hud gjennom fiberoptiske ledere som er innvevd i en matte på 10 12,5 cm. I dette tilfellet ble detektoren holdt helt inntil matten på ulike deler av dens overflate Spektrale malinger fra lysstoffrør og behandl ingsenheter a. Dotektorer. Den spektrale fordeling av lys fra lysstoffrør ble målt med et spektroradiometer av typen Optronic 752. Instrumentet måler effekten fra rørene pr. flateenhet og bølgelengde. Instrumentet detekterer lys gjennom en integrerande kule med apnlnqsdlamotor på 1 cm, og åpnlngsvinkelon på kula er tilnertnet 180. Den vinkolavhongige følsomheten til instrumentet er derfor en svert god tllpasning til en ideell coslnusrespons. Fra den integrerande kula går lyset gjennon en dobbel monokrooator og inn pa ot fotomultlplikatorror. Detektordelen betjenes via en styrokontroli, hvor lagring av data skjer. Opptakstid pr. spektrum vor 4 Pin.

13 10 Instrumentet er kalibrert mot en Eppley 1000 W halogenstandardlampe, sporbar mot internasjonale standarder (NIST), innenfor 10% nøyaktighet i det spektralområdet som er undersøkt. Båndbredden ved opptak av spektra var 2 nm. Hele detektordelen består av den integrerende kulen og monokromatoren. Den integrerende kula har diameter på 10 cm. b. Spektra av lysstoffrør. Detektoren med den integrerende kula ble plassert under lysstoffrøret i en avstand av 10 cm. Spektra ble tatt opp 10 min etter at lysstoffrørene var blitt slått på. Opptakene ble gjort ved romtemperatur. c. Spektra f ra fototerapienheter. Spektrene ble detektert i samme posisjon som barnet ligger og i nøyde med nodet. Enhetene ble varmet opp i minimum 10 min hvis de ikke var i bruk på forhand. Det ble brukt en opptakstid på 4 min pr. spekter. Opptakene ble utført uten at ennetene var omgitt av laken.

14 11 3. RESULTATER 3.1 Praksis ved bruk av fototerapi. Alle sykehusene benyttet bestemte skjemaer (vedlegg 1 og vedlegg til Christensen og Reitan 1987) for å vurdere igangsetting av behandling i forhold til bilirubinnivå. skjemaene var retningsgivende for igangsetting av behandling. Ved noen sykehus fulgte de skjemaet slavisk, mens det andre steder ble benyttet skjønn ved start av fototerapi. Spesielt ved grensen for utskiftningstransfusjon ble ikke skjemaet fulgt til punkt og prikke. Et sykehus hadde et eget skjema som ble benyttet ved fødselsvekt under 1500 gram. Selve behandlingsprosedyren var stort sett den samme ved alle sykehusene. Barna ligger kontinuerlig i lys bare avbrutt for mat og stell ca. hver 3. til 4. time. Ved et sykehus ble det benyttet intermitterende lysbehandling for barn som veide under 1000 g. Øyebeskyttelse blir alltid benyttet. Utformingen av øyenbeskyttelsen var forskjellig, som oftest var den laget av tøy som dekket begge øynene. Det ble ofte nevnt at beskyttelsen lett kunne skli av. Sykepleierne var klar over problemet slik at barnet sjelden risikerte å ligge lenge med redusert øyebeskyttelse. Ved et par av sykehusene hadde de laget sin egen øyebeskyttelse av svart filt med et band rundt hodet for å få den til å sitte bedre på. En økt væsketilførsel på ca. 10* var vanlig de fleste steder. Noen ga også barna mere mat i behandlingsperioden. Serumbilirubinet males via blodprøver ved et klinisk-kjemisk laboratorium. Dette gjøres regelmessig 1 til 2 ganger i døgnet, men også oftere dersom det er behov. Tilbakemelding på bilirubinnivået tar fra 1-5 timer, men analysen kan gå raskere enn normalt dersom legene ensker det. Fototerapien avsluttes når bilirubinnivået er sunket tilstrekkelig. forhold til det skjemaet som ble benyttet til å

15 12 vurdere igangsetting av behandlingen. Alle sykehusene registrerer det totale antall barn som blir lysbehandlet. Noen steder blir også hvert barns bilirubinnivå og antall timer i lysbehandling registrert. Da det var noe tidkrevende for sykehuspersonalet å hente fram data om antall behandlede b<rn, er det bare tallmateriale f ra tre sykehus som er kommet med i undersøkelsen. Disse angir prosentenandelen av fødte barn som må gjennomgå fototerapi. Tallene var: 3.7%, 6.1% og 7.6%. Det var ingen oppfølging av barn som hadde gjennomgått fototerapi, dersom de da ikke hadde andre, mere alvorlige sykdommer i tillegg. Utskiftningstransfusjon foretas sjelden ved sykehusene. Som regel er det bare ett til to tilfeller av utskiftningstransfusjon årlig ved hvert sykehus. Ved Ullevål var det i 1990 tolv tilfeller av utskiftningstransfusjon, men de får henvist barn fra andre sykehus for å bytte ut blod med høyt bilirubininnhold. Det er vanligst at medisinsk teknisk avdeling har ansvar for skifte av lysrør/lamper. Dette gjeres etter at røiene/lampene har stått på i et gitt antall timer. Dette så ut til å fungere bra. Ved enheter med timeteller ble det hver gang registrert i bok når det var tid for skifte. Antall lystimer far utskiftning varierte mye, helt fra skifte hver 200 time til lysskifte etter 8500 timer. Det ble ikke rapportert om noen alvorlige bivirkninger ved bruk av fototerapi. Ingen kjente til tilfeller av kjerneicterus de siste årene. Stort sett ble det rapportert om små kompiikasjoner som diaré og hypertermi med påfolgende vcsketap. Noen rapporterte også om tilfeller av sår hud og utslett. Disse hudforstyrrelsene forsvant når fototerapien opphørte. Når det gjelder det tekniske utstyret, fototerapienheter med tilhorende lyskilder, var det store variasjoner fra sykehus til

16 13 e c <o 2 c (0 -r-* - o llllllllllllllllll Figur 1: Irradiansfordeling i fototerapienheter målt med bredspektret probe som måler lys i hele det synlige området. Dataene er hentet fra første del av undersokeisen. sykehus. De mest vanlige terapienhetene var trillbare serieproduserte enheter med 4, 6 eller 8 lysstoffrør som settes over kuvosen/sengen. Det var også noen "hjemmesnekrede" enheter av typen nevnt ovenfor. På et av sykehusene hadde de installert enheter som var festet permanent i taket og som ble senket ned over barnet. Denne typen enhet inneholdt fire lysstoffrør, to av den vanlige 20 Watt typen og to av de noe lengre 36 Watt lysstoffrørene. Det var ikke ofte en kom over terapienheter med halogenlys. To forskjellige modeller av enheter av denne typen var i bruk. En type var utstyrt med en sterk halogenpzre, mens en annen type hadde i alt seks små halogenperer. For ytterligere å understreke mangfoldet i behandlingsutstyr kan det nevnes at ved besøk ved de syv sykehusene på Østlandet/Sørlandet ble det funnet 12 forskjellige lysrør/lamper som var kombinert på forskjellige mater i behandlingsenhetene. Det er nylig kommet på narkedet apparatur som benytter fiberoptikk til å lede lyset fra lampen til barnets hud. Én enhet av denne typen (Ohmeda BiHBlanket, USA, levert av Dico-Medex), har vert til utprøving ved Aker sykehus. Resultatene av utprovingen har vert vellykkede, reduksjonen i bilirubinnivåene

17 14 Figur 2: Irradiansfordeling i ulike fototerapienheter målt i andre del av undersøkelsen. Blåfølsom probe 286B som bare måler lys med bolgelengde mellom 420 nm og 475 nm, er benyttet. har vært minst like stor som ved konvensjonell behandling, og apparatet har gitt praktiske fordeler fordi det er mobilt og Ikke ferer til belysning av barnets øyne (Overlege Grøgaard, personlig meddelelse). 3.2 Irradians i behandlingaavstand Figur 1 viser irradiansen i behandl ingsavstand for en rekke fototerapienheter studert i den første del av undersøkelsen. Som nevnt ovenfor ble disse enhetene målt ved hjelp av en detektor med relativt bred spektra Irespons. I figurene 2, 3 og 4 er tilsvarer.de resultater f ra andre del av undersøkelsen presentert. Irradiansen er bestemt med ulike detektorer i de tre figurene. Variasjonene i enhetenes totale irradians kan sees ved sammenligning av verdier for de ulike enhetene i hver av figurene 1-4. Det ble i alle tilfeller registrert meget store forskjeller mellom irradiansene. De ulike detektorene måler ulike trradlansnivåer fordi deres spektra 1 følsorahet or forskjellige. 5 iden vlrkningsspekteret for fototerapi ikke er kjent i detalj, er det umulig å konstruere en detektor som gir et entydig og

18 15 Figur 3: Som fig.2, men bredspekteret probe 286R som måler lys i hele det synlige området,er brukt. riktig bilde av den terapeutiske effekten til de forskjellige fototerapienhetene. E O x e 10 c 10 T3 <0 4' :...miillllilllllllllllllll 1-0 Figur 4: Som fig. 2, nen irradiansene ar målt med termoseyle som måler lys 1 hele det aynliga området. I cnheton Blll-Blanket ble irradianaen vad hudovardaten anslått vod bruk av to datektortypar. Detektoroverflaten ble plassert Inntil matten som har innvevd fiberoptiske ledere. Siden

19 16 lysutsendelsen fra disse var svært diffus og huden vil bidra til ytterligere refleksjon og spredning lokalt, er det mulig at målingene er beheftet med feil. Antakelig vil irradiansen underestimeres på grunn av vansker med å fange opp lys med lav innfallsvinkel. Enheten kunne settes på tre ulike styrker, disse ga falgende irradianser målt med bredspekteret detektor (286R): 0,84 mw/cm 2, 1,2 3 mw/cm 2, 1,62 Mw/cm 2 Ni punkter spredt over overflaten på matten ble målt mens enheten sto på full styrke. Gjennomsnitt (og høyeste/laveste) verdi ble da: Bredspekteret detektor (286R): 1,49 (1,9/1,2) Mw/cm 2 Blåfolsom detektor (286B): 1,76 (2,1/1,2) Mw/cm Lysfordeling i behandlingsavstand Irradiansene som er kartlagt over, representerer verdier målt sentralt i behandlingsfeltet i vanlig behandlingsavstand. Det er rapportert tildels store variasjoner i irradiansen over behandlingsfeltet og at homogeniteten kan forbedres ved hjelp av enkle tiltak (Amundsen 1991). Man ville skaffe seg kunnskap om disse forholdene også ved terapienheter i rutinemessig klinisk bruk variasjon over behandlingsfelt Det ble gjort irradiansmålinger i et forutbestemt monster på madrassen i utvalgte terapienheter. Målearealet var mindre enn utstrekningen på madrassen som barnet ligger på. Det er derfor tenkelig at barn som ligger mot eiden av madrassen, kan komme delvis utonfor det oppmålte arealet. I figur 5 er vist typiske variasjoner under henholdsvis «n enhet mad en halogenlompe og en onhet med 4 lysstoffrør. Man kan at variasjonen er sterre under den ferstnevnte enheten.

20 17 Lysfordeling fra to terapienheter Areal 40*20 cm Terapianhet Bed halogsnpare Terapianhet aed fire lysstoffrør 90% y 99% / 84% ^ 9 4 % ^ ^ ^ Figur S: Lyatordalinqan under to tarapianhatar.

21 Lakendrapering og irradiansøkning Ved enkelte sykehus, og da of test ved barselavdelingene, benyttet man seg av lakendrapering i lysbehandlingen. Et tøystykke ble da hengt rundt enheten på en eller flere av terapienhetens sider. På direkte spørsmål om grunnen til en slik lakendrapering, var det tre forskjellige forklaringer som kom fram. Den vanligste forklaringen var at barna (som ikke lå i kuvøse) på den måten fikk en varmere og mer behagelig omgivelsestemperatur. Drapering ble da benyttet rundt hele enheten, eventuelt med åpning på den ene siden for bedre å kunne holde øye med barnet. En annen forklaring var at lakendraperingen beskyttet øynene til sykepleierne, spesielt der hvor blått lys ble benyttet. En tredje forklaring gikk på at lakenet skjermet terapilyset for andre nærliggende barn som ikke skulle ligge i lysbehandling. Lakendrapering ble da brukt på en eller flere sider avhengig av barnas plassering i rommet. Lysmåling utført med og uten bruk av lakendrapering ved noen av sykehusenhetene, bekreftar de tidligare oppnådde resultater (Ainundsen 1991), nemlig at bruk av slik drapering øker lrradiansen til barnet betraktelig. Ved disse målingene ble den blåfølsomme 268B detektoren med ko^inusdiffusor benyttet. Økningan i irradians er angitt som prosent 1 forhold til lrradiansen uten bruk av laken. Dette prosenttallet er et gjennomsnitt av syv målepunkter i madrassplånet under de to senter 1injena av enheten. Enhotono bl drapert på alle fire sider Md at helt vanlig hvitt sykohuslakan. Rasultatane for da ulika anhatene er presentert under: Hologononhot (Typo: Haraus Dragar PT BOO), 381 Irradiansøkning. Enhot med fire lysstoffrar (delvis apen på an sida for oyekontøkt), 60» Irradiansøkning.

22 19 Enhet med åtte lysstoffrør, 71% irradiansekning. Grunnen til den noe mindre irradiansekningen fra halogenenheten er trolig at pæren er mere skjermet slik at det blir en mindre lysvinkel ned mot barnet. Et tøystykke rundt enheten vil dermed ikke motta så mye lys som fra enheter med lysstoffrør, som gir en utstråling i en sterre vinkel. Bidraget fra det diffust spredte lyset fra terapienheten via lakenet blir dermed mindre for halogenenheten _. f 30 ' ) I 2 5 I»- I" - M i 19 i io i * ' « MO aøloclenooc (NM) rigur «: Spekter av Philips TL 20W/52 blitt lysrør. ).4. «paktar fra lysstoffrør Flore fabrikantar/importørar av lyakildar bla i en tidlig fase av studiet kontaktet og foraspurt on spektra fra lyskiidene. Informasjonen man mottok var av varierande kvalitet, og det var ikko mulig a angi oppgitte spektra pa an standardisert mate utfra opplysningar fra fabrikant/importar. Oarfor bla dat bestemt at man skul lo foreta oppmåling av spektrtne fra at representativt utva lg av lysk ilder. I figurane 6-13 ar an rakke spektra vist. Alio lysk tidene 1 denne dalen *v undersøkelsan er 1 bruk i fototerapt, enten alane aller kombinert mad andre lysk i Ider. tysk ilder som er brukt kun for observasjon av barnet, er ikke

23 20 i» i x STO BØLOELENOOE (NM) Figur 7: Spekter av Philips TLD 18W/18 blått lysrør SM> Figur : Spaktar av Philips TL 20 W/03T blått lysrsr. Inkludert. MA lingono AV lysstoffrør bsnyttst i fototarapi viste store voruojonor 1 emlsjonsspekter. To av de hvlt* lysstoffrørene (fig. 12 og 11) hadde son vontet et brtidt eaisjonaspekter. Bare

24 21 S " BOtQf LENOOE (NM) Figur 9: Spekter av Philips F20T12/BB blått lysror. en liten del av dette spekteret har noen terapeutisk effekt ( nm). Det siste hvite lysrøret (fig.11) var såkalt "varmhvit". Oet hadde en emisjonstopp på nm, og svert liten emisjon 1 det aktuelle bølgelengdeområdet (bare kvikkselvlinjene gir bidrag). Et slikt ror er totalt uegnet for fototarapi av nyfødte. Fire forskjellige blå lysstoffrør bl* undersøkt. Figur 6 og 7 visor at to av lysstoffrørene har akkurat likt emisjonsspekter. Philips Tl.20/52 er et tykt 20 watts rør, mens Philips TLD 18/18 blue or ot tynt 18 watts rør. Dø to andre blårørene er mere r.n.ilnpoktrct, det ana mad emisjonstopp på 450 nm (fig. 9) mens dot andro har an topp på 425 nm (fig. 8). Når an vet at lengre bolgolengder også har god affekt, villa de mare bredspektrodo rerone vere & (oretrekke. Philip* TL20/03T har et emisjonsspekter som grenser til UV-onrådet. Røret har ingen emisjon fra 450 nm og oppover. Kunnskap om skader på retina og ONA ved blåbelysning ln vltro (Stiris og medarbeider* 1991, Christensen og modorbeidore 1988,1990) tllsier at lys 1 belgelengdeområdet son qronaor til W bør unngås så langt som mulig. Oet grønne røret (fig. 10) har en emisjonstopp på 525 run. Oette røret er her i It neiet bare blitt brukt i forskning og benyttes ikke rutinemessig

25 22 _ia 2 Z 14 cy U 12»!! S BØLQELENGDE (NM) Figur 10: Spektrum av Sylvania F20T12 green lysrør I» WO UO S0 770 aeumlomof rlour 11: Spokter av Philips TLD 18W/29 hvltt lysrør. i tysteropi ov nyfedta. Oet finnes enkelte rapporter soa antyder nt oqsa dette røret er effektivt 1 behandl ingen (se Ennover noo).

26 23 _1«r o12r 2 10 r i 6 r S BOLGEIENOOE (NM) _ i- -1 Pigur 12: Spekter av Philips TL 20K/55 hvitt lysrør. 1,4. tv 8.2 «TlO r MXOfIfNOOf MH MO figur 13: Spskter av lysrør General Electric F20T12 hvitt lysrør. ).'j. spekter f ra terapkenheter Spektroradlonetcret ble tatt ned til Reqionsykehuset i Trondhei»

27 * SØLQELENQDE (NM) Figur 14: Spekter fra terapienhet Vickers Medical Phototherapy unit med 2 stk. Philips TL 20W/52 lysrar og 2 stk. Sylvania daylight F 20 W DL 211 lysrør. for å måle lysspekter direkte under terapienheter. Dette ble gjort for tre forskjellige enheter. Resultatene er vist i figur Figurene viser emisjonsspekter fra terapienheter i bruk. De to figurene 14 og 15 viser spekter fra enheter med to blå og to hvite ror. Sammenligning med data fra studier gjort av Agati og medarbeidere (1991)antyder at det nesten utelukkende er de blå rørene som gir terapeutisk effekt. Under de to enhetene var henholdsvis 30% og 55% av den totale irradiansen i området nm. Figur 16 viser emisjonsspekter fra en terapienhet utstyrt med seks små halogenpsrer. Det er tydelig at dette lyset er dårlig egnet for fototerapi av nyfødte. Målingene viste at cnheten hadde lav irradians i det aktcalle blå/grønne bolgelengdeområdet (ca. 0.4 Mw/cm 2 ), mens mesteparten av lyset hadde bolgelengder oppe i det røde og infrarøde området.

28 25 2 u CO 2 UJ o u IA,U_A BØLQELENQDE (NM) Figur IS: Spekter fra hjemmelaget nedsenkbar fototerapienhet utstyrt med 2 stk. Philips F20T12 BB lysstoffrør 2 stk. Osram L 36 W 31 lysstoffrar BCLQELENQOE (NM) Figur ICt Spekter fra fototerapienhet Air-Shields Vickers Phototherapy system 78S0 ned 6 halogenlamper.

29 26 4. DISKUSJON 4.1 Bruk av fototerapi De ansvarlige for lysbehandlingen ved de besøkte sykehus, ga uttrykk for at de så på f ototerapi av nyfødte som en enkel, effektiv og ukomplisert behandlingsform. Det var god kunnskap om de medisinske sider av behandlingen, og en fikk inntrykk av at det var vilje til å foreta eventuelle forbedringer i behandlingen. Oppmerksomheten omkring de fysiske sider av fototerapi "ar generelt sett ikke så god som en fysiker skulle ønske, men det var et følt behov for informasjon om disse aspektene. Eventuelle forbedringer av fototerapi kan begrunnes på ulike vis. Kravet om optimalisering er en viktig begrunnelse, og en rekke faktorer som ikke er optimale i dag, er påpekt i denne og tidligere rapporter. Det ser ut til at den individuelle risiko som hver enkelt pasient løper ved denne behandlingen, er relativt lav. Vurderinger av optimaliseringstiltak må derfor gjøres med hensyn til ulike grupper barns helhetlige situasjon. Fullbårne og ellers friske barn har andre behov enn premature. For den første gruppen synes fototerapi å bety en relativt stor stressfaktor i barnets og foreldrenes helhetlige situasjon (Christensen og medarbeidere 1992). Optimalisering av behandlingen av disse barna kan derfor gi en betydelig gevinst. Premature er ofte utsatt for en rekke andre behandlingstiltak, som ofte medfører større risiko og belastninger enn fototerapi. For disse vil fototerapien vere en liten del av det totale antall medisinske inngrep som må gjøres. I disse tilfollene kan en del av de tiltåkene som foreslås under, virke forstyrrende på annen behandling (bruk av laken rundt kuvøsen, monokromatisk "ubehagelig" lys som vanskeliggjor observasjon e.t.c). på en annen side kan man ha mistanke on at eventuelle lysinduserte skadet vil ha større konsekvensar for små premature. Spesielt kan øynene v*re utsatt (Stiris og medarbeidere 1992), og lysot kan tcnkos a trenge dypere inn i små nyfodte med tynn hud (Paulsen 1090).

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Mobiltelefon og helse

Mobiltelefon og helse rapport 2003:8 Mobiltelefon og helse Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Rapport 2003:8 April 2003 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Mobiltelefon og helse Rapport

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Jonar Storesund, Eirik Mørch Aaen Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. 2010 Veileder: Professor Agnar Halse, Klinikk for Odontologisk Røntgendiagnostikk

Detaljer

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier Referanse: Nilsen LTN, Johnsen B, Komperød M, Christensen T, Hannevik M. UV-eksponering av den norske befolkningen.

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Kommunen som boligeier

Kommunen som boligeier Kommunen som boligeier Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger ÅSMUND LANGSETHER ANNA SKÅRBERG Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 5/2007 Norsk

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen

Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen Sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen En bedriftsøkonomisk analyse av en etablering av et sovebokshotell på Oslo Lufthavn Gardermoen Av Kandidatnummer 5, Robert Yttri Kandidatnummer 9, Rune Blom Kandidatnummer

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006 2008 401 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: 2 Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer