Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon."

Transkript

1 Nasjonale blandekort for legemidler til barn, til injeksjon og infusjon. Forord De nye blandekortene erstatter blandetabellene i Norsk Barnelegeforening (NBF) sin Legemiddelveileder. Endringen av format fra tabell med alle legemidlene i, til kort med ett og ett legemiddel ble gjort etter en workshop på nettverkssamling for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, i september På samlingen var de fleste barneavdelinger og sykehusapotek i Norge representert. Formatet på blandekortene tar utgangspunkt i blandekortene som er laget på Barneklinikken på Ullevål sykehus i Blandekortenes innhold bygger på NBF sine blandetabeller, som ble utarbeidet i Prosessen for utarbeidelse av blandekortene 1. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn oppnevnte høsten 2010 en gruppe for revidering av Legemiddelveilederen, herunder også blandetabellene. Gruppen bestod av: Siv Hilde Jansen, sykepleier, Barneavdelinga ved sjukehuset i Haugesund Lisbeth Vesterhus, farmasøyt, Sykehusapoteket i Kristiansand Solveig Frøiland, farmasøyt, Farmasøytiske Tjenester, Stor-Oslo Margrete Einen, farmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen 2. Workshop på Nettverkssamling for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, Ullensvang, september Revisjonsgruppa hadde fire møter i løpet av høsten/våren 2010/ Til sammen 108 blandekort ble fordelt og sendt ut til legemiddelutvalgene i nettverket, for kontroll og tilbakemeldinger på innhold og på forordet. 5. Ny gruppe ble opprettet for å gå gjennom tilbakemeldingene og ferdigstille blandekortene. Gruppen har bestått av: Cecilie Ambli, fagsykepleier, Barnemedisinsk sengepost OUS, Ullevål Niklas Nilsson, farmasøyt, Farmasøytiske tjenester, Stor-Oslo Margrete Einen, farmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen Ansvar Denne gruppen har hatt flere møter i løpet av sommeren/høsten 2011 og våren Fra sommeren 2012 kom farmasøyt Arna Teigen fra OUS inn i gruppen i stedet for Niklas Nilsson. Det pågår nå et kontinuerlig arbeid med å ferdigstille de blandekortene som først ble sendt ut. Fra høsten 2013 vil intensivsykepleier Anne Blystad fra nyfødtintensiv fra Haukeland komme inn i gruppen, og bidra i forhold til utarbeidelse av blandekort på legemidler som brukes på intensivavdelingene. Nasjonalt kompetansenettverk for barn, Norsk Barnelegeforening eller bidragsyterne i prosessen med utarbeidelse av blandekortene kan ikke holdes ansvarlige for feil eller unøyaktigheter i blandekortene. Avdelinger som tar i bruk blandekortene må sikre at informasjon publisert etter at blandekortene er laget, blir fanget opp. Informasjon om legemidler blir oppdatert jevnlig, som for eksempel preparatomtalene (SPC) og BNF for Children (1), slike oppdateringer blir ikke automatisk fanget opp i blandekortene. Alle råd som gis i blandekortene har fokus på pasientsikkerhet og har støtte fra litteraturen. Tilbakemeldinger på det enkelte blandekort sendes til Blandekortene blir lagt ut på internett etter hvert som de er ferdigstilte, her:. De blir lagt ut i både pdf- og wordformat. Pdf-formatet kan ikke endres og vil ha påført revisjonsdato samt logoen til Norsk barnelegeforening og Kompetansenettverket for legemidler til barn. Wordformatet legges ut 1

2 uten logo og revisjonsdato, og hver enkelt avdeling har mulighet til å tilpasse formatet og innholdet slik de ønsker det. Generelt om blandekortene Utblanding av legemidler: Tilsetning av legemiddel til infusjonsvæsker innebærer risikomomenter som leger og sykepleiere må kjenne til. Det kan oppstå komplikasjoner som utfelling, kjemisk nedbrytning eller mikrobiell forurensing. Ufullstendig blanding kan føre til ujevn dosering, som i verste kan føre til fatale konsekvenser for pasienten. Blandekortene vil ikke ha opplysninger om at legemidlet skal blandes godt før bruk, da vi forutsetter at dette gjøres ved alle tilsetninger, enten det er i hetteglass, infusjonsbag/-pose eller sprøyte. Vi vil likevel minne spesielt om viktigheten av dette ved tilsetninger av små legemiddelvolum (Eks. 0,25 ml alprostadil (Prostivas) i 49,75 ml glukose), og ved tilsetninger av potente legemidler som f.eks KCl. Studier viser at barn er spesielt utsatte for feilmedisinering som skyldes regnefeil, bl.a. ved fortynning av injeksjonsvæsker. Det er helsepersonells individuelle ansvar å sørge for at pasienten får riktig dose og at legemidlenes kvalitet er ivaretatt ved administrasjon til pasienten, dvs. at de er sterile, fri for partikler og kjemisk holdbare. Før bruk av blandekortene: Bruk av disse blandekortene forutsetter at det er gitt opplæring i hvordan opplysningene i kortene skal brukes, og hvilke vurderinger som er gjort. Forordet må leses i sin helhet av alle som skal bruke blandekortene. Det er tatt en del prinsipielle valg i utarbeidelsen av blandekortene, disse er det viktig at ledelsen setter seg inn i og godkjenner før avdelingene tar i bruk blandekortene. Format: Blandetabellene fra Barnelegeforeningens Legemiddelveileder blir nå erstattet med blandekort. Det er valgt å ha kortene og fortynningsforslagene i A5-format. Dette valget er gjort for at utblandingskortene skal kunne skrives ut, eventuelt lamineres med fortynningsforslaget på baksiden og passe inn i A5 permer på medisinrommene. De færreste har PC på medisinrommet og A4 permer tar mye plass. For de som ønsker å bruke flippover vil både kortet og fortynningsforslaget få plass på en side. Bruk av kilder: Blandekortene inneholder referanser for hver opplysning og dette er gjort for at det skal være lettere å kontrollere og revidere kortene. Referanselisten står til slutt i forordet. Forskjellige kilder er brukt for å finne de ulike opplysningene. For utblanding/rekonstituering, fortynning og holdbarhet/brukstider har vi i all hovedsak brukt SPC (2) (fortrinnsvis den norske, dersom preparatet er markedsført i Norge), Handbook on Injectable Drugs (3) og Norske Legemiddelstandarder (NLS) 2011, Oppbevaringstider og veiledende brukstid for sterile legemidler etter anbrudd (15). Opplysninger om administrasjonstid og anbefalt konsentrasjon for injeksjon eller infusjon er stort sett hentet fra BNF for Children (1), fra SPC og/eller fra Lexicomp, Pediatric and Neonatal Lexi-Drugs Online (5). Det er i stor grad forsøkt å finne opplysninger som er spesifikt tilpasset bruk hos barn. Bivirkninger som er listet opp under Merknader er stort sett hentet fra UCLH, Injectable medicines administration guide (4), som har listet opp infusjonsrelaterte bivirkninger. Andre kilder for bivirkninger er BNF for Children (1) og de ulike SPCene. Valg av legemidler: Det er laget blandekort for legemidler som er i bruk på barneavdelinger i Norge. Det er ikke tatt hensyn til om bruken er innenfor godkjent indikasjon, alder og dosering, da dette er legens ansvar ved ordinering. Utblanding av legemidlene etter blandekort kan også i noen tilfeller være utenfor det som er oppgitt i SPC. 2

3 Et eksempel er rasburikase der SPC kun oppgir utblanding av dosen i 50 ml, men ved bruk til barn har vi opplysninger om utblanding i 10 ml. Konserveringsmiddel: Det opplyses i utgangspunktet ikke om konserveringsmiddel på blandekortene, da dette er legens ansvar å ta stilling til ved ordinasjon. Unntaket er når det finnes preparater både med og uten konserveringsmiddel for samme virkestoff. I de tilfellene vil vi opplyse om konserveringsmiddel slik at sykepleier eventuelt kan velge preparatet uten konserveringsmiddel. For enkelte legemidler er det også satt inn en advarsel mot bruk av det spesielle konserveringsmidlet til barn (eks. noradrenalin). Opplysninger som ikke er tatt med på blandekortene: Det er ikke tatt inn opplysninger/advarsler som: "Må ikke blandes med natriumklorid." o Kun oppgitt at preparatet kan blandes med glukose. "Må ikke oppbevares i kjøleskap." o Kun oppgitt holdbarhet ved romtemperatur. Farge på de ulike løsningene etter utblanding. o Dette varierer mellom ulike synonympreparater og v/usikkerhet må preparatomtale, pakningsvedlegg eller lignende sjekkes. "Løsninger med utfelling må ikke brukes". o Dette anses som selvsagt og innebygget i generell opplæring i administrasjon av injeksjoner/infusjoner. "Må beskyttes mot sollys" o Kun oppgitt lysbeskyttelse når dette gjelder for lampelys. Kommentarer til de enkelte feltene i blandekortene NB! Blandekortene skal leses nedover kolonne for kolonne, med unntak av kolonnene for styrke og stamløsning. Dette er presisert nedenfor. Blandekortene er navngitt etter norske virkestoffnavn. Under virkestoffnavnet er ulike preparatnavn angitt. I de tilfeller der preparatnavnet er det samme som virkestoffnavnet oppgir vi også produsent, fordi disse preparatene ikke nødvendigvis er identiske. Andre preparat kan ha samme navn (eks. Venofer), men komme fra ulike leverandører. Dette er parallellimport der preparatene er i prinsippet identiske, og vi angir derfor kun preparatnavnet og ikke produsentnavn. Styrke: I denne kolonnen er det angitt hvilke styrker som finnes og om de kommer i hetteglass, ampuller eller infusjonsbag. Denne kolonnen må leses sammen med kolonnen for stamløsning. Disse to kolonnene har et felles skravert felt der konsentrasjon av stamløsning eller konsentrasjon av ferdig oppløsning fra produsent er oppgitt. Når et virkestoff har flere preparater med ulik konsentrasjon, vil det være flere skraverte felt. Et eksempel på dette er hydrokortison, der Solu-Cortef har to ulike konsentrasjoner (50 mg/ml og 125 mg/ml) etter utblanding. Stamløsning: Denne kolonnen må ses i sammenheng med kolonnen for styrke. I stamløsningskolonnen vil det være angitt både hvilket oppløsningsmiddel (som oftest sterilt vann) og hvilket volum som skal brukes til utblanding av tørrstoff (rekonstituering). Det er for noen virkestoff angitt utblanding av tørrstoff i flere størrelser (f. eks. benzylpenicillin), det er viktig å lese disse bortover slik at mengde tørrstoff og volum oppløsningsmiddel korresponderer for å gi rett konsentrasjon av virkestoffet i stamløsningen. Konsentrasjon for rekonstituerte løsninger (stamløsninger) vil angis i skravert felt som Konsentrasjon stamløsning: I de tilfeller hvor 3

4 legemiddelet allerede er oppløst (f. eks. amiodarone) vil kolonnen for stamløsning være tom og konsentrasjonen vil være angitt i skravert felt som: Konsentrasjon:. Fortrengningsfaktor: I utblandingskortene er det for de fleste legemidlene ikke tatt hensyn til fortrengingsfaktor ved oppløsning av tørrstoff. I de få tilfellene det er tatt hensyn til fortrengningsfaktor så er dette for legemidler der SPC tydelig tar hensyn til fortreningsfaktor når de angir utblandingsvolum. Eksempler er vorikonazol og mecillinam. Begrunnelsen for dette valget er at fortrengningsfaktor i liten grad blir oppgitt i SPC og denne faktoren kan variere mellom ulike synonympreparater. Tørrstoff vil i varierende grad fortrenge væske slik at totalvolumet av stamløsningen blir høyere enn tilsatt oppløsningsmiddel. Dette er oftest uproblematisk, men konsekvensen er at konsentrasjonen på stamløsningen ikke blir helt nøyaktig, men noe lavere, og ved uttak av deldoser vil dosen ikke bli helt nøyaktig. Det avviket i dose som oppstår er så lite at dette ikke anses å ha noen terapeutisk betydning, da de fleste legemidler har et visst doseringsspenn. Medikamenter med smalt terapeutisk vindu vil som regel bli monitorert med konsentrasjon av legemidlet i blod. Overføringskanyle: Når hele dosen i et hetteglass skal brukes er det vanligvis ikke nødvendig å rekonstituere tørrstoffet før fortynning. I disse tilfellene kan tørrstoffet løses direkte i passende infusjonsvæske med overføringskanyle (adapter). Dette er ikke angitt i blandekortene, og bruk av overføringskanyle for direkte oppløsning i fortynningsvæske må undersøkes for det enkelte medikament. Videre fortynning: I denne kolonnen er det angitt om stoffene må eller kan fortynnes videre og aktuelle fortynningsvæsker. Mange legemidler kan gis både ufortynnet og fortynnet, og det er da opp til sykepleier å velge den mest hensiktsmessige administrasjonsmåten. Faktorer man må ta hensyn til når man velger fortynning eller ei, er først og fremst om legemidlet gir risiko for tromboflebitt, og hvilken type intravenøs inngang man skal gi legemidlet i (SVK/PVK). (For mer informasjon, se «Risiko for tromboflebitt» under Merknader ). I tillegg til dette må sykepleier også vurdere faktorer som pasientens vekt/væskestatus og praktiske hensyn ved valg av fortynning eller ikke. Legemidlene skal kun fortynnes med angitte fortynningsvæsker. Vi har kun valgt å angi de vanligste fortynningsvæskene, og dersom andre væsker er ønskelige må dette sjekkes ut spesielt. I kolonnen er det også angitt anbefalt konsentrasjon ved fortynning, eventuelt konsentrasjonsgrenser der dette er aktuelt. Der det er angitt makskonsentrasjon eller minimumskonsentrasjon skal disse grensene ikke overskrides, da dette kan ha innvirkning på stabiliteten av løsningen (utfelling eller kjemisk nedbryting), eller gi større risiko for infusjonsrelaterte bivirkninger. Tilsetning av fortynningsvæske til et legemiddel kan endre stabiliteten selv om legemidlet er stabilt som ufortynnet inj.-/inf.væske, eller som tørrstoff oppløst i sterilt vann. Der det er angitt «Anbefalt minimums- og/eller makskonsentrasjon, er dette veiledende grenser som angis i kildene. «Anbefalt minimumskonsentrasjon» skal hindre for stor fortynning av legemidlet, slik at volumet ikke blir for stort i forhold til den effekten man ønsker å oppnå av legemidlet. Anbefalt makskonsentrasjon er ofte knyttet til åre- og lokalirritasjon ved administrasjon av legemidlet, men kan også være en konsentrasjon som gir et praktisk volum for infusjon. Innenfor de grensene som er angitt på kortene, må utblandingsvolum alltid tilpasses barnets alder, vekt og hydreringsstatus. Væskerestriksjon: Vi har valgt å spesifikt angi fortynning og administrering av medikamenter ved væskerestriksjon på enkelte kort, slik at sykepleier kan vurdere dette uten særskilt ordinasjon av lege (eks. trimetoprim/sulfa). På enkelte kort er dette nevnt kun som en mulighet, men som må ordineres spesielt av lege. Utover det som er nevnt i 4

5 kortene, kan enkelte andre medikamenter gis i høyere konsentrasjoner enn anbefalt i SVK hvis situasjonen krever det. Dette må i så fall undersøkes for hvert enkelt medikament. Administrasjon: I denne kolonnen er administrasjonsmåte angitt, fortrinnsvis intravenøs injeksjon og/eller intravenøs infusjon. Mye kan også gis intramuskulært eller subkutant, dette er ikke angitt, med unntak av de stoffene der dette er den vanligste administrasjonsformen eller der det aktuelle legemidlet kan gis slik i akuttsituasjon. Det er angitt injeksjons- og infusjonshastighet i de fleste blandekortene. I noen tilfeller er det angitt maksimal infusjonshastighet i tillegg til anbefalt infusjonshastighet, det må da tas hensyn til begge (se eksempel). Eksempel klindamycin: I utblandingskortet er det oppgitt at klindamycin skal gis over minst minutter, men ikke raskere enn 20mg/kg/time. 50 mg til et barn på 20 kg må da gis over minst 10 minutter, som er absolutt nedre grense for infusjonstid av klindamycin. Forholder man seg kun til makshastighet på 20 mg/kg/time, ville infusjonstiden blitt 7,5 minutter. (Regnestykket for makshastigheten: 20 mg/kg/t x 20 kg : 60min/t = 6,7 mg/minutt. 50 mg : 6,7mg/minutt = 7,5 minutter.) 300 mg til et barn på 50 kg kan derimot ikke gis på 10 minutter, men må gis over minst 18 minutter fordi makshastigheten på 20 mg/kg/time ikke kan overskrides. (Regnestykket for makshastigheten: 20 mg/kg/t x 50 kg : 60min/t = 16,7 mg/minutt. 300 mg : 16,7mg/minutt = 18 minutter.) Benevnelsen Etter legens ordinasjon brukes i de tilfeller der infusjonshastigheten og/eller blandingsforhold varierer mye. I disse tilfellene må infusjonshastighet og/eller blandeforhold ordineres spesielt av lege, eller fremgå av godkjente sprøytepumpeprotokoller/-profiler eller andre tabeller. En spesiell problemstilling er angivelsen av langsom IV injeksjon som kan variere alt fra 30 sekunder til 10 minutter i ulike oppslagsverk. For de legemidlene der langsom IV injeksjon uten nærmere tidsangivelse er eneste opplysning, er det valgt å angi en konkret hastighet i stedet, f.eks. over 3-5 minutter. Dette for å unngå at den enkelte sykepleier må ta stilling til hva som er langsomt og dermed unngå for raske/langsomme injeksjoner. Det er lagt vekt på at valg av tidsangivelsen skal ligge forsvarlig innefor rammene av langsom IV injeksjon og at den er tilpasset vanlig praksis. Opplysninger om filter er angitt for legemidler som av ulike grunner ikke kan gå i in-line filter str. 0,2µm. Holdbarhet: Bakgrunn for holdbarhet: Det er to faktorer som bestemmer holdbarhetstiden for medikamenter. Det ene er stabiliteten av legemidlet og det andre er den mikrobiologiske holdbarheten. I forhold til mikrobiologisk holdbarhet har vi forholdt oss til Norske Legemiddelstandarder (NLS) 2011, Oppbevaringstider og veiledende brukstid for sterile legemidler etter anbrudd. For opplysninger om stabilitet har vi brukt forskjellige kilder, men ofte produsentuavhengig informasjon som f. eks. Handbook on Injectable Drugs (3). Den korteste tiden blir begrensende. Opplysninger om holdbarhet kan avvike fra SPC eller pakningsvedlegget for enkelte preparat, fordi vi forholder oss til norsk praksis ved angivelse av holdbarhet. Holdbarhet av stamløsninger er angitt der tørrstoff er oppløst eller hetteglass er anbrutt, og for ampuller er det angitt at de er for engangsbruk. Holdbarhet av fortynnet løsning er angitt for alle legemidler som kan eller må fortynnes. Fortynnede løsninger og infusjonskonsentrater vil til barn ofte brukes til å trekke ut flere doser fra samme beholder, som 5

6 oftest et hetteglass. Holdbarheten blir da begrenset oppad til 12 timer i romtemperatur eller 24 timer i kjøleskap, i samsvar med NLS sine retningslinjer for ukonserverte injeksjonsvæsker. I de tilfeller der legemiddelet kan gis som kontinuerlig infusjon er holdbarhet av kontinuerlig infusjon angitt. Denne holdbarheten er som regel 24 timer i romtemperatur, men forutsetter da at stamløsning/infusjonskonsentrat er tilberedt/åpnet umiddelbart før infusjonen henges opp. Hvis dette ikke er tilfellet må holdbarhetstiden på den kontinuerlige infusjonen reduseres tilsvarende tid som stamløsning/åpnet infusjonskonsentrat har vært oppbevart før tilsetning. Der det ikke foreligger data på oppbevaring av fortynnet løsning vil dette være angitt som bør ikke oppbevares etter utblanding. Tilberedning av alle injeksjons- og infusjonsvæsker skal som hovedregel foregå så tett opptil brukstidspunktet som mulig, for å begrense oppbevaringstiden etter tilsetning. Oppbevaring i kjøleskap reduserer risiko for vekst av mikroorganismer, og bør foretrekkes der dette er angitt. Angitt holdbarhetstid forutsetter at prinsippene for aseptisk teknikk blir fulgt. Videre forutsettes det at man følger anbefalinger om valg av oppløsningsvæske, infusjonsvæske, blandingsforhold, oppbevaring og lysbeskyttelse. Angitt holdbarhetstid forutsetter også at stamløsning/fortynnet løsning oppbevares i lukkede sterile beholdere som f.eks. hetteglass, infusjonspose/-bag. Holdbarhet av legemidler i andre beholdere som f.eks. sprøyter, må vurderes ut fra sykehusets/avdelingens egne retningslinjer. Holdbarhet oppgitt på blandekortene er alltid inkludert infusjonstid. Angitt holdbarhetstid for henholdsvis stamløsningen og fortynnet løsning må sees i sammenheng. Dette betyr at holdbarheten av stamløsningen må regnes med når det blir satt holdbarhet på den fortynnede løsningen. Holdbarheten som er oppgitt i tabellen er alltid inkludert infusjonstid, og man kan heller ikke legge sammen holdbarhet i kjøleskap og holdbarhet i romtemperatur. Det kan foreligge lokale tilpasninger til holdbarhet og brukstider ved de ulike sykehusene, det må tas hensyn til disse før blandekortene eventuelt tas i bruk. Lysbeskyttelse: For enkelte legemidler er det angitt lysbeskyttelse ved oppbevaring etter anbrudd/utblanding. Legemidler skal generelt beskyttes mot sollys. Når det er angitt lysbeskyttelse i blandekortene, gjelder dette for beskyttelse mot lampelys. Lysbeskyttelse under oppbevaring i originalemballasje er ikke kommentert, men står på pakningene. Merknader: Det er angitt antidot og monitorering av legemiddelkonsentrasjon der dette er aktuelt. Antidot er angitt i egen boks øverst i kolonnen, og både virkestoff og handelsnavn er oppgitt. Generell informasjon om bruk av antidot finnes på Helsebiblioteket: (12), i Barnelegeforeningens veiledere (28, 37) og i kapittel G12 Forgiftninger i Legemiddelhåndboken (33). Informasjon om infusjonsrelaterte bivirkninger og enkelte alvorlige bivirkninger er angitt i denne kolonnen, inkludert bivirkninger som krever spesiell monitorering/overvåking av pasienten. Det er vanskelig å lese fra de ulike kildene hva som er infusjonsrelaterte bivirkninger og ikke, så opplysninger om dette i kortene vil ikke være helt konsekvente. Opplysninger om bivirkninger i blandekortene er ingen erstatning for preparatomtalen eller felleskatalogteksten. Allergiske reaksjoner som anafylaksi kan forekomme ved all administrering av legemidler og er ikke angitt med mindre dette utgjør er en spesielt høy risiko og/eller krever egne observasjoner/tiltak. Risiko for tromboflebitt er også angitt og bør tas hensyn til, spesielt ved administrasjon i perifere vener. Vi har brukt tromboflebitt som et samlebegrep for de reaksjoner man ser tilknyttet PVK hos barn, som i tillegg 6

7 til tromboflebitt inkluderer både åre- og lokalirritasjon. Ved perifer administrasjon anbefales det at slike legemidler fortynnes innenfor de grenser utblandingskortet angir, og/eller gis som infusjon hvis mulig. Tilleggsopplysninger: Dette feltet angir andre opplysninger om legemiddelet enn de som er angitt i kolonnene over. Dette er informasjon som det enten ikke er plass til, eller som ikke hører hjemme i de andre kolonnene, men som det likevel er viktige for sykepleiere å ta hensyn til. Tilleggsopplyningene er ofte knyttet til tekst et annet sted i kortet, som er merket med en stjerne* Y-settforlikelige væsker: Forlikelighet i Y-sett er når injeksjonen eller infusjonen kan gis i samme infusjonssett som en pågående infusjon. Y-sett forlikelige væsker er angitt på alle blandekortene. For alle legemidler der vi har opplysninger om forlikelighet i Y-sett med både NaCl og glukose, har vi valgt å angi Y-sett forlikelighet med den generelle formuleringen NaCl, glukose og blandinger av disse, evt. tilsatt inntil 30 mmol KCl/liter, selv der vi ikke har spesifikke opplysninger om dette. De aller fleste «standard drypp» vil være av denne typen. Vi har valgt å angi maksimalt 30 mmol KCl/liter infusjonsvæske, selv om det for noen legemidler kan finnes opplysninger om Y-sett forlikelighet med høyere konsentrasjoner KCl. Dette er gjort for å unngå utilsiktete infusjoner av høye doser KCl. Man må være obs på at denne generelle formuleringen kun favner rene glukose/nacl blandinger, (evt tilsatt KCl), som for eksempel Salidex. Den favner derimot ikke infusjonsvæsker tilsatt andre stoffer som acetat, laktat etc., som for eksempel Ringer-Acetat og Rehydrex. Y-sett forlikelighet med slike infusjonsvæsker må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Denne praksisen er en videreføring fra Barnelegeforeningens blandetabeller og fra Ullevåls blandekort. Legemidler som er Y-sett forlikelige med både glukose og NaCl hver for seg, er vurdert til også å være forlikelige med blandinger av disse. Det er også vurdert at tilsetning av kaliumklorid til disse infusjonene ikke vil forandre forlikeligheten med de ulike legemidlene. Den samme vurderingen er lagt til grunn for opplysninger om forlikelighet både i Barnelegeforeningens gamle blandetabeller og i Ullevåls blandekort. Vurderingen får også støtte fra forskere ved Institutt for Farmasi ved Universitetet i Tromsø, som vi har forelagt og diskutert problemstillingen med (68). Det vil ikke være oppgitt forlikelighet med andre infusjonsvæsker eller andre legemidler. Dette må undersøkes spesielt dersom det er aktuelt. Dersom medikamentet som skal gis er uforlikelig med pågående infusjon, må denne stoppes og det må skylles med forlikelig væske før og etter medikamentet. Ved injeksjon i pågående infusjon må man sikre at injeksjonen blir gitt med riktig hastighet for det aktuelle legemidlet og ikke med hastigheten på den pågående infusjonen. Det samme gjelder skyll etter injeksjon eller infusjon, skyllet skal gå med samme hastighet som injeksjonen/infusjonen. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke bør gis legemidler som intravenøs injeksjon/infusjon i en pågående infusjon med potente legemidler, særlig vasoaktive legemidler. Infusjon av potente legemidler bør heller ikke stoppes for å gi et annet legemiddel. Forslag til fortynning: Det er utarbeidet utblandingsforslag/-eksempler for de fleste legemidler. Dette er kun forslag til fortynning, og utblandinger kan selvsagt gjøres med andre volum og på andre måter så lenge man holder seg innenfor eventuelle konsentrasjonsgrenser. 7

8 Ang. sprøytepumpeprofiler er det fortsatt stor variasjon i hvilke konsentrasjoner og totalvolum som brukes ved den enkelte avdeling. Konsentrasjoner og utblanding angitt i avdelingers sprøytepumpeprofil, skal alltid følges. På nye og reviderte kort lages det nå separate fortynningsforslag for nyfødte, og for eldre barn, men selve blandekortet er det samme for begge grupper. Inntil alle kort er revidert vil det være slik at fortynningsforslagene for barn kan se forskjellige ut, alt ettersom det er et gammelt eller nytt/revidert kort. Nye fortynningsforslag, Nyfødt: Utblandingsforslag/-eksempler er satt inn i tabellform. Aktuelle fortynningsvæsker står angitt i blandekortet. Valgte konsentrasjoner: Valg av konsentrasjoner er gjort med utgangspunkt i de tabeller/blandekort tilsendt fra de største nyfødtavdelingene i Norge. Det er de mest brukte konsentrasjonene/blandingene som er benyttet i fortynningsforslaget. Det har vært ønskelig med færrest mulig konsentrasjoner å velge mellom, men i mange tilfeller må vi angi to alternativer for å dekke både de aller minste og de fullbårne. Praktisk tilnærming: På fortynningsforslagene angis det alltid eksakte volum for å vise hvordan styrken henger sammen med dose og volum. I praksis kan det i midlertid være hensiktsmessig å runde av volumet på fortynningsvæsken i noen tilfeller. Dette gjelder for eksempel fortynning av noradrenalin til 10 mikrogram/ml i 20 ml sprøyte. I forslaget på blandekortet er det angitt 0,2 ml noradrenalin 1 mg/ml og 19,8 ml fortynningsvæske. Her vil man kunne runde av fortynningsvæsken opp til 20 ml, slik at totalvolumet blir 20,2 ml. Slik avrundingspraksis må være beskrevet i avdelingens rutiner for legemiddelhåndtering NB! Det finnes noen få utblandingskort der ferdig løsning/stamløsning finnes i to eller flere konsentrasjoner (f.eks. morfin, benzylpenicillin). Dette er tydeliggjort ved å merke feltet for legemiddelets utgangskonsentrasjon med hvit skrift på svart bakgrunn. Nye fortynningsforslag, Barn: Etter hvert som blandekortene revideres vil fortynningsforslagene for barn endre layout, slik at de ligner mer på forslagene til nyfødt. Legemidler som ordineres i eksakt dose: Regneeksemplene for legemidler med en tilfeldig valgt dose vil bli fjernet. De tidligere deleksemplene blir satt inn i tabell, i stedet for i ren tekst. Fordi det er grunnleggende forskjeller på de ulike avdelinger/sykehus i måten man blander ut legemidler som ordineres i eksakte doser på, har vi valgt å fortsette med deleksemplene. På den måten vil flest mulig kunne ha nytte av forslagene. Deleksemplene tar utgangspunkt i konsentrasjonene som står på blandekortet (maks-, minimums- og anbefalte konsentrasjoner. Dvs. at deleksemplene ofte vil være yttergrenser for fortynning av legemidlet, og ikke nødvendigvis den mest hensiktsmessige eller praktiske fortynningen. Sykepleierne eller avdelingen velger selv utblanding innenfor de grensene som er angitt. Ved revisjon vil vi vurdere å sette inn ett, eller et par praktiske delforslag der dette er hensiktsmessig. Kontinuerlig infusjon: Fortynning av legemidler til kontinuerlig infusjon vil fortsatt angis som konkrete utblandingsforslag i tabell, med litt endret layout. På grunn av de store forskjellene i praksis som nevnt over, vil tabellene inneholde utblandingsforslag til flere ulike konsentrasjoner og totalvolum. Gamle fortynningsforslag, Barn: Legemidler som ordineres i eksakt dose: For legemidler som vanligvis ordineres i eksakt dose er det lagt vekt på å gjøre fortynningsforslagene entydige, og enkle å overføre til andre doser. Det er valgt å bruke 8

9 formularet 1 del legemiddel fortynnet med x deler fortynningsvæske gir konsentrasjon på x mg/ml. I noen tilfeller gir dette lite hensiktsmessige forhold, og disse er blitt avrundet på følgende måte: Ved angivelse av fortynning til makskonsentrasjon vil fortynningsvæsken blir rundet oppover til nærmeste hensiktsmessige tiendedel. Ved angivelse av fortynning til minimumskonsentrasjon blir fortynningsvæsken rundet nedover til nærmeste hensiktsmessige tiendedel. Den fortynnede konsentrasjonen blir da angitt som ca x mg/ml i overskriftene og i beskrivelse av delforhold. I doseeksemplene vil konsentrasjonene bli angitt eksakt. Overskriften i denne type fortynningsforslag er: Forslag til fortynning av legemiddel (eks. granisetron). Det er valgt å sette opp ett doseeksempel for hvert legemiddel, med en tilfeldig valgt dose. Dette er kun for å vise et eksempel på hvordan utregningen vil se ut med utgangspunkt i opplysningene om delforhold. Kontinuerlig infusjon: For legemidler som vanligvis ordineres som kontinuerlig infusjon er det i stedet for doseeksempel, laget fortynningsforslag til forskjellige konsentrasjoner av legemidlet i oppgitt totalvolum. Overskriften i denne type fortynningsforslag er: Forslag til fortynning av legemiddel til kontinuerlig infusjon. Forkortelser brukt i blandekortene: KJ kjøleskap RT romtemperatur NaCl 9 mg/ml natriumklorid 9 mg/ml KCl kaliumklorid IV intravenøst IM intramuskulært SC subkutant SVK sentralt venekateter Første gang utarbeidet , Cecilie Ambli, Niklas Nilsson og Margrete Einen. Sist revidert , Cecilie Ambli, Arna Teigen, Anne Blystad og Margrete Einen. 9

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn

Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Nasjonale utblandingskort for IV medikamenter til barn Hvordan skal kortene brukes? Årlig samling i kompetansenettverket for legemidler til barn Solstrand 15.november 2011 J01D C02 CEFUROKSIM Cefuroxim,

Detaljer

Kapittel 3 Medikamentregning

Kapittel 3 Medikamentregning Medikamentregning Side 1 av 7 Utregninger ved dosering, tillaging og administrering av legemidler til barn innebærer øket risiko for regnefeil og fortynningsfeil fordi legemidlene doseres pr. kg kroppsvekt

Detaljer

Kapittel 1 INJEKSJONER OG INFUSJONER TIL BARN

Kapittel 1 INJEKSJONER OG INFUSJONER TIL BARN INJEKSJONER OG INFUSJONER TIL BARN Side 1 av 8 Tilsetning av legemiddel til infusjonsvæsker innebærer risikomomenter som leger og sykepleiere må kjenne til. Det kan oppstå komplikasjoner som utfelling,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

Kvalitetssikring av medikamentinfusjoner. Solstrandseminar 29.oktober 2014 Ingrid Grønlie

Kvalitetssikring av medikamentinfusjoner. Solstrandseminar 29.oktober 2014 Ingrid Grønlie Kvalitetssikring av medikamentinfusjoner Solstrandseminar 29.oktober 2014 Ingrid Grønlie Kvalitetskrav til legemidler som gis Til produsent: - Sterile og pyrogenfrie - Partikkelfrie parenteralt Ved administrering

Detaljer

Hjelp til selvhjelp - Legemiddelopplysninger. Solstrand, 28.10.13

Hjelp til selvhjelp - Legemiddelopplysninger. Solstrand, 28.10.13 Hjelp til selvhjelp - Legemiddelopplysninger Solstrand, 28.10.13 Hjelp til selvhjelp? Plan: Gjennomgang i plenum Gode startsider Databaser nettverket har kjøpt tilgang til Litt generelt om enkelte problemstillinger

Detaljer

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (som glukosemonohydrat)

Detaljer

Solstrandseminar 27.oktober 2014 Ingrid Grønlie

Solstrandseminar 27.oktober 2014 Ingrid Grønlie LEGEMIDDELUTVALG VED BARNEKLINIKKEN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS Solstrandseminar 27.oktober 2014 Ingrid Grønlie Hvor ligger barn på Haukeland Ca. 60% av barn på Barneklinikken Resten ligger på Barnekirurgen,

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

LEGEMIDDEL E H L ÅNDTE T R E ING Regle l r o g fo f rskrif i t f er i i d en praktiske hverdagen v/ / E ls l e A une

LEGEMIDDEL E H L ÅNDTE T R E ING Regle l r o g fo f rskrif i t f er i i d en praktiske hverdagen v/ / E ls l e A une LEGEMIDDELHÅNDTERING Regler og forskrifter i den praktiske hverdagen v/ Else Aune Hvilke forskrifter skal vi kunne noe om? Hvor finner vi forskriftene? PULSEN Håndbøker blå feltet Legemiddelhåndboka NLSH

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex special infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 1500 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding

Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding av de to kamrene i pakningen: Før blanding blanding PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nutriflex plus infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Innhold av virkestoffer i 1000 ml og 2000 ml av preparatet før og etter blanding

Detaljer

Administrering av legemidler i. sonde/peg. En veileder for helsepersonell

Administrering av legemidler i. sonde/peg. En veileder for helsepersonell Administrering av legemidler i sonde/peg En veileder for helsepersonell Bakgrunn En stadig større andel av pasienter på sykehus har innlagt sonde eller PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) for å sikre

Detaljer

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat.

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein

Detaljer

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016

PARENTERAL ERNÆRING. Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 PARENTERAL ERNÆRING Hilde M. Sporsem Klinisk farmasøyt Sykehusapoteket Oslo, farmasøytiske tjenester Trinn 1 januar 2016 Valg av parenteral ernæringsløsning Velge det produkt som sykehuset har LIS (legemiddelinnkjøp)

Detaljer

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN.

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Dokumentansvarlig: Margitta Kampman Dokumentnummer: PR31144 Godkjent av: Svein Ivar Bekkelund Gyldig for: UNN HF Hensikt Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Omfang Prosedyren gjelder

Detaljer

Parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til Fresenius Kabis 3-kammerposer

Parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til Fresenius Kabis 3-kammerposer Parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til Fresenius Kabis 3-kammerposer Vi har testet forlikelighet av en rekke parallellinfusjoner/ Y-sett infusjoner til våre 3-kammerposer. Dette dokumentet gir en oversikt

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Gonazon

PREPARATOMTALE. Gonazon PREPARATOMTALE Gonazon 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Gonazon konsentrat til injeksjonsvæske for hunner i laksefamilien. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING HETTEGLASS INNEHOLDENDE KONSENTRAT : Virkestoff

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 28

B. PAKNINGSVEDLEGG 28 B. PAKNINGSVEDLEGG 28 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Cerezyme 200 E pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Imiglukerase Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder:

1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml oppløsning inneholder: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml oppløsning inneholder: Glukose 200,0 g (som glukosemonohydrat

Detaljer

1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2 mg noradrenalintartrat tilsvarende 1 mg noradrenalin.

1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2 mg noradrenalintartrat tilsvarende 1 mg noradrenalin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Noradrenalin Abcur 1 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 2 mg noradrenalintartrat

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Enterisol Ileitis vet. lyofilisat og væske til mikstur, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Svekket, levende Lawsonia

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1/18 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Neocolipor injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): Per dose på 2 ml: E.coli adhesin F4 (F4ab, F4ac,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode og navn/namn Eksamensform : Bachelor i sykepleie : GRS11 / GRSD11 Ny/ utsatt prøve : Medikamentregning : Forprøve

Detaljer

NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006

NLSH 2006. Bodil Stien Haugene, NLSH 2006 BASISKURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING NLSH 2006 Hvordan finne prosedyren i Doc Map Pulsen Håndbøker Legemiddelhåndbok NLSH SYKEHUSAPOTEKETS FORPLIKTELSER Legemiddelleveranse. Smertekasetter. Cytostatikakurer.

Detaljer

Risikolegemidler. Laila Bruun Sykehusfarmasøyt. Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS

Risikolegemidler. Laila Bruun Sykehusfarmasøyt. Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS Risikolegemidler Laila Bruun Sykehusfarmasøyt Seksjon for Legemiddelkomite og sikkerhet Avd for farmakologi OUS Risikolegemidler hva er det? Legemiddel som har medført alvorlig skade/dødsfall pga - Legemiddelets

Detaljer

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock

Mini-Plasco connect. Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration. ...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect Ampullen til ethvert bruk... Fluid Administration...enkelt-dose ampulle med luer-lock Mini-Plasco connect... Dine utfordringer Hver dag utføres utallige prosedyrer i arbeidet med en

Detaljer

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke.

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Sedastop vet. 5 mg/ml injeksjonsvæske, 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Atipamezol 4,27 mg (tilsv. 5,0 mg atipamezolhydroklorid) Hjelpestoff:

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

- Hver 0,007 ml dose av vaksine inneholder følgende antall sporulerte oocyster derivert fra fem svekkede koksidielinjer med kort utviklingssyklus:

- Hver 0,007 ml dose av vaksine inneholder følgende antall sporulerte oocyster derivert fra fem svekkede koksidielinjer med kort utviklingssyklus: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN HIPRACOX. Mikstur, suspensjon og oppløsning for spray for kyllinger. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sammensetning per dose (0,007 ml) av HIPRACOX: 1. Virkestoffer:

Detaljer

Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk

Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2006-2 Saksnummer 200509071 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Tilvirkning i apotek av adenosin til parenteral bruk 1. Bakgrunn - formål Apotek har

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 19

B. PAKNINGSVEDLEGG 19 B. PAKNINGSVEDLEGG 19 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Aldurazyme, 100 U/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Laronidase Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter]

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter] PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder:

Detaljer

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre

Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Urinkatetre, perifere venekatetre, sentralvenøse katetre Hygienesykepleier Hilde Aasen, Smittevernenheten, SiV mail: hilde.aasen@siv.no tlf 93217022/33343438 Urinkateter Tre kategorier: - Korttidskateterisering,

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucos. B. Braun 50 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Glukose, vannfri (55,0 g som glukosemonohydrat)

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

RETNINGSLINJER FOR LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNEKLINIKKEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS , Retningslinjene finnes også på Barneklinikkens område på intranett Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. ANSVARSFORHOLD...4 3. INNKJØP...4 Rekvisisjon...5 Legemidler (gul rekvisisjon)...5

Detaljer

Cerezyme hjemme. Håndbok for pasienter med Gaucher sykdom som får hjemmeinfusjon med Cerezyme

Cerezyme hjemme. Håndbok for pasienter med Gaucher sykdom som får hjemmeinfusjon med Cerezyme Cerezyme hjemme Håndbok for pasienter med Gaucher sykdom som får hjemmeinfusjon med Cerezyme Versjon nr. 2: 24. januar 2011 (sist revidert desember 2014) Les all denne informasjonen nøye før du starter

Detaljer

Genestran Vet 75 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning, for storfe, hest og svin

Genestran Vet 75 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning, for storfe, hest og svin 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Genestran Vet 75 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning, for storfe, hest og svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: mikrogram R(+)-Kloprostenol

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 23

B. PAKNINGSVEDLEGG 23 B. PAKNINGSVEDLEGG 23 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Myozyme 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Alglukosidase alfa Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l.

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Kaliumklorid 74,5 mg Elektrolyttinnhold pr.

Detaljer

Doseringen bestemmes av retningslinjene for legemidlet som skal løses opp eller fortynnes.

Doseringen bestemmes av retningslinjene for legemidlet som skal løses opp eller fortynnes. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Sterilt vann B. Braun oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 100 ml inneholder: Vann til injeksjonsvæsker 100 ml 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning

Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning Bruk av legemidler hos barn uten indikasjon eller godkjenning Hva er forsvarlig? Hvem skal gi råd? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør www.legemiddelverket.no Oversikt På indikasjon (on-label) Bruk i

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Revertor vet 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Revertor vet 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Revertor vet 5 mg/ml til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Atipamezolhydroklorid 5,0 mg Hjelpestoff: Metylparahydroksybenzoat

Detaljer

NSF- Fagmøte 20.03.14 Ny legemiddelhåndteringsforskrift

NSF- Fagmøte 20.03.14 Ny legemiddelhåndteringsforskrift NSF- Fagmøte 20.03.14 Ny legemiddelhåndteringsforskrift Adm.dir Gunn Fredriksen 1 I hovedsak 2 endringer Dette har vi ventet på så lenge 1. Ordinering etter prosedyre (endring av 7) 2. Presisering av krav

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet

Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet Uønskete hendelser ved legemidler til barn Prosjekt i samarbeid med Nasjonal enhet for Pasientsikkerhet Seminar Ullensvang 2010 Ingrid Grønlie Nettverkets oppgaver innen Pasientsikkerhet Hovedoppgaver

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Purevax FeLV injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 1 ml inneholder: Virkestoff: FeLV rekombinant Canarypoxvirus

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Dysect vet 12,5 g/l påhellingsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Alfacypermetrin 12,5 g/l Hjelpestoffer: Klorofyll-kobberkompleks

Detaljer

Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014

Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 27. februar 2014 Revisjon av LIS-MS AVTALER 2014 LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefaling ved valg av immunmodulerende

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for Radiografi NY OG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning : Farmakologi med medikamentregning : institutt for Radiografi Kull

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Receptal vet. 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: Virkestoff(er): Buserelinacetat

Detaljer

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN 0086 TM Leveringssystem for legemidler til embolisering BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem for legemidler til embolisering STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN Norsk BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX

INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX INNHOLDSFORTEGNELSE AKUTT-CHATEX 1:MEDIKAMENTER VED ANAFYLAKSI/ALLERGISK SJOKK DEL 1 OG 2 2:MEDIKAMENTER VED ASTMA-ANFALL 3:ASTMA VURDERING OG INHALASJONSBEHANDLING 4:MEDIKAMENTER VED HJERTEINFARKT 5:MEDIKAMENTER

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dipeptiven 200 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Aktive substanser N(2)-L-alanyl-L-glutamin

Detaljer

22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2. Brukerveiledning. Menopur. 600 IU eller 1200 IU

22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2. Brukerveiledning. Menopur. 600 IU eller 1200 IU 22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2 Brukerveiledning Menopur 600 IU eller 1200 IU 22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 3 Sjekk at pakningen inneholder følgende

Detaljer

[Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE

[Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE [Version 8, 10/2012] VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Uniferon 200 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Hver ml inneholder 200

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG. OLICLINOMEL N 6-900E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose. Virkestoffene er i pose på 1000 ml:

PAKNINGSVEDLEGG. OLICLINOMEL N 6-900E, infusjonsvæske, emulsjon i trekammerpose. Virkestoffene er i pose på 1000 ml: Ikke-proteinkalori/nitrogen-forhold (Kcal/g N) PAKNINGSVEDLEGG Vennligst les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du bruker legemidlet. -Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning : Farmakologi med medikamentregning : Institutt for radiografi Kull : R 08 Eksamensdato : 05.05.09 Fagansvarlig/fagansvarleg

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose inneholder: Virkestoff: levende kyllinganemivirus (CAV*), stamme Cux-1: 10

Detaljer

NETTVERKSEMINAR 2013 SOLSTRAND HOTEL & BAD VELKOMMEN

NETTVERKSEMINAR 2013 SOLSTRAND HOTEL & BAD VELKOMMEN NETTVERKSEMINAR 2013 SOLSTRAND HOTEL & BAD VELKOMMEN Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Gjennom DELING av kunnskap, erfaring, forståelse, engasjement. Bidra til at legemiddelbehandling

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning ceftolozan/tazobaktam

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning ceftolozan/tazobaktam Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Zerbaxa 1 g/0,5 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning ceftolozan/tazobaktam Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Ferinject 50 mg jern/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning jern (som jern(iii)karboksymaltose)

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Ferinject 50 mg jern/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning jern (som jern(iii)karboksymaltose) Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Ferinject 50 mg jern/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning jern (som jern(iii)karboksymaltose) Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 30

B. PAKNINGSVEDLEGG 30 B. PAKNINGSVEDLEGG 30 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Fabrazyme 35 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Agalsidase beta Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Oxaliplatin Hospira 5 mg/ml, konsentrat til infusjonsvæske. Oksaliplatin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Oxaliplatin Hospira 5 mg/ml, konsentrat til infusjonsvæske. Oksaliplatin Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.

Detaljer

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK

PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER HVORFOR PVK? VALG AV PVK PERIFER VENEKANYLE (PVK) INNLEGGELSE, STELL, DOKUMENTASJON, OBSERVASJON OG KOMPLIKASJONER Intensivsykepleier Ove Andre Minsås 6. september 2011 HVORFOR PVK? intravenøs væsketilførsel intravenøs smertebehandling

Detaljer

Medisinering gjennom PEG og gastrostomiport. 2012 Ingrid Grønlie

Medisinering gjennom PEG og gastrostomiport. 2012 Ingrid Grønlie Medisinering gjennom PEG og gastrostomiport 2012 Ingrid Grønlie Disposisjon Litt om sonder Hvilke legemiddelformer kan gis i sonde? Problemer som kan oppstå Administrering av legemidler i sonde Interaksjon

Detaljer

Produksjonsveiledning Human Ajourført mai 2011

Produksjonsveiledning Human Ajourført mai 2011 Human Ajourført mai 2011 Side 2 INNHOLD Side: Felleskatalogen, human 3 Disposisjon for utarbeidelse av Felleskatalogtekster 7 1. Kontinuerlig oppdatering I løpet av andre kvartal sender redaksjonen ut

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Kadcyla. Kadcyla. Viktig sikkerhetsinformasjon og og veiledning til til helsepersonell. Viktig sikkerhetsinformasjon og v til helsepersonell

Kadcyla. Kadcyla. Viktig sikkerhetsinformasjon og og veiledning til til helsepersonell. Viktig sikkerhetsinformasjon og v til helsepersonell Dette Dette legemidlet er underlagt særlig særlig overvåking for for å å oppdage ny ny sikkerhetsinformasjon så så raskt raskt som som mulig. mulig. Helsepersonell oppfordres til å til melde å melde enhver

Detaljer

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann.

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bronwel Comp mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 15 ml (16,7 g) inneholder: 0,12 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (7 13 : 1) av Thymus vulgaris

Detaljer

Bruk av. En veiledning for helsepersonell

Bruk av. En veiledning for helsepersonell Bruk av En veiledning for helsepersonell Når Kineret blir forskrevet for cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS), vennligst kommuniser informasjonen som er fremlagt i dette heftet til pasienten/omsorgspersonen

Detaljer

LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011

LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011 Vedlegg C til oppdatert versjon av informasjonspakke om biologiske legemidler og MS-legemidler (utgave nummer 2) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF April 2011 LIS-TNF/BIO

Detaljer

Forskning. Sørlandet sykehus. Unni Mette Stamnes Köpp, Phd Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand, SSHF

Forskning. Sørlandet sykehus. Unni Mette Stamnes Köpp, Phd Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand, SSHF Forskning Sørlandet sykehus Unni Mette Stamnes Köpp, Phd Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand, SSHF Infrastruktur/kontorer/PC-er osv. IKT og bibliotekstøtte Statistikk/metodeseminarer Den lille forskerskolen

Detaljer

Legemiddelhendelser. Workshop Oslo 23.08.13

Legemiddelhendelser. Workshop Oslo 23.08.13 Legemiddelhendelser Workshop Oslo 23.08.3 Felles klassifisering? Ikke felles nasjonal database Ikke felles nasjonalt dataverktøy Ingen nasjonale krav/retningslinjer til klassifisering Beste fellesnevner

Detaljer

UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE

UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/UTSETT EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Institutt for radiografi Kull : R09 Emnekode/-navn/-namn : BRF10 Farmakologi med medikamentregning Eksamensform

Detaljer

Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund

Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kvalitativ sammensetning Kombinasjonsvaksine

Detaljer

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING

4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 4 KONSENTRASJON 4.1 INNLEDNING 1 Terminologi En løsning er tidligere definert som en homogen blanding av rene stoffer (kap. 1). Vi tenker vanligvis på en løsning som flytende, dvs. at et eller annet stoff

Detaljer

AQUI-S vet. 540 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til atlantisk laks og regnbueørret

AQUI-S vet. 540 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til atlantisk laks og regnbueørret 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN AQUI-S vet. 540 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til atlantisk laks og regnbueørret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): isoeugenol 540 mg/ml

Detaljer

Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter

Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: Karprofen 50 mg Hjelpestoff:

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason PAKNINGSVEDLEGG Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning betametason Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

UNDERUTVALG FOR LEGEMIDLER TIL BARN VED OUS. Presentasjon Solstrandkonferansen 28.10.13

UNDERUTVALG FOR LEGEMIDLER TIL BARN VED OUS. Presentasjon Solstrandkonferansen 28.10.13 UNDERUTVALG FOR LEGEMIDLER TIL BARN VED OUS Presentasjon Solstrandkonferansen 28.10.13 UNDERUTVALG FOR LEGEMIDLER TIL BARN, OUS DISPOSISJON Barna i OUS Organisasjonsstruktur Utfordringer mhp arbeidet omkring

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av cytostatika utenfor sykehus

Retningslinjer for håndtering av cytostatika utenfor sykehus Retningslinjer for håndtering av cytostatika utenfor sykehus IK-2520 1995 Statens helsetilsyns veiledningsserie 8/1995. Forord Behandling av kreftsykdommer med cytostatika kan foregå utenfor sykehus slik

Detaljer

Hvordan bruke Benlysta (belimumab) ved SLE?

Hvordan bruke Benlysta (belimumab) ved SLE? Hvordan bruke Benlysta (belimumab) ved SLE? En trinnvis guide til dosering og administrasjon Dag 0 Dag 14 Dag 28 Deretter en infusjon hver 4. uke Oppstart Se forskrivningsinformasjon siste side Oppstart

Detaljer

Skal ikke brukes samtidig med piperazinholdige preparater. Se pkt. 4.7 og 4.8.

Skal ikke brukes samtidig med piperazinholdige preparater. Se pkt. 4.7 og 4.8. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Welpan vet.15 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder Virkestoffer: Febantel Pyrantel 15,0 mg 5,0 mg (som pyrantelembonat

Detaljer

Hver ampulle på 1 ml inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid (som naloksonhydrokloriddihydrat)

Hver ampulle på 1 ml inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid (som naloksonhydrokloriddihydrat) PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Naloxon B. Braun 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ampulle på 1 ml inneholder 0,4 mg naloksonhydroklorid

Detaljer

Hunder, katter, gnagere, kaniner, storfe, sauer, geiter, hester og mink.

Hunder, katter, gnagere, kaniner, storfe, sauer, geiter, hester og mink. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Euthasol vet. 400 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per ml: Virkestoff: Pentobarbital (som natriumsalt) 362,9 mg (ekvivalent med

Detaljer