Arsmeld ng. og regnskap for forretningsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsmeld ng. og regnskap for 201 0 120. forretningsår"

Transkript

1 Arsmeld ng og regnskap for forretningsår

2 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPET FOR 2O1O lnnledning lnnskuddsfom Boløp m ll,kr Andel % Arendal og Omegns Sparekasse, etablert i 189, er en selvstendig sparebank med lokalisering iarendal Banken har som målsetning å være en totalleverandør av finansielle tjenester til personkunder og mindre næringskunder. Det primære markedsområdet er Arendal og omkringliggende kommuner. 21 har vært et godt år for banken, med høy aktivitet på alle områder. Selv om konkurransen lokalt forsterkes, finner stadig nye kunder veien til banken. Et av våre viktigste konkurransefortrinn er personlig service og en hurtig beslutningsprosess. For 4. året på rad har banken blitt kåret til beste bank på kundetilfredshet av Norsk Kundebarometer. Selv om 2'1 va et urolig år i finansmarkedene, oppnådde banken et godt resultat før skatt på MNOK 2,5 Bankens skattekostnad, som kommer samfunnet til gode, vil utgjøre ca. MNOK 5,9. Flere land sliter med høy statsgjeld og har av den grunn innført kraftige innstramninger i offentlig forbruk. Dette har igjen ført til lavere økonom sk vekst og høyere arbeidsløshet. Mange sentralbanker har derfor opprettholdt stimuleringstiltak som for eksempel rekordlav rente. Norge har klart seg godt gjennom finanskrisen. Arbeidsløsheten er fortsett lav og undersøkelser fra Sparebankforeningen indikerer at de fleste har et positivt syn på utviklingen i egen økonomi fremover. Myndighetene legger stor vekt på å sikre robuste banker og redusere sennsynligheten for nye kr ser Høyere kapitalkrav og strenge likviditetskrav er hovedpunktene i utkastet til nytt regelverk (BASEL lll). Med slike krav blir det dyrere å drive bank, noe som kan føre til mer fokus på kostnadsreduksjoner, krav til økte marginer og dyrere banktjenester for kundene. Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen er redusert med MNOK 83,3 og utgjør ved årsskiftet MNOK 2.171,5. Dette er en reduksjon pà 3,7 o/o mot en økning på I,6 o/o i 29. Reduksjonen skyldes innløsning av et obligasjonslån på MNOK 125, og et F-lån på MNOK 65,. Gjennomsnittlig forvaltningskap tal va i 21 MNOK ,2. Kapitaldekningen var pr ,9 o/o mot 17,3 % i 29. Innskudd lnnskudd fra kunder er økt med MNOK 6,8, som tilsvarer en økning pà 4,4 o/o mot 1,5 o/o àrel Íø Det meste av økningen har skjedd på høyrentekonti lnnskuddene utgjør ved årsskifret 66,8 % av forvaltningskapitalen. Folio Lønnskont Honnørkonto Kap talkont Særuilkår BSU IPA SUM l. 149, ,93 1, 1, Utlån 93,24 88,44 42,59 4,28 242,76 15,67 82,26 92,28 39,71 93,92 227,23 13,55 2,98 6,43 6,1 2,94 66,5't 16,75 'l,8,19 5,92 6,64 2,86 67,O2 16,36,98 o,21 Netto utlån økte med MNOK 135,1 til ialt MNOK 1 91,9. Dette tilsvarer en økning pà 7,6 % mot 6,8 % i 29. Det meste av økningen er konvertering av boliglån i andre banker. Totalt sett har låneetterspørselen vært stabil gjennom hele året. Utlånene utgjør 88,7 % av forvaltningskapitalen. Forøvrig vises dettil notene 1 og I i regnskapet. Utlånsfomål Boliglån 161,7 Nær ngslån 159,29 Forbrukslån 151,1 øwige lân 4,98 Beløp i mill.kr Andel % 2'to ,74 83,62 84,23 111,43 8,27 6,23 153,16 7,84 4,57 17,33,26,97 sum 1.925, ,67 1, 1, Banken har i større utstrekning begynt å benytte seg av Terra Boligkreditt som finansieringskilde for kunder i Arendal og Omegns Sparekasse. P uar porteføljen i TBK på MNOK 41,2 mot MNOK 12,4 i 29. Restrisiko knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering lav Banken har heller ikke overtatt noen misligholdte lån fra Terra Boligkreditt. Bankens styring av finansiell risiko Bankens finansielle risikoer består hovedsakelig av markedsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, kursrisiko og likviditetsrisiko Kredittrisiko er beskrevet under tap på utlån Styret legger vekt på at banken skal ha en lav risiko. Det innebærer bl.a. at renterisikoen holdes innenfor gitte rammer, framfor å utnytte kortsiktige inntjeningsm uligheter. Markedsrisiko Finansmarkedet er i betydelig strukturell og teknologisk utvikling. Utvikling av nye forbedrede produkter står sentralt. Arendal og Omegns Sparekasse arbeider bevisst med å tilby sine kunder nye produkter til en konkunansedyktig pris. Et nært og godt samarbeid med produktleverandører er et prioritert mål for banken. Dette er med på å sikre tilgang på kvalitetsmessige gode produkter til privat- og næringslivskunder

3 Renterisiko Vi vurderer renterisikoen til å være lav. Banken har i hovedsak flytende renter på innskudd og utlån til kunder. Fastrenteinnskudd fra kunder utgjør MNOK 33,5, og har en gjennomsnittlig løpetid på 6 måneder. Fastrenteutlån utgjør MNOK 16,, og har en løpetid på I til 5 år Renterisikoen for bankens obligasjonsportefølje vurderes som lav. Bankens beholdning av obligasjoner er på MNOK 27,7 med en durasjon på,45 år Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på MNOK 'l, mill. Bankens lave durasjon på obligasjonsbeholdningen skyldes at porteføljen hovedsakelig består av obligasjoner med kvartalsvis rentejustering. Se for øvrig note 1 og 12. Banken har to løpende obligasjonslån som har pålydende MNOK 11, og MNOK 142,5. Valutarisiko Bankens regnskapsposter eksponert i utenlandsk valuta gjelder kun omsetning av utenlandske sedler og garantier tilknyttet kunders valutalån. Bokført saldo på kassebeholdning av valuta pr ca. MNOK,3. Gevinst på valuta elateres til kjøp og salg av valuta i kasse. Banken har utstedt lånegarantier til Sparebanken Pluss på MNOK 22,4 for valutalån opptatt av kunder i Arendal og Omegns Sparekasse. Pr har valutaporteføljen en negativ markedsverdi MNOK 1,3. Kursrisiko Bankens kursrisiko må vurderes som lav Porteføljen er klassifisert som anleggsmidler og fordeler seg på investeringer i både noterte og unoterte aksjer itillegg til diverse fondsandeler. Bankens netto bokførte beholdning av aksjer og grunnfondsbevis var ved utgangen au 2O1O på MNOK 32,1. Banken har aksjer for MNOK 2,3 som er notert på Oslo Børs. redusere aksjeeksponeringen ved å selge aksjer og grunnfondsbevis klassifisert som omløpsportefølje. Beholdningen av obligasjonsporteføljen har økt med MNOK 29,1 til MNOK 27,7.Pr har beholdningen av obligasjoner et urealisert tap MNOK 3,7 Akkumulerte negative kursreguleringer utgjør MNOK 6,9. Netto verdiendring og gevinsvtap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer utgjorde totalt MNOK I,6 Netto verdiendring og gevinsvtap på aksjer og andre verdipapirer med variable avkestning utgjorde også MNOK 1,6. Utbytte fra aksjer utgjorde totalt MNOK 1,1 i 2O'lO. Forøvrig vises det til note 1 og 12 i regnskapet. Driftsresultatet Arets ordinære resultat etter tap utgjør MNOK 2,5, og svarer til,93 % av gjennomsniftlig forvaltningskapital mot 1,34 o/o à el før. Styret har foreslått følgende disponering av årets overskudd: Resultat før skatt - skattekostnad Arets overskudd Disponert som følger: Overført til bankens fond Gaver Kr << Kr ( ( Styret er godt fornøyd med resultatet. Rentenettoen er økt med MNOK,3 til MNOK 38, Andre driftsinntekter viser en reduksjon på MNOK 1 5,1 t l MNOK 1 1, Dette skyldes i hovedsak en normalisering av bidrag fra aksjer og obligasjoner i 21 mot et særdeles positivt bidrag på til sammen MNOK 15,8 i 29. Andre driftskostnader viser en reduksjon på MNOK,7 til MNOK 21,3. Etter at årets avsetning til bankens fond er foretatt med MNOK 13,9 er benkens fond kommet opp i MNOK 23,9, hvilket svarer til 9,4 o/o av forvaltningskapitalen (se note 15). Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser i tide. Arendal og Omegns Sparekasse har hatt et sterkt fokus på bankens likviditetssituasjon i etterkant av finanskrisen. Banken har ingen vesentlige forfalli 211 foruten KfS på MNOK 1, i mars og MNOK 3, ijuni. Utover dette har banken fornyet trekkfasilitet på MNOK 11 i DnBNOR, samt trekkrammer på deponerte obligasjoner Norges Bank. Se for øvrig note 13 for spesifisering av beløp, rentestruktur og løpetid. Et sentralt mål er også utviklingen i bankens forhold mellom innskudd og utlån som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Banken er opptatt av å opprettholde en solid innskuddsdekning. Ved utgangen av året var denne på 75,3 % av brutto utlån mot 77,7 o/o â etfø. Deler av obligasjonsporteføljen på t l sammen MNOK 12,4 er deponert i Norges Bank som sikkerhet for et F-lån på MNOK 65,. Totalt sett har banken en meget god likviditetssituasjon. Verdipapirer Bankens beholdning av verdipapirer er redusert med MNOK 137,7 til i alt MNOK 239,8. Beholdningen av aksjer, grunnfondsbevis og andeler i pengemarkedsfond er redusert med MNOK 166,8 mill. kroner til i elt MNOK 32,1. Reduksjonen tilskrives salg av pengemarkedsfond til å innfri obligasjonsforfall og flån. I tillegg har banken valgt å Tap på utlån Tapene er lavere i 21 enn i 29 og utgjør netto MNOK 8,3 etter at det er inngått kroner MNOK,2 på tidligere bokførte tap. Avsetninger til å dekke fremtidige tap på utlån utgjør 1,22 o/o av brutto utlån. Tapsavsetningene er foretatt etter Kredittilsynets forskrift er og vurderingsprinsipper. lndividuelle nedskrivninger fordeler seg med MNOK 1,3 til næringslivet og MNOK 3,7 til privatkunder. Nedskrivning på grupper av utlån er uforandret og utgjør MNOK 9,4. Banken har gode rutiner for avdekking og oppfølging av tapsutsatte engasjementer. Våre næringslivskunder skal levere regnskap en gang i året og låneengasjement klassifiseres som A, B, C, D og E-kunder. I tillegg blir restanselister og overtrekkslister gjennomgått av styret hvert kvartal Styret har vurdert bankens risiko for tap på utlån og garantier pr , og forventer en moderat reduksjon avtapi211. Vi har i løpet av året gjennomført kontrolltiltak i henhold til Kredittilsynets forskrift om internkontroll. Herunder har vi vurdert de vesentlige risikoer i banken, slik som kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og mislighetsrisiko. Styret mener at banken har bra oversikt over dens virksomhet, og at kontrollene innenfor de vesentlige risikoområdene er tilfredsstillende.

4 Pensjonsordning Bankens pensjonsforpliktelse er delvis dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand AS. Forpliktelsen fremgår av regnskapet i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard om pensjonskostnader (se note 4). Personalet Ved årsskiftet var del21 ansatte i banken, hvorav 6 på deltid Dette tilsvarer 19,3 årsverk. Samarbeidet med bankens ledelse og ansatte må sies å være meget godt og det samme kan sies om arbeidsmiljøet. Banken forurenser ikke det ytre miljø. Elle 24 år som banksjef, gikk Jan Olaf Olsen av med pensjon fra Fra semme dag ble Per Olav Nærestad ansatt som ny banksjef. Sykefraværet va 2,3 o/o i 21, som er en sterk nedgang i forhold til 29. På landsbasis var sykefraværet, iflg. Statistisk Sentralbyrå pr. 3. kvartal, pà7, o/o. Det har ikke vært skader eller ulykker i benken i inneværende år. Arendal og Omegns Sparekasse har en stab av dyktige medarbeidere som gjør en stor innsats på sin arbeidsplass. De ansatte er en viktig ressurs og får følgelig god anledning til å oppdatere seg på det faglige plan. Fire av våre ansatte, inkludert banksjefen, har gjennomført autoriseringen som fìnansiell rådgiver (AFR). I tillegg holder ytterligere syv ansatte på med samme læringsløp. Likestilling Banken arbeider aktivt og målrettet for å fremme likestilling mellom kjønnene, noe som vi også er pålagt i lov om likestilling. Vi ønsker å utvikle et arbeidsklima som er tilfredsstillende både for kvinner og menn. Banken vil også arbeide for rettferdig avlønning med lik lønn for arbeid av lik verdi. Arbeidet vedrørende likestillingsspørsmål gjøres i et samarbeid mellom bankens ledelse og de till tsvalgte. Banken har 21 medarbeidere, hvorav 13 er kvinner. Det vil fortsatt bli arbeidet aktivt for å få flere kvinner inn i bankens styrende organer. lntern virksomhet Aret 21 har også vært preget av stor aktivitet på alle felt. Stadig flere av bankens kunder tar i bruk automatiske tjenester og i særdeleshet er bruken av nettbank økende. Pr hadde vi nettbankavtaler. Den fysiske sikring fungerer bra med hensyn til innbrudd/brann samt verditransport. Personalet har også gjennomgått bankens eget opplegg ved eventuelle ran Dette opplegget følges opp årlig av alle ansatte Terra-Gruppen - bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Tena-Gruppen er eiet av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS. Arendal og Omegns Sparekasse er blant de 79 aksjonærene og har en eierandel på,84 o/o. Terra- Gruppen er en av Norges største finansallianser, med en samlet forvaltningskapital på ca. 25 milliarder kroner. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Siden etableringen i her Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp Stordriftsfordeler for de smà Tena-gruppen arbeider for at Arendal og Omegns Sparekasse og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift På bankens vegne fremforhandler Terra- Gruppen løsninger som med stordriftsfordeler gir bankene strategiske og økonom ske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang t l konkurransedyktige produkter og tjenester - som den lokale sparebank ville hatt problemer med å produsere og tilby alene. Stor og solid kundemesse Terra-bankene har totalt ca. 75. kunder, og landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge Dette gjør Tena-Gruppen til en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. Aksjonærbankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 19 bankkontorer i 15 kommuner. Slik sett bidrer Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen samt lokal verdiskapning og nærhet til kundene. Totalleverandør av produkter og banktjenester Gjennom produktselskaper tilbyr Tena-Gruppen en lang rekke konkunansedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Tena Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fraterra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Terra Markets samt leasing og salgspantelån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler Tena-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder, Terra eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter; Aktiv Eiendomsegling har sin v rksomhet konsentrert om de store byene, mens Terra Eiendomsmegling er lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 8 meglerkontorer, og formidlet ca 1. eiendommer i 21. Leverer fel lestjenester og utfører fel lesoppgaver. I t llegg til den fonetningsmessige driften i produktselskapene, har Tena-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av alliansebankene. Dette gjelder blant ennet innkjøp av tjenester og produkter innenfor lt, betalingsformidling, prosjektering, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance) Bankens visjon er å være en lokal, solid og selvstendig bank med Arendal og omliggende kommuner som hovedmarked Som basis for s n virksomhet skal banken legge til grunn strenge krav til redelighet og forretningsmoral. Ellers bygger en på ansatte med stor integritet og holdninger i samsvar med bankens etiske retningslinjer Styri ngsstruktur Bankens øverste organ er forstanderskapet som er sammensatt av representanter for innskytere, ansatte og offentlig oppnevnte. Forstanderskapet består av 215 deler innskytere,2/5 offentlig valgte, og l/5 ansatte Bankens styre har i 21 bestått av på 4 eksterne medlemmer og en representant for de ansatte. Det har vært avholdt 1 styremøter samt et styreseminar. Banken har festsatt egen rutine for vurdering av egnethetskravet til styremedlemmer og varamedlemmer.

5 Det inn hentes informasjon om utdan nelse, a rbeidserfaring og styreverv. Kontrollmekanismer Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for tilsyn med bankens virksomhet og består av 3 medlemmer Komiteen avgir en årlig erklæring til forstanderskapet og avgir dessuten rapport til Finanstilsynet om sitt arbeid. Banken er underlagt "Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll" Det gis årlig rapport til styret. Banken har generelt en lav r sikoprofil. Banken er dessuten underlagt Finanstilsynets regler for "Minstekrav til kapitaldekning og regler om store engasjementer med enkeltkunder i forhold til ansvarlig kapital." I tillegg er banken bundet av Kredittilsynet og Børsens regler om rapportering av kvartalsvise regnskap og årsrapporter. Uts ktene Ío 211 Arendal og Omegns Sparekasse legger vekt på å ha et tillitsvekkende og godt omdømme, og vi har stort fokus på god bankdrift og fornøyde kunder. Sammen med bankens gode soliditet, er vi godt rustet til å møte de mange utfordringer som råder i dagens finansmarked. Styret har hatt fokus pà à øke kvaliteten på bankens risikostyring, og ønsker å fortsette dette arbeidet i God kvalitet på dette området er avgjørende for å holde en stabil og god inntjening, noe som igjen er med på å sikre at vi også fremover kan være en god bank for våre ansatte og kunder i vårt distrikt. Det er ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som fremgår av årsoppgjøret. Det er budsjettert med en vekst pà5,o/o og etforventetoverskudd på MNOK 2,3før skatt for à e 211. Takk Styret vil takke samtlige ansatte og øvrige tillitsvalgte for godt samarbeid og stor innsats i året som er gått, og rette en hjertelig takk til kunder og øvrige forbindelser for den store tilliten og gode oppslutningen banken har hatt i 21. l*^ //"/*-' Svein Andersen hc<h-a' Pe<øc;'e- ' Grete Jahr Pedersen (banksjef)

6 29 21 Resultatreqnskap '.1-31j Prosent av gj. sn fon. kap. O,O1 %,2 % Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4,7 % 3,79 % Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder,37 o/o,35 % Renter og lignende inntekter ev sert., oblig. og andre renteb verdipapirer, %, % Andre renteinntekter og lignende nntekter 4,45o/o 4,16 % Sum rente nntekter og lignende inntekter,43o/o,39 % Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 1,69 o/o 1,49 % Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder,47 %,48 % Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer O,O5 %,5 % Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital,4%,4 % Andre rentekostnader og lignende kostnader 2,69 Vo 2,45 % Sum rentekostnader og lignende kostnader 't ',l u ,76 Netto rente- 37,13%,5 % Utbytte og andre inntekter av verdipap. med variabel avkastning O,O2%,1 % Garantiprovisjon,4 %,39 % Andre gebyrer og provisjonsinntekter,42%,41 % Sum provisjonsinntekter og nntekterfra banktjenester ,13%,37 %,36 % o,o1%,74 o/o,7 %,13 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester,7 % Netto verdiendring og gevinst / tap på sert fikater og obligasjoner,7 % Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer,1 % Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater,16 % Sum netto gev / tap på val. og verdipap. som er omløpsm dler,1 % Andre driftsinntekter s ,21 %,5 9ó Sum andre driftsinntekter ,37 % O,4Oo/o Lønn,5 % -,4 o/o Pensjoner,5 %,8 % Sosiale kostnader O,27 o/o,24 o/o Administrasjonskostnader O,74Yo,68 % Sum lønn og generelle administrasjonskostnader O,O8 yo,6 % Avskr. mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler,3 %,4 % Driftskostnader faste eiendommer J8%,18 % Andre driftskostnader,21 %,22 % Sum andre driftskostnader I %,96 % Sum andre driftskostnader ,61 o/o,38 % Tap på utlån, garantier mv. O,OO %,5 % Nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler ,34 o/o,93 % Resultat av ordinær drift -,39 % -,27 o/o Skatt på ordinært resultat % Resultat av ord nær etter resultat for 2.338,3%,3% Gaver 6 6,92 o/o,63 % Overført til sparebankens fond %,66% Disponerinqer

7 Balanse per 31. desember 21 Beløp i tusen kroner Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner s5 KasseJdrifts- og brukskreditter 74.2' Byggelån 8 19' I Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Nedskrivninger på individuelle utlån tlån I -9'4-9.4 Sum netto utlån og fordringer på kunder 1' Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbet ikke påløpte kostn og opptjente ikke mottatte nntekter

8 Balanse per 31. desember 21 Beløp i tusen kroner Lån og innskudd fra kred ttinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner ' 't ',162 lnnskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid lnnskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 't Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Påløpt, ikke ilignet betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld I Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum oield Sparebankens fond 't4, ' Sum eqenkapital I Poster utenom balansen Garantier Andre forpliktelser Arendal r;) (leder) 9o<' A"Jra^ Svein Andersen (banksjef)

9 Kontantstrømanalyse Beløp t tusen kroner Kontantstrømmer f ra operasjonel le aktiv teter Tiffø lfra årets drift Økning/-nedgang diverse gjeld Økning/-nedgang diverse fordringer Likviditetsendring fra resultatregnskap Økning i brutto utlån Økning innskudd fra kunder Økning/nedgang innskudd fra kredittinstitusjoner Økning av obligasjonsgjeld Ko ntantstrø m m e r f ra f i n a n sie ri n gsa ktiv itete r Netto investering i varige driftsmidler Økning i verdipapirer o 't B. Likviditetsendrinq vedr. invester nqer Økning/nedgang i lån til kredittinstitusjoner Økning/nedgang i ansvarlig lånekapital A+B+C=Sum Likviditetsbeholdning pr. l ',tz Tilfø If a årets virksomhet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Endring i tapsavsetninger utlån m.v. Skattekostnad Gaver Tiliø l l a årets vi rksomhet 't lforvaltningskapital trutlån trlnnskudd

10 Note 1 Generelle reqnskapsprinsipper Virkelig verdi Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier. Sikringsvurdering/ porteføljevurderi ng/derivater Banken har foretatt sikringsforretninger. Når slike forretninger inngås, vurderes fonetningen i sammenheng med det underliggende objekt Bankens portefølje av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning samt aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning, fordeles i utgangspunktet for hver av gruppene i handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Gruppene vurderes regnskapsmessig hver for seg som en portefølje, idet papirene er rimelig likvide. Utlån og garantier Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, gebyrer og eventuelle direkte kostnader. Da banken kun har en uvesentlig andel utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet For slike lån nntektsføres internrenten på etableringstidspunktet konigert for renteendringer frem til t dspunktet for nedskrivn ng. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i nedskrivninger på lån og avsetninger på garantier, samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. Tap på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av bankens utlåns- og garantiportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Banken anser et engasjement for å være misligholdt senest 9 dager etter et uordnet restanse eller uordnet overtrekk oppsto. Tapsutsatte engasjementer hvor det er åpnet konkurs- eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, utpanting er foretatt, utlegg er tatt eller hvor andre forhold som sv kt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i låneavtaler med banken, defineres også som misligholdte. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Periodisering av provisjoner og gebyrer Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som d sse opptjenes som nntekt eller påløper som kostnad. Regnskapsmessig behandling av obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis Bankens beholdning i obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er som tidligere år porteføljevurdert og bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Omregning av utenlandsk valuta Utover eventuelle aksjeposter i utenlandsk valuta, har banken kun utenlandske sedler som regnskapsposter i utenlandsk valuta. Omregning skjer ved opptell ng av valuta omregnet t l NOK ved kjøpskurs på balansedagen. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi ev et varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien, foretar banken nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet.

11 Utstedte sertif ikater og obli gasjoner Utstedte sertifikater og obligasjoner er oppførl i balansen til pålydende verdi med tillegg av overkurs og fradrag for underkurs. Overkurs inntektsføres og underkurs kostnadsføres planmessig som en justering av løpende rentekostnader frem til forfall Utsatt skatt og utsatt skattefordel Regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRS F om resultatskatt. Utsatt skatvutsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet inngår både endring utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se note 9. Pensjonskostnad og - forpliktelser Selskapets ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er selskapets ensatte nå overført til ny felles AFP ordning. Ny AFP ordn ng anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning admin stretorfor ordningen er i stand til å foreta en beregning av selskapets andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom administrator ikke er i stand til å foreta beregninger av forholdmessig andel behandles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie For nærmere beskrivelse av effekten av endret AFP orning se omtale i Note 4. Note 2 Antall ansatte, ytelser og lån til ansatte og tillitsvalgte Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av regnskapsåret vært 21, som samlet utgjorde 19,3 å sverk. Lønn og annen godtgjørelse til avgått banksjef 419 Lønn og annen godtgjørelse til ny banksjef 562 Pensjonskostnad til ny banksjef 83 Godtgjørelse til styrets medlemmer 155 Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer 27 Godtgjørelse t l forstanderskapets medlemmer 7 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer 5 Det er inngått særskilt pensjonsavtale (frivillig) med banksjefen. Se note 4 Utover dette er det ingen avtaler som gir daglig daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdevvervet. Revisjon Revisors godtgjørelse utgjorde NOK Denne fordeler seg på revisjon med NOK 23. og på bistand med NOK og mva NOK Bistand fordeler seg med NOK 21. for attestasjonstjenester og NOK t l rådgivning. Lån Garanti Til styret Age Nystø, styreleder Per Olav Nærestad, banksjef 1.29 Torstein Ribe, nestleder Svein Andersen Julie Møller Digre 42 Grete Jahr Pedersen, ansattes representant Til øvrige ensatte Til kontrollkomitè T l øvrige medlemmer av forstanderskapet Vilkår for lån og garantier er ikke opplyst, i det disse er gitt på standard vilkår, eller generelle vilkår som benyttes for ansatte. Rentesubsidieringen utgjør NOK

12 Note 3 Spesifikasion av gebyrer og provisjonsinntekter Verdipapiromsetning og forvaltning Forsikringstjenester Betalingsformidling Øvrige gebyrer '.1.',157 Sum Note 4 Pensionskostnader og pensionsforpliktelser Sikrede ytelser Banken har pensjonsforsikring i Storebrand som forvalter pensjonsmidlene innenfor de generelle retningslinjer som gjelder for forsikringsselskaper Hovedbetingelser er 3 års opptjening og ca 67%o av lønn ved fratredelse Pensjonsalder er 67 àr. P er 17 aktive og 2 pensjonister tilknyttet pensjonsordningen. Banken er pliktig til å he tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon Den ordningen banken har oppfyller kravene etter denne loven. Usikrede ytelser Gammel AFP ordning ble i februar vedtatt awiklet og det var kun mulig å gå av etter den gamle orningen frem lil Gevinsten ved awiklingen av ordningen er inntektsført i21, og presentert som en reduksjon av personalkostneder. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonert i den gamle ordningen. Som erstatning for den gamle AFP ordningen er det etablert en ny AFP ordning. Den nye AFP ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP ordningen fra og med fylte 62 âr, også ved siden av å stå ijobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid frem til 67 år. Den nye AFP ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalingene kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Ârets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Admin istrasjonskostnader Resultatførte estimataw k oq planendrinqer -' Netto oensionskostnad -918 'l-14 Avstemming av pensjonsordningens finansierte status pr' Sikrede ytelser: Bereg nede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) I kke resultatført estimatawik -'14.7' Netto Us krede ytelser Bereg nede pensjonsforpliktelser lkke resultatført estimatawik / ' ' Økonom iske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering Regulering av folketrygdens grunnbeløp Forventet avkastning på fondsmidler Forventet pensjonsøkning 4,5 o/o 5,4 % 4, o/o 4,3 o/o 3,8 % 4, /o 5,3 o/o 5,6 o/o 1,6% 2,% 11

13 Note 5 Administrasjonskostnader De viktigste enkeltposter er som følger: EDB-relaterte kostnader Markedsføring Porto og telefon Andre amdminstrasjonskostneder Sum Note 6 Variqe driftsmidler oq immaterielle eiendeler Maskin/ inventar lmmat. eiendeler Bygn ng, hytte au,,,, Anskaffelseskost 1.1 Tilgang i året Avgang i året 'tO Anskaffelseskost Akk.ord. avskrivninger 1.1 Arets ord. avskrivninger Akk. ord. avskr solgte driftsmidler Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Økonomisk levetid Fra 3-1 år 5år 25-5à Note 7 Andre driftskostnader De viktigste enkeltposter er som følger: Honorar, ekstern revisor Vedlikehold/anskaffelse av inventar mv Forsikring, avgifter og kontigenter Andre driftskostnader Sum

14 Note I Utlån oq tap på utlån Utlàn og garant er etter geografisk fordeling: Egen kommune Nabokommuner Landet for øvrig Utlån ',1 Garantier 't 't ',1 Sum r.318 Spesifikasjon pà viktige Primærnæring lndustri Bygg og anlegg Varehandel, hotell oq rest. Utlån Garantier Eksponeringer Mislighold Tapsutsatte lndiv. nedskrivn 't ! r c ç C ',t Transport og kommunikasion Forretningsmessig tienestevtinq Tjenesteytende virksomhet ellers Personkunder Utlån Garantier Eksponeringer Mislighold Tapsutsatte lndiv. nedskrivn ' '.l ' C C 1.37? t C lnntektsførte renter på engasjement med individuelle nedskrivning er er 2,4 mill. kroner for 21 Misligholdte engasjement Totale misl gholdte engasjement lndiv nedskr på misligh engasjement Totale øvrige tapsutsatte engasjement lndividuelle nedskrivninger Netto Endring i individuelle nedskrivninger utlån t l og Garant - loronno Da ansvar kunder lndividuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap, hvor tidl. foretatt ndiv. nedskr. + økning individuelle nedskrivninger i perioden + Nye individuelle nedskrivninger i perioden - Tilbakeføring av t dligere individuelle nedskr vninger i perioden

15 Note I Utlån os tap på utlån (forts.) Endring i individuelle nedskr vn nger til og fordring på kunder Garantiansvar Endring i nedskrivning på grupper av utlån Gruppevise nedskrivninger pr Periodens nedskrlvninger på grupper av utlån 9.4 Arets tapskostnader Periodens endring i individuelle nedskrivninger + Per odens endring i nedskrivninger på grupper av utlån + Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt indiv. nedskrivniger for + periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt indiv. nedskrivninger for - Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Tap på utlån Risikoklassifiseri ng. Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer tillegges stor vekt i banken. Kredittrisiko overvåkes bl.a. gjennom misligholdsrapportering, restanserapportering og risikoklassifisering. Ettersom risikoklassifìseringen for personkunder ikke har en fullgod h storikk er det vanskelig å predikere gjennomsnitflig forventet tapsnivå for hver risikogruppe Basert på erfaringstall og den sammensetning banken har i næringslivsporteføljen, antas forventet gjennomsnittlig årlig tap å utgjøre mindre enn,5 % fo perioden 2'11-214' Størstedelen av tapene forventes å ramme risikoklassen C og lavere Bankens tapskostnad for 29 utgjorde,43 o/o av utlånsporteføljen pr Tapsanslaget fo 211 er basert på erfaringstall, lokale markedsforhold og sammensetning av eksisterende portefølje. Det forventes en moderat nedgang i netto tapskostnad for 2'l 1. Kundekategori: A 21 2f B c 21 2! Brutto utlån Garantier Eksponering lndivduelle nedskr % av totale utlån C c 7,3 /, % '14,9 o/o 327.9't ,34 /o 17.74t 7.',t5? C 8.87 / ,36 o/a Kundekategori: D E 2'1 2! uklasslllsen Brutto utlån Garantier Eksponering lndivduelle nedskr % av totale utlån % ,91 /o '1.23 /o 18.83É 42 27t 3.5( 1.5 l ,48 /o % Gruppevise nedskr vninger er ikke tilordnet risikogruppene. 14

16 Note 9 Skatt Regnskapsmessig behandling av skatt: Utsatt skatt: Kursregulering obligasjoner Netto pensjonsforpliktelse / pensjonsmidler Anleggsreserve Gru nnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefo del 28o/o Endring grunnlag utsatt skattefordel Endring utsatt skattefordel Betalbar skatt: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring grunnlag utsatt skatt 2't ',t2.182 Grunnlaq betalbar skatt Arets betalbare skatt Formuesskatt Avregning betalbar skatt fra tidligere Utsatt skatt netto endring Skattekostnad Note 1 Oblioasioner. sertifikater oq andre rentebærende verdipapirer Anskaff. Kurs Bal.lør1 Virkel g Spesifikasjon av grupper: Omløpsmidler Holde til forfall o/o 39% Sum Beholdnin g etter debitorkategori : Off. sektor utenom stat Andre norske Ansvarlig lån lkke norske 't o/o ' Yo 18 57'l o/o o/o Sum 2', o/o lngen av verdipapirene er i utenlands valuta. Virkelig verdi er opplyst der slik verdi kan festsettes. Gjennomsnittlig effektiv rente utgjør 4,5 %, og er beregnet t l MNOK 7,83. Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsnittlig durasjon/varighet på,45 år, som gir en rentefølsomhet på MNOK 1, ved en endring pà I o/o. Banken stiller obligasjoner for pålydende MNOK 12,4 som sikkerhet for F-lån Norges Bank. Pr hararendal og Omegns Sparekasse et F-lån med forfall pålydende MNOK 65 i Norges Bank. I desember 28 valgte Arendal og Omegns Sparekasse å benytte seg av muligheten som tillater reklassifisering av deler av obtigasjonsporteføljen til kategorien hotde tit fodatl. Pr er markedsverdien på porteføljen holde til forfall MNOK 3,2 høyere enn bokført verdi. 15

17 Note 1 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer (forts.) Beholdningsendring gjennom året av obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer: lnngående balanse 1.1 Tilgang i året Avgang i året Kursregulering balanse 31.'t Note 1'l Gienstående løpetid og rentebetingelser for en del poster i balansen Restløpetil Total lnnt l 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd til I år Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordr på kredittinst. Utlån til og fordr. på kunder Tapsavsetninger Obligasjoner og sertifikater ' Eiendeler uten 5.65 Sum eiendeler 2.'t Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner r lnnskudd fra og gjeld til kunder Øvrig gjeld med restløpet d Gjeld uten restløpetid Ansvarlig lånekapital E Sum 'l ',1 l-5 år Over 5år Netto 8l Renterisiko - avtalusannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser på hovedpostene i balansen. Bankens balanseposter er nærmest uten renteeksponering (normal varslingstid) med unntak av beholdningen av obl gasjoner, fastrenteinnskudd fra kunder på MNOK 33,5, markedsinnlånn i KfS på MNOK 15, og F-lån i Norges Bank på MNOK 65,. Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsnittlig durasjon/varighet på,45 år. Dette g r en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på MNOK 1, ved årets slutt, som liten grad avviker fra hva den har utgjort gjennom året. Fastrenteinnskudd fra kunder har en gjennomsnittlig løpetid på ca. 6 måneder. Løpetid på gjeld til kredittsititusjoner (KfS) varierer fra 3 måned til 4 år og 6 måneder. 16

18 Note 12 Aks er. andeler oq andre verdipapirer med variabel avkastning Spesif ikasjon etter grupper Bal.lø l verdi V rk. verd Andel børsn. Ansk. kost Handels- og omløpsmidler Anleggsmidler '187 o% 7 o/o Spesif kasjon etter selskap Anskaff. kost Virkelig verdi Antall lo eierandel Anleggsmidler Kredittinstitusjoner Eiendomskreditt ASA Kredittforeningen for Sparebanker Tena-Gruppen ASA ,98 % 74 1,53% 159.7,84 % Andre selskaper PBS Holding AS P-Hus Vest AS Aberdeen Eiendom Norden Aberdeen Eiendom Norge NP Eiendomsinvest Norges lnvestor Pro AS Norges lnvestor Opportunities AS (a- og b-aksjer) Romreal Estate AS German Property AS North Bridge Opprtrunity Visa (a- og b-aksjer) Andre aksjer Sum 32.'132 Beholdn ngsendring gjennom året av verdipapirer lnngående balanse 1.1 Tilgang i året Avgang i året Kursregulering Arendal og Omegns Sparekasse har i gjennom 21O plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond. Dette er fond som forvaltes av DnB Nor Kapitalforvaltning, Tena Forvaltning og Pareto Forvaltning. Selv om slike fond har klare likhetstrekk med obligasjoner og består utelukkende av obligasjoner i norske sparebanker (foruten Banklikviditet Global), skal fondet bokføres sammen med aksjebeholdningen. Pr hadde Arendal og Omegns Sparekasse ingen plasseringer i sl ke pengemarkedsfond. 17

19 Note 13 Gield Gjeld til kredittinstitusjoner Gj sn rentesats Saldo pr 31.'t2.1 Lån/innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid Lån/innskudd fra kredittinst m/avtalt løpetid 2,94 o/o 3,15 % Gjelden er i norske kroner Lån fra kredittinstitusjoner u/løpetid har renteregulering hver 3. måned, og det er avtalt flytende rente. Lån/innskudd med avtalt løpe d består av innskuddslån i Kfs og F-lån i Norges Bank på henholdsvis MNOK 15 og MNOK 65. lnnskuddslån i Kfs utgjør fem poster på henholdsvis 1 O, 3, 6, 2, og 3 mill. kroner med respektive forfall , , , 1 1.'12 og Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Som sikkerhet for F-lån i Norges Bank har Arendal og Omegns Sparekasse deponert obligasjoner pålydende MNOK 12,4. F-lån med foñall '12, pålydende MNOK 65,, har en flytende rente på 6M Nibor + 2 bp og renten kapitaliseres ved forfall. Gjennomsnittlig rente for gjeld uten løpetid er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig gjeld t l kredittinititusjoner. Gjennomsnittlig rente på gjeld med avtalt løpetid er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av vektet gjeld gjennom året til kredittinstitusjoner. lnnskudd fra og gjeld til kunder Gj sn rentesats Saldo pr lnnskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid lnnskudd fra og gjeld t l kunder m/avtalt løpetid 2,3% 't ,96 o/o lnnskudd fra kunder er i norske kroner Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdioaoirer OPPTATT FORFALL NOM RENTE GJ SNITT RENTE GJELD PR Obligasjon NOOOI /9/1 3 3M NIBOR BP 4,43 % MNOK I 1, Obligasjon NOO OOg 1211t12 3M NIBOR + 65 BP 3,24 o/o MNOK 142,5 All obligasjonsgjeld er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad iåret i prosent av vektet saldo på respektive obl gasjonslån. Obligasjonslån NO14625 ble utvidet med MNOK 3, den

20 Note 13 Gield (forts.) Ansvarlig Lånekapital OPPTATT FORFALL NOM RENTE GJ SNITT RENTE GJELD PR Evigva rende fo ndsobli gasjo n 25 NA 3M NIBOR + 15 BP 4,33 o/o 25 mill Evigvarende fondsobligasjon er i norske kroner. Det er ikke stillet sikkerhet for gjelden. Etter 1 år fra utstedelse kan banken tilbakekalle fondsobligasjonen. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad for året. Akt verte kostnader ved låneopptak kostnadsføres over 1 år og var pr 3'1.12JlO på kr Fondsobligasjoner kan maksimalt utgjøre 15 prosent av samlet kjernekapital. Opplysninger om store enkelttransaksjoner lnnløst obligasjonslån NO på MNOK 125, den 2'l.6.1 Tegnet innskuddslån i KfS på MNOK 3, den med forfall lnnløst innskuddslån i KfS på MNOK 25, den lnnløst F-lån i NB på MNOK 65, den Utvidet obligasjonslån, NO14625, med MNOK 3, den til MNOK 11, forfall Tegnet innskuddslån i KfS på MNOK 3, den med forfall Note 14 Kapitaldekninq Ansvarlig kapital Sparebankens fond Overfinansiert pensjonsforpliktelse - 28% (netto) Utsatt skattefordel og immaterielle eiendeler Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Annen kjernekapital, fondsobligasjon ',t Netto ansvarliq kapital Risikovektet beregningsgrunnlag, Basel ll Kredittrisiko Operasjonell risiko Fradrag i beregningsgrunnlaget '1.68, Kapitaldekning ihht Basel L 17,91 % 17,32o/o 19

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport pr 30. september 2015

Delårsrapport pr 30. september 2015 Delårsrapport pr 30. september 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport pr 30. juni 2015

Delårsrapport pr 30. juni 2015 Delårsrapport pr 30. juni 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer