Arsmeld ng. og regnskap for forretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsmeld ng. og regnskap for 201 0 120. forretningsår"

Transkript

1 Arsmeld ng og regnskap for forretningsår

2 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPET FOR 2O1O lnnledning lnnskuddsfom Boløp m ll,kr Andel % Arendal og Omegns Sparekasse, etablert i 189, er en selvstendig sparebank med lokalisering iarendal Banken har som målsetning å være en totalleverandør av finansielle tjenester til personkunder og mindre næringskunder. Det primære markedsområdet er Arendal og omkringliggende kommuner. 21 har vært et godt år for banken, med høy aktivitet på alle områder. Selv om konkurransen lokalt forsterkes, finner stadig nye kunder veien til banken. Et av våre viktigste konkurransefortrinn er personlig service og en hurtig beslutningsprosess. For 4. året på rad har banken blitt kåret til beste bank på kundetilfredshet av Norsk Kundebarometer. Selv om 2'1 va et urolig år i finansmarkedene, oppnådde banken et godt resultat før skatt på MNOK 2,5 Bankens skattekostnad, som kommer samfunnet til gode, vil utgjøre ca. MNOK 5,9. Flere land sliter med høy statsgjeld og har av den grunn innført kraftige innstramninger i offentlig forbruk. Dette har igjen ført til lavere økonom sk vekst og høyere arbeidsløshet. Mange sentralbanker har derfor opprettholdt stimuleringstiltak som for eksempel rekordlav rente. Norge har klart seg godt gjennom finanskrisen. Arbeidsløsheten er fortsett lav og undersøkelser fra Sparebankforeningen indikerer at de fleste har et positivt syn på utviklingen i egen økonomi fremover. Myndighetene legger stor vekt på å sikre robuste banker og redusere sennsynligheten for nye kr ser Høyere kapitalkrav og strenge likviditetskrav er hovedpunktene i utkastet til nytt regelverk (BASEL lll). Med slike krav blir det dyrere å drive bank, noe som kan føre til mer fokus på kostnadsreduksjoner, krav til økte marginer og dyrere banktjenester for kundene. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen er redusert med MNOK 83,3 og utgjør ved årsskiftet MNOK 2.171,5. Dette er en reduksjon pà 3,7 o/o mot en økning på I,6 o/o i 29. Reduksjonen skyldes innløsning av et obligasjonslån på MNOK 125, og et F-lån på MNOK 65,. Gjennomsnittlig forvaltningskap tal va i 21 MNOK ,2. Kapitaldekningen var pr ,9 o/o mot 17,3 % i 29. Innskudd lnnskudd fra kunder er økt med MNOK 6,8, som tilsvarer en økning pà 4,4 o/o mot 1,5 o/o àrel Íø Det meste av økningen har skjedd på høyrentekonti lnnskuddene utgjør ved årsskifret 66,8 % av forvaltningskapitalen. Folio Lønnskont Honnørkonto Kap talkont Særuilkår BSU IPA SUM l. 149, ,93 1, 1, Utlån 93,24 88,44 42,59 4,28 242,76 15,67 82,26 92,28 39,71 93,92 227,23 13,55 2,98 6,43 6,1 2,94 66,5't 16,75 'l,8,19 5,92 6,64 2,86 67,O2 16,36,98 o,21 Netto utlån økte med MNOK 135,1 til ialt MNOK 1 91,9. Dette tilsvarer en økning pà 7,6 % mot 6,8 % i 29. Det meste av økningen er konvertering av boliglån i andre banker. Totalt sett har låneetterspørselen vært stabil gjennom hele året. Utlånene utgjør 88,7 % av forvaltningskapitalen. Forøvrig vises dettil notene 1 og I i regnskapet. Utlånsfomål Boliglån 161,7 Nær ngslån 159,29 Forbrukslån 151,1 øwige lân 4,98 Beløp i mill.kr Andel % 2'to ,74 83,62 84,23 111,43 8,27 6,23 153,16 7,84 4,57 17,33,26,97 sum 1.925, ,67 1, 1, Banken har i større utstrekning begynt å benytte seg av Terra Boligkreditt som finansieringskilde for kunder i Arendal og Omegns Sparekasse. P uar porteføljen i TBK på MNOK 41,2 mot MNOK 12,4 i 29. Restrisiko knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering lav Banken har heller ikke overtatt noen misligholdte lån fra Terra Boligkreditt. Bankens styring av finansiell risiko Bankens finansielle risikoer består hovedsakelig av markedsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, kursrisiko og likviditetsrisiko Kredittrisiko er beskrevet under tap på utlån Styret legger vekt på at banken skal ha en lav risiko. Det innebærer bl.a. at renterisikoen holdes innenfor gitte rammer, framfor å utnytte kortsiktige inntjeningsm uligheter. Markedsrisiko Finansmarkedet er i betydelig strukturell og teknologisk utvikling. Utvikling av nye forbedrede produkter står sentralt. Arendal og Omegns Sparekasse arbeider bevisst med å tilby sine kunder nye produkter til en konkunansedyktig pris. Et nært og godt samarbeid med produktleverandører er et prioritert mål for banken. Dette er med på å sikre tilgang på kvalitetsmessige gode produkter til privat- og næringslivskunder

3 Renterisiko Vi vurderer renterisikoen til å være lav. Banken har i hovedsak flytende renter på innskudd og utlån til kunder. Fastrenteinnskudd fra kunder utgjør MNOK 33,5, og har en gjennomsnittlig løpetid på 6 måneder. Fastrenteutlån utgjør MNOK 16,, og har en løpetid på I til 5 år Renterisikoen for bankens obligasjonsportefølje vurderes som lav. Bankens beholdning av obligasjoner er på MNOK 27,7 med en durasjon på,45 år Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på MNOK 'l, mill. Bankens lave durasjon på obligasjonsbeholdningen skyldes at porteføljen hovedsakelig består av obligasjoner med kvartalsvis rentejustering. Se for øvrig note 1 og 12. Banken har to løpende obligasjonslån som har pålydende MNOK 11, og MNOK 142,5. Valutarisiko Bankens regnskapsposter eksponert i utenlandsk valuta gjelder kun omsetning av utenlandske sedler og garantier tilknyttet kunders valutalån. Bokført saldo på kassebeholdning av valuta pr ca. MNOK,3. Gevinst på valuta elateres til kjøp og salg av valuta i kasse. Banken har utstedt lånegarantier til Sparebanken Pluss på MNOK 22,4 for valutalån opptatt av kunder i Arendal og Omegns Sparekasse. Pr har valutaporteføljen en negativ markedsverdi MNOK 1,3. Kursrisiko Bankens kursrisiko må vurderes som lav Porteføljen er klassifisert som anleggsmidler og fordeler seg på investeringer i både noterte og unoterte aksjer itillegg til diverse fondsandeler. Bankens netto bokførte beholdning av aksjer og grunnfondsbevis var ved utgangen au 2O1O på MNOK 32,1. Banken har aksjer for MNOK 2,3 som er notert på Oslo Børs. redusere aksjeeksponeringen ved å selge aksjer og grunnfondsbevis klassifisert som omløpsportefølje. Beholdningen av obligasjonsporteføljen har økt med MNOK 29,1 til MNOK 27,7.Pr har beholdningen av obligasjoner et urealisert tap MNOK 3,7 Akkumulerte negative kursreguleringer utgjør MNOK 6,9. Netto verdiendring og gevinsvtap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer utgjorde totalt MNOK I,6 Netto verdiendring og gevinsvtap på aksjer og andre verdipapirer med variable avkestning utgjorde også MNOK 1,6. Utbytte fra aksjer utgjorde totalt MNOK 1,1 i 2O'lO. Forøvrig vises det til note 1 og 12 i regnskapet. Driftsresultatet Arets ordinære resultat etter tap utgjør MNOK 2,5, og svarer til,93 % av gjennomsniftlig forvaltningskapital mot 1,34 o/o à el før. Styret har foreslått følgende disponering av årets overskudd: Resultat før skatt - skattekostnad Arets overskudd Disponert som følger: Overført til bankens fond Gaver Kr << Kr ( ( Styret er godt fornøyd med resultatet. Rentenettoen er økt med MNOK,3 til MNOK 38, Andre driftsinntekter viser en reduksjon på MNOK 1 5,1 t l MNOK 1 1, Dette skyldes i hovedsak en normalisering av bidrag fra aksjer og obligasjoner i 21 mot et særdeles positivt bidrag på til sammen MNOK 15,8 i 29. Andre driftskostnader viser en reduksjon på MNOK,7 til MNOK 21,3. Etter at årets avsetning til bankens fond er foretatt med MNOK 13,9 er benkens fond kommet opp i MNOK 23,9, hvilket svarer til 9,4 o/o av forvaltningskapitalen (se note 15). Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser i tide. Arendal og Omegns Sparekasse har hatt et sterkt fokus på bankens likviditetssituasjon i etterkant av finanskrisen. Banken har ingen vesentlige forfalli 211 foruten KfS på MNOK 1, i mars og MNOK 3, ijuni. Utover dette har banken fornyet trekkfasilitet på MNOK 11 i DnBNOR, samt trekkrammer på deponerte obligasjoner Norges Bank. Se for øvrig note 13 for spesifisering av beløp, rentestruktur og løpetid. Et sentralt mål er også utviklingen i bankens forhold mellom innskudd og utlån som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Banken er opptatt av å opprettholde en solid innskuddsdekning. Ved utgangen av året var denne på 75,3 % av brutto utlån mot 77,7 o/o â etfø. Deler av obligasjonsporteføljen på t l sammen MNOK 12,4 er deponert i Norges Bank som sikkerhet for et F-lån på MNOK 65,. Totalt sett har banken en meget god likviditetssituasjon. Verdipapirer Bankens beholdning av verdipapirer er redusert med MNOK 137,7 til i alt MNOK 239,8. Beholdningen av aksjer, grunnfondsbevis og andeler i pengemarkedsfond er redusert med MNOK 166,8 mill. kroner til i elt MNOK 32,1. Reduksjonen tilskrives salg av pengemarkedsfond til å innfri obligasjonsforfall og flån. I tillegg har banken valgt å Tap på utlån Tapene er lavere i 21 enn i 29 og utgjør netto MNOK 8,3 etter at det er inngått kroner MNOK,2 på tidligere bokførte tap. Avsetninger til å dekke fremtidige tap på utlån utgjør 1,22 o/o av brutto utlån. Tapsavsetningene er foretatt etter Kredittilsynets forskrift er og vurderingsprinsipper. lndividuelle nedskrivninger fordeler seg med MNOK 1,3 til næringslivet og MNOK 3,7 til privatkunder. Nedskrivning på grupper av utlån er uforandret og utgjør MNOK 9,4. Banken har gode rutiner for avdekking og oppfølging av tapsutsatte engasjementer. Våre næringslivskunder skal levere regnskap en gang i året og låneengasjement klassifiseres som A, B, C, D og E-kunder. I tillegg blir restanselister og overtrekkslister gjennomgått av styret hvert kvartal Styret har vurdert bankens risiko for tap på utlån og garantier pr , og forventer en moderat reduksjon avtapi211. Vi har i løpet av året gjennomført kontrolltiltak i henhold til Kredittilsynets forskrift om internkontroll. Herunder har vi vurdert de vesentlige risikoer i banken, slik som kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og mislighetsrisiko. Styret mener at banken har bra oversikt over dens virksomhet, og at kontrollene innenfor de vesentlige risikoområdene er tilfredsstillende.

4 Pensjonsordning Bankens pensjonsforpliktelse er delvis dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand AS. Forpliktelsen fremgår av regnskapet i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard om pensjonskostnader (se note 4). Personalet Ved årsskiftet var del21 ansatte i banken, hvorav 6 på deltid Dette tilsvarer 19,3 årsverk. Samarbeidet med bankens ledelse og ansatte må sies å være meget godt og det samme kan sies om arbeidsmiljøet. Banken forurenser ikke det ytre miljø. Elle 24 år som banksjef, gikk Jan Olaf Olsen av med pensjon fra Fra semme dag ble Per Olav Nærestad ansatt som ny banksjef. Sykefraværet va 2,3 o/o i 21, som er en sterk nedgang i forhold til 29. På landsbasis var sykefraværet, iflg. Statistisk Sentralbyrå pr. 3. kvartal, pà7, o/o. Det har ikke vært skader eller ulykker i benken i inneværende år. Arendal og Omegns Sparekasse har en stab av dyktige medarbeidere som gjør en stor innsats på sin arbeidsplass. De ansatte er en viktig ressurs og får følgelig god anledning til å oppdatere seg på det faglige plan. Fire av våre ansatte, inkludert banksjefen, har gjennomført autoriseringen som fìnansiell rådgiver (AFR). I tillegg holder ytterligere syv ansatte på med samme læringsløp. Likestilling Banken arbeider aktivt og målrettet for å fremme likestilling mellom kjønnene, noe som vi også er pålagt i lov om likestilling. Vi ønsker å utvikle et arbeidsklima som er tilfredsstillende både for kvinner og menn. Banken vil også arbeide for rettferdig avlønning med lik lønn for arbeid av lik verdi. Arbeidet vedrørende likestillingsspørsmål gjøres i et samarbeid mellom bankens ledelse og de till tsvalgte. Banken har 21 medarbeidere, hvorav 13 er kvinner. Det vil fortsatt bli arbeidet aktivt for å få flere kvinner inn i bankens styrende organer. lntern virksomhet Aret 21 har også vært preget av stor aktivitet på alle felt. Stadig flere av bankens kunder tar i bruk automatiske tjenester og i særdeleshet er bruken av nettbank økende. Pr hadde vi nettbankavtaler. Den fysiske sikring fungerer bra med hensyn til innbrudd/brann samt verditransport. Personalet har også gjennomgått bankens eget opplegg ved eventuelle ran Dette opplegget følges opp årlig av alle ansatte Terra-Gruppen - bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Tena-Gruppen er eiet av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS. Arendal og Omegns Sparekasse er blant de 79 aksjonærene og har en eierandel på,84 o/o. Terra- Gruppen er en av Norges største finansallianser, med en samlet forvaltningskapital på ca. 25 milliarder kroner. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Siden etableringen i her Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp Stordriftsfordeler for de smà Tena-gruppen arbeider for at Arendal og Omegns Sparekasse og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift På bankens vegne fremforhandler Terra- Gruppen løsninger som med stordriftsfordeler gir bankene strategiske og økonom ske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang t l konkurransedyktige produkter og tjenester - som den lokale sparebank ville hatt problemer med å produsere og tilby alene. Stor og solid kundemesse Terra-bankene har totalt ca. 75. kunder, og landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge Dette gjør Tena-Gruppen til en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. Aksjonærbankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 19 bankkontorer i 15 kommuner. Slik sett bidrer Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen samt lokal verdiskapning og nærhet til kundene. Totalleverandør av produkter og banktjenester Gjennom produktselskaper tilbyr Tena-Gruppen en lang rekke konkunansedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Tena Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fraterra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Terra Markets samt leasing og salgspantelån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler Tena-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder, Terra eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter; Aktiv Eiendomsegling har sin v rksomhet konsentrert om de store byene, mens Terra Eiendomsmegling er lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 8 meglerkontorer, og formidlet ca 1. eiendommer i 21. Leverer fel lestjenester og utfører fel lesoppgaver. I t llegg til den fonetningsmessige driften i produktselskapene, har Tena-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av alliansebankene. Dette gjelder blant ennet innkjøp av tjenester og produkter innenfor lt, betalingsformidling, prosjektering, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance) Bankens visjon er å være en lokal, solid og selvstendig bank med Arendal og omliggende kommuner som hovedmarked Som basis for s n virksomhet skal banken legge til grunn strenge krav til redelighet og forretningsmoral. Ellers bygger en på ansatte med stor integritet og holdninger i samsvar med bankens etiske retningslinjer Styri ngsstruktur Bankens øverste organ er forstanderskapet som er sammensatt av representanter for innskytere, ansatte og offentlig oppnevnte. Forstanderskapet består av 215 deler innskytere,2/5 offentlig valgte, og l/5 ansatte Bankens styre har i 21 bestått av på 4 eksterne medlemmer og en representant for de ansatte. Det har vært avholdt 1 styremøter samt et styreseminar. Banken har festsatt egen rutine for vurdering av egnethetskravet til styremedlemmer og varamedlemmer.

5 Det inn hentes informasjon om utdan nelse, a rbeidserfaring og styreverv. Kontrollmekanismer Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for tilsyn med bankens virksomhet og består av 3 medlemmer Komiteen avgir en årlig erklæring til forstanderskapet og avgir dessuten rapport til Finanstilsynet om sitt arbeid. Banken er underlagt "Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll" Det gis årlig rapport til styret. Banken har generelt en lav r sikoprofil. Banken er dessuten underlagt Finanstilsynets regler for "Minstekrav til kapitaldekning og regler om store engasjementer med enkeltkunder i forhold til ansvarlig kapital." I tillegg er banken bundet av Kredittilsynet og Børsens regler om rapportering av kvartalsvise regnskap og årsrapporter. Uts ktene Ío 211 Arendal og Omegns Sparekasse legger vekt på å ha et tillitsvekkende og godt omdømme, og vi har stort fokus på god bankdrift og fornøyde kunder. Sammen med bankens gode soliditet, er vi godt rustet til å møte de mange utfordringer som råder i dagens finansmarked. Styret har hatt fokus pà à øke kvaliteten på bankens risikostyring, og ønsker å fortsette dette arbeidet i God kvalitet på dette området er avgjørende for å holde en stabil og god inntjening, noe som igjen er med på å sikre at vi også fremover kan være en god bank for våre ansatte og kunder i vårt distrikt. Det er ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som fremgår av årsoppgjøret. Det er budsjettert med en vekst pà5,o/o og etforventetoverskudd på MNOK 2,3før skatt for à e 211. Takk Styret vil takke samtlige ansatte og øvrige tillitsvalgte for godt samarbeid og stor innsats i året som er gått, og rette en hjertelig takk til kunder og øvrige forbindelser for den store tilliten og gode oppslutningen banken har hatt i 21. l*^ //"/*-' Svein Andersen hc<h-a' Pe<øc;'e- ' Grete Jahr Pedersen (banksjef)

6 29 21 Resultatreqnskap '.1-31j Prosent av gj. sn fon. kap. O,O1 %,2 % Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4,7 % 3,79 % Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder,37 o/o,35 % Renter og lignende inntekter ev sert., oblig. og andre renteb verdipapirer, %, % Andre renteinntekter og lignende nntekter 4,45o/o 4,16 % Sum rente nntekter og lignende inntekter,43o/o,39 % Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 1,69 o/o 1,49 % Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder,47 %,48 % Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer O,O5 %,5 % Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital,4%,4 % Andre rentekostnader og lignende kostnader 2,69 Vo 2,45 % Sum rentekostnader og lignende kostnader 't ',l u ,76 Netto rente- 37,13%,5 % Utbytte og andre inntekter av verdipap. med variabel avkastning O,O2%,1 % Garantiprovisjon,4 %,39 % Andre gebyrer og provisjonsinntekter,42%,41 % Sum provisjonsinntekter og nntekterfra banktjenester ,13%,37 %,36 % o,o1%,74 o/o,7 %,13 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester,7 % Netto verdiendring og gevinst / tap på sert fikater og obligasjoner,7 % Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer,1 % Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater,16 % Sum netto gev / tap på val. og verdipap. som er omløpsm dler,1 % Andre driftsinntekter s ,21 %,5 9ó Sum andre driftsinntekter ,37 % O,4Oo/o Lønn,5 % -,4 o/o Pensjoner,5 %,8 % Sosiale kostnader O,27 o/o,24 o/o Administrasjonskostnader O,74Yo,68 % Sum lønn og generelle administrasjonskostnader O,O8 yo,6 % Avskr. mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler,3 %,4 % Driftskostnader faste eiendommer J8%,18 % Andre driftskostnader,21 %,22 % Sum andre driftskostnader I %,96 % Sum andre driftskostnader ,61 o/o,38 % Tap på utlån, garantier mv. O,OO %,5 % Nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler ,34 o/o,93 % Resultat av ordinær drift -,39 % -,27 o/o Skatt på ordinært resultat % Resultat av ord nær etter resultat for 2.338,3%,3% Gaver 6 6,92 o/o,63 % Overført til sparebankens fond %,66% Disponerinqer

7 Balanse per 31. desember 21 Beløp i tusen kroner Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner s5 KasseJdrifts- og brukskreditter 74.2' Byggelån 8 19' I Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Nedskrivninger på individuelle utlån tlån I -9'4-9.4 Sum netto utlån og fordringer på kunder 1' Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbet ikke påløpte kostn og opptjente ikke mottatte nntekter

8 Balanse per 31. desember 21 Beløp i tusen kroner Lån og innskudd fra kred ttinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner ' 't ',162 lnnskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid lnnskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 't Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Påløpt, ikke ilignet betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld I Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum oield Sparebankens fond 't4, ' Sum eqenkapital I Poster utenom balansen Garantier Andre forpliktelser Arendal r;) (leder) 9o<' A"Jra^ Svein Andersen (banksjef)

9 Kontantstrømanalyse Beløp t tusen kroner Kontantstrømmer f ra operasjonel le aktiv teter Tiffø lfra årets drift Økning/-nedgang diverse gjeld Økning/-nedgang diverse fordringer Likviditetsendring fra resultatregnskap Økning i brutto utlån Økning innskudd fra kunder Økning/nedgang innskudd fra kredittinstitusjoner Økning av obligasjonsgjeld Ko ntantstrø m m e r f ra f i n a n sie ri n gsa ktiv itete r Netto investering i varige driftsmidler Økning i verdipapirer o 't B. Likviditetsendrinq vedr. invester nqer Økning/nedgang i lån til kredittinstitusjoner Økning/nedgang i ansvarlig lånekapital A+B+C=Sum Likviditetsbeholdning pr. l ',tz Tilfø If a årets virksomhet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Endring i tapsavsetninger utlån m.v. Skattekostnad Gaver Tiliø l l a årets vi rksomhet 't lforvaltningskapital trutlån trlnnskudd

10 Note 1 Generelle reqnskapsprinsipper Virkelig verdi Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier. Sikringsvurdering/ porteføljevurderi ng/derivater Banken har foretatt sikringsforretninger. Når slike forretninger inngås, vurderes fonetningen i sammenheng med det underliggende objekt Bankens portefølje av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning samt aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning, fordeles i utgangspunktet for hver av gruppene i handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Gruppene vurderes regnskapsmessig hver for seg som en portefølje, idet papirene er rimelig likvide. Utlån og garantier Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, gebyrer og eventuelle direkte kostnader. Da banken kun har en uvesentlig andel utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet For slike lån nntektsføres internrenten på etableringstidspunktet konigert for renteendringer frem til t dspunktet for nedskrivn ng. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i nedskrivninger på lån og avsetninger på garantier, samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. Tap på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av bankens utlåns- og garantiportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Banken anser et engasjement for å være misligholdt senest 9 dager etter et uordnet restanse eller uordnet overtrekk oppsto. Tapsutsatte engasjementer hvor det er åpnet konkurs- eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, utpanting er foretatt, utlegg er tatt eller hvor andre forhold som sv kt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i låneavtaler med banken, defineres også som misligholdte. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Periodisering av provisjoner og gebyrer Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som d sse opptjenes som nntekt eller påløper som kostnad. Regnskapsmessig behandling av obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis Bankens beholdning i obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er som tidligere år porteføljevurdert og bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Omregning av utenlandsk valuta Utover eventuelle aksjeposter i utenlandsk valuta, har banken kun utenlandske sedler som regnskapsposter i utenlandsk valuta. Omregning skjer ved opptell ng av valuta omregnet t l NOK ved kjøpskurs på balansedagen. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi ev et varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien, foretar banken nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet.

11 Utstedte sertif ikater og obli gasjoner Utstedte sertifikater og obligasjoner er oppførl i balansen til pålydende verdi med tillegg av overkurs og fradrag for underkurs. Overkurs inntektsføres og underkurs kostnadsføres planmessig som en justering av løpende rentekostnader frem til forfall Utsatt skatt og utsatt skattefordel Regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRS F om resultatskatt. Utsatt skatvutsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet inngår både endring utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se note 9. Pensjonskostnad og - forpliktelser Selskapets ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er selskapets ensatte nå overført til ny felles AFP ordning. Ny AFP ordn ng anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning admin stretorfor ordningen er i stand til å foreta en beregning av selskapets andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom administrator ikke er i stand til å foreta beregninger av forholdmessig andel behandles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie For nærmere beskrivelse av effekten av endret AFP orning se omtale i Note 4. Note 2 Antall ansatte, ytelser og lån til ansatte og tillitsvalgte Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av regnskapsåret vært 21, som samlet utgjorde 19,3 å sverk. Lønn og annen godtgjørelse til avgått banksjef 419 Lønn og annen godtgjørelse til ny banksjef 562 Pensjonskostnad til ny banksjef 83 Godtgjørelse til styrets medlemmer 155 Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer 27 Godtgjørelse t l forstanderskapets medlemmer 7 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 5 Det er inngått særskilt pensjonsavtale (frivillig) med banksjefen. Se note 4 Utover dette er det ingen avtaler som gir daglig daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdevvervet. Revisjon Revisors godtgjørelse utgjorde NOK Denne fordeler seg på revisjon med NOK 23. og på bistand med NOK og mva NOK Bistand fordeler seg med NOK 21. for attestasjonstjenester og NOK t l rådgivning. Lån Garanti Til styret Age Nystø, styreleder Per Olav Nærestad, banksjef 1.29 Torstein Ribe, nestleder Svein Andersen Julie Møller Digre 42 Grete Jahr Pedersen, ansattes representant Til øvrige ensatte Til kontrollkomitè T l øvrige medlemmer av forstanderskapet Vilkår for lån og garantier er ikke opplyst, i det disse er gitt på standard vilkår, eller generelle vilkår som benyttes for ansatte. Rentesubsidieringen utgjør NOK

Arsmeld ng. regnskap for. og 2013 123. forretningsår

Arsmeld ng. regnskap for. og 2013 123. forretningsår Arsmeld ng regnskap for og 213 123. forretningsår ARSSenETNING TIL REGNSKAPET FOR 213 lnnledning rnnskuddsrorm ao?å'uo ' t"''tór,,o,,{no"t t "oro,,, Arsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt

Detaljer

og regnskap for 201 4 124. forretningsår

og regnskap for 201 4 124. forretningsår Arsmeld ng og regnskap for 21 4 124. forretningsår Sparekassa ARSSeRETNING TIL REGNSKAPET FOR 214 lnnledning lnnskuddsfofm Beløp m ll.kr. 214 2t3 Andel i % 214 213 Arsregnskapet er avlagt under forutsetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer