ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1

2 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune... 4 Virksomhetsplan for Skedsmo kommune Barns medvirkning... 5 Samarbeid med barnets hjem... 5 Grønt Flagg... 6 BURSDAGER - HIPP HIPP HURRA... 7 TEMA I JANUAR:... 8 SPRÅK LEK TEMA I FEBRUAR: TEMA I MARS: TEMA I APRIL: BARNEHAGENS OMSORGS- OG LÆRINGSMILJØ FYSISK AKTIVITET TEMA I MAI: TEMA I JUNI: SOMMERBARNEHAGE SOSIAL KOMPETANSE det viktigste vi kan lære barnet VENNSKAP Det beste grunnlag for glede og utvikling TEMA I AUGUST: TEMA I SEPTEMBER: TEMA I OKTOBER: TEMA I NOVEMBER: TEMA I DESEMBER: FAGOMRÅDENE IKT Informasjon- og kommunikasjonsteknologi UTVIKLINGSARBEID PLANLEGGING DOKUMENTASJON VURDERING LEK kilde ukjent

3 Innledning Barnehagene administreres av Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. I henhold til Lov om Barnehager utarbeider vi en årsplan som fastsettes i samarbeid med barnehagens Samarbeidsutvalg. Dette er den nye årsplanen for Melby barnehage. Den er vårt arbeidsredskap for å styre virksomheten i ønsket retning. Den skal gi foreldrene mulighet til å kunne påvirke innholdet, den er et grunnlag for tilsyn og gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid. Årsplanen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som er forpliktende og bygger på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, fellesskap og læring er sentrale deler. Årsplanen tar også utgangspunkt i Handlingsplan og Virksomhetsplan for Skedsmo kommune. Melby barnehage gjennomfører et utviklingsarbeid hvert år. Dette kan du lese mer om på side 40. Barnehagens ansatte og telefonnummer: FURUSTUA TLF: Barnehagelærer: Anne Skukkestad Aarland Liv Rønaas Olsen Dirakshan Ali Mohammad Mari-Anne Brattbakk Styrer: Inger Lise Rønningen TLF: Stedfortredende styrer og barnehagelærer: Elisabeth Hynne TLF: og BLÅBÆRTUA TYTTEBÆRTUA RØSSLYNGSTUA TLF: TLF: TLF: Barnehagelærer: Heidi Konstituert Barnehagelærer: Barnehagelærer: Solfrid Muggeby-Andersen Trine Andersen Hansen Pretorius Tone Anita Esp Aase Vinothiny Sivakumar Kjersti Greftegreff Olsen Misbah Naz Lisbeth Bucher Helena Kristin Broström Noori Maneja Vi må ta forbehold om endringer av personalgruppa. Dette vil ikke endres i årsplan i løpet av året. LØVETANNSTUA TLF: Barnehagelærer: Vera Grubisic Eva Dybvikstrand Stokke Nina Karlsson Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres følgende endring: 1. Formål «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.» 3

4 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune Barnehagen: ivaretar barnas behov for omsorg og lek, fremme danning og læring. stimulerer til undring, skaperglede, utforskertrang og kreativitet. bidrar til at barna utvikler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. bidrar til å fremme barns sosiale kompetanse. lærer barna å ta vare på natur og miljø. gjøre bruk av lokalsamfunnet for å gi barna varierte opplevelser i tilknytning til nærmiljøet. møter barnet med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. arbeider for likestilling og motarbeide diskriminering. stimulerer til at barna får erfaringer med og tillitt til egen deltagelse i et demokratisk samfunn. formidler det pedagogiske innholdet på en slik måte at alle barn kan delta ut fra egne forutsetninger. sikrer at det fysiske og psykologiske miljøet fremmer helse, trivsel, lek og læring. bidrar til at personalet er tydelige rollemodeller og aktive i barns læringsprosesser. stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte ansattes kompetanse. er en ledende organisasjon som er rustet til å møte nye krav og utfordringer. legger til rette for samarbeid med foreldrene gjennom gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver for barnet. ivaretar sin egenart som pedagogisk virksomhet og ses i sammenheng med skolen Virksomhetsplan for Skedsmo kommune 2015 Årsbudsjettmål og handlingsplanmål som har betydning for vår årsplan: Årsbudsjettmål: Alle barnehagene kan dokumentere ny praksis i samsvar med kjennetegnene i Plan for kvalitetssikring av lærings- og omsorgsmiljøet med særlig vekt på Kjennetegnene på god ledelse. Andelen barnehagelærere har økt fra 28,2 til 33%. Utviklingsstøttende foreldresamtaler er gjennomført i alle barnehagene. HP-mål Implementere Plan for kvalitetssikring av lærings- og omsorgsmiljøet og institusjonalisere ny praksis. Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene. Fange opp og følge opp risikoutsatte barn. Barn og barndom Vi i Melby barnehage har mål og kunnskaper om hvordan barnehagetiden skal være med på å gi barn en trygg, leken, lærerik, fantasifull, spennende og morsom barndom. Det er viktig for oss at alle barn har venner, får utfordringer, bygger et godt selvbilde og opplever mestring. Dette har mye å si for fremtidig læring. RAMMEPLAN Barndommen er en livsfase med egenverdi i likhet med alle andre faser i menneskets livsløp. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. 4

5 Melby barnehages pedagogiske grunnsyn Vi mener at barn lærer i lek og samspill med andre barn og voksne, gjennom handling, opplevelser og gjentagelser. Barnas innspill og interesser preger dagens forløp. Bevisste og engasjerte voksne er modeller som gir barna omsorg, tid og ro til læring i tråd med sin alder og modenhet. Foreldrene møter en barnehage som viser åpenhet, og som tar deres ønsker og behov med i beslutninger. Foreldresamarbeid er basert på forståelse og toleranse. Barn som går i Melby barnehage får grunnleggende erfaringer og kunnskaper om natur, økologi, miljøvern og samspillet i naturen. Barns medvirkning Medvirkning kan forstås ut fra ulike perspektiv. Det handler om å bli sett, forstått og tatt hensyn til som et subjekt. Samtidig handler det om være en del av et felleskap hvor man virker inn og blir påvirket, og hvor man tar hensyn og blir tatt hensyn til. Dette gjelder både i forhold til barnefellesskapet og relasjoner mellom barn og voksen. Det er mange dilemmaer og utfordringer knyttet til virkeliggjøring av bars rett til medvirkning. Ofte vil ulike hensyn komme i konflikt med hverandre i ulike situasjoner. Voksnes virkeliggjøring av barns rett til medvirkning krever derfor stor grad av profesjonelt skjønn. (Plan for kvalitetssikring av omsorgs- og læringsmiljøet i bhg. PKOL) Den voksne: bekrefter barnas behov og initiativ, og følger opp på en hensiktsmessig måte oppmuntrer barna til å gjøre handlinger som betyr noe for andre enn dem selv åpner for diskusjoner der ulike barns stemmer blir hørt og utdypet hjelper barna å se andre barns signaler og innspill, og til å ta hensyn tar barna med i planlegging av ulike aktiviteter møter uenigheter og motstand med forhandlinger og dialog. Samarbeid med barnets hjem Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med alle foreldre/foresatte. Foreldre kjenner sine barn best, og gir oss verdifull informasjon som vi bruker i vårt arbeid med barna i barnehagen. Samtalene vi har med foreldrene ved henting og levering bruker vi til å få og gi informasjon. Disse små samtalene kan ha mye å si for en god barnehagedag for barnet eller at foreldrene får informasjon om hvordan dagen har vært. Utenom disse samtalene har vi foreldresamtaler en gang i året rundt den tiden barnet fyller år, eller når foreldre eller vi har behov for det. Vi har et ønske om å få foreldrene mer med i planlegging av hva vi skal jobbe med i barnehagen. Foreldre kan påvirke gjennom SU og Foreldreråd. MLG (Microsoft Learning Gateway) er en samhandlingsplattform for ansatte og foreldre i Skedsmo kommune. Her legges det ut planer og nyttig informasjon om barnas hverdag. 5

6 Grønt Flagg Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole. Ordningen er tilknyttet det internasjonale ECO-Schools nettverket, som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Hvorfor Grønt Flagg? Grønt Flagg er et virkemiddel for å innføre miljøledelse og en drivkraft for kontinuerlig miljøopplæring. Flagget gir barna og andre deltakere et synlig bevis på at barnehagen vår gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og at den har prioritert miljøet både i arbeidet med barna og i daglig drift. MÅL OG MILJØTILTAK I MELBY BARNEHAGE Mål: Vi vektlegger at barna skal få en begynnende forståelse av en bærekraftig utvikling. Med dette mener vi at barna skal få erfaringer og opplevelser som danner grunnlag for å ta vare på naturen og miljøet. Som sertifisert miljøbarnehage har vi fokus på natur og miljø. Gjennom hverdagsrutiner og temaperioder med fokus på natur, miljø og teknikk skal barna tilegne seg gode holdninger og kunnskaper om området. Vi ønsker også å dele informasjonen med foreldrene, slik at barna ser sammenheng mellom det som gjøres i barnehagen og hjemme. Vi ønsker at foreldrene kommer med tips og idéer til hva vi kan gjøre i barnehagen. Miljøtiltak: Kildesortering av matavfall, hermetikk, glass, melkekartonger og papir. Vi bruker gjenbruksmateriell til formingsaktiviteter. Sparer strøm: Skrur av lys i rom vi ikke bruker. Fyller opp oppvaskmaskinen og vaskemaskinen før vi bruker den. Deltar på Ruskeaksjonen, og tar med avfall hjem fra turer (også andres som ligger slengt i naturen). 6

7 BURSDAGER - HIPP HIPP HURRA Å fylle år er en stor begivenhet i førskolealderen, og bursdagsbarnet er midtpunktet denne dagen. Vi henger ut flagget, enten før barnet kommer eller sammen med barnet. Bursdagsbarnet er med på å velge innholdet i samlingsstunden (sanger, bøker o.l), og har gjerne med seg noe godt å spise (kake, is, potetgull, fruktsalat e.l.) Høydepunktene er bursdagskronen som barnet selv kan være med å sette sitt personlige preg på, og bursdagstoget (bare storebarna) gjennom barnehagen. Da synger alle barn og voksne for bursdagsbarnet som går først. BARNEHAGENS RUTINE VEDR. INNBYDELSER TIL BURSDAGER: Bursdagskort kan deles ut i barnehagen hvis: alle barna på avdelingen blir bedt, eller alle guttene eller alle jentene blir bedt, eller alle guttene eller jentene fra samme årskull blir bedt. Dersom dere velger noen barn fra ulike grupper, er det ikke greit å henge opp invitasjoner i garderoben. Da sender dere ut innbydelser eller går rundt og leverer på døra/i postkassa. Vi leverer ut navn, adresser og telefonnr. til barn og foreldre på avdelingen, så fremt ingen reserverer seg. ****************** Barna knytter høye forventinger til bursdag og feiring av bursdager. BURSDAGER OG BURSDAGSINNBYDELSER er koselig, men ikke hvis du ikke blir bedt til Per, eller til Pål og heller ikke til Espen, mens alle de andre guttene/ jentene på samme alder blir bedt. Det er vondt å bli satt utenfor, og små barn følger veldig godt med. Selv om invitasjoner blir delt ut privat, snakker barna seg imellom om hvem som skal i bursdag og ikke. Vi som jobber med barn og barns utvikling av sosial kompetanse legger vekt på at alle skal inkluderes og ingen stenges ute. Det kan være mange ting man som foreldre ikke tenker på og heller ikke ser når det gjelder det indre livet i barnehagen. Noen vil at barnet skal få velge selv, noen har liten plass hjemme. Det er som oftest i beste mening. Barnehagen kan ikke bestemme hvem som skal bes i bursdager hjemme. GI BESKJED PÅ AVDELINGEN og spør gjerne hvis det er ting dere lurer på. 7

8 TEMA I JANUAR: VINTER UKE M TI O TO F L S nyttårsdag. BHG STENGT 2. Planleggingsdag Juletrefest FAU Vinterfest 31. Hvis man aldri får prøvd seg i livets faresoner, hvordan skal en da bli «fit for fight» i jungelen? Per Fugelli 8

9 MÅL FOR BARNA: Barna har gode erfaringer og opplevelser med vinteren som årstid. MÅL FOR PERSONALET: Personalet følger opp barns lekeinitiativ til ulike vinteraktiviteter, hvor barna kan være fysisk aktive, oppleve glede, mestring og fellesskap. FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Sanger, bøker, rim, regler, snakke om vinteren, konkreter, bruk av bilder. 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Ake, ski, skøyter, fysisk aktiviteter i snøen, påkledningsplakater med konkreter av egnet utetøy. 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: snøskulpturer, farging av snøen, isskulpturer, snøkrystaller, vinterens farger, farget vann i hansker som fryses. Lage snøkostyme. 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: tur, akedag, skøyter, snøsmelting, snø/vann fryses til is. Se på innholdet av tinet snø. Snøkrystaller ingen er like. Fuglemating 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Undring om vinteren, om ulike fenomener. 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Vi går på turer i nærmiljøet, akebakker skøytebaner. Se etter endringer i nærmiljøet knyttet til de ulike årstidene. 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla. Snømenn = matematiske former, mengde 1 bøtte med snø = litt vann, snøskulpturer, temperaturmålinger. GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna har erfaringer med eksperimentering med snø og is. Barna lager sine egne snøkostymer av gjenbruksmateriell, som de har på seg på vinterfesten. MÅNEDENS MILJØTIPS: Husk å slå av lyset i rom som ingen oppholder seg i og å lukke døren mellom kalde og varme rom. Sparer du 20% av energien du bruker, sparer du også 20% av regningen! 9

10 SPRÅK RAMMEPLAN: «Barn med god språklig kompetanse har gode forutsetninger for samspill med andre, deltagelse i lek, Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og vennskap og læring. positive erfaringer med å bruke språket som God språkutvikling kan fremmes gjennom aktiviteter i barnehagehverdagen, ved at de voksne lar dagens kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og handlinger ledsages av språk. som uttrykk for egne tanker og følelser. Samtidig fremmes god språkutvikling gjennom at voksne inviterer barna til samtaler, og lytter til deres språklige uttrykk med en vilje til å forstå. Dette bidrar til et miljø hvor barn har lyst og mot til å uttrykke seg». PKOL Å ha fokus på språk og språkarbeid i barnehagen er viktig. Språkarbeid foregår i hovedsak i hverdagssituasjoner og hverdagsaktiviteter. Først og fremst er det viktig at de voksne i barnehagen skaper et godt språkmiljø ved å være gode språkmodeller for barna. I dialog og samspill setter vi ord på handlinger vi gjør, benevner gjenstander, bruker matematiske begreper (preposisjoner, farger, former og lignende), forteller og lytter og samtaler med barna om deres hverdagsopplevelser. Alle disse tingene er med på å gi barna økt ordforråd og økt språkforståelse. Parallelt med «språk i hverdagen» har vi små leke-/lesegrupper og samlingsstunder hvor vi bruker språkposer, sangbokser, rim/regler, vitser/gåter og mange bøker. Det å lese med og for barna er en stor del av språkarbeidet. Når vi leser er dialogisk/aktiv lesing den metoden vi bruker. Dialogisk lesing som metode er anbefalt av spesialpedagoger og logopeder. Barna blir mer aktive i lesingen. Voksne leser bøker sammen med barna ved å legge inn pauser i lesingen, og i pausene snakker man sammen om det som blir lest og om bildene til teksten. For barn med ekstra utfordringer med språket har vi språkgrupper hvor vi gjennom munnmotoriske øvelser, spill, bøker og lek hjelper barnet til et økt ordforråd, en økt forståelse og tydeligere uttalte. I tillegg til at de voksne er gode språkmodeller er også barna språkmodeller for hverandre, spesielt i leken. De kommuniserer seg imellom med kroppsspråk, mimikk og ord, og de snakker sammen om det som skjer, det de gjør og det de opplever. RAMMEPLAN: En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Ord, i seg selv, sier så lite, så godt som ingenting Det er tankene og følelsene, som skaper verdien omkring. Ord, er kun bokstaver, sagt, eller skrevet ned på papir Først når tankene griper dem, synes verdien de gir. Trond Rudsli 10

11 LEK Å LEKE ER ET MÅL I SEG SELV! Leken er barnas viktigste arena for læring i barnehagen. Vi gir barna tid og rom til lek. Leken fremmer barnas utvikling på flere områder: intellektuelt, fysisk, sosialt, emosjonelt og språklig. I leken styrker og utvikler barna sin egen identitet og selvfølelse. Leken gir viktige opplevelser, erfaringer, glede og humor. Utforsking og samtaler om verden og fenomener i lek gir barna kunnskap og innsikt på mange områder. Gjennom lek utforsker og bearbeider barn inntrykk, opplevelser og følelser. Leken har egenverdi i seg selv. Barna uttrykker seg, knytter bånd og skaper tilhørighet. Det er helt nødvendig for at de skal trives. Lek er indremotivert, lystbetont og frivillig. Gjennom lek lærer barn blant annet: Å bearbeide erfaringer, opplevelser og inntrykk. Å utvikle og fremme fantasi, nysgjerrighet og skapertrang. Å se hvordan vår verden er satt sammen og fungerer. Å forhandle. Å ta hensyn til hverandre. Å få venner. Å være sammen med ulike mennesker. Å bli kjent med egne grenser. Noen viktige forutsetninger for god lek er at vi voksne: Er tilgjengelig for barna og avpasser sin støtte og involvering etter behov. Følger barnas ideer og forslag, og utvider leken ved å tilføye nye elementer. Støtter barna i å kommunisere tanker, meninger, ønsker og intensjoner i leken. Setter i gang lek med barn som ikke kommer med i lek med andre barn. Gir barna felles erfaringer, og hjelper barna å omsette de felles erfaringene til lek. Støtter barna i å planlegge leken. Hjelper barna å tolke andre barns lekesignaler. Hjelper barna i å inkludere andre barn i lek. Setter i gang regel- og sangleker hvor alle kan delta. RAMMEPLAN: Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Sansemotorisk lek eller funksjonslek. Det første leveåret. Barna gjentar en handling eller en bevegelse fordi den er lystfylt. Barna leker med kroppen sin, de beveger armer og ben, dytter ting, putter ting i munnen, rister på og kaster ting. Rollelek eller fantasilek. Ca 2år. Barna gjentar ofte opplevelser fra dagliglivet sitt. De later som. Alene. Etter hvert ser man også at barna leker sammen med andre. Først parallellek, dvs at barna sitter ved siden av hverandre og leker med like ting. Rollelek sosial fantasilek, med tematisk dramatisering i leken, framtrer først fra 3-4 årsalderen. Barna later som om de er andre mennesker og dyr eller de leker via gjenstander som de tillegger ulike egenskaper. Regellek. Lek som har forhåndsbestemte regler, som for eksempel gjemsel, haien kommer, tampen brenner. For å kunne delta må man følge reglene. Barna må ha nådd en viss modenhet for å forstå reglene og klare å følge dem. Bevegelseslek. Bevegelser i fokus. Skjer ofte utendørs. Konstruksjonslek. Barna eksperimenterer med gjenstander og for eksempel bygger et tårn av klosser eller lego. 11

12 TEMA I FEBRUAR: EVENTYR UKE M TI O TO F L S Akedag FAU Karneval Fastelavn Vi danser og flyr gjennom eventyr, vi flakser og rir, vi synger og ler til Askaladden, til Pål og Per og Mumle Gåsegg, å tvi tvi tvi tvi. Og Tyrihans leker med gullhøna si, mens Smørbukken sitter fornøyd og blid og gomler så lat på sin skolemat, og Veslefrikk spiller for Tomme Tomme Tommeliten FAU arrangerer akedag 8.2. Er det ikke nok snø, blir det lekedag. Mer informasjon kommer. 12

13 MÅL FOR BARNA: Barna har erfaringer rundt ulike eventyr. MÅL FOR PERSONALET: Personalet legger til rette for at barna får muligheten til å utforske og undre seg i eventyrenes verden. FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Rollelek i mindre grupper. God variert lek. Konkreter, bøker, oppdagende skriving. 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Dans og musikk som fremmer bevegelse og glede. Dramatisering. Utelek. 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Forskjellig typer rollelek som for eksempel kle seg ut, ansiktsmaling, lage morsomme figurer av for eksempel modell-leire, gjenbruksmateriell osv. Bruke dette i leken. Tegne og male. Lage trollskog 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: Rollelek ute, lage figurer av snø, is og vann. Lage fantasilek med figurene. Bruke naturmateriale 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Karneval. Samtale om eventyrenes innhold og mening. 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Gå på tur til skogen 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla. Vi bruker forskjellig materiell og type lek som beskrevet tidligere. GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna har erfaringer med eksperimentering med snø og is. MÅNEDENS MILJØTIPS: Visste du at vi kaster nesten 25 kg klær og andre tekstiler årlig pr person? Ved å handle brukte klær og nye kvalitetsklær med lang levetid, får du stilige klær og sparer miljøet og kostnader. Lever klær som ikke brukes lenger til Fretex (Frelsesarméen) i Lillestrøm. 13

14 TEMA I MARS: VÆR OG VÆRFENOMENER UKE M TI O TO F L S Barnehagedagen Å møte mennesker er som å være på skattejakt, det er noe spennende og fint å finne i alle. Liv Rosmer Fisknes Verdens vaffeldag Påskefrokost 28. EARTH HOUR FRA KL PALME- SØNDAG 14

15 MÅL FOR BARNA: Barna har økt kunnskap om vær og værfenomener. MÅL FOR PERSONALET: Personalet legger til rette for at barna får kjennskap til ulikt vær og ulike værfenomener. FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Lese bøker, samtale om innholdet, synge sanger, rim og regler. IKT 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Utelek i ulikt vær. Lek med snø og vann. 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Male bilder ut fra det vi leser/hører, bruke forskjellige teknikker innen forming. 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: Gå på turer, utforske hva som skjer i naturen gjennom litteratur og egne erfaringer. IKT; finne informasjon på nettet. 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Barna får tid til samtale og undring om bøker vi leser. Påsken 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Gå på tur; se etter endring i vær og natur. 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla, bruke konkreter ut fra litteraturen vi leser, telle barn, hverdagsaktiviteter. Værkalender GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna kjenner til begreper om været og har kjennskap til hva de må kle på seg når de skal ut. Det er Friluftslivets år i 2015, og i år er Barnehagedagen 10 år. Klima og miljø vil være en naturlig faktor i den sammenheng (https://www.utdanningsforbundet.no/hovedmeny/barnehage/fag-og-utdanning/barnehagedagen/barnehagedagen-2015-/) MÅNEDENS MILJØTIPS: HUSK EARTH HOUR; SLUKK LYSET SPAR STRØM - SPAR MILJØET PS: Det er lov til å gjøre dette flere timer, ganger Hvis du bruker te-lys; husk å kaste de tomme aluminiumbeholderne i glass- og metallbeholderen. 15

16 TEMA I APRIL: VÅREN UKE M TI O TO F L S Husk at bhg stenger kl Skjærtorsdag 3. Langfredag 4. Påskeaften påskedag Påskedag BHG stengt Verdens bokdag Dugnad i bhg 29. Dugnad i bhg 30. Det som gjør det deilig å leve, er at i morgen ikke er som i går, og at hvert møte er et nytt håp. Eva Joly Sommerferie; Det er tid for å gi beskjed om når barna skal ha sommerferie. Les vedtektene om ferie. Alle barn som slutter må ta ut 3 uker ferie før

17 MÅL FOR BARNA: Barna utvikler kunnskaper og glede ved å bruke naturen til undring og utforskning. MÅL FOR PERSONALET: Personalet bidrar til at barna får gode erfaringer og opplevelser knyttet til tema. FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KNYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Vi synger sanger om våren. Finner bilder av planter, blomster, dyr, insekter på nettet og i bøker. 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Turer, sykle, bruke hoppetau osv. Minirøris ute. Sandkasselek 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Formingsaktiviteter. 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: Formingsaktiviteter med naturmateriell. Barna sår, planter. Lage terrarium. Studerer naturen, finner krypdyr/insekter. Ser etter vårtegn. Plukker søppel 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Vi undrer oss sammen med barna over det som skjer i naturen. 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Turer. 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla. Se etter former/mønstre i natur og nærmiljø. GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna får erfaringer med frø og blomster MÅNEDENS MILJØTIPS: Visste du at om du og jeg sorterer kun ett eneste syltetøyglass hver måned i ett år, så sparer vi 2,4 millioner kilo CO2 rett opp i atmosfæren pr år, bare i Norge? Sorter alle glass og metallbokser i returkassene ved Skjettensenteret! 17

18 BARNEHAGENS OMSORGS- OG LÆRINGSMILJØ Omsorg er kvalitet i relasjoner mellom mennesker. Viktige elementer i en omsorgsfull relasjon er romslighet, lydhørhet, sensitivitet og innlevelse. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen og har en verdi i seg selv. God omsorg skaper trygghet og trivsel, og bidrar til at barna utvikler tillit til seg selv og andre. I et godt omsorgsmiljø vil barn gradvis lære å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet, gjennom at barnas egne omsorgshandlinger verdsettes og støttes. De voksne må derfor legge til rette for at barna ikke bare mottar omsorg, men også selv gir og verdsetter andres omsorgshandlinger. Det er nær sammenheng mellom omsorg og læring. Barn har behov for å utforske og lære, og læring skjer gjennom sosial deltakelse. I barnehagen skal vi gi barna muligheter for lek og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og utviklende omgivelser. Gjennom samspill med andre i ulike aktiviteter kan både barn og personale støtte den enkeltes konstruksjon av kunnskap og tilegnelse av ferdigheter. Omsorgs- og læringsmiljøet skal bidra til å utvikle trivsel og trygghet, livsglede og mestring hos barna. Omsorg, danning, lek og læring former barns holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker og deres motivasjon for læring senere i livet. Kjennetegn på god praksis er når den voksne: Ser hvor barnet har sin oppmerksomhet, og forsøker å forstå hva barnet vil formidle. Gir barnet en rask og tilpasset respons. Ser, forstår, bekrefter og responderer på barnas signaler. Samspiller og snakker med barna. Følger barnas initiativ, og undrer seg og utforsker sammen med barna. Gjør seg tilgjengelig for barna. Bruker et kroppsspråk som samsvarer med det man sier. Ler og gleder seg sammen med barna, og viser glede over barnas mestring. Avpasser støtte ut fra barnas behov. Bekrefter og setter ord på barnas følelser og opplevelser. 18

19 FYSISK AKTIVITET BEVEGELSE ER MER ENN BARE BEVEGELSE! Fysisk aktivitet er svært viktig for barns totale utvikling. Gjennom fysisk aktivitet vil barna oppnå bedre motorikk og kroppsbeherskelse. De blir mer robuste enn barn som er lite i aktivitet. Barna får delta i et fellesskap som blir skapt når flere individer driver med samme aktivitet for å nå egne eller felles mål. Forskning viser også at fysisk aktivitet gir en intellektuell utvikling og bedre grunnlag for å tilegne seg teoretisk kunnskap. Vi ser at barn som deltar i fysisk aktivitet lærer seg lettere å samarbeide, løse konflikter og å mestre utfordringer i hverdagen. Samtidig viser forskning at barna utvikler sin individualitet, sine sanser, sitt språk og kommunikasjonsevner gjennom fysisk aktivitet og lek. I barnehagen legger vi til rette for fysisk aktivitet i ulike miljøer, som for eksempel minirøris, skogsturer, bruk av Tomlerommet og regelleker. Hensikten med dette er at barn oppnår forskjellige ferdigheter ute og inne. Inne blir den fysiske aktiviteten mer styrt av omgivelsene enn den gjør ute. Vi bruker innemiljøet, uteområdet til barnehagen og nærmiljøet, som består av mange muligheter for at barna skal få flest mulige positive opplevelser ved å være i fysisk aktivitet. Vi legger opp til både voksenstyrte og ikke voksenstyrte aktiviteter. Tidlig erfaring med fysisk aktiviteter gir barna opplevelser av glede, felleskap og mestring. RAMMEPLAN: Barn er kroppslig aktive og de uttrykker mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. RAMMEPLAN: Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. 19

20 TEMA I MAI: NORGE UKE M TI O TO F L S Offentlig høytidsdag BHG stengt Rusken i bhg Kristi himmelfartsdag 15. Planleggings- Dag BHG stengt Grunnlovsdag Norsk nasjonaldag Pinseaften 24. Pinsedag pinsedag Barndomstiden for enhver har sine lyshøyder, som siden stråler gjennom hele livet. H. C. Andersen 20

21 MÅL FOR BARNA: Barna har kjennskap til Norge, og norsk kultur. MÅL FOR PERSONALET: Personalet legger til rette for at barna får kjennskap til landet vårt og norsk kultur. FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Bruker bøker, kart, pc og bilder for å formidle kunnskap. Nasjonalsangen og andre sanger. 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Turer. Minirøris, lek ute og inne 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Lage flagg. Pynter barnehagen vår til mai. 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: Bilder av fjell, skog, hav og fjorder. Lager kart over Norge. Ruskenaksjon. Rydder i og rundt bhg. 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Vi undrer oss og samtaler om norsk kultur og norske tradisjoner 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Turer i nærmiljøet. Finne bilder av norske attraksjoner og markere de på kartet. 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla. Hvor mange mennesker bor det i Norge? Verden? Farger på flagg, store byer, små byer. GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Vi tar vare på området rundt oss og deltar i Rusken-aksjonen. MÅNEDENS MILJØTIPS: Ikke kast EE-avfall i søpla EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) inneholder mange miljøgifter, bl.a. tungmetaller. Du kan levere dem gratis hos forhandlere, selv om du ikke kjøper noe. 21

22 TEMA I JUNI: SOMMEREN UKE M TI O TO F L S SOMMERFEST I BHG Sankthansaften Det er to varige gaver vi kan gi barna våre. Den ene er røtter, og den andre er vinger. William Hodding Carter jr. 22

23 MÅL FOR BARNA: Barna har gode erfaringer og opplevelser med sommeren som årstid MÅL FOR PERSONALET: Personalet legger til rette for aktiviteter og opplevelser knyttet til sommeren som tema FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Sanger, rim, regler, bøker 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Turer, skogen, spise ute, sangleker, regelleker, sandkasselek, vannlek. 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Blomsterkranser, maling ute/inne, bruke naturmateriell til å lage ulike ting, naturvev. Barna pynter bhg til sommerfest. 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: Bygge og konstruksjonslek i sandkassa. Plukke ulike blomster, observere fuglelivet. 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Undre seg over krypdyr/insekter, hvor de bor. Undre seg over sommeren og hva som skjer rundt oss. 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Turer i nærmiljøet og å se etter endringer, observere fugler. 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla. Temperatur, værobservasjoner, sandkasselek, bygge/konstruksjonslek, mengde, sortere. GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna hjelper til med å rydde og luke i bedd, vanne blomster. Barna bruker området til fysisk aktivitet og lek. MÅNEDENS MILJØTIPS: Unngå engangsprodukter. Disse skaper store mengder avfall. De fleste kan verken gjenvinnes eller komposteres. Engangsgriller er laget av aluminium og skal ikke kastes i restavfall, men kildesorteres (glass/metall)! Det finnes flotte «bøttegriller» som man kan ta med på tur og bruke mange ganger!!! 23

24 TEMA: SOMMERBARNEHAGE UKE M TI O TO F L S MÅNEDENS MILJØTIPS: Ta en familietur til skogen. Sykle eller gå, men la bilen stå. 24

25 Dato: uke 27 (29. juni) 32(7. august) Vi vektlegger lekegrupper og aktivitetsgrupper, der det er mer rom for spontanitet og barns medvirkning. Vi ønsker at barna selv skal være med å påvirke dagene. Vi vil at sommerukene i barnehagen skal være en tid for fellesskap og glede, barn og voksne i mellom. KJEKT Å VITE/HUSKE PÅ Personalet har ferie, og det er ikke sikkert det er noen fra din avdeling på morgen eller ettermiddag. Husk Drikkeflasker til barna Merk alle barnas eiendeler (Eks. Anne på Furu vet ikke hvem sin matboks, smukk, bukse osv. er på småbarna) Vi flytter på oss. Bruker huset og de forskjellige avdelingene. Følg lyden så finner dere oss! (Vi er heldigvis ikke stor barnehage ). Følg med på tavlene daglig. Beskjeder kommer fortløpende. Legg barnas eiendeler på barnet sin plass. Der vil dere også finne barnas eiendeler ved henting mot ettermiddagen (Hvis det er merket). Henter dere tidlig, så kan det hende at dere må lete litt for å finne ting. Gi beskjed om barnet skal ha fri eller om barnet kommer etter klokken 9.30! Skal barna være med på turer, MÅ de være her før klokken Hvis alle går på tur er det ingen igjen i barnehagen til å ta imot barnet. Husk matpakker hver dag, både til frokost og lunsj. Det kan hende at vi lager mat, da vil det komme beskjed på tavlene. 25

26 SOSIAL KOMPETANSE det viktigste vi kan lære barnet En av barnehagens viktigste oppgaver er å hjelpe barn å utvikle holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Dette er grunnlaget for god samhandling og utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om hvordan vi vokser og utvikler oss, hvordan vi har det inni oss, og hvordan vi er mot hverandre. Tenk positive tanker, si positive ord, gjør positive handlinger, og det positive gror. ukjent Hver enkelt av oss har en plass i fellesskapet som ingen andre kan ta. Det å respektere hverandres ulikheter er en del av barnehagens verdigrunnlag. Sosial kompetanse læres hele tiden. I barnehagens travle hverdag er det nettopp i det daglig samspillet at barnets sosiale kompetanse utvikles. Samtidig skal barna skape sin egen identitet og finne ut: Hvem er jeg? Hvem er du? Hvor er min plass i fellesskapet vi? Vi vil gi hvert barn en opplevelse av å bli sett, hørt og tatt vare på, og jobber for at alle opplever å være en del av et inkluderende felleskap I vår barnehage bruker vi Skedsmo kommunes egne planer i arbeidet med sosial kompetanse; SER planen (Sosial, emosjonell og rasjonell kompetanse) og PKOL (Plan for kvalitetssikring av omsorgs- og læringsmiljøet i barnehagen). Planene inneholder punktvis oversikt over hva man har som mål for barn med god kompetanse og hvordan man jobber seg frem til disse. SER-planen har også implementert Kari Lamers definisjon av sosial kompetanse under fem innholds områder, som hver for seg inneholder samme type av sosiale ferdigheter: Empati og rolletaking innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. Prososial atferd - positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv. Selvkontroll å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, innordne seg, takle konflikter og å vente på tur Selvhevdelse hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang Lek, glede og humor å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og å ha det moro. 26

27 VENNSKAP Det beste grunnlag for glede og utvikling Å få en venn og å være en venn er noe av det viktigste i barns liv, og grunnlaget for vennskap i barnehagen legges i leken. Det at barn får oppleve vennskap og tilhørighet i en kameratgjeng så tidlig som mulig, kan ha betydning for hvordan de senere tilpasser seg sosialt og emosjonelt. Lek og vennskap kan gi barn sosiale erfaringer som ingen andre relasjoner kan gi, siden de foregår i samhandling med jevnaldrende. I barns relasjon med hverandre vil det være likhet i forhold til kompetanse, kunnskap, makt, ansvarlighet, gjensidhet og emosjonell nærhet. Vennskap og lek er en viktig arena for utvikling av barns danning og sosial kompetanse, og er dermed noe av det viktigste vi kan gi barna tid til når de er i barnehagen. Barn som har venner får bedre sosiale ferdigheter og blir mer empatiske. Barn med gode sosiale ferdigheter tar mer initiativ og klarer i større grad selv å løse opp i problemer og situasjoner som oppstår. Vennskap forebygger mobbing og vi voksne kan spille en avgjørende rolle som brobygger for vennskap mellom barn, hvis vi bare er litt oppmerksomme og inkluderende. De minste barna knytter også tidlig vennskapsbånd. En vennerelasjon hos de minste rommer glede over å være sammen, glede over fellesskapsfølelse, opplevelse av å skape mening sammen og felles humor. For å fremme vennskap i barnehagen legger vi stor vekt på det fysiske og sosiale miljøet. 27

28 TEMA I AUGUST: SOSIAL KOMPETANSE OG VENNSKAP UKE M TI O TO F L S NB! Sommerbarnehage uke 31 og Sommerbhg slutt Planleggingsdag BHG STENGT Barn staver kjærlighet slik: T - I - D. Dr. Anthony P

29 MÅL FOR BARNA: Barna utvikler trygghet og tilhørighet MÅL FOR PERSONALET Personalet er trygge og gode rollemodeller, og bidrar til barns utvikling av sosiale ferdigheter, lek og vennskap FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Bøker, sang, konkreter, samlinger, rollelek, lek i smågrupper 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Aktiviteter inne og ute i bhg, sangleker, lage mat, bruke uteområdet til fellesaktiviteter, bruke tomlerommet til fysisk aktivitet. 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Formingsaktiviteter, lese bøker/eventyr. 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: Leke inne og ute i bhg. Utforske ulike materiale som f. eks. vann, steiner, blader. Kildesortering 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Samlinger, IKT. 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Bli godt kjent i barnehagens uteområdet, samlinger, lek i smågrupper. 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla. Telle barn og voksne, mattehus (bilder av barna) GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna har kjennskap til gjenbruk og kildesortering MÅNEDENS MILJØTIPS: Tiner du maten i kjøleskapet, bidrar den også til å holde kjøleskapet kaldt. Kjøttet blir bedre av å tines i kjøleskapet!! 29

30 TEMA I SEPTEMBER: SOSIAL KOMPETANSE OG VENNSKAP UKE M TI O TO F L S BRANNVERN- UKE Brannøvelse Det finnes ingen fremmede, bare venner vi ikke kjenner. Samuel Pepys 30

31 MÅL FOR BARNA: Barna utvikler empati og vennskap MÅL FOR PERSONALET: Personalet er trygge og gode rollemodeller og bidrar til barnas utvikling av sosiale ferdigheter, lek og vennskap. FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Bøker, sang, konkreter, samlinger, lek i smågrupper, dialoglesing og lesegrupper 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Gå turer sammen, sangleker, bruke uteområdet til fellesaktiviteter, dans 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Formingsaktiviteter 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: turer i skogen nærmiljøet. Kildesortering, plukke søppel på turene, reparere leker 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Hjertevennsamlinger, samlinger 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Turer i nærmiljøet, samlinger, lek i smågrupper. 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla. Telle barn og voksne. Sortering og rydding av leker og materiell, kildesortering GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna har kjennskap til gjenbruk og kildesortering. MÅNEDENS MILJØTIPS: Gi bort det du ikke bruker lenger til høstens loppemarked. 31

32 TEMA I OKTOBER: HØST OG FN UKE M TI O TO F L S REFLEKSDAGEN FN-markering 24. FN dag Planleggingsdag Bhg stengt 30. Planleggingsdag Bhg stengt Høsten... den svale, fine årstid da allting skifter farve og forgår. Knut Hamsun 32

33 MÅL FOR BARNA: Barna er kjent med høsten som årstid. Barna kjenner til andre kulturer og utvikler respekt og toleranse for hverandre. MÅL FOR PERSONALET: Personalet legger til rette for at barna får gode erfaringer og opplevelser med naturen. Personalet legger til rette for aktiviteter som gir barna kjennskap til ulike kulturer. FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Temasamlinger, bøker, bilder, pc, språkgrupper, lesegrupper 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Sang og dans, regelleker, bevegelsesleker. Høste det vi har plantet; grønnsaker, handle grønnsaker, lage høstsuppe 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Sang og dans fra andre land. Formingsaktiviteter. 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: Gå på turer i skog og nærmiljø og butikken. Oppdagelsesferd i naturen. Formingsaktiviteter med naturmateriale. Lage fuglemat 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Snakke om og bli kjent med andre kulturer. 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Oppdagelsesferd/turer i nærmiljøet. Lage fellesskapsbilde 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla. Telle, sortere, finne forskjellig størrelse og former, farger i naturen. GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna kjenner til ulike fuglearter og tar vare på dem. MÅNEDENS MILJØTIPS: Lag te-lysestake av små maiskornbokser eller syltetøyglass, sammen med barna, og gi til noen du er glad i 33

34 TEMA I NOVEMBER: LEK OG GLEDE UKE M TI O TO F L S advent Humor er en stimulering av sanseapparatet som igangsetter latterrefleksen. Spontan latter er en motorisk refleks produsert av en koordinert sammentrekning av 15 ansiktsmuskler i et stereotypt mønster fulgt av endret åndedrett. Ukjent 34

35 MÅL FOR BARNA: Barna opplever glede og humor gjennom lek og samspill med andre. MÅL FOR PERSONALET: Personalet legger til rette for god lek og støtter opp under barnas glede og kreativitet FAGOMRÅDENE: EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER KYTTET TIL DE 7 FAGOMRÅDENE: 1: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: Rim, regler og tullevers. Vitser, gåter og bilder 2: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: Minirøris, hinderløype, dans, stolleken, ballspill. 3: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: Sang og bevegelseslek, se film, formingsaktiviteter, Tøysefest 4: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: Turer i nærmiljø og skogen. Bruke data og andre digitale verktøy. Mate fuglene. Mørkets dag (vi bruker ikke elektrisk lys). 5: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: Lese bøker, samtaler og fortellinger. Lekegrupper 6: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: Bruke nærmiljøet til lek og glede, f.eks skøyter, ski, ake, oppdagelsesferd. 7: ANTALL, ROM OG FORMER: Dagtavla, lek med tall og former, klosser, spill, dataspil. GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna kjenner til ulike de fugleartene som tilbringer vinteren her og tar vare på dem. MÅNEDENS MILJØTIPS: Tenn stearinlys i mørket. Kast de tomme telyskoppene i glass og metalbeholderen. 35

36 TEMA I DESEMBER: JUL UKE M TI O TO F L S Adventsstund Adventsstund Luciamarkering I bhg Adventsstund Nissefest Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned, for lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred på denne lille jord hvor menneskene bor Adventsstund Julaften Nyttårsaften juledag juledag

37 MÅL FOR BARNA: Barna er kjent med julen som høytid og har gode opplevelser og erfaringer med den. MÅL FOR PERSONALET Personalet er tilstedeværende og skaper ro og trivsel rundt julen som høytid GRØNT FLAGG MÅL FOR MND: Barna kjenner til ulike de fugleartene som tilbringer vinteren her og tar vare på dem. MÅNEDENS MILJØTIPS: Pakk inn gavene i gråpapir og la barna tegne pynten (billigere og mye finere). Vanlig innpakningspapir kan ikke gjenvinnes og må kastes i restavfallsdunken (ikke i papir). 37

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Da er vi i gang med september. Barna begynner å finne seg til rette, og er trygge på oss voksne. Vi ser mye glede

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer