Høland og Setskog Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høland og Setskog Sparebank"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal Høland og Setskog Sparebank

2 Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 1. kvartal 2012 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard. Regnskapet er revidert. Resultat Driftsresultat før skatt er 6,3 mill (7,1 mill). Resultatet er som forventet. Underliggende bankdrift er solid og lønnsom. Rentenettoen er 19,8 mill (18,9 mill) hvilket tilsvarer 1,85 % (1,88 %) av forvaltningskapitalen. Provisjonsinntektene er på fjorårets nivå. Netto gevinst ved verdipapirer er 1,4 mill (0,9 mill), jfr. for øvrig note 7. Driftskostnadene utgjør 14,7 mill (14,2 mill). Tap og tapsavsetninger er høyere enn tilsvarende periode i fjor 3,7 mill (2,0 mill). Styret mener det er foretatt tilstrekkelige bokførte nedskrivninger. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen er mill og reduseres i løpet av 1. kvartal betydelig (270 mill) som følge av planlagt nedbetaling av obligasjonslån og lån i Norges Bank. Soliditet Netto ansvarlig kapital er 396 mill, beregnet 15,9 % vektet kapitaldekning. Kjernekapitalen er på 344 mill, beregnet kjernekapitaldekning 13,8 %. Banken har i april fått innbetalt 75 mill i ny fondsobligasjonslån, og vil i mai tilbakebetale 50 mill i ansvarlig lån. Kjernekapitalen vil styrkes. Styret vurderer bankens stilling som meget solid. Banken har som følge av fusjonen i 2010 fortsatt 1,94 % av egenkapitalbevisene i eget eie. Innskudd Totale innskudd fra kunder øker hittil å år med 3 %, etter en målbevisst satsing fra banken. Innskuddsdekningen er 79 % (71 %). Utlån Totale utlån i egen balanse reduseres hittil i år med 1 %. Banken benytter i større grad Terra Boligkreditt, porteføljen er 334 mill, noe som tilsvarer 12 % (11 %) av utlån PM. TBKporteføljen øker i 1. kvartal med 8 %. Andel næringslån er 32,7 %, tilnærmet uforandret. Veksten er i tråd med målsetningen. Risikoforhold Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene inngår som integrert del av bankens kvalitetssikringssystem og ICAAP. Kredittrisiko Kredittrisiko knyttet til utlån er det største risikoelement i bankens virksomhet. Tap på utlån skyldes i det vesentligste kundenes manglende evne til å betjene gjeld og at realisasjonsverdien av pantesikkerheten er noe lavere enn antatt. Bankens utlån er i hovedsak sikret med pant i eiendeler, fortrinnsvis fast eiendom innenfor 60/80 % av takst, samt i fordringer. Banken benytter SDC s risikoklassifiseringssystem for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Renterisiko Renterisikoen er begrenset da banken i all hovedsak har flytende rente både på lån og innskudd. Egne obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med renteswaper. Valutarisiko Banken har ikke lån i utenlandsk valuta. Bankens risiko i forbindelse med valutalån til kunder er ubetydelig idet disse har gode pantesikkerheter. Kursrisiko Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis utgjør en svært liten del av bankens forvaltningskapital. 2

3 Likviditetsrisiko Banken har i sin risikostyring basert seg på Finanstilsynets likviditetsindikator. Banken har likviditetsreserver som overstiger grensen med god margin. Administrasjonen overvåker likviditetssituasjonen daglig, og styret mottar regelmessig rapport om status. Styret anser likviditeten som meget god og langsiktig forfallsstruktur er godt tilpasset bankens strategi. Utsiktene framover Banken har stort fokus på god kundebetjening, kompetanseutvikling og effektivisering for å skape god langsiktig lønnsomhet. Kunder og egenkapitalbeviseiere skal oppleve banken som framtidsorientert og som en betydelig aktør i lokalsamfunnet. Bankens tradisjonelle primærmarked boliglån vil gi lavere marginer framover. Konkurransen med de store bankene gjennom boligkredittselskapene stiller banken overfor nye utfordringer da vi ikke vil kunne oppnå like gunstige innlån som boligkredittselskapene, og vi vil fortsette å benytte TBK i større utstrekning framover, slik utviklingen viser de seneste kvartalene. Presset på marginene stiller nye krav til inntjening på andre områder, noe banken har stort fokus på og forventes å lykkes med. Erklæring iht Verdipapirhandelloven Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har vesentlig betydning for virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden. Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskap etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde av viktige begivenheter i regnskapsperioden, og at regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandard og at opplysningene gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. Bjørkelangen, 31. mars / 26. april 2012 Jarle Bergsjø Per B. Jacobsen Unni Nadden Ane K. Haugen Siri Hidle Styrets leder John-Ivar Udnesseter Åsmund Krogstad Øystein Heggedal John Sigurd Bjørknes Adm. banksjef 3

4 Høland og Setskog Sparebank RESULTATREGNSKAP Året 2011 (i hele tusen kroner) NOTE IFRS % av IFRS % av IFRS % av forvaltnings forvaltnings forvaltnings kapital kapital kapital Renteinntekter og lignende inntekter , , ,86 Rentekostnader og lignende kostnader , , ,00 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , ,86 Utbytte oa inntekter av verdipapirer med var avkastning 162 0, , ,05 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , , ,42 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester , , ,11 Netto gevinst tap av valuta og verdipapirer , , ,14 Andre driftsinntekter 426 0, , ,04 Netto driftsinntekter ekskl renteinntekter , , ,25 Lønn og sosiale kostnader , , ,73 Generelle administrasjonskostnader , , ,37 Avskrivninger / nedskrivninger 509 0, , ,04 Andre driftskostnader , , ,26 Sum driftskostnader , , ,41 BEREGNET RESULTAT FØR TAP PÅ UTLÅN , , ,71 Tap på utlån, garantier mv , , ,26 RESULTAT FØR SKATT , , ,44 Skattekostnad , , ,11 RESULTAT ETTER SKATT , , ,34 HOVEDTALL / NØKKELTALL Gjennomsnittlig forvaltningskapital Innskuddsdekning 79 % 71 % 77 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 1,97 % 1,71 % 4,73 % Egenkapitalbevisbrøk 21,72 % 24,53 % 23,65 % Resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 1,47 1,80 4,74 Utvannet resultat pr egenkapitalbevis (ved utgangen av per.) 1,47 1,80 4,74 Kostnadsprosent (driftskostnader/sum inntekter) 59,4 % 60,9 % 66,6 % Høland og Setskog Sparebank - Q xlsx REVIDERT

5 Høland og Setskog Sparebank BALANSE NOTE (i hele tusen kroner) IFRS IFRS IFRS EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlan til og fordringer på kredittinstituasjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og egenkap.bevis Rentebærende verdipapirer - til virkelig verdi over resultat Andre verdipapirer - til virkelig verdi over resultat Andre verdipapirer - til virkelig verdi over egenkapital Andre verdipapirer - holde til forfall Investeringer i tilknyttede selskaper Varige driftsmidler Investeringseiendommer Finansielle derivater Overtatte eiendeler - - Eiendeler holdt for salg Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Eiendel ved utsatt skatt SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Gjeld til kredittinstituasjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Periodens resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Høland og Setskog Sparebank - Q xlsx REVIDERT 5

6 Høland og Setskog Sparebank NOTER Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsrapportering følger fra og med regnskapsåret 2011 International Financial Raporting Standards (IFRS). Regnskapmessig hovedprinsipp er at historisk kost/amortisert kost er lagt til grunn, med unntak av: - Investeringer som er kjøp i markedsøyemed eller er tilgjengelig for salg er vurdert til virkelig verdi - Finansielle derivater, sikring av virkelig verdi og fastrenteposisjoner er vurdert til virkelig verdi Alle tall er i hele tusen om ikke annet er angitt. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta er NOK. Note 1 Tap på utlån, garantier mv Misligholdte lån Brutto misligholdte lån over 90 dager Individuelle nedskrivninger på misligholdte lån Netto misligholdte lån Tapsutsatte lån Øvrige brutto tapsutsatte lån Individuelle nedskrivninger på tapsutsatte lån Netto tapsutsatte lån Tap og nedskrivninger på lån Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger på garantier Periodens endring i gruppenedskrivninger Periodens konstaterte tap det tidligere år er nedskrevet for Periodens konstaterte tap det tidligere år er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for på garantier Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er nedskrevet for Periodens konstaterte tap det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte tapsavsetninger for på garantier Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på utlån Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap på garantier Periodens tapskostnader Note 2 Brutto utlån fordelt på sektor og næring Utlån Omsetning og drift av fast eiendom Bygg, anlegg, kraft, vann Jord- og skogbruk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Øvrige næringer SUM NÆRING Sum lønnstakere og lignende SUM BRUTTO UTLÅN Note 3 Innskudd fordelt på sektor og næring Innskudd Omsetning og drift av fast eiendom Bygg, anlegg, kraft, vann Jord- og skogbruk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Øvrige næringer SUM NÆRING Sum lønnstakere og lignende SUM INNSKUDD FRA KUNDER Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT 6

7 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 4 Obligasjonsportefølje Rentebærende verdipapirer med verdiendring over resultat Pålydende Kostpris Virkelig verdi Utstedt av kommuner Utstedt av OMF Utstedt av banker Utstedt av andre Ansvarlig lån SUM Note 5 Gevinst/tap på valuta og verdipapirer Gevinst / tap Verdiendring aksjer og egenkapitalbevis Verdiendring obligasjoner Realisert kursgevinst/-tap obligasjoner Realisert kursgevinst/-tap aksjer Verdiendring finansielle derivater Kursgevinst/-tap valuta Sum gevinst/tap Note 6 Garantier Garantier Lånegarantier Garantiansvar Terra Boligkreditt Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Bankenes Sikringsfond SUM Portefølje i Terra Boligkreditt Dep. For mulige F-lån i Norges bank Note 7 Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Kredittforening for Sparebanker Bank F-lån Verdijusteringer SUM Note 8 Verdipapirgjeld Setifikatgjeld nominell verdi 0 0 Obligasjonsgjeld nominell verdi Verdijusteringer SUM Note 9 Fondsobligasjoner og ansvarlig kapital Fondsobligasjoner, evigvarende Ansvarlig obligasjonslån med avtalt løpetid Verdijusteringer SUM Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT 7

8 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 10 Kapitaldekning Sparebankens fond Egenkapitalbeviskapital Egeneide egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Fondsobligasjoner Fradrag i kjernekapitalen Ansvarlig kapital i andre finansinst. - 50% Avsatt utbytte, klassifisert som egenkapital (IFRS) Andel av overskudd før skatt Kjernekapital Ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning 13,83 % 14,32 % 13,77 % Kapitaldekning 15,90 % 16,97 % 15,85 % Note 11 Finansielle derivater Obligasjoner utstedt av kommuner Pålydende Virkelig verdi = fordring (+) / forpliktelse (-) Renteswapper, fastrenteinnlån Pålydende Virkelig verdi = fordring (+) / forpliktelse (-) Netto derivat eiendel (+) /-forpliktelse (-) Note 12 Endring i egenkapital (i hele tusen Egenkap. kroner) bevis Overkurs fond Utjevnings fond Grunnfonds kapital Fond for vurd. forskjeller Fond for ureal. gevinster Udisponert resultat Sum egenkapital Egenkapita l Total resultat Utdelt utb. for Utdelt gaver for Egenkapita l Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT 8

9 Høland og Setskog Sparebank NOTER Note 13 Egenkapitalbeviseiere Det var 539 egenkapitalbeviseiere pr , de 20 største er: ETTERNAVN FORNAVN BEHOLDNING Eierandel TAAJE FINN JØRGEN ,62 % TERRA UTBYTTE VPF ,30 % HØLAND OG SETSKOG ELVERK ,91 % BANKINVEST KS ,72 % BUNÆS DØDSBO KJELL ,82 % BOLSTAD TOVE MAGNÆS ,66 % ROGSTAD JON ODDVAR ,66 % JENS J. FALLET INVEST AS ,54 % SØBY BIRGER ,49 % HOLMBRO BJØRN EILERT ,47 % MALMAG CAPITAL AS ,45 % NORDBY KARI ,45 % PHILIBERT THOMAS CHRISTIAN ,45 % DAHL NARVE ,40 % HOLMEDAHL OLAV ,32 % MØLLER JON HENRIK ,31 % SUNDBY STEINAR GABRIEL ,18 % ORKDAL SPAREBANK ,16 % TINN SPAREBANK ,16 % BRAATHEN HROAR ,09 % SUM 20 STØRSTE ,15 % Egne egenkapitalbevis ,94 % Øvrige egenkapitalbeviseiere ,91 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) ,00 % Kontantstrømoppstilling (i hele tusen kroner) Tilført fra åretse drift Ekstraordinære inntekter/kostnader 0 Endring diverse gjeld Endring diverse fordringer Likviditetsendring idit t d i fra resultatregnskapet t t Endring brutto utlån Endring kortsiktige verdipapirer Endring innskudd fra kunder Endring innskudd fra kredittinstitusjoner Netto likviditetsendring fra virksomheten Salg/kjøp varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer Likviditetsendringer vedr. investeringer Endring lån fra finansinstitusjoner Endring egenkapitalbeviskapital og ansvarlig lånekapital Likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider Beholdning av likvider periodestart Beholdning av likvider periodeslutt Høland og Setskog Sparebank Noter Q xlsx REVIDERT 9

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008

ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008 ÅRSREGNSKAP SETSKOG SPAREBANK 2008 Foto: Anne Kvarvåg Adresse: 1954 SETSKOG Telefon: 63 85 43 30 Telefaks: 63 85 74 52 Org.nr.: NO 938 335 605 www.setskog-sparebank.no SETSKOG SPAREBANK STYRETS BERETNING

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer