HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "09.11.2010 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 613 F17 & 52 : Einar Storli /Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret /10 HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE Saken gjelder Rådmannen vil i denne saken redegjøre nærmere for husleien i kommunale boliger både prinsipper og husleieøkning, samt endringer i Husbankens bostøtte. Videre vil en i saken vurdere konsekvenser av gjeldende husleienivå for leietakere i kommunale boliger og for kommunens økonomi. Rådmannen foreslår i saken å opprettholde husleienivå og prinsipper for husleiefastsettelse, slikt de ble vedtatt av bystyret i desember Bakgrunn Bakgrunn for saken er interpellasjon fra Egil Øivind Ovesen (Sv) til bystyrets møte hvor det stilles spørsmål ved kommunens fastsettelse av husleie for kommunale utleieboliger og i hvor stor grad husleieøkningen blir kompensert av husbankens bostøtte. Saken er også rådmannens svar på spørsmål fra Funksjonshemmedes råd og Eldrerådet angående husleieøkning i kommunale boliger. Husleien i kommunale boliger prinsipper og utvikling Den kommunale boligen er et sentralt virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Den nasjonale strategien er at alle skal bo i egen bolig, og statlige myndigheter oppfordrer kommunene til å stille flere utleieboliger til disposisjon til vanskeligstilte søkere. Dette stiller kommunene overfor store økonomiske utfordringer. Rådmannen mener at husleienivået for de kommunale utleieboligene må reflektere flere forhold. Utleieboligene er en del av kommunens verdier og må forvaltes slik at de ikke forringes i verdi. Forvaltning av kommunale utleieboliger er svært ressurskrevende og Sandnes har på lik linje med andre kommuner store kostnader knyttet til forvaltning og vedlikehold av disse boligene. Det er derfor viktig å sikre inntektssiden gjennom et forsvarlig og bærekraftig husleienivå. En forsvarlig husleie skal etter rådmannens oppfatning balanseres i forhold til både leietaker og leiemarked. I dette ligger at husleien ikke skal være så høy at den bidrar til å forverre livssituasjonen for leietakeren urimelig, men heller ikke så lav at den stimulerer etterspørselen av kommunale boliger unødig. I forbindelse med behandling av økonomiplan for vedtok bystyret å øke husleiene i kommunale utleieboliger og videre knytte leienivået opp til Husbankens tak for aksepterte boutgifter for tildeling av bostøtte. Pr utgjorde dette kroner pr måned. Side 1 av 5

2 Boutgiftstaket 1 knyttet til Husbankens bostøtte ble for Sandnes sin del stående uendret fram til da taket ble hevet fra kr til kr pr. år for husstand med en person. Med utgangspunkt i denne endringen vedtok bystyret i desember 2008 å øke husleien i de kommunale boligene med virkning fra 2. halvår Husleieøkningen fra til var betydelig, og må ses i sammenheng med både inntektsutvikling og utviklingen i boligmarkedet. Fram til økningen gjeldende fra høsten 2009, hadde husleien stått uendret i over 8 år - siden I samme periode har det vært en betydelig prisvekst både når det gjelder leie og kjøp av bolig i Sandnes. I følge boligstatistikk utarbeidet av Econ, 3 har boligprisene (kjøp av bolig) steget mest i Stavanger og Sandnes de siste årene, sammenlignet med landet forøvrig. Pr. september var prisøkningen på 7 % for alle boliger og 8 % for leiligheter, i Sandnes - sammenlignet med Ser en på hele perioden 2001 til 2009 økte kjøpspris for leiligheter 4 i Sandnes med 103 %. Inntektsveksten for målgruppen er et annet forhold som må tas med i vurdering av gjeldende husleienivå. Leietakerne i de kommunale boligene har gjennomgående lave inntekter og langt de fleste har inntektssikring gjennom trygd eller pensjon. Grunnbeløpet i folketrygden (1G) benyttes som grunnlag for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser, og reguleres årlig. Det er et uttalt mål at grunnbeløpet skal ha samme utvikling som lønn for yrkesaktive og dermed ta høyde for økte levekostnader. I samme periode som husleienivået var uendret, økte grunnbeløpet i folketrygden med 42 prosentpoeng (fra kr i 2001til kr i 2009). Det vil si at leietakernes inntekt økte med minst 42 %, mens husleieøkningen i samme perioden var 29 %. Gjengs leie og markedsleie Gjeldende husleienivå for kommunale boliger er innenfor gjengs leie. Begrepet er hentet fra Husleieloven og er et beregnet gjennomsnitt av husleien for tilsvarende leieobjekter med liknende leieforhold (jf husleieloven 4-3). Når man sammenligner leieobjektene er det leilighetens størrelse, bomiljøet og leilighetens standard som legges til grunn. Siden gjengs leie også tar med historiske leiepriser, blir gjengs leie et slags forsinket bilde av markedsleie. Markedsleie er den leien markedet, i gjennomsnitt, er villig til å betale for leiligheten på det tidspunktet den leies ut. Sandnes kommune leier boliger til mottak av flyktninger og disse innleies for mellom kr og 7000 for 2 roms leieligheter og mellom kr og 8000 for 3 roms. De fleste utleieboligene i Sandnes har i dag prisforlangende over dette nivået. I dagens kjøp og leiemarked innebærer kommunal husleie en betydelig kommunal subsidiering. Spesielt ved utleie av de sist anskaffede nyere boligene. Husleienivået for kommunale boliger i Sandnes sammenlignet med andre store kommuner er vist i tabellen under. 2 roms 3 roms Sandnes 5917,- 6500,- Stavanger 6300, ,- Kristiansand 4500, ,- Drammen 5500,- 7500,- 1 Boutgiftstaket er øvre grense for hvor høye boutgifter en kan få lagt til grunn i beregning av bostøtte. Taket er avhengig av hvor mange som bor i husstanden og hvor i landet. 2 Leiepris for en 2-roms leilighet. 3 På oppdrag fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) 4 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk - Pris per m2 for leiligheter på ca 70 m2. 5 Stavanger og Drammen har en lavere leiepris for mindre areal og lavere standard ca. 200 mindre pr. mnd. 6 Kristiansand foreslår å øke husleien med ca. 12 % gjeldende fra Side 2 av 5

3 Husbankens bostøtte endringer Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter (se vedlagte publikumsbrosjyre). Kommunene og Husbanken samarbeider om ordningen. Kommunene har kontakten med søkerne mens Husbanken fatter vedtak og utbetaler bostøtten. Husbanken stiller krav til husstanden (registrert i folkeregister, vedtak om trygdeytelser etc). Når det gjelder krav til boligen er kommunalt disponerte leieboliger fritatt for disse. Bostøtten beregnes på bakgrunn av husstandens inntekter og boutgifter etter formelen: Godkjente boutgifter - egenandel = Sum x70 % = bostøtte Husbanken oppgir at søkere som bor i kommunale utleieboliger eller kommunalt disponerte sosiale utleieboliger 7 skal ha en dekningsgrad på 80 prosent. Ut fra ovennevnte formel ble det forventet at leietakere med minstepensjon ville få inntil 80 % av husleieøkningen kompensert gjennom økning i bostøtten. I ettertid viser det seg at det ble gjort endring i bostøtteordningen pr knyttet til lys og varme. Fram til dette tidspunkt fikk alders-, uføre- og etterlattepensjonister med minstepensjon + 30%, et sjablongbeløp/tillegg for lys og varme kr. 303 pr. mnd, som ikke inngikk i utgiftene som ble avgrenset av taket på boutgifter. Fra inngår sjablongen for lys og varme i boutgiftstaket. Sjablongen ble fastsatt til kr pr. år. Endringen inngår som del av den nye bostøtteordningen gjeldende fra og er omtalt i Stortingsproposisjon nr 11 Ei styrkt bustøtte. At sjablongen nå inngår i utregningen av bostøtten som andre godkjente boutgifter, innebærer at en mindre del av husleieøkningen blir kompensert med økt bostøtte. At inntektsgrensen knyttet til bostøtte nå er hevet fra kr (for enslige) i 2008 til kr i 2009 og videre til kr fra , betyr at flere leietakere i både kommunale og private boliger, vil komme innenfor bostøtteordningen. Hvordan har husleieøkningen slått ut for leietaker At endringene i bostøtteordningen knyttet til lys og varme ikke ble hensyntatt ved fastsettelse av ny husleie sommeren 2009, ga en feil forventning om hvor stor del av husleieøkningen som ville bli kompensert av bostøtten. Stikkprøver av 11 leietakere med svak økonomi gir et snitt i økt utbetalt bostøtte etter husleieendringen på kr. 740 pr. mnd. Det var forventet at med full uttelling for minstepensjonister ville bostøtten bli kompensert med kr av en husleieøkning på kr 1334 pr mnd. Som beskrevet over viste det seg at disse forutsetningene var feil i og med at sjablong for lys og varme ble lagt inn under nevnte boutgiftstak. Stikkprøvene over tilsier at nettohusleieøkningen for disse 11 i snitt ble kr. 594 pr. mnd. Endring av ligningsår som blir gjort i juli hvert år, gir også endring i innvilget bostøtteutbetaling. Bostøtteordningen er uansett mer komplisert enn nevnte hovedregel som sier at 80 % av godkjente boutgifter innen godkjente intervaller kompenseres. For beboere i kommunale leiligheter vil husstandsstørrelse, formue og/eller inntekt innvirke på størrelsen av eventuell bostøtte. Leietakerne får individuelt beregnet bostøtte og dermed variabel egenandel av husleien. Beboere med tilleggspensjon eller annen inntekt, vil få redusert bostøtte i forhold til inntekten, eventuelt falle ut av bostøtteordningen. Beboere i kommunale omsorgs- og serviceboliger har et godkjent utgiftstak som er kr pr. år høyere enn utgiftstaket for øvrige kommunale boliger. 7 Med kommunalt disponerte sosiale boliger menes boliger som kommunen selv eier og leier ut, eller boliger kommunen leier inn for så å videreutleie. Side 3 av 5

4 Pr. september 2010 fikk 455 beboere i kommunale boliger bostøtte. Bostøttebeløpet som er individuelt beregnet, bl.a. med utgangspunkt i antall personer i husstanden, varierer fra noen få hundre kroner til nærmere fem tusen kroner i måneden. Figuren under illustrerer pris og inntektsutviklingen for leietakere i perioden 2001 til Endringer i prosent fra utgangsåret I figuren er linjene for husleie og bostøtte sammenfallende og framstår derfor som en linje. Kommunens mindreinntekter ved en husleiereduksjon I forbindelse med bystyrets vedtak 8 om nytt husleienivå ble det i basisbudsjettet for 2009 innarbeidet kr. 3 millioner i økte husleieinntekter for kommunen. Helårsvirkning av husleieøkningen på kr. 9 millioner, er videreført i gjeldende økonomiplan. Fra og med inngår sjablongen for lys og varme i boutgiftstaket. Sjablongen ble fra dette tidspunkt fastsatt til kr pr. år. Sandnes kommune har rundt 420 kommunale boliger og disponerer 240 omsorgboliger til eldre og funksjonshemmede. En person som bor i en kommunal bolig har et utgiftstak på kr pr måned, mens en som bor i servicebolig eller omsorgsbolig har et utgiftstak på kr pr måned. Dersom kommunen skulle redusere husleienivået tilsvarende sjablongbeløpet på lys og varme, vil det bety kommunal subsidiering i stadig flere kommunale utleieboliger og medføre en årlig mindreinntekt på kr 3,24 millioner. Sluttmerknad Rådmannen har i denne saken redegjort for husleienivået i kommunale boliger både i forhold til prinsipper for husleiefastsettelse og den statlige bostøtteordningen. Administrasjonen var ikke kjent med detaljene i forslag til ny bostøtteordning på det tidspunkt bystyret vedtok ny husleie, i desember Ny bostøtteordning Ei styrkt bustøtte ble først behandlet og vedtatt i Stortinget etter innstilling som ble avgitt Endringen i forhold til sjablong for varme og lys var en av flere endringer som ble gjort gjeldende fra I informasjon fra KRD om den nye bostøtteordningen våren 2009, ble den aktuelle endringen omtalt som Alle får støtte til oppvarming. 8 Vedtatt i økonomiplan Side 4 av 5

5 Prinsippet om å knytte husleienivået for kommunale boliger til Husbankens tak for godkjente boutgifter og til gjengs leie, gir etter rådmannens mening akseptable boutgifter for leietakerne og forsvarlig inntektssikring for kommunen. Rådmannen anbefaler derfor at husleienivået vedtatt av bystyret i 2008, videreføres. Rådmannens forslag til VEDTAK: 1. Gjeldende prinsipp om at husleienivå for kommunale boliger skal ligge på samme nivå som Husbankens tak for aksepterte boutgifter, opprettholdes. 2. Framtidige husleieøkninger vurderes i forbindelse med økonomiplanbehandlingen. 3. Bystyret tar ellers saken til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Elin Selvikvåg kommunaldirektør Side 5 av 5

6 Utvalg for helse- og sosialtjenester sak 22/10 vedlegg

7 Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lav inntekt som sliter med å betjene boutgiftene sine, til å etablere seg og bli boende i en god bolig. Du kan søke bostøtte om du har fylt 18 år, og er folkeregistrert på den boligen du søker for. Studenter uten barn og personer som avtjener førstegangs-/siviltjeneste har ikke rett til bostøtte. Studenter uten barn kan likevel søke dersom de studerer som et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering. Foreldre som bor sammen med barn som studerer, mister ikke retten til bostøtte. Søknadsskjema og annen bostøtteinformasjon får du ved bostøttekontoret (NAV-/Serviceeller sosialkontor) i kommunen/bydelen. Skjema kan også lastes ned fra Skjemaet, sammen med nødvendig dokumentasjon (husleie, boliglån etc.), sender du innen fristen til bostøttekontoret i kommunen/bydelen. Terminer: Månedlig Søknadsfrist: Den 14. i hver måned Utbetaling: Ca. den 10. i måneden etter Som mormor stortrives jeg med å tilbringe mest mulig tid sammen med mine barnebarn, når bekymringene blir mindre får jeg mer energi til dem! Torunn, 62 år og minstepensjonist Det er husstands- og boligsituasjonen på første dagen i måneden som skal opplyses i søknaden, og som legges til grunn når bostøtten beregnes. Det er viktig at søknaden er riktig og fullstendig utfylt før den innleveres til kommunen! Du kan sende skriftlig klage på vedtaket hvis du mener at det bygger på feil opplysninger. Frist for innsending er tre uker etter mottatt vedtak eller utbetaling.

8 Regnestykket ser slik ut: Boligen du søker bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. Det må som hovedregel være en selvstendig bolig med egen inngang, bad/toalett, kjøkkenfunksjon og mulighet for hvile. Beregning av bostøtte Det er forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør om det blir innvilget bostøtte. Du kan beregne bostøtte på internettsidene til Husbanken, husbanken.no, under «Tjenester» i høyremenyen. Leid bolig: månedlig husleie Boliger med felleskostnad (borettslag, boligsameier, aksje- og obligasjonsleiligheter): faktiske utgifter til renter, avdrag og gebyr på boliglån felleskostnader Bolig uten felleskostnad (enebolig, rekkehus): årlige driftsutgifter med et sjablongbeløp for tiden kr 1000 per måned faktiske utgifter til renter, avdrag og gebyr på boliglån kommunale avgifter med et sjablongbeløp fastsatt av kommunen eiendomsskatt festeavgift Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke får dekket utgifter til oppvarming gjennom husleie eller fellesutgifter, får dette dekket med et fast beløp (sjablong) Øvre grenser for boutgiftene: Det er fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn, sjekk med din kommune eller se husbanken.no for mer informasjon. Egenandel: Den delen av boutgiftene du selv må dekke avhengig av husstandens samlede inntekt. Sjekk nærmere med din kommune, eller se husbanken.no. Godkjente boutgifter Egenandel = Sum x 70 %* = bostøtte * 80% for beboere i kommunale utleieboliger og boliger hvor kommunen har tildelingsrett Hovedregelen er at husstandens samlede inntekter ifølge siste tilgjengelige likning legges til grunn ved beregningen av bostøtte. Fram til juli 2010 vil dette være likning for Fra skattelikningen benyttes det høyeste beløp av: personinntekt (brutto årsinntekt) alminnelig inntekt tillagt faktisk minstefradrag Barn i husstanden kan ha en inntekt på inntil kr per år før den tas med i bostøtteberegningen. Dersom du har utenlandsinntekt eller -formue, plikter du å gi opplysning til kommunen om dette. Slike inntekter må dokumenteres. Leieinntekter Du plikter å gi opplysninger om skattfrie inntekter du har fra utleie i egen bolig. Slike leieinntekter skal regnes som inntekt ved beregning av bostøtte, og må dokumenteres. Formue 16 % av husstandens netto formue ifølge likning legges til inntekten. Bor du i leid bolig, legges til grunn et fribeløp på kr For alle andre blir likningsverdi av egen bolig inntil kr holdt utenfor beregningen av formuestillegget.

9 Anne Olafsen, 29 år og småbarnsmor. Hverdagslykkestundene med datteren min, blir så mye bedre når jeg har litt tryggere økonomi. Inntektsnedgang Hvis du eller en i din husstand har hatt vesentlig inntektsnedgang siden likningsåret, kan du søke om å få lagt til grunn faktisk (månedens) inntekt. Inntektsoppgang Hvis du eller en i din husstand har hatt en viss inntektsoppgang siden likningsåret grunnet overgang til arbeid, trygd eller ved formue, kan det være at du skal gi opplysninger til kommunen om dette. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon. Øvre inntektsgrenser Det er fastsatt øvre inntektsgrenser for husstanden, avhengig av bl.a. antall husstandsmedlemmer. Dette betyr at uansett hvor høye boutgifter husstanden din måtte ha, vil du ikke få bostøtte dersom inntekten er over øvre inntektsgrense. Veiledende inntektsgrenser: 1 person: kr 2 personer: kr 4 personer: kr Vi gjør oppmerksom på at disse grensene kun er veiledende, og at for visse større kommuner, og for unge uføre, kan det gjelde høyere grenser. Grensene vil også kunne bli oppjustert fra juli Refusjon av bostøtte til kommunen Dersom det er inngått avtale mellom søker og kommunen, kan utbetalingen av bostøtte skje til kommunen.

10 For mer informasjon ta kontakt med kommunens bostøttekontor eller se Kontaktinformasjon kommunen: HB 9.E.1 Bostøtte Utgitt av Husbanken, februar 2010 Opplag: stk. Foto forside/innside: Pia Sønsterød/Lin Stensrud Design: Allegro Drammen Trykk: Bjerch Trykkeri

En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt

En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt Blomster gir meg mer hverdagslykke når de daglige bekymringene blir mindre. Helene Bratthammer, 41 år og permittert. Bostøtte er en statlig økonomisk

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2007 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2007. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av:

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Kommunal- og regionaldepartementet V/ Bolig- og bygningsavdelingen Psotboks 8112 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 12490/13 243 &00 13/5293-2/LIOFF

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter Eieretablering blant hushold med lave inntekter Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering Kristin Aarland notat nr 8/12 NOva

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer