MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2007 og økonomiplan SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 111/06 04/1394 ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST (2.TERTIALRAPPORT) 112/06 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 113/06 04/1063 HAUGALAND ARBEIDSGIVERKONTROLL (REGNSKAPSKONTROLL). ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM KOMMUNENE HAUGESUND, KARMØY, BOKN, SAUDA, SULDAL, SVEIO, TYSVÆR OG VINDAFJORD) 114/06 05/3713 FORESPØRSEL OM Å OVERTA BARNEHAGEANLEGG - EIDSBAKKANE BARNEHAGE 115/06 06/2108 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Behandles i hovedutvalg helse og sosial Utskrift i saken legges ut i møtet. 116/06 06/2022 HAUGALAND MILJØRETTET HELSEVERN (HMH) - VEDTEKTER Behandles i hovedutvalg helse og sosial Utskrift i saken legges ut i møtet.

2 117/06 06/1913 PLAYGROUND AS -SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING I HOVEDGT. 28, KOPERVIK Behandles i hovedutvalg helse og sosial Utskrift i saken legges ut i møtet. 118/06 06/2120 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 119/06 04/1417 LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING OG OPPFØLGING AV ETABLERERE I KOMMUNEN 120/06 06/69 REFERATLISTA 121/06 06/74 EVENTUELT Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) ordfører. Jostein Espeset formannskapssekretær

3 Sak 111/06 ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST (2.TERTIALRAPPORT) Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 04/1394 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 111/06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per august 2006 (2. tertialrapport) til orientering. Side 3 av 38

4 Sak 111/06 SAKSFRAMSTILLING ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST 2006 (2. TERTIALRAPPORT) Bakgrunn for saken: I tråd med vedtatt prosedyre for økonomisk rapportering til formannskap og kommunestyre har budsjettkontoret utarbeidet økonomirapport per 31. august 2006 (2. tertialrapport). Forskrift om årsbudsjett 12- økonomiske oversikter, setter krav om innhold: Kommunen skal utarbeide økonomiske oversikter over typer av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger. De økonomiske oversiktene skal bygge på de samme forutsetningene som det vedtatte årsbudsjett og de vedtatte særbudsjetter. De økonomiske oversiktene skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 og 4 til denne forskrift. Med vedlegg 3 og 4 menes her de samme oversiktene som vi finner i kommunens vedtatte budsjett i del 4, det vil si hovedoversiktene. Rådmannens kommentar: Driftsbudsjett/-regnskap Vedlagte oversikter viser at netto driftsresultat er på pluss103 millioner kroner per utgangen av august, mot en budsjettert minus på 28 millioner kroner. Det er med andre ord bokført et positivt avvik på over 130 millioner kroner. Her må vi imidlertid gjøre oppmerksom på at vi allerede har mottatt statstilskudd for barnehager for hele året. Dette alene gir en merinntekt sett i forhold til periodisert på kroner 37 millioner kroner. Etatene rapporterer også at en del driftsutgifter er utsatt til senere i høst, slik at det positive resultatet vil bli noe mindre. For øvrig var heller ikke en god del av årets lønnsoppgjør kommet på plass per august. Selv om vi justerer for dette så er resultatet per august bra. I Budsjettregulering 1 (ref KST sak 56/06 den 26. september) ble det derfor vedtatt å disponere 22 millioner kroner av årets merinntekter fra skatt. Når det gjelder kommentarer til de enkelte sektorene viser rådmannen til avviksrapporter bakerst i oversikten. Regnskap og budsjett består av 63 KOSTRA-funksjoner i sektor 1-8 og kun 15 av disse viser negativt budsjettavvik per august måned. Største positive enkeltavvik finner vi innen funksjon 201 Førskole. Her er det et avvik på hele 43 millioner kroner, som for en stor del skyldes allerede mottatte statstilskudd for resten av året (se ovenfor). Av negative avvik vil rådmannen trekke fram at funksjon sektor 3.2 pleie og omsorg som viser et merforbruk per august på 16 millioner kroner. Mye skyldes avvik på sykelønn og ekstrahjelp. En del av dette er det justert for i Budsjettregulering 1 og resten vil det bli justert for gjennom en intern budsjettjustering i etaten i løpet av høsten. Investeringsbudsjett/-regnskap Per utgangen av april er det brukt 43 millioner kroner til investeringer (art ). De største enkeltprosjektene hittil i år er: P365 Skolebygg til senere prioritering (10,2 mill.), P216 Tiltak iht hovedplan avløp (10,2 mill.), Side 4 av 38

5 Sak 111/06 P046 Utbedring kirkegårder (5,0 mill), P331 Mykje skole (2,4 mill.), P års barnehage (2,4 mill), og P377 Utskifting av lysarmaturer (2,3 mill.). Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte økonomirapport per august 2006 (2. tertialrapport) til orientering. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 5 av 38

6 Sak 112/06 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/248 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 112/06 Formannskapet Forslag 1 Smeltehytta i Visnes (Geir S. Toskedal) Forslag 2 Tiltakshaver smeltehytta i Visnes (Bente Thorsen) Forslag 3 Leie av kainalegg i helgene (Lasse Pedersen): Forslag 4 Utvidelse av kommunestyret (Helga Rullestad) Side 6 av 38

7 Sak 112/06 SAKSFRAMSTILLING I kommunestyrets møte ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Forslag 1 Smeltehytta i Visnes (Geir S. Toskedal) Kommunestyret ber rådmann om å avklare status for prosjektet med å skaffe finanisering av tak til smeltehytta i Visnes, byggherrespørsmål, organisering, finansiering etc. innen budsjettbehandlingen for Forslag 2 Tiltakshaver smeltehytta i Visnes (Bente Thorsen) Spørsmål om hvem som skal stå som tiltakshaver i forbindelse med opprustning av smeltehytta må avklares så snart som mulig. Dette for at innsamlede midler ikke skal gå tapt. Den fremtidige drift etc., av smeltehytta må også avklares. Forslag 3 Leie av kainalegg i helgene (Lasse Pedersen): Karmøy formannskap anmoder styret i Karmsund havnevesen om å vurdere nye og rimeligere priser på leie av kaianlegg i Karmsund havnedistrikt med tanke på å leie ut kaiplass I HELGENE OG KUN gjeldende for skip i innenlandstrafikk. Forslag 4 Utvidelse av kommunestyret (Helga Rullestad) Formannskapet forbereder sak vedr. utvidelse av kommunestyret. Side 7 av 38

8 Sak 113/06 HAUGALAND ARBEIDSGIVERKONTROLL (REGNSKAPSKONTROLL). ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM KOMMUNENE HAUGESUND, KARMØY, BOKN, SAUDA, SULDAL, SVEIO, TYSVÆR OG VINDAFJORD) Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 210 &10 Arkivsaksnr.: 04/1063 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 113/06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner etablering av en felles arbeidsgiverkontroll (regnskapskontroll) for kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. 2. Karmøy kommunestyre godkjenner vedtektene for Haugaland arbeidsgiverkontroll slik som vedlagt denne saken. 3. Merutgiftene innarbeides i årsbudsjett/økonomiplan. 4. Det forutsettes at alle deltakerkommunene gjør vedtak om å delta i ordningen. Side 8 av 38

9 Sak 113/06 SAKSFRAMSTILLING Kort oppsummering av saken. For å øke og effektivisere arbeidsgiverkontrollarbeidet på Haugalandet og Indre Ryfylke, ønsker en å etablere felles arbeidsgiverkontroll for kommunene i regionen. Arbeidsgiverkontrollen skal på vegne av skatteoppkreverne fremstå som en profesjonell leverandør av kontroller, informasjon og tjenester overfor sine brukere. Det skal legges vekt på samarbeid, samordning og utnyttelse av ressurser på tvers av kommunalt og statlig kontrollnivå. Videre skal en etablere effektiv og kvalitativt kontrollsystem. For å styrke Haugaland ligningskontor, som fra er sammenslått av Karmøy og Haugsund ligningskontor, er det fra ligningskontorets side et ønske om en samlokalisering. En felles arbeidsgiverkontroll har derfor fått et gunstig husleietilbud fra ligningskontoret. Karmøy kommune vil få økte årlige utgifter på ca. kr pluss en oppstartingsutgift på ca. kr for budsjettåret Innledning. Etter initiativ fra kemneren i Karmøy ble det tatt kontakt med Haugesund for å få til et nærmere samarbeid om arbeidsgiverkontrollen i kommunene. Personalressursene til denne oppgaven var henholdsvis 1,5 stilling hos kemneren i Karmøy og 2 1/3 stilling hos kemneren i Haugesund, dvs. noenlunde like ressurser i forhold antall/størrelse på arbeidsgiverne i den enkelte kommune. En så også for seg en felles lokalisering i kontorlokaler i Haugesund der begge kemnerne kunne benytte seg av denne enheten til å utføre pålagte arbeidsgiverkontroller. Haugaland og Ryfylke arbeidsgiverkontroll som består av kommunene Bokn, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord ønsket også å delta i dette samarbeidet. Denne enheten er organisert som et interkommunalt samarbeid med et eget styre bestående av skatteoppkreverne (kemnerne) i den enkelte kommune. Denne enheten har 2 stillinger og utfører arbeidsgiverkontrollen i den enkelte kommune etter bestilling fra skatteoppkreverne i medlemskommunene. Formålet med felles arbeidsgiverkontroll. For å øke og å effektivisere arbeidsgiverkontrollarbeidet på Haugalandet og Indre Ryfylke, ønsker en å etablere felles arbeidsgiverkontroll for kommunene i regionen. Arbeidsgiverkontrollen skal på vegne av skatteoppkreverne fremstå som en profesjonell leverandør av kontroller, informasjon og tjenester overfor sine brukere. Side 9 av 38

10 Sak 113/06 Det skal legges vekt på samarbeid, samordning og utnyttelse av ressurser på tvers av kommunalt og statlig kontrollnivå. Videre skal det etableres et effektivt og kvalitativt godt kontrollsystem. Det en ønsker å oppnå er: - Bedre ressursutnyttelse. - Større fagmiljø med mulighet for spesialisering. - Minimalisere sårbarheten ved eventuelle fravær. - Effektivisering ved å kunne gjennomføre flere kontroller med samme ressurser. - Sikre og forbedre kvaliteten på tjenestene. Hovedprinsippene for fellesordningen er å skape forståelse, forankring og forpliktelse hos de involverte ved kemnerkontorene til aktiv å bidra i etablering og drift av de aktiviteter som inngår i ordningen. Ordningen etableres som en selvstendig interkommunal ordning etter kommuneloven. Skatteoppkreverne i de enkelte kommuner styrer virksomheten gjennom deltagelse i styret og arbeidsutvalget. Kompetanse og engasjement for en felles ordning er viktige faktorer for deltagelse i ordningens arbeidsutvalg. Lokalisering. Som nevnt foreslås den sammenslåtte arbeidsgiverkontrollen lokalisert til Haugesund. Opprinnelig var det intensjon å finne kommunale lokaler, eller lokaler leid av kommunen til formålet. Haugaland ligningskontor har imidlertid et sterkt ønske om samlokalisering blant annet for å styrke argumentasjonen om fortsatt å få beholde et ligningskontor på Haugalandet, og har gitt et tilbud på kontorlokaler i deres nybygg. (Se vedlagte brev). Opprinnelig årlig leiepris som består av husleie inklusiv IT-kommunikasjonslinjer, parkering, avgifter, strøm, renhold osv. ble tilbudt for kr Dette tilbudet er etter senere forhandlinger redusert til ca. kr I tillegg er det tenkt leid et kontor i Sauda for kr pr. år alt inklusivt. Karmøy kommunes andel av de årlige leiekostnader vil utgjøre 24,32%, eller kr Organisering Den felles arbeidsgiverkontrollen foreslås organisert som et interkommunalt samarbeid mellom alle deltakerkommuene, og med et styre som avspeiler dette. Dette betyr at organisasjonsstrukturen blir noenlunde den samme som for Haugaland og Indre Ryfylke arbeidsgiverkontroll, som nå går inn i Haugaland arbeidsgiverkontroll sammen med Karmøy kommune og Haugesund kommune. Siden dette er et interkommunalt samarbeid som skal utføre kontrolloppgaver som faglig er underlagt skatteoppkreverne (kemnerne) i den enkelte kommune er det, selv om styret da blir noe stort, viktig at alle skatteoppkreverne er med for å kunne utføre sin myndighet etter forskriftene. Forslaget til vedtekter, som er lagt ved, er administrativt gjennomgått av alle kommunene som skal delta i ordningen, og det er/vil bli fremmet for politisk behandling i alle kommunene slik det nå foreligger. Side 10 av 38

11 Sak 113/06 Behandling i deltakerkommunene. Haugesund kommune, som vertskommune for samarbeidet, har hatt dette samarbeidsprosjektet og lokaliseringen av det, oppe i formannskapet flere ganger. Siste gang i formannskapet Haugesund formannskap gjorde følgende vedtak: 1. Pkt. 1a som innstillingen. 2. Pkt. 1b og 2 utsettes og sees i sammenheng med budsjettbehandlingen. 3. Formannskapet forutsetter før en eventuell flytting at samtlige andre kommuner også skal flytte og samlokaliseres. Formannskapet ber om å få bekreftelse fra de andre kommunene på dette. 4. Formannskapet viser til stordriftsfordeler som oppnås med sammenslåingen og er positiv til det. Formannskapet etterlyser sak der det vurderes om den nye regnskapskontrollen kan klare seg med færre årsverk når alle slås sammen til en enhet. Innstillingen fra administrasjonen var: 1. Haugesund bystyre godkjenner a. - etablering av felles regnskapskontroll for kommunene på Haugalandet og Indre Ryfylke b. - vedtektene som vist i pkt. 3.0 i saksutredningen vedtas. 2. Haugesund bystyre tar sikte på a. - at merutgiften på kr innarbeides i årsbudsjett/økonomiplan for årene 2007/2010. Formannskapets vedtak er i realiteten en utsettelse, inntil en får den bekreftelsen som det er bedt om, og også inntil de får sak slik som beskrevet i vedtakets pkt. 4. Styret i det eksisterende interkommunale samarbeidet Haugaland og Indre Ryfylke arbeidsgiverkontroll har vedtatt å gå inn for en sammenslåing. Men dette vedtaket er ikke behandlet i alle eierkommunene ennå. Årsbudsjett for tiltaket. Forutsatt leie av lokaler sammen med Haugaland ligningskontor kan det settes opp følgende budsjett for Haugaland interkommunale arbeidsgiverkontroll. Driftsbudsjett. Lønnsutgifter (5,88 årsverk) inklusiv sosiale utgifter kr Husleie inklusiv IT-kommunikasjonsutstyr, parkering, avgifter, strøm og renhold kr Øvrige driftsutgifter (opplæring, reiseutgifter, kontorutgifter, kurs, telefon, faglitteratur osv.) kr Side 11 av 38

12 Sak 113/06 Sum kr De enkelte kommuners andel av kostnadene er fordelt etter antall årsverk en går inn med, og som også skal være bestemmende for utførte årsverk i kontrollarbeidet. Karmøy kommunes andel av kostnadene blir da 24,32%. Karmøy kommunes andel av kr : kr Kapitalutgifter Utstyr/inventar (6 kontorer): kr Karmøy kommunes andel 24,32% av kr : kr Dagens utgifter i Karmøy. Kostnadene med disse stillingene i dagens organisering av arbeidsgiverkontroll i Karmøy kommune er beregnet til ca. kr (lønn, kjøregodtgjørelse, opplæring, IT, kontorutgifter). Verdien av ledige kontorer er vanskelig å beregne, da kommunen ikke får redusert husleie ved denne endringen, men ledige kontorer som kan utnyttes til andre formål. Dette betyr årlige driftsmerutgifter på ca. kr I tillegg kommer Karmøy kommunes andel av engangsinvesteringene som vil utgjøre ca. kr for Disse merutgiftene må innarbeides i de årlige budsjetter/økonomiplan. Rådmannens kommentarer/innstilling: Haugaland arbeidsgiverkontroll er et samarbeidsprosjekt mellom 9 kommuner på Haugalandet. Samarbeidsprosjektet ønskes etablert for å effektivisere kontrollarbeidet, samt å få til en ytterligere forbedring av kvalitetene i arbeidet. Dette betyr at en kan få gjennomført flere kontroller innenfor samme ressurser og med forbedret kvallitet (Karmøy og Haugesund ligger noe på etterskudd med kontrollarbeidet). Samlokalisering med ligningskontoret har ligningskontoret selv ansett som en viktig del av arbeidet for å få beholde et ligningskontor på Haugalandet, fordi en da bedre kan få til et samarbeid mellom ligningskontorets kontrollapparat og kommunens kontrollapparat. Dette betyr imidlertid merkostnader i forhold til dagens situasjon, da husleien, selv om den blir redusert, er en økt kostnad for oss. Ordningen er tenkt organisert som et kommunalt samarbeid med egen vedtekter og eget styre (se vedlegg). Dette kan virke noe omfattende, men kan likevel være hensiktsmessig fordi: 1. Samarbeidet er et rent skattefaglig tiltak innenfor et snevert område. Side 12 av 38

13 Sak 113/06 2. Siden alle skatteoppkreverne har et selvstendig faglig arbeid bør de samme skatteoppkreverne utgjøre styret, selv om det da kan bli stort. 3. Vedtektene setter klare grenser for oppgaver og organisering. Eventuelle endringer i vedtektene må godkjennes politisk. 4. Haugaland og Indre Ryfylke arbeidsgiverkontroll som nå blir en del av det nye samarbeidet, er allerede organisert som et interkommunalt samarbeid. Ved behandling av saken i Haugesund formannskap ble saken utsatt. Det ble gjort et prinsippvedtak om etablering av en felles arbeidsgiverkontroll, men budsjett og vedtekter ble utsatt. Se vedtaket som er gjengitt tidligere i saken. Siden Haugesund kommune skal være vertskommune for tiltaket er det etter rådmannens vurdering helt avgjørende for at Karmøy kommune eventuelt skal delta i ordningen, at Haugesund gjør et klart positivt vedtak om opprettelse inklusiv budsjett og vedtekter. Under forutsetning av slikt vedtak fra Haugesund kommune, kan rådmannen under tvil gå inn for dette samarbeidstiltaket med tilhørende vedtekter. Merutgiftene må da tas med i årsbudsjett/økonomiplan for 2007/2010. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 13 av 38

14 Sak 114/06 FORESPØRSEL OM Å OVERTA BARNEHAGEANLEGG - EIDSBAKKANE BARNEHAGE Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 05/3713 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 114/06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret stiller seg i utgangspunktet positiv til forespørsel fra ASKI AS om å overta Eidsbakkane barnehage G.nr. 68, br.nr. 262 med påstående bygninger. Kommunestyret ønsker imidlertid ikke en oppgjørsform ved emisjon slik det foreslås i brev datert fra ASKI AS. 2. Barnehageanlegget tilbys ASKI AS til markedsverdi som av takstmann er satt til kr norske kroner firemillionerfemhundretusen-. 3. I tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale dokumentavgift, tinglysningsgebyr på skjøte og eventuelle obligasjoner han ønsker tinglyst. 4. Salgsbeløp krediteres regnskapskonto P28500 og tilføres ubundet investeringsfond. Side 14 av 38

15 Sak 114/06 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Den mottok kommunen brev fra styreleder i Eidsbakkane andelsbarnehage BA om at eierne hadde besluttet å overdra driften av barnehagen til AS Karmøy Industri fra Videre ble andelslaget oppløst fra samme dato. Inntil nevnte dato hadde andelslaget drevet barnehagen fra lokaler som var leiet av Karmøy kommune. Eidsbakkane andelsbarnehage er et av i alt fire barnehageanlegg Karmøy kommune overtok pr mot å overta forpliktelser i Husbanken (jfr. KST saksnr. 120/95). I brev mottatt fremmet ASKI A/S (tidligere Karmøy Industri AS) ønske om å overta barnehagebygningen som eies av kommunen. Karmøy kommune tilbakemeldte at leieavtale mellom ny leietaker og kommunen først måtte etableres gjeldende fra og inntil et eventuelt kjøp av barnehageanlegget. Etablering av leieavtale med kommunen var forutsetningen som var satt av skole- og kultursjefen for godkjenning av at bedriften skulle overta driftsansvaret for barnehagen. Beskrivelse av ASKI AS (tidligere AS Karmøy Industri) ASKI AS (foretaksnummer )er en attføringsbedrift hvor Karmøy kommune er hovedaksjonær. Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune er også inne på eiersiden og til sammen representerer disse tre kommunene 74 % av aksjene. ASKI AS gjennomfører for tiden en større omstilling fra en tradisjonell produksjonsbedrift til en bedrift som etter hvert får større innslag av tjenesteyting. Mekanisk Verksted ble av den grunn lagt ned høsten 2005 og driftsansvaret for Eidsbakkane barnehage ble overtatt fra den foreldre-eide Eidsbakkane Barnehage BA. Bedriften består i dag av ASKI-Kopi & Data, ASKI-Innredning (tidligere Kjøkkenfornyeren), ASKI-Kurs & Kompetanse og Eidsbakkane barnehage. Problemanalyse eie/leie Barnehageanlegget består av tomteareal på m2 og bygninger på til sammen 582 m2 bruksareal (624 m2 bruttoareal). I kommunens forslag til leieavtale med ASKI AS er det lagt til grunn en markedsleie for Eidsbakkane barnehage, anslått av nøytral takstmann. Årlig leiebeløp er beregnet til : 582 m2 x kr. 800 = Kr Forslag til leieavtale som bygger på ovennevnte tall er oversendt ASKI AS uke 40. Samme takstmann har beregnet en markedsverdi (normal salgsverdi) for eiendommen med påstående bygninger på til sammen kr Ifølge brev fra ASKI AS tilfredsstiller ikke bygget de krav som en i dag forventer etter nøkterne HMS-standarder. ASKI ser derfor behov for å oppgradere bygg og utearealer og tilpasse disse til dagens krav. I tillegg kan det være aktuelt å utvide kapasiteten i barnehagen med utegruppe. Dette forutsetter bl.a. at garderobekapasiteten må utvides. ASKI AS uttrykker at det er vanskelig å kunne gjennomføre slike påkostninger på bygg som andre eier. En er prisgitt at nødvendige ekstrabevilgninger godkjennes politisk når kommunen er eier - påkostninger som leitaker mener må gjennomføres for at driften videre skal være forsvarlig. Side 15 av 38

16 Sak 114/06 ASKI AS har derfor fremmet ønske om å overta bygningen hvor Eidsbakkane barnehage i dag er etablert. For kommunen er det ikke avgjørende å eie barnehageanlegget. Det som er avgjørende er at anlegget drives forsvarlig videre som barnehage så lenge det er behov for barnehageplasser i området. Økonomi ASKI AS opplyser at Aetat kan gå inn med omstillingsmidler til attføringsbedrifter som gjennomfører nødvendige omstillinger, noe ASKI AS i høyeste grad har gjort den senere tid. Aetat forutsetter imidlertid at eierne går inn med minst 2/3 av omstillingskostnadene. En overføring av bygget, sammen med de omstillingskostnader som ASKI AS allerede har hatt, vil beløpe seg til en betydelig sum som Aetat kan dekke inntil 1/3 av. Til orientering opplyser ASKI at Kronå Verksted fikk tilført flere hundre tusen kroner i omstillingsmidler i fjor fra Aetat. Dette ved at Haugesund kommune foretok en aksjeemisjon ved å overføre en tomt til bedriften. Oppgjør for kjøpesummen ASKI AS har fremmet følgende ønske om oppgjør for barnehageanlegget : Karmøy kommune eier i dag 38 % i ASKI AS. Ved å gjennomføre en emisjon med tinginnskudd (barnehagebygget) i ASKI, økes kommunens eierandel i bedriften betraktelig (antydet 90 % i brev fra ASKI). På denne måten ville kommunen sikre seg full kontroll med bedriften og fortsatt eie barnehagebygget men da via ASKI. Hvis kommunen ved en senere anledning ønsker å trekke bygget ut igjen av bedriften, vil ingen kunne hindre dette. Ovennevnte oppgjørsform som er beskrevet i brev mottatt fra ASKI AS, medfører en vesentlig økning av den kommunale eierandelen i bedriften. Om dette er ønskelig, er et politisk spørsmål. Alternativet er et ordinært kontantoppgjør. Vurdering: Forslag til løsning G.nr. 68, br.nr. 262 med påstående bygninger foreslås tilbudt til ASKI AS for kr ,-. Dette tilsvarer markedsverdi anslått av nøytral takstmann (jfr. vedlagt rapport datert ). Kjøpesummen betales kontant til Karmøy kommune. Konsekvenser Leieforholdet med ASKI AS gjeldende fra , opphører ved overdragelse. Frigjort kapital kan brukes til andre kommunale oppgaver. ASKI AS kan ved overtakelse søke Aetat om omstillingsmidler som kan medføre en betydelig lettelse i omstillingen ved bedriften. Side 16 av 38

17 Sak 114/06 Rådmannens kommentarer: Ved å overdra barnehageanlegget til ASKI AS, vil Karmøy kommune sette bedriften i enda bedre stand til å dekke kommunens behov for yrkesrettet attføring. Det vises til NAVreformen som tråtte i kraft Oppgjørsform ved emisjon beskrevet i brev fra ASKI AS, vil medføre en betydelig økning av den kommunale eierandelen i bedriften. Rådmannen kan derfor ikke tilrå denne oppgjørsform. Rådmannens konklusjon: Rådmannen tilrår å fatte vedtak som foreslått på første side. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 17 av 38

18 Sak 115/06 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Saksbehandler: Liv Haga Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 06/2108 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 35/06 Hovedutvalg helse og sosial /06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommune forplikter seg til å delta i den kommunale oppreisningsordningen som er vedtatt i Stavanger bystyre den , slik den foreligger fra Stavanger kommunes side i henhold til gjeldende vedtekter. Den kommunale oppreisningsordningen gjelder personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under barnevernets omsorg eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet i perioden før Karmøy kommune vil tilby økonomisk veiledning og rådgiving med samme innhold som Stavanger kommune, til personer som får oppreisning. Denne tjenesten skal være gratis. Side 18 av 38

19 Sak 115/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Saken gjelder kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon eller fosterhjem under barnevernets omsorg i perioden før Stavanger kommune har invitert alle kommuner i Rogaland til å delta i en felles kommunal oppreisningsordning, og ønsker en forpliktende tilbakemelding innen Søknader skal behandles i et felles oppreisningsutvalg med eget sekretariat, uavhengig av Stavanger kommune.behandling av alle søknader beregnes avsluttet rundt årsskiftet 2008/ 09. Ordningen faller etter dette bort. Stavanger kommune forskutterer alle kostnader til granskningskommisjonen. Kostnadene fordeles i ettertid forholdsmessig mellom kommunene som forplikter seg til deltakelse i denne ordningen. Den enkelte deltakerkommune vil være ansvarlig for dekning av utgifter beregnet ut fra antall søkere plassert fra angjeldende kommune som får innvilget kommunal oppreisning. Kriterier for utmåling av oppreisning og oppreisningsbeløp til enkeltpersoner, er konkretisert i oppreisningsutvalgets vedtekter som følger saken. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Det har vært mange medieinnspill og reportasjer vedrørende overgrep og uverdige forhold ved barneverninstitusjoner i perioden før Det har vært nedsatt granskningskommisjoner i Bergen og Oslo for å se på forholdene ved de ulike barneverninstitusjonene. Det er framkommet en rekke kritikkverdige forhold, og dette har ført til at det både i Oslo og Bergen er vedtatt kommunale oppreisningsordninger. På oppfordring fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune nedsatte Fylkesmannen i Rogaland en uavhengig kommisjon for granskning av forhold knyttet til enkeltpersoners opplevelser i barneverninstitusjoner i Rogaland i perioden Granskningsutvalget la fram sin rapport Det er også i Rogaland beskrevet kritikkverdige forhold. Rettslige rammer og ansvar var fordelt på kommunal barnevernsnemnd, fylkesmann og sosialdepartement. Kommunenes ansvar for barneverninstitusjonene gjaldt for perioden , fra barnevernloven av 1953 ble iverksatt og til fylkeskommunen overtok ansvaret jfr. vedlagte utdrag fra saksframstilling i Stavanger. Side 19 av 38

20 Sak 115/06 Det er i denne saken lagt til grunn prinsippet om plasseringskommunens ansvar for en eventuell erstatningsordning, med hovedansvaret på den kommunen som plasserte barnet og hadde oppfølgingsansvaret. Stavanger bystyre vedtok enstemmig en kommunal oppreisningsordning, for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under barnevernets omsorg eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet i perioden før Oppreisningsordningen gis som en markering av den erkjennelse at personer har lidd overlast. Oppreisning gis ikke med utgangspunkt i juridisk ansvar for økonomisk tap, men på moralsk grunnlag og som en kompensasjon for den smerte og de lidelser tidligere barnevernsbarn har vært påført. Bystyrets vedtak: 1. "Stavanger kommune oppretter en kommunal erstatningsordning, kalt kommunal oppreisningsordning, for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under barnevernets omsorg eller mens de var i fosterhjem oppnevnt av barnevernet i perioden før Vedtekter som foreslått i denne saken, med justeringer i samsvar med pkt. 1, legges til grunn for oppreisningsordningen. 3. Det nedsettes et oppreisningsutvalg, samt et sekretariat for dette utvalget, til behandling av søknader til oppreisningsordningen. Begge instansene skal være uavhengige fra kommunen, men arbeide i samsvar med retningslinjer i foreliggende sak og de vedtak bystyret og formannskapet måtte fatte. 4. Stavanger kommune vil tilby økonomisk veiledning og rådgiving til personer som får oppreisning. Denne tjenesten skal være gratis. 5. Kommunens faste klageorgan er klageinstans for klager etter oppreisningsordningen." Stavanger kommune har i sin saksframstilling gitt utfyllende vurderinger av ulike sider, og deler av denne er vedlagt. Fylkesmannen i Rogaland er positiv til en samordning av behandlinger av søknader, og har uttalt støtte til prinsippet om plasseringskommunens ansvar. Økonomi Foruten den forholdsmessige fordeling av utgiftene til oppreisningsutvalget og sekretariatet, er det i vedtektene fra Stavanger beskrevet oppreisningsbeløp fra kr ,- opp til kr ,- ut fra gitte kriterier innenfor områdene overgrep og omsorgssvikt. I tillegg kommer økonomisk veiledning og rådgivning til personer som får oppreisning. Det er ikke kjent om personer plassert fra Karmøy kommune i angjeldende tidsperiode vil søke eller vil fylle kriteriene for oppreisning etter denne ordningen. Sannsynligvis vil det komme noen søknader, vurdert ut fra konkret informasjon hittil. Side 20 av 38

21 Sak 115/06 Vurdering: Forslag til løsning Karmøy kommune anbefales på lik linje som Stavanger ta et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning og beklagelse for overgrep og uverdige omsorgsforhold på institusjoner og i fosterhjem under barnevernets omsorg i perioden før Med bakgrunn i likebehandling overfor den enkelte søker samt effektiv saksbehandling, anbefales det at Karmøy kommune forplikter seg til å delta i den kommunale oppreisningsordningen som er vedtatt i Stavanger. Det anses urimelig at personer som for eksempel har vokst opp under sammenlignbare forhold i Rogaland vil kunne bli ulikt behandlet av den enkelte kommune alt etter hvem som behandler søknadene. Ved å forplikte Karmøy kommune til å gi samme type oppreisning som Stavanger, vil alle søknader bli vurdert etter de samme kriterier og innenfor samme økonomiske ramme. Konsekvenser Økonomiske konsekvenser for kommunen er som nevnt ikke kjent. Det vil i løpet av en 2- årsperiode være avklart hvor mange søknader som gir grunnlag for oppreisning. Det vil derfor komme nærmere forslag i senere budsjettsammenheng, ut fra nærmere kunnskap om omfanget. Administrative kostnader vil gjennom et samarbeid med andre kommuner på denne måten reduseres i forhold til om Karmøy kommune skulle administert en slik ordning alene. Rådmannens kommentarer: Rådmannen er kjent med oppreisningsordningen i Stavanger, og invitasjon til å delta i denne. Det er grunn til å tro at enkeltpersoner plassert fra Karmøy kommune vil søke erstatning på samme grunnlag som personer plassert fra andre kommuner i Rogaland, ved samme institusjoner. Ved å benytte samme utvalg for å behandle disse søknadene, vil den enkelte søker bli rettferdig og likeverdig behandlet. En slik samordning vil bli den rimeligste for kommunen også i økonomisk forstand, ut fra en samordnet saksbehandling der utgiftene blir forholdsmessig fordelt. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune på lik linje som Stavanger, vil ta et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning og beklagelse for overgrep og uverdige omsorgsforhold på institusjoner og i fosterhjem under barnevernets omsorg i perioden før Det anbefales kommunestyret å gå inn på ordningen som sådan, der man deltar i og forplikter seg på den kommunale oppreisningsordningen slik den foreligger fra Stavanger kommunes side. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 21 av 38

22 Side 22 av 38 Sak 115/06

23 Sak 116/06 HAUGALAND MILJØRETTET HELSEVERN (HMH) - VEDTEKTER Saksbehandler: Jon Lindøe Arkiv: 026 J07 &00 Arkivsaksnr.: 06/2022 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 36/06 Hovedutvalg helse og sosial /06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Vindafjord og Suldal tas opp som nye medlemmer i Haugaland Miljørettet Helsevern (HMH). Vedtektenes punkt 1 endres. Endringen skjer fra Vedtektenes punkt 7 endres slik at Vindafjord kommune blir ny vertskommune for HMH. Endringen skjer fra De nye vedtektene fremgår av vedlegg 1. Side 23 av 38

24 Sak 116/06 FORSLAG TIL ENDRINGER I VEDTEKTENE FOR HAUGALAND MILJØRETTET HELSEVERN Bakgrunn Haugaland Miljørettet Helsevern (HMH) er et interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira. Styret i HMH har arbeidet med å få utvidet antall medlemskommuner til å samsvare med det lokale distriktet til det statlige Mattilsynet. Dette innebærer at Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal er invitert til å bli medlemmer i HMH. En slik utvidelse ville også muliggjort en styrking av bemanningen. Dagens bemanning på kun 1 medarbeider, gjør HMH meget sårbart ved sykdom, permisjoner etc. Det er mottatt svar fra Vindafjord kommune og Suldal kommune at de ønsker medlemskap i HMH. Styret i HMH har konkludert med at det fortsatt ikke er økonomi til å øke bemanningen i HMH med en stilling. Per dags dato er det likevel to ansatte, hvorav den ene i vikarstilling, da langvarig vakanse muliggjør dette økonomisk. Styret i HMH har også diskutert mulig samarbeid med vannverkene i medlemskommunene om felles hygienisk kompetanse på drikkevannsiden og om dette kunne være en aktuell inntektskilde for HMH. Flere av medlemskommunene har tidligere samarbeidet om driftsassistanse til vannverkene. Giardia- epidemien i Bergen viser at vannverkene har store utfordringer innen miljørettet helsevern, og dette utbruddet har vist at konsekvensene ved sjukdomsutbrudd kan være meget dramatiske. HMH har i en egen henvendelse til medlemskommunene v/ vannverkene (VAR) kommet med tilbud om hygienisk kompetanse/ driftsassistanse. I gjeldende vedtekter for HMH står i punkt 5: Vedtektene kan endres etter forslag fra styret eller en av medlemskommunene i HMH. Vedtektsendringer må vedtas av alle medlemskommunene. Inntak av nye medlemskommuner krever vedtektsendring siden medlemskommunene er navngitt i vedtektenes punkt 1. Styret i HMH har derfor overfor medlemskommunene foreslått at vedtektene endres slik at styret delegeres myndighet til å ta opp nye medlemmer i HMH. Styret i HMH har videre anbefalt å skifte vertskommune fra Haugesund til Vindafjord. Argumenter for å skifte vertskommune er bl.a. at nåværende fagkonsulent er bosatt i Vindafjord og vil da få mindre avstand til administrativ overordnet. I tillegg har Mattilsynet signalisert behov for å overta kontoret som HMH leier hos Mattilsynet i Haugesund, mens Mattilsynets avdelingskontor i Ølen har fått nye lokaler der HMH kan få plass. Når Suldal er blitt medlem, vil denne kommunen nås lettere fra Ølen. Styret i HMH har foreslått endringer i vedtektene slik at Styret i HMH delegeres myndighet til å endre hvem som er vertskommune for HMH. Rådmannens vurdering Side 24 av 38

25 Sak 116/06 Haugaland Miljørettet Helsevern (HMH) er et interkommunalt samarbeid med kun en ansatt. Samarbeidet tilfører kommunen kompetanse innen fagområdet miljørettet helsevern, jamfør kommunehelsetjenestelovens kapittel 4a. I henhold til loven omfatter miljørettet helsevern de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Rådmannen eller representant utnevnt av rådmannen i den enkelte kommune utgjør styret i HMH. HMH samarbeider i en del saker med det statlige Mattilsynet, og fagkonsulenten i HMH er samlokalisert med Mattilsynet. Styret har prioritert arbeidet med å utvide HMH til å omfatte alle kommunene innenfor distriktet til det lokale Mattilsynet. Foreløpig har Vindafjord og Suldal meddelt at de ønsker medlemskap i HMH. En utvidelse av antall kommuner vil samtidig bedre inntekstgrunnlaget for HMH og legge forholdene bedre til rette for utvidelse av staben til 2 personer. Dette vil gjøre HMH mindre sårbart ved sykdom, permisjoner etc. Forslaget om at styret delegeres myndighet til å ta opp nye medlemmer slik at nye medlemskommuner ikke nødvendiggjør behandling i alle kommunestyrene, er ikke i samsvar med kommunelovens 27, og vedtekten endres derfor ikke på dette punkt. Det hersker også noe uklarhet i om styret kan delegeres myndighet til å endre hvilken kommune som er vertskommune for HMH. Vindafjord kommune som ny vertskommune tas derfor direkte inn i vedtekten, men trer i kraft først årsskiftet Haugesund bystyre fattet følgende enstemmige vedtak i sitt møte den 06. sept. 2006: 1. Vindafjord og Suldal tas opp som nye medlemmer i Haugaland Miljørettet Helsevern (HMH). Vedtektenes punkt 1 endres. Endringen skjer fra Vedtektenes punkt 7 endres slik at Vindafjord kommune blir ny vertskommune for HMH. Endringen skjer fra De nye vedtektene fremgår av vedlegg 1. Rådmannens konklusjon Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Vindafjord og Suldal tas opp som nye medlemmer i Haugaland Miljørettet Helsevern (HMH). Vedtektenes punkt 1 endres. Endringen skjer fra Vedtektenes punkt 7 endres slik at Vindafjord kommune blir ny vertskommune for HMH. Endringen skjer fra De nye vedtektene fremgår av vedlegg 1. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 25 av 38

26 Sak 117/06 PLAYGROUND AS -SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING I HOVEDGT. 28, KOPERVIK Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 06/1913 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 37/06 Hovedutvalg helse og sosial /06 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Playground AS innvilges serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol for lokalet i Hovedgt. 28, Kopervik. 2. Bevillingen gjelder også uteservering av alkoholholdig drikk i gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol på inngjerdet uteområde jfr. pkt. I) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Inngang til uteserveringsområde skal være via skjenkelokalet og det skal kun være en inngang/utgang. Døren i det inngjerdede området skal kun brukes som nødutgang. 3. Bevillingen gis under forutsetning av at evt. krav som gis av mattilsynet, politiet, teknisk etat og brannvesenet etterkommes samt at økonomisk vandel til enhver tid må være tilfredsstillende. Ved evt. restanser ift økonomisk vandel kan bevillingen tas opp til ny vurdering. Skjenkestedet må ha tilfredsstillende internkontrollsystem og skjenkekart/prisliste må til enhver tid være ihht alkoholloven. 4. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Ole Martin Lillevold som har bestått etablererprøven etter serveringsloven og kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking. Som stedfortreder godkjennes Gro Anita Olsen under forutsetning av at kunnskapsprøve om alkoholloven for skjenking gjennomføres og bestås snarest. 5. Skjenketider ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Skjenking av øl og vin: Mandag torsdag: kl Fredag t.o.m. søndag: kl Uteservering følger skjenketidene for inneservering. Åpningstiden fastsettes til en halv time lenger enn skjenketiden. 6. Enhver endring av styrer, stedfortreder, eier, driftsform, evt. ombygging og/eller konsept må forhåndsgodkjennes av kommunen. Bevillingen må utøves i samsvar med alkoholloven og forskrifter gitt med hjemmel i denne samt Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Det vises også til Reaksjoner når vilkårene for omsetning av alkoholholdige drikkevarer overtres. Side 26 av 38

27 Sak 117/06 SAKSFRAMSTILLING Playground AS v/eneeier Gro Anita Olsen søkte den om serverings- og skjenkebevilling, overdragelse av igangværende virksomhet, i Hovedgt. 28, Kopervik. Vedlegg 1. Styrer, Ole Martin Lillevold, framstår som kontaktperson. Eier, Gro Anita Olsen skal være stedfortreder. Lillevold har gjennomført og bestått etablererprøven etter serveringsloven og kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenkebevilling. Olsen skal snarest gjennomføre prøven ifølge opplysninger i søknadsvedlegg. Skjenkestedet som det søkes bevilling for har hatt forskjellige navn, sist Energy Pub N Club og før det Schonnert Bar. Den ble det sendt brev til Energy Pub N Club v/tom Jarle Helgesen på bakgrunn av at skjenkekontrollen kom til stengte dører ved flere anledninger samt at telefonnumrene ikke var i bruk. Rådmannen ønsket å få vite om skjenkestedet var nedlagt, endring i åpningstider og/eller nye telefonnumre og skrev følgende: Dersom vi ikke mottar noe svar fra deg innen 14 dager, anser rådmannen det som om skjenkestedet er nedlagt og at skjenkebevillingen opphører. På bakgrunn av at det ikke kom noe svar innen fristen er derfor skjenkestedet nedlagt/bevillingen opphørt. Lillevold kontaktet servicetorget ifm innlevering av søknaden og ville sjekke ut om det var ledige bevillinger eller om det var eksisterende bevilling på omsøkt sted. Han fikk da opplyst at saksbehandler mente at det ikke var noen å bevilling å overdra i Hovedgt. 28, men at det var ledige bevillinger. Lillevold kontaktet saksbehandler for å høre status i saken og han fikk da opplyst at det var sendt ut brev til de vanlige instanser og at vi ventet på uttalelsene. Pga at søknaden ble mottatt i en tid da mange har ferie, kunne uttalelsene ta noe tid. Videre ble det avtalt av Lillevold skulle sende inn opplysninger som manglet på søknadsskjema, bl.a. tidligere virksomheter som involverte har arbeidet i og firmaattest og organisasjonsnr. når dette var klart. Firmaattest/org.nr. ble først mottatt den og tidligere arbeidsforhold har vi ikke fått opplyst enda. Politiet har pr ingen merknader til styrer eller eier/stedfortreder og uttaler videre: Når det gjelder uttalelse til selve stedet og konseptet, har vi ingen merknader. Fra Mattilsynet fikk vi uttalt følgende pr : Lokalene har tidligere vært godkjent som Schonnert bar. Denne godkjenningen har nå falt bort på grunn av at virksomheten opphør. Mattilsynet har ikke mottatt melding om endringer i driften eller søknad om godkjenning fra ny eier. Virksomheten er altså ikke godkjent av Mattilsynet. Vedr. økonomisk vandel er det mottatt opplysninger fra følgende instanser: Vedr. eier/stedfortreder Gro Anita Olsen: Side 27 av 38

28 Sak 117/06 Sola ligningskontor, Sola kemnerkontor og Rogaland skattefutkontor som ikke har bemerkninger. Vedr. styrer Ole Martin Lillevold: Oslo og Akershus skattefutkontor, Follo ligningskontor (ikke levert selvangivelse i 2003) og Skatteoppkreveren i Ski (forsinkelsesrenter restskatt 2003 og innfordringsutgifter restskatt 2003, totalt kr 2.381). Den mottok vi brev fra Ole Martin Lilleland med følgende innhold: Vi viser til tidligere korrespondanse i saken og vil med dette komme med videre fremdrift i lokalet. Vi har i dag den hatt befaring med brannvesenet i lokalene og kan meddele at lokalene er i tilfredsstillende stand, samt at man får nå lov til og etterkomme kommunens ønske om avlåsning mellom lokalene med ny montering av nødlås på døren, ellers vil vi fortelle at alle nødlys og brannslukkere er byttet ut. Videre har vi vært i kontakt med mattilsynet som forteller at lokalene pr. dags dato er godkjent men at vi må sende inn ett eierskifte skjema, dette er gjort i dag så den saken skulle gå på noen få dager. Når det gjelder vakthold av lokalene har vi engasjert SAFE SECURITY AS som fremstår som et meget seriøst firma med politi godkjennelse i flere byer i Norge. Vakt selskapet vil videre ta kontakt med Karmøy Lensmannskontor Førstkommende mandag for og gå igjennom rutiner O.L. for og få en gang på dette så alle parter blir fornøyde. Håper dette er med og underbygger vår seriøsitet og at dette stedet ikke skal drives som tidligere eiere har holdt på. Vi håper fortsatt på ett raskt og positivt svar. I konseptbeskrivelsen i vedlegg 2 står det: Vi vil videreføre samme konsept som tidligere eier, men med en del forbedringer i forhold til musikk stil. Vi satser på og lage en møteplass for ungdom og studenter mellom år med liste pop, noe rock samt norsk musikk. Vi ønsker fortrinnsvis og bli ett samlings punkt i byen som man kan møtes over en kopp kaffe eller te i ukedagene, og en mer diskotek preget drift i helgene. Dette er også noe ungdommen i Kopervik savner, da det Pr. Dags dato ikke er ett utested for ungdom i området. Åpningstidene våre vil være Mandag Torsdag Fredag Søndag Vedr. skjenkekart/prisliste: Side 28 av 38

29 Sak 117/06 Det vises til vedlagte skjenkekart i vedlegg 3 hvor følgende er ulovlig reklame pga fremheving: Før kl Øl kr. 24,-. Alle cocktail-drinker kr. 49,-. Det er tillatt med omsetning med rabatt, men på skjenkekart skal disse prisene ikke fremheves. Prisene må listes opp på samme måte som de andre drikkene og med samme skriftstørrelse. Rådmannens kommentarer: Rådmannen er noe forundret over uttalelsene om at skjenkestedet ikke skal drives slik som tidligere eiere har holdt på, mens de i konseptbeskrivelsen skriver Vi vil videreføre samme konsept som tidligere eier, men med en del forbedringer i forhold til musikk stil. Dersom serverings- og skjenkebevilling skal innvilges bør det stilles som forutsetning at de krav politiet, teknisk etat, brannvesenet og mattilsynet måtte ha etterkommes samt at betaling av skatt/avgifter til enhver tid må være a jour. Det skal kun være en inngang/utgang til uteserveringsområdet og dør i inngjerdingen skal kun benyttes som nødutgang. Stedfortreder må gjennomføre og bestå kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking og skjenkekart/prislister og internkontrollsystem må være ihht alkohollovens bestemmelser. Rådmannens konklusjon: Politiet har ingen merknader til involverte personer, selve stedet og konseptet. Rådmannen kan etter en helhetsvurdering på bakgrunn av at det ikke er vesentlige merknader til skjenkestedet eller involverte personer, anbefale at det innvilges serverings- og skjenkebevilling for øl og vin. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 29 av 38

30 Sak 118/06 SØKNAD OM KJØP AV TOMT Saksbehandler: Synnøve K. Medhaug Arkiv: 611 L83 &55 Arkivsaksnr.: 06/2120 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 118/06 Formannskapet Forslag til vedtak: Formannskapet imøtekommer søknad fra Dreieservice A/S om kjøp av tomt, gnr. 86 bnr. 170, på industriområdet - Husøy. Tomtepris er satt til kr. 450,00 pr. m2 tomtearealet måler 2.723m2. Salget er i henhold til standrd kjøpekontrakt for næringstomter. Side 30 av 38

31 Sak 118/06 SAKSFRAMSTILLING SØKNAD OM KJØP AV TOMT Bakgrunn av saken: Viser til mottatt søknad datert 25.august d.å., hvor Dreieservice A/S søker om å kjøpe tomt på Husøy næringsområde. Fakta/saksopplysninger: Dreieservice A/S er en uavhengig leverandør innenfor mekanisk sektor. Firmaet ble etablert i slutten av 1997, og er leietaker hos Karta Eiendom A/S, som er nærmeste nordenforliggende nabo til omsøkte tomt. De utfører maskinoppdrag og mekanisk vedlikehold for både industrien lokalt og for større offshorekunder. Bedriften har i løpet av de siste årene utvidet sin virksomhet til også å inkludere plate-og sveisearbeid, samt kontroll og trykktesting av utstyr til offshoreindustrien. Økningen av ordreoppdrag og ordretypder til offshoreindustrien er grunnlaget for at bedriften ønsker å etablere seg på egen tomt. Selskapet har vist positiv vekst de siste årene både økonomisk og samfunnsøkonomisk ved økt sysselsetting. Regnskapet viser sunn økonomi. Tomten skal i første omgang brukes for å sette opp en testhall til trykkkontrollutstyr, lagerplass for større offshoreutstyr, ekspl.container, vinsjer o.l. På lengre sikt planlegger bedriften å bygge et større industribygg. Tomten som ønskes kjøpt ligger som nabotomt der hvor Dreieservice A/S er leietaker. Rådmannens kommentarer:.rådmannen ser positivt på søknaden. Rådmannens konklusjon:.etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at søknaden imøtekommes. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 31 av 38

32 Sak 119/06 LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING OG OPPFØLGING AV ETABLERERE I KOMMUNEN Saksbehandler: Birgitte Broshaug Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 04/1417 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 119/06 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy kommune ser på nåværende tidspunkt ikke noe behov for å gå inn i et samarbeid med Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Rogaland, vedrørende en stilling knyttet til landbruksbasert næringsutvikling og oppfølging av etablerere i kommune. Side 32 av 38

33 Sak 119/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommune har fått en forespørsel fra fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen om de ønsker å delta i et samarbeid innen landbruksbasert næringsutvikling og oppfølging av etablerere i kommunen. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken I perioden hadde fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen et samarbeid med alle kommunene i Nord Rogaland om landbruksbasert næringsutvikling. Og sivilagronom Anders Eik Hauge jobbet og la til rette for småskala næringsutvikling kommunene. I 2003 inviterte fylkesmannen til et videre samarbeid, men Karmøy kommune ble da ikke med i dette. Vindafjord, Tysvær og Ølen kommune inngikk derimot en 3 års avtale med fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinge (FMLA) og innovasjon Norge Rogaland (INR). Styringsgruppen for dette samarbeidet har evaluert effekten av samarbeidet og vurdert om det burde fortsette. De kom frem til at arbeidet til Anders Eik Hauge hadde stor verdi for kommunene og førte til at flere grundere våget å satse. Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Tysvær kommune og Vindafjord kommune har nå i sommer en ny permanent avtale om videre samarbeid innen næringsutvikling under utvikling. Karmøy kommune har i denne forbindelse fått en forespørsel fra FMLA om de er interesert i å være med i dette samarbeidet. Problemanalyse Anders Eik Hauge har jobbet med tilrettelegging for utvikling av næringsutvikling i kommunene. Det at en egen person kan følge opp etablerere og andre som har gode ideer er uten tvil av betydning for de som ønsker å få ulike prosjekter opp å gå. Fordelen med denne stillingen er at man har en person med som kan støtte og følge opp nye prosjekter i kommunen. Nye etablerere vil dermed få en veldig god veiledning og oppfølging. Kommunene som har vært med i dette samarbeidet har fått positiv tilbakemelding fra brukerene.de synes de har fått tett oppfølging og det er lettere å ha en person å forholde seg til. Dersom Karmøy kommune velger å stå utenfor dette samarbeidet, vil landbruksavdelingen ha ansvaret for nyetablererne som i dag. Kapasiteten på landbruksavdelingen i Karmøy er relativt bra med tanke på at antall bruk i kommunen har gått ned de siste årene. Man føler derfor at man klarer å gi en bra oppfølging til de etablererne som har behov for det. Landbruksavdelingen i kommunen har også et godt samarbeid med både Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge, og får hjelp i de saker der kommunen føler at de ikke har nok kompetanse selv. Økonomi Slik avtalen er lagt frem for Karmøy kommune i dag, har Vindafjord og Tysvær kommune vedtatt å videreføre samarbeidet de har hatt rundt Hauge sitt arbeid som en permanent ordning. De har dermed fått en regning på en fjerdedel av de samla utgiftene med denne medarbeideren. Side 33 av 38

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innledningsvis sa ordfører minneord om Sverre Utne Reitan som døde fredag 27. oktober.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innledningsvis sa ordfører minneord om Sverre Utne Reitan som døde fredag 27. oktober. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.06 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 44 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jarle Nilsen Hildborg Ferkingstad Saltvik deltok i sak 114/06.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Jarle Nilsen Hildborg Ferkingstad Saltvik deltok i sak 114/06. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - CAFE MM KOPERVIK Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 09.03.2016, saksnr. 14/16 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Arne Vikingstad, Trygve Hagland. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Arne Vikingstad, Trygve Hagland. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.06 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen, Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/1079 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 Formannskapet 12.06.2017 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 03.12.2009 Tid : Kl. 18.30 19.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 17/43 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 14/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Sakliste godkjent med tilleggssak 139/04 "Salg av industrianlegg Husøy Bygg A". Eventuelt ble sak 143/04.

Møteprotokoll. Formannskapet. Sakliste godkjent med tilleggssak 139/04 Salg av industrianlegg Husøy Bygg A. Eventuelt ble sak 143/04. Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 27.09.04 Karmøy kommune Side 5 av 6 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.09.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet

MØTEprotokoll. Formannskapet Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 08.03.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Formannskapet Side 5 av 5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2250 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 30.08.2017 Formannskapet 02.10.2017 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 30.06.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 12:00-12:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Erik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.02.2016 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 17/16 Sak 18/16 Sak 19/16 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 45/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/13 13/1696 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HOTEL SANDNESSJØEN AS Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis orienterte Helge Rolf Naley om strategisk reiselivsplan for Karmøy 2006-2009. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Eli Rovik Varamedlemmer: Bente Sollien Fra adm. (evt.

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Bygnestunet Møtedato: 18.02.2010 Tid : Kl. 19.35 21.35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes Marit Helen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen. Jan Birger Medhaug. Rådmann, økonomisjef og formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2009 Tid : Kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og sosial Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Marit H. Mannes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg. Funksjon Navn Parti Fremmøte MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.2012 Tid : Kl. 18.00 20.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim. Jarle Nilsen, Bente Sollien Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.05.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas, Svein Inge Austrheim

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 16/1220. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 16/1220. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 16/1220 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 SØKNAD OM UTESERVERING VED THE STOCKPOT AS Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096. Formannskapet 02.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4096 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.10.2015. Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2009/1787 32021/2009 Hans Tore Hoff Oppreisningsordning - forslag til vedtekter mv. Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Mats Petter Sydengen, Ragnhild Søby Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 STIFTELSEN

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 /22. Varamedlemmer møter kun

Detaljer