K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007"

Transkript

1 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

2 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling av pengene som investeres etter fem år, det andre gir deg avkastningen til vår utvalgte Hedgefondindeks. Høy avkastning, god sikkerhet Ved å investere i K-Bank Hedgefond obligasjon II kan du forvente bra avkastning, høy sikkerhet og meget god risikospredning. Positiv avkastning, uansett utvikling i aksjemarkedet K-Bank Hedgefond obligasjon II har som mål å levere absolutt avkastning, det vil si positiv avkastning uansett hvordan markedene utvikler seg. God risikospredning Med hedgefond i porteføljen vil du oppnå god risikospredning på sparepengene. Verdiutviklingen i hedgefondet er ikke avhengig av en positiv utvikling i aksjemarkedet. Komplett portefølje K-Bank Hedgefond obligasjon II gir deg muligheten til å investere i "alle" aktivaklasser gjennom en og samme investering. Det investeres i aksjer, obligasjoner, råvarer og derivater samtidig og det benyttes en rekke ulike investeringsstrategier. Hva har skjedd siden terrorangrepet i USA? Den første reaksjonen etter den 11. september var at aksjemarkedet i USA falt med ca 12 % frem til den 21. september, og Morgan Stanleys verdensindeks falt med 11 % i samme tidsperiode. Dette var en periode med lite rasjonalitet i markedet noe som medførte at "alle" solgte seg ut av aksjemarkedet. Mot slutten av september hadde aksjemarkedet falt til et så lavt nivå som det ikke hadde vært siden Asiakrisen i På dette nivået mente mange av de store profesjonelle aktørene at det hadde vært en overreaksjon og startet å kjøpe seg inn i aksjemarkedet igjen. I begynnelsen av oktober var markedene omtrent tilbake der de var den 11. september. For hedgefondene, som kan investere i alle markeder og med alle strategier, har denne markedssituasjonen medført et større inntjeningspotensiale. Mens aksjemarkedene falt kraftig har de fleste hedgefondene holdt seg i ro, og potensiale for en positiv inntjening er i dag større enn det var før terrorhandlingene. Usikkerhet i finansmarkedene betyr at det blir flere muligheter for hedgefondene til å øke inntjeningen.

3 K-Bank Hedgefond obligasjon II en alternativ spareform K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 er strukturert som en vanlig indeksobligasjon. Det vil si at minimum investert beløp vil bli tilbakebetalt ved obligasjonens forfall, uansett hvordan den underliggende hedgefondindeksen har utviklet seg. Avkastningen er knyttet til en eventuell positiv utvikling i hedgefondindeksen. Ved forfall vil investor få utbetalt 105% av den eventuelle stigningen i indeksen. Hedgefondindeksen består i utgangspunktet av 25 utvalgte hedgefond. I motsetning til vanlige aksjefond kan hedgefond investere i flere ulike finansielle instrumenter, og dermed oppnå god avkastning uavhengig av utviklingen i aksjemarkedene. Forvaltere av hedgefond gis "frie" tøyler til å velge strategi for å oppnå sine avkastningskrav. Dermed kan forvalteren reagere raskt når muligheten byr seg. Tradisjonelle fond investerer i aksjer og obligasjoner, mens hedgefond benytter seg i tillegg av valuta, råvarer, konvertible obligasjoner, derivater og short-posisjoner. Absolutt i stedet for relativ avkastning En annen vesentlig forskjell mellom aksjefond og hedgefond er relativ og absolutt avkastning. Et hedgefond har som mål å gi en viss absolutt avkastning, vanligvis 1-1,5 prosent per måned, uansett om børser og renter går opp eller ned. Et aksjefond derimot, forholder seg som regel til en referanseindeks som de skal prøve å slå, eller i det minste gjøre det like bra som. I en periode med generell nedgang i globale aksjemarkeder kan forvaltere av tradisjonelle aksjefond være "fornøyde" selv om de har tapt mye penger, så lenge fondet har gjort det relativt bedre (falt mindre) enn sin referanseindeks. For å oppnå absolutt avkastning benytter hedgefondene seg av en rekke såkalte alternative investeringsstrategier. De mest brukte investeringsstrategiene er beskrevet nedenfor: Alternative investeringsstrategier Long/Short aksjer Ved å benytte seg av denne strategien tar forvalteren posisjoner begge veier i aksjemarkedet. Han går "long" i (kjøper) aksjer som forventes å stige og går "short" i (selger) aksjer som forventes å falle. Når en forvalter short-selger aksjer, selger han aksjer med fremtidig leveranse. På et senere tidspunkt må han da kjøpe aksjene for å kunne levere dem. Har aksjene frem til dette tidspunktet falt i verdi vil han tjene på handelen. Dagens volatile (usikre) markedssituasjon er positivt for denne strategien. Store prisbevegelser gir forvalterene flere muligheter til å plukke kortsiktige "case", og dermed øke inntjeningen. Arbitrasje Ved arbitrasjehandel utnytter forvalteren seg av feilprising mellom to relaterte finansielle instrumenter. Strategien går ut på å kjøpe de underprisede og selge de overprisede instrumentene. Prisskjevhetene er ofte midlertidige, og hedgefond forventer å tjene penger på kort tid når de avvikler sine posisjoner. Arbitrasjehandel kan gi svært høy avkastning på kort tid i forhold til risikoen som tas. De relativt store daglige svingningene gjør at det lettere oppstår feilprising mellom forskjellige verdipapirer, noe "arbitrasjestrategien" profiterer på. 3

4 Hendelsesdrevet investeringsstrategi Hendelsesdrevet investeringsstrategi, eller Event-driven, går ut på å posisjonere seg i markedet med sikte på å tjene på spesielle begivenheter. Slike situasjoner oppstår ofte ved omstrukturering av selskaper, for eksempel ved fusjoner og fisjoner. Forvalteren vil typisk kjøpe aksjer i selskaper som er oppkjøpskandidater dersom de forventes å stige, og selge aksjer i selskaper som foretar oppkjøp, dersom de forventes å falle. Hendelsesdrevet investeringsstrategi er den av strategiene som har færrest "case" i dagens marked. Årsaken til dette er at fusjon/fisjon, oppkjøp og ny-emisjonsmarkedet har tørket ut. I markeder med stor usikkerhet velger de fleste aktørene å utsette sine planer (markedsoperasjoner), og dermed forsvinner også inntjeningsgrunnlaget i denne strategien. De fondene som derimot har spesialisert seg på "distressed-markets" (konkurser) vil oppleve gode tider. Det vil sannsynligvis være flere muligheter for dem i dagens marked enn i gode tider. Nøytralt aksjemarked Markedsnøytral-strategien går ut på å fjerne eller redusere markedsrisiko ved å kombinere short- og long posisjoner i verdipapirer med samme utsteder eller fra samme sektor. Denne strategien bidrar til vesentlig redusert risiko i hedgefondet. Grundig aksjeanalyse og aksjeplukking er viktig i denne strategien for å oppnå gode resultater. Fond som benytter denne strategien har vanligvis ingen eller lav samvariasjon med det generelle aksjemarkedet. På samme måte som arbitrasjestrategien profiterer på et usikkert marked, vil en nøytral aksjemarkedsstrategi også ha gode inntjeningsmuligheter. Store kurssvingninger medfører ofte at enkelte selskaper blir feilpriset, og muligheten for hedgefondet blir dermed større. Råvarer I tillegg til aksjer, rentepapirer og valuta, kan hedgefond investere i råvarer. De kan posisjonere seg i futures markedet, for eksempel i råolje markedet. Dersom forvalteren har en formening om at oljeprisen skal ned, kan han selge oljekontrakter med fremtidig leveranse. Andre råvarer som handles aktivt er edle metaller og jordbruksprodukter. Denne strategien er omtrent upåvirket av det volatile aksjemarkedet. Det kan bli noe vanskligere å se hvilke trender som er i markedet, og inntjeningspotensialet er derfor noe redusert. 4

5 Hvorfor investere i K-Bank Hedgefond obligasjon II? Hedgefondobligasjoner er en ny spareform i Norge, men i utlandet har de eksistert i lengre tid. Investeringer knyttet til hedgefond har generelt sett gitt høy og stabil avkastning over tid. Nettopp på grunn av den absolutte og stabile avkastningen som hedgefond investeringer kan vise til, vil det være fornuftig å plassere en del av spareporteføljen i investeringer knyttet til hedgefond. I tillegg til bolig og bankinnskudd, er det mest vanlig for privatpersoner å spare i forsikringsordninger og aksjerelaterte sparealternativer. Som vi har sett i løpet av det siste året, kan aksjemarkedet svinge voldsomt. Risikoen ved å satse alle sparepengene i aksjemarkedet kan dermed være stor. Historisk har investeringer knyttet til hedgefond svingt mindre enn aksjemarkedet, men samtidig gitt en avkastning på prosent årlig. Hedgefond har med andre ord lav samvariasjon med aksjebørser fordi det investeres i andre verdipapirer enn bare aksjer. Ved å investere noe av spareporteføljen i hedgefondobligasjoner vil risikoen på den totale porteføljen reduseres uten at forventet avkastning blir lavere. Beskrivelse av K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 er en indeksobligasjon hvor avkastningen er knyttet til utviklingen i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Denne indeksen vedlikeholdes av Global Asset Management (se eget felt for beskrivelse av GAM), som er en av de største og mest respekterte forvalterene i hedgefondbransjen. GAM har satt sammen en indeks som følger utviklingen i 25 høykvalitets hedgefond 1. Dette gir investor muligheten til å ta del i noen av de beste hedgefondene i markedet i dag, med minimal risiko. Hedgefondindeksen konsentrerer seg om de alternative investeringsstrategiene som er beskrevet ovenfor - arbitrasje, råvarehandel, nøytral aksjemarked, hendelsesdrevet investeringsstrategi, og long/short aksjer. Fordelingen per august 2001 illustreres i diagrammet nedenfor. Investorene vil ved obligasjonens forfall motta 105% av en eventuell stigning i indeksen, samtidig som de vil få tilbakebetalt minimum investert beløp ved forfall dersom indeksen har falt i verdi gjennom obligasjonens løpetid. GAM ble etablert i 1983 og har tilbudt investorer hedgefond i over 15 år. De kan vise til utmerket avkastning på sine hedgefond, noe som har gitt dem et godt omdømme på deres område. GAM administrerer midler for over 12 milliarder dollar fra 10 kontorer over hele verden, bl. a. London, New York og Bermuda. I 1999 ble GAM kjøpt opp av UBS, og er i dag en del av UBS Asset Management. Sammensetning i K-Bank Hedgefondindeks (GAM 25 SM Prime Euro indeks) Nøytralt aksjemarked Råvarer Event-driven Long/Short aksjer Rentearbitrasje 23% 17% 28% 13% 19% 1 Antallet Hedgefond i Hegdefondindeksen vil normalt sett være 25, men vil kunne variere mellom 20 og 30. 5

6 Hedgefondindeksens historiske utvikling 2 Historisk har en investering i Hedgefondindeksen gitt meget god avkastning i forhold til Verdensindeksen (MSCI) og Oslo Børs (Totalindeksen). Tabell 1 50% 40% 30% Som tabell 1 viser, kan til tider avkastningen i aksjemarkedet være høyere enn i Hedgefondindeksen - men sett over flere år har Hedgefondindeksen historisk vært vinneren. Hedgefondindeks Verdensindeks MSCI OB Totalindeks OB Obligasjonsindeks 20% 10% 0% -10% -20% -30% Juni 96 - juni 97 Juni 97 - juni 98 Juni 98 - juni 99 Juni 99 - juni 00 Juni 00 - juni 01 Juni 01 - aug 01 Tabell 2 viser at Hedgefondindeksen har vist meget jevn og god avkastning uavhengig av hvordan aksjemarkedet generelt har utviklet seg. I perioder Tabell 2 120% 100% Hedgefondindeksen Verdensindeks MSCI OB Totalindeks OB Obligasjonsindeks med positive aksjemarkeder har Hedgefondindeksen fulgt utviklingen i aksjemarkedet samtidig som den har hatt sterk utvikling i den siste tids fallende aksjemarkeder. 80% 60% 40% 20% 0% -20% jun-96 aug-96 okt-96 des-96 feb-97 apr-97 jun-97 aug-97 okt-97 des-97 feb-98 apr-98 jun-98 aug-98 okt-98 des-98 feb-99 apr-99 jun-99 aug-99 okt-99 des-99 feb-00 apr-00 jun-00 aug-00 okt-00 des-00 feb-01 apr-01 jun-01 aug-01 2 Utviklingen i Hedgefondindeksen er beregnet på bakgrunn av proforma-tall da flere av fondene i 6 Hedgefondindeksen ikke har eksistert i hele den viste 5 års perioden.

7 Hvordan beregnes avkastningen? Avkastningen beregnes ut fra en eventuell verdistigning i Hedgefondindeksen, fra desember 2001 til fastsettelse av sluttverdien. Sluttverdien blir beregnet som gjennomsnittet av indeksens verdi hvert kvartal gjennom de siste 1,5 årene av obligasjonens løpetid (7 noteringspunkter). Denne gjennomsnittsberegningen av sluttverdien sikrer stabilitet i indeksen og skjermer investorer for eventuelle plutselige markedsendringer mot slutten av investeringsperioden. Forvaltningskostnader til GAM på 2% Tabell 3 årlig blir trukket fra Hedgefondindeksens markedsverdier, i tillegg til forvaltningshonorar i de fondene det investeres i. Alle kostnadene er trukket fra før hedgefondindeksen beregnes. Eventuell positiv verdistigning i Hedgefondindeksen blir utbetalt i tillegg til obligasjonens hovedstol på forfallsdagen 25. juni Tabell 3 viser hva kroner investert i K-Bank Hedgefond obligasjon II kan gi i avkastning under fem ulike avkastningsscenarier. Totalavkastning i perioden 150% 100% 50% 0% -50% Effektiv årlig avkastning 18% 13% 8% 0% -12% Pålydende 100, , , , ,000 Avkastning 157, ,000 52, Skatt 44,100 29,400 14, Netto avkastning 113,400 75,600 37, Netto årlig før skatt 18.8% 13.9% 8.0% 0.0% 0.0% Netto årlig etter skatt 14.8% 10.8% 6.0% 0.0% 0.0% 7

8 Det engelske ordet "hedge" betyr gardering eller sikring Betegnelsen "hedgefond" stammer fra begynnelsen av 1950-tallet og karakteriserte fond som spesialiserte seg på å kombinere to investeringsstrategier; lånefinansierte aksjekjøp og "short" salg av aksjer (forvalteren låner aksjer og selger de med sikte på å kjøpe de tilbake til en lavere kurs før aksjene blir levert tilbake til utlåneren). Ved å short-selge en kurv av aksjer sikrer forvalteren seg mot et generelt fall i aksjemarkedet og samtidig tjener på lånefinansierte kjøp av aksjer som han anser for underpriset. Dermed har hedgefondet "sikret" sin posisjon og kan oppnå positiv avkastning uansett hvilken vei aksjemarkedet flytter seg. Herav ordet hedge.

9 Høy grad av sikkerhet gir interessante lånemuligheter Normalt bør man være forsiktig med å lånefinansiere aksjeinvesteringer. Det spesielle med indeksobligasjoner er imidlertid at risikoen er svært lav. Når spareperioden forfaller, vil investor minimum få tilbakebetalt det investerte beløpet som delvis går til innfrielse av lånet. God sikkerhet gjør at K-Bank kan gi deg gunstige lånevilkår med både fast og flytende rente. Det du risikerer å tape er de månedlige rentekostnadene samt tegningsomkostninger. Siden et hedgefond har som mål å gi en absolutt og stabil avkastning, vil man normalt sett ikke være utsatt for like kraftige svingninger som aksjemarkedet kan by på. Derfor vil lånefinansiering av hedgefond innebære normalt sett mindre risiko enn en lånefinansiert investering direkte i aksjemarkedet. Nordmenn har i dag store deler av sin formue bundet opp i fast eiendom. Vi tilbyr nå en mulighet for å "frigjøre" midler som kan brukes til å investere i andre aktiva med sannsynlig god avkastning. Hva med å forlenge boliglånets nedbetalingstid, noe som reduserer det månedlige terminbeløpet? Differansen kan nemlig brukes til å spare i K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007, og ved forfall har du sannsynligvis en meravkastning som kan benyttes til helt eller delvis å innfri boliglånet. Lånefinansierer du for kr ( i lån) til en fastrente på 7,45 % vil det månedlige rentebeløpet før skatt utgjøre kr Etter skattefradrag på 28 % blir netto rentekostnad kr Tabell 4 på neste side viser hvordan man kan tjene på lånefinansiering, forutsatt en årlig indeksstigning på 12 %. I eksempelet har vi forutsatt en investering på kr , med 90 % lån til en fastrente på 7,45 % p.a. over 5,5 år. 9

10 Tabell 4 Egenkapital 26,000 (10% EK % omkostninger 6 000) + Lånebeløp 180,000 = Total investering 206,000 Effektiv rentekost 90,139 ( årlig, månedlig 1 118) (inkl rentes rente) - Skattefradrag 25,239 (28 % av rentekostnaden) = Netto rentekostnad 64,900 Verdiøkning indeks 151,054 (beregnet som en årlig effektiv avkastning på 12 %. Dette avregnes mot et gjennomsnitt av 7 observasjoner det siste 1,5 år tilsvarende ca 76 %) Totalverdi etter 5 år 351,054 - Skatt på avkastning 42,295 (28 % skatt på avkastningen) - Netto rentekostnad 64,900 - Lånebeløp 180,000 = Netto utbetalt 63,858 Netto avkastning på egenkapital 146% (avkastning på innskutt EK inklusive tegningsomkostninger) *Renten vil avhenge av markedsforholdene på investeringstidspunktet og av ditt kundeforhold til K-Bank Hva koster det å lånefinansiere? Tabell 5 viser hva månedlig rentekostnad vil være ved ulike lånebeløp til en fastrente på 7,45 %. Fastrenten er avhengig av markedsforholdene på innbetalingstidspunktet og ditt kundeforhold i K-Bank. Lån med flytende rente kan også tilbys. Tabell 5 Pålydende Lånebeløp Egenkapital Tegnings- Total Månedlig Skatte- Netto rentebeløp omkostninger investering rentekostnad fradrag kostnad 50,000 45,000 7,000 2,000 52, ,000 90,000 13,000 3, , , ,000 32,500 7, ,500 1, , , ,000 65,000 15, ,000 2, ,012 1,000, , ,000 10,000 1,010,000 5,588 1,565 4,023 2,000,000 1,800, ,000 20,000 2,020,000 11,175 3,129 8,046 5,000,000 4,500, ,000-5,000,000 27,938 7,823 20,115 10

11 Generell informasjon Risikoforhold Risikoen for investor er begrenset til tap av tegningsomkostninger og alternativ avkastning på det investerte beløpet i perioden. Den alternative avkastningen går du glipp av ved alle investeringer da man alltid kunne plassert pengene et annet sted. Dersom du har lånefinansiert investeringen må man også ta rentekostnadene i betraktning. I tillegg har man kredittrisiko på K-Bank som utsteder av obligasjonen i lånets løpetid. Dette betyr at dersom K-Bank misligholder lånet, får man krav i boet på lik linje med andre kreditorer. Investorer gjøres oppmerksom på at de underliggende hedgefondene kan legges ned før obligasjonen forfaller. Dersom dette skjer, vil det bli fastsatt en verdi på fondsandelene umiddelbart etter at fondet legges ned. Dette beløpet, inkludert renter, vil bli utbetalt til investorer på obligasjonens opprinnelige forfallsdag. Se nærmere om terminering i tegningsinnbydelsen. Omsetning av K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/ hvor langsiktig er investeringen? I utgangspunktet er obligasjonens løpetid 5 år og 6 måneder og egner seg best for investorer med tilsvarende horisont for sine plasseringer. K-Bank vil imidlertid kunne stille tilbakekjøpspriser under obligasjonens løpetid basert på obligasjonens markedsverdi. Ved kjøp og salg i annenhåndsmarkedet vil det bli beregnet kurtasje på 1,0 % av obligasjonens pålydende. For investorer som holder obligasjonen til forfall vil investert beløp pluss et eventuelt tilleggsbeløp tilbakebetales uten kurtasje. Dersom man ønsker å selge obligasjonen før forfall vil markedsverdien være avhengig av utviklingen i aksjemarkedene, rentenivået i Norge og de land som inngår i de respektive Ved store svingninger i hedgefondet har forvalteren muligheten til å ta ut midler av de underliggende hedgefondene og plassere pengene i ordinære rentebærende papirer. Når markedet har normalisert seg vil forvalteren gå inn i hedgefondet igjen. Ved å ha denne muligheten kan forvalteren redusere risikoen for store tap i Hedgefondindeksen. Valutarisiko I motsetning til tradisjonelle utenlandsfond (aksjefond) har man ingen valutarisiko ved å investere i K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007. Alle beløp er avregnet i norske kroner, og man ser kun på hedgefondindeksens utvikling. 11

12 indeksene, samt valutakursen mellom landene i investeringsperioden. Markedskursen på obligasjonen gjennom løpetiden vil derfor kunne være høyere, lik eller lavere enn på tegningstidspunktet. Investor må varsle K-Bank/Nordea Markets senest 13 dager før siste dag i måneden for å få gjennomført et salg med oppgjør fra neste månedsslutt. Investor vil motta oppgjøret 20 dager etter dette tidspunktet. Den lange oppgjørsfristen skyldes de frister som gjelder for omsetning i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Skatt K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 medfører ingen rett til årlig rente og med dagens skatteregler således heller ingen løpende inntektsbeskatning. Obligasjonens eventuelle tilleggsbeløp ved forfall er skattepliktig på linje med andre kapitalinntekter. Ved salg av obligasjonen før forfall vil en eventuell gevinst være skattepliktig og et eventuelt tap være fradragsberettiget. Dersom obligasjonen er lånefinansiert får en 28% skattefradrag på betalte renter. Markedsverdien på obligasjonen vil fremgå på investors årsoppgave fra VPS og vil inngå i formuesgrunnlaget med 100 % av markedsverdien ved hvert årsskifte. Denne vurdering av skattereglene er bekreftet av Finansdepartementet gjennom uttalelse av 3. juli Vi gjør oppmerksom på at skattereglene til enhver tid kan forandres i obligasjonens løpetid og kan ha tilbakevirkende kraft. Det er et forslag ute til høring om beskatning av en implisitt rente på nullkupongobligasjoner, herunder indeks- 12

13 obligasjoner. Betydningen av dette er at man vil bli beskattet årlig for en tenkt renteinntekt, og at man på innløsningstidspunktet får skattefradrag for et tilsvarende beløp. Overstiger avkastningen på indeksobligasjonen den beregnede renteinntekten, vil man bli beskattet for differansen. Tilsvarende vil man, dersom den beregnede renteinntekten er høyere enn avkastningen på indeksobligasjonen, få et skattefradrag for differansen. Dette endringsforslaget har møtt motstand i samtlige høringsinnstanser, og det er således usikkert at det blir gjennomført. Enkelte skatteytere kan være i en situasjon som vil gi en annerledes behandling og bør søke råd hos sin skatterådgiver for å avklare eventuelle spesielle forhold som kan gjelde for vedkommendes skattesituasjon. Tegningsomkostninger, som betales ved etablering, er etter dagens skatteregler fradragsberettiget på innløsningstidspunktet (ved salg av obligasjonen eller på forfallstidspunktet). Løpetid på investeringen Plasseringen løper i 5 år og 6 måneder, fra 14. desember 2001 til 25. juni Tegningsperiode K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 kan tegnes i perioden 1. november til 3. desember Minimumsbeløpet er kr Bindende tegning skjer ved å fylle ut vedlagte tegningsblankett og må være K-Bank ved Nordea Markets i hende senest 3. desember klokken 16:00. Innbetalingsdato vil være den 14. desember Tildeling i tilfelle overtegning vil skje ved proratarisk avkorting. VPS-Registrering K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 vil bli registert hos Verdipapirsentralen i Norge med K-Bank som kontofører. Tilbakebetaling av investert beløp og eventuell avkastning vil skje via VPS. VPS Kostnader Investorer som har plassert penger i verdipapir registrert på VPS-konto vil kunne bli belastet et årlig gebyr, avhengig av i hvilken bank kontoen er opprettet og hvor stort beløpet er. Dersom VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for lånefinansiering av obligasjonen vil det i tillegg påløpe et rettighetshavergebyr på kr. 250,-. Børsnotering Obligasjonen vil bli vurdert søkt børsnotert på Oslo Børs. 13

14 Tegningsomkostninger Tegningsomkostningene beregnes av pålydende beløp som følger: NOK = 4,0 % NOK = 3,0 % NOK = 1,0 % NOK eller høyere = ingen omk. Informasjon Se vedlagte tegningsmateriell for ytterligere informasjon om K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 eller kontakt Nordea Markets på telefon Du kan også ta kontakt med nærmeste K-Bank kontor. Informasjon om hedgefondobligasjonen samt kurs- og indeksutvikling på våre tidligere indeksobligasjoner finnes på vår hjemmeside Ansvarsfraskrivelser / Tillatelser All omtale av finansielle instrumenter i dette dokument er rettighetshaverne for indeksen uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningene, påtar seg noen form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etableringen av indeksen. Ingen av rettighetshaverne, eller de som foretar beregningene, påtar seg noen form for ansvar for å meddele eller publisere eventuelle feil knyttet til den relevante indeksen. 14

15 ISIN: NO TEGNINGSINNBYDELSE HEDGEFOND OBLIGASJON II 2001/2007 Minimum NOK Åpent lån, inntil NOK Minimums tegningsbeløp: NOK Tegningsperiode: 1. november desember 2001 Innbetaling: 14. desember 2001 Ovennevnte lån legges ut til offentlig tegning hos Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets og K-Banks kontorer i perioden fra 1. november 2001 til 3. desember 2001 til følgende betingelser: Dokumenter: Før beslutning om tegning/kjøp foretas oppfordres investor til å sette seg inn i alle dokumenter som er relevante i forbindelse med tegning/kjøp i lånet, herunder tegningsinnbydelse/lånebeskrivelse, låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og evt. annen informasjon utgitt av låntaker. Dokumentene kan fås på forespørsel hos låntaker. I tillegg vil denne informasjonen være tilgjengelig på følgende internettadresse: Låneavtale: Det vil før tegningsperiodens start bli inngått en låneavtale mellom låntaker og tillitsmann som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Lånekontrakten vil også gjelde for eventuelle utvidelser av lånet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner akseptert låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i låneavtalen. Lånets tillitsmann har ved tegningen fått fullmakt til å opptre på vegne av obligasjonseierne så langt låneavtalen rekker. Kopi av låneavtalen kan også fås ved henvendelse til tillitsmannen. Ved eventuell motstrid mellom tegningsinnbydelsen/lånebeskrivelsen og låneavtalen går låneavtalens bestemmelser foran. Låntaker: Christiania Bank og Kreditkasse ASA. Lånebeløp: Åpent lån med emisjonsramme NOK Lånet åpnes Første transje minimum NOK , maksimum NOK Lånet lukkes senest Låntageren kan - med skriftlig samtykke fra tillitsmannen - beslutte å utvide lånerammen for Lånet. En eventuell utvidelse av lånerammen skal meddeles obligasjonseierne via VPS. Obligasjonsstørrelse: Andeler à NOK 1.000,-. Lånet vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS) senest innen innbetalingsdato. Nominell rente: 0 % p.a. i lånets løpetid. Emisjonskurs: 100 %. Eventuelle senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til forskrift om emisjonskurs og meldeplikt ved utstedelse av ihendehaverobligasjoner m.v. av 20. april

16 Forfall: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til pari kurs. Innløsning: Hovedstol og eventuelt tilleggsbeløp vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirsentralen (VPS) på forfallsdatoen den Tilleggsbeløp: I tillegg til pålydende beløp skal obligasjonseieren på forfallsdatoen motta et eventuelt tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i de gjeldende indeksene. Beregning av tilleggsbeløpet (T) skjer etter følgende formel: ( ) ( HFI slutt - HFI start ) Tilleggsbeløp = Maks 0, HFI start x Pålydende x Avkastningsfaktor Dersom det ikke foreligger en positiv verdiøkning på Hedgefondindeksen vil obligasjonseierne ved forfall få tilbakebetalt 100 % av pålydende beløp. HFI start HFI slutt Verdien på Hedgefondindeksen den 31. desember 2001, melding om tilhørende andelsverdi ved oppstart vil bli meddelt skriftlig til Oslo Børs gjennom VPS snarest mulig etter 31. desember 2001 Det aritmetiske gjennomsnitt av Hedgefondindeksen den siste virkedag i kvartalet i perioden fra og med november 2005 til mai 2007 (7 observasjoner) Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktor er fastsatt til 105% Hedgefond-indeksen: Hedgefondindeksen er en indeks som er knyttet direkte opp til og skal gjenspeile utviklingen i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Verdien av GAM 25 SM Prime Euro indeksen beregnes siste virkedag i hver måned og kan fåes ved henvendelse til Nordea Markets, direkte på eller på hjemmesiden til GAM, Fastsettelsen av verdien av indeksen, herunder HFI start og HFI slutt kan etter regler i indeksens vedtekter utsettes og suspenderes dersom det inntreffer markedsforstyrrelser eller lignende, jfr. vedlegg til låneavtalen. GAM 25 SM SM Prime Euro indeksen var inndelt per september 2001 i følgede investeringsstrategier: Nøytralt aksjemarked: 17% Råvarer: 19% Hendelsesdrevet investeringsstrategi: 13% Long/short aksjer: 28% Arbitrasje: 23% GAM 25 SM SM Prime Euro investerer i hovedsak i ulike hedgefond og administeres av Global Asset Management (GAM). GAM ble etablert i 1983, og ble i 1999 kjøpt opp av UBS (United Bank of Switzerland), og er i dag en del av UBS Asset Management. Hedgefondindeksen belastes - i tillegg til forvaltningshonorar i de fond det investeres i - med honorar etter nærmere regler fastsatt i fondets vedtekter og statutter, herunder administrasjon av fondet 2% pr år. Honorarene er hensyntatt ved fastsettelse av verdien av en andel i GAM 25 SM Prime Euro indeksen. Terminering: Kalkulasjon av GAM 25 SM Prime Euro indeksen kan termineres. Dersom indeksen termineres under løpetiden på obligasjonen skal kalkulasjonsagenten for Hedgefond-indeksen (GAM), etter oppfordring fra utregningsagenten, fastsette verdi på indeksen umiddelbart etter at denne er terminert. Utregningsagenten skal kalkulere et kontantbeløp, basert på siste indeksanslag, som vil bli utbetalt til investorene på obligasjonens opprinnelige forfallsdag. Ved terminering vil investorene bli informert om størrelsen på kontantbeløpet og hvilken måte kontantbeløpet vil bli forrentet frem til forfall. Kalkulasjonsagent: Utregningsagent: BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC. Utregningsagent vil være Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Nordea Markets. VPS/Kontofører: For å eie obligasjoner eller aksjer er det lovbestemt at investor må disponere VPS-konto. Kontofører kan ta seg betalt for denne tjenesten. 16

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer